Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Albertus Hermanus Rasschen Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij en Cornelis Lautenbach, Mr. Schoenmaker, beide Woonachtig te HRL, Verklaren hier mede ten vollen Overtuigd te Zijn dat Pieter Jentjes van Ruiten, Echtgenoot van Gatske Visser, in de maand mrt des afgelopen Jaars is Overleden te Oostwolde; ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL, zv Hermanus Rasschen en Hijlkien Taekes Stephanii; A.H. Rasken, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Rasken en Hijlkjen Stephani; 1e huwt met Trijntje Vettevogel op 12 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jan 1794, N.H., 2e huwt met Sijtske Jelgersma op 16 sep 1804 HRL, eerste commies ter sekretarie en bode 1802-1811, huw.get. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, behuwd oom bruid. 1812, id. bij G.E. Woesthoff, (gk), en C.M. Reyding, (gk), 1812, id. bij J. Norel en T.J. vd Haak, neef bruidegom, 1812, id. bij G. Jelgersma en G. Spannenburg, oom bruidegom, 1815, kinderen: Hijlkje R, geb 1797 ... , Hermanus, geb 30 dec 1802 HRL, Jan R, geb 30 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk B-034, 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-143; gebruiker Thomas Johannes Smit, schipper, 1814. (GAH204); Hendrik Smith, Executeur, ende Hiltje Eeuwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.R., goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; A.R. ende Trijntje Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door de bruidegom onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; A.R. en Sijdske B. Jelgersma, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom, met een gebod in de week, 8 sep 1804; ondertrouw HRL; A.R. en Trijntje Vettevogel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 12 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 4e quartier, huisno. 35, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:0:0 voor geleverde 6 el bont, 31 dec 1805 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester f. 2000:0:0 op last en order van d. burgemeester C. Blok per recepis betaeld tot Stadsbehoefte Aan d. Clercq A.R., 30 sep 1808, quit. no. 8 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, Jacobus Hannema, J.H. Olinjus, J. Huys, H. Peaux, IJ. Hoornstra, A.R., gesw: Clercq (GAH1140); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 88:5:4 ter Zaeke Bon weegens d. bank van Leening voor d. Jaeren 1804 en 1805, 5 dec 1809 (GAH1141); id. f. 81:2:4 voor d. Jaeren 1806 en 1807, 5 dec 1809 (GAH1141); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis in qualiteit f. 1:0:0 ter Saeke Sint Jacobi Schatt:van ''t huis bewoond door J. Meyer, 25 sep 1809 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810, zullende het voordelig slot aan de f. 336:18:14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: K. Blok, H.P., Jan G. de Boer, IJ. Hoornstra, A.R., gesw:Clercq (GAH1141); kind: Geertrui Albertus Raschen, geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, moeder T. Vettevogel; kind: Harmanus Albertus Rasschen, geb 1 dec 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Albertus Rasschen, geb 31 jan 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen dat Gerbrandus Meinsma, woonachtig te Weydum, aldaar is ovl in den Jare 1790, Gevende voor Redenen van Wetenschap dat ons uit hoofde van Familiebetrekkingen dit afsterven Volkomen bekend is. en hebben wij deze met onse handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815; Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij, en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL Verklaren bij desen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen Volkomen bekend is dat Wiltetus Bernardus Jelgersma, Predikant bij de Hervormde Gemeente van Boxum te Amsterdam is Overleden in de maand feb 1700 Ses en negentig, en dat deszelfs huisvrouw Maria Meinsma in de Maand mei 1800 en Seven te Leeuwarden is Overleden, en bij deszelfs begravenis hebben tegenwoordig Geweest. HRL den 29 mei 1815