Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
B Binks buskruitleverancier 1747-1757; b
B Bosscha burgemeester 1748-1758; b; waarschijnlijk : S. Bosscha
B Brouwer (BEERT ??); B. en Beert mogelijk dezelfde; 1750 en 1751
B Feenstra rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 50:0:0 aan de meede-voogdes B.F., ter nader verantwoording, 18 sep 1810, quit. no. 23 (GAH1142); id. 26 apr 1808, quit. no. 35 (GAH1140); id. 7 feb 1809, quit. no. 13 (GAH1141); id. 3 okt 1809 (GAH1141); id. 5 dec 1809, quit. no. 58 (GAH1141)
B Fontein heeft een huisbediende, 4e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650)
B Leeve/Leewe Willem Andries Hubert, Luitenant in het Regiment van LuitenantGeneraal B.L., ende Emmetje Fokkes van Essta, beyde tot HRL, sijnde de aengevinge gedaen door de proc. B. Dreyer bij schriftelijke procuratie, met een gebodt in de Week, 28 Sep 1748; Willem Andreas Hubert, luitenant in het Regiment van sijn exelentie van de Heer Luitenant-Generaal B.L., en Emmetie Fokkes van Esta, beyde tot HRL, geproclameerd den 29 sep en den 1-6 okt 1748 en doen ook getrouwdt; Matthijs Roomersheim, soldaat in de Compie van majoor O.J. Albarda, in het Regiment van Generaal Luitenant B.L., thans guarnisoen houdende tot HRL, en Geeske Geerts meede ten voors: steede, koomende weegens de bruyd Arent Lammerts, soldaat onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748; Fredrik Jans, soldaat onder de Compie van Capr. Suur in ''t Regiment B.L. in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voors: stadt, komende weegens de bruid Jacob Hettes, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compagnie de Luitenant L. Fledderus, 4 Jan 1749; Johan Jurgen Pienge, soldaat onder de Compie van Collonel Lentelo in het Regiment van de Generaal Lt. B.L. tot HRL, ende Tjieschkje Douwes van Midlum, koomende weegens de bruid Jan Andries desselfs oom, vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van voorgemelde Compie, 11 Jan 1749 ; Hiddo van Gennip, Sous Luitenant in ''t Regiment van Generaal Luitenant L., in guarnisoen tot HRL, ende Aletta Catharina Bosman van Zalt-Bommel, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooninge van schriftelijke verklaeringe van de Kerkenraad van Zalt-Bommel dat de huwelijxproclamatien aldaer op den 30e Oct laatst waeren aengegeeven, met versoek van een gebodt in de Week, 8 Nov 1749; Joannes Reinier Steins Bisschop, Luitenant in ''t Regiment van Luitenant Generaal B.L. alhier guarnisoen houdende ende Juffer Lucia Anna Suringar, beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door de gesw:clercq R.J. de Swart met vertooninge van schriftelijk consent van des bruyds moeder en genoegsaeme last tot deese aengeevinge, 3 Jul 1750; Jan Hendrik Keet, soldaat onder ''t Regiment B.L., te HRL, ende Grietje Johannes aldaar, komende benevens de bruidegom de bode van desselvs Regiment Jan Bolman, welke verklaarde dat deze aangevinge geschiedt met consent van des bruidegoms capitein en quam wegens de bruid Jan Heins, desselvs oom met vertooninge van genoegsame last in desen, 4 dec 1751
B Rowel ovl de huisvrouw van vroedsman B.R., ovl 19 dec 1727 HRL, old 63 (?) jaer
B Spoelstra won. Groningen, ontvangt diverse betalingen 1803-1807
B Toussaint doctor, leent geld aan gemeente tbv Stads Weeshuis 1803-1804
B Tuininga woont in 5e quartier, huisno. 177, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650)
B Wagenaar begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 16, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
B Wassenaar Johan Willem Gebel ende Christina Wassenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.W., de vader, 16 may 1789; ondertrouw HRL
B. de la Fleur strandmeester, 1809; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd schilzand, ord. 12 Hooimaand1809: 30 Caroliguldens en 10 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
B. van der Lej ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met J. vd Lej, f. 85:10:0 voor geleverde zeep tdv ''t Weeshuis, ord. no. 16, 15 nov 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis, samen met T. vd Lej, f. 87:10:0 voor geleverde zeep, ord. no. 20, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 106:15:0 ord. no. 8 25 nov 1779/(GAH1110); id. f. 137:5:0 voor geleverde 4 1/2 ton zeep, ord. no 26, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 101:10:0 wegens geleverde zeep, ord. no. 47, 24 nov 1781. (GAH1112)
B. van der Meer geb 1802 HRL, ovl 1 sep 1856 Rensburg, hm ... ., beurtschipper, uit de ovlakte: ontvangen extract uit het ovl.reg. der Sint Maria Kerk te Rensburg waaruit blijkt dat: B. vd Meer, stuurman aan boord van het Nederlandsche schip ''de Harmonie'' van HRL, welke volgens verklaring der equipage in Nederland familiebetrekkingen nagelaten en waar de ouderdom van omtrent 54 jaar bereikt moet hebben, op ... te Rensburg in de Eider is verdronken, en der derden sep daaraanvolgend op het oude stadskerkhof aldaar is begraven; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-150
B.... Jacobs ; ovl ... mrt16 ... , Grootschipper, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Baafje Bruining huwt met Gerrit van Wijk op 6 mrt 1803 HRL, ook huwt met Jan Termaat, wonende te Amsterdam in 1821, komt van HRL, laatste afk. 7 jul 1793, met attestatie vertrokken, kind: Albert B, geb 1791 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, 1803, BS huw 1821, ovl 1858; Jan Ter Maat, soldaat in de comp. van lt. collonel van Till van Hulst, ende B.B. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. F.S. Stephany, 22 jun 1793; ondertrouw HRL; Jan Termaat, zoldaat in de compagnie van Lt. Colonel van Till van Hulst, en B.B. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 7 jul 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha
Baarend Willems van Mackum, huwt met Grijttie Pieters, van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout met attestasie de 26 dec 1764; kind: Sijbrigie Barends, ged 13 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Barends, ged 16 aug 1767 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Barends, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Anna Catharina, ged 17 jul 1770 Grote Kerk HRL
Baarent de Leeuw B. dL., soldaat, ende Mettje Theunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Oene Fokkes desselfs oom, 8 Mrt 1749; huwt met Mettje Theunis, beyde van HRL, geproclameerd 7, 16 en 23 mrt en den 31 dito 1749 getrouwdt
Baartje Gerrits geb 21 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hayes en Antje Eises
Baartje Pieters ovl 20 feb 1810 HRL, huwt met Jacob Teunis; BS huw 1822, ovl 1837; kind: Tetje Jakobs, geb 22 feb 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Jakobs, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jacobs, geb 1 apr 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL
Baatie Dirks Agema huwt met Gerben Sipkes Wassenaar, beide van HRL, geproclameert 22, 24 en 29 aug en getrout den 5 sep 1756; Jarig Jans van Wind en Baartje A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Neeltje Jarigs van der Wind, geb 18 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL, vader is soldaat; gemeentebestuur betaalt aan de Stadsmajoor Gonggrijp restitutie expensen gedaan aan B.A. als een zwevende arme op order van hun, 16 feb 1789: f. 34:1:6
Baatje Douwes huwt met Dirk Roelofs van Hogeland, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 aug en getrouwt den 16 dec 1742; Dirk Roeloffs van ''t Hoogeland ende B.D. van HRL, vertoonende des bruids vader attestatie dat de huwelijx geboden aen ''t Hoogeland meede aengegeven waeren, 11 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Douwe Dirks, ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL; kind: Akke Durks, ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Dirks, ged 27 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Dirks, ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Fennigje Durks, ged 23 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Durks, ged 13 dec 1744 Grote Kerk HRL
Baatje Floris van Midlum, huwt met Age Johannis van Almenum, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 dec 1767 met attestasie
Baatje Foppes begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Baatje Freerks Tjeerd Dirks en B.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Baatje Jelgerhuis huwt met Willem de Vries op 12 apr 1795 Hark, komt van HRL, laatste afk. 12 apr 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Willem de Vries ende Batje J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten de Boer deszelfs neef, 28 mrt 1795; ondertrouw HRL; kind: Dirk Willems de Vries, geb 7 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Betje J.
Baatje Claases huwt met Eise Joukes, beide van HRL, geproclameert den 25 mei en 1-8 en getrout de 10 jun 1755; kind: Klaas Eises, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antje Eizes, ged 30 sep 1755 Grote Kerk HRL
Baatje Oeges Pieter Klaassen en B.O., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1779 HRL, en den 30 daaraanvolgende getrouwd
Baatje Ruurds huwt met Wybe Aukes op 31 aug 1800 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1800
Baatje/Baukje Jans huwt met Feike Klaases, kind: Gerritje Feikes, geb 10 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL
Baatjen Abrahams ovl 12 apr 1804 HRL, oud 69 jaar
Baattje Hielkes Baartie H., ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Hijlke Orcks en Antje Sijtses; ovl 12 dec 1789 HRL, oud 40 jaar; Hendrik Stevens en Baartje H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Baerend Boer huwt met Marijke Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Baerend Meyer rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 100:0:0 aan de Weesvoogden verdiende Loon van B.M., 13 may 1806 (GAH1138)
Baerent Meyer huwt met Leentje Caspers, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 dec 1769; ovl voor 1812, huwt met Leentje Kaspers, kind: Johannes Berends M, geb 1777 HRL; BS geb 1811
Baerent Nagel B.N. ende Claeske Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Hijlkes desselfs oom, 25 Jan 1749; huwt met Claaske Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 26 januar en den 2-9 feb 1749 en 11 dito getrouwt
Baetje Feykes huwt met Gale Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Gele Martens ende B.F. beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit Augustinus de Graaff, mr wagenmaker, vertoonende attestatie van des bruidegoms en bruits respve vaderen, 2may17 39; ondertrouw N.H. HRL
Balster Jans zie ook: ten Velde; huwt met Ruurdtje Broers, beide van HRL, geproclameert den 28 jul en de 4 en getrout den 11 aug 1754; huwt met Margie Broers, kind: Jan Balsters, ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL
Balster Kool ovl 1802 Wolvega, huwt met Trijntje Wessels Heerns, kind: Elisabeth K, geb 1796 Wolvega; BS huw 1837
Balster Jans ten Velde zie ook: Balster Jans; geboortig van Mastrigt, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. Wassenaar, en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 8 jun 1752. (burgerboek); ovl 12 jan 1790 HRL, oud ... jaar
Balthasar Reinouts ovl voor 1819, huwt met Rinske IJlstra, kind: Wiebren IJlstra R, geb 1801 Sneek; BS huw 1818
Baltus Hendriks zie: Klaver
Baltus Hendriks ovl voor 1813, huwt met Aafke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1760, ook huwt met Janke Ages op 17 aug 1802 HRL, laatste afk. 15 aug 1802, komt van HRL, kind: Hendrik Baltus Klaver, geb 1762 ... ; DTB N.H. HRL. 1760, huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1812; kind: Hendrik Baltus, ged 22 feb 1761 Grote Kerk HRL; ovl 10 sep 1803 HRL, oud 78 jaar
Baltus Moltsz geboortig van Echt bij Roermond, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Lanting, op 19 apr 1769. (burgerboek)
Baltus Noltz ovl 28 nov 1789 HRL, oud 52 jaar
Baltus Caspar Sterck De woningen Voorstraat 10, 12 en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw volgens opgave van de koopbrieven: har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125; T8, 151 R28, 57. Voorstraat 10, links van de Drie Romersteeg: Adriaan Schoft 1598, Jan van der Horst 1631, Dionisius Pontanus 1645 en B.C.S., stadschirurgijn in 1685. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; STERK, HENRICUS
Baltus Hendriks Claver Dirk van Lint ende Grietje Baltus Claver, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.H.C., de vader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Baltus Hendriks Claver geb 1788 HRL, ovl 27 okt 1815 HRL, huwt met Trijntje Simons vd Brug op 14 jan 1813 HRL, huw.afk. 25 okt en 1 nov 1812, huw.get. bij S.G. Tichelaaren H. Leenderts 1815, smidsknecht in 1813, zv Hendrik Baltus K, en Klaaske Martens; BS huw 1813, huw 1815, ovl 1850; gebruiker van wijk H-075, sjouwer, eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204)
Baltus/Balthazar Mols ovl voor 1812, huwt met Gezina/Geeske Hendriks Hofstede, kind: IJda, geb 1787 HRL; bsha181huwafk, ovl 1853
Banier Johannis huwt met Hendrikje Lieuwes, kind: Lieuwe Baniers, ged 7 jul 1746 Westerkerk HRL; kind: Johanniske Baniers, ged 16 aug 1742 Westerkerk HRL
Banier Lieuwes ged 28 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Banier en Grietje Pieters
Barbara van Dalen geb 1794 Sneek, ovl 27 jul 1850 Veenhuizen, ih eerste gesticht, wonende te HRL, dv Petrus vD, en Catharina Schattenberg; BS ovl 1850
Barbara de Koning huwt met Cornelis van Steenwijk; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Stephanus Cornelis van Steenwijk, geb 23 nov 1810, ged 11 dec 1810 Grote Kerk HRL
Barbara Petrus zie: van Dalen
Barbara Adams Manler geb 28 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Adam Manler en Aaltje Harmsen
Barbara Ages de Haas ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL, dv Age de Haas en Dirkje Sopingius
Barbara Coenraads Schmidt ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Coenraad Schmidt en Petronella Tulp
Barbara Fredriks Schotsman huwt met Jan Hoogland, kind: Fredrik Jans Hoogland, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL
Barbara Lodewijks Bakker ged 6 aug 1752 Grote Kerk HRL, dv Lodewijk Bakker en Trijntje Tjerks
Barbara Paulina van der Straten De Weledel Gestrenge Heer Joan Henrij de Suberbielle, Vaandrig in het tweede Bataillon van zijn D. Hoogheids Lijfsregiment Infanterij Oranje Friesland en de Jongvrouwe B.P. vdS., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar volgens ingebragte verklaaring getrouwd ten zelfden dage
Barbara/Berber Coenraads Smit geb 1770 HRL, ovl 6 mei 1846 HRL, huwt met Joost Rinia Gonggrijp, dv Coenraad S, en Petronella Tulp; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, 1810, BS ovl 1846, ovl 1850; Joost Gongrijp en Berber Smidt, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; VT1839; kind: IJede Joostes Gongrijp, geb 6 may 1810, ged 17 jun 1810 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Joostes Gongrijp, geb 18 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL
Barber Gjalts zie: Damstra
Barber Jansen Jacob Jansen, kind: Morkjen Jacobs, ged 28 aug 1770 Grote Kerk HRL
Barber Cornelis ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks en Grietje Sakes; ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendriks en Grietje Saakes
Barber Pieters zie: Broersma
Barber Reins zie: Otma
Barber Gjalts Damstra huwt met Pieter Pieters Posthumus; BS ovl 1837
Barber Pieters Broersma geb 1796 Joure, ovl 2 jan 1836 HRL, 1e huwt met Kleis Minnes Gnodde op 7 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, dienstmeid. 2e huwt met Bauke Drijsten op 24 dec 1835 HRL, winkelierse, wonende te HRL, dv Pieter Rommerts B., en Antje Meines Pekema; BS huw 1823, huw 1835, ovl 1836
Barber Reins Otma geb 1795 Workum, ovl 19 jan 1828 HRL, huwt met Jan Hendriks de Groot, huwelijksafkondigingen 6 en 13 nov 1825, wonende te HRL, dienstmeid. man in meester blokmaker, dv Rein Tjerks O, en Pietje Taekles Hobma; BS huw 1825, ovl 1828, ovl 1833
Barbera Davids ovl voor 1835, huwt met Cornelis Nijkamp; BS huw 1834
Barbera Hendriks ovl 21 oogstmaand 1809 HRL, huwt met Arrien Geerts Bos, dv Hendricus Jans en Geeske Drost; BS huw 1834, ovl 1836
Barbera Sophia ovl 27 dec 1792 HRL, oud 31 jaar
Barbera Toremans huwt met Frans Erich; BS ovl 1878
Barbera Wilkens Willem Stickel van HRL, en B.W. van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Groningen en aldaar getrouwd den 11 jun 1782 volgens ingebragt getuigenis
Barbora Heerts huwt met Willem Meyer; BS ovl 1841
Baredina Mulder Jan Overzee van HRL. en G.M. van Amsterdam, z, ijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 3 nov 1778 HRL, met getuigenis daarvan vertrokken naar Amsterdam, en aldaar getrouwd op den 15 nov 1778 volgens overgezonden getuigenis van den 16 derzelfder maand
Barend Abrahams B.A. en Neeltje Remkes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jan Cuiper, geregtsassistent, 23 jun 1792; ondertrouw HRL; B.A. en Neeltje Rimkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jul 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Feitze Barents, geb 19 aug 1795, ged 1 sep 1795 Grote Kerk HRL, vader uitlandig, moeder als N. Nemkes; Barend Abrahams en Dieuke Jans beide Van HRL, hebben hun laatste afkondiging gehad den 15 sep 1805 en zijn getrouwd den 29 sep 1805
Barend Adriaans zie: Westerhout
Barend Arenks zie ook: Berend Arink
Barend Bernardus zie: Besling
Barend Eelkes zie: van der Steeg
Barend Eeltjes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 206 en 207); 1 mrt 1804
Barend Ensing rentmeester van het Weeshuis bet f. 16:3:0 aan Andries Gerbens terzaake geleverd hop door de coopman B.E. te Peise, quit. no. 5, 29 apr 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 69:11:0 ter zaake geleverde hop, 20 mrt 1801, quit. no. 1 (GAH1133)
Barend Gomperts zie: van Gelder, van Messel
Barend Harings zie: van der Wal
Barend Harmens zie: Kloppenburg
Barend Hiddes zie: de Vries
Barend Hylkes woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Barend Hylkes begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Barend Hielkes zie ook: Overberg; Haring Jelles ende Trijntje Barends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.H. deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL; huwt met Tijtje Goikes, kind: Trijntje Barends, geb 11 aug 1772, ged 20 aug 1772 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:11:0 ter zake geleverde kalk en cement, 5 dec 1795, quit. no. 49 (GAH1127); id. f. 3:4:0, 5 dec 1795, quit. no. 2 (GAH1127)
Barend Jacobs zie: Wijga
Barend Jans huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kind: Jan Baerents, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Barend Johannes zie: Groen
Barend Johannes woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Barend Johannes ovl 21 okt 1790 HRL, oud 6 jaar; geb 15 jun 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jans en Aukje Barends
Barend van Loon geb 1769 Zierikzee, huwt met Joukje Elisabeth Heideman op 25 jan 1818 HRL, huw.afk. 28 dec 1817 en 4 jan 1818 HRL. en 4 en 18 jan 1818 Zierikzee, varensgezel, laatst wonende te Zierikzee, thans HRL, zv Marinus vL, (gk), en Jacomina vd Jagt, (gk); BS huw 1818
Barend Luitjes zie: Ruyl
Barend Martens zie: Bos, van Loon
Barend Martens woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Barend Martens zie ook: van Hoften; B.M. ende Jantje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Augustinus Mockema, goede bekende, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Adolph Buitendijk ende Antje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.M., deszelfs neef, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; B.M. en Jantje Oeges, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1792 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Tietje Barends, geb 10 dec 1810, ged 6 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Geertruida Baarends, geb 23 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Oege Barends, geb 7 dec 1795, ged 27 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Marten Barents, geb 21 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL; geboortig van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Sj. Schrik, op 25 aug 1790. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:19:0 terzaake reparatie aan blikwerk, quit. no. 50, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 7:19:0, 24 dec 1794, quit. no. 45 (GAH1126); id. f. 1:4:8, 5 dec 1795, quit. no. 38 (GAH1127); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, Rein Vettevogel en B.M., wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43)
Barend Meyer zie: Meeter
Barend Meyers B.M. en Mietje Simons, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL
Barend Otte geb 1785 Amsterdam, ovl 13 nov 1867 HRL, 1e huwt met Wilhelmina vd Linden op 28 dec 1815 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1815, 2e huwt met Leentje Zeilmaker op 3 jan 1839 HRL, wonende te HRL, varensgezel in 1837 te HRL, ovl wijk B-131, zv Jan O, en Trijntje Olofs; BS huw 1815, ovl 1837, huw 1839, ovl 1867; Extract Uit het doop Reg. van de Budekerk is geëtraheerd, dat Barend, zv Jan Hendrik Otte en Trijntje Olofs, den Agttienden feb des Jaars 1700 Zeven en tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 29 9br 1800 vijftien
Barend Pieters zie: Rodenhuis
Barend Pieters zie ook: Berend Pieters; huwt met Lijsbeth Jans, kind: Trijntie Barends, ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Barends, ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Barends, ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Barends, ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Barends, ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Barend Pieters B.P. ende Binke Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Folkert Baukes, deszelfs broeder, 8 dec 1787; ondertrouw HRL; B.P. en Binke Baukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Barend Reins zie: van Kampen
Barend Rodenhuis geb 25 apr 1800 HRL, ovl 1 jan 1820 HRL, zv Pieter R, en Grietje Visser; BS ovl 1820
Barend Roelofs zie: Kroes, de Vries
Barend Ruurds ovl 20 jan 1787 HRL, oud 38 jaar
Barend Scholtens BS en Lutske Arends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 die maand
Barend Smith huwt met Janneke/Janke Johannes, kinderen: Grietje Barends, geb 1787 HRL, Jurjen Barends S, geb 1786 HRL; BS huw 1815, ovl 1847; B. Jurjens Smidt en Janneke Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Barend Tjallings zie ook: Schaafsma; Barent T., geb 8 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Tjalling Poppes en Rinkje Barends
Barend Tobias hout- en balsteenleverancier 1751
Barend Verlage huwt met Getje Wybrands, wonende te HRL 1815; BS ovl 1815; Steffen Arend Smits ende Aaltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend V., goede bekende, 19 nov 1791; ; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 64; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Berendt Jans V. van HRL, en Geertje Wybrandts van Bolswerd, laatst geproclameert op dato dezes 27 nov 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswerd om aldaar in den echten staat te wroden bevestigt, gelijk op 27 nov geschied is door het E:Achtb. gerechte der Stede Bolswardt, volgens ontfangene adtestatie van daar van 19 dec 1777, getekent Petrus de Kok, secretaris; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Barend Watzes huwt met Fetje Lammerts, kind: Lammert van Gelderen, geb 1768 HRL; BS ovl 1831
Barend Wiggerts geboortig van Hindeloopen, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. J.D. Toussaint, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op ma. 5 mei 1783. (burgerboek)
Barend Yemes zie: de Groot
Barend Abrahams Pors geb 1767 ... , ovl 24 sep 1817 HRL, huwt met Dieuwke Jans Klaver op 29 sep 1805 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 sep 1805, N.H., kinderen: Jan Beernts P, geb 11 okt 1808 HRL, Trijntje Barents, geb 17 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1817, ovl 1826; gebruiker van wijk A-126, sjouwer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Barend Adriaans Westerhout ovl voor 1841, huwt met Hendrikje Pieters, (gk); BS huw 1840
Barend Bernardus Bessing geb 1800 ... , ovl 28 apr 1811 HRL, wonende te Lammert Warnderssteeg, zv Bernardus B., en Aukje Barends; BS ovl 1811; geb 7 aug 1799 HRL, ged 20 aug 1799 HRL, ovl 28 apr 1811 HRL, wonende te Lammert Warnderssteeg, zv Bernardus B., en Aukje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811
Barend C Post oud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-053; VT 1839
Barend Eelkes van der Steeg geb 1744 HRL, ovl 20 mrt 1825 HRL, huwt met Lamkje Jacobs Danser; BS ovl 1825, ovl 1827
Barend Gomp van Gelder gebruiker van wijk F-247, koopman, eigenaar is Christ. Christ. wed. erven, 1814. (GAH204)
Barend Gomperts van Messel geb 1780 HRL, ovl 23 dec 1832 HRL, huwt met Heintje Abrahams de Vries op 10 augh 1817 HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1817, huw.get. bij B.H. Cohen en H.A. de Vries, 1811, id. bij M.L. de Beer en N.A. Neeteboom, in de huwelijksakte van B.H. Cohen en M.L. de Beer heeft van Messel de geslnm van Gelder, zv Gompert Salomons vM, en Sara Philippus; BS huw 1811, huw 1816, huw 1817, ovl 1832; B.G. v. M., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Barend Hiddes de Vries was een broer van Tjerck Hiddes de Vries en kapitein op het oorlogsschip de ''Zevenwolden'', werd op 21 dec 1666 be?digd als curator over de nagelaten weeskinderen m. n. Antje 10 jaar, Hidde 3 jaar en Tjerk een half jaar. In een weesrekening van 3 dec 1679 heeft B.H. dV., ten overstaan van de bevoegde instanties rekenschap van beheer over geld en goed van zijn pupillen Hidde en Tjerk de Vries. Antje is in aug 1668 overleden. de verantwoording van ontvangsten en uitgaven loopt van het tijdsbestek van aug 1666 tot 3 dec 1679. Het overgedragen weesrekeningboek van B.H. dV. begint met de opsomming van de waarde van de, op 2 jan in het ouderlijk huis aanwezige gelden en goederen. Naar het toen geldende muntstelsel werd in de boekhouding een geldbedrag in goud-of carolusguldens, stuivers en penningen geschreven. Het grootste gedeelte van het weesrekeningboek bestaat uit gedane betalingen vanaf de sterfdatum van Tjerk Hiddes. Zie de opsomming bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/S. Wobma
Barend Hielkes Overberg zie ook: Barend Hijlkes; ovl 19 nov 1800 HRL, huwt met Pietje Rinkes en Tietje Gooytjes, levert cement in 1801, (erven) uit zijn boedel wordt een huis verkocht in 1800, kalkkoper, kinderen: Rinkje Barends O, geb 1766 ... , Trijn tje Barends O, geb 5 mei 1774 HRL; BS huw 1819, huw 1826, huw 1834
Barend Jacobs Blesma geb 30 mrt 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Jacob Blesma en Antje Johannes
Barend Jans Bakker zie: Berend Jans Bakker; ged 26 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte man; huwt met Hotzke Pieters, kind: Geeske Barents Backker, ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL
