Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Jelles Agema geb 4 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; eigenaar en gebruiker van wijk F-034; chirurgijn, 1814. (GAH204); geb 1779 HRL, ovl 27 aug 1839 HRL, huwt met Etje Jans Hoekstra op 6 jun 1802 HRL, chirurgijn van Veendam, operateur en genees-heel- en vroedmeester in 1839, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, 1811, id. bij J.A. Petreaus en M. Miedema, chirurgijn, neef vd bruidegom, 1821, N.H., zv Jelle A., en Rinske Lanting, kinderen: Jelle, geb 30 jul 1803 HRL, Maaike geb 13 dec 1805 HRL, Jan geb 30 jan 1809 HRL, Jan geb 19 mrt 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1809, 1811, BS huw 1811, huw 1821, ovl 1830, ovl 1839; kind: Jan Johannes Agema, geb 30 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Agema en Etje Hoekstra; kind: Jan Johannes Agema, geb 19 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL; chirurgijn; wegens gedane diensten aan zwevende armen, ord. 31 dec 1809: f. 26:18:0; de diploma''s van de medicinae doctors en chirurgijns moeten voor onderzoek worden gezonden aan de departementale Commissie en het betreft: A. van Ring, D. Nieuwbuurt, Jarig Westra, G. Stinstra, allen med. doctors; en: S. Popta, J.C.N. Moenes en J.A., allen chirurgijns, 12 jul 1804 (GAH50); wijders is ten faveure van J.A., mr. chirurgijn, en Ettje Hoekstra, egtelieden te Veendam, ingev. besluit van gisteren de 4 dezer, afgegeven de volgende acte van indemniteit:''de raad der gemeente van de stad HRL verklaart mits deze als Stadsbestierders, en oppervoogden der Stads Algemene Armen, voor hun en hunne successoren in officio aan en ten behoeve van een ieder die zulks mag aangaan, zich als borg te stellen nopens het onderhoud van J.A., mr. chirurgijn en Ettje Hoekstra, egtelieden te Veendam, in cas deselve onverhoopt binnen of met de tijd van 8 jaren tot armoede mogt komen te vervallen, in dier voege dat gedagte egtelieden onderstand of alimentatie nodig mogten hebben, met belofte en aanneming daar voor te indemneren, en de alimentatores van Veendam kost en schadeloos te ontheffen onder verband van hun in qualiteit geen uitgezonderde goederen, en submissie na rechten; datum onder ons stadszegel aan de casus, zampt presides en secretarii op het huis der gemeente binnen HRL, 5 okt 1802'' (GAH48); chirurgijn te Veendam; vraagt om die qualiteit in HRL te mogen fungeren. Akkoord gemraad, mits stiptelijk aan de op hem liggen verplichtingen voldaan worden, 26 mei 1803 (GAH49); in plaats van IJede Bakker aangesteld tot bekkenist in het 3e kwartier: J.A., mr. chirurgijn, op voordracht van Frans Jacobs, 15 sep 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 153, 25 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens cirurgiaale diensten, 31 dec 1810, quit. no. 48: f. 80:0:0 (GAH1142); id. 31 dec 1805, quit. no. 21 (GAH1138); id. voor een Jaar Cicurgiaele Diensten, 26 feb 1807, quit. no. 24 (GAH1139); id. f. 85:0:0, met een B. Band(?), 6 jan 1808 (GAH1140); id. f. 80:0:0, 31 dec 1808, quit. no 85 (GAH1140); id. 30 dec 1809, quit. no. 83 (GAH1141); J.A. eigenaar van percelen nrs. 478 en 749 te HRL, chirurgijn, woonplaats HRL, legger nr. 6, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 210 en 192 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 120 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)