Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Eeuwes van der Heyde geb 1770 Grootegast, ovl 12 mrt 1834 HRL, 1e huwt met Trijntje Bokkes Overberg op 29 jun 1794 Hark, komt van HRL, 2e huwt met Gatske Posthuma op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, wonende te HRL, meester verwer en schilder in 1834, huw.get. bij A.T. van Slooten en R.G. Overberg, oom bruid 1815, id. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma, 1813, id. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, neef bruidegom, 1815, id. bij P.J. Kerkhoven en D.W. de Zwart, oom bruidegom, 1815, id. bij J. Kerkhoven en A. Bijlsma, oom bruidegom, 1816, kinderen: Rinske, geb 10 nov 1809 HRL, Aaltje Jans vdH, geb 1802 HRL, Johannes Janszoon vdH, geb 4 dec 1800 HRL, Bokke vdH, geb 1798 HRL, Frans Jans vdH, geb 1804 HRL, Gooitje Jans vdH, geb 1806 HRL, zv Eeuwe Johannes ovl 17 dec 1782, (gk), en Aaltje Jans, ovl mrt 1786, (gk); huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1818, ovl 1829, ovl 1832 1834 overlijdens, ovl 1838,; eigenaar van wijk C-144, gebruiker is Bokke Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-181, verfwinkel, 1814. (GAH204); J.E. vd H., ende Trijntje Bokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Frans Arjens, 14 jun 1794; ondertrouw HRL; J.E. vdH. en Trijntje Bokkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage; kind: Rinske Jans van der Heide, geb 10 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Eeuwe Jans van der Heide, geb 24 okt 1794, ged 11 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Bokke Jans van der Heiden, geb 3 nov 1797, ged 26 nov 1797 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan J. v. d. H., (reparaties), 31 dec 1810: f. 242:16:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis voor verf en dagloonen aen t Weeshuis f. 53:10:12, d. Bank f. 5:4:12, ''t Huis in d. Karmanstraat f. 3:5:4, tesamen f. 62:0:12, 30 dec 1809, quit. no. 10 (GAH1141); kind: Aaltje Jans van der Heide, geb 24 mei 1802 HRL; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier navolgende acte van Notorieteit het daar agter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den Drie en twintigsten feb Een duisend agt hondert Vijftien Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, Watse Hilarides Meester Koperslager, J. v. d. H. Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beernd Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te Kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Rinske Goykes Overberg, zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria van der Vorm Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaren te weeten, dat genoemde Rinske Goykes Overberg, is geb den drieentwintigste sep Een duisend Seeven hondert vier en negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan Produceren, vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid. toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regeling alhier, geheel niet pleegte Geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Weetenschap, dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde Rinske Goykes Overberg, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haare ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; erven J.E. v. d. H. eigenaars van perceel nr. 592 te HRL, (verver), woonplaats HRL, legger nr. 278, huis en erf, 64 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); J. v. d. H., meester verwer, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, naaister, wonende te HRL; erven J.E. v. d. H. (verwer), eigenaars van percelen nrs. 1123 en 1124 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 278, resp. huis en erf, pakhuis of bergplaats, klasse onbebouwd: beide1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); J. v. d. H. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 747 te Sexbierum Sectie A, schilder, woonplaats HRL, legger nr. 137, weiland, 17740 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113)