Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Roelof Wilhelm Meints vroedsman in 1786, burgemeester in 1789-1792 ovl na 1791 en voor 1815; ovl voor 1813, huwt met Tjietske Suwardus Posthumus, old-burgemeester 1801-1805, koopman in 1812, kinderen: Ewardus Roelofs M, geb 1783 HRL, Antie Roelofs M, geb 1792 HRL; BS huw 1812, ovl 1826, ovl 1828; kind: Willem Roelofs Meynts, geb 29 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Evardus Roelofs Meints, geb 28 jan 1783, ged 4 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikus Roelofs Meins, geb 31 jan 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Roelofs Meints, geb 31 dec 1787, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Roelofs Meins, geb 28 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs Meints, geb 19 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; wed. R.W.M. eigenaar en gebruiker van wijk E-064; medegebruiker Everardus Meints, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:16:0 voor geleverde kaas, ord. no. 3, 1 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 47:9:0, 24 dec 1794, quit. no. 5 (GAH1126); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:5:0 terzaake geleverde soetemelkskaas, quit. no. 1, 24 jan 1786. (GAH1118); id. f. 72:16:0 wegens geleverde boter, quit. no. 2, 30 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 325:19:0, quit. no. 10, 13 nov 1787. (GAH1119); id. f. 52:4:0, quit. no. 2, 31 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 317:19:0 wegens geleverde boter en kaas, quit. no. 1, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 86:10:8 wegens geleverde boter, 13 jan 1793, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 42:15:0, quit. no. 2, 15 jan 1793 (GAH1125); id. f. 105:1:0 wegens geleverde boter en kaas, quit. no. 7, 30 nov 1793 (GAH1125); id. f. 15:19:0 wegens geleverde boter, 5 dec 1795, quit no. 6 (GAH1127); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, R.W.M., H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albarda, A.J. Con radi. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W.M., E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, S. Frieseman, H.R. Binksma, Y. Rodenhiis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); Jetze Lentz ende IJntje Louws, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.W.M., goede bekende, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 72:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts gedelibereerd over den Requeste door de Cooplieden Claas Blok en R. Meintz aan het departementaal Bestuur van de Eems gepraesenteert, om hunne Houtvlotten, uit Groningerland op hier te mogen vervoeren en Welk Request aan den Raad Was ingesonden om gedagte Cooplieden daar over te Verstaan, en Verder te dienen van berigt, en is na Zulks goedgevonden, navolgend favorabel berigt aan het Zelve Bestuur intezenden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hiernevens Zeer gedienstig de Eer aan UWl:te doen retourneren ''t Request door de Cooplieden Claas Blok en R.M. aan UWl:gepraesenteert, nadat Wij de Supplianten over den inhoud dies hebben verstaan, opzigtelijk de Plaats, Waar Zij het hout, alhier Zijnde Zouden Willem opleggen, Kunnen Wij niet dan favorabel op het Zelve berigten, en ingevolge van dien aan UWl:Solliciteren, dat hun verzoek mag Werden geaccordeert, en dat ten dien Zoodaanige orders door UWl:mogen Werden gegeeven, dat de ten Requeste gemelde laadingen hout, op hier, Vrij en onbelemmerd mogen Werden vervoerd, gelijk mede een Laadinge hout van den Coopman Jan Trompetter ter deezer Steede, Welke dies Wegens op Onze voorschrijvinge, onlangs aan UWl:heeft gerequestreert, en Waaromtrent door UWl:gunstig is gedisponeerd, dog Welke laadinge hout, tot heden toe, bij het Collumervallaat is opgehouden geworden: in Verwagtinge dat aan ons Verzoek mag Werden Voldaan, Verblijven Wij UWl:Heil wenschende mede Burgers. HRL den 24 okt 1799, Ao. 5. (GAH45); Donderdag den 25 jan 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde nog in ''s Gerechts vergadering na voorafgegaane Citatie, den Burger R.M., ter zaake dezelve een Zoutmaat in zijne Negotie had gebruikt, Welke niet op zijn tijd geytigd was, daar over volgens Lands ordtie geboet voor Vijfen Twintig Goud guldens booven de kosten, over de Citatie gevallen. (GAH43)