Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Anthony Jacobs Overzee geb 25 dec 1741 Daldum, Dld, ovl 24 mrt 1820 HRL, huwt met Pieje Fransen en Trijntje Freerks, huw.get. bij K.R. Pan en D. Heeres, wonende te HRL, oom bruid. 1811, N.H., in leven brugman, kinderen: Grietje Antonij O, geb 1806 HRL, Pietje Antonij O, geb 11 apr 1803 HRL, Jacob Anthonij O, geb 1792 HRL, Elisabeth O, geb 1772 HRL, Gerritje Anhony O, geb 1768 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1852; gebruiker van wijk A-180, sjouwer; eigenaar is B. Brameyer, 1814. (GAH204); A.J.O. ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Willem Gerrijts, 14 aug 1790; ondertrouw HRL; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius Overzee, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader A.O., 23 apr 1796; ondertrouw HRL; Wybren Christiaans en Hieke Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.O., deszelfs oom, 13 jul 1805; ondertrouw HRL; A.J.O. en Trijntje Tjeerds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jacob Anthony Overzee, geb 14 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Louisa Anthonius Overzee; zie aldaar; (GAH44); Donderdag den 22 Novembr 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts A.O. VarendsPersoon alhier, ten ernstigsten gelast, en geordonneert om zijn Jongste voordogter bij zich in Huis te neemen, en dezelve als vader van het nodige onderhoud te voorzien, bij Poene dat den Raad anderzints nader tegens hem zoude disponeeren. (GAH44); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen Jacob Anthonij Overzee, oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv A.J. Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit ayke Entes Nijhof te Marrum, en Caatje Pieters overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen A.J.O. en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jacob Anthonij Overzee, varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter ayke Entes Nijhof en Caatje Pieters, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 14 aug is geb Jacob zv A.J.O. en Trijntje Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 sep 1816