Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Marten Dirks de Groot zie ook: Marten Dirks; geb 1771 HRL, ovl 6 jan 1837 HRL, huwt met Antje Sijes Noteboom, huw.get. bij K.R. Pan en D. Heeres, wonende te HRL, 1811, id. bij H.P. Riem en S.F. Bakker, zoutwerker, 1813, id. bij P.J. van Arum en T.J. de Vries, 1813, id. bij H. Faber en J.F. Bakker 1814, id. bij H.S. vd Laan en E.H. Holmans, balkvlotter, 1817, door buitenlandse zeevaart absent in 1822, kinderen: Minne dG., geb 20 apr 1801 HRL, Sije dG., geb 19 apr 1799 HRL, Dirk Martens dG, geb 1798 HRL, zv Dirk Martens en Geertje Keimpes; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus Jans, varensgezel, 1814. (GAH203); M.D.G. eigenaar van perceel nr. 79A te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 255, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 1421 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 255, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1462 en 1463 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 255, resp. huis, huis, resp. 36 en 60 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)