Barend Jansen Visser zie ook: Barend Jansen; Maandag den 4 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Request van de Procr Fiscus T:S: Stephanij geevende daar bij aan den Raad te kennen de hacggelijke en Zorgelijke Staat van het alhier in de haaven leggende Coffschip Tettje Witteveen genaamd, voormaals gevoerd bij Schipper Brugt Pieters de Jong van de lemmer; met Verzoekdat ter voorkoominge van Ongelukken daar in voorzieninge bij den Raad mogte werden gedaan, waarover gedelibereerd zijnde is beslooten gedagte Request over te zenden aan het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Administratie Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Mede Burgers ! Wij bevinden ons in de onvermijdelijke noodzakelijkheid. en verpligtinge, van ons aan UWL als de Administratie over de Politie in dit voormalig Gewest hebbende, te moeten adresseeren, ende zulks Wel Speciaal over den Inhoud van een Request, met de daar bijgevoegde attestatien, door onsen Fiscus, op huiden, ter onzer Vergadering ingediend, welke Stukken wij de vrijheid neemen, hier neevens aan UWLieden Intezenden met bijvoeging teffens, dat het ten Requeste gemelde Coffschip, al zedert den Jaare 1785 over een Verschil tusschen de afzenders der Laadinge, en den Schipper ontreesen, en thans nog voor den Hove in Cas van Revis aanhanglijk in onze Haaven in arrest geleegen heeft. en dat alzints Jaaren, de eigenaars nog Schipper van gedagte Schip na hetzelve hebben omgezien, dat wanneer den Coopman B.V. alhier er van tijd ot tijd de Volstrekt noodige reparatie niet aan had laaten doen het selve Schip al voor lange, als een wrak in de grond gezeeten had, dan dezelve geene restitutie van zijne gedaane Verschotten kunnende bekoomen, heeft deeze er ook van moeten afzien, waar van hij aan ons kennisse heeft gegeeven, zoo dat gedagte Schip thans geheel aan het geval is overgelaaten; Daar wij belahven, dit Request van onzen fiscus dagelijks klagten van onze Burgers en Ingezeetenen moeten hooren over de zorgelijke en hachgelijke Situatie Waarin dit Schip ligt kunnen wij niet afzijn, zulks ter kennisse van UWL te brengen, ook kunnen wij UL de hachgelijke Situatie van dit Schip niet genoeg afschilderen, de Bezaan Mast is er reeds afgevallen dan de Groote Mast zijn de hoofdtouwen Welke de zelve Staande moeten houden, geheel Verrot en Vergaan, zoo dat deszelfs Val van Ogenblik tot ogenblik te wagten Staat, het Scheepshol is van onderen Zodanig door de worm te Vreeten dat er reeds eenige voeten Water in Staat, en begint te zinken, uit Welk alles de grootste rampen en ongelukken te Wagten Staan. Het is dus uit bezef van dit alles, dat wij deeze Zaak UWL Serieuse deliberatie aanbeveelen, met zeer gedienstig Verzoek alzoo er Periculum in mora is dat wij door UWLieden binnen den kortst mogelijken tijd moogen Werden geauthoriseerd om dit questieuse Schip, Publieq te doen verkoopen ten voordeele der geene welke naderhand bevonden zal werden tot den opbrengst der penningen uit die Verkoop Proflueerende geregtigd zijn. -Waar mede wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap verblijven. HRL den 5 jun 1798. het 4de jaar der Bataafschen vrijheid. (GAH44); ovl voor 1828, huwt met Sara Jans, leent geld aan gemeente tbv Stads Weeshuis 1803, levert hout en vlaggen 1799-1801, ontvangt interesse 1805-1811; BS huw 1827; zie: Onne Visser, zijn broer; op 30 jan 1795 is aan Barend Luitjes Ruyl van Embden het burgerregt geaccordeert, des hij zijne inwoning alhier neemt, en securitas voor de stads lasten bevordere, en heeft de coopman B.V., alhier, ten dien fine bij absentie van gedagte B.L.R., als daar toe van dezelfe speciale last en procuratie hebbende ingevolge procuratie in dato 2 feb 1795, voor burgemeesters en raad der stad Embden gepasseerd, de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Backer, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 9 feb 1795. (burgerboek); eigenaar van wijk A-009; gebruiker Dirk Houtman, zeilmakersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-081, pak- en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-186, pakhuis, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 9, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 450:0:0 (GAH650); Weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 31:15:0 ter Zaake verkogt Lijnzaad Ingekomen van B.V. en zoon en S. (?) Wassenaar, anno 1806, jan 1806 (GAH1138); weesvoogden betalen f. 89:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Zaake Legaat volgens Testamentaire dispositie door B.V. aen het Weeshuis gelegateerd, 4 okt 1808 (GAH1140); Dingsdag den 25 jun 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert zijnde, gehoord hebbende het Rapport van hunne Commissarissen, de Burgers Albada en Bos, Cum Secretaris gesterkt, tendeerende dat partijen, namentlijk de Burgers L. van Goch en Henricus Stroband, als aangestelde Visitateurs, en redders der Laadinge Wijn en Pruimen etc. door Schipper Tonnes Roelofs van Stettijn, alhier met het Coffschip ''De Wilhelmina'', beschadigd, en door nood binnen gebragt, ter eense en de Heeren Barend Visser, en Zoon Cooplieden ter deezer Steede, als Correspondenten van het zelve Schip en Ladinge ter andere zijde, hunne ontstaane Verschillen, over de Ingediende Specificatie, nopens de dag of Vacatiegelden, wegens de Visitatie en bereddinge van voorzeide Laadinge ter uitspraake, en decisie aan den Raad hadden gerenvoyeerd, met belofte zich daar aan, zonder eenig verder beroep, te sullen Submitteeren, heeft den Raad voorz:na alles overwoogen, en in Consideratie genoomen te hebben, wat in deezen na hun insien, in Consideratie behoorde te werden genoomen, na rijpe deliberatie goedgevonden aan de Burgers L. van Goch en Henricus Stroband voor Visitatie, en daggelden wegens Visitatie en bereddinge van meergemelde Laadinge toe te leggen in eens voor hun te zaamen, eene Summa van Seshondert en Vijftig Car Guldens van XX Stuivers ieder, klinkende munte, en baaren gelde, welke Summa de Heeren Barend Visser en Zoon, in voorz:hunne qualt:gehouden zullen zijn, ter Secretarije te bezorgen, om door den Raad of deszelfs Secretaris tegens behoorlijke quitantie aan de Burgers van Goch en Stroband, te werden uitgeteld, waar meede alle verschillen, over dit Susjet bij den Raad worden gehouden voor getermineerd en gesleeten. Aldus uitgesprooken op dato ut supra (GAH45); Donderdag den 26 sep 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde geleezen den Requeste van B.V. Coopman ten deezen Stede inhoudende dat hij Zich Schuldig had gemaakt aan Vegterij, gepenpetreerd op ''t Coffijhuis van Claas IJzenbeek tegens eenen Martinus Davids Coopman te Leeuwarden, met Verzoek dat den Raad de actie noopens dien, bij moderatie geliefde aftemaaken, Waar over gedelibereerd Zijnde is den Suppliant, op Zijne gedaane Confessie, bij moderatie geboet voor Veertien Goud=Guldens boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45); Woensdag den 5 Sept. 1798; de Raad accordeert den Supplianten (officieren van het Groot schippersgilde) zoo als voorheen gebruikelijk is geweest, weder laadcedullen uit te geeven, en gelast een ieder aan de orders van den gilde te obedieren, ter tijd en wijle door het Wetgevend Lichaam omtrent de gildens eene nadere beschikking zal zijn gemaakt; en is staande deeze Vergaderinge op het Huis der Gemeente Versogt en gecompareerd, den Burger B.V. ; als ouderman van het Smalschippersgilde alhier; en aan dezelve op de voorzeide gronden, na dat hij daar toe vooraf aan den Raad in gedagte zijne qualit:meede Versoek had gedaan, insgelijks geaccordeert, om Weegens het Smalschippersgilde, weder Laadceduls uit te geeven als voorheen, mede ter tijd en wijle door het Wetgevend Lichaam omtrent de gildens eene nadere bechikking zal zijn gemaakt. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags 3 Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johnnes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jager, vinder; Schuitschippers: B. V, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers B.V., Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raad der Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44)
Barend Luitjes Ruyl van Embden, het burgerrecht geaccordeert, des hij zijne inwoning hier neemt, en heeft de coopman Barend Visser, alhier, ten dien fine bij absentie van gedagte B.L.R., als daartoe van hem speciale last en procuratie hebbende, ingev. procuratie dd 2 feb 1795, voor burgemeesteren en raad der stad Embden gepasseerd, de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Backer, op 9 feb 1795. (burgerboek)
Barend Martens Bos geb 1790 HRL, ovl 5 dec 1817 HRL, huwt met Rinske Johannes Proosterbeek op 25 jun 1812 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, lantaarnhersteller 1805-1808, huw.get. bij J.J. Adema en G.R. Zijlstra 1814, id. bij W.K. de Vries en K. Hindriks 1815, id. bij J.U. Voets en H.D. Bloemer, neef bruid 1816, kuiper in 1812, zv Marten B., en Trijntje Sijbrens de Groot; BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1817, ovl 1846; gebruiker van wijk A-024, kuiper; eigenaar is wed. Marten Bos (moeder van gebruiker), 1814. (GAH204)
Barend Meyer Meeter geb 10 jan 1787 HRL, ovl 24 feb 1822 HRL, huwt met Jiekke Simons vd berg op 25 nov 1810 HRL, metselaar, zv Meyer Harmens en Geeske Jans, voornaam vrouw in huwelijksregister: Mietje; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822; gebruiker van wijk G-293, metzelknegt; eigenaar is Sipke Schoonbergen 1814. (GAH204)
Barend R. van Wijk oud 52 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, scheepskapitein, wijk H-158; VT1839
Barend Roelofs Kroes geb 1789 Hoorn, huwt met Antje Bettings de Boer op 12 aug 1816 HRL, varensgezel, huw.afk. 7 en 14 jul 1816, wonende te HRL, zv Roelof Lammerts K, en Stijntje Timmer; BS huw 1816; oud 51 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, sloeproeier rijksdienst wijk B-102; VT1839; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren aan onzen meerderjarige dogter Antje Bettings de Boer, om zich in het Huwelijk te begeven met B.R.K. varendsgezel meede ter deezer Steede woonagtig, moogende alzoo lijden dat dezelve door de Praes: Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden opgenomen, de Huwelijksgeboden afgekondigt om na afloop dezelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 5 jul 1816; Uit het Reg. der gedoopte kinderen bij de Hervoremde Gemeente binnen de Stad Hoorn is geëtraheerd, dat Barent waarvan als Vader te Boek Staat Roelof Lammerts en als Moeder Stijntje Timmer, op den Vijftiende feb des jaars zeventien honderd negen en tagtig is gedoopt. de Burgemeester der Stad Hoorn den 27 ste jun 1800 Zestien
Barend Roelofs de Vries B.R. dV. en Rinske Sjoerds van der Form, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sjoerd Barends de Vries, geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL
Barend Tjallings Schaafsma geb 1790 HRL, ovl 26 aug 1856 HRL, huwt met Tjietske Hendriks IJsenbeek op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, N.H., timmerman in 1851, huw getuige bij G.G.W. Faber en G. Dun, 1819, id. bij P.T. Schaafsma en P. de Boer, broeder bruidegom, 1821, zv Tjalling Poppes S., en Rinkje Barends; BS huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk H-142; VT1839; Ik Ondergetekende Tjalling Poppes Schaafsma, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon B.T.S. bij mijnen Wijlen Vrouw Rinkje Barends in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjietske Hendriks IJsenbeek, Van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Agtste aug is Geboren Barend zv Tjalling Poppes Schaafsma en Rinkje Barends. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL; B.T.S. eigenaar van percelen nrs. 1902 en 1903 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 597, resp. huis, huis, resp. 35 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Barend Yemes de Groot geb 20 jun 1802 HRL, ged 18 jul 1802 HRL, N.H., zv IJeme Jans dG, en Lijsbert Barends; dopen Grote Kerk HRL 1802
Barend/Beerend Klaasen huwt met Geeltje Huytes/Geertje Hoites op 23 dec 1810 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; Barend K. en Geertje Hoytes, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Antje Barends, geb 13 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL
Barendt Reinders geb 23 sep 1777, ged 12 okt 1777 Grote Kerk HRL, zv Reinder Barends en Trijntje Johannes; geb 15 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes; geb 14 jul 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes; geb 14 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes
Barent Gerrits Dirk Claesen ende Doutjen Doedes beyde van HRL, koomende weegens de bruid B.G., mr weever, 20 dec 1749
Barent Hylkes schipper; huwt met Catharina Jurjens Muller op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; weesvoogden bet f. 43:3:8 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de verdiende loon van Klaes Jans bi schipper B.H. verdiend, 14 jan 1777. (GAH1108)
Barent Jans zie: ten Brink, Otte
Barent Lammerts huwt met Mettje Theunis, kind: Iebeltie Barents, ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Fokje Barents, ged 8 apr 1753 Grote Kerk HRL
Barent Meyes geb 9 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL, zv Meye Harmens en Geeske Jans
Barent Starqh ovl 18 sep 1727 HRL, old 60 jaeren
Barent Alefs van der Meulen vroedsman in 1768, burgemeester 1773-1778; van HRL, huwt met Gerlofke Wierdts Wiarda, van Bolsward, geproclameerd den 19-26 nov en den 3 desember 1752 en doen ook getrouwd kind: Grietje Barends van der Meulen, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Alef Barends van der Meulen, ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Mintje Barends van der Meulen, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jacomina Barends van der Meulen, ged 18 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wierd Barends van der Meulen, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL; voogden bet f. 14:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 7 koren scheepels ongeraffineerd zout aan B. vdM. geleverd, 25 nov 1766. (GAH1096); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:12:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 20, 25 nov 1766. (GAH196); id. f. 20:1:0, kwit. no. 21, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 21:16:0 wegens levering van 2 3/4 ton zout tdv het Weeshuis, kwit. no. 16, 22 nov 1768. (GAH1099); id. f. 28:0:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 12, 1769. (GAH1100); id. f. 28:0:0 van 3 jan tot 11 nov 1770 ingesloten, kwit. no. 20, 17 nov 1770. (GAH1101); id. f. 22:14:0 wegens 2 1/2 ton zout, kwit. no. 22, 24 nov 1771. (GAH1102); id. f. 83:0:0 tersaeke geleverde 2 aam raapoli, kwit. no. 23, 24 nov 1771. (GAH1102); id. f. 19:16:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 12, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 116:6:0 wegens 2 aam raapoli, kwit. no. 24, 20 nov 1773. (GAH1104); id. f. 37:12:0 wegens 1 1/2 ton zout, kwit. no. 25, nov 1773. (GAH1104); id. f. 20:0:0 wegens geleverd zout, kwit. no. 23, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 26:0:0, kwit. no. 17, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 14:0:0, kwit. no. 14, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 32:8:0, ord. no. 10, 0 nov 1778. (GAH1109); id. f. 69:0:0 wegens geleverde olij tdv het Weeshuis, kwit. no. 21, 17 nov 1770. (GAH1101); id. f. 95:16:0, kwit. no. 13, 3 nov 1772. (GAH1103); id. 92 :0:0, kwit. no. 3, 21 feb 1775. (GAH1106); id. f. 59:14:0, kwit. no. 22, 5dec17 75. (GAH1106); id. f. 77:6:0 voor geleverde raapolj, kwit. no. 13, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 37:8:0, kwit. no. 43, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 18:0:0 voor geleverde olj, ord. no. 11, 10 nov 1778. (GAH1109); id. f. 90:5:0 wegens geleverde 2 1/2 aam raapolij aan ''t Weeshuis, ord. no. 15, 30 nov 1779. (GAH1110); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus B. vdM, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); id. slot der rekening: ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff 10. f. 618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan etc. dd 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vdM, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoorn stra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. 28 decemb. 1782. EF. Harkenroth, Jaane van Slooten, B. vdM., H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aarden burg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:12:0 wegens gedaen verschot voor een stuk doek, ord. no. 8, 23 mej 1778. (GAH1109)
Barent Martens van Hoften zie ook: Barend Martens; geb 1 jul 1764 Groningen, ovl 26 feb 1821 HRL, huwt met Jantje Oeges Leeman, (in doopregisters 1807 en 1810 als J.O. Zegel), huw.get. bij C. Oeges en D. Johannes, behuwd broeder bruidegom, wonende te HRL, 1815, id. bij S.H. Pekelaar en F. Oostendorp, meester blikslager, 1818, id. bij S.J. Jorna en J.W. Bakker, 1819, id. bij K.J. Wassenaar en S.J. de Boer, blikslager, 1812, kinderen: Nancij, geb 9 feb 1804 HRL, Coenraad van het geb 1801 Groningen, Geertruida Barends vH, geb 1793 HRL, Marten vH, geb 21 aug 1798 HRL, Oege vH, geb 6 dec 1795 HRL, Tietje Barends geb 30 jun 1807 HRL, Tietje Barends, geb 10 dec 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1815, huw 1818, huw 1819, ovl 1821, ovl 1832, ovl 1841, ovl 1854, ovl 1864, ovl 1874; gebruiker van wijk F-194, blikslager, eigenaar is Hilbrand Koster erven, 1814. (GAH204)
Barent Reins van Kampen geb 1790 HRL, ovl 17 mrt 1853 HRL, huwt met Vogeltje de Vries op 14 mei 1812 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij J.C. de Vries en Y.P. van Arum, (2x gk), 1838, id. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, 1838, id. bij A.J. Olivier en S.C. de Vries, wijnstekersknecht, behuwd broeder bruid 1816, zoutkeetknecht 1851, zoutziedersknecht 1853, metselaarsknecht in 1812, zv Rein vK, en Trijntje Gooitzens/Johannes; BS huw 1812, huw 1816, huw 1838, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126; gebruiker van wijk I-010, keetknegt, eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-122; VT1839
Barentie Tijsen en Pijter Bartels, beyde van HRL, huw.aang. 2 jul 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen van Wet (?); huw.aang. HRL 1735
Barentje Verwoest geb 1726 ... , ovl 7 jul 1811 HRL, ovl in het huis van Pieter Callenborn in de Sint Jacobistraat; bahs1811 overlijdens
Baronesse Juliana Agatha baronesse thoe Schwartenzerg en Hohenlandsberg huwt met Georg Wolfgang Karel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg; BS ovl 1835
Barre Klazes zie: de Jong
Barre Klaases geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Klaas Pieters en Geertje Barres
Barre J Stapert Johannes Kisjes van Makkum en Klaaske Sneck van HRL, laatst geproclameert 15 oct 1775 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Makkum en aldaar ten zelven dage getrouwd volgens terug ontvangen adtestatie vandaar, 23 ovt 1775, get. Nicol. Kock, Eccles. ibidem, en B.J.S., Schooldienaar; Johannes Klaases van Makkum en Tetje Koens van HRL, laatst geproclameert 30 nov 1777 HRL, en 7 dec 1777 te Makkum getrouwt volgens adtestatie van daar, get 27 dec 1777 (moet zijn: 27nov), B.J.S., Schooldienaar; Jentje Pieters van Mackum en Willemke Bastiaans van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende Wegens de bruid Cornelis Menses, blauwverver, en vertoonde de bruydegom Consent van sijn Vaeder Pieter Jentjes met verklaeringe van de schoolmr. BS ; huw.aang. HRL 1738; wont in 1e quartier, huisno. 205, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); doctor, woont in 1e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; den 14 feb 1811 is op belijdenis des Geloofs tot ledenmaat van onzen Hervormde Kristleyken godsdienst aangenomen B.S., thans residerende te HRL, vertrokken met attestatie naar Lemmer; (inventarisnummer 145, NH-lidmaten Wijnaldum 1617-1850)
Barre Klazes de Jong ovl 16 jul 1803 HRL, huwt met Sjouwkje Sikkes op 16 jul 1797 HRL, kinderen: Klaas, geb 1798 HRL, Sikke dJ, geb 15 dec 1800 HRL, vader ovl 5 mei 1816, moeder ovl 25 jul 1796, namen onbekend; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1820, ovl 1857; kind: Klaas Barres de Jong, geb 4 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL
Bart Anthonij zie: de Vries
Bart Born huwt met Wilhmijntie van Harmade, kind: Roelof Barts Born, ged 20 okt 1765 Grote Kerk HRL
Bart Feddes zie: van der Zee
Bart Gerrits huwt met Houkje Jans van Mantgum, kind: Gerrit Barts vd Werf, geb 1784 HRL; BS ovl 1856
Bart Hendriks geb 13 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Barts en Lyske Tjeerds
Bart Herkes zie: van der Mey
Bart Jans zie: van Dinsen, van der Werf
Bart Klazes zie: Bambach, Wagenaar
Bart Tjebbes zie: Walstra
Bart de Vries geb 28 feb 1798 HRL. ovl 7 aug 1822 HRL, huwt met Marijke Cornelis van Zahen, (mogelijk: van Lahen) op 25 okt 1819 HRL, huw.afk. 10 en 17 okt 1819, kleermaker in 1822, zv Anthonij Barteles dV, en Jetske Gerkes Molenaar; BS huw 1819, ovl 1822
Bart de Wit geb 1790 ... , huw.get. bij H. Cordel en J. Hendriks, wonende te HRL; BS huw 1814
Bart Feddes van der Zee geb 1765 Makkum, ovl 1 jun 1824 HRL, huwt met Hiltje Lucas Feenstra, huw getuige bij F. Buisman en A. Volkheimer, koopman, 1813, id. bij L.L. Buisman en B. Teves, 1816, wonende te Noorderhaven 1811, kinderen: Fedde Barts vdZ, geb 1798 ... , Lucas Barts vdZ, geb 1794 ... ; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, huw 1816, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-184, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-208, pakhuis, 1814. (GAH204)
Bart Herkes van der Mey geb 29 sep 1803 HRL, ged 16 okt 1803, N.H., ovl 19 sep 1839 Leeuwarden, 1e huwt met Jantje Johannes Zettelaar op 16 mrt 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1826, 2e huwt met Rigtje IJdes de Groot op 8 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en4 feb 1827, schippersknecht in 1839, zv Herke Jans vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, huw 1827, ovl 1839
Bart Jans Amelander veroordeeld tot halve boete en halve kosten in verband met het niet betalen van de wiederskosten: Minne Houttuin, B.J.A., Huibert Jans en S. Frieseman, 9 aug 1804 (GAH50)
Bart Jans van Dinsen geb 1788 ... , ovl 17 dec 1813 HRL, huwt met Antje Lodewijks Groen op 8 mei 1808 HRL, wonende te Agter de kerk in 1811, wonende te Amsterdam 1808, ovl wijk G-254, in zijn huis ovl Egbert Hendriks, oud 19 jaar; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1813; wed. B. vD. gebruiker van wijk G-256; eigenaar is Jan Lod. Groen, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. van Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en dertien den Seventiende dec is Overleden B.J. v. D. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 18 Jan; 1815
Bart Jans van der Werf ovl 16 bloeimaand 1810 HRL, huwt met Foekje Jans van Mantgum, kinderen: Anne Barts vdW, geb 24 nov 1789 HRL, Douwe Barts vdW, geb 1775 Makkumin leven scheepstimmerman; BS ovl 1833; 1834 huwelijken, ovl 1848 BS Franeker huw 1811
Bart Klazes Bambach geb 1786 Gladzau, ovl 8 apr 1836 HRL, 1e huwt met Anna Johanna Schoot, 2e huwt met Pietje Cornelis vd Vorm op 9 jul 1820 HRL, huw.afk. 25 jun en 2 jul 1820, wonende te HRL, zoutmeter in 1836, huw.get. bij H. Kloppenburg en A. Gorter, zv Klaas Cornelis B., (gk), en Anna Maria Misson(gk) vader ook als Nicolaas Pieper (zie aldaar); BS geb 1811, ovl 1812, huw 1818, huw 1820, ovl 1836, ovl 1856; Bambach, Bart N. (icolaas) gebruiker van wijk F-180; eigenaar is Uiltje D. Eikhout, 1814. (GAH204); Bartholomeus Nicolaas Bambag en Anna Maria Schoot, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 jun 1808; ondertrouw HRL; Bartholomeus B. eigenaar van percelen 880 en 881 te HRL, zoutwerker, woonplaats HRL, legger nr. 31, resp. 50 en 400 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Bart Tjebbes Walstra geb 1771 ... , ovl 9 mrt 1811 HRL, huwt met Sjouwkje Luitjes Faber, wonende te te den Helder 1811, kind: Luitje W, geb 1794 Leeuwarden; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1842; Bartle T.W. ende Sjieuwkje Luitjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Pieters, deszelfs vader, 20 aug 1791; ondertrouw HRL; Bartel T.W. en Sjieuwke Luitjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Barta Johannes Bartha Johannis, ged 2 sep 1749 Grote Kerk HRL, dv Johannis Lambertus Michels en Trijntje Cornelis; huwt met Engbert Kolling, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 okt 1769
Barta Koen juffer B.K., huwt met Jan Cornelis van Meyer, beide van HRL, geproclameerd de 26-29 dec 1763 en getrout de 1 Jannewari 1764; Clamer Hendrik Isaak Baron van Steding, van Heerde, en Juffrouw B.K., laatst geproclameerd den 27 jun 1773 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Heerde in Gerderlandt
Bartel Anskes ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 18 garnierdelen en enige stacken ten dienste van de stad, 6 jul 1740: 22 Caroliguldens
Bartel Arents ged 21 jun 1761 Grote Kerk HRL, zv Arent Wouters en Trijntie Bartels
Bartel Aukes B.A. van Wijnaldum en Jetske Jans van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jun 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum en aldaar getrouwd volgens ingebragt getuigenis op den 16 daaraanvolgend; weduwe op lijst personen 2e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar? (GAH650)
Bartel Dirks geb 9 aug 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL, zv Dirk Wytzes en Antje Bartels
Bartel Doekes geb 1 jun 1803 HRL, ged 14 jun 1803, N.H., dv Doeke Jans Hovenier en Geertje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1803; geb 27 jun 1810, ged 10 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Doeke Jans en Geertje Dirks
Bartel Douwes geb 12 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Douwe Bartels en Antje Klaases
Bartel Gerrits Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van Marten Gillis Mesdag de bedieninge van Koopmans Boode van Hier op Amsterdam is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom bereykt heeft om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van B.G. winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon van Jan Arjens tot koopmansboode van dese Stad op Amsterdam op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Auhtoriseerende provisioneelijk tot de administratie dies de persoon van B.G. die daar van sal hebben te doen den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 26 aug 1737, (was get. ), Hendrik Schaaff, Ter Ordtie van de Magistr., M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op heden den 26 aug 1737 heeft B.G. den Eed als substituut koopmansboode gepresteerd coram presid. H. Schaaff, In Kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van Marten Gillis Mesdag de bediening van maakelaar binnen dese Stad is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom bereykt heeft om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van B.G. winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), P.F. Reidema, 1737. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon van Jan Arjens tot meede gesw. maaklaar binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande. Auhtoriseerende provisionelijk tot de waarneminge van de bedieninge de persoon van B.G. op lasten en pligten daartoe behorende die daar van sal hebben te doen den behoorlijken Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 14 oct 1737, (was get. ), D.D. Kempenaer, Ter Ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 14 oct 1737 heeft B.G. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Kempenaer gepresteerd als substituut maaklaar, In Kennisse van mij secrtr., M. van Indinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Is weggetrokken uit HRL in 1742. Zie verder: Jan Arjens betreffende de vervanging van B.G. ; Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; GERRITS, BAUKJE
Bartel Hayes huwt met Hiltje Pieters; zie aldaar
Bartel Jakobs geb 2 jan 1781, ged 30 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Jakob Gerrits en Trijntje Bartels
Bartel Jans ged 25 mei 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Bartels en Ackke Doekes
Bartel Jansen woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? Lijst namen ingezetenen; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 16:16:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 15:0:0 (GAH650)
Bartel Jans woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bartel Jans Simon Gerryts ende Pietie Dirks, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs neef B.J., 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Claas Gerrijts ende Tettje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef B.J., 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Bartel Jans Jacob IJpes bet f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiende loon van B.J., 19 may 1764. (GAH1094); pres. voogd A. Wybinga bet f. 28:0:0 aan dito voor loon door B.J. scheepstimmermansknegt bij Jacob Ypes in 1 jaar verdiend, 17 may 1763. (GAH1093); id. f. 28:0:0 door de voogden aan en wegens dito van may 1764 tot 28 jan 1765 verdiend, 18 May 1765. (GAH1095); id. f. 38:12:8 weegens verdienste van B.J., bij Schelte Haselaar van 13 aug 1765 tot den 18 jan 1766, wanneer dezelve is weggelopen, 13 may 1766. (GAH1096)
Bartel Jans B.J. en Maeyke Haentjes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Haentje Willems, 9 Nov 1743; huwt met Maeyke Haentjes, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doe ook getrouwt
Bartel Caarels huwt met Jacobij Jacobs, beide van HRL, geprokelameert den 15-29 Juili en getrout den 4 aug 1753 in de Westerkerk; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bartel Klaases ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL, zv Klaas Bartels en Lamkien Rom-merts
Bartel Claases B.C. ende Sijbrigje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jans, deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Bartle K. en Sybrigje Dirks, beide van HRL, getrouwd den 20may 1792 HRL; kind: Willem Bartles, geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL; kind: Minke Bartels, geb 14 mrt 1793, ged 31 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Metje Bartles, geb 11 mrt 1795, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Klaas Barteles, geb 14 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en Negentig den Elfde mrt is Geboren Metje, dv B.K. en Sijbrigje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 nov 1815
Bartel Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 118:5:0 wegens een vragt turf, alsmede voor werkloon, ordonn. no. 1, 28 jul 1772. (GAH1103); ontvangt van het gemeentebestuur 20 jul 1774 wegens 12 schouw turf aan het Stadstimmerhuis f. 3:8:0 het schouw: f. 40:16:0
Bartel Koster huwt met Elisabeth Peters, boendermaker, wonende te Leeuwarden; BS huw 1840
Bartel Lanting statsrentemeester in 1730; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 147:0:0 weegens intressen van 4900 gld capitaal teegens 3%: een van 2000, een van 500, een 600, een 1000, een 800 gld capitaal, alle in den jaare 1730 verscheenen, 4 sep 1730. (GAH1060); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B.L., Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibisma, A. van Idsinga. (GAH1060); Arjen Beerts Wassenaar van Franequer en Cristina Huidekoper van HRL, koomende voor de Bruit en Bruidegom de Rentemr. L. ; huw.aang. HRL 1738
Bartel Michiels ged 1 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Michiel Bartels en Eiskje Eises
Bartel Oedses hovenier 1750-1766
Bartel Saakes geb 5 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Saake Meinderts en Aaltje martens
Bartel Willems Claas Pijters en Sjoerdtie Tjeerds, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd B.W. ; huw.aang. HRL 1736; Govert Ruirds van Franequer ende Janke Bartels van HRL, huw aang. 23 feb 1735 HRL, komende voor de bruid B.W., desselfs vaeder fiches huw.aang. Gerecht HRL 1735; Remonstreert met schuldig respect B.W. meede geswooren bierdrager deeser Steede, dat hij wel geneegen Soude Sijn die bedieninge te transporteeren op de persoon van Micchiel Rienx burger binnen deese Stad dewelke Sich daer meede Seer gaerne Sach begunstigt; doch alsoo dat transport niet kan geschieden Sonder Consent van Ued:Achtb:Soo Versoeken die beyde Supplnten door deesen Seer gedienstig UED Achtb:gelieven in deese overdragte te Consenteeren en alsoo de meede Supplnt Micchiel Rienks tot meede geswooren bierdrager aen te Stellen op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc:reqtus was Vertekent M V Idsinga; de Magistr accorderende in het transport ten requeste versogt, eligeert de meede Supplnt Micchiel Rienx tot meede ordris bierdrager deeser Steede op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe en aenbehoorende mits doende den Eed om Sigh getrouwelijk in deese Sijne bedieninge te Sullen gedragen in handen van de hr Burgemr Hania Actum den 29 Maert 1730 was Vert:Ulbe Hania Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga; Op heeden den 29 Maert 1730 heeft Micchiel Rienx den Eed als bierdrager afgelegt in handen van de hr Praesident Ulbo Hania In kennisse van mij Secrts vertekent Arnbold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Bartel Wopkes ende Freerkjen Beerts, beide van HRL, huw.aang. 26 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit Jochum Cornelis; huw.aang. HRL 1737
Bartel Bartels Postma huwt met Aeltje Douwes, beide van HRL, geproclameerd den 21-28 May en 4 jun 1752 ook getrouwdt
Bartel Cleys Lantingh Ten overstaan van de burgemeesters B.C.L. en Jan Huyff en sekretaris Dr. Dominico Wringer werd op 2 jan 1667 de nagelaten boedel van Tjerk Hiddes de Vries ge?nventariseerd. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Bartel Dirks Hovenier geb 27 jun 1810 HRL, ovl 11 okt 1814 HRL; wijk H-049, zv Dirk Jans en Grietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814
