Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Wijnandus van Assen gereformeerd predikant; geb 20 aug 1741 Beetgum, ovl 15 nov 1820 HRL, huwt met Anna Clasina Jongsma op 7 jul 1776 St. Annaparochie, komt van St Annaparochie, bedienaar des Godlijken Woort, emeritus predikant in 1820, predikant van 177-1807, kinderen: Ida Anna vA., geb 1797 HRL, Aukje vA, geb 1780 HRL, Ernst vA, geb 26 jan 1778 St Anna; BS ovl 1820; ovl 1832, ovl 1840, ovl 1863, ovl 1868; kind: Aukje van Assen, geb 7 aug 1780, ged 11 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Cornelis van Assen, geb 25 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, vader is predikant te HRL. ; kind: Cornelis Jakobus van Assen, geb 25 aug 1788, ged 21 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Jakobus van Assen, geb 15 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: IJde Johannes van Assen, geb 25 mrt 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL; eigenaar engebruiker van wijk A-032 in 1814. (GAH204); Pieter Sjoerdts van Anna Parochie en Elizabeth Letfing van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 5 nov 1775 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Anna Parochie om aldaar in den Huwelijken staat te worden bevestigd, gelijk zulks is geschied op 12 nov 1775 blijkens eene van daar terug ontvangen Attestatie, getekend J. vA., Eccl. in Anna Parochie; hu Grote Kerk ha; Daam Jarighs van Anna parochie en Pietje Pieters van HRL, mede laatst geproclameert op dato dezes 8 sep 1776 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Anna Parochie om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd, quod facte 15 apr 1776, Eccl. J. vA., v. d. m., ibidem; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei 1802, mei18 03, mei 1804, 1805, eerste kwartier, huisnr. 33 (GAH650); lijst personen 1e quartier, links: . -6:0, rechts: . :0 -12; jaar? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: 200. :0 -; dog indien dezelve bij de betaaling mogte besluiten de gelden te beleggen op Lijfrenthe, zal hij het tot een vol getal van f. 300:0:0 brengen. (GAH650); op lijfrente: 300. -, :0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur 14 maanden tractement, zijnde de 2 achterstallige maanden in deze erbij gevoegd en aangezuiverd, omdat de betalingen van 1807 en vorige jaren slechts gelopen hebben van Slachtmaand tot Slachtmaand van ieder jaar; terwijl ingevolge Dispositie van de heer Landdrost de tractementsordonnantien voortaan moeten lopen tussen 1e van Louwmaand en 31 van Wintermaand van ieder jaar, 31 dec 1808: f. 1166:13:5; id. 1 jaar tractement van 1 jan tm 31 dec 1809, ord. 31 dec 1809, no. 2: 1075 Car glds; id. 31 Lentemaand 1809: f. 250:0:0; id. 30 Zomermaand 1809: f. 250:0:0; id. 30 Herfstmaand 1809: f. 287:10:0; id. 31 Wintermaand 1809: f. 287:10:0; id. tot hoeding der kosten welke hij heeft moeten expenderen tot het overvoeren zijner goederen van St. Annaparochie naar HRL, 17 meu 1779: 75 Caroliguldens; id. tractement als Geref. predikant van mei 1800 tot mei 1801: 1000 Caroliguldens; id. op de kwartalen 1 aug 1801, 1 nov 1801, 1 feb 1802 en 1 mei 1802: 1000 Caroliguldens; ontvangt 11/4 jaar tractement, nov 1802, feb, mei, aug en nov 1803: 1250 Car glds; id. op kwartalen feb, mei, aug en nov 1804: 1000 Caroliguldens; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; verschenen: I. brief aan alle vrome en getrouwe in den Lande bijzonder in Friesland; II. brief aan Helhond de Beer in dato 18 sep 1787 over het aanhouden van mijn bedienden; III de doot in de pot of aanspraak aan drie Gereformeerde predikanten, de heren G. Lemke, J. v. A. en A.R. Mentes tot HRL; deze 3 geschriften door Joh. Mecima, drogist en chocoladefabrikant te HRL, 24 okt 1787, (Frl. 1700-1795); college van scholarchen bestaat uit de 4 predikanten J. v. A., A.R. Mentes, J.C. Metzlar en A. Dorhout, en de burgers A.J. Conradi, doctor en advokaat W.J. Hanekuyk, doctor en advokaat P. deketh, en med. doctor J. Alberda, allen belast met het toezicht op de Latijnse en Duitse Scholen, do. 3 dec 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 33, 1 mrt 1804; weduwe J. v. A. eigenaresse van perceel nr. 596 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 17, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); den 15 septbr 1813 ingek. is aan de gemeente bekend gemaakt dat met Kerkelijk getuigschrift getekend 31 may 1813 door Ds. J. v. A. van HRL tot ons overgekomen is Trijntie Iemes weduwe wijlen Jan Harkema. (fiches lidmatenboek Pietersbierum); Maandag den 11 decembr 1797. Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, verzochte voorts in ''s Gerechts Vergadering binnen te staan, eene Commissie uit het Collegie van Scholarchen, aan Welken zulks gereedelijk, op de beleefdste en vriendelijkste wijze geaccordeert wierd, waarop in ''s Gerechts vergadering Verscheen den Burger J. v. A., geacht Leeraar bij de hervormde gemeente alhier, Welken zijnen Last aan ''s Gerechtes Vergadering opende en betuigde, dat hij in mandatis hadde, van het Gerechte op de vriendelijkste wijze, naamens het Collegie van Scholarchen te bedanken voor de verleende Prolongatie van Tempus deliberandi, aan de Rector en Subrector der Latijnsche Scholen alhier noopens ''t doen der Verklaaringe van den 11 mart 1796. Ingevolge nadere Aanschrijvinge, van het Committ? van binnenlandsche Correspondentie uit het Provinciaal Bestuur van Friesland de dato den 30 nov 1797, Produceerende gedagten Burger wijders een Request, door het Collegie van Scholarchen ontworpen om hetzelve bij de Curatoren van ''s Lands Universiteit in te dienen, het Welk vervolgens ter Vergadering wierd voorgeleezen, tendeerende hoofdzaakelijk, dat de Curatoren van ''s Lands Universiteit hunne Interesse bij het Provinciaal Bestuur geliefden aan te wenden, ten einde de Praestatie van voorzeide Verklaaringe niet op den Rector, en Subrector mogt werden geappliceerd, en verzogt dezelve Eindelijk ingevalle het Collegie van Scholarchen voor Expiratie van het Termijn van beraad, aan den Rector en Subrector geaccordeert geen berigt van de Curatoren van ''s Lands Universiteit mogt hebben ontfangen, dat als dan nog de Zaak in status quo mogt werden gehouden. Waarop Zijn Ed:door de Praesident van het Geregte verzogt wierd, van eenige oogenblikken te willen buiten staan, ten einde den Gerechte over deszelfs gedaan voorstel behoorlijk zoude konnen delibereeren, dezelve buiten staande wierde bij den Gerechte beslooten, dat ingevalle de geopperde Swaarigheeden van den Burger van Assen, mogten koomen te exteeren, als dan van het gepasseerde kennis te gevan aan het Committe van binnenlandsche Correspondentie uit het Provinciaal Bestuur om hetzelve (zo mogelijk)in de vriendelijkste Termen over te haalen, dat het verzoek van Scholarchen mogte werden geaccordeert welk Gerechts besluit aan zijn E:, weder binnen staande, door de mond van den Praesident is gecommuniceerd. (GAH43)