Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Minne Poppes Houttuin geb 8 mrt 1755 Appingedam, ovl 27 aug 1821 HRL, huwt met Antje Jans Buisman op 8 mrt 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 mrt 1795, koopman en doet overlijdensaangifte van Janneke Buisman in 1811, koopt huizen 1798-1802, levert kaarsen 1803-1811, huw.get. bij F. Buisman en A. Volkheimer, wonende te HRL, 1813, id. bij G. vd Tol en A. Bleeker 1816, id. bij L.L. Buisman en B. Teves, 1816, kind: Poppe, geb 1794/96 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1821, ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-176, gebruiker is Gerrit Rikkers, agent der policie, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-177, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-179, pakhuis, 1814. (GAH204); Hendrik Fredriks van Hoekzijl uit Oost Friesland ende Lupkje Jansen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.P.H. des bruids oom, 20 dec 1788; ondertrouw HRL; Leendert Stafeen Haan ende Anna Catharina Boetzlaar, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd M.P.H., goede bekende 10 okt 1789; ondertrouw HRL; Sijbren Teekes van Midlum ende Trijntje Christiaans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.P.H., goede bekende, 18 sep 1790; ondertrouw HRL; M.P.H. ende Antje Jans Buysman, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 feb 1795; ondertrouw HRL; M.P.H. en Antje Jans Buisman, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 mrt 1795 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, huisno. 126, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 24:0:0; in een ander gedeelte wordt vermeld: f. 25:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:0:0 ter zake geleeverde orten, 23 jun 1795, quit. no. 22 (GAH1127); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 251:14:0 ter Zaeke geleverde Boter, 25 jul 1810, quit. no. 1 (GAH1142); id. f. 164:5:0, 10 aug 1809, quit. no. 2 (GAH1141); id. f. 218:6:0, 31 dec 1809, quit. no. 6 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan M.H., (boter), 31 dec 1810: f. 207:2:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis in q. (qualiteit) als kerkmeester f. 168:16:8 op order de Burgemeester C. Blok en wethouders ter Saeke het schoonmaeken der kerken, 15 sep 1809, quit. no. 13 (GAH1141); id. f. 200:0:0 dd 1 sep 1809, 15 sep 1809, quit. no. 14 (GAH1141); Wij Ondergetekenden M.P.H. en Antje Jans Buisman Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen minderjarigen zoon Poppe Minnes Houttuin Grossier in sterke dranken alhier om zich in het Huwelijk te begeven met Antoinette ten Zweege meerderjarige dogter van Willem ten Zweege en Trijntje Gelinde in leven Echtelieden ter gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Pres. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 30 aug 1816; In het Jaar een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 6 apr is geb Poppe zv M.P.H. en Antje Jans Buisman. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 29 Aug. 1816