Bartel Jacobs Coster B.J.C. ende Janneke Tjipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Schelte Tjepkes Blok, deszelfs broeder, 12 may 1804; ondertrouw HRL; geb 02 jan 1781 HRL, inschrijfnummer 5069, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Bartel Jean van Tuininga geb 12 apr 1790 HRL, inschrijfnummer 1904, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Bartele Bartles zie: Postma; B.B. en Hendrica Clemens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810
Bartele Jacobs zie: Noorman
Bartele Jacobs geb 18 apr 1800 HRL, ged 7 mei 1800, N.H., zv Jacob Bartels en Grietje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800
Bartele Jans geb Drochtes in het Hannoversche, huwt met Klaaske Jans Nurenberg, varenspersoon en afwezig of ovl 1828, N.H., kinderen: Pieter Barteles, geb 10 nov 1800 HRL, Jan Barteles N, geb 1797 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828
Bartele Jans huwt met IJmkje Gerbens Bleeker op 30 aug 1807 HRL, komt van Arum 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; B.J. van Arum en IJmkje Gerbens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 aug 1807; ondertrouw HRL
Bartele Jelles zie: Agema, Lemstra
Bartele Cornelis zie: van der Meer, Monsma
Bartele Maal huwt met Klaaske Jans op 21 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 sep 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; B.M. en Klaaske Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bartele Maat B.M. ende Claaske Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Reyer Gosses, goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL
Bartele Schuitinga huwt met Hiltje Harmens, kind: Sjoerd Barteles S, geb 1789 Dokkum; BS huw 1842
Bartele Watses zie: de Graaf; B.W. en Meindertje Jans, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 may 1807; ondertrouw HRL; kind: Watse Bartles, geb 13 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Simon Bartles, geb 8 sep 1810, ged 25 sep 1810 Grote Kerk HRL
Bartele Cornelis van der Meer ovl 25 dec 1811 HRL, huwt met Sijtske Teunis Houtsma op 3 dec 1809, komt van HRL, ovl 25 dec 1811 HRL, even buiten de Haven van HRL over boort te vallen, beurtschipper van HRL. op Amsterdam en v. v., wonende te HRL. 1811, had als knecht aan boord Dirk Hendriks, geb 1785; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, ovl 1843; N.C. vdM. van HRL, en Sijtske Theunis Houtsma van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door prod. Houtsma, 18 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Bartele Jelles Lemstra ovl voor 1842, huwt met Elisabeth Reinders Peifer; BS huw 1814
Bartele Watses de Graaf geb 1779 Franeker, ovl 27 feb 1853 HRL, huwt met Meindertje Jans Hofman op 15 jun 1807 HRL, N.H., wonende te HRL. 1837, kinderen: Watse Bartles, geb 13 jan 1809 HRL, Simon, geb 8 sep 1810 HRL, Watse Barteles, geb 10 okt 1807 HRL, zv Watze dG, en Simontje de Vries; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, BS ovl 1834, huw 1837, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209
Bartele Willems Verwer ovl f. 1800 Oldeboorn, huwt met Sjoerdtje Hijltjes, werkman in 1800, kind: Willem Barteles V, geb 1798 Oldeboorn; BS huw 1830, ovl 1856
Bartholomeus van Hemert koopman, burger te Dokkum op 2 jan 1624, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798); (VAN) HEMERT, DIRCK BARTHOLOMEUSZ
Bartholomeus Hes geb 17 feb 1811 HRL, ovl 14 mei 1871 HRL, huwt met Sibbeltje Bakker, rogmolenaarsknecht in 1871, zv Johannes H, en Lijsbert Barteles; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1871; geb 17 feb 1811, ged 10 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hes en Lijsbeth Bartles Klok
Bartholomeus Johannes zie: Hes
Bartholomeus Kasper zie: Klok
Bartholomeus Klok geb 21 sep 1759 Berlikm, ovl 10 apr 1825 HRL, huwt met Maartje Klazes vd Vleugel, huw.get. bij R. Lieuwes en K. Tjerks, horlogiemaker, wonende te te HRL. 1815, kinderen: Kasper, geb 1788 HRL, Engeltje, geb 1786 HRL, Nicolaas K, geb 1786 HRL, Benskje K, geb 1794 HRL, Eva Bartholomeus K, geb 1798 HRL, Jan Bartles K, geb 1791 ... , zv Kasper Keimpes Liesbeth Bartholomeus; BS huw 1815, ovl 1816, ovl 1825 1826 overlijdens, huw 1827, ovl 1830, ovl 1847, ovl 1857; Johannes Hes ende Lijsbert B. Klok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bartel K., deszelfs vader, 19 may 1804; ondertrouw HRL; B. Kaspers K. en Maartje Klaassen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 jun 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 4 daaraanvolgende; kind: Lysbeth Bartholomeus Klok, geb 7 may 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Bartholomeus Klok, geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha; Bartele K., Horologiemaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, naaister, wonende te HRL
Bartholomeus Willems Cordel geb 1796 Leeuwarden, huwt met Hiltendis Johannes Andela op 5 okt 1823 Franeker, boereknecht, wonende te Franeker, zv Willem C, en Akke Pieters; BS Franeker huw 1823
Bartje Bouwes Coenraad Kerstmeyer ende B.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Coulbout, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Coenraad Gerstmeyer en B.B., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Bartje Monsma ovl voor 1889, huwt met Jan Kerkhoven; BS ovl 1888
Bartle Agema eigenaar en gebruiker van wijk G-030, schipper, 1814. (GAH204); geb 1784 HRL, ovl 10 mrt 1850 HRL, huwt met Aaltje Bouwes Zoete op 4 okt 1811 HRL, zv Jelle A., en Rinske Lanting, huw.get. bij J.T. van Slooten en M.B. Oorthuis, 1813, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes, winkelier, behuwd broeder vd bruid. 1816, id. bij J.J. Dijk en M. Damen, (2x gk), N.H., schipper in 1811, ondertrouw 11 sep 1811, 1e afk. zondag 15 sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 sep 1811, steenhouwer in 1850; BS huwafk. 1811, huw 1811, huw 1813, huw 1816, huw 1842, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouwer, wijk G-30; VT1839; geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 51, 18 jaar, ongehuwd, inwonend bij Jelle Agema, 1 mrt 1804; B.A. eigenaar van perceel nr. 960 te HRL, steenhouwer, woonplaats HRL, legger nr. 5, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Bartle Dirks zie: Hovenier
Bartle Jacobs ovl voor 1840, huwt met Janneke Tjepkes Blok op 27 mei 1804 HRL, kinderen: Jacob Bartles, geb 13 sep 1809 HRL, Dieuwke Bartels, geb 23 jan 1807 Harl/Almenum, Trijntje Bartles, geb 23 mrt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS ovl 1839, ovl 1870; kind: Jacob Bartles, geb 13 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Bartle Jacobs ovl voor 1839, huwt met Doutje Haitsma; BS ovl 1838
Bartle Jans zie ook: B.J. Maal/Maat; huwt met Klaaske Jans, kind: Dieuwke Bartles, geb 14 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Bartles, geb 10 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Bartle Jans huwt met Geertje Baukes, wonende te HRL 1817; BS ovl 1817
Bartle Jansz huwt met Foekje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1771; kind: Jan Bartels, geb 9 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL
Bartle Cleys Arum, Floreencohier 1700: Syds Minnes selve met syn susters kinderen voor ''t merendeel eigeners en B.C. brouwer t'' HRL voor een gedeelte, eigenaars van Stem nr. (10), Syds Minnes gebruiker; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Bartle Tuininga procureur 1799-1802; Andreas Dijkstra van Almenum ende Martje Tuininga van HRL, sijn-de de aangave gedaan door proc. Bartle Tuininga op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en Bruid en deszelfs wedersijdsche vaders consent, met een gebod in de week, 23 may 1788; ondertrouw HRL; Op heeden den 28 mrt 1789 compareerde ter secretarye de proc. B.T. wegens Bregtje Tjeerds, laatste wed. van Gerben Hendriks te HRL, en verklaarde te spieren de huwelijksproclamatien van Cornelis Harings, mr wolkammer alhier, aangegeven met Hinke Huites op den 25 mrt 1789. Gedaagde en de nuntieerde vermits de gedagte aan den imp. door trouwbeloften verbonden is om welke spieringe te zien doen de gedaagde in persoon gedenumtieerd is per bode Poort volgens vetoond Relaas. Doct. Hanekuik wegens Cornelis Harings, gedaagde en denunt. protesteerde de nullitata en onschadelijkheid van vorenstaande spieringe door Bregtje Tjeerds wed. Gerben Hendriks per procuratorem T. gedaan en verklaart sig daar tegens te opponeren met versoek van Libel, Borge voor plichtskosten, procuratie en verdere qualificatie in regten nodig bij gebreke dies zal den gedagde Exceptie stellen. T. wegens de imp. dient bij monde van Libel, 28 mrt 1789; ondertrouw HRL; Jan Pieters, ende Neeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de proc. B.T., 1 sep 1792; ondertrouw HRL; ovl 28 jan 1805 HRL, oud 70 jaar; vermeld op: lijsten van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, wonende in 5e quartier, met vermelding: ''Geheel niet''; jaar ? (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde de Procr: Sijbren Camsma ter Vergadering ontbooden, over, en ter zaake dezelve hadde gerescribeert, voor eenen Pieter Stier, Slaager alhier, op den Requeste van Minne Pieters Huistimmerman ter deeze Steede, op welke Rescriptie geappoincteerd was, zij wederom gestelt, in handen van Partij advers om te Contrarescribeeren, binnen Twee dagen na Insinuatie, bij poene van eindelijke dispositie, welk appoinctement wel aan Partijs Procureur Stephanij was geinsinueerd, dog de rescriptie niet ter hand gesteld, zeeker met geen ander oogmerk, dan om te delayeeren, en dus ''s Raads ordonnantie Illusoir te maaken; dezelve Procr:Camsma hier over serieus onderhouden zijnde, beleed hij, dat dit niet het werk van hem, maar van de Procr:B.T. was, en dat deeze eigentlijk de Practezijn waar, van Pieter Stier, dog dat hij Camsma, de schriftuuren tekende, om dat T. de Practijk voor deeze Regtbank waar verbooden, -op welke Confessie de Procr:Camsma, ten ernstigsten is gerecommandeert zich voortaan van dergelijke handelwijzen te onthouden, en de Procr:T. in zoortgelijke kwaade Practijcken, niet te dekken, bij poene dat men anders, aan hem ook de Judiciele Practijk zoude Interdiceren, ma. 6 may 1799 (GAH45); Donderdag den 28 jun 1798. de Raad der Gemeente gedifficulteerd hebbende, den Burger Pr:T. in de stemregisters, in te teekenen heeft aan dezelve, het navolgende declaratoir afgegeeven. Pro Patria; de raad der Gemeente van de Stad HRL verklaart bij deezen, gedifficulteerd te hebben den Burger B.T. Procr PostL:ter deezer Steede in het Stemregister in te Schrijven of een acte van Burgerschap aftegeeven en zulks Wel op Fundament, dat dezelve na Susternue van den Raad valt in de Termen van door een Regterlijk decreet, in Staat van beschuldiging gesteld te zijn, en dus volgens de Staatsregeling van de stemming uitgeslooten is, alzoo hij zelven aan Commissarien van den Raad verklaart heeft, door den Procureur Generaal van dit voormalig Gewest Friesland Ratt off:geactioneerd te zijn; Datum onder onzen Stads Zegil aan de Causus, beneevens de Subscriptien van den Presdt en Secretaris van den Raad. Actum HRL den 28 jun 1798. (GAH44); Donder den 15 nov 1798; de Raad ordinairis vergadert zijnde, wierde om redenen, en motiven daarin ampel vermeld, goedgevonden, en geconcludeert, tegens den Procr:B.T., in deezen voegen te disponeeren; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, in serieuse overweeging genoomen hebbende, Hoe dat den Burger B.T., Procr:ter deezer Steede, en voor deezen Regtbank Postuleerende, hem van tijd tot tijd heeft ge?mancipeerd, van den Raad der Gemeente op de Verregaandste wijze te Lasteren Schenden, en op de kwaadaardigste manier te Injurieeren, zig tegens den tijdelijken President te verzetten, en dezelve op de onbescheidenste wijze, te ontmoeten en aan te randen, en dus alle behoorlijke Subordinatie, en obedientie (als ''t waare) met voeten te treeden, voorts zich met zaaken te bemoeyen waarvan ieder Eerlijk Mensch avers moet zijn, het Patrocinium van Zodanige Procedures op zig te neemen, welke niet anders beschouwd kunnen worden dan om de orders bij den Raad der Gemeente ten opzigte der goede Politie met het Heilzaamste oogmerk gegeeven, tegen te werken, Requesten voor een menigte Menschen, die zelven zeker niet hebben kunnen bevroeden wat zij zogten te berekkenen te schrijven (schoon hij zig zelven wel gewagt heeft van ze te vertekenen) opgepropt met de groofste Leugen en Lastertaal; den raad der Gemeente wijders inziende, dat dit alle zaaken zijn rechtsreeks aanloopende tegens het in Stand houden eener goede order, en vooral tegens den Eed, welk ieder Procr:voor den Rechtbank van HRL Postuleerende gehouden is te doen, en die bij den Procr B.T., in dato den 22 Novembr 1762 zelven is gepresteert, en eigenhandig Vertekent; den Raad zulks alles in Consideratie genoomen hebbende, heeft om deeze en meer andere redenen en motiven na rijpe deliberatie goedgevonden en geconcludeert den Procr B.T. de Exercitie der Judicieele Practijcq zampt ''t Postuleeren voor den Raade, en Rechtbank der Stad HRL te Interdiceeren, zoals hem geinterdiceert word bij deezen, op poene, dat ingevalle hij zig mag koomen te verstouten, om wijders op den Rechtkamer van deezen Steede als Procr om te Postuleeren te verschijnen, de facto nader tegens hem zal werden gedisponeert zodanig den Raad, als dan, in goede Justitie Verstaan zal te behooren; en zal den inhoud deezes, aan de Procr B.T. Werden geinsinueerd en Extract van hetzelve aan hem werden gesuppediteerd, tot zijn verder narigt, en informatie. Aldus geresolveerd, en gedecreteerd op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 15 nov 1798. (GAH44); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs T. en. Stephanij in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen Corn:van den Burghs Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, Jan IJemes de Groot, Prose & in Comp:Zampt Seerp IJsbrandii, Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, wierden nog aan den Procureur T. ten zijnen koste geaccordeert, drie Extracten uit het Exes. boek, als meede een uit het Resolutieboek deezer Steede, mogelijk in Suppositie van hem, dat de eerstgemelde Zoude kunnen dienen ten nadeele van den Burger Jan Tamboezer, en ''t laatstgenoemde ten beswaare van de 1e Clercq Feddema. (GAH43)
Bartle Watses gebruiker wijk B-084, gealimenteerd; eigenaar is Harmen B. de Vries, 1814. (GAH204)
Bartle Willems zie: Cordel, vd Meer, Verwer
Bartle Bartles Postma geb 25 mei 1786 HRL, ovl 26 aug 1819 HRL, huwt met Henderina Hendricus Kleemans op 20 mei 1810 HRL, (in 1811 ''Rinske Clemens''), huw.get. bij P.A. de Jong en R. Walter, 1815, id. bij J. de Vries en D.J. de Boer, 1817, id. bij W. Faber en P. Kleemans, 1819, in leven schoenmaker, kind: Anna Barteles, geb 11 mrt 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1826; gebruiker van wijk E-233, schoenmaker; eigenaar is G. Piekinga, 1814. (GAH204)
Bartle Clases Wagenaar geb 5 dec 1758 HRL, ovl 16 jul 1820 HRL, huwt met Sijbrigje Dirks Tadema, N.H., stalknecht, kinderen: Metje Bartles W, geb 11 mrt 1794 HRL, Minke Bartles W, geb 1793 HRL, Willem Barteles W, geb 1811 HRL, Dirk, geb, . 1806 HRL, Klaas Barteles, geb 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1811, BS huw 1812, ovl 1820, ovl 1835, huw 1839; gebruiker wijk H-016, stalknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Jacob Sjoerds de Groot om Zich in het huwelijk te begeven met Metje Bartles Wagenaar, dv B.K.W. en Sijbrigje Dirks, wonende te HRL, Mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Wij Ondergetekenden B.K.W., Stalknegt, en Sijbrigje Dirks Tadema, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren aan onsen dochter Metje Bartles Wagenaar, om Zich in het huwelijk te begeven met Jacob Sjoerds de Groot, zv Sjoerd de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 10 nov 1815
Bartle Cornelis Monsma geb 1800 Makkum, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans (Haga); BS ovl 1813
Bartle Jacobs Noorman geb 1804 HRL, ovl 12 sep 1853 HRL, huwt met Frouwkje Folkerts de Jong op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, kleermaker in 1851, N.H., zv Jacob Bartels N, en Hendrika Gerrits; BS huw 1826, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-270, 282; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk C-020; VT1839
Bartle Romkes Lanting Bartel R.L., ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Romke Lanting en Aafke Tjebbes van der Meulen; ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 1062:7:0 ter zake het verven van ''t binnenwerk id nieuwe kerk, ord. no. 89, 29 sep 1777. (GAH1060); id. f. 10:10:0 wegens verdiende arbeidslonen van vernissen, verwen etc, ord. no. 127, 21 dec 1775. (GAH1060); ovl 21 jul 1791 HRL, oud 38 jaar; Bertel L. en Johanna Luderts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; huwt met Ludewij Pieters, kind: Pieter Bartels Lanting, geb 9 nov 1777, ged 11 nov 1777 Grote Kerk; kind: Kleis Bartels Lanting, geb 8 nov 1778, ged 17 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Bartels Lanting, geb 8 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Ludewei Pieters; weesvoogden betalen f. 32:0:0, zijnde gerekent voor die tijd dat de jongste zv wijl: B.L. in leven executeur alhier, inwooninge uit Weeshuis gehat heeft, van de gelden welke door de Executeur Hendrik Smith volgens ''s Magistraats Resolutie, 3 jan 1792 (GAH1124); weesvoogden betalen f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, nopens ''t geen de Executeur Hendrik Smith, volgens ''s Magistraats Resolutie, van desselfs post als Executeur, aan de jongste zv B.L. tot desselfs 18 jaaregen ouderdom moet worden uitgekeerd, verschijnt 22 dec 1795, 27 dec 1795 (GAH1125); id. 31 dec 1793 (GAH1126); id. f. 84:18:0 van primo jan 1795 tot den dag zijner demissie den 2 nov 1795, 10 nov 1795 (GAH1127)
Bartle Willems van der Meer geb 16 okt 1808 HRL, ged 8 nov 1808, N.H., scheepskapitein, ovl 12 nov 1878 HRL, huwt met Catharina Esveld(gk), zv Willem Barteles en Trijntje Jans Spleet; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1878; oud 31 jaar, (vnm: Bartholomeus), geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk B-114; VT1839
Bastiaan Bastiaans ovl HRL., huwt met Jetske Cornelis, indertijd echtelieden te HRL, kind: Catharina/Trijntje Bastiaans, geb ...; BS huw 1827
Bastiaan Bikker Siouke Geerts ende Trijntie Pieters beide van HRL, koomende voor de Bruit B.B., 24 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Trijntje Jochems, kind: Maartje Bastiaens Bikker, ged 19 apr 1744 Westerkerk HRL; B. Jenties B., ende Trijntie Jochums, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Schrik, komende voor de Bruit Cornelis Geerts Staversman; huw.aang. HRL 1738; Feye Jenties ende Trijntie Eises, beide van HRL, huw.aang. 26 apr 1738 HRL, koomende voor de Bruit B.B. ; huw.aang. HRL 1738
Bastiaan Fokkes geb 1793 HRL, ovl 23 jun 1823 in het tugthuis te Vilvoorden, Belgi?, ongehuwd, hovenier, zv Fokke ... , en Catharina Bastiaans; BS huw 1823; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 27:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Dirk Gerrijts en B.F., 12 jan 1808 (GAH1140); id. f. 16:18:0 verdiende Loon van B.F., 29 aug 1809 (GAH1141); geb 26 nov 1792, ged 11 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Fokke Hessels en Trijntje Bastiaans
Bastiaan van Hoek geb 1780 ... , huwt met Dieuwke Hartmans, kind: levenloos 18 nov 1811 HRL, huw.get. bij H.G. vd Zee en M.J. Haarsma, varensgezel, wonende te HRL, 1816, scheepskapitein in 1834, zv Coenraad H, en Catharina Palsum; BS geb 1811, huw 1816, huw 1834; gebruiker van wijk A-067, varensgesel, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Bastiaan Jochums begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bastiaan van Kampen huwt met Maayke IJeves, kind: Jetske, geb 19 nov 1773 HRL; BS ovl 1853; huwt met Mayke IJemes, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 mrt en getrout den 7 apr 1767; kind: Johannes Bastjaans van Campen, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als M. Iemes; kind: Jetske van Campen, geb 19 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: M. IJeves; kind: Bastiaan Bastiaans van Keulen, geb 6 nov 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Frederikus Bastiaans van Kampen, geb 10 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Frederikus Bastiaans van Campen, geb 4 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: M. IJemes; kind: Fredericus Bastjaans van Campen, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als M. IJemes; kind: Johannes Bastiaans van Campen, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder is Maayke Tjeerds; Fokke Hessels ende Anna Catharina van Campen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B. v. C., deszelfs vader, 29 dec 1787; ondertrouw HRL; Hans Gerbens Bolta van Midlum ende Jetske Bastiaans van Campen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader B. vC. 9 aug 1794; ondertrouw HRL
Bastiaan Coenraad zie: van Hoek
Bastiaan Cuin ontvangt van het gemeentebestuur voor het bearbeiden (dragen, meten, loegen) van turf, 4 mei 1754: f. 5:11:0; id. 2 sep 1754: f. 15:17:0; id. 20 nov 1754: f. 21:5:0; id. 7 jul 1755: f. 20:18:0; id. 18 mrt 1756: 27-15. ; id. 18 jun 1756: 32 Caroliguldens; id. 2 jun 1757: f. 27:8:0; id. 28 sep 1757: f. 16:11:0; id. 7 okt 1758: f. 25:12:0; id. 15 okt 1759: f. 5:12:0; id. 15 okt 1760: f. 25:9:0; id. 15 mrt 1763: 3 Caroliguldens; id. 30 mrt 1763: f. 29:8:0; id. 31 mrt 1763: f. 26:13:0
Bastiaan Milinger huwt met Annigje Lieuwes op 28 mei 1797 HRL, korporaal 1 ste cie 2e bataillon 4e halve brigade; huw Grote Kerk HRL 1797
Bastiaan Smidt ovl voor 1844, huwt met Maria Dirks op 27 jan 1799 HRL, korporaal 1 ste Compagnie 3de Bataillon 4de halve Brigade, ook huwt met Tjitske Dirks van Ree; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1843; Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde door de Bode Boekholt, uit naame ende van wegens Dirk van der Sluis Boekdrukker te Leeuwarden, navolgende Protest aan den Raad geexploicteerd; Alzoo ik Dirk van der Sluis meester Boekdrukker binnen Leeuwarden, ben ontwaar geworden, dat mijn dochter Maria Dirks van der Sluis heeft Kunnen goedvinden, Zonder mijn voorweeten en Consent, in de maand jan laatstleden bij den Raad der Gemeente te HRL, de Huwelijksche Proclamatien aan te geeven op naam van Maria Dirks an HRL, met BS Corporaal in de eerste Compagnie van het 3de Battaillon der 4de halve Brigade, en dezelve op die Manier bij voorschreven Raad aangetekend Zijn, Zonder eenig geblijk van mijn vaderlijke toestemming en Zonder bewijs, dat Zij Maria Dirks van der Sluis, en half jaar Jaar te HRL had gewoond, alle Strijdig ''s Lands ordtie en andere Wetten, omtrent de Huwelijken ge?maneerd. Zoo is ''t dat ik Dirk van der Sluis als vader, deeze handelwijs geenzins Approbeeren tegen die Wederrechtelijke aantekening der Proclamatien en daar opvolgende onwettige Solemnisatie, van ''t Huwelijk van genoemden mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis met BS bovengemeld, ten Sterksten Protesteere, en dat Huwelijk uit dien Hoofde houde voor Nul, en van geener waarde, met Reservatie van Recht, om des Wegens tegen mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis en BS ten allen tijde te ageeren, als overeenkomstig ''s Lands Wetten, ter maincti?n van mijn vaderlijke macht Zal verstaan te behooren; Wordende voorts, ten einde hier van behoorlijk effect te hebben, den Exploicteur gelast, de Inhoud deezes, aan den Raad der Gemeente van HRL voorteleezen, en naar Inhoud het Protest te effectueeren, met Schriftelijk Relaas en Forma, Actum Franeker den 26 mrt 1799. Dirk van der Sluis, requisitus. (NB44)
Bastiaan Bastiaans van Campen geb 6 nov 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Bastiaan van Campen en Maayke IJemes (moet waarschijnlijk zijn: IJeves)
Bastiaen Wybrens ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Wybren Hessels en Willemke Bastiaens
Bastianus van der Feen geb 16 nov 1811 HRL, geslnm gewij. bij beschikking AR Lwd van 19 jul 1834 van ''van der Veen'' in ''van der Feen'', kleermaker te Haarlem in 1834, zv Johannes vdF, en Christina Hermina Volkamp; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 16 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Feen en Christina Hermina Voskamp
Bastianus Johannes zie: van der Feen
Bauck Sytsedr huwt met Cornelis Konincx; zie aldaar
Bauckien Oudaen Uitwellingerga, Floreencohier 1700: B.O. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (107), grootte 3, 5 p. m., floreen f. 0:14:0; (bron: Kad. Atlas Wymbr''dl, 1700)
Bauckje Dirks ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Dirk Heyns en Maartje Wabes
Bauckjen Tuenes ovl 27 jul 1701, . 9 jaar, E. v. Tiebbe Pieters Dreyer, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Baudewiina Jacobs zie: Hibma
Baudina Fontein geb 7 aug 1809 HRL, ovl 4 dec 1887 HRL, huwt met Anneus Harmens op 15 aug 1839 HRL, DG, dv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS huw 1839, ovl 1887; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-061; VT1839
Baudina Freerk zie: Fontein
Baudina Minnes zie: Vellinga
Baudina Stinstra geb 26 apr 1739 HRL, ovl 13 aug 1821 HRL, huwt met Jelle Wildschut; BS huw 1821
Baudina Visser huwt met Sierk vd Zee; BS ovl 1879
Baudina E Pieters zie: Stinstra
Baudina Elisabeth Stinstra geb 25 jun 1796 Franeker, ovl 31 mei 1881 HRL, huwt met Tarquinius Johannes Terpstra Noyon op 20 okt 1816 Franeker, DG, wonende te Franeker 1816, dv Pieter S, en Aaltje Wybenga; BS ovl 1846; 1881 overlijdens, BS Franeker huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; VT1839
Baudina Minnes Vellinga geb 1801 HRL, ovl 20 mrt 1833 HRL, ongehuwd, dv Minne V, en Minke Wybinga; BS ovl 1833
Bauke Abrahams huwt met Aaltje Dirks, kinderen: Dirk en Aaltje Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL
Bauke Abrahams huwt met Uilkje Aebeles op 20 mei 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Bauke Abrahams ovl voor 1823, huwt met Maaike Dirks en Geertje Cornelis, kinderen: Abraham Baukes Zaagmans, geb 1792 HRL, Jantje Baukes Z., geb 1791 HRL, Ruurd Baukes Saagmans, geb 1811 Franeker; BS Franeker huw 1822, huw 1847; BS huw 1837; kind: Abraham Baukes, geb 29 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Baukes, geb 20 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder is Maaike Dirks
Bauke Adrianus zie: Eisma
Bauke Allerts ontvangt van het Weeshuis f. 24:1:0 wegens levering van 5 1/5 schouw turf in het Weeshuis geleverd, 20 mei 1757 (GAH1086); id. wegens levering van 7 schouw en 26 korven turf: f. 42:1:0, en voor het dragen en meten in het Weeshuis f. 7:3:0, tesamen: f. 49:14:0, kwit. no. 4, 7 aug 1759. (GAH1088)
Bauke Andries van Almenum, huwt met Grietie Joosten van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 1 en getrout de 11 sep 1763 in de Westerkerk HRL
Bauke Arjens zie: de Graaf
Bauke Ates molenaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:14:0 voor maalloon tot 23 jan, kwit. no. 5, 19 feb 1782. (GAH1113); id. f. 16:3:0 wegens maalloon van granen tot laatst 29 jul 1782, kwit. no. 10, 27 aug 1782. (GAH1113); id. f. 10:5:0 van 7 feb tot 26 apr 1784, ord. no. 9. (GAH1115); id. f. 19:16:0 van 3 mei tot 27 okt 1784, ord. no. 15, 9 nov 1784. (GAH1115); id. f. 21:15:0 van nov 1784 tot may 1785, ord. no. 6, 8 feb 1785. (GAH1116); id. f. 22:0:0 terzaake een half jaar maalloon, quit. no. 4, 15 nov 1785. (GAH1117); id. f. 25:5:0 wegens maalloon, quit. no. 9, 9 may 1786. (GAH1118); ovl voor 1839, huwt met Elizabeth Fransen, huurder en later koper van ''de Bleek'' 1799-1804, kind: Aafke Baukes Molenaar, geb 1783 HRL; BS ovl 1833, huw 1838; kind: Aafke Baukes, geb 29 dec 1782, ged 28 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hepkje Baukes, geb 5 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote kerk HRL; betaalt aan het gemeentebestuur wegens de bleek ''De Spijker'', 1800: 210 Caroliguldens; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; betaalt het propijn der huur mei 1799 verschenen: 105 Caroliguldens; hierin gekort de florenen volgens resolutie van 11 jan 1802: 67 Caroliguldens en 14 stuivers; resteert: 37 Caroliguldens en 6 stuivers; betaalt de halve koopschat der Spijkerbleek onder Almenum, in het Stadsverhuurboek aangetekend met no. 36, somma: f. 2127:10:0; AF: specificatie f. 245:6:4, resteert f. 1882:3:12, 1803; betaalt aan het gemeentebestuur de tweede halve koopschat der Spijkerbleek (Reg boek no. 36), 1804: f. 2127:10:0; bleker onder Almenum, geeft te kennen dat hij in 1799 de bleek ''De Spijker'', thans bij hem in gebruik, gehuurd had met de belasting van 2 Floreen Schatting, althans dat zulks toen uit het huurcontract en de conditie waarop hij de bleek gehuurd had, aan hem was voorgelezen. Tot zijn verwondering had hij bevonden dat de bleek bezwaard was met 4 Floreen Schatting en dus in de lasten een verschil maakt van f. 21:18:0 jaarlijks, waarover hij voormaals al bezwaar gemaakt had, maar nimmer enige vergoeding of restitutie was gedaan. Verzoekt de Raad hem alsnog tegemoet te komen. Na deliberatie, in aanmerking nemende het bericht van sekretaris Feddema dat abuis indertijd wezenlijk existeerde, is besloten voor de eerste 3 jaren tot mei 1797 de 2 Floreen Schatting in de betaling van het Propijn en Stuivergeld, welke bij het ingaan van de 2e vijf huurjaren mei 1799 had behoren te voldoen, te laten korten, alles uit consideratie dat het huurcontract ter gelegenheid van de bouw van nieuwe huizen op genoemde bleek, voor de volgende jaren gerenoveerd was, en in het nieuwe contract wel zeer exact gespecificeerd was, dat de bleek met 4 Floreen Schatting was bezwaard, zodat B.A. na het aangaan van het nieuwe contract geen reden tot klagen meer kan hebben, ma. 11 jan 1802 (GAH47); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 ter saeke 1 jaar Bleekloon, 1810, quit. no33 (GAH1142); id. 18 nov 1805, kwit. no. 69 (GAH1138); id. 12 nov 1807, quit. no. 59 (GAH1139); id. 2 dec 1808, quit. no. 66 (GAH1140)
Bauke Aukes zie: Kerkstra, Zeen
Bauke Baukes geb 1748 ... , schipper, geen vaste woonplaats hebbende, huw.get. bij W.F. de Boer en A.A. Riddersteen; BS huw 1812
Bauke Baukes ovl 23 okt 1787 HRL, oud 51 jaar
Bauke van den Berg hm ... , kind: Antie vde B., geb 1810 ... ; BS ovl 1814
Bauke van den Berg N.H., kind: is opgegeven als vader van Harmen, geb 24 nov 1802 HRL, als moeder van het kind is genoemd Elisabeth Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1802
Bauke van der Berg geb 1780 ... , ovl 4 dec 1814 HRL, huwt met Sybilla Gerrijts, werkman, ovl wijk H-147; BS ovl 1813; 1814 ov?
