Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Harmanus Tamboeser geb 24 dec 1774 HRL, ovl 13 apr 1821 HRL, huwt met Aagje Piekes Stephanus/Taekes Stephanij, trekveerschipper in 1821, huw.get. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard 1811, gezworen klerk 1801-1803, kinderen: Marcelis, geb 23 jan 1810 HRL, Sietske, geb 22 dec 1806 HRL, Jan, geb 7 sep 1799 HRL, ged 29 sep 1799 HRL, Stephanus Hermanus T, geb 1804 HRL, Taeke T, geb 1803 HRL, Marcelis T, geb 1 jul 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRLrlingen 1805, 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1821, ovl 1829, ovl 1840, ovl 1854; gebruiker van wijk F-162, commies; medegebruiker Jan Tamboeser; eigenaar is T. Stephany erven, 1814. (GAH204); Bauke Freerks en Trijntje Foppes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.T., goede bekende, 10 nov 1804; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, huisno. 41, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Marcelis Harmanus Tamboeser, geb 23 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Teekes S. ; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H.T., gesw:Clercq (GAH1128); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, H.T., Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:3:0 ter Saeke S. jacobi Schatt:voor t huis van IJpe Hessels, 23 jan 1806, quit. no 1 (GAH1138); HRL, Donderdag den 15 Augt 1799, ''s avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie tot de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Jaagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt Henricus Strooband beneffens nog 17, Zoo onderofficiers als Jaagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich Vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 12 door het Lot, dog met goedkeuringe van de meesten dan vermits hun Officier Hendrik Vettevogel Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 1 ste Comp:Fuseliers Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; Van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; Die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Concocatie vrij onstuimig was toegegaan, Waarop beslooten wierd, hier van op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 16 Augt 1799. Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manchap, of Gewapende Burgers uitgetrokken Was, melde den Commandant M.T., dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwillig kunnen Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant Vellinga, dat er twee van de Jaagers Waaren absent gebleeven, Waar op de volgende missive aan het departementaal Bestuur van de Eems is gesonden: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Mede Burgers! Nadat UWL:Commissaris op gisteren van osn vertrokken Was, heeft den Commandant der Gewapende Burgermacht alhier, de Gewapende Burgers Comp:voor Comp:doen oproepen en om dit Werk een meerder aandrang te geeven heeft een Commissaris uit ons midden, bij convocatie geassisteert, dan tot ons Leedweezen moeten wij UWL:betuigen, dat die Zaamenkomst bij Zommige Compagnien vrij onstuimig is toegegaan; Van de Comp:Jaagers zijn 19 Vrijwilligers, 6 Welken Zig door het Lot egter vrijwillig hebben onderworpen, dog bij het uittrekken zijn 2 absent gebleeven; Van de Comp:Artilleristen, hebben twee Zich vrijwillig aangebooden, en 12 door het Lot egter met goedkeuringe van de meesten, dan vermits hun Officier Zich excuseerde Zijnde de anderen ook te rug getreeden; Van de 1 ste Comp:Fusiliers, hebben twee Zig vrijwillig aangebooden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:hebben drie Zich vrijwillig aangebooden, en 9 door het Lot, dog met Zeer veel moeite onderworpen; Van de 3de Comp:hebben 7 Zich vrijwillig aangebooden, en 2 door het Lot; de 4de Comp:heeft alles ten Sterksten geweigerd en heeft Zich nog vrijwillig, nog door het Lot Willen onderwerpen; Zie hier Burgers, de Waare gesteldheid van het gepasseerde ; Daar de aanschrijvingsmissive niet spreekt dan van Vrijwilligers heeft de Commandant der Gewapende Burgermacht, gehaesiteert de aangelotte mede te doen uittrekken, de Wijl Zulks mogelijk veele Protestatien Zoude hebben ontmoet, Wij Zenden UWL: hier nevens eene Lijst van de Manschappen, die van deeze morgen uitgetrokken Zijn, en neemen de Vrijheid UWL; te vraagen, hoe den Commandant, Zich ten regarde der anderen Zal hebben te gedraagen het geen Wij Solliciteren, dat UWL:ons met den brenger deezes gelieven te melden. Heil en Broederschap. HRL den 16 Augt 1799, 5de J:D:B:V., P.J. Coulbout en IJ. Feddema (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders geleeZen, een Request van den Burger H.T. Geswooren Clercq ter Secretarije, tenderende VerZoek, uit hoofde der menigvuldige Werkzaamheden, VerKnogt aan desZelfs Post, hetgeen den Suppliant geheel buiten Staat Stelde eenig ander bedrijf ter maintien van Zijn bestaan daar bij te Konnen Waarneemen, van eene vermeerdering van Tractement te moogen hebben tot f. 200:0:0 . Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten het verZoek ten Ppaalen, vooralsnog in deliberatie te houden, en den Spuupliant Provisioneel, voor desZelfs buiten gewoone Werkzaamheden, te honnoreren, met eene summa van eenhondert CarGuldens, ten Welken einde, eene ordonnantie op den Secretaris Feddema, aan hem Zal Werden gesuppedieert. (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevondenhet afschrift, van eene missiveden 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Conformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Conformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain H.T. tot Corporaaql de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wijbrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. En tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zee spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede ver -blijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar de Batt:Vrijheid. (GAH44); Maandag den 10 dec 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerden na voorafgegane Citatie van den fiscus, ter vergadering de Burgers Pieter Willems, Coopman en H.T. Clercq ter Secretarije dewelke na aangehoorde Confessie en na gedaane verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie, ter zaake met elkander geperpetreerde Vegterijen, in of omtrent de Herberg Roma op den 3de deezer ieder zijn geboet voor vijf Goud Guldens boven de Costen van de Citatie. (GAH44)