Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Auke Ahasverus Vogelzang geb 1756 Hindeloopen, ovl 4 okt 1824 HRL, huwt met Tjitske Pieters Woudegeest op 29 okt 1797 HRL, komt van Hindeloopen, ook huwt met Wijpke Gerbens, kinderen: Hiske, geb 2 mrt 1807 HRL, Janna Aukes, geb 11 okt 1810 HRL, Hiske V, geb 17 jun 1805 HRL, Baukje V, geb 20 sep 1787 Hindeloopen, Zwerus Aukes V, geb 18 jun 1800 HRL, Wijpkje Aukes V, geb 1790 Hindeloopen, huw.get. bij K.R. Pan en D. Heeres, wonende te HRL, 1811, id. bij M.H. Wiersma en J. Zeilmaker, wonende te HRL, schipper, 1814, koopt een huis in 1799; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1807, 1810, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1824, huw 1827, ovl 1858, ovl 1868, ovl 1875; geboortig van Hindeloopen, het burgerregt dezer stad geaccordeerd en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. Tamboeser, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 3 apr 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-118, schipper, 1814. (GAH204); Tjerk Saskers en Baukje Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.V., deszelfs vader, 14 sep 1805; ondertrouw HRL; Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus, Gecompareert de Huisvrouw van A.V., Schuitschipper alhier, Cum mar:gest:ter zaake gepleegde Vegterij, met de vrouw van Pieter Doekes, Koorndraager, is dezelve na gedaane Confessie en verklaaringe, dat die vrouw haar eerst gescholden had, gelibereerd van de boete, dog verweezen in de Kosten van de Citatie. (GAH44); weduwe A.V. eigenaresse van perceel nr. 1186 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 726, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)