Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op



voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Heins Mollema ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Hein Mollema en Corneliske Jacobs Hibma; geb 10 nov 1764 HRL, ovl 8 okt 1823 HRL, huwt met Holkje Jarigs vd Ley, levert rogge 1799-1811, koopman in 1823, kinderen: Aafke M, geb 6 okt 1800 HRL, Grietje M, geb 1798 HRL, Elisabeth M, geb 14 sep 1803 HRL, Jarig Cornelis M, geb 21 mei 1795 HRL, Cornelia M, geb 1792 HRL; BS huw 1819, ovl 1823, huw 1827, huw 1830, huw 1836, ovl 1843; C.M. en Holkje van der Ley, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 apr 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Kimswerd, en aldaar getrouwd ten zelfden dage, volgens vertoond getuigenis; gebruiker van wijk B-028, pakhuis; eigenaar en medegebruiker Gosling Ackringa, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-121, zoutkeet ''Oleron''; gebruiker Sake Baukes Dijkstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk H-198, smederij, 1814. (GAH204); C.M. en Holkje van der Ley, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door proc. W.J. Hanekuik, op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid zampt bruids vader, met een gebod in de week 8 apr 1791; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, huisno. 15, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 265:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met W. Harmens, f. 155:5:0 ter zake geleverde rogge, 27 sep 1796, quit. no. 13 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 810:0:0, samen met Wieger Harmens, ter zaake geleverde Graanen, 19 may 1801, quit. no. 3 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C.M., T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met W. Harmens, f. 423:3:0 ter Saeke geleverde 70 11/16 Lopen Rogge, 7 may 1806 quit. no. 2 (GAH1138); id. f. 32:18:0 voor 1/4 Ton boter, 31 dec 1805, quit. no 3 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 76:0:0 ter Saeke Resteerende portie bij sect. van Reekens voor Feikje Blombergen 4 feb 1809, quit. no. 1 (GAH1141); Ried, Sectie C, 1832: erven C.M. eigenaars van percelen nrs. 823 en 824, legger nr. 170, Weidlanden, grootte resp. 15690 m2 en 1210 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: C.M., Koopman te HRL, eigenaar van 511, 512 en 515, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 23412 m2, 27858 m2 en 19571 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2/3 en 3; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 516, legger nr. 147, Erf, grootte 475 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 518, 519, 520, 521, 522, 523, 527 en 528, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 12204 m2, 32456 m2, 26851 m2, 21507 m2, 2706 m2, 1458 m2, 22156 m2 en 15247 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 524, legger nr. 147, Huis en Erf, grootte 2403 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van percelen nrs. 525 en 526, legger nr. 147, Boomgaarden, grootte resp. 2100 m2 en 1621 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 525a, legger nr. 147, Gracht als Bouwland, grootte 1029 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 598, legger nr. 147, Bouwland, grootte 3727 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 600 en 601, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 24576 m2 en 31836 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 605, legger nr. 147, Bouwland, grootte 3508 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 617, 618 en 619, legger nr. 147, Weilanden, grootte resp. 15163 m2, 41409 m2 en 18359 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 620, legger nr. 147, Opvaart als Weiland, grootte 2672 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde nog beslooten uit Consideratie der verlegene toestand, omtrent het finantieele der Stads Armekaamer, aan de Cooplieden C.M. en Wieger Harmens, eene Borgtogt te Passeeren, voor geleverde Rogge van den 7 nov tot den 26 dec 1799 ter zumma van f. 723:5:0 om dezelve met ses weeken te voldoen. (GAH45); wed. C.M. eigenaresse van perceel nr. 371 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, pakhuis, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 476 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, pakhuis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 786 en 787 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, resp. zoutkeet, en huis, resp. 430 en 15 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); weduwe C.M. eigenaresse van percelen nrs. 1093-1097 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, resp. pakhuis en erf, stal en wagenhuis, huisje, plaisiertuin, huis en erf, resp. 88, 65, 25, 350 en 180 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 8, 21, 9, nihil, en 210. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1506 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, pakhuis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1946-1948 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 463, resp. huis en erf, ankersmederij en erf, plaiziertuin, resp. 78, 240 en 430 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36, 100, nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); C.M., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; C.M. eigenaar van percelen nrs. 415 en 416 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 242, resp. pakhuis en erf, water als bouwland, resp. 752 en 660 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: 120 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108); id. van percelen nrs. 460 en 461 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 242, beide weiland, resp. 8250 en 8190 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108/109)