Bauke Bernardus gebruiker van wijk C-090, boerearbeider; eigenaar is K.H. van Wielen, 1814. (GAH204)
Bauke Bernardus zie: Kok
Bauke Bijlsma geb 4 jul 1811 HRL, zv Thomas B, en Antje Tienstra; BS geb 1811
Bauke Bleeker ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 ter Saeke 1 Jaar Bleekloon, 5 dec 1809, quit. no. 59 (GAH1141)
Bauke Brugman Maandag den 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welke Stukken (werving militairen) gedelibereerd Zijnde, is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder Grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij B.B., en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld, de Burgers Bernardus Losser, Hans Ackerman, Lieuwe Holstein, en Lourens Lentz en Zal van het een en ander, ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie Werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden beKentgemaakt ''De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen beKendmaaken, dat de Raad tot vaste Werffhuizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme, Zullen werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Holmans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven, in ''t Hoornsche Veerhuis bij B.B. ''. (GAH45); Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde aan de Burger Paulus van Thielen Luitenant Gewedige bij de Marine op deszelfs verzoek tot een Werfhuis geaccordeert het Huis van B.J. (alias) Brugman. (GAH44); Donderdag den 21 Sept. 1797; Het Geregte ordinaris Vergadert zijnde, verscheen in ''s Gerechts Vergadering de Huisvrouw van Piebe Pieters, met dezelve haare man gesterkt, zijnde geciteert door den fiscus om boete en breuken weegens begaans en gepleegde Excessen aan de vrou van B.B. : waar over dezelve gehoord zijnde is zij op Verzoek van moderatie geexcuseerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie, en noopens de gepleegde mishandeling aan de vrouw van B.B. ernstig gecorrigeerd. (GAH43)
Bauke Dirks ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL, zv Dirk Heins en Maatje Wabes
Bauke Dirks Johannes Oebles van der Werf van HRL, en Sibbeltje Dirks Tolsma van den dorpe Boer, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 24 jan 1773 HRL, en deze personen ook bij ons getrouwt, na overgebragte attestatie van Boer, getekent 18 jan 1773 door P. Alma, Ecclesiast in Ried en Boer, en B.D., Coster
Bauke Douwes zie: de Jong
Bauke Douwes Dirk Symons van Achlum, en Sijke Pijters van Almenum, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruid B.D. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Bauke Douwes B.D. van Midlum en Trijntje Doekes van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 sep 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 5 aug 1781
Bauke Douwes betaalt 1 jaar extra belasting van 10 pondematen stadsland onder Almenum, ord. 7 sep 1801: f. 16:16:12; id. wegens 1 jaar R?el of extra belasting op de vastigheden van 10 pondematen stadsland onder Almenum bij Taedse Heeres in gebruik, kwit. 22 aug 1802: f. 16:16:12; id. alsmede Drostgelden f. 6:0:6, tesamen: f. 17:3:2; id. wegens 5 pondematen bij Midlum, bij Harke Harmens in gebruik ord. 18 mei 1802: f. 8:8:10; betaalt aan het gemeentebestuur R?el van het Tolhuis bij Koetille, 23 mei 1804 verschenen over 1804: f. 51:16:14; id. over 1805: f. 49:7:8
Bauke Douwes Pijtter Cornelis en IJttie Baukes beyde onder Almenum, komende wegens de bruyd Bauke Douwes, des selfs vaeder, 9 Jul 1746
Bauke Eeltjes huwt met Pietje Jans, kind: Sake Baukes Dijkstra, geb 1774 Midlum; BS huw 1838
Bauke Eles zie: Driesten
Bauke Faber oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-099; VT1839
Bauke Feikes huwt met Jetske Rintjes op 24 mei 1801 HRL, N.H., kind: Feike Baukes, geb 11 mrt 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 19 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv Feike Baukes en Feikje Goverts; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 109 en 112), 1 mrt 1804
Bauke Feitses geb 4 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Feitse Jans en Reintje Sjoukes
Bauke Foekes zie: van der Werf
Bauke Folkerts zie: van der Vorm
Bauke Folkerts geb 10 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Folkert Baukes en Dieuwke Okkes; gebruiker van wijk F-128, korendrager, medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Bersa, musikant, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks huisvrouw, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (B2 04); B.F., zv Folkert Baukes, metzelaarsknegt alhier, provisioneel aangesteld als koorndrager en heeft de eed van getrouwe waarneming gepresteert in handen van burger L. Albada, ma. 29 nov 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 35, gehuwd, 25 jaar, 1 mrt 1804
Bauke Franses zie: Fopma
Bauke Fransen zou de vader zijn van Dieuwke Baukes, geb 24 jun 1803 HRL, is in onegt geboren; dopen Grote Kerk HRL 1803
Bauke Freerks B.F. en Lijkle Freerks, beiden wonende te HRL, zijn in 1799 met hun schepen zonder permissie of pas naar Embden gevaren teneinde (zo zeggen zij), te proviteren van de hoge vrachten, welke aldaar, volgens bekomen inlichtingen, zouden worden betaald. Zij schijnen in hun verwachting teleurgesteld te zijn en zeggen berouw te hebben van hun onderneming. Zij verzoeken vrij en onverhinderd naar hun vaderland te mogen terugkeren. Stuk in handen van het Hof van Justitie gesteld met verzoek de nodige informatie te willen nemen of gemelde personen ook te kwader naam en faam staan, of door enige woorden of daden hebben getoond de bijand te willen dienen. Gemraad vermeldt, dat beiden niet stemgerechtigd zijn, waaruit men zou kunnen besluiten dat zij de tegenwoordige orde van zaken niet ambi?ren, schoon gemeente raad nimmer van hen gehoord heeft, dat zij tegenwerkers zouden zijn, maar zich altoos als stille en vreedzame burgers hebben gedragen, dit in tegenstelling tot andere schippers in 1799, 6 mrt 1801 (GAH47)
Bauke Freerks woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bauke Freerks zie: de Boer; B.F. en Trijntje Foppes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. Tamboezer, goede bekende, 10 nov 1804; ondertrouw HRL; kind: Antje Baukes, geb 13 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Bauke Freerks zie: de Boer; B.F. ende Aukjen Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Teedes deszelfs vader, 12 nov 1791; ondertrouw HRL; kind: Antje Baukes, geb 30 may 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Baukes, geb 8 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Baukes, geb 20 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Lijkele Baukes, geb 27 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL
Bauke Haga huwt met Hillegonda Veen, sekretaris der stad Sneek; BS huw 1844
Bauke Heeres ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 72:9:0 voor geleverde 18 loopen rogge, quit. no. 3, 23 feb 1769. (GAH1100)
Bauke Hendriks geb 24 sep 1791, ged 30 okt 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Baukes en Antje Loiuwes; dopen Grote Kerk HRL
Bauke Herkes ovl 3 jan 1811 Franeker, huwt met Hielkje Baukes, kind: Jeltje Baukes de Vries, geb 25 aug 1792 (?) Makkum; BS huw 1821
Bauke Hiddes ovl 7 nov 1727 HRL, old 49 jaer
Bauke Hielkes zie: Taber
Bauke Jacobs zie: Elsinga
Bauke Jacobs ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL, zv Jacob Baukes en Trijntje IJsbrandts
Bauke Jans(en) zie: van Benthem, Blom, Faber, Komst
Bauke Jans Woensdag den 6 dec 1797. Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders in ''s Gerechte Vergadering ontbooden den Burger B.J., geweezen Brugwagter alhier, welken van deeze nacht door de Wagt gearresteerd was, wegens gepleegde Brutaliteiten, en hoonende uitdrukkingen zampt Vegterij ten zijnen huize voorgevallen, Waar aan hij ook deel zoude gehad hebben, is hem uit Consideratie van dit alles, als mede dat hij niet alleen nu, maar meermaalen, na tien uuren, tapte, waar uit dergelijke ongeregeldheedenvoortkoomen, op eisch van den Fiscus, de Tap ontzegt voor veertien daagen, en bovendien gecondemneert in Ses CarGuldensboete boven de kosten van den Fiscus, met Serieuse recommandatie, dat in Cas er weder klagten van dien aard tegens hem inkoomen, en Beweezen worden, zoo als deeze hem als finaal de Tap zal worden ontzegt. (GAH43)
Bauke Jans ged 21 jul 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Hinnes en Wijlen Baukje Jacobs
Bauke Jans geb 3 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan Baukes en Hinke Roosjes
Bauke Jans geb 14 nov 1797, ged 3 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Baukes en Grietje Sjoerds
Bauke Jansen rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 6:4:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van B.J., 31 okt 1809 (GAH1141)
Bauke Jans huwt met Niesje Tammes, kind: Jan Baukes, geb 19 jun 1773, ged 13 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tonko Baukes, geb 24 jun 1775, ged 18 jul 1775 Grote Kerk HRL; kind: Lokje Baukes, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: Neisje Tonko; kind: Tonke Baukes, geb 8 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Nysje Tonkes; kind: Remke Baukes, geb 22 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Baukes, geb 8 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Baukes, geb 24 apr 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL
Bauke Jans woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bauke Jans woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bauke Jans weduwe heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); 7e quartier, huisno. 130, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650)
Bauke Jans Wytse Johannes bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van B.J., 19 may 1764. (GAH1094)
Bauke Jans huwt met Marijke van der Linde, komt van Oudterp, laatste afk. 18 okt 1795 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; B.J. van Oudterp en Marijke van der Linde van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door Hendrik Norbruis, onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL
Bauke Jans huwt met IJtje Rommerts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 januar en 4-11 Februar 1742 en doe ook getrouwt; B.J. en Yttje Remmerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Rimmert Huiberts, 27 jan 1742; ondertrouw N.H. Hark; kind: Jan Baukes, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Rimmerts
Bauke Jans huwt met Antie Gosses, beide van HRL, geproclameert den 6-13 en getrout de 20 nov 1757; kind: Gosse Baukes, ged 10 Jannewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Jan Baukes, ged 17 nov 1761 Grote Kerk HRL
Bauke Jansen Jan Annes en Lijsbeth Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid B.J., zeevaerend persoon, 30 Nov 1743
Bauke Jans zie ook: Beuker; B.J. ende Eeke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijtze Gerrijts, goede bekende, 17 nov 1792; ondertrouw HRL; B.J. en Eeke Jansen, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bauke Jijlts huwt met Baukjen Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 nov 1740 en doe ook getrouwt; kind: Jilt Baukes, ged 24 okt 1745 Grote Kerk HRL
Bauke Jillis zie ook: Bauke Yedes; huwt met Dieuwke Tjebbes, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Martien Baukes, ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Martje Baukes, ged 27 jan 1761 Grote Kerk HRL, vader als B. Jilds; kind: Lijsbeth Baukes, ged 13 okt 1754 grote Kerk HRL
Bauke Jilts Cornelis Jansen ende Antje Jilts, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broeder B.J., 26 Oct 1748
Bauke Jisses huwt met Akke IJmkes, kind: Tjitske Baukes, geb 24 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL
Bauke Jochems huwt met Engeltje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 aug en den 4 sep en den 11 okt 1740 getrouwt B.J. ende Engeltie Jacobs beide van HRL, koomende voor de Bruit Doede Dirks van deese Stadt, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Bauke Johannes zie: Feenstra, van der Meulen
Bauke Johannes turfleverancier 1802; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 108:19:2 ter zaake geleverde 16 schouw en 6 korven lange Turf met arbeidsloon, 17 mrt 1801, quit. no. 1 (GAH1133)
Bauke Carels geb 6 nov 1786, ged 26 nov 1786 Grote Kerk HRL, zv Carel Hendriks en IJpkje Baukes
Bauke Caspers huwt met Grietje Jochems op 5 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Bauke Klases zie: de Boer
Bauke Klein geb 1738 ... , ovl 2 mrt 1811 HRL, woont op het Groot Kerkhof; BS huw 1811; B.K. van HRL, en Antje Sijbes van Pingjum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie hier getrouwd den 3 dec 1780 HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bauke Klinkhamer Stadsrentmeester bet f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, no. 9, tegen 5 3/4%, versch. Januar. 1775. (GAH1060); id. versch. jan 1777. (GAH1060); id. versch. Januar. 1778. (GAH1060); LINKHAMER, JAN
Bauke Kok huwt met Grietje Aukes Molenaar, kind: Bernardus K, geb 1803 Arum; BS ovl 1827, ovl 1846
Bauke Cornelis Tuenis Joukes ende Wytske Jans, beide van HRL, huw.aang. 15 jan 1734 HRL, komende voor de bruid B.C. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Bauke Cornelis remonstreert met schuldige eerbiedigheyt B.C. gesw:turfdrager binnen deese stad, dat den supplt wel genegen was sijn amploy over te transporteren op eenen Jurjen Jansen sijnde een jong-man daer toe seer bekwaam en woonagtig meede tot HRL, dan dewijl sulx sonder consent en gratie van Ued:Agtbh:niet ver-magh te geschieden. Soo koomt den supplt hem bij deesen aan de Tafel van haar Achtb:addresseren met ootmoedig versoek haar Achtb:gelieven in dit transport te accorderen en over sulx de persoon van Jurjen Jansen breeder ten regste gemeld in sijn plaatse aan te stellen op lasten, plighten, profijtten en ge-hoorsaemheeden daar toe staande quo facto etc:was vet. H. Wiaer-da. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld, no-mineert hier meede de persoon van Jurjen Jansen tot meede gesw: turfdrager binnen deese stad op lasten, plighten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deeses stads Actum den 7 mei 1736 was vert: J. van Crijtenburg ter ordtie van de Magistr: M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 7 mei 1736 heeft Jurjen Jansen den eed van ge-trouwigheyt in handen van mij ondergesc:presid. burgemr der steede HRL affgelegt, was verteekend J. v. Crijtenburg; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:2:0 weegens 9 schou 8 korven turf aan het Weeshuys geleevert, otd. no. 7, 20 jul 1730. (GAH1060); id. f. 38:14:0 weegens 8 schou 24 korven turf tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 9, 14 sep 1730. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur terzake meten, loegen en dragen van 21 schouw en 20 korven turf, 6 jan 1735: f. 28:10:0 (GAH283)
Bauke Cornelis geb 2 aug 1800 HRL, ged 19 aug 1800, N.H., ovl voor sep 1801 HRL, zv Cornelis Baukes en Jetske Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Bauke Cornelis geb 4 aug 1801 HRL, ovl 19 okt 1815 HRL, ged 18 aug 1801, N.H., zv Cornelis Baukes en Jitske Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1815
Bauke Kramer gebruiker van wijk F-072, sjouwer, eigenaar is mejuffr. v. d. Zwaag, 1814. (GAH204)
Bauke Kramer geb 1762 Stavoren, ovl 15 mei 1828 HRL, huwt met Rinske Hayes, in leven koopman, kinderen: Broer K, geb 1801 HRL, Hessel K, geb 1796 Stavoren; BS ovl 1828; 1832 huwelijken, ovl 1844
Bauke Kramer hm ... , iind: Geertje K, geb 1794 HRL; BS ovl 1859
Bauke Lazes huwt met Janke ... , kind: Akke Baukes Hartenberg, geb 1773 Sneek; BS huw 1844
Bauke Lammerts zie: Mulder
Bauke Lijkles zie ook: de Boer; geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Lijkle Freerks en Wijkje Alberts
Bauke Martens ende Auckien Steffens, huw.aang. 1 mai 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Heins, desselfs Swaager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Bauke Martens Heyn Jans van Almenum en Teetske Johannes van HRL, koomende weegens de bruyd B.M., 17 Jun 1747; Hendrik van Lind, soldaat, ende Doetje Jans, beyde van HRL, komende weegens de bruid B.M., mr. schoenmaker, 4 Oct 1749
Bauke van der Meulen rentmeester van het weeshuis ontv wegens de correspondentiebeurs van burgmr B. vdM. f. 847:0:0 tot restitutie van penningen besteed tot het snijwerk van het nieuwe orgel, en in de uitgave op de rommeling, gesteld onder nrs. 52 1/2, 58, 59, 83, 96 en 97, 22 dec 1777. (GAH1060) id. f. 1062:7:0 tot restitutie der verflonen aan ''t binnenwerk der kerk ge?xpendeerd en in de rommeling gesteld onder no. 89, 22 dec 1777. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 13:10:0 wegens gedaane uitschot aan S. Cats, tdv de nieuwe kerk, ord. no. 85, 19 mrt 1777. (GAH1060)
Bauke Minks zie: Kroon
Bauke Mulder huwt met IJetje Joukes de Boer, kind: Antje, geb 1771 HRL; BS ovl 1816; 1859 overlijdens
Bauke Paulus zie: Wiersma
Bauke Paulus ged 30 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Paulus Allerts en Tietje Baukes
Bauke Petrus huwt met Antje Sakes, kind: Antje Baukes, geb 28 jan 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809
Bauke Piebes huwt met IJmkje Baukes, kind: Lutske Baukes, geb 1783 HRL; BS ovl 1838
Bauke Piebes turfleverancier 1748
Bauke Piebes huwt met IJmkje Klases, kind: Marijke Baukes, geb 1785 Midlum; BS ovl 1831
Bauke Piers begraven Groot Kerkhof, regel 5, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bauke Piers ovl voor 1813, huwt met IJtje Joukes, kind: Jouke de Boer, geb 1775 te HRL; BS huw 1812; B.P. en IJtje Joukes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 aug 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Jouke Baukes, geb 8 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes, geb 18 sep 1775, ged 8 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Baukes, geb 3/31 mrt 1779, ged 8 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pier Baukes, geb 5 jan 1783, ged 2 feb 1783 Grote Kerk HRL
Bauke Piers huwt met Antie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jul 1770
Bauke Pieters zie: Feenstra, Tolsma, (2x)
Bauke Pieters Johannis Jansen ende Jetske Dirks, beide van HRL, huw.aang. 21 may 1735 HRL, komende voor de bruid B.P. ; huw.aang. HRL 1735
Bauke Pieters geb 15 apr 1790, ged 27 apr 1790 Grote Kerk HRL, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks
Bauke Pieters huwt met Antje Sakes, kind: Antje Baukes, geb 28 jan 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jakle Baukes, geb 5 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Bauke Pijters zie ook: B.P. van der Haven; geeft onderdaniglijk te kennen Gerrijt Gijsberts thans burger en mede gesw:turfdrager binnen HRL, als dat hij supplt:om redenen wel genegen soude wesen om sijn gemelde functie over te draegen op de persoon van B.P. insgelijks burger en inwoonder binnen dese stad, dewelke sulks van Haer Agtbh:door dese mede is versoekende, dog sulks sonder Haer Agtbh:gratieus consent niet kunnende geschieden. Soo komen beyde suppltn:sig bij aen HaerAgtbh:addresseren, met vorige reverentie versoekende ten einde Haer Agtbh:in ''t gemelde transport ten faveur van beyde suppltn:gunstiglijk gelieven te accorderen, en sulks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, get: M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van B.P. tot mede ordris gesw:turfdrager binnen dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads, Actum den 31 Augusti 1735, get: Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraet, M. van Idsinga; Op heden den 31en aug 1735 heeft B.P. den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgemr Brouwer gepresteert; In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bauke Pieters broer van IJke P. ; voogden bet f. 16:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon van IJke en B.P. bi Hendrik Hansen als weversknegts verdiend, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 3:10:0, 19 feb 1771. (GAH1102); id. f. 17:10:12 wegens verdiend loon van IJke en B.P. tot mei 1771, (niet vermeld bij wie), feb 1771. (GAH1102); id. f. 19:16:0 aan dito tersaeke loon van B.P. en IJke Pieters als kajuitwagters bi Mathijs Pieters verdiend, 4 apr 1772. (GAH1103); id. f. 7:17:0, mei 1772. (GAH1103)
Bauke Pieters huwt met Hiltjen Teekeles, kind: Teekeltje, geb 9 apr 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Bauke Pijters Gerrijt Harmens ende Tryntje Baukes, beide van HRL, komende wegens de bruid B.P. desselfs vader, 14 Aug 1751
Bauke Ploegsma huwt met Grijttie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1770; kind: Durck Baukes Ploegsma, ged 7 apr 1771 Westerkerk Hark
Bauke Postuma geb 1791 Oosterbierum, ovl 10 okt 1848 HRL, huwt met Antje Harda, modderwerker, zv Sjerp Baukes P, en Trijntje Piekes; BS ovl 1848
Bauke Reinders huwt met Gatske Alberts, kind: Trijntje Baukes, geb 18 apr 1778, ged 17 mai 1778 Grote Kerk HRL
Bauke Reinders B.R. en Jetske Johannes van Duiden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; B.R. en Jetske Johannes van Duiden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd den 5 apr 1785 HRL, met verlof van den President Burgemeester L.W. Steensma
Bauke Rienks zie ook: van Oosten; Extract uit het doopboek van den dorpe Anjum. den 7 jun 1778 is ged een soon waar van de vader is Rienk Abes en de moeder Maike Baukes beide Egtelieden onder Anjum en is geb den 24 May 1778 en genaamt Bauke
Bauke Rimkes zie ook: Bauke Rinkes; geb 27 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Rimke Baukes en Janke Hilbrands
Bauke Rinkes zie ook: Komst; zie ook: Bauke Rimkes
Bauke Rinnerts ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Bauke Sakes geb 18 mrt 1804 HRL, ged 1 apr 1804 HRL, ovl voor jun 1811 HRL, zv Sake Baukes (Dijkstra), en Marijke Durks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Bauke Sakes zie ook: Dijkstra; geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL, zv Sake Baukes en Marike Dirks
Bauke Sybrens zie: van Smeden
Bauke Sikkes geb 11 nov 1778, ged 29 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Sikke Baukes en Lijsbeth Abels
Bauke Sjerps zie: Postuma
Bauke Sjoerds ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 156:8:0 voor geleverde 6 en 3/4 vierendeels boter voor gebruyk in ''t Weeshuys, kwit. no. 3, 12 jun 1781. (GAH1112); id. f. 73:8:0 voor 2 1/2 vierendeels boter met de kosten en het overwigt, kwit. no. 4, 4 sep 1781. (GAH1112)
Bauke Sjoerts huwt met Hiske Berents, kind: Benze Baukes, ged 25 jul 1762 Grote Kerk HRL
Bauke Sjoerts huwt met Hiske Geerts, kind: Barbar Baukes, ged 11 okt 1757 Grote Kerk HRL
Bauke Thomas zie: Bijlsma
Bauke Thomas zie ook: Bakker; kind: Trijntie Baukes, ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL; huwt met Antie Taekes, kind: Taeke Baukes, geb 4 jun 1772, ged 25 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Baukes, ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL; kind: Meinouw Baukes, ged 17 mrt 1768 Westerkerk HRL; kind: Thomas Baukes, ged 8 mrt 1770 Westerkerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en seventig den Agtste mrt is Geboren Thomas, zv B.T. en Antie Teekes
Bauke Thomas woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. :0 -8; (GAH650)
Bauke Thomas zie ook: Bakker; Johannes Rinsma ende Meinou van Boon, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.T., deszelfs vader, 12 may 1792; ondertrouw HRL
Bauke Thomas geboortig van Oudeboorn, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert borgereed in handen van pres. burg. S. Altena, op 8 okt 1760. (burgerboek)
Bauke Tjerks ged 4 jun 1770 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sjoerds en Sijtske Baukes
Bauke van der Tuin geboortig van Franeker, voor burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres B. vd Meulen, en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 29 jan 1783. (burgerboek)
Bauke Veenstra B.V. en Berber de Haas, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bauke Vlas huwt met Geeske Groenendijk, kind: Huite, geb 1804 Workum; BS ovl 1855
Bauke Walles zie: Bergsma
Bauke Walles geb 22 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Walle Walles en Martje Joosten
Bauke Wartena huwt met Jantje Metz, kind: Grietje W. geb 11 sep 1801 Ameland; BS ovl 1873
Bauke Watses zie: Wieringa
Bauke van der Weide geb 29 mrt 1808 HRL, ged 15 apr 1808 HRL, N.H., ovl 17 jun 1831 in het Groot Rijks Hospitaal te Utrecht, fuselier bij de 2de Compagnie van het reserve Bataillon der 8 ste afdeling Infanterie, zv Ids vdW, en Douke Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1808
Bauke Wybes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 138:10:0 voor 17 schouw en 30 korven Leekster turfff, dragen en meeten, ord. no. 1, 13 dec 1783. (GAH1115); id. f. 103:1:0 terzaake leverantie en werkloon van 20 schouw en 12 korven lange turf, quit. no. 3, 31 mrt 1787. (GAH1119)
Bauke Wopkes zie: Faber
Bauke Idses zie: van der Weide
Bauke Iesses huwt met Hiske IJmkes, kind: IJmke Baukes, geb 1772 HRL; BS ovl 1812; huwt met Ackke IJmkes, kind: IJmke Baukes, ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL
Bauke IJmkes geb 6 jul 1803 HRL, N.H., ged 17 jul 1803, zv IJmke Baukes en Aaltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Bauke Innes geb 25 jun 1773, ged 6 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Inne Baukes en Grietje Johannes
Bauke Yedes zie ook: Bauke Jijlts; B. Y, ende Baukjen Douwes, beide van HRL, koomende voor de bruit Jan Bruins, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Bauke Adrianus Eisma geb 1791 Franeker, ovl voor 1839, 1e huwt met Klaske Jans Keestra, 2e huwt met Hielkje Sipkes Boomsma op 16 mrt 1828 Franeker, uurwerkmaker, wonende te Franeker, zv Adrianus E, en Jetske Buwalda; BS ovl 1838; bsfr1828 huwelijken
Bauke Arjens de Graaf ovl voor 1864 en na 1821, huwt met Weltje Jans, wonende te Workum in 1822, kind: Jan dG, geb 1793 Makkum; BS huw 1822, ovl 1863
Bauke Aukes Kerkstra geb 1786 Sexbierum, ovl 23 jan 1828 HRL, ongehuwd, werkman, zv Auke Sijtzes K, en Trijntje Pieters; BS ovl 1828
Bauke B Rinsma oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839
Bauke Bernardus Kok geb 3 mrt 1765 Franeker, ovl 4 jul 1821 HRL, hm ... , vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS ovl 1821
Bauke Douwes de Jong huwt met Trijntje Doekes, kinderen: Doeke Baukes dJ, geb 1793 Almenum, Douwe Baukes dJ, geb 1787 ... ; BS huw 1814
Bauke Eles Driesten geb 1803 Sneek, huwt met Barber Pieters Broersma op 24 dec 1835 HRL, pakhuisknecht, wonende te HRL. 1835, zv Ele Roelofs D, en Akke Baukes Hartenberg; BS huw 1835, ovl 1836
Bauke Foekes van der Werf geb 1796 Makkum, ovl 11 nov 1838 HRL; des morgens ten zeven ure aan het strand der zee alhier is gevonden en dat deze persoon alzoo is overleden, huwt met Dievertje Poppes Meinsma, beurtschipper, zv Foeke Baukes en Aukje Gabes vd Zee; BS ovl 1838
Bauke Folkerts van der Vorm geb 1775 HRL, ovl 18 nov 1832 HRL, huwt met Riemke Wiltjes op 2 jan 1803 HRL, wonende te HRL. 1811, zv Folkert vdV, en Dieuwke Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1811, ovl 1832
Bauke Fransen Fopma geb 1782 Spannum, ovl 8 jan 1844 HRL, huwt met Pietje Wytses Postma, kleermaker in 1844, kinderen: Wietse, geb 21 dec 1809 HRL, Antje, geb 11 sep 1807 HRL, Dieuwke F, geb 24 jun 1803 HRL, zv Frans Baukes F, en Dieuwke Jacobs Greidanus; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1844, ovl 1845, ovl 1867; gebruiker van wijk G-088, kleermakersknegt, medegebruiker Marten Fokkes vrouw, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Spannum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-302; VT1839; kind: Wytse Boukes Fopma, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; B.F.F. eigenaar van perceel nr. 1714 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 224, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Bauke Freerks de Boer geb 1765 Eernewoude, ovl 17 jun 1827 HRL, huwt met Trijntje Poppes op 25 nov 1804 HRL, ook huwt met Aukje Tjeerds, schipper in 1827, huw.get. bij R. IJ. Weidema en K.J. Ringers, wonende te HRL, 1822, kinderen: Antje Baukes, geb 13 nov 1811 HRL, Jan Baukes, geb 27 nov 1806 HRL, Foppe Baukes de B., geb 15 feb 1805 HRL, Freerk Baukes de B., geb 1796 HRL, zv Freerk Lijkles de B., en Antje Baukes; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1806, 1811, BS geb 1811, huw 1822, ovl 1827, ovl 1830, huw 1834, ovl 1837, ovl 1877; wed. B.F. d. B. eigenaresse van perceel nr. 358, woonplaats HRL, legger nr. 339, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Bauke Gerbens de Graauid B.G. dG. en Geertje Teeves, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bauke Hielkes Taber gebruiker van wijk G-173, vader; medegebruiker Rigtje Jacobs Steensma, moeder; eigenaar is Geref. Diaconie, Diaconiehuis, 1814. (GAH204)
Bauke Jacobs Elsinga geb 1769 ... , huw.get. bij S.J. de Groot en E.H. Pool, koopman, wonende te te Kimswerd, schoonbroeder bruidegom; BS huw 1813
Bauke Jans Beuker geb 1762 HRL, ovl 27 aug 1832 HRL, huwt met Janke Fransen Galama op 18 dec 1803 HRL, ook huwt met Eeke Jans, meester metselaar en huw.get. bij F.J. Repko en C.J. Beuker, oom bruid 1816, id. bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma 1818, wonende te Bolsward 1830, kind: Jan Baukes B., geb 1794 HRL, zv Jan Antoni B., en Lijsebeth Bos; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1816, huw 1818, huw 1830, ovl 1832; gebruiker van wijk B-123, metselaar; eigenaar is Frans Jans wed. erven, 1814. (GAH204)
Bauke Jans Blom geb 1770 Sneek, ovl 31 jul 1829 HRL, huwt met Stijntje G. Wannemakers/ Zantman, werkman in 1829, wonende te HRL. 1811, kinderen: Beitske B., geb 1803 HRL, Akke Baukes B., geb 1806 HRL, Jan B., geb 1811 HRL, zv Jan B., en Beitske Sijbrnes; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1829, ovl 1846, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-063, Bolswarder schipper, 1814. (GAH204); wed. B.J.B. eigenaresse van perceel nr. 408 te HRL, arbeidster, woonplaats HRL, legger nr. 74, huis, 43 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Bauke Jans Faber geb 27 jan 1805 HRL, ged 19 feb 1805 HRL, N.H., huwt met Sipkje de Vries op 19 sep 1839 HRL, tichelknecht, zv Jan Douwes F, en Geertje Jans (Gerritje J); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1839
Bauke Jans Gongrijp ged 9 dec 1759 Westerkerk HRL, zv Jan Harmens Gongrijp en Geertie Harings; ged 18 dec 1763 Westerkerk HRL, gelijk met Geertie Jans Gonggrijp, zv Jan Harmens Gonggrijp en Wijlen Geertje Harings
Bauke Jans Kiel geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Kiel en Kaatje Rodolfus
Bauke Jans Komst logementhouder 1810; wed. B.J.K. eigenaar van wijk C-174, gebruiker is Cornelis Bolink, opziener vd Landswerken, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd Pieters Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); ovl 23 jan 1802 HRL, huwt met Neysje Tammes, kinderen: Rinke Baukes K, geb 1787 HRL, Hendrik Baukes K, geb 1785 HRL, Gerardus Baukes K geb 1792 HRL, Jan Baukes K, geb 19 jun 1773 HRL; BS huw 1813, huw 1820, ovl 1824, ovl 1861
Bauke Jans van der Laan geb 26 dec 1790 Wijnaldum, kastelein, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Bauke Jansen Wijngaarden geb 1706, zv Jan Iedes Wijngaarden en Wijpkjen Pieters, tr. 1. 1729 Antie Dirks, 2. Antie Theodori Binsonides, leerl. van Willem Anskes Zeestra; mr. 23 jul 1729, begraven 16 jul 1749 Amsterdam, burger van Amsterdam 3 mei 1735. Volgens Voet was zijn merk in de Amsterdammer tijd B W (cursief). Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij vorken, lepels, theeketeltjes, trekpotten, brandewijnskommen, kandelaars, komfoortjes, tabaksdozen en zoutvaatjes vervaardigde. (Gildeboek 1718-1733)
Bauke Johannes Feenstra ovl 22 jan 1824 ... , huwt met Liskje Jores van Sloten, kind: Aukje Baukes F, geb 1793 Bakkeveen; BS huw 1829, ovl 1831
Bauke Johannes van der Meulen geb 1792 HRL, ovl 21 jun 1858 HRL, 1e huwt met Maria van Gorkum op 29 nov 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 nov 1818, 2e huwt met Trijntje van Kampen (gk), op 15 mrt 1839 HRL, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen 1814 paardentuigmaker in 1851, zv Johannes vdM, en Grietje Rients; BS huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1839, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-042; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk D-041; VT1839; geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rienses; B.J. v. d. M. eigenaar van percelen nrs. 1361 en 1362 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 442, resp. huis, huis en erf, resp. 32 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 ewn 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Bauke Klases de Boer geb 1804 HRL, ovl 4 mei 1814 HRL; wijk A-190, zv Klaas Baukes dB en Pietje Fokkes Mossel; BS ovl 1814
Bauke Lammerts Mulder geb 1805 Sexbierum, ovl 10 jan 1892 HRL, huwt met Tetje Jans Fokkema op 10 dec 1829 HRL, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1829, hovenier in 1851, Chr. Afgesch, zv Lammert Reinders M, en Antje Nieses Radsma; BS geb 1829, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk I-014, supp wijk B-227
Bauke Lykles de Boer zie ook: Bauke Lijkles; geb 1793 HRL, ovl 7 nov 1831 HRL, huwt met Froukje Geerts vd Woude op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1817, schipper, huw.get. bij M. van Slooten en S.G. vd Woude, schoonbroeder bruid 1831, zv Lijkle Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS huw 1817, huw 1819, ovl 1831, ovl 1849
Bauke Paulus Wiersma geb 1769 Almenum, ovl 18 jun 1832 HRL, huwt met Tetje/Tietje Tjallings Terpstra, kinderen: Paulus Baukes W, geb 26 mrt 1801 Almenum, Jacob Baukes W, geb 14 mrt 1807 HRL, Eelke Baukes W, geb 10 sep 1808 HRL, Tietje Baukes W, geb 1811 Almenum, Corneliske Baukes, geb 15 mei 1805 HRL, huw.get. bij P.O. Poelstra en T.A. Wiersma, oom vd bruid. wonende te Almenum, 1815, boer in 1832, zv Paulus Alberts W, en Tietje Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, 1807, 1808, BS huw 1815, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1840, ovl 1847, ovl 1851; B.P.W. eigenaar van perceel nr. 615 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, weiland, 16220 m2, klasse onbebhouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 631 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, bouwland, 11710 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 690 en 691 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, resp. weiland, weiland, resp. 12560 en 15360 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 743 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, weiland, 18010 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113)
Bauke Pieters Feenstra geb 1790 ... , ovl 22 jul 1838 op zee, extract ''acte van overlijden opgemaakt a/b van Zijner Majesteits transportschip Dordrecht, waaruit blijkt dat B.P., laatst gedomicilieerd te HRL is ovl op meergemelde bodem zich bevindende op 48? N breedte & 23?5 lengte van Greenwich'', huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, neef bruid. turfschipper, zonder vaste woon-of verblijfplaats 1815, matroos der eerste klasse 1838, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks; BS huw 1815, ovl 1838
Bauke Pieters van der Haven zie ook: Bauke Pieters; Geeft met schuldige onderdanigheit te kennen Hendrik Daniels binnen deese Stadt woonagtig hoe door ''t overlijden van B.P. vdH. een ordrs Turfdragersplaats is koomen tre vaceeren en de supplnt daar meede geernse soude sijn begiftigt. Weshalven sig bij desen aan Ued:Achtb:addresseert met gedienstig versoek dat het UEd:Agtb:behaagen mag de supplnt tot meede ordrs Turfdrager binnen dese Stede aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc, (Get:), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Hendrik Daniels tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 4 aug 1738, (Was get:), D.J. Vosma. Ter Ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Preastitit jus jurandium Coram presid. Vosma den 4 aug 1738. In Kennisse van mij secretaris (get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bauke Pieters Tolsma ovl voor 1829, huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1828
Bauke Pieters Tolsma geb 2 feb 1769 Midlum, ovl na 1823, huwt met Antje Sakes Saaksma, kinderen: Janke Baukes, geb 13 feb 1796 Midlum, Jakle Baukes, geb 5 aug 1811 HRL, Aaltje Baukes, geb 22 dec 1805 HRL, Hendrikje Baukes, geb 22 dec 1805 HRL, Jieke T, geb 1799 Leeuwarden, Anna Baukes T, geb 1810 onder Barradeel, Sake Baukes T, geb 1804 Barradeel, Pieter Baukes T, geb 1801 Leeuwarden, huw.get. bij P. van Vals en J.F. Schaeffer, houtmolenaarsknecht, wonende te onder Almenum, oomb bruidegom, 1821, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Pieter Sijbrands en Angenietje Plekker; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS huw 1821, huw 1822, huw 1824, huw 1825, huw 1828, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1846, lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825
Bauke Rienks van Oosten zie ook: Bauke Rienks; geb 1779 Anjum, ovl 12 jul 1821 verdronken gevonden in Barradeel, 1e huwt met Sipkjen Uiltjes, 2e huwt met Eelkje Teunis Koster op 2 mrt 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1817, kind: Sjouke Baukes vO, geb 1811 te HRL, zv Rienk Abes en Maike Baukes; BS ovl 1816; 1817 huwelijken, ovl 1821, ovl 1826, ovl 1834; gebruiker van wijk H-076, sjouwer; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden, behoren tot de Huwelijksacte van B. v. O. en Eelkje Teunis Koster dato 2 mrt 1817. de president Burgemeester der Stad HRL
Bauke Rinkes Komst geb 27jun181 HRL, ovl 13 jul 1811 HRL, wonende te op de Turfhaven, zv Rinke Baukes en Janke Hilbrands; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811
Bauke Rinnerts de Beer geb 1759 ... , huwt met Sjoerdtje Eppinga, kinderen: Teunis de B., geb 1787 HRL, Klaas Baukes de B., geb 1800 HRL, Sjoert de B., geb ... , huw.get. bij R. Bolhuis en F.Y. Visser, winkelier, wonende te HRL. oom vd bruidegom 1814, id. bij H. van Dorpen en T. Rienks, besteller in 1814, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes 1816, id. bij R. IJ. Weidema en K.J. Ringers 1822, N.H., wonende te HRL 1834; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1814 1816 huwelijken, huw 1822, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk A-152, winkelier, 1814. (GAH204); B. dB. van HRL, en Sjoerdtje Teunis Epping van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; kind: Eelkje Baukes de Beer, geb 18 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Teunes Baukes de Beer, geb 18 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hijtske Baukes de Beer, geb 5 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis; dopen Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes de Beer, geb 11 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis Epping; kind: Sjoerd Baukes de Beer, geb 5 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rindert Baukes de Beer, geb 14 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geert Baukes de Beer, geb 21 nov 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:9-12:0 (GAH650); Dingsdag den 29 okt 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Voorts den Schipper B. d. B. van Wegens den Raad gemarieerd (?) met eene missive aan het departementaal Bestuur van de Eems, inhoudende Verzoek, dat terwijl de hostiliteiten, ten regarde der Engelschen door de beKende Capitulatie Waaren ge?indigt, de beurtschepen van hier op Amsterdam en V.V. Weder mogten vaaren, des voorzien Zijnde, met behoorlijke Paspoorten, van Welgedagte Bestuur, en dat het Zelve Bestuur eenige Paspoorten, in Blanco aan den Raad geliefde in te Zenden, teneinde dezelve tijdelijks aan de beurtschippers, met invullinge van derzelver naamen te konnen afgeeven, van Welke missive, om de Kortheid destijds, geen copia, heeft Kunnen werden gehouden. (GAH45); Maandag den 11 nov 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, heeft ter Vergadering binnen gestaan den Burger B. d. B. Zoo voor Zich als daartoe door de overige Beurtschippers van hier op Amsterdam & V.V. vaarende Gecommitteerd Zijnde, verzoekende dat geduirende het Winter Saysoen Zoo als Jaaren herwaarts plaats gehad heeft, de Graanvragten van hier & Amsterdam & V.V. Vijftien Stuivs: pr Last mogten werden Verhoogd. Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, en geconcludeert dit verzoeke thans Weder als voorheen te Accordeeren Zoo als geaccordeert word mits deezen aanvang te neemen met den 12 nov 1799 en te eindigen met den 12 feb 1800. en Zal Extract van dit besluit aan voorz:Beurtschippers gezamentlijk Worden afgegeeven, om hun te dienen tot narigt. Aldus beslooten, en gearresteerd op dato Ut Supra. (GAH45); B. d. B. eigenaar van perceel nr. 138 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 34, huis en erf, 196 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); B.B. d. B. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 1184 en 1185 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 35, resp. stal, huis en erf, resp. 66 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Bauke S Dijkstra oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk D-120; VT1839
Bauke S Postma oud 47 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839
Bauke Sakes Dijkstra zie ook: Bauke Sakes; geb 18 mei 1811 HRL, ovl 11 okt 1887 HRL, 1e huwt met Neeltje Jans Klaver op 12 mei 1836 HRL, 2e huwt met Japikje van Dokkum, zv Sake Baukes D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, ovl 1887
Bauke Sybrens van Smeden ovl 10 jan 1819 Franeker, huwt met Geertje Minnes Hoekstra, in leven landman te Franeker, kind: Klaas vS, geb 1806 Franeker, Minne Baukes vS, geb 23 apr 1793 Franeker; BS huw 1832, ovl 1840, ovl 1873
Bauke T. de Boer gebruiker van wijk H-015, schipper; medegebruiker Lubbert Adema, sjouwer; eigenaar is Frans Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)
Bauke Thomas Bakker ovl 1 nov 1806 HRL, huwt met Antje Taekes, bakker, verkoopt in 1802 een huis, kinderen: Thomas Baukes geb 1770 HRL, Meinouw Baukes B., geb 1768 HRL, Trijntje Baukes van Boon, geb ... ; BS huw 1815, huw 1823, huw 1829, ovl 1831, ovl 1846
Bauke Tjeerds Faber geb 1809 ... , huw.get. bij B. de Vries en S.H. Kuipers, timmermansknecht, wonende te HRL; BS huw 1836
Bauke Tjeerds Kerkhoven geb 1811 HRL, ovl 4 jan 1888 HRL, huwt met Martje Hendriks Kuipers op 16 nov 1837 HRL, timmermansknecht, huw.get. bij J.H. vd Weide, (gk), en T. Kuiper(s), aangehuwde broeder bruid 1838, zv Tjeerd Johannes K, en Aafke Baukes Molenaar; BS huw 1837, huw 1838, ovl 1888; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-183; VT1839; geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Kerkhoven en Aafke Bouwkes
Bauke Walles Bergsma geb 1783 HRL, ovl 21 mei 1853 HRL, huwt met Riemke Westra op 15 apr 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 apr 1821, koemelkersknecht, N.H., melktapper in 1851, huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, zv Walle Walles B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen nrs. 1838 en 1839 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 52, resp. huis en erf, plaiziertuin, resp. 40 en 310 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en nihil. (bron: kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 55)
Bauke Watses Wieringa huwt met Sijtske Klases Rienstra, kind: Sjoukje Baukes W, geb 1790 Lutkewierum; BS ovl 1847
Bauke Wopkes Faber geb 1770 ... , huw.get. bij H. vd Vorm en M. Ponstein, wonende te Almenum, boerearbeider; BS huw 1814
Baukie Bonnes Baukje B., ged 16 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Bonne Teunis en Etje Hendriks; huwt met Jan Jansen Posthuma; BS huw 1814; rentmeester van het Weeshuis bet f. 52:6:0 aan medevoogd Hein Mollema tot restitutie van sijn uitschot wegens kostgelden van B.B. en Hendrik Bonnes, die om besmettelijke ongemakken een geruime tijd buiten het Weeshuis sijn opgevoed, ordonn. no. 7, 21 aug 1770. (GAH1101); rentmeester van het Weeshuis bet f. 36:0:0 aan Menno Tuininga terzake de genesing van quaed seer op de hoofden van 4 weeskinders met namen B.B., Hendrik Bonnes, Johannes Hoffius en Pieter Jansen, die buiten het huis (=Weeshuis) opgevoed sijn, tot dat si hersteld waeren, kwit. no. 19, 19 nov 1770. (GAH1101); voogden bet f. 10:1:8 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiend loon van Hendrik Bonnes en B.B. bij vaandrik Wijngaerden, 19 feb 1771. (GAH1102); Jan Jansen en B.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 24 feb 1782 HRL; kind: Bonne Jans, geb 28 mrt 1784, geb 20 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: Bonne Jans, geb 12 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL
Baukie Jans huwt met Thomas Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 29 Octob:en de 5 en getrout de 12 dito 1758
Baukie Yefwes ged 1 okt 1754 Grote Kerk HRL, dv IJefwe Doekeles en Janneke Willems
Baukien Alberts huwt met Jan Anes, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759
Baukien Doedes ende Wopke Edsgers, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Wopke Doedes, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Baukien Jans en Beernt Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerrijt Harmens, desselfs schoonvaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Baukje Ages zie: Vallinga
Baukje Ages huwt met Sijbren Gerrits, kind: Gerritje Sijbrens, geb 4 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Baukje Ages huwt met Albert Arends op 6 nov 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; kind: Aegge Alberts, geb 6 jul 1797, ged 11 jul 1797 Grote Kerk HRL; kind: Arend Alberts, geb 26 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL
Baukje Alberts ovl 28 jan 1805 HRL, oud 76 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 78; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Baukje Alberts huwt met Adam Snats, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763
Baukje Andries 28 okt 1753 Grote Kerk HRL, dv Andries Willems en Tjaltje Baukes
Baukje Annes Willem Josephs ende B.A. beide van HRL, koomende voor de Bruit Jan Jansen Mr. bontwever alhier, 23 may 1739; ondertrouw N.H.; huwt met Willem Josephs, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 10, 18 en 24 May 1739 en den 31 May 1739 getrouwt; huw.reg. N.H. 1739
Baukje Anskes heeft een broer Feddrick, wonende te Burgwerd in 1691; zij verkopen dan een vierde deel van 7 1/2 pondematen land onder Burgwerd aan Evert Claessens Oosterbaan en Grietie Rinses Roorda; zie verder bij: G.R. Roorda; (Gen. Jierb. 1984)
Baukje Arends zie: van der Pijp
Baukje Arjens ged 30 apr 1771 Grote Kerk HRL, dv Arjen Reitzes en Pietje Jans
Baukje Atses geb 22 okt 1804 HRL, ged 13 nov 1804 HRL, N.H., dv Atse Pieters en Antje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1804
Baukje Aukes zie: Vogelzang; Tjerk Saskers en B.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Vogelzang, deszelfs vader, 14 sep 1805; ondertrouw HRL
Baukje Aukes geb 1769 Bolsward, ovl 3 feb 1825 HRL, ongehuwd, dv Auke Andries en Trijntje Jans; BS ovl 1825
Baukje Barends huwt met Andele Jansen op 1 nov 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 nov 1795; huw Grote Kerk HRL 1795
Baukje Baukes ovl voor 1837 Tzummarum, huwt met Arjen Beens (=Berends); BS huw 1836
Baukje Baukes zie: Henstra
Baukje Beidschat geb 1 dec 1803 HRL, ovl 5 apr 1869 HRL, ged 3 jan 1804 HRL, N.H., ongehuwd, dv Sietse B., en Jeltje Simons (Zwart); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-202; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; VT1839
Baukje Bentes zie: IJzenbeek
Baukje Berends zie: Vogelzang; Andele Jansen ende B.B., beide van HRL, zijnde wgeens de bruid gecompareerd Roelof Roelofs, goede bekende, 17 okt 1795; ondertrouw HRL; Wij Ondergetekenden Andele Jans Dreyer en B.B., Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen dat aan ons ten volle bekend is dat Freerk Jans in leven Wettige man van Grietje Berends en wonende te HRL, aldaar is Overleden in de Maand feb 1795, gevende voor redenen van wetenschap dat wij beiden uit hoofde van familiebetrekkingen bij deszelfs afsterven en begravenis hebben tegenwoordig geweest. HRL den 14 nov 1815
Baukje Blanksma geb 20 nov 1810 Arum, ovl 27 mei 1873 HRL, huwt met Aiso Lijklama ? Nijeholt, N.H., vest. 27 feb 1851 uit Franeker, dv Pieter B., en Antje Jorritsma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk F-267
Baukje de Boer geb 19 feb 1806 HRL, ged 9 mrt 1806 HRL, N.H., dv Marten Feikes de B., en Judichje Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1806
Baukje Bottes geb 30 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Botte Innes en Antje Jans
Baukje Bouwes geb 10 sep 1801 HRL, ovl voor dec 1803 HRL, ged 8 nov 1801, N.H., dv Bouwe Pieters Feenstra en Sijtske Tjebbes de Groot; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826
Baukje Bouwes zie: Feenstra
Baukje de Bruin geb 10 nov 1805 HRL, ged 10 dec 1805 HRL, N.H., dv Gerrit dB, en Maria Elizabeth Stouthout; dopen Grote Kerk HRL 1805
Baukje van Dam oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839
Baukje Dirks zie: de Boer, 2x van Gorkum, Posthuma, de Vries
Baukje Dirks geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Baukje Dirks gebruiker van wijk D-006; medegebruiker Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., (dv ?) wed. Kroeger; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Baukje Dirks huwt met Hijlke Jakobs op 1 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; Hijlke Jacobs ende B.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Dirks, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Tetje Hijlkes, geb 19 aug 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL
Baukje Dirks huwt met Jarig Jans op 30 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Baukje Dirks huwt met Dirk Riemens; dopen Grote Kerk HRL 1805
Baukje Dirks huwt met Sipke Taekes; BS ovl 1836
Baukje Douwes ovl jul 1789 Makkum, huwt met Jan Watses Koeland; BS huw 1833
Baukje Eeltjes huwt met Jelle Bakker; BS ovl 1855
Baukje Eeltjes zie: de Boer, Gen?e, Guin?
