Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Sytske Gerrits de Groot geb 16 mei 1792 HRL, ovl 31 jan 1865 HRL, 1e huwt met Hendrik Zeilmaker op 25 mei 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 mei 1815, werkster, 2e huwt met Dirk Veltbrugge, DG, ovl wijk H-224, vest. feb 1861 vanuit Frederiksoord, dv Gerrit dG, en Anskje Dorenstra; BS huw 1815, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na geinsereerde acte van notorieteit het daar achter gestelde vonnis gegeven; Op heden den tweeden Mei Een duizend agt honderd vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland op den Raadhuiize binnen deze Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Folkert Reins Gerbranda, Schoenmakersknegt, Jacob Jelles Schoonhoven Schoenmakersknegt, Hidde Koops Sjouwerman, Teunes Wouters koorndrager, Arnoldus Pieters Pannebakker, Jacobus Fransen de Zwaan, Schoenmakersknegt en Anske Alles Dijkstra Bakkersknegt, alle wonnende te HRL geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom; Weke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van S.G. d. G., Werkvrouw wonende te HRL, wiens Ouders Zijn geweest Gerrijt Harkes en Antje Oedses Doornstra, gewoond hebbende te HRL. Welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te Weeten dat genoemde S.G. d. G. is geb den sestiende mei Een duizend Zevenhonderd twee en negentig te HRL, dat deselve geen Acte van geboorte of doop kan produceren, vermits dezelve van doopsgezinde afkomst Zijnde, bij hare geboorte niet is ged en het houden van geboorte Acten bij die Godsdienstige gezindheid toenmaals niet regulier, en bij de voormalige regering alhier geheel niet pleeg te geschieden, gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij alle ten tijde van hare geboorte mede te HRL in hare buurt Wonende, Zich uit onverscheidene omstandigheden zulk kunnen herinneren, als hebbende gemelde S.G. d. G., niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en hare Ouders hebben gehad, Waardoor Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons en onzen Griffier Getekend, Zijnde ons alvorens uit een Certificaat door den Heer Burgemeester van deze Stad afgegeven voldoende gebleken dat voornoemde S.G. d. G. onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen, hebbende de Comparanten Hidde Koops en Theunis Wouters verklaard niet te kunnen schrijven. Gratis geregistreerd te HRL den Zesden mei 1815 f? 137 Verso vak 1; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en Certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijks acte van Hendrik Hendriks Zeylmaker en S.H. d. G. dato 25 mei 1815 op Fol. 37 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Harlignen