Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Jelles de Vries geb 1760 ... , ovl 2 sep 1816 HRL, huwt met Trijntje Andeles, kinderen: Geertje Hendriks dV, geb 1793 HRL, Andele Hendriks dV, geb 1796 HRL, IJbeltje Hendriks dV, geb 1787 ... , Jelle Hendriks, geb 1790 HRL, scheepstimmermansknecht; BS ovl 1816; 1817 overlijdens, ovl 1826, ovl 1846, ovl 1858; gebruiker wijk H-215, timmerknegt; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden H.J. d. V., Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Andele Hendriks de Vries, van beroep Baardscheerder, alhier, Om zich in het huwelijk te begeven met Antie Pieters Dubois, Geboren te Franeker en thans woonachtig te HRL, van beroep dienstbaar, dv Pieter Dubois en Antie IJnses, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 25 apr 1815; H.J. d. V., Scheepstimmermansknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar