Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Frans Hendriks Boekhout ovl 5 apr 1801 HRL, huwt met Anna vd Werf, in leven stadsbode te HRL, kinderen: Hendrik B., geb 1789 HRL, Jan B., geb 1791 HRL, mdr: Lijsbet Jans; BS huwafk. 1811, ovl 1827, huw 1832, ovl 1839; wed. F.B. eigenaar en gebruiker van wijk D-100, gealimenteert, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); Maandag 1 jul 1799. Nog wierde aan de Booden B. en Jan de Boer toegelegd, een summa van f. 21:0:0 voor extra moeite en het ombrengen, der Waarschouwingen, wegens de geldheffing der 4 Prcto over de bezittingen, des daar mede de ombrenging voor ''t 4e Termijn ook begreepen zal zijn. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799 ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde voorts geleeZen een Request van de Boden F.B., en Jan Hendriks de Boer, inhoudende verZoek, van eene Gratificatie voor extra diensten te mogen erlangen alsmede dat uit hoofde der bekrompenheid van hun bestaan, het oproepen bij de Publicque VerKoopingen, Weder bij hunne Post gevoegd mogt Werden, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten, het Zelve Request te stellen in handen van eene Commissie uit den Raad, ten einde van deZelve (te Weeten den Raad) te dienen van Consideratie, en Aldus, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers P:de Boer en L:Albada. (GAH45); Maandag dan 30 apr 1798. de Raad der Gemeente vande Stad HRL ordrs vergadert zijnde, wierde jongers Gerrijt de Boer, Arend Jansen en Pier Adams Akkringa, ter zaake gepleegde Straatschennerij en baldadigheid ernstig gecorrigeerd, met recommandatie, ingevalle zij zich weder aan dergelijke Excessen schuldig maaken als dan corpe relijk te zullen worden gestraft. Zijnde eene Jonge Joseph Willems genaamd, welke mede bij dat Complot geweest was, uit hoofde dat hij de vrouw van de Bode F.B. volgens zijn eigen Confessie met een Lat op een deerlijke wijze gekwetst had, gecondemneert voor twee dagen te waater en brood in de Pekelkuip. (GAH44); Maandag den 1 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde door de Bode B., uit naame ende van wegens Dirk van der Sluis Boekdrukker te Leeuwarden, navolgende Protest aan den Raad geexploicteerd. Alzoo ik Dirk van der Sluis meester Boekdrukker binnen Leeuwarden, ben ontwaar geworden, dat mijn dochter Maria Dirks van der Sluis heeft Kunnen goedvinden, Zonder mijn voorweeten en Consent, in de maand jan laatstleden bij den Raad der Gemeente te HRL, de Huwelijksche Proclamatien aan te geeven op naam van Maria Dirks van HRL, met Bastiaan Smith Corporaal in de eerste Compagnie van het 3de Battaillon der 4de halve Brigade, en dezelve op die Manier bij voorschreven Raad aangetekend Zijn, Zonder eenig geblijk van mijn vaderlijke toestemming en Zonder bewijs, dat Zij Maria Dirks van der Sluis, en half jaar Jaar te HRL had gewoond, alle Strijdig ''s Lands ordtie en andere Wetten, omtrent de Huwelijken ge?maneerd. Zoo is ''t dat ik Dirk van der Sluis als vader, deeze handelwijs geenzins Approbeeren tegen die Wederrechtelijke aantekening der Proclamatien en daar opvolgende onwettige Solemnisatie, van ''t Huwelijk van genoemden mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis met Bastiaan Smit bovengemeld, ten Sterksten Protesteere, en dat Huwelijk uit dien Hoofde houde voor Nul, en van geener waarde, met Reservatie van Recht, om des Wegens tegen mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis en Bastiaan Smit ten allen tijde te ageeren, als overeenkomstig ''s Lands Wetten, ter maincti?n van mijn vaderlijke macht Zal verstaan te behooren. Wordende voorts, ten einde hier van behoorlijk effect te hebben, den Exploicteur gelast, de Inhoud deezes, aan den Raad der Gemeente van HRL voorteleezen, en naar Inhoud het Protest te effectueeren, met Schriftelijk Relaas en Forma, Actum Franeker den 26 mrt 1799. Dirk van der Sluis, requisitus. (NB44)