Baukje eyses zie: Faber
Baukje Ennes zie: Wijga
Baukje Everts ovl voor 1829, huwt met Sierk Johannes Monsma; BS Franeker ovl 1828
Baukje Feikes huwt met Rinke Anthonis de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 Febrij. 1763
Baukje Feytama Dirk Cornelis koopt van Sijbrand Hingst, Jan Hannema en dr. Henricus Westra in qualiteit als geauthoriseerde administratoren van de boedel en nalatenschap zo ook executeurs van het testament van wijlen B.F. huisvrouw van wijlen Schelte Wybenga in die qualiteit 8 pondematen greidland gelegen buiten de Bildtpoort voor 3720 Caroliguldens op 20 jun 1801; (geen boeknr. vermeld); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 1150:0:0; ook vermeld als: huisvrouw van Schelte Wybenga op Lijfrenthe Vertoond 1200 gld; (GAH650); dr. Feddrik Fontein, geb HRL. 22 feb 1736, student te Franeker in 1759, als med. cand. aldaar ingeschreven 1762, promoveerde aldaar 20 mei 1763, geneesheer te HRL, aldaar ovl 24 dec 1765, gehuwd HRL op 5 aug 1764, met B.F., geb aldaar 1 feb 1744, lidmaat DGgemeente aldaar in jan 1765, ovl 6 dec 1800 HRL, dv Sijbrand Pieters Feytama, koopman en plateelbakker te HRL, en Nijnke Willems Mouter; zij hertrouwd op 17 jun 1770 te HRL met Schelte Andries Wybenga; (geslacht Oosterbaan)
Baukje Foekes huwt met Cornelis Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 nov 1759
Baukje Fransen zie: Visser
Baukje Fransen ovl 3 jul 1787 HRL, oud 76 jaar, Tweede Telling
Baukje Fransen ged 10 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Frans Fransen en Trijntie Beernds; weesvoogden bet f. 38:4:10 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van B.F., herkomstig uit de boedel van wijlen de wedn. Frans Fransen, 28 jun 1785. (GAH1117); geb 1769 HRL, ovl 17 nov 1813 HRL, huwt met Willem Pieters op 18 jul 1802 HRL, ovl wijk A-190; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1813
Baukje Fransen ovl voor 1813 HRL, huwt met Taeke Halbes; BS huw 1812; Taeke Halbes en B.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraanvolgende; kind: Baukje Taekes, geb 23 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL
Baukje Freerks zie: de Boer
Baukje Freriks geb 25 aug 1779, ged 7 sep 1779 Grote Kerk HRL, dv Freriks Lykles en Antje Baukes
Baukje Gerbens geb 1771 Holwerd, ovl 14 nov 1846 HRL, huwt met IJnse Roelofs vd Zee op 5 feb 1797 HRL, dv Gerben ... , en Tietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1846, ovl 1858; oud 70 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-135; VT1839
Baukje Gerrits ovl voor 1828, huwt met Jan Johannes; BS huw 1827
Baukje Harings Geert Kerkveld en B.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Baukje Harmens zie: de Boer
Baukje Harmens ged 31 mrt 1750 Grote Kerk HRL, dv Harmen Beernts en Piettje Hentjes
Baukje Harmens huwt met Pieter Ruurds, kind: Pietje Pieters, geb 2 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, geb 2 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Baukje Harmens ovl voor 1827, huwt met Sijbren Pieters Plekker; BS ovl 1826
Baukje Haajes huwt met Siert Atses, kind: Rintje/Rinskje Sierts, geb 4 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL
Baukje Hayes huwt met Hans Sipkes, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 21 dec 1762
Baukje Heeres geb 1804 HRL, ovl 15 feb 1834 HRL, ongehuwd, dv Heere Dirks en Klaaske Sipkes; BS ovl 1834
Baukje van der Heide geb 3 sep 1792 Driesum, huwt met Douwe Steenstra, A 11 mei 1860 Nieuwediep; bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; oud 47 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; VT1839
Baukje Hendriks zie: Norbruis
Baukje Hendriks geb 1781 HRL, ovl 2 nov 1835 HRL, huwt met Hette Gabes vd Veen op 16 aug 1801 HRL, turfmeetster in 1835, dv Hendrik Hendriks en Antje ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1835; geb 3 dec 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Baukes, (!), en Antje Douwes
Baukje Hendriks huwt met Sijbrandus Posthumus, wonende te Gorredijk in 1812; BS huw 1812
Baukje Herkes geb 31 okt 1801 HRL, N.H., ged 24 nov 1801, dv Herke Dirks en Klaaske Sopkes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Baukje Hessels zie: Hommema
Baukje Hilbrands van Sexbierum, huwt met Sijbren Taekes, van Almenum, geproclameerd de 30 apr de 7 en 15 en getrout met attestasie de 21 mei 1758; huw reg. N.H. HRL
Baukje Horatius huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout den 22 jun 1755; kind: Johannes Jans, ged 21 dec 1756 Grote Kerk HRL; Geeft UEd:Aghtb:met verschuldigde Eerbiedt te kennen Antie Piers huisvrouw van Sible Lodewijks bontweever, ordinaris Turfmeetster binnen HRL dat sij supplnte met approbatie van haer man wel geneegen soude zijn om haar turfmeetsters bedieninge over te draegen aan B.H. vrijster alhier ter Steede; zijnde een Vrouspersoon daar toe bequaem en die sulx meede is Verlangende; Dogh zulken transport niet kunnende geschieden sonder consent van UEd:Achtbh:soo addresseeren die beyde supplntn sigh tot UEd:Agbh:ootmoedigh versoekende consent en approbatie in deese overdragte en dat alsoo gemelde B.H. door UEd:Agtb:tot meede ordrs turfmeetster deeser Steede magh worden benoemt en aangesteld, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, onder praesentatie om den Eed daer toe staende in handen van UEd:Aghtbh:te presenteeren quo facto etc:/: was get:/ H:Pesma; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnte B.H. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daar toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt. Actum den 22 may 1748 mits dat de supplnte ten behoeve van de Armen betaele in de busch de soma van twintigh cargls:Actum uts:/was vertek:/Lourens Tabes/:onder Stonde:/Ter ordtie van de Magistr:/:get:/M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 22 may 1748 heeft B.H. den Eed van getrouwigheyt als turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Tabes/:onder Stonde:/In kennisse van mij secrts/:was get:/ M:V:Idsinga; (Wijder Stonde); Salvit Loden (?) dato in de armebusch 20:gls: (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Baukje Jacobs zie: de Vries
Baukje Jacobs huwt met Jan Hinnes, kind: Bauke Jans, ged 21 jul 1767 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Baukje Jacobs ovl 24 nov 1727 HRL, old 44 jaer
Baukje Jans zie: van Blessum, Faber, de Groot, Hoender, de Jong, v. d. Post, Posthuma
Baukje Jans ged 24 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Paulus en Sjoukjen Sierks
Baukje Jans ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Jan Romkes en Antje Harmens
Baukje Jans ged 30 apr 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Beernts en Pietje Joannes
Baukje Jans geb 8 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Pietje Germens
Baukje Jans zie ook: Baatje Jans
Baukje Jans huwt met Petrus Taekes, kind: Gertje Petrus, geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Baukje Jansen Arnoldus Jans van Stiens en B.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, zijn met attestatie vertrokken, en volgens ingebragte verklaaring te Stiens getrouwd den 3 jun 1787
Baukje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 33, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Baukje Jansen zie ook: de Boer; IJede Jansen ende B.J., beide van HRL, zijnde de aangaave der huwelijkschen Proclamatien gedaan door Lammert Berends, onder Productie van bewijs, 14 jun 1794; ondertrouw HRL; IJede Jansen en B.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...
Baukje Jans geb 12 dec 1803 HRL, ged 25 dec 1803 HRL, N.H., dv Jan Hendriks en Sietske Tjebbes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Baukje Jans geb 1800 Firdgum, ovl 9 okt 1828 HRL, huwt met Tjisse Durks Wiersma, dv Jan ... , en Baukje ... ; BS ovl 1828; 1849 overlijdens
Baukje Jans ovl 1779 HRL, huwt met Cornelis Lieuwes; BS huw 1824
Baukje Jans ovl voor 1833, huwt met Jan Jans Siedzes sr in 1760 Rottevalle; BS huw 1832, R''valle 297/209; Ik ondergetekende Jan Jan Siedzes, rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds Trijntje Jans Siedzes, dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon Jan Jans Siedzes Schipper en Wietske Boodzes beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met Frans Eerenbeef pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien. Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij(B.J. ) ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd; Wij grietman van Smallingerland Certificeeren bij dezen dat de handteekeningen van Jan Jans Siedzes en B.J., echtelieden Renteniers wonende in de Rottevalle, Zijnde de Grootouders van Trijntje Jans Siedzes dienstmaagd wonende te HRL, in ons praesentie zijn geschied. Opeinde den 16 dec 1816
Baukje Jans huwt met Dirk Rientses, N.H., dopen Grote Kerk HRL 1803
Baukje Jans ged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Tjeerds en Antje Allerts; geb 1765 HRL, ovl 1 jul 1812 HRL; wijk D-142, dv Jan Tjeerds en Antie Flint; BS ovl 1812
Baukje Jans huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Jan Jans, geb 23 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 27 apr 1778, ged 12 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 6 okt 1781, ged 30 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Jans, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Baukje Jentjes Jelle Sibrens en B.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 jan 1787 HRL, en zijn getrouwd den 23 daar aanvolgende; kind: Sybren Jelles, geb 8 feb 1787, ged 27 feb 1787 Grote Kerk HRL
Baukje Jochums huwt met Bonne ... , kind: Klaas Bonnes, geb 11 mrt 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Baukje Johannes zie: Feddema, Monsma, Postma, Visser
Baukje Johannes geb 14 nov 1795, ged 6 dec 1795 Grote Kerk HRL, dv Johannes Willems en Trijntje Jakkeles
Baukje Johannes Evert Brink en B.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 sep 1781 HRL, en zijn den 25 daaraanvolgende getrouwd
Baukje Johannes ovl 31 okt 1791 HRL, oud 63 jaar
Baukje Jous geb 8 jan 1804 HRL, ged 22 jan 1804 HRL, dv Jou Sikkes en Trijntje Tjebbes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1804
Baukje Kanné zie ook: Geneé; huwt met Hendrik Smit; BS ovl 1857
Baukje Carsten ovl 11 aug 1788 HRL, oud 18 jaar
Baukje Karsten ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Karst Arjens en Sipkjen Hendriks; Wybe Wybrens en B.K., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 21 jun 1772 HRL, en toen getrout; kind: IJfke Wybes, geb 11 aug 1772, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Wybes, geb 29 okt 1773, ged 14 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJfke Wybes, geb 23 sep 1776, ged 6 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kaatje Wybes, geb 6 sep 1779, ged 21 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Janke Wybes, geb 11 jun 1782, ged 7 jul 1782 Grote Kerk HRL
Baukje Kerkhoven geb 31 dec 1810 HRL, dv Tjeerd K, en Aafke Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1810
Baukje Christoffels geb 1789 HRL, ovl 5 mrt 1858 HRL, 1e huwt met Harmen Jans Evering op 17 nov 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1816, naaister, 2e huwt met Jarig Jurjens Tuinstra op 11 apr 1844 HRL, arbeidster in 1851, dv Christoffels Anes en Sijke Pieters, Nederlands Hervormd; BS huw 1816, huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-094, 100, supp wijk G-402
Baukje Klazes zie: Wijngaarden
Baukje Klaasses huwt met Hartman Sybrands, kind: Dieuwke Hartmans, geb 9 jun 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL
Baukje Klaases huwt met Popke Jans; BS ovl 1843
Baukje Coderk ovl 13 jul 1787 HRL, oud 18 jaar
Baukje Komst geb 31 aug 1803 HRL, ged 17 sep 1803, N.H., N.H., dv Tonke Baukes K, en Hinke Taekes Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1803
Baukje Cornelis zie: Lautenbach, Teves
Baukje Cornelis ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Hendrik en Trijntie Durcks
Baukje Kornelis geb 28 dec 1794, ged 8 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Tietes en Antje Jans van der Mey
Baukje Kornelis en Trijntje Cornelis, tweelingen, geb 19 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Arriens en Trijntje Sapes
Baukje Kramer oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; VT1839
Baukje Kroon geb 10 sep 1809 HRL, N.H., zv Mink Jans K, en Sipkje Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 10 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, dv Mink Jans Kroon en Sipkje Heerts
Baukje Kuipers huwt met Sijbren Spoelstra, wonende te Sneek 1852; BS ovl 1852
Baukje Leenderts zie: Stelwagen
Baukje Lijkles ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Lijkle Reitses en Sjuke Hendriks
Baukje Lijkles huwt met Sijtse Sijbes; BS huw 1813
Baukje van der Linde Johannes Elij en B.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Baukje Linses geb 1793 Driesum, huwt met Jannes Abels Vegter op 26ja1823 HRL, huw afk. 12 en 19 jan 1823, wonende te HRL, dv Linse Johannes en Tjitske Sijbes; BS huw 1823
Baukje Martens zie: de Boer
Baukje Martens huwt met Feike Dirks; BS huw 1815; kind: Marten Feikes, geb 16 apr 1776, ged 21 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjitse Feikes, geb 27 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Feikes, geb 10 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Feikes, ged 6 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses Seventig den Sestiende apr is Geboren Marten zv Feike Dirks en B.M. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Baukje Mathijses zie: Bandstra
Baukje Meinderts zie: Bijlsma
Baukje van der Meulen huwt met Ceelis Hartenberg; BS ovl 1839
Baukje Minnes kamerbodinne 1747-1751; huwt met Jan Sijberens, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 aug 1739 en getrouwt den 23 dito in de Westerkerk; Jan Sijberens ende B.M., beide van HRL, koomende voor de Bruit de Majoor Simon de Haas, 1 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL; Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen Beatrix A-gema wed:wijlen de Majoor S. de Haas als moeder en Wettige Voorstanderse over haar minderjarige Dogter Berbera de Haas, dat UEd:Achtb:gedaghte haar supplntes Dogter hebben begunstigt en aangesteld als Caemerbodinne en Klockluidersche deeser Steede welke bedieningen den supplnte wel gaarne soude willen laeten bedienen (geduirende des supplntes dogters minderjarigheyt) als substituit door eenen B.M. huisvrouw van Jan Sijbrens, die haer bij deesen daar toe aan UEd:Achtb:meede koomt aanbieden. Versoekende den supplnte derhalven seer onderdaeniglijk UEd:Achtb:gelieven gedaghte B.M. als substituit Kamerboo-dinne en Klockluidersche, in plaats van meergedagte Berbera de Haas aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende quo facto etc:/:was get:/R:J:de Swart gesw:clercq; (:In margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen de meede supplnte B.M. tot substituit Kaemerbodinne en Klockluidersche, op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt dogh alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie van de Magistraat Actum den 20 feb 1747. /:was get:/Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato als boven heeft B.M. naa voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheit afgeleyd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. van der Brugh. In kennisse van mij secrts:/ :get:/M:V:Idsinga. (Aaanstellingen Stad Harelingen 1731-1759); MINNES, DOUWE
Baukje Mozes zie: van der Gaast; (2x)
Baukje Norbruis geb 1793 HRL, ovl 9 mei 1849 HRL, huwt met Sikke Hendriks Buschman op 21 sep 1837 HRL, winkelierse, dv Hendrik N, en Femke Jans de Bruin BS huw 1837, ovl 1849; geb 21 jan 1794, ged 9 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Norbruys en Femke Janse de Bruin
Baukje Obbes zie: Wijnalda
Baukje Oebles zie: van der Meer
Baukje Oenes huwt met Abraham Baukes Wijngaarden, kind: Jeltje Abrahams Wijngaarden, ged 2 feb 1745 Grote Kerk HRL
Baukje Piers ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL, dv Pier Ruurds en Lijsbert Rodmers
Baukje Pieters zie: Baarda, Bakker, Blanksma, Halma, Polske, Posthumus, Strauw
Baukje Pieters Het Avondmaal des Heeren hier den 3 may 1807 moetende bekend worden, zijn bij die gelegenheid tot ons met Attestatien overgekomen Evert Baarda van HRL en B.P. deszelfs Huisvrouw, van Vrouwen Parochie. (lidm. boek Sexb. 1776-18590, inventarisnummer 108, fiche 2)
Baukje Pieters ged 6 sep 1750 Westerkerk HRL, dv Pieter Johannis en IJtje Piers
Baukje Pieters geb 25 jul 1795, ged 16 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Feikje IJpes
Baukje Pieters huwt met Klaas Dirks, kind: Hiske Klaases, geb 24 dec 1775, ged 16 jan 1776 Grote Kerk HRL
Baukje Pieters Dirk Cornelis Lautenbach en B.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Baukje Pieters geb 2 mrt 1786 ... , huwt met Siebe Hendriks Duitrom op 17 nov 1811 Franeker, laatst te HRL, ondertrouw 23 Oct 1811, 1e afk. zondag 27Oct18 11 voor het Huis der Gemeente, komt van HRL, 2e afk. 3 Nov 1811, wonende te Franeker 1841, dv Pieter Tjepkes en Hinke Jans; BS huw 1811w afk, huw 1841, BS Franeker huw 1811
Baukje Pieters ovl voor 1832, huwt met Lijkle Freerks (de Boer); BS huw 1831
Baukje Pijters zuster van Claas Pijters ??; van Pingjum, huwt met Arjen Aarts, van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en de 7 en getrout de 9 mei 1769 met attestasie
Baukje Reins zie: Otma
Baukje Riemers zie: Pool
Baukje Rinnerts zie: Panbakker
Baukje Rinses huwt met Siebe Sjierks Bijlstra; BS huw 1814
Baukje Rinzes Pieter Geerts en B.R., beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Baukje Roelofs 1e huwt met Koop Geerts, 2e huwt met Feitze Roelofs; R''falle troch ...
