Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Popke Minnes Minnema geb 1755 Damwoude, ovl 3 nov 1838 HRL, huwt met Setske Wybes Kwest, N.H., kinderen: Marijke Popkes M, geb 4 mrt 1802 HRL, Rinse M, geb 29 jan 1800 HRL, schipper in 1829, huw.get. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, wonende te HRL, 1815, id. bij B.L. de Boer en F.R. vd Woude, 1817, levert turf 1800-1805, zv Minne Popkes en Rinske Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1815, huw 1817, ovl 1829, ovl 1838; gebruiker van wijk A-047; eigenaar is J.D. Zeylmaker wed., pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-048, schipper, 1814. (GAH204); geboortig van Damwoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwheid in handen van pres. burg. Steensma, op 15 mrt 1786. (burgerboek); de President Burgemeester der Stad HRL, Certificeert hier meede op het getuigenis van Douwe Kwest en P.M.M., schippers ter deezer Steede woonagtig, dat Bonne Jans van Dijk en Trijntje Bakker wed. Dirk G. v. d. Woude meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven, onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. Nr. 13, afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815; Wij Ondergetekenden P.M. Wiersma (=Minnema), Schipper, en Frans Kiewiet, Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van Bonne Jans van Dijk ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenewoordig geweest. HRL den 23 mei 1815; P.M.M., Schipper, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Bonne Jans van Dijk; P.M.M. eigenaar van perceel nr. 384 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 454, pakhuis en erf, 192 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)