Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Sipke Hendriks ovl voor 1815; huwt met Jetske Barteles, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 okt en getrout de 5 nov 1758, winkelier 1761-1766, kind: Trijntje Sipkes, geb 1758 HRL; DTB N.H. HRL. 1758, BS ovl 1835; kind: Hendrik Sipkes, ged 27 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Zipkes, ged 22 jan 1760 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk E-145, gebruiker is Hielke B. Overberg, oud schipper, 1814. (GAH204); Hijlke Bokkes ende Trijntje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.H. deszelfs vader, 1 aug 1795; ondertrouw HRL; ovl 6 sep 1803 HRL, oud 69 jaar; Remonstreert zeer onderdaniglijk Pijter Harrijts mede ordris bierdrager binnen deze Stad, dat deze zijn bedieninge bij weege van Substitutie eenigen tijd is waergenoomen door Douwe Annes, dewelke thans door UEd:Achtb:is aangesteld tot Wagtmrs Adsistent en gevolgelijk in de voorn:Waarneminge niet kan continueren; den Suppliant evenwel voor als nog van Seer groote dienst en nuttigheid wezende zijne functie door een subst. te laten Waarnemen, komt Seer Ootmoedig bij dezen aan UEd:Achtbh daar toe voor te Stellen de persoon van S.H. een Jongman daar toe capabel en van harten inclinerende, en die insgelijx Ootmoedig Verzoekt dat UEd:Achtb:hem daar toe gelieven te bevestigen en onder Eede te neemen, requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende ht Verzoek, Stelt mits deesen de meede Supplnt S.H. tot Subst. bierdrager deeser Steede op lasten pligten, profijtten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 15 dec 1756 (was geteekend) Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; S.H. heeft den Eed van getrouwigheid als Subst. bierdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr L:Tabes den 15 dec 1756 In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen:(GAH650)