Baukje Rommerts geb 28 dec 1805 HRL, ged 11 feb 1806 HRL, N.H., dv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1806
Baukje Saagmans huwt met Jacob Jonge; BS ovl 1812
Baukje Sakes zie: de Jong
Baukje Siebrens gebruiker van wijk G-201, broodverkoopster, 1814. (204)
Baukje Sietses geb 10 mei 1751 Workum, ovl 8 aug 1821 HRL, huwt met Marten Rimmerts Panbakker, wonende te HRL. 1812, vlgs ovlakte kinderen nalatende, dv Sijtse Minks en Trijntje Zwaal; BS huw 1812, ovl 1821, ovl 1830, huw 1834; kind: Sijtze Martens, (later: Panbakker), geb 10 aug 1772, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; Baukje Sijttjes huwt met Marten Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Baukje Sietses ovl 19 jan 1810 HRL, huwt met Herre Klases Veenstra, dv Sijtse Sijtses en Biene Jansen (vd Werf); BS huw 1824, ovl 1854
Baukje Sietses zie: Beidschat
Baukje Sybrens kind: Jantje, geb 29 jul 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804
Baukje Sybrens kinderen: Jan Baukjes, geb 6 sep 1807 HRL, (zijn vader is vlgs zeggen Jacob Jans, Jan, geb 8 jun 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807
Baukje Sybrens zie: Meyer/Sleeper
Baukje Sytses zie ook Panbakker; geb 15 sep 1799 HRL, ged 29 sep 1799 HRL, dv Sijtse Martens (later Panbakker), en Wijpkjen Willems, (later Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1799
Baukje Sytzes huwt met Eeltje Sikkes; BS geb 1811
Baukje Simons huwt met Jochem Doedes Elzinga; BS ovl 1830
Baukje Simons zie: Zwart
Baukje Sipkes huwt met Jacob Thomas Bijlsma; BS ovl 1826; 1846 overlijdens
Baukje Sipkes zie: van der Werf
Baukje Sjoerds geb 20 apr 1738 Franeker, ovl 16 apr 1821 HRL, huwt met Gerke Reinders; BS ovl 1821; Gerke Reinders en B.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Baukje Sjoerds huwt met Johannes Schroeder op 20 jul 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 20 jul 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Johan Schreuder, Cannonnier onder de comp. Scheepsartilleristen onder capt. van Peer, ende B.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tomas Coppieters, goede bekende, 5 jul 1794; ondertrouw HRL
Baukje Sjoerds zie: de Vries, Wiarda
Baukje Stoffels oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-101; VT1839
Baukje Teekes ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL, dv Teeke Sikkes en Janke Jans
Baukje Taekes geb 1788 ... , ovl 31 jan 1816 HRL, huwt met Dirk Rintjes Bakker op 21 mei 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Taeke Halbes Kuipers en Baukje Fransen; BS huw 1812, ovl 1816, ovl 1841; geb 23 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Taeke Halbes en Baukje Fransen; In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Sestien den Een en dertigste jan is Overleden B.T. huisvrouw van Dirk Rintjes Bakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1e mei 1816
Baukje Terpstra oud 72 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839
Baukje Teves geb 1795 HRL, huwt met Leendert Leenderts Buisman op 25 jul 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jul 1816, wonende te HRL, dv Cornelis T, en Antje Jans vd Mey; BS huw 1816; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-066; VT1839; Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter B.T. zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met B.T. meerderjarige dogter van Cornelis Teeuwis buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 28 dec is geb Baukje dogter van Cornelis Tewis en Antje Jans van der Mey. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 jul 1816
Baukje Thomas zie: Dijkstra
Baukje Thomas ovl 1808 Driesum, huwt met Sijbe Gerbens; BS huw 1827, ovl 1835
Baukje Tijttes huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 26 dec 1770
Baukje Tjeerds zie: Kerkhoven
Baukje Tjeerds geb 1738 ... , ovl 11 apr 1812 HRL, huwt met Gerrijt Kuiper, ovl wijk D-062; BS ovl 1812
Baukje Tjeerds van Bolsward, huwt met Jan Arents, van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 sep 1764 met attestasie; huwret. N.H. HRL
Baukje Tjerks ovl 8 sep 1749 ... , ontvangt lijfrente 1740-1749; bij ovl 73 1/2 jaar, huisvrouw van Willem Pytters Mouter, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Baukje Tonkes zie: Komst
Baukje Uilkes geb 1755 Sappemeer, ovl 3 dec 1834 HRL, huwt met Allard Hendriks van Leeuwarden, turfmeetster in 1828 te HRL, dv Uilke ... , (gk), en Frouwkje ... (gk); BS ovl 1813; 1828 huwelijken, ovl 1834, ovl 1848
Baukje Uilkes geb 1756 Makkum, olv. 23 sep 1831 HRL, huwt met Teunis Douwes de Vries, schipperse, buiten vaste woonplaats 1819, getuige bij geboorte aangifte van Jan Jans in 1811, turfmeetster en wonende te HRL. 1829, dv Uilke ... , en Wijke ... ; BS geb 1811, ovl 1831. BS Franeker huw 1819, huw 1829; kind: Wikje Teunis, geb 2 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Teunis, geb 15 okt 1792 Leeuwarden, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, ouders te Eernewoude; kind: Wikje Teunis, geb 23 may 1795 te Eernewoude, ged 2 jun 1795 Grote Kerk HRL
Baukje Unikes Allert Hendriks en B.U., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Baukje Vallinga geb 16 sep 1795 Gaast, ovl 22 jun 1873 HRL, huwt met Hendrik de Boer, dv Age Thomas V, en Atje Hogema; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-078; oud 44 jaar, (vnm: Baudina), geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk D-073; VT1839
Baukje de Vries huwt met Jakkele Donia; BS ovl 1841
Baukje van der Weide geb 3 nov 1802 HRL, ged 14 nov 1802, N.H., dv Ids Hendriks vdW, en Doutje Jelles (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1802
Baukje Wybes ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Wybe Doekeles en Maria Jans
Baukje Wybes van Dronrijp, huwt met Sjoerd Feikes, van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout met Attestasie den 27 aug 1769; kind: Feike Sjoerds, geb 15 mey 1779, ged 30 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Durckje Sjoerdts, ged 4 nov 1770 Grote Kerk HRL
Baukje Willems ovl voor 1837, huwt met Anske Hielkes Lijn; BS huw 1836
Baukje Wopkes zie: Hoekstra
Baukje Wijga geb 1811 HRL, ovl 28 feb 1814 HRL; wijk E-180, dv Enne W, en Metje Harmens; BS ovl 1814
Baukje Wijnhouts Letfring Dirk Cornelis en B.W.L., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778, alhier getrouwd op den 22 dec 1778
Baukje Idses zie: van der Weide
Baukje Yedes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1757 ... , ovl 28 dec 1811 ih Diaconijhuis der Herformde Gemeente; BS ovl 1811
Baukje IJpes huwt met Jacob Hiddes op 15 mei 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803
Baukje IJpes zie: Jelgersma
Baukje Ydes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Anne Dirks Ypey; zie aldaar
Baukje Arends van der Pijp geb 15 apr 1802 HRL, ged 4 mei 1802, ovl 16 sep 1876 HRL, huwt met Pieter Marton op 1 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, dienstmeid. N.H., dv Arend Lodewijks P, en Antje Jacobs Kuiper; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-170, wijk H-167, 234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-087; VT1839
Baukje Aukes Vogelzang geb 20 sep 1787 Hindeloopen, ovl 2 okt 1868 HRL, huwt met Tjerk Saskers vd Zee op 29 sep 1805 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk C-004, dv Auke V, en Tjietske (Pieters); huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1868 bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, wijk G-156, wijk H-123; oud 52 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk E-164; VT1839; kind: Minke Tjerks, geb 21 feb 1809, ged 12 mrt 1809 Grote Kerk HRL
Baukje Baukes Henstra geb 1780 Terhorne, ovl 25 mrt 1827 HRL, huwt met Sijbren Hartmans Joustra op 22 mei 1808 HRL, komt van HRL. in 1808, wonende te HRL 1827; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1827; Sijbren H. Jouwstra en B.B.H., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Baukje Bentes IJzenbeek geb 1 okt 1760 HRL, ovl 12 nov 1830 HRL, huwt met Johannes P. Hannema, ontvangt lijfrente 1800-1811, winkelierse in 1830, dv Bente Thomas IJ, en Janke Jans Bulaard; BS ovl 1830; , regattdv 1826-93; Grietje IJsenbeek en B. IJ. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier f. 30:0:0 en f. 10:0:0 (GAH650); woont, met Grietje IJsenbeek in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -2:0 (GAH650)
Baukje Berends Vogelzang geb 1772 HRL, ovl 3 dec 1846 HRL, huwt met Andele Jans Dreyer, turfmeetster in 1846, doet overlijdensaangifte van Adriaantje Berends in 1811, mogelijk een zuster van Grietje en Adriana Berends (?), dv Berend V, en Grietje Pieters; BS ovl 1811; 1839 overlijdens, ovl 1846, ovl 1854; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839
Baukje Bouwes Feenstra geb 1 dec 1803 HRL, ovl 26 dec 1872 HRL, huwt met Rinse Popkes Minnema op 2 feb 1826 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1826, dienstmeid. N.H., dv Bouwe Pieters V, en Sietske Tjebbes de Groot; BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839
Baukje Clases Halma Arien Kolstras en B.C.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Baukje Cornelis Lautenbach geb 3 sep 1801 HRL, ged 20 sep 1801, N.H., ovl 10 aug 1879 HRL, huwt met Hendrik Alberts Sluik op 8 jun 1826 HRL, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1826, dv Cornelis L, en Trijntje Cornelis Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1879; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-019; VT1839
Baukje Dirks de Boer geb 7 mrt 1805 HRL, ovl 13 feb 1837 HRL, ged 24 mrt 1805 HRL, N.H., ongehuwd, dv Dirk Feikes de B., en Klaasje Jacobs (Westerdijk); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1837
Baukje Dirks Postuma geb 1766 HRL, ovl 30 jun 1823 HRL, huwt met Thomas Arnoldus Wijnalda, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1823, ovl 1850
Baukje Dirks de Vries geb 1795 HRL, ovl 31 dec 1835 HRL, 1e huwt met Poppe Rommerts de Jager op 29 dec 1814 HRL, huw.afk. 18 en 25 dec 1814, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper op 1 nov 1832 HRL, dv Dirk Bouwes dV, en Martje Pieters (vd Meulen); BS huw 1814, huw 1832, ovl 1835, ovl 1852
Baukje Eeltjes de Boer geb 25 feb 1811 HRL, ovl 11 nov 1872 HRL, 1e huwt met Pieter Naber, (gk), op 3 aug 1843 HRL, 2e huwt met Durk Stastra, dv Eeltje Sikkes de B., en Maaike Sietzes Posthuma; BS geb 1811, huw 1843, ovl 1866, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-086; VT1839
Baukje Eeltjes Gen?E zie ook: B.E. Kanne; geb 1763 Workum, ovl 25 jun 1844 HRL, huwt met Hendrik Harmens Smit, won HRL. 1826, dv Eeltje G, en Wytske ... ; BS ovl 1826; 1844 overlijdens
Baukje Feddricx Andla huwt met Jacob Gerrits; hebben een zoon Anske Jacobs; zie verder; Rinze Rintzies Roorda
Baukje Fransen Visser huwt met Hendrik Mouts; zie aldaar
Baukje Freerks de Boer geb 1779 HRL, huwt met Jan Douwes Buurstra op 22 okt 1812 HRL, huw.afk. 1e en 2e zondag okt 1812 HRL. en Makkum, naaister, dv Freerk Lijkles de B., en Antje Baukes; BS huw 1812, overlijdens
Baukje Harmens de Boer ovl voor 1823, huwt met Jelle Tjeerds Vijverstra; BS Franeker huw 1822
Baukje Hendriks Lans geb 19 jul 1788, ged 22 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Lans en Akke Paulus
Baukje Hessels Hommema geb 1776 Finkum, ovl 4 okt 1848 HRL, huwt met Gaele Broers Bouma, wonende te te Leeuwarden in 1837, wonende te HRL. 1839, dv Hessel Lolkes H, en Lijsbert Roelofs; BS huw 1837, huw 1839, ovl 1848; oud 62 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; VT1839
Baukje IJsbrands Gonggrijp ged 3 feb 1767 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Joosten Gonggrijp en Ackke Uilkes
Baukje Jacobs de Vries geb 1788 ... , ovl 26 nov 1817 HRL, ongehuwd, dv Jacob Gerlofs dV, en ... ; BS ovl 1817
Baukje Jans van Blessum geb 1742 ... , ovl 21 mrt 1814 HRL; wijk G-173; BS ovl 1814
Baukje Jans de Boer geb 1772 HRL, ovl 9 jan 1838 HRL, huwt met IJede Jans IJdema op 29 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 jun 1794, zijn met attestatie vertrokken, dv Jan Lijkles de B., en Trijntje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1838
Baukje Jans Faber geb 8 aug 1811 HRL, ovl 26 nov 1843 HRL, ongehuwd, dv Jan Jansen F, en Pietje Gerbens Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1843; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT1839
Baukje Jans de Groot geb 1804 HRL, ovl 8 jul 1836 HRL, dienstmaagd, ongehuwd, dv Jan Tjebbes dG, en Hiske Klazes de Roos; BS ovl 1836
Baukje Jans Hoender geb 1776 ... , ovl 22 nov 1816 HRL, huwt met Feike Klaasen Burghout op 10 jan 1804 HRL, dv Jan Berends H, en Gerritje Klases; huw Grote Kerk HRL 1804 dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS ovl 1816, huw 1828, ovl 1844
Baukje Jans de Jong geb 1808 Rottevalle, huwt met Geert de Boer op 6 sep 1832 HRL, wonende te HRL; dv Jan Jans dJ, en Wietske Boodzes; BS huw 1832
Baukje Jans Posthuma geb 1785 HRL, ovl 22 dec 1815 HRL, huwt met Johannes M?ller (ook wel Oorthuis), op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13nov814, dv Jan Jansen P, en Baukje Bonnes; BS huw 1814, ovl 1815, ovl 1835; In het Jaar Een Duizend Achthondert en vijftien den twee en twintigste dec is ovl B.J.P. oud 30 jaar, huisvrouw van Johannes Muller. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 16 aug 1816
Baukje Jochems Hoffius ged 4 apr 1762 Westerkerk HRL, dv Jochem Hoffius en Hiltje Folkerts; ovl voor 1845, huwt met Bonifacius Philippus Oolgaard op 16 feb 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 feb 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1844, ovl 1845; Bonnefacius Ohlgard ende B.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Hoffius deszelfs broeder, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; Bonifacius Ohlgaard en B.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Hiltje Bonnes Oligaart, geb 11 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL, vader als Bonne Oligaart
Baukje Johannes Feddema geb 1790 Tzum, ovl 8 mrt 1858 HRL, huwt met Douwe Sijbrens Molenaar op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; VT1839
Baukje Johannes Coedirk huwt met Jacob Alberts Noordga, beide van HRL, geproclameert den 29 jun 6 en getrout den 13 jul 1755
Baukje Johannes van der Linde huwt met Jan Breukers, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 dec 1765
Baukje Johannes Monsma huwt met Heiman Johannes Kinderman, werkster, wonende te Franeker; BS huw 1837
Baukje Johannes Postma geb 1759 HRL, ovl 20 nov 1835 HRL, huwt met Evert Bernardus Brink, ovl in het huis aan de Waschbleek; BS ovl 1824; 1835 overlijdens
Baukje Klazes Wijngaarden ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL, dv Claas Wijngaarden en Pleuntje Annes; geb 1753 HRL, ovl 6 nov 1825 HRL, huwt met Hartman Sijbrens Joustra, dv Klaas IJedes W, en Pleuntje Annes; BS ovl 1824; 1825 overlijdens; Hartman Sibrens en B.K.W., beide van HRL, zijn na op den 20 dec 1778 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben, alhier getrouwd op den 27 derzelfder maand
Baukje Leenderts Stelwagen geb 1778/78 ... , ovl 10 mrt 1811 HRL, huwt met Jacob J. Oosterbaan, wonende te op de Ossemarkt in 1811, dv Leendert S, en Elske Feddes; BS ovl 1811; gesl. Oosterbaan bl 123 VI ee
Baukje Maria Dibbits geb 1791 Duinkerken, huwt met Sjoerd Spree op 15 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1816, wonende te HRL, dv Reinier de Klerk D, en Helena Charlotta van Rossum; BS huw 1816; Voor den openbaar Notaris Isaac Migie (?), residerende te Kampen, arrondissement Van Swol, Provintie Overijssel, en de hierna te noemen getuigen is gecompareerd de Wel Edele gestrenge heer Johannes Spree Lieutenant Colonel en Plaatselijke Commandant alhier, dewelke Verklaarde Zijne toestemming te geven tot het huwelijk het geen Zijn Zoon de Weledele Heer Sjoerd Spree, controleur der directe belastingen, Wonende te HRL, voornemens te aanleggen met de Wel Edele Juffrouw B.M. Dibbitz Zonder beroep te HRL Woonachtig, en vervolgens te begeren, dat het huwelijk tusschen genoemde personen, met in agtneming Van de formaliteiten bij de Wet Voorgeschreven, worde voltrokken. Waar van acte gepasseerd te Kampen; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw B.M.D., Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Baukje Mathijses Bandstra huwt met Sake Tjepkes Blok op 20 aug 1797 HRL, verkoopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810; kind: Schelte Sakes Blok, geb 10 apr 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Baukje T.B.
Baukje Meinderts Bijlsma geb 1781 Makkum, ovl 28 apr 1836 HRL, huwt met Jan Sijbrens Anema, dv Meindert Cornelis B, geb Maaike Botes; BS ovl 1836; 1837 overlijdens
Baukje Moses van der Gaast geb 6 jun 1805 HRL, ged 23 jun 1805 HRL, N.H., ovl 24 dec 1837 HRL, werkster, dv Moses Ruurds (vdG) en Lolkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1805; BS ovl 1837
Baukje Obbes Wijnalda geb 1793 HRL, ovl 6 nov 1826 HRL, ongehuwd, dv Obbe Everts W, en Antje Gosses; BS ovl 1826
Baukje Oebles van der Meer geb 1778 Warga, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Jacobus Johannes Tolsma, dv Oeble Ages vdM, en Trijntje Freerks; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058
Baukje P Postma oud 43 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-026; VT1839
Baukje Pieters Baarda geb 23 aug 1740 Pingjum, ovl 22 jul 1820 HRL, huwt met Dirk Lautenbach; BS ovl 1820
Baukje Pieters Bakker huwt met Evert Baarda op 30 sep 1806 HRL, wonende te Sexbierum, laatste afk. 28 sep 1806; huw Grote Kerk HRL 1806; Evert Pieters Baarda van HRL. en B.P.B. van Sixbierum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Lautenbach, goede bekende, 13 sep 1806; ondertrouw HRL
Baukje Pieters Halma ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Janke Meiles; geb 1772 ... , huwt met Anske Dijkstra, getuige bij geboorte aangifte van Antje Douwes in 1811; BS geb 1811; Anske Jelles Dijkstra ende B.P.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Halma deszelfs vader, 15 feb 1794; ondertrouw HRL
Baukje Pieters Lenzius ged 13 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Pieter Lenzius en Trijntie Simons
Baukje Pieters Polske huwt met Klaas de Roos; BS ovl 1858
Baukje Pieters Posthumus geb 1796 Holwerd, ovl 15 jun 1841 HRL, huwt met Tjebbe Jacobs Ferwerda op 26 nov 1829 HRL, huw.afk. 15 en 22 nov 1829, dienstmeid. dv Pieter Jietses P, en Jeltje Davids; BS huw 1829, ovl 1841
Baukje Pieters Strauw geb 1795 onder Almenum, huwt met Jacob Folkerts de Jong op 23 nov 1817 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1817, dienstmeid. wonende te HRL, dv Pieter Jans S en Feikje IJpes; BS huw 1817
Baukje Reins Otma geb 3 apr 1797 Workum, ovl 15 nov 1870 HRL, huwt met Jelte Gerbens Hilverda op 11 mei 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1825, wonende te HRL, dienstmeid. N.H., werkster in 1835 en wonende te HRL, dv Rein Tjerks O, en Pietje Hobma; BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-076, bev.reg. HRL 1860 /80; oud 42 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, werkster, wijk A-084; VT 1839
Baukje Riemers Pool geb 15 mei 1804 HRL, ovl 5 feb 1835 HRL, huwt met Hendrik Arjens Poort op 5 feb 1835 HRL, dienstmeid. ovl wijk C-174, ged 10 jun 1804 HRL, dv Riemer Hendriks P, en Jentje Donia; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk C-172; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-163; VT1839
Baukje Rijnias Gonggrijp ged 26 jul 1761 Grote Kerk HRL, dv Rijnia Joosten Gonggrijp en Rientie Tjitses
Baukje Rinnerts Panbakker geb 1805 HRL, ovl 4 jan 1812 HRL, onderhouden uit de stads Arme kas; wonende in de zogenaamde 12 Nieuwe Woningen, ovl wijk H-146; dv Rimke Martens (P), en Trijntje Paulus; BS ovl 1812
Baukje Sakes de Jong geb 1799 Holwerd, ovl 30 aug 1854 HRL, huwt met Fokke Christoffels Klein op 8 jul 1817 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, winkelierse in 1851 en wonende te HRL, N.H., dv Sake Meines dJ, en Antje Ballings; BS ovl 1854, BS Franeker huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk G-180; oud 40 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-182; VT1839
Baukje Sietses Panbakker geb 3 apr 1802 HRL, ged 18 apr 1802 HRL, ovl 5 jan 1860 HRL, huwt met Marten Sijbes de Boer op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, naaister, Vst 23 aug 1859 uit Amsterdam, wonende te HRL. 1855, N.H., dv Sijtse Martens P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1855, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-021
Baukje Simons Zwart geb 1772 Hindeloopen, ovl 29 sep 1831 HRL, ongehuwd, dv Simon Jurjens Z, en Froukje Dirks (Jurjens); BS ovl 1831
Baukje Sipkes van der Werf ovl 27 jul 1784 IJlst, huwt met Piebe Thomas Wiarda; BS huw 1826
Baukje Sjoerds Kramer van Franeker, huwt met Jacob Jans, van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout met attestasie den 7 jun 1767
Baukje Sjoerds de Vries geb 1794 HRL, huwt met Eeuwe Johannes vd Heide op 25 apr 1833 HRL, dienstbaar, dv Sjoerd Jacobs dV, en Sijtske Pieters Bakker; BS huw 1833; geb 28 sep 1793, ged 20 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Jacobs de Vries en Sijtske Pijters Bakker
Baukje Sjoerds Wiarda geb 15 okt 1803 HRL, ged 6 nov 1803 HRL, N.H., ovl 2 mei 1875 HRL, huwt met Sjerp Jans Zwanenburg op 12 nov 1826 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1826, dv Sjoerd Piebes W, en Anna Pieters (Nauta); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-214; VT1839
Baukje Sybrens Meyer zie ook: BS Sleeper; geb 1771 HRL, ovl 6 dec 1834 HRL, huwt met Dirk Alberts Donker, dv Sijbren Dirks Sleeper en Antje Sipkes; BS ovl 1834; 1851 overlijdens, ovl 1859
Baukje Sybrens Sleeper zie verder bij: BS Meyer
Baukje Thomas Dijkstra geb 26 nov 1807 Franeker, ovl 29 apr 1864 HRL; wijk A-134, huwt met Jakob Baukes Wiersma, melktappersche in 1864, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; VT1839
Baukje Wopkes Hoekstra geb 1791 HRL, ovl 26 jun 1831 HRL, huwt met Tjerk Sjoerds van Reenen op 26 sep 1811 HRL, ondertrouw 11 sep 1811, 1e afk. zondag 15 sep 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 22 sep 1811, wonende te HRL, dv Wopke Freerks en Elisabeth Klaases; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, ovl 1852
Baukje Ypes Jelgersma geb 22 mrt 1800 HRL, ovl 7 nov 1830 HRL, huwt met Oene Jelles Overdijk op 22 okt 1820 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1820, werkster, N.H., ged 6 apr 1800, dv IJpe Jelles J, en Johanna Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1820, ovl 1830, ovl 1831
Baukje/Berber Jans van Dijk ovl na 1825 ... , huwt met Dirk Rients de Wit, wonende te Almenum 1818-1835, verklaarde bij huw zoon Rients dat haar juiste namen zijn Berber Jans en niet Baukje Jans; BS huw 1818, huw 1826, huw 1835, ovl 1846, ovl 1847; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen van: Rients Dirks de Wit, oud twee en twintig Jaren, Geboren, en woonagtig Onder Almenum, Meerderjarige zv Dirk Rientses de Wit, en van Boukje J. v. D., beide in leven, en: Henke Ockes van der Stok, oud drie?ntwintig Jaren, weduwe van Klaas Norel, geb en woonagtig te HRL, Meerderjarige dv Ocke van der Stok, en van Geertje Pieters Scheltema, op den vierden Zondag, en achten-twintigste jan , en eerste Zondag, Vierde feb deses Jaars, hebbende plaats gehad, voor de Hoofddeur Van Ons Huis der gemeente, telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 7de Febr. 1816
Baukjen Alberts ende Cornelis Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom de proc. Pesma en weegens de bruyd de fiscaal Dreyer den 15 jun 1748; huwt met Cornelis Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 16, 23 en 30 jun 1748 en den 2 jul getrouwt in de Westerkerk HRL
Baukjen Boldewijns huwt met Reinder Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 11-13 en getrout de 20 okt 1761; huwt met Steffen Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij: en de 4 en getrout de 6 mrt 1764
Baukjen Dirks huwt met Jan Antonius, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 okt 1749 doe ook getrouwdt in de Westerkerk
Baukjen Douwes huwt met Bauke Jijlts, beyde van HRL, sijn geproclameert 13, 20 en 27 nov 1740 en doe ook getrouwt; Bauke IJedes(!) ende B.D. beide van HRL, koomende voor de bruit Jan Bruins, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jilt Baukes, ged 24 okt 1745 Grote Kerk HRL
Baukjen Feddriks ovl 18 nov 1682, 28 jaar, huisvrouw (huw 6 dec 1679 HRL), van Marten Jans, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Baukjen Folkerts huwt met Gosling Adams, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Antie Goslings, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 20 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 9 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 25 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Elske Goslings, ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Adam Goslings, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Goslings, ged 19 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 30 mrt 1755 Grote Kerk HRL
Baukjen Geerts huwt met Hans Minses, kind: Geert Hanses, ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Baukjen Geerts zie ook: Baukjen Gerrits; huwt met Jan Jetses, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt
Baukjen Gerbens Gerrit Jansen van HRL, ende B.G. van Tzummarum, koomende weegens de bruid Jan Beernts, bontweever, vertoonende attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 2 mei 1744; van Tzummarum, huwt met Gerrit Janzen van HRL, zijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en don ook getrouwt
Baukjen Gerrits zie ook: Baukjen Geerts; Jan Jetses ende B.G. beyde van HRL, koomende wegens de bruid Tjeerd Gerrits desselfs broeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Baukjen Haeyes Jan Eerks ende B.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vader Haeye Keimpes, 5 Nov 1746; huwt met Jan Eerks, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Novemb 1746 en doen ook getrouwt; kind: Aaltje Jans, ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL, vader als J. Ericks; kinderen: Erick oud 2 jaaren, en Rinske Jans, beiden ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL
Baukjen Hessels Harmen Jansen Visscher van HRL, ende B.H. van Achlum, koomende weegens de bruid des selfs neef IJsbrand Harmens, 23 May 1750; van Achlum, huwt met Harmen Jansen Visscher, van HRL, geproclameerd den 24 May, en 31 dito en den 7 jun 1750 en ook getrouwdt
Baukjen Hylkes ovl 31 mrt 1727 HRL, old 32 jaeren
Baukjen Jacobs ende Pieter Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 26 apr 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Jan Jansen; huw.aang. HRL. 1738
Baukjen Jacobs huwt met Beernt Jansen, kind: Jacob Beernts, ged 22 jul 1742 Grote Kerk HRL; Berent Jansen ende Baukien J., beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, komende voor de bruid IJpe Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Baukjen Jans geb 6 okt 1745 ... , ged 15 nov 1804 HRL, dv Jan Pieters en Aagjen Andries; dopen Grote Kerk HRL 1804
Baukjen Jans huwt met IJde Rinses, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 18 en 23 aug en doe ook getrouwt; Yde Rinses ende B.J. beide van HRL, komende voor de bruid Gerrit Beerns desselfs neef, 15 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Baukjen Jans huwt met Johannes Bensonides, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; Johannis Bensonides ende B.J. beyde van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neeff Jan Michiels, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Baukjen Jans huwt met Jan Taedes, beide van HRL, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei 1757; kind: Jan Jans, ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Baukjen Jocchums Dirk Jansen van Midlum en B.J. van HRL, komende wegens de bruid Pieter Pieters desselfs oom, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Baukjen Johannes Jan Jansen Mulder ende B.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Heere Wybrens, gleybakker, 30 Nov 1743; huwt met Jan Janzen Mulder, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 desember 1743 en doen ook getrouwt
Baukjen Claases van HRL, huwt met Alle Annes, van Minnertsga, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestasie de 18 okt 1762
Baukjen Lammerts Hendrik Harmens ende B.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Lammert Jansen, 1 Aug 1744; huwt met Hendrik Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1744 en doen ook getrouwt; kind: Jannetje Hendriks, ged 17 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Lamke Hendriks, ged 30 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hendriks, ged 25 nov 1749 grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Fijke Hendriks, ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL
Baukjen Okkes Pieter Pieterzen ende B.O., beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, komende voor de Bruit desselfs vader Okke Sioerds; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pieter Pieters, In Leeven Egtelieden, kind: Pieter Pieters, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL; Pijtter Alberts ende B.O., beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Okke Sjoerds, 28 dec 1748; huwt met Pijtter Alberts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb 1748 en den 5-12 janua 1749 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Albert Pieters, ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL; kind: Albert Pieters, ged 15 apr 1751 Westerkerk HRL, moeder als Douwkjen O. ; kinderen: Geeske en Antje Pieters, beiden ged 9 okt 1749 Westerkerk HRL; ovl 31 jan 1791, 74 jaar, wed. wijlen Pieter Alberts, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; ovl 3 feb 1791 HRL, oud 74 jaar
Baukjen Pieters ged 20 okt 1743 Westerkerk HRL, dv Pieter Freerks en Lolkjen Sijberens
Baukjen Pieters huwt met Samuel Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 7 May 1741 en doe ook getrouwt; Samuel Hendriks ende B.P., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Claas Gerbens, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Baukjen Reins huwt met Tjebbe Jans, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 dec 1766 en getrout de 4 Jannewaris 1767
Baukjen Rinnerts Van HRL, ende Arjen Wouters Van Terschelling, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, koomende Voor de bruid desselvs broodheer de Old Br. (+ burgemeester) J:Nollides; huw.aang. HRL 1737
Baukjen Rinnerts Remonstreert met alle onderdanigheid B.R. ongehuwde dogter binnen HRL dat door ''t overlijden van IJttje Sierks in leven gesworen turfmeetster binnen deze Stad dito bedieninge is vacant geworden; de Suppliante hier toe van herten inclinerende neemt de vrymoedigheid Sig mits dezen aan UEd Achtbh:te addresseren, ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven dezelve bedieninge op des Suppliantes persoon te defereren en haar in des overledenes plaatse aan te Stellen tot ordris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende. en aangezien de Supplnte haar tegenwoordig dienstbaar bevindt, So Soude het haar van de grootste utiliteit en nuttigheid wezen gedagte bedieninge provisioneel door een gesubstitueerde te laten waarnemen, waartoe Sij Eerbiedelijk aan UEd Achtbh:koomt voor te Stellen de persoon van Cornelia Daniels, dewelke door ''t ongeluckig verlies van haar wijl:man de verdienste welke hier uit nog voortkoomt tot onderhoud van haar Zelve ende beide kinderen waar mede Sij is blijven Sitten ten uitersten nodig is, presenterende haar perzoon bij dezen. q:f:etc:was get S:Rienstra; (In Margien Stonde); de Magistraat accorderende het versoek, eligeert en Stelt mits dezen de Suppliante B.R. tot mede ordris turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende; en qualificeert provisioneel tot ''t waarnemen van dezelve de mede Suppliante Cornelia Daniels mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 19 jan 1756. was get:/ Hendk Schaaff onderstonde Ter ordtie van de magistr get:S:Rienstra abs:sec:; Laeger Stonde; op Heeden den 19 jan 1756 hebben de beide Suppliantes B.R. en Cornelia Daniels de eerstgemelde corperelijk en de laaste more mennonitorum den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H. Schaaf In kennisse van mij gesw:Clercq /:get:/S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: 16-16. :0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Baukjen Scheltes huwt met Gerlof Cornelis, kind: Nijske Gerlofs, geb 17 apr 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gerlofs, geb 8 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Gerlofs, geb 1 okt 1779, ged 19 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Gerlofs, ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL
Baukjen Sybes ovl 7 dec 1675, 2e huisvrou van Pijter Oldaans, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Baukjen Sybrens Dirk Alberts, ruyter onder ''t Regimant van Ritmeester Asbeek van Leeuwarden, ende BS van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Werff, goede bekende, 27 nov 1790; ondertrouw HRL; Dirk Alberts en B.S., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 dec 1791 HRL, en zijn op order van den President Burgemeester getrouwd den 17 jan 1792; kind: Sijbren Dirks, geb 15 nov 1792, ged 4 dec 1792 Grote Kerk HRL
Baukjen Sipkes Wouter Jansen en B.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs swager Dirk Christiaens, 27 Sep 1749; huwt met Wouter Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 28 Septm en den 5-12 okt 1749 doen ook getrouwt; kind: Wouter Wouters, ged 2 sep 1756 Westerkerk; kind: Jan Wouters, ged 25 jan 1752 Grote Kerk HRL
Baukjen Tjeerdts Gerrit Pieters en B.T., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 21 feb 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Pieter Gerrits, geb 8 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerrits, geb 29 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Gerrits, geb 12 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerrits, geb 27 dec 1781, ged 15 jan 1782 Grote Kerk HRL
Baukjen Jans Drost Jan Beernts van Aarnhem ende B.J.D. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door proc. fiscael Dreyer met vertooninge van schriftelijke last tot deeser met een gebod in de week, waer voor nihil, 21 Mrt 1750; rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan de mede-weesvoogd de fiscaal Dreyer f. 40:0:0 terzake expensen door hem verlegt ten dienste van de weesmeid B.D. naar Arnhem vertrokken, om haar aldaar in de huw staat te begeven, 7 apr 1750, kwit. no 10. (GAH1079)
Baukjen Jogchems Stellingwerf huwt met Jurjen Gerrijts de Jong, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757 in de Westerkerk
Baukjen Seerps Bakker B.S.B., dv Seerp Doedes Bakker en Aukjen Huiberts Braam, huwt met Jetse Jacobs Roorda op 1 apr 1741 HRL. voor het Gerecht; zij ovl v??r 9 mrt 1778; er waren geen kinderen en het bezit van B.S.B. komt aan de tantezeggers; zie verder: Jetse Jacobs Bakker; (Gen. Jaarb. 1984)
Bauwkie Lucas Bosch ged 17ju1755 Grote Kerk HRL, dv Lucas Bosch en Aafke Cornelis
Bauwkje Dirks huwt met Tjeerd Douwes op 22 dec 1793 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 15 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Tjeerd Douwes ende B.D., beide van HRL, zijnde de bruid en bruidegom beide in perzoon gecompareerd, 30 nov 1793; on- dertr. HRL; Tjeerd Douwes en B.D., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad 15 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt 22 dito
