Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Adriaan de Roock geb 15 feb 1748 ... , equipagemeester 1801-1811; regattdv1826-93, sch lett-r; ovl 04 feb 1834 HRL wijk C-138, oud bijna 86 jaar, gepensioneerd kapitein ter Zee, geb te Zalt Bommel, wonende te HRL, wednr van Hendrina van Beuker, en zv Gerhard de Roock (gk) en Ester van Heyningen, (gk), beiden ovl; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-137, 1814. (GAH204); id. van wijk C-138, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); Samuel Adrianus van Overveldt, Capiteyn ter Zee en Jacoba Gesina van Scheltinga, beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door equipagemeester dR., met een gebod in de week, 1 feb 1788; ondertrouw HRL; de Weledele Gestrenge Heer A. dR., capitein ter zee en Equipagemeester bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en de Weledel Geboren Juffer Hendrina van Beucker, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 sep 1784 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerhard Adriaans de Roock, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, huisno. 101, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrenthe: f. 1050:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 140, legger nr. 129, Weiland, grootte 27090 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 144, legger nr. 129, Weiland, grootte 49990 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 155 en 157, legger nr. 129, grootte resp. 28830 en 18960 m2, klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 156, legger nr. 129, Molen en Erf als Erf, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 164, legger nr. 129, Boomgaard, grootte 1800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 165, legger nr. 129, Huis en Erf, grootte 1540, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 166 en 167, Weiland, grootte resp. 1710 en 74280 m2 klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Oosterend, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 274, legger nr. 116, Weiland, grootte 2880 m2, klasse onbebouwd 5; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Akkrum, Sectie A, 1832: Adriaan d. R., Lid der Staten van Vriesland te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 137, 138, 139, 140 en 141, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 37500 m2, 14920 m2, 56850 m2, 26680 m2 en 20370 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 3, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl 1832); id. perceel nr. 142, Watermolen, grootte 192 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 143, 144, 145 en 148, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 9600 m2, 1460 m2, 1920 m2 en 6480 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 146, legger nr. 159, Huis en Erf, grootte 1150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 33; (bron: Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 147, legger nr. 159, Boomgaard, grootte 2530 m2, klasde onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 206 en 207, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp 69760 m2 en 47540 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Akkrum, Sectie B, 1832: A. d. R., Lid der Staten, te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 277, 278, 279, 281, 282, 283 en 284, legger nr. 160, Weilanden, grootte resp. 37050 m2, 47020 m2, 10930 m2, 1330 m2, 5630 m2, 7150 m2 en 27710 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 280, legger nr. 160, Watermolen, grootte 154 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 285, 288, 294 en 304, legger nr. 160, Hooiland, grootte resp. 63510 m2, 24660 m2, 31240 m2 en 36800 m2, klasse onbebouwd: alle 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Oldeboorn, Sectie D, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 357, legger nr. 176, Hooiland, grootte 53130 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl, 1832); Witmarsum, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, als Administrateur, legger nr. 191, Weidland, grootte 17420 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 686, legger nr. 191, Weidland, grootte 420 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); eigenaar van perceel nr. 601 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, stal en wagenhuis, 168 2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 603a te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, steeg, erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 605 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, huis en tuin, 320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Saturdag den 4 aug 1798; de Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident Marten Bos, ter Vergadering voorgesteld, dat de Equipagiemeester d. R. aan hem hadde gecommuniceerd, den Inhoud eener Missive bij dezelve van den Commissaris Directeur van ''s Lands Marine, resideerende te Amsterdam, (den Burger G:J:Jacobson), ontvangen tendeerende dat den Scheepstimmerman P. Schuit door de Municipaliteit van HRL genoodzaakt wierde, boven zijne Contributie, nog Wagtgelden te betaalen, met Verzoek aan den Equipagiemeester om de Municipaliteit in het vrindelijke onder het oog te willen brengen, Dat de voor:P: Schuit in zijne Qlt:als Scheepstimmerman twee brandspuiten onder deszelfs directie had, waar van hij in tijd van nood eene zoo wel, tot welzijn van de Stad, als van ''s Lands gebouwen zou gebruiken, en dat het met de post niet bestaanbaar was, dat hij (Pr. Schuit) de gewoone Burgelijke Wagten en Togten, Waarnaame, en Verdere reedenen en motiven daar bij vermeld, over Welk voorstel gedelibereerd zijnde, wierde bij den Raad goedgevonden en geconcludeert, omtrent dit Susjet bij hunne voorige genoomen besluiten, te persisteeren, en dat zulks door de Commissarien, over de Wagtgelden, aan de Equipagiemeester d. R. zal Werden gecommuniceerd, met alle mogelijke Elucidatie teffens Welke de redenen en motiven geweest zijn, waarom den Raad de Scheepstimmerman P:Schuit op Wagtgeld gesteld heeft, en tot de betaalinge dies door gepaste middelen van Rechten, wil Constringeeren. (GAH44); A. d. R. eigenaar van percelen nrs. 25 en 26 Sexbierum sectie A, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 16700 en 12490 m2, klasse onbebouwd 3/5(67, 33), en 4/5(75, 25). (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 102); id. van perceel nr. 37 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, weiland, 12380 m2, klasse onbebouwd 4/5(80, 20), belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 103); id. van perceel nr. 134 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 5810 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 147 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 6120 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 155 en 156 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 3250 en 13140 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl 104); id. van percelen nrs. 161-166 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, resp. bouwland, bouwland, weiland, huis en erf, boomgaard, bouwland, resp. 15000, 15810, 21110, 1010, 1400 en 3340 m2, klasse onbebouwd: 2, 2, 2, 1, 2, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, nihil, nihil, 36, nihil en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 172 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 181 en 182 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 14430 en 14070 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 203 en 204 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 15510 en 19350 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 207 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12590 m2, klasse onbebouwd 1/2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 214 en 215 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 13730 en 14900 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 830 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, opvaart als bouwland, 2030 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114); id. van perceel nr. 318 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, bouwland, 3540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van percelen nrs. 371, 378 en en 382 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x bouwland, resp. 15380, 9670 en 15940 m2, klasse onbebouwd: alle 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, 1832, bl. 128); id. van percelen nrs. 777-779 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x weidland, resp. 15080, 30600 en 36120 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 5, en 4/5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 807-818 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. 6 x weidland, watermolen en erf, 5 x weidland, resp. 27580, 16120, 14230, 11910, 9950, 9910, 220, 4990, 11900, 13970, 8100 en 16180 m2, klasse onbebouwd resp. 4/5, 5 x 5, 1, 5, 4, 4, 3, 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 821-833 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. bouwland, huis en schuur en erf, boomgaard, bouwland, 3 x weidland, 6 x bouwland, resp. 3390, 2670, 2660, 1180, 5280, 12300, 11620, 9740, 9970, 9790, 8220, 6770 en 8750 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 2, 2, 3, 4 x 4, 3, 3, 2, en 2, belastbaar inkomen bebouwd nr. 822: 45, rest: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133/135)