Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Jacobus Sjoerds Hannema geb 8 okt 1752 HRL, ovl 29 mei 1824 HRL, huwt met Rinske Hijlkes Dreyer, kinderen: Ingena H, geb 1789 HRL, Sjoerd H, geb 1792 HRL, Elisabeth H., geb 1790 HRL; leent geld aan de gemeente tbv het Stadsweeshuis in 1803, wethouder 1809, ontvangt interesse 1808-1811; BS ovl 1824; 1831 overlijdens, ovl 1843, ovl 1863, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-120, bergplaats van zout, 1814. (GAH204); sterfhuis: Voorstraat 47; begraven in de Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; bezit een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795. (GAH650); bezit een kierebok, belasting: f. 3:0:0, 1800, 1801. (GAH650); belasting f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 86, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Jan, Pieter en Jacobus Hannema als geauthoriseerde Administratoren over de goederen van deszelfs broeder Johannes Hannema, woonagtig te Oosterlittens, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 218:0:0 (GAH650); id. 7e quartier, op lyfrente f. 400:0:0 en f. 50:0:0 voor sig selfs; (GAH650): woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar ? (loyst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 58:14:0 ter Saeke geleverde medecijnen, 3 feb 1808, quit. no. 29 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, J.H. Olinjus, J.H., J. Huys, IJde Hoornstra, H. Peaux, A. Rasschen, gesw:Clercq (GAH1140); Dingsdag den 13 mrt 1798; Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde; Daar wij ons Verpligt vinden, ons van de aan ons opgelegde Last te moeten quiten, en geheel onkundig zijn, over Welke Zaaken en onderwerpen in UWL Societeit word gehandelt, of zij Politique of gemeentebestgezinde zijn, of alleen tot tijdverdrijf, of tot voor of tegenwerking der zo gelukkige ommekeer van Zaaken, Welke ons den 22 jan 1798 heeft aangebragt, Zijn Strekkende, en wij UWL bijeenkomst buiten noodzaaklijkheid. niet gaarne zouden willen Stooren, zo is het dat wij UWL:bij deezen Serieuslijk koomen afvraagen: 1mo tot wat einde en oogmerk gij Uwe Societeit hebt opgericht, 2do over wat zaaken, of Welke de onderwerpen zijn, Waar bij UWL in ''t algemeen over gehandelt word, 3 tio of gij voor of tegen de Een en ondeelbaarheid der Bataafsche Republicq zijt; Wij Verwagten en des noods eischen van UWL: dat gij ons deeze onze vraagen, binnen Agt daagen Peremptoir, Schriftelijk zult beantwoorden, en met uwer aller naamsvertekeningen bekragtigen. Het Gerechte der Stad HRL en het Committ? van Waakzaamheid aldaar. HRL den 15 mrt 1798, 4de jaar der Bataafsche Vrijheid; Relateer ik ondergetekende, Gerechtsbode de origineele van bovenstaand, aan den Burger J.H., als mede directeur der Societeit, Eerbied voor de Wet te hebben overhandigt; Actum den 16 mrt 1798 om elf uur voor noen. (get: J.H. de Boer. (GAH43)