Bauwkje Jacobs Rinze Gerrits en B.J. van HRL, getrout na voorgaande proclamatien, waar van de laatste geweest is 29 mrt 1772 HRL, en toen getrouwd
Bauwkje Tijsses ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Tijs Sakes en Grijtie Tjebbes
Baye Kramer geb 1808 HRL, ovl 15 jan 1843 HRL, huwt met Hans Jacobs, dv Paulus Hendriks en ... ; BS ovl 1843
Baye Paulus zie: Kramer
Baye/Baukje Johannes Visser geb 1 sep 1774 HRL, ovl 6 nov 1818 HRL, huwt met Allert Harmens vd Zee, man is wafelbakker, dv Johannes V, en Geertruida M. Schonenberg; BS geb 1811, ovl 1818, huw 1833, ovl 1849
Beatrice Feits huwt met Gerrijt Hingst; BS geb 1811
Beatrix Agema huwt met Simon de Haas; zie aldaar; kind: Anna Barbara Simons de Haas, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; heeft een dochter Berbera de Haas; zie aldaar; Age de Haas Executeur der Steede HRL beloove en neeme aan bij deesen om alle helden welke door mij in die qual:van tijd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelijk te tellen en te betaelen aan de geene daer dezelve behooren onder verband mijner goederen en submissie aan de parate executievan de Ed. Achtb:magistraat deeser Steede. en tot verseekeringe van Haar Achtb Soo verklaeren Wij Joost Agema meede Burgemeester der Stad HRL ende B. Awed. w:Simon de Haas in leeven Wachtmeester en Executeur tot HRL ons tezaemen en ieder voor''t geheel te stellen tot Waere borgen voor de goede administratie van boovengemelde Executeur Age de Haas aanneemende derhalven voor alle Wanbetaelinge der ingevorderde penningen in te staan en dezelve als eigen schuld goed te doen en betaelen onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie ende ik B.A. specialijk meede met renunciatie van het senat:cons:vellej:van Welkers kragt wij beyde in prasentie van naegenoemde getuigen duydelijk zijn onderrigt, zampt onder verband onser goederen en submissie als boven. des soo neeme ik Age de Haas weederom aan mijne borgen deesen aangaande kost en schaedeloos te ontheffen onder verband en sub missie als vooren. In kennisse onse handen met die van de secrets M; V; Idsinga beneffens Joost Zeeman geregtsbode en Jan Sijbrens ordris Geregtsadsistendt in HRL den 4 mrt 1750. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Beatrix Dircksdochter huwt met burgemeester Jan Symens Bijlaen; zie aldaar en bij Tjerk Hiddes de Vries
Beatrix Vrieseman huwt met Bernard Jan Albertus Humling op 7 jun 1801 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1801
Beatrix Westra en Harmanus Gongrijp, beide van HRL, huw.aang. 14 jan 1735 HRL, komende voor de bruid Jarigh Westra, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1735; huwt met vroetsman Harmanus Gongrijp, kind: Foekje Harmanus Gongrijp, ged 6 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maatje Harmens Gongrijp, ged 20 dec 1740 Westerkerk HRL
Beatrix Wybrens ovl 23 feb 1826 Bolsward, huwt met Romke Poppes Lamring, wonende te Bolsward 1820; BS huw 1820, huw 1826, ovl 1855
Beatrix Ages de Haas ged 21 okt 1753 Westerkerk HRL, dv Age de Haas en Durkjen Harmens Sopingius; B. Aeges d. H., ged 24 feb 1750 Grote Kerk HRL, dv Aege de Haas en Dirkjen Harmens Sopingius
Beatrix Albartus de Haas ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Albartus de Haas en Antie Meyers
Beatrix Ekkos Frieseman ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Ekko Frieseman en Barbara de Haas; ged 16 apr 1765 Grote Kerk HRL, dv Ekko Friesman en Berber Simons de Haas; ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Ecco Vriesman en Berber de Haas; ged 4 okt 1768 grote Kerk HRL, dv Ekko Friesman en Barbara de Haas
Beatrix Everts Wiarda ovl 4 sep 1760, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ged 2 nov 1755 Westerkerk HRL, dv Evert Wiarda en Elizabeth Simons de Haas
Beatrix uylkes Aukema ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL, dv uylke Aukema en Catharina de Haas
Bee Sybrens zie ook: Bijlsma; huwt met Meinou Lolkes, kind: Dieuwke Bees, geb 8 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Bee Sybrens Bijlsma ovl 30 apr 1812 Bolsward, huwt met Meine Lolkes Jorna, kind: Rijkje B, geb 1803 Workum, in leven koopman te Bolsward; BS huw 1831
Beefke Aukes ovl voor 1847, huwt met Betting Alberts de Boer; BS ovl 1846
Beeke Caspers ovl 10 jan 1728 HRL, oud 60 jaer
Beeke Palsen ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Pals Karsten en Saapje Gerbrandts; huwt met Pieter Jansz Kat, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 okt 1769; kind: Lysbeth Wytses Blok, geb 20 jan 1784, ged 16 mrt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: W.H. Blok, moeder als: V. Paltzen
Beele Moses zie: Goldsmits; Adam Hartog Meyer en Bela M., Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 27 aug 1782
Beele Moses Goldsmits geb 1 apr 1752 Leeuwarden, ovl 27 mei 1822 HRL, huwt met Adam Hartogh Meyer, getuige bij geboorte aangifte Jaaytje Samuels in 1811; BS geb 1811, ovl 1817, ovl 1822
Beeltje Izaaks zie: de Vries
Beeltje Izaaks de Vries huwt met Jesayas Levij Spier, wonende te HRL 1838; BS ovl 1838
Beeltje Josephs Norden Simon Juda, midicina dr. tot Amsterdam, ende B.J.N. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart, gesw; clercq met vertooninge van schriftelijke procuratie, 9 Nov 1748
Been Siderius BEEN (1775), BEERND HARMENS, (1834); ovl voor 1835 HRL, huwt met Grietje Harings vd Werf, kind: Hiltje Berends D, geb ...; BS huw 1834; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 wegens gedaene diensten als schoolmeester bi absentie van A. Stefaenus, kwit. no. 4, 21 feb 1775. (GAH1106); kind: Henderina Siderius, geb 8 dec 1772, ged 31 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Haring Beerends Siderius, geb 17 aug 1774, ged 6 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Berents Siderius, geb 20 feb 1777, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Beernds Siderius, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Beene Jansen Sierk Sapes ende Tettje Clases, beide van HRL, huw.aang. 30 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs dogters man B.J. ; huw.aang. HRL 1737
Beerend Abrahams lijst ingezetenen 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Beerend Borgers ook als: Berend Burgers; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Beerend Bromeley geboortig van Ippenbuuren in het graafschap Lingen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. Paulus de Boer op 30 jun 1796. (burgerboek); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier:25-4:0 (GAH650)
Beerend Douwes weesvoogden betalen f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van B.D., 2 jun 1795 (GAH1127); id. f. 28:0:0, 2 aug 1796 (GAH1128)
Beerend Freerks geb 25 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Freerk Jans en Grietje Beerends
Beerend Gerrits woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Beerend Harmens B.H. en Trijntje Hijlkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Beerend Harmens ovl 4 dec 1804 HRL, oud 16 jaar
Beerend Hendriks woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Beerend Hendriks B.H. en Sijtske Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn den 16 daaraanvolgende getrouwd
Beerend Hendriks ovl 8 jan 1787 HRL, oud 12 jaar; ovl 23 jan 1804 HRL, oud 68 jaar
Beerend Hendriks huwt met Aaltje de Boer; BS geb 1811
Beerend Hendriks huwt met Stijntje Harmens, beyde van HRL, geproklameerd den 26 may en den 3 jun en den 11 dito 1753 getrouwt
Beerend van der Hout B. vdH. en Trijntje Frielings, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL en zijn getrouwd den 21 naastvolgende
Beerend Jakobs geb 25 aug 1778, ged 6 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Beerends en Berber Tjeerds
Beerend Jans Folkert Jans ende Truy Jans, beide van HRL, huw.aang. 21mrt(vermeld staat feb) 1739 HRL, komende voor de bruid B.J. ; huw aang. HRL 1739
Beerend Jans ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Beernds en Tetske Stoffels
Beerend Jans B.J. en Akke Staats, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 jul 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Beerends, geb 30 jun 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk, moeder als: A. Sets
Beerend Johannes zie ook: Wielinga; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 ter zaeke verdiende loon van Sijbe Ages als wieldraayersknegt bij B.J., 12 jun 1739 (GAH1125)
Beerend Lammert geb 12 apr 1788 HRL, inschrijfnummer 3008, 123 ste regiment infanterie ovl hospitaal Bergen op Zoom 20 jun 1811; Chateau de Vincennes, Fr; LAMMERTS, BEERNT
Beerend Pelster van HRL, huwt met Aeltje Tjebbes, van Bolsward, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 dec 1764
Beerend IJmkes B. IJ. en Sijke Wybes, beide van HRL, en laatst geproclameert 19 jun 1774 HRL, en getrouwt den 26 jun 1774
Beerend Hendriks Leiters B.H.L. en Tijtje IJpes de Haan, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 30 jun 1775 HRL, en toen getrouwd
Beerend Jakobs Wijga geb 1796 HRL, ovl 26 okt 1837 HRL, huwt met Elisabeth de Waard, zv Jacob IJkes W, en Hiltje Siderius; BS ovl 1837; geb 10 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Jakob IJkes Wijga en Hiltje Beerends Siderius
Beerendt Jans huwt met Kaatje Hendriks van Lint, kind: Jan Beerendts, geb 11 nov 1776, ged 26 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Berends, geb 20 okt 1780, ged 5 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Beerends, geb 4 feb 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Beerends, geb 12 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Beerends, geb 14 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL
Beerendtje Claases Johannes Gerrits van Langweer en B.C. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 10 met vertoonde attestatie
Beerent Alberts mogelijk een broer van Hendrik Alberts; B.A. van HRL. ende Lijkeltje Pieters van Tzummarum, koomende weegens de bruid Jan Caspers en vertoonde de bruydegom attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 8 aug 1744; komt van HRL, huwt met Lijkeltje Pieters van Tzummarum, geproclameerd den 9, 16 en 23 August. 1744 getrouwt de 30 dito; Frans Willems Carel van HRL, ende Lijsbert Willems Hoextra mede van HRL, koomende wegens de bruid B.A. met vertooninge van ''s bruids vaders consent 29 May 1745
Beerent Beernts B.B. van HRL, en Stijntie Jans van Dronrijp vertoonende de bruidegom attestatie dat de huwelijx gebooden op Dronrijp meede aengegeeven waeren, 10 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL; van HRL, huwt met Stijntje Jans van Dronrijp, sijn geproclameert 11, 18 en 26 mrt 1742 en doe ook getrouwt
Beerent Fikkels huwt met Jeltje Jans, kind: Jan Beerents Fikkels, geb 28 apr 1796, ged 15 may 1796 Grote Kerk HRL
Beerent Harmens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis . -16:0 wegens lejkesgeld voor ''t huis op de Schritsen het Weeshuis toebehoorende, 16 jul 1768. (GAH1099)
Beerent Hindriks huwt met Yetske W. Jelgersma; zie aldaar
Beerent Jans Beernt Jans ende Antie Jans (!), beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jacob Claesen desselfs neev, 20 Sep 1749; huwt met Antje Reinders, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Septemb en den 5 octob 1749 doe ook getrouwt
Beerent Jans B.J. van HRL, ende Fokeltie Jans van Tzjummarrum, koomende weegens de bruid Jan Roelofs desselfs swager, 8 Nov 1749; van HRL, huwt met Fokeltje Jans, van Tzummarum, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb en den 30 dito 1749 getrouwdt
Beerent Coenes ged 17 feb 1760 Grote Kerk HRL, zv Coene Jochums en Gerrijtje Beernts; Beernt Koenes, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL, zv Koene Jochems en Gerrijtie Beerndz
Beerent Henrik ter Halle huwt met Rinske Sikkes, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 Augusti 1749 doen ook getrouwdt
Beerent Hiddes de Fries ovl 20 mei 1680, 57 jaar, Capitein Adm., Westerkerk; vdGaast begraaf lijst
Beerentje Piers huwt met Freedrik Ruirds, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; Fredrik Ruirds en B.P., beyde van HRL, komende wegens de bruid Jacob Dirks, knoopmaker die meede Curator was over de bruydegom, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Anne Freerks, ged 10 mrt 1748 Westerkerk HRL; kind: Pier Freerks, ged 23 feb 1744 Westerkerk HRL; kind: Ruurd Freerks, ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freerks, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Beerentje Pieters ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL, dv Pieter Beernds en Cornelia Anthoni
Beerentje Meinders Hagen huwt met Hendrik Ottes Kroese, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 May 1743 en getrouwt den 23 junij; Hendrik Ottes Kroese ende B.M.H. beide van HRL, vertoonde dr. Tjallingii een attestatie van Bruidegom en bruid. 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Beern Beerns Berend Berends ende Sijbrigje Clases, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Pier Heins en de Bruidegom gest:met sijn vader B.B. ; huw.aang. HRL 1738
Beern Dirks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:12:0 terzake repareren en maken van korven voor het Weeshuis, 28 nov 1752, kwit no. 39 (GAH1081); id. f. 2:0:0 wegens levering van turfkorven aan het Weeshuis, 20 nov 1753, kwit. no. 39 (GAH1082)
Beern Dirks ovl voor 1739; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 weegens weefloon van 2 stukken doek, door hem tbv ''t Weeshuys geweeven, ord. no. 3, 23 dec 1729. (GAH1060); id. f. 6:10:0 voor 1 stuk doek, ord. no. 6, 10 jan 1730. (GAH1060); id. ord. no. 8, 24 jan 1730. (GAH1060); id. f. 13:0:0 voor 2 stukken doek, ord. no. 12, 21 feb 1730. (GAH1060); id. ord. no. 17, 21 mrt 1730. (GAH1060); id. ord. no. 32, 3 okt 1730. (GAH1060); id. ord. no. 38, 31 okt 1730. (GAH1060); id. 11 dec 1736, kwit. no. 1: f. 6:10:0 (GAH1067); id. 8 jan 1737, kwit. no. 2 (GAH1067); id. 22jan, kwit. no. 5; id. 5feb, kwit. no. 6; id. 19feb, kwit. no. 9; id. 12mrt, kwit. no. 11; id. 2apr, kwit. no. 13; id. 7mei, kwit. no. 16; id. 4jun, kwit. no. 17; id. 6aug, kwit. no. 19; id. 1okt, kwit. no. 26; id. 26 nov kwit. no. 31; id. 14 jan 1738, kwit. no. 3 (GAH1068); id. 21jan, kwit. no. 4; id. 28jan, kwit. no. 7; id. 4feb, 2x, kwits. no. 8 en 9; id. 11feb, kwit. no 11; id. 1 apr 1738, kwit. no. 18: f. 13:0:0 (GAH1068); id. 8 dec 1733, kwit. no. 1: f. 6:10:0 (GAH1064); id. 12 jan 1734, kwit. no. 6; id. 2mrt, kwit. no. 9; id. 20apr, kwit. no. 14; id. 18mei, kwit. no. 17; id. 27jul, kwit. no. 22; id. 17 aug, kwit. no. 23; id. 14sep, kwit. no. 26; id. 28sep, kwit. no. 31; id. 12 okt, kwit. no. 35; id. 26okt, kwit. no. 37; id. 7dec, kwit. no. 2 (GAH1065); id. 8 feb 1735, kwit. no. 10; id. 29mrt, kwit. no. 13; id. 19apr, kwit. no. 16 id. 5jul, kwit. no. 21; id. 16 aug en 13sep, kwits. no. 23 en 24; id. 10 okt, kwit. no. 27; id. 25 okt en 8nov, kwits. no. 30 en 31; id. 6dec, kwit no. 1 (GAH1066); id. 3 en 31 jan 1736, kwits. no. 5 en 6; id. 21feb, kwit. no. 9; id. id. 20mrt, kwit. no. 11; id. 8mei, kwit. no. 14; id. 5jun, kwit. no 16; id. 17jul, kwit. no. 19; id. 28aug, kwit. no. 22; id. 24sep, kwit. no. 25 id. 9okt, kwit. no. 29; id. 6nov, kwit. no. 29
Beern Harmens ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL, zv Harmen Claases en Aukjen Beernts
Beern Hendriks geb 9 jan 1797, ged 17 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Christiaans en Grietje Beerns
Beern Jans ged 29 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Janz en Antie Haantjes
Beern Sybrens ovl 16 dec 1727 HRL, old 70 jaer
Beernd Alberts Wessel Gerrits ende Antie Jans beide van HRL, koomende voor de bruid B.A. mr. bontweever, 7 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL; mede-weesvoogd F. Schotsman betaalt aan het Stadsweeshuis f. 40:0:0 wegens dat de weesjongen Robijn Johannes bij B.A. met weven verdiend had, 3 aug 1734 (GAH1064); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van B.A. f. 42:10:0 terzake door de weesjongen Robin Johannes met weven verdiend bij B.A., 2 aug 1735 (GAH1065); mede-weesvoogd Junius Alema betaalt f. 44:2:0 door de weesjongen Robin Johannes bij B.A. met weven verdiend had, 6 aug 1737 (GAH1067) mede-weesvoogd R. Blok betaalt f. 47:10:0 aan dito door de weesjongen Robijn Johannes met weven bij B.A. verdiend, 6 aug 1738 (GAH1068); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 22:13:0 terzake weversgereedschappen door hem aan weesjongens geleverd, 5 aug 1749 (GAH1078)
Beernd Beerends woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Beernd Burgers Beernd Hendriks ende Elske Beernds beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader B.B., 15 mei 1751; Teunis Wesling en Catharina Leusingh beide van HRL, komende voor de Bruit deselfs swager B.B., 2114 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Beernd Dooytzes ovl 16 feb 1804 HRL, oud 68 jaar; huwt met Fettje Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 dec 1766 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Barends, geb 17 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL; weduwe heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); de zoon Lammert Berends heeft de hond een jaar later, belasting: f. 20:0:0 may 1806. (GAH650); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jeltje Barends, ged 11 dec 1768 Westerkerk HRL, vader als Barend D. ; kind: Lammert Barends, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, vader als Barend D.
Beernd Gerryts Gerryt Gerryts en Geertruid Harmens beide van HRL, komende wegens de bruid B.G. desselfs curator, 24 Jul 1751
Beernd Harmens ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL, zv Harmen Klazes en Aukjen Beernds; ged 28 aug 1753 Grote Kerk HRL, zv Harmen Klases en Aukjen Beerns
Beernd Harmens huwt met Aafke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759; kind: Harmen Berents, ged 13 apr 1766 Grote Kerk HRL
Beernd Harmens huwt met Aukje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768 in de Westerkerk; kind: Harmen Berends, geb 18 feb 1774, ged 15 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pijttie Beernts, ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Beernds, ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Beernd Hendriks huwt met Leentie Thomas, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 apr 1754 in de Westerkerk
Beernd Hendriks huwt met Jetske Doekes, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 mei en getrout den 5 jun 1756
Beernd Hendriks huwt met Claaske Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:30:27 dec 1767 en getrout den 3 Jannewari 1768 in de Westerkerk
Beernd Hendriks Albert Jacobs ende Hendrikje Hendriks, beide alhier, komende wegens de bruid B.H. desselfs goedbekende, 22 May 1751
Beernd Hesling ovl 2 may 1787 HRL, oud 28 jaar
Beernd Jansen huwt met Grijtie Harmens, beide van dese stad, geproclameert den 19-26 mei en getrout de 2 jun 1754 in de Westerkerk
Beernd Jans van HRL, huwt met Lijsbeth Keunings, van Heek in Munsterland, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 nov 1854
Beernd Jans huwt met Trijntje Dirks, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en 7 en getrout de 15 dito 1758
Beernd Jansen huwt met Lolkien IJmkes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Beernd Jans huwt met Teuntje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mrt 1761
Beernd Jansen huwt met Geertruy Everts, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 sep 1761
Beernd Jans huwt met Lijsbeth Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout de 29 aug 1762
Beernd Jans huwt met Trijntie Rinses, beide van HRL, geproclam; de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Beernd Jans huwt met Tettje Roukes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Beernd Jans van HRL, huwt met Berber Taekes, van Huins, geproclameerd de 13-20 mei en getrout met attestasie de 24 jun 1764 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Beernd Jans huwt met Trijntie Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765
Beernd Jansen zie ook: B.J. Visser; van Norden, huwt met Sara Jans, van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 jan en getrout met attestasie de 11 feb 1766; kind: Antie Beerents, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Piebe Beerends, ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL; kinderen: Jan en Piebe Beernds, beiden ged 19 dec 1771 Grote Kerk HRL
Beernd Jans huwt met Aaltje Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 mei 1767 in de Westerkerk; kind: Pijtie Beerns, ged 7 jun 1768 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Beernds, ged 11 jun 1771 Grote Kerk HRL
Beernd Jans huwt met Trijntie Rients, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 nov en getrout de 1 dec 1767
Beernd Jansen Jan Gerrits ende Marijke Theunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs aangehuwde neev B.J., 25 Apr 1744
Beernd Lammerts huwt met Hijlkie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 27 okt en de 3-10 Novemb:en getrout de 10 dec 1765
Beernd Lucas huwt met Trijntie Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 mei en getrout de 7 jun 1761; kind: Martje Beerends, ged 5 jul 1761 Grote Kerk HRL
Beernd Lucas huwt met Rigstie Freerks, beide van HRL, geproclameerd de3 27 jun en de 4 en getrout de 11 jul 1762
Beernd Lucas huwt met Dieuwke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766; kind: Jan Berends, geb 24 mei 1772, ged 14 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Beerends, ged 7 aug 1768 Grote Kerk HRL
Beernd Pieters turfarbeider 1760-1765; Remonstreren met alle Eerbied Hendrik Heermans ordris Turfdrager en B.P., Borger binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was deze bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, dewelke daar toe Van herten is inclinerende. Over sulx addresseren de Supplianten haar zeer gedienstig aan de Tafel Van UEd Achtb:, met Ootmoedig Versoek dat B.P. in Hendrik Heermans plaatze mag worden aangesteld tot ordris Turfdrager binnen deeze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staende q:f:etc: (was Get:) S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraet accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt B.P. tot meede ordris Turfdrager binnen deese Stad, op Lasten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de armbusch twintig Cargls:Actum den 28 nov 1757. (was get:) Lammert Hauckema (onder Stonde). Ter Ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Lager Stonde/; Op heeden den 28 nov 1757 heeft B.P. den Eed van getrouwigheid als turfdraeger gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr L:Hauckema. en de twintig gulds:in de armbusch betaeld. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Beernd Pijters huwt met IJttie IJsbrands, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei dito 1759; kind: Grietie Berends, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Berends, ged 14 mei 1761 Westerkerk HRL, moeder als Ietje IJ. ; kind: Doetje Berends, ged 24 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Berend Berends, ged 31 mrt 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Beernd Pijters zie ook: Barend Pieters; huwt met Lijsbeth Jans, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en getrout de 2 nov 1760; kind: Trijntie Barends, ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Barends, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL, vader als Barend P.
Beernd Rimmerts turfleverancier in 1764; rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Jan Allerts f. 58:1:0 voor 10 schouw en 4 korven turf ih Weeshuis geleverd f. 5 3/4 gld, alsmede aan B.R. voor dragen en meten f. 10:2:0, kwit. no. 2, 24 okt 1766 (GAH096); huwt met Ariaantje Clases, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 dito dec 1753; Claas Jansen ende Grietje Hiddes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom B.R., 18 dec 1790; ondertrouw HRL; Geeft met behoorlijke eerbied te kennen Jeppe Jansz ordris turfdrager binnen deze Stad; dat hij Suppliant wel genegen was van deze bedieninge te desisteren, en dezelve te resigneren in faveur van B.R., bontwever alhier, daar toe capabel en inclinerende:dog zulx buiten UEd Achtb approbatie nietig zynde, zoo Versoeken de Supplianten zeer Ootmoedig, dat in plaatze Van de Eerst de laastgemelde Supplnt werde aangesteld tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande:q:f:etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:B.R. tot mede ordris Turfdrager dezer Steede; op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de Armbusch twintig Cargls:, Actum den 28 feb 1759, (was get:) Lourens Tabes, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; B.R. heeft den Eed van getrouwigheid gedaan coram Praeside Tabes, en de twintig gls in de Armbusch betaeld, den 28 feb 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellinbgen Stad HRL 1731-1759)
Beernd Sybes ovl in 1757; zijn funktie als korenstorter wordt overgenomen op 10 okt 1757 door Hendrik Pieters; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Antje Douwes; substituut rogstorter in plaats van de ovl Jan Harmens; voor tekst zie A.D. ; (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Beernd Sjoerds huwt met Minke Louws, kind: Grietie Beernds, ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdt Berendts, ged 8 may 1753 Grote Kerk HRL
Beernd Tikken zie: Beernt Tikkel
Beernd Warnders mr cuiper in 1779, ovl voor 1782; wed ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:10:0 wegens het maken en kuypen van vaten, tobben etc, kwit. no. 2, 16 jan 1781. (GAH1112); id. f. 22:8:0 voor geleverd vatwerk en kuyperloon, kwit. no. 30, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 16:8:0 wegens kuiploon van vaeten, ord. no. 16 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 43:5:0 voor geleeverd nieuw vaatwerk en cuipersloon aan het Weeshuis, ord. no. 14, 25 nov 1779. (GAH1110); rentmeester van het Weeshuis bet f. 4:14:0 aan Hendrik van der Mei als boedelredder van wijlen de wed. B.W. wegens geleverde hoepen en arbeidsloon van kuypen, kwit. no. 6, 12 mrt 1782. (GAH1113); weesvoogden bet f. 10:17:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Johannes Treedan als kuypersknegt bij B.W. verdiend, 18 jun 1779. (GAH1110); Barend Warnars en Marijke Jans, beide van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen, waar van de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL; kind: Waender Berends, geb 26 jul 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL
Beernd IJmkes huwt met Antje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 jul en getrout de 4 aug 1771; kind: Trijntje Berends, geb 21 jun 1772, ged 11 aug 1772 Grote Kerk HRL
Beernd Beernds Kok huwt met Trijntie Sjoerds, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 feb 1762
Beernd Engberts Kok huwt met Trijntie Andries, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov en de 7 dec 1766 en getrout de 28 dito
Beernd Gerryts Hanckes huwt met Geertje Bentes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Beernd H Steeg ovl 2 okt 1792 HRL, oud 26 jaar
Beernd Harmens Sandina huwt met Marijke Gerrijts Huiselaar, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en getrout de 1 dec 1765
Beernd Jans Dwerssteeg huwt met Regina Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 jan 1763
Beernd Jans Sjoek van HRL, huwt met Antje Willems van Duik, van Tzummarum, geproclameerd de 14-21 en getrout met Attestatie de 28 jul 1771
Beernds Harmens Olthof soldaat in ''t Battaillon van de Lt. Glinstra van Leeuwarden, huwt met Aaltje Hessels, van HRL, geproclameerd de 21-28 sep en de 5 en getrout met attestasie den 19 okt 1766
Beerndt Eelkes ged , samen met Maatie Eelkes, oud 2 3/4 jaar, en Jetske Eelkes, 12 okt 1745 Grote Kerk HRL, zv Eelke Beernts en Antje Durks
Beerns Harmens Landina mogelijk ook: Sandina; huwt met Marijke Gerrits Huselaar, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en getrout de 1 dec 1765
Beernt Alberts en Ajsabella Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 20 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Hendrik Caspers (??), desselfs Vader; huw.aang. HRL 1735
Beernt Beernts Arend Steevens ende Pijttje Beernts beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder B.B., 18 Sep 1745; Gerrit Engberts van HRL, ende Leentie Gerrits van deinum, koomende wegens de bruyd B.B., 8 Jan 1746; Harmen Harmens ende Tijttje Grields beyde van HRL, komende wegens de bruyd B.B., 3 Aug 1748
Beernt Beernts B.B. ende Elske Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs neef IJsbrand Harmens, 28 Mrt 1750; huwt met Elske Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 29 mrt en den 5-12 apr 1750 en doen ook getrouwt
Beernt Beernts B.B. ende Neeltje Theodorus beide van HRL, komende voor de bruit desselfs broeder Johannes Theodorus en vertoonde schriftelijk consent van des bruits vader Theodorus Bensonides, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Neeltje Theodorus, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 okt en den 4-12 nov 1742 ook getrouwt
Beernt Beernts en Tijtie Clases, beyde Van HRL, huw.aang. 28 okt 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Johannis; huw.aang. HRL 1735; huwt met Tietje Claases, kind: Hendrikje Beernts, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Beernts, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Beernt Beernts Evert Jansen ende Janneke Jansen beide van HRL, koomende voor de bruid B.B., 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Beernt Beernts huwt met Lutske Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May en den 22 Dito 1752 getrouwt
Beernt Dirks huwt met Trijntje Joukes, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt; B.D. ende Trijntie Joukes beide van HRL, en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn vader tot consent in deesen en compareerde wegens de bruit desselfs swager Pier Eelkes, die een verklaringe van des bruits moeder Janke Jelles vertoonde, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durk Beerns, ged 29 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Beernt Dirks huwt met Aaltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 sep 1746 en doen ook getrouwdt; kind: Dirk Beerns, ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Beernts, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Beerns, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL
Beernt Fokken huwt met Jeltje Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 mei en getrout den 7 jun 1756
Beernt Geersma ende Janke Symons, beyde van HRL, huw.aang. 12 jun 1734 HRL, komende voor de bruid Symon Jacobs, desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Beernt Gerrits ende Reinouke Alles, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Watse Pieters, en vertoonde des Bruidegom een Cedultie van desselvs vader tot Consent; huw.aang. HRL 1738
Beernt Gerrits en Grietje Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 30 jun 1736 HRL, komende Weegens de bruid Beernt Jansen; huw.aang. HRL 1736
Beernt Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur, samen met D. Rienks van Bolsward, een jaarlijkse lijfrente, 30 sep 1733: f. 27:0:0 (GAH2883)
Beernt Gerrits ovl voor 1735; gemeentebestuur betaalt aan de weduwe B.G. 1 jaar interesse van 1500 Caroliguldens, ord. 30 sep 1750: f. 45:0:0 (GAH428); id. ord. 29 sep 1749 (GAH427); id. 26 sep 1737 (GAH283); id. 19 sep 1734 (GAH283); id. 28 sep 1740; id. 25 sep 1741; id. 26 sep 1742; id. 30 sep 1743; id. 28 apr 1744; id. 27 sep 1745; id. 26 sep 1746; id. 25 sep 1747; id. 30 sep 1748; id. 29 sep 1749; id. 30 sep 1750; id. 29 sep 1751; id. 27 sep 1752; (geen boeknr. vermeld)
Beernt Gerrits Heert Reyns ende IJffke Poulus beyde van Almenum, koomende weegens de bruid B.G. desselfs goede bekende, 1 May 1751
Beernt Harmens huwt met Grijtje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 apr en den 6-14 May 1742 en doe ook getrouwt; B.H. ende Grietje Clases beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs oom Symon Jansen, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Beernt Harmens huwt met Dieuke Reins, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755; kind: Harmen Beerents, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Beerents, ged 26 xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL
Beernt Hendrix ende Janneke Jurres, beide van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende voor de bruid Jan Jurres; huw.aang. HRL 1737
Beernt Hendrix Jan Fransen ende Antje Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 22 okt 1735 HRL, komende Weegens de bruid B.H., des bruidegoms oom; huw.aang. HRL 1735; Foppe Symons ende Sierkjen Sierks, beyde van HRL, huw.aang. 30 jun 1736 HRL, komende Weegens de bruid B.H. ; huw.aang. HRL 1736
Beernt Hendriks Jan Wybes ende Lutske Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, komende voor de bruid B.H., desselfs Stijfvader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Beernt Hendrix Beernt Jansen en Lijsbert Groen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs oom B.H., 6 May 1747
Beernt Hendriks B.H. ende Marijke Lammerts, beyde van HRL, komende weegens de bruyd Jan Jansen sijnde een aengetroude neef van deselve, 19 Jun1745; huwt met Marike Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 jun en den 4 jul 1745 getrouwt
Beernt Hendrix van HRL, ende Aeltie eyberts van Tzummarum, koomende weegens de bruyd Jan Ottes, meester bontweever alhier, 21 Oct 1747
Beernt Hendriks Cornelis Hesselingh ende Grijtie Klaeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd B.H., mr. weever, 3 Jan 1750
Beernt Hendriks ende Rinske Sikkes, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Pijtter Gerbens Clamstra, 16 Aug 1749
Beernt Hendriks B.H. ende Elske Beernds, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader Beernd Burgers, 15 May 1751; huwt met Elske Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doen ook getrouwdt
Beernt Hendriks huwt met Geertje Sijbes, beyde van HRL, geproclameerd den 30 jan en den 6-13 feb 1752 en doen ook getrouwdt
Beernt Hendriks huwt met Geertruid Everts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 den 22 dito getrouwdt
Beernt Hendriks huwt met Corneliske Pieters, beide van HRL, geproclameerd den 30 Octo:en de 7 en getrout den 14 dito 1756
Beernt Hendriks Meyndert Sanders, corporaal onder de Compie van Capt. Suur ende Stijntje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruidegom Jan Sinckhorst, sergiant onder ged Compie en weegens de bruyd B.H., soldaat onder de Compie van Capt. van Duistenoy, 5 Oct 1748
Beernt Herkes Gerrijt Gerrijts van Midlum ende Doedtie Beerns van Almenum, huw.aang. 5 apr 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader B.H. ; huw.aang. HRL 1738
Beernt Hillebrandts ovl ovl 28 apr 1727 HRL, old 57 jaeren
Beernt Jansen en Baukien Jans, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerrijt Harmens, desselfs schoonvaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Beernt Jansen Beernt Gerrits ende Grietje Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 30 jun 1736 HRL, komende wegens de bruid B.J. ; huw.aang. HRL 1736
Beernt Jansen en Pijtie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd desselvs swager, (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1736
