Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Ida Greydanus geb 23 dec 1801 HRL, huwt met Frans van Esta Tjallingii op 7 aug 1828 te HRL, huwelijksafkondigingen 27 jul en 3 aug 1828, DG, dv Petrus G, en Catharina Vellinga; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk H-023; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-017; VT1839; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii Koopman en Mejuffrouw I.G. meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEdelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Regisatratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Leeuwarden heeft op de navolgende acte van Bekendheid het daar achter gesteld vonnis gewezen, van inhoud als volgt: Op heden den tienden jul achttien honderd acht en twintig, Compareerden voor ons Mr. Willem Mourits Reinbach Vrederegter Van het Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, geadsisteerd met onzen Griffier op den Raadhuize der Stad HRL in het locaal van onze gewone vergaderingen de Heeren Sicco Popta, van beroep Chirurgijn en Vroedmeester, Gouke Hingst, Koopman, Sijbrand Tjallingii, Fabrikant, Jan IJzenbeek, Koopman, Jan Huidekoper, Koopman, Freerk Hoekstra, Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te HRL, en Claas IJzenbeek, Fabrikant, allen van Competenten ouderdom, geloofwaardig, wonende te HRL. Welke als hier toe speciaal verzogte getuigen, verklaarden, dat Mejuffrouw I.G., Zon-der beroep, wonende te HRL, meerderjarige dv den Heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga, Echtelieden ten genoemden Stede HRL woonachtig, ter dezer Stede HRL is geb den drie en twintigsten dec achttienhonderd ??n, en diens volgens den vollen ouderdom van Zes en twintig Jaren heeft bereikt. Gevende de Comparanten redenen van wetenschap, dat Zij opgenoemnde Heer Petrus Greydanus en Zijne echtgenote Mejuffrouw Catharina Vellinga Vele jaren hebben gekend, en in aldien tijd tot heden toe een onafgebroken Burgerlijk verkeer met dezelve hebben gehad, en uit dien hoofde, gezegde haren dochter, Sedert hare Vroege jeugd hebben gekend, dat daar en boven de eerstgenoemde Comparant in Zijne betrekking als vroedmeester bij de geboorte van gemelde Mejuffer I.G. heeft geadsisteerd, en de Comparanten alle om die redenen en meer andere Verschillende omstandigheden, hun de hier boven opgegeven tijd van hare geboorte noch levendig Kunnen herinneren, en Zich daarom van de Waarheid die volkomen verzekerd en overtuigd houden; Dat dezelve in de onmogelijkheid verkeert om eene Doop Acte, welke haar tot eene geboorte Acte Zoude Kunnen verstrekken, te produceren, aangezien Zij van Doopsgezinde afkomst Zijnde bij hare geboorte niet is ged en het houden van geboorte Registers, bij de toenmalige Regering geen plaats had; Van al het Welk Wij deze Acte van bekendheid hebben opgemaakt, Welke de Comparanten na gedane voorlezing met ons en onzen Griffier hebben geteekend. (was get:) S. Popta, G. Hingst, Sijbrand Tjallingii, Jan S. IJzenbeek, J:Huidekoper, Freerk Hoekstra, Claes IJzenbeek, W.M. Reinbach, Vrederegter, H.J. Smith, Griffier; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk, Openbaar Notaris, residerende te HRL, Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in presentie van de natemelden Getuigen zijn gecompareerd: de Heer Petrus Greydanus, Rector der Latijnsche Scholen, en Mejuffrouw Catharina Vellinga, zonder beroep, zijne Huisvrouw, welke door hare gedagte man tot het passeren en teekenen der tegenwoordige Akte wordt geauthoriseerd, Echtelieden, wonende binnen deze Stad. dewelke verklaarden daarin toe te stemmen, dat hunne Meerderjarige dochter Mejuffrouw Ida Greydanus, zonder beroep alhier, een huwelijk aan te gaan met den Heer Frans van Esta Tjallingii, Fabrikant ter dezer Stede, met observantie der fornialiteiten op het Artikel des huwelijks vastgesteld; Gedaan en Gepasseerd te HRL ten huize van de comparanten in tegenwoordigheid van Nicolaas Pieter Schenkius, Boelgoedshouder, en Jan Baukes Dijkstra, Zoutziedersknecht, beide wonende in deze Stad, als daartoe bevoegd en verzochte Getuigen den 24 jul 1828, en hebben de comparanten benevens de Getuigen en ons Notaris, na voorlezing, deze akte vertekend