Beernt Jansen huwt met Baukjen Jacobs, kind: Jacob Beernts, ged 22 jul 1742 Grote Kerk HRL; Berent J. ende Baukien Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, komende voor de bruid IJpe Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Beernt Jans huwt met Aafke Cornelis, kind: Jantje Beernts, geb 19 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL
Beernt Jansen Den 2 aug 1741 heeft de magistraet aen Cornelis van Velsen gepermitteerd om tot het rogstorten te substitueren B.J., die ten dien einde den Eed van getrouwigheid heeft gepresteerd actum uts: In kennisse van ons ondergs. presid. Burgemr. en Secrts. (Was geteekent) J. Agema, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Beernt Jans huwt met Leentje Martens, N.H., kind: Grietje Beernts, geb 20 feb 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Beernt Jans huwt met Aefke Rommerts, beyde van Midlum, met attestasie getrouwt den 17 jan 1741; hebben haar 3 huwelijkse proclamatien gehadt in ''t voorschreven dorp; kind: Jan Beents, ged 19 dec 1741 Grote Kerk HRL
Beernt Janzen B.J. ende Attje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Evert Goslings, 9 May 1744; huwt met Attje Jansen, beyde van HRL, zijn geproclameert 10, 17 en 25 May 1744 doen ook getrouwt; kind: Jan Beerents, ged 7 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Jan Beernts, ged 31 dec 1747 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Beerents, ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL
Beernt Jansen Hendrik Jansen Kampen van HRL, ende Geertje Sijbbes van Bolsward, komende wegens de bruid B.J., 22 May 1745
Beernt Jansen Jan Ottes ende Webbeltje Pieters, beide van HRL, koomende voor de bruid B.J., bontweever, 29 Jan 1746
Beernt Jans B.J. en Lijsbert Groen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs oom Beernt Hendrix, 6 May 1747; huwt met Lijsbet Groen, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1747 en doek ook getrouwt
Beernt Jans Gerrit Gerrits ende Fettje Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd B.J. desselfs swaeger, 30 May 1750
Beernt Jansen huwt met Pietje Jans, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito 1753 en doen ook getrouwt
Beernt Jans huwt met Neeltje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei 1757
Beernt Jans van HRL, huwt met Fenne Harmens, van Franequer, geproclameerd de 25-31 okt en de 8 en getrout met attestasie de 10 nov 1761 in de Westerkerk
Beernt Johannes huwt met Sjoerdje Rinses, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr de 5 en getrout de 12 mei 1765; kind: Johannes Beernds, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Beernds, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL
Beernt Jores ovl 10 jan 1728 HRL, oud 55 jaer
Beernt Oostmeyer huwt met Antje Lodewijks Groen, kind: Beerntje, geb 10 mrt 1807 HRL, (B.O. als opgegeven vdr); dopen Grote Kerk HRL 1807
Beernt Pieters zie: Tikkel
Beernt Thomas ged 2 jun 1746 Westerkerk HRL, zv Thomas Jansen en IJttje Beernts
Beernt Tikkel geb 1766 Hecj, Munsterland, Dld, ovl 19 mei 1812 HRL, huwt met Jeltje Jans en huwt met Klaara Hendriks Vastes/Vaster, kinderen: Akke Beernts, geb 4 sep 1806 HRL, Jan T, geb 25dec181 HRL, Pieter T, geb 17 aug 1801 HRL, N.H., weversbaas in 1811, ovl wijk D-126, zv Pieter T, (gk), en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1843; Teunes Cornelis Beidschat ende Martje Hendriks Huising, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.T., goede bekende, 12 may 1804; ondertrouw HRL; B.T. ende Clara Hendriks, beide van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL; Berend Pieters Tickel en Jeltje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Berends Tikkels, geb 17 dec 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Beerents Tikkels, geb 28 apr 1796, ged 15 jun 1796 Grote Kerk HRL; Sondag den 13 May 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, verscheen Wijders in de Vergadering den Burger Hendrik Donker, dewelke Verklaarde in ''t geheel geene Last, nog ordre aan de Procr:B:Tuininga gegeven te hebben, om op zijn Comparants naam Request te praesenteeren om B. Tikken Cum uxore Pericule Petentis uit deszelfs huis te zetten. (GAH44); Maandan den 8 ste jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde in nadere deliberatie genoomen het gepasseerde met den Gerechtsbode Dirk Schiere noopens het Psseeren van een Relaas omtrent eene voorgewende gedaane Opzegging aan eenen Berend Pieters (in de Publijcque Registers bekend op de naam van B. Tikken) in zijne bedieninge als Gerechtsbode gesurcheerd, ter tijd en wijle hier nader onderzoek zal weezen gedaan. (GAH43); Vrijdag den 12 Janrij ''s Avonds 1798; Het Gerechte der Stad HRL Extra ordinaires Vergadert zijnde, en in nadere overweeging genoomen hebbende het voorgevallene met den Gerechts Bode Dirk Schiere noopens het passeeren van een Relaas, op eene gedaane Interdictie of opzegging aan den Burger Beernd Pieters, of B.T. mr bontweever alhier, Welken hij gerelateerd had, aan de Buurt gedaan te hebben, daar hij volgens zijne eigen Confessie de Principaale Persoon of Interdiceerde niet had kunnen vinden of opspeuren, in welk gerelateerde, dus eene volstrekte tegenstrijdigheid plaats heeft, wijl het eene zekere Waarheid is, dat wanneer den Exploiteur Schiere, de Buuren van de Interdiceerde gevonden of ontdekt had, hij ook zeeker wiste waar de principale Interdiceerde woonde behalven dat hij Regtens, aan de Buurt, in ''t geheel geen Exploict doen mog voor dat hem gebleeken was dat hetzelve aan de Principale Interdiceerde nog in persoon nog aan de domum kon werden verrigt; Welk alles bij het Gerechte, in aanmerking genoomen Zijnde, heeft hetzelve (Zonder eenige verdere beswaarende omstandigheeden hier bij in Consideratie te neemen) dit verrigte van voorn:gedagte Gerechtsbode Schiere, niet anders konnen beschouwen, dan uit eene onvergeeflijke Sorgloosheid. en onbedagtzaamheid. hervoort gekoomen te zijn, en hunne goede Burgers en Ingezetenen niet gaarne aan dergelijke Losbandige en roekeloose handelwijzen ge?xponeerd willende hebben alzo de gedaane relaasen, van eenen Exploicteur voor Heilig moeten werden gehouden, en volkoomen geloof moet verdienen, heeft na rijpe deliberatie goedgevonden en voorstaan, Zoo als zij goedvind en verstaat bij deezen om den Boode Dirk Schiere noopens voorn. gedagte pligtversuim, Zampt passeeren eener Relaas niet naar Waarheid gesteld, van Zijne post, als gerechts Boode ter deezer Steede te demitteeren en deporteeren, Zoals hij gedemitteerd en gedeporteerd word bij deezen, en zal dit ''s Gerechts besluit aan hem in deszelfs Vergadering werden voorgeleezen; Aldus gedecreteerd op den Raadhuize binnen HRL den 12 jan 1798; Nog wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland zijnde van den volgenden Inhoud; Burgers ! Na examinatie van UWL missive en de daar bijgevoegde Informatien etc. ten beswaare van Dirk Schiere hebben wij goedgevonden Ul te rescribeeren dat wij deeze Zaak hebben beschouwd van dien aard te zijn dat wij daaromtrent niet hebben te disponeeren maar dezelve aan Ul billijke Uitoeffening van zodanige Correctie overlaaten als GijL in goede Justitie en order verstaan Zult te behooren, wij zenden hier neevens het Interdictie Zedul ingevolge versoek te rug, en verblijven na Ul in Godes bescherminge te hebben aanbevoolen. Leeuwarden den 11 Janrij 1798. (GAH43)
Beernt Vermeulen huwt met Antje Hofman, kind: Jouke Beernts Vermeulen, geb 6 aug 1798, ged 26 aug 1798 Grote Kerk HRL
Beernt Willems B.W. van HRL, ende Antie eyberts van Workum, sijnde de aengeevinge gedaen door de bruydegom met vertooninge van een verklaeringe door de secretaris Toutenburgh gepasseert, dat de huwelijkproclamatien aldaer wettig waeren aengegeeven, 27 Aug 1746; van HRL, huwt met Antje eyberts, van HRL, geproclameerd den 28 Augus en den 4-11 Septemb 1746 en doen ook getrouwt
Beernt Willems Hendrik Dirks ende Sijtske Gerbens, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door B.W. ende Arjen Arjens weegens de bruydegom en door Meynke Ritskes weegens haar dogter de bruid. 9 Sep 1747
Beernt Wopkes ged 12 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Wopke Beernds en Klaaske Minnes
Beernt Beernts Westra van HRL, huwt met Trijntje Heerkes Smeedinga, van Leeuwarden, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en getrouwt den 5 nov 1741; B.B.W. van HRL. ende Trijntje Heerkes Smedinga van Leeuwarden, vertoonende de bruydegom een attestatie dat de huwelijkx geboden op dne 7 deeses tot Leeuwarden waeren ingewilligd, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Beernt Gerrit Jonkman B.G.J. van Kampen ende Geerske Hendrix van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Cornelis Fransen vertoonende de bruydegom schriftelijk consent van de Capt. Beusingh, 31Dec17 46; van Kampen, huwt met Geeske Hendriks, van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 jan 1747 en den 17 dito getrouwt
Beernt Harmens Siderius huwt met Dieuwke Reins, kind: Eelkie Beernts Siderius, ged 30 dec 1759 Grote Kerk HRL
Beernt Hendrik Suiters huwt met Rinske IJedes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito 1759
Beernt Hendriks Groen Beernt Alpherts ende Catrina Groen beyde van HRL, koomende wegens de bruid B.H.G. desselfs broeder, 27 Jun 1744
Beernt Hendriks Polster huwt met Geertie Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr de 3 en getrout de 11 May 1761
Beernt Jansen Wolbers huwt met Jetske Alberts, beide van HRL, geproclameerd den 18-15 apr en getrout den 2 mei 1756
Beerntje Beernts zie: Oostmeyer
Beerntje Hendriks ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Tijttes en Mettje Egberts
Beerntje Jans ged 25 sep 1766 Westerkerk HRL, dv Jan Reinders en Janneke Folkerts, dit is vergeeten te besorgen
Beerntje van Kosteren ovl 31 jan 1727 HRL, old 50 jaeren
Beerntje Oostmeyer geb 10 mrt 1807 HRL, ged 10 mrt 1807 HRL, N.H., dv Beernt O, en Antje Lodewijks Groen; dopen Grote Kerk HRL 1807
Beert Arjens van HRL, huwt met Oecke Ages van Sneek, geproclameerd de 3-10 en getrout met attestasie de 17 aug 1766
Beert Brouwer Edsge Tijtes ende Grietje Everts koomende weegens de bruid des selfs oom B.B., 9 May 1744
Beert Gerrits wever in 1745; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 6:10:0 wegens weefloon van een stuk doek ten behoeve van het Weeshuis, 22 dec 1744, kwit. no. 2 (GAH1027); id. 26 jan 1745, kwit. no. 3; id. 23 mrt 1745, kwit. no. 5; id. 16 nov 1745, kwit. no. 14 (GAH1075); id. 21 dec 1745, kwit. no. 4; id. 15 feb 1746, kwit. no. 10; id. 19 apr 1746, kwit. no 17; id. 3 mei 1746, kwit. no. 29; id. 30 aug 1746, kwit. no. 30; id. 20 sep 1746 kwit. no. 33; id. 27 sep 1746, kwit. no. 34; id. 11 okt 1746, kwit. no. 36; id. 29 nov 1746, kwit. no. 41; id. f. 13:0:0 voor 2 stukken doek ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 25 okt 1746, kwit. no. 37 (GAH1075); id. 28 feb 1747, kwit. no. 13 (GAH1076); id. 17 jan 1747, kwit. no. 5 (GAH1076); id. 31 jan 1747, kwit. no. 7 (GAH1076); id. 21 mrt 1747, kwit. no. 15; (GAH1076); id. 5 sep 1747, kwit. no. 21 (GAH1076); id. 28 nov 1747, kwit. no. 27 (GAH1076); id. 6 feb 1748, kwir. no. 2 (GAH1077); id. 21 jan 1749, kwit. no. 3 (GAH1078); id. 17 feb 1749, kwit. no. 5 (GAH1078); id. 24 nov 1750, kwit. no. 18 (GAH1079); id. 12 jan 1751, kwit. no. 5 (GAH1080); id. 2 mrt 1751, kwit. no. 14 (GAH1080); id. 23 mrt 1751, kwit. no. 17 (GAH1080)
Beert Ulbes zie: Wassenaar
Beert Arjens Wassenaar ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL, zv Arjen Beerts Wassenaar en Stijntje Fransen Hujdekooper; huwt met Oeke Ages, kind: Arrijen Beerts Wassenaar, geb 3 nov 1773, ged 21 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Beerts Wassenaar, geb 27 jan 1778, ged 18 feb 1778 Grote Kerk HRL, Bedendag; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 9 feb 1780, ged 7 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 22 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Christjna Beerts Wassenaar, ged 6 sep 1767 Westerkerk HRL, moeder als Uke A. ; kind: Trijntie Berents Wassenaar, ged 31 dec 1769 Westerkerk HRL; moeder als Uke A. ; kind: Fijtje Beernts Wassenaar, ged 18 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Beert Ulbes Wassenaar Burgerboek der Stadt HRL, aangelegt met den 14 Aprilis 1683, sijnde als Commissarissen over het winnen van ''t burgerregt de heren burgemeesters B.U.W. en Rinnert Arents Wijnsma, en secretaris Theodorus Stantius. (titelblad burgerboek); huwt met Froukjen Willems Sloterdijck, zie aldaar; zijn vrouw ovl 23 apr 1728 HRL, old 72 jaer
Beerta Hendriks Winter huwt met Hans Willem Cornelis Zijlstra op 10 jan 1811 Zuidhorn, laatste proclamatie 6 jan 1811 HRL, komt van Zuidhorn en wonende te aldaar; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1838; Hans Willem Cornelis Zijlstra van HRL. en B. Hinderika W. van Zuidhorn, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gosina Hendrika Hanses Zijlstra, geb 15 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote akerk HRL
Beertje Douwes Wybren Douwes Bakker ende B.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob J. van der Ley, 14 dec 1743; huwt met Wybren Douwes Bakker, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 22 en 29 dec 1744 en getrouwt den 5 january 1744 in de Westerkerk
Beertje Freerks Jelte Jeltes ende Jetske Rommerts beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs swaeger Pieter Douwes en vertoonde een zedultje van des bruydegoms moeder B.F., zijnde de bruydegom op een reys na Holland, 24 Aug 1743
Beertje Harmens op belijdenisse des Geloofs ged 27 jan 1764 Grote Kerk HRL, Jonge Dogter op de Noorderhaven
Beertje Jans ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL, dv Jan Arents en Grietie Jans
Beertje Jans huwt met Jan Joris, wonente Slooten 1797; zie ook Beitje Jans
Beeuwke Jans Auke Bouwes en B.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 oct 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Beeuwkje Gerbens zie: Bakker
Beeuwkje Gerbens Bakker huwt met Zweitse Wisses Feenstra, wonende te Makkum; BS huw 1839
Befke Alberts ovl voor 1829, huwt met Douwe Sijswerda; BS huw 1828
Befke Claases Beefke Clases van Pijttersbierum ende Dirk Berents Hasbroek van HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL, huw.aang. 7 sep 1737 HRL; huw.aang. HRL 1737; huwt met Dirk Beerens, kind: Wytske Dirks, ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL
Bein Harmens geb 31 jan 1808 HRL, ged 16 feb 1808 HRL, zv Harmen Beins en Dirkje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Beitje Jans zie ook: Beertje Jans; kind: Jan Jans, geb 26 jul 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Beitje J. ; kind: Aaltje Jans, geb 18 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Beertje J., ouders wonende te Slooten
Beitsche Heerts ovl 17 dec 1727 HRL, old 32 jaer
Beitsche Jelgers huwt met Tjeerd Gerrijts; BS ovl 1859; Tjeerd Gerrits van Almenum en B.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jan 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dagel; foches huw Grote Kerk HRL; Wij Schout Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Almenum Certificeren bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Gerrit Tjeerds van der Tol, oud negenentwintig Jaren, Geboren te Zurich wonende te HRL Onlangs te Almenum Meerderjarige zv Tjeerd Gerrits van dr Tol en van B.J., en: Antje Dirks Bleker, oud Vijfentwintig Jaren Geboren en woonachtig te HRL Meerderjarige dv Dirk Bleker en van Feykje Scheltes, - op de twee jongstverlopen Zondagen, telkens des middags ten twaalf uren voor de Hoofddeur van ons Huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 26 ste feb 1800Sestien; Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Zurich; 1796 den 25 jul is een Kind geb tot Zurich waar van vader is Tjeerd Gerrijts en moeder B.J. Echtelieden tot Zurich en den 12 nov 1796 is het kind ged met de naam Gerrit de moeder getuige. Tot Witmarsun den feb 1816
Beitsche Wijpkes Adema B.W.A. eigenaresse van perceel nr. 1354 te HRL, woonplaats Witmarsum, legger nr. 3, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47=8)
Beitske Adriaans zie: van Klinken
Beitske Alberts geb 26 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Albert Paulus en Tryntje Jakobs
Beitske Baukes zie: Blom
Beitske Dirks ged 15 okt 1743 Grote Kerk HRL, dv Dirk Tjeerds en Antje Claases
Beitske Engel geb 1757 ... , doet overlijdensaangifte van Maayke Sipkes; BS ovl 1811
Beitske Feddema geb 29 dec 1800 HRL, ged 18 jan 1801, N.H., dv Wytse F, en IJtje Aukes Vlietstra; dopen Grote Kerk HRL 1801
Beitske Fenema ovl voor 1849, huwt met Watse Ruitenga; BS ovl 1848; ovl 4 dec 1782, 35 jaar, huisvrouw van Watse Ruitinga, Westerkerk; vd. Gaast, begraaflijst; kind: Johannes Watteus Ruitinga, geb 10 jun 1780, ged 20 jun 1780 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Doedenia Ruitinga, geb 25 nov 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL
Beitske Gerbens huwt met Jacob Jans, boerin te Oosterbierum; BS huw 1829
Beitske Gerrits ovl 18 feb 1768 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 550 Caroliguldens, 19 jan 1767: f. 52:5:0; id. 18 jan 1768; id. 19 mrt 1764; id. 13 feb 1765; (geen boeknr. vermeld); id. aan de erven 5 weken 9 1/2% met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 11 mrt 1768: f. 7:10:8; op haar lijf en leven was geconstitueerd f. 550:0:0 dd 12 jan 1763
Beitske Hansen ovl 15 okt 1792 HRL, oud 78 jaar
Beitske Heeres huwt met Pieter Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760
Beitske Hendriks Wijnand Melles en B.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn op den 11 daaraanvolgende getrouwd
Beitske Hessels huwt met Frederik Franks Diepenbos, wonende te Balk; BS huw 1842
Beitske Jans huwt met Sybren Teekles, kind: Getje Sybrens, geb 16 mrt 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL
Beitske Jans Berend Hendriks Oorthuis en B.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 may 1783 dier maand
Beitske Jans ovl jun 1727 HRL; als Kerke Arme
Beitske Jans geb 1756 ... , ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Wouter Gerbens; BS ovl 1815
Beitske Jans huwt met Jan Zacharias, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 sep 1741 en doe ook getrouwt; Jan Zacharias ende B.J. beide van HRL, koomende wegens de bruit Doede Dirks, 2 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sijtske Jans, ged 26 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Jans, ged 3 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, ged 2 sep 1742 Grote Kerk HRL
Beitske Jans huwt met IJppe Obbes, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 okt 1761; kind: Obbe IJpes, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL
Beitske Jippes huwt met Cornelis Joekes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Beitske Johannes zie: Hoffius
Beitske Johannes ged 23 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Johannes Jans en Etje Jans
Beitske Johannes geb 14 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, dv Johannes Jans en Berber Baukes
Beitske Johannes Ale Jans van Almenum en B.J. van Kimswerd, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jul 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Aales, geb 1 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL
Beitske Klazes zie: de Jong
Beitske Clases ende Anne Beerns, beide van HRL, huw.aang. 23 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Faendrich Poort, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Beitske Claases huwt met Jouke Willems, kind: Willem Joukes, ged 19 mei 1761 Grote Kerk HRL; huwt met Jouke Willems, beide van HRL, geproclameert de 29 jun de 6 en getrout de 13 jul 1760; kind: Claas Jouwkes, ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL
Beitske van Klinken geb 1794/6 Leeuwarden, ovl 20 jan 1856 HRL, huwt met Johannes vd Mey, N.H., dv Adriaan vK, en Saapsche Jacobs; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Beitske Kornelis Hans Teunes en B.K., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Beitske Leuwes zie: de Groot
Beitske Lieuwes ovl voor 1838, huwt met Auke Rinnerts; BS huw 1837
Beitske Rinderts zie: Vliestra
Beitske Rinzes zie ook: B. Rintjes; Simon Jacobs ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, (!), de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Beitske Rintjes zie: Kuipers, van der Post
Beitske Rintjes zie ook: Kuipers en B. Rinzes
Beitske Sybrens huwt met Jan Blom; BS ovl 1829
Beitske Sjoerds geb 1755 HRL, ovl 13 dec 1819 HRL, huwt met Sijbren Pel, getuige bij geb aang. van Fokje Taekes van Dokkum in 1811; BS geb 1811, ovl 1819
Beitske Teunis huwt met Simon Jans, kind: Diuwke Simons, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Beitske Wiepkes geb 1744 ... , huwt met Jacob Pieters, getuige bij geb aang van Eva Onsman; BS geb 1811
Beitske Wytses zie: Feddema
Beitske Idses zie: van der Weide
Beitske Yedes huwt met Jan Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 mei 1761; op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 16 apr 1762 Grote Kerk HRL, Egte Vrou in de Droogstraat; kind: IJde Jans, ged 16 jul 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Baitske IJ.
Beitske B Blom geb 1803 HRL, ovl 27 okt 1846 HRL, ongehuwd, dv Bauke B., en Stijntje Zantman; BS ovl 1846; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-063; VT1839
Beitske D Watses zie: Ruitinga
Beitske Doedenia Ruitinga geb 25 nov 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Watse Ruitinga en Beitske Fenema
Beitske Duconia Ruitinga geb 1791 HRL, huwt met Henricus Johannes van Es op 1 jun 1817 HRL, huw afk. 4 en 11 mei HRL. en 11 en 18 mei 1817 Vlissingen, dv Watse R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS huw 1817; B. Doedonia Watses Ruitinga, geb 2 nov 1790, ged 7 nov 1790 Grote Kerk HRL, dv Watse Ruitinga en Geertruida Antonetta van Otterloo; de Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: B.D.R., oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Beitske Idses van der Weide geb 1798 HRL, ovl 21 dec 1835 Franeker, huwt met Jan Dirks Jorritsma op 28 mei 1826 Franeker, wonende te Franeker 1826, dv Ids Hendriks vdW, en Houkje Jans; vsfr1826 huwelijken, ovl 1835
Beitske Jans Bakker ovl 8 okt 1808 HRL, huwt met Berend Oorthuis; BS huw 1820, ovl 1823, ovl 1824
Beitske Johannes Hoffius geb 1799 HRL, ovl 7 sep 1815 HRL, dv Johannes H, en Antje (Spandauw); BS ovl 1815; geb 7 apr 1798, ged 22 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Hoffius en Antje Spandauw
Beitske Klazes de Jong geb 1783 HRL, ovl 11sep831 HRL, ongehuwd, dv Klaas Baukes dJ, en ... ; BS ovl 1831
Beitske Lieuwes de Groot geb 1780 Workum, ovl 10 feb 1833 HRL, huwt met Douwe Sipkes Graafsma, dv Lieuwe Ruurds dG, en Trijntje Jacobs; BS ovl 1833; 1835 overlijdens
Beitske Rinderts Vlietstra geb 1798 Franeker, huwt met Leendert Akkringa op 4 nov 1838 Franeker, naaister, wonende te Franeker, dv Rinnert Aukes en Wytske IJnses; bsfr 1838 huwelijken
Beitske Rintjes Kuipers geb 1765 HRL, ovl 1 jan 1832 HRL, huwt met Simon Jacobs van Loon, dv Rintje Klazes en Teuntje Teunis; BS ovl 1832; 1835 overlijdens
Beitske Rintjes van der Post geb 5 mei 1805 Stavoren, ovl 10 jan 1868 HRL, huwt met Klaas Taekes Kuipers op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1826, wonende te HRL, naaister, ovl wijk A-210, dv Rintje Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; VT1839
Belia Lammerts huwt met Sipke Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 24 jun en de 1-8 en getrout de 15 jul 1764
Belia Roosje huwt met Marcus Koopman, wonende te Bolsward; BS Franeker huw 1818
Belia Salomons Godfried Philippus van HRL, en BS van Amsterdam, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd den 2 nov 1783
Bendert Aldriks rentmeester van het Weeshuis bet f. 371:3:0 aan de medevoogd H. Mollema voor verschoten penningen aan B.A. en Andries Gerbens voor geleverde boter en kaas, kwit. no. 3, 12 nov 1782. (GAH1113)
Bene Lucas zie: Baas
Bene Lukas Baas ovl voor 1838, huwt met Sjoukje Jacobs, kind: Geesje Benes, geb ... ; BS huw 1837
Benedictus Aukes zie: Visser; Benedictus Aukes van Dokkum en Jetske Baukes van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Auke Benedictus, geb 30 dec 1809, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL
Benedictus Elias B.E. van Leeuwarden en Breine Gomberts van HRL, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd den 9 jan 1785
Benedictus Jinnes huwt met IJbeltje Durks, kind: Tjietske Benedictus, geb 12 apr 1797, ged 23 apr 1797 Grote Kerk HRL
Benedictus Aukes Visser geb 1786 ... , huwt met Jetske Baukes op 20 aug 1809 HRL, komt van HRL, huw.get. bij J.J. Dijk en H. vd Laan, stuurman en wonende te Dokkum, 1818, kind: Auke Benedictus, geb 30 dec 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1818
Benedictus/Benjamin van der Woude huwt met Sabilla Mozes, /Elisabeth ter Horst, meester slager te Franeker in 1829, kinderen: Mozes Benedictus vdW, geb 1803 Wolvega Jacob vdW, geb 1801 Wolvega, Henderina vdW, geb 1806 Wolvega; BS ovl 1829, ovl 1882, ovl 1898
Benier Johannes Schuttingius huwt met Hendrikjen Lieuwes Wijngaarden, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 mrt en de 3 apr 1741 en doe ook getrout in de Westerkerk; B.J.S. ende Hendrikjen Lieuwes Wijngaarden, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Leendert Luitjens Roorda, 17 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Lieuwe Baniers Schuttinius, ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, vader als B. Arnold J.S., de moeder als H.L.
Benjamin Antonius zie: Bos
Benjamin Eleasar geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwe inwoning na de wijze der Joden gepresteert in handen van pres. burg. Binxma op ma. 6 nov 1786. (burgerboek)
Benjamin Hartog zie: Cohen
Benjamin Josephs zie: Trotter
Benjamin Cohen huwt met Trientje Hartogs, kind: Hartog Benjamins C, geb 1758 HRL; BS ovl 1833; Jood, geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg; Siccama op 6 sep 1752. (burgerboek)
Benjamin Cohen geb 1786 HRL, ovl 20 jul 1816 HRL, huwt met Heintje Abrahams de Vries op 12 dec 1811 HRL, koopman in 1816, ondertrouw 27 nov 1811, 1e afk. zondag 1dec181 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, zv Hartog Benjamin C, en Jidith Jacobs; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1816; gebruiker van wijk F-128, koopman; medegebruiker Sipke Pieters Alte-na, timmerknegt, Hendrik Berse, musikant, Bauke Folkerts, korendra-ger, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hen-driks vrouw; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); B.H.C., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Benjamin Lenses en Evertie IJnses, beyde Van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende voor de bruid IJnse Everts, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735; Beinjamin L. ende Antie Jacobs beyde van deese Stadt, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit Cobis Fransen; huw aang. HRL 1737
Benjamin Levij zie: Cohen
Benjamin Lipmans zie: de Vries
Benjamin Pais oud 35 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-089; VT1839
Benjamin Pais oud 35 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-097; VT1839
Benjamin Rommerts Beniamin R., ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hendrina Beniamins; ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hendrina Benjamins; weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en B.R., 20 aug 1783. (GAH1114)
Benjamin Schaaf B. Schaaff en Hiltje Bretton, beyde van deese Stad, huw.aang. 10 feb 1736 HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder de old burgemr Pier Bretton; huw.aang. HRL 1736; ovl voor 1756, huwt met Hiltje Breton, wed. levert damast en laken 1742-1755, begraven in de Westerkerk, kind: Sijds Benjamins S; hij was hopman 1740-1750, waagmeester 1751, vroedsman 1750, medeweesvoogd 1744; kind: Zijds Beniamins Schaaf, ged 19 may 1746 Westerkerk Kerk; kind: Hendrina Bejamijns Schaaf, ged 26 mrt 1742 Westerkerk HRL, vader is burger Hopman; ovl 1753, Burger Collonel, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ovl 1753; in zijn plaats aangesteld als waagmeester op 17 jun 1753 Albert Bruyning; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); medeweesvoogd BS betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 28:10:0 terzake 1/6 part interesse wegens de nalatenschap van Hessel Lex voor de weesjongen Jan Hendriks Pookelman, 19 jul 1740; (GAH1070); id. f. 6:9:0 terzake erfportie voor de weeskinderen Lijsbet en Jiske Pieters van hun broeder Wybe Pieters, 29 okt 1740 (GAH1070); id. f. 111:2:6 terzake inbreng van IJtie Clazes, door haar gewezen voogd Jacob Dirks overhandigd, 4 nov 1740 (GAH1070); id. f. 51:1:14 terzake inbreng van Cornelis Remmerts, 22 nov 1740; (GAH1070); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 207:15:0 wegens winkelwaren door hem tbv het Weeshuis geleverd, 16 aug 1740, kwit. no. 23; (GAH1070); id. f. 36:9:0, 22 nov 1740, kwit. 31; (GAH1070); id. f. 117:15:0, 7 nov 1741, kwit. no. 21 (GAH1071); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 41:7:0 door de weesjongen Pieter Sijtses in 1 jaar verdiend, 6 jun 1741 (GAH1071); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Hendrik Minnes in 1 jaar verdiend 27 jun 1741 (GAH1071); id. f. 8:0:0 door de weesjongen Jan de Groot in een half jaar verdiend, 27 jun 1741 (GAH1071); id. f. 38:0:0 door de weesjongen Gerrit Keimpes in 1 jaar verdiend, 11 jul 1741; (GAH1071); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 314:7:0 terzake lakens, linnens en baleynen door hem tbv het Weeshuis geleverd, 24 apr 1742, kwit. no. 15; (GAH1072); id. f. 351:17:0 wegens carsayen en verdere winkelwaren door hem tbv het Weeshuis geleverd, 6 nov 1742, kwit. no. 22; (GAH1072); waagmeester in 1751 en hopman in 1749; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement, kwit. op 4 ordonnantien, 1 mei 1751: f. 100:0:0 (GAH428); id. 8 kwartalen tractement, waarvan het eerste verscheen 1 aug 1748 en het laatste 1 mei 1750, kwit. op 8 ordonnantien: f. 200:0:0 (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar interesse van 1500 Caroliguldens, 30 nov 1750: f. 52:10:0 (GAH428); id. 1 jaar interesse over 500 Caroliguldens 22 jun 1751: f. 17:10:0 (GAH428); ingevolge Resolutie van de Achtb. Magistraat gezworen gemeente in de ganse vroedschap der Stad HRL dd 13 sep 1749, zijn genegotieert op 30 dito van het zelfde jaar van de nagenoemde personen de kapitalen hier navolgende, op een intrest van 3 1/2% in jaar, om daaruit betaald te worden een deel van de verschenen tractementen. Welke gelden wel eerst waren opgenomen 7 aug 1749 op een maandelijkse intrest van 7 stuivers tot betaling van het verschenen serviesgeld, waarvan de intrest tot dato voor uitgaaf onder het kapittel van intrest wordt gesteld: 2000 Caroliguldens; (B4 27); ingevolge Resolutie van de veertigen dd 3 jun 1750, zijn genegotieert op 22 dito van het zelfde jaar van de personen de kapitalen hier nagenoemd op een intrest van 3 1/2% in het jaar, waarvan de obligatien zijn geperfecteert en vertekend op 26 dito, tot betaling van de Stads achterstallige tractementen, om weder betaald te worden uit de penningen, welke jaarlijks als 1/5 verhoog op de vijf specien over de Stad etc. zullen worden gecollecteerd: 500 Caroliguldens; (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van kleedbare winkelwaren tot nieuwe montering voor de Stads adsistenten, ord. 23 feb 1750: f. 115:2:0 (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met vroedsman J. Olivier en burgs. H. Schaef en J. Agema, tesamen f. 62:11:8 terzake maandelijkse intrest van 4750 Caroliguldens kapitaal van 7 aug tot 30 nov 1749 en dus voor 3 maanden en 23 dagen, kwit. 6 jan 1750; (GAH427); ovl 1753 HRL, Burge Collonel, huwt met Hiltje Breton, ob. in 1759 zijnde zijn vrouw; (vader van Sijds Schaaf); (Westerkerk)(GAH3212); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van lakens, ijzersterk zijden en koorden etc. tot de adsistenten liverijen, 10 sep 1742: f. 110:12:12; id. wegens geleverde winkelwaren tot nieuwe klederen voor de wachtmeestersadsistenten, 23 aug 1745: f. 117:16:0; id. 23 feb 1750: f. 115:2:2; id. 10 feb 1751: f. 105:7:0; id. 22 nov 1752: f. 111:4:0; id. wegens geleverde kleedbare waren voor ??n der wachtmeestersadsistenten, 27 nov 1747: f. 12:12:0; (geen boeknr. vermeld); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 200:0:0 aan het Weeshuis voor het meegaan van de weeskinderen tot de begrafenis van wed. Schaaf, 13 nov 1759; (GAH1088); weduwe en erven S. ontvangen van het Weeshuis f. 125:0:0 wegens winkelwaren tot kleding der weeskinderen, 27 nov 1759, kwit. no. 29; (GAH1088)
Benjamin de Vries geb 16 apr 1785 HRL, inschrijfnummer 974, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Benjamin Willems zie: Brandij; ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Willem Lammerts en Rixtje Benjamins; B.W. ende Trijntje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Tjerks, 4 jun 1791; ondertrouw HRL; B.W. en Trijntje Simons, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 jun 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Willem Benjamins, geb 31 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Benjamins, geb 26 apr 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Benjamins, geb 7 aug 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL
Benjamin Antonius Bos B. Toons Bosch, ged 30 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Toon Bosch en IJnske Benjamins; geb 1769 HRL, ovl 26 jan 1839 HRL, huwt met Rinske Jans de Mast op 16 nov 1800 HRL, N.H., kinderen: IJnskje Benjamins, geb 12 mrt 1803 HRL; Jan, geb 27 sep 1805 Leeuwarden, zv Antonius B., en IJnske de Vries huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1839
Benjamin Eleazer Cohen B.E.C. en Vokeltje Benjamins Cohen, Jooden, beidevan HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn den 11 jun naastvolgende getrouwd
Benjamin Joseph Trotter geboortig van Sas van Gent, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. S.B. Bosscha, en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 13 aug 1755. (burgerboek)
Benjamin Levy Cohen betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burger-recht. Legt eed af in handen van presiderend burg. Stephany op wo. 29 apr 1789. (burgerboek); woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Benjamin Willems Brandes huwt met Trijntje Simons, kind: Tjerkje Benjamins Brandes, geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende Klaaske Martens weduwe Hendrik Baltus Klaver, wonende te HRL, Verklare bij deze te Consenteeren aan mijnen Zoon Martens Hendriks Klaver, bij mijnen wijlen man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjerkje Benjamins Brandes, dv B.W.B. en Trijntje Simons, mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd; Verklare ik egter niet te kunnen schrijven in praesentie van de Eerste Commies ter Secretarij A. Rasschen; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Agttiende sep is Geboren Tjerkje, dochtr van B.W.B. en T.S. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 okt 1815
Benjamin Willems Brandij ovl 30 apr 1805 Batavia, huwt met Trijntje Simons vd Brug, kinderen: Willem, geb 1793 HRL, Tjerkje Brandes, geb 3 sep 1794 HRL, Sijtske Benjamins B., geb 1797 HRL, Rigtje Benjamins B., geb 26 apr 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1813, ovl 1829, ovl 1847, ovl 1850, ovl 1857, ovl 1874
Benjamin Wolf Lipmans de Vries geb 7 mei 1783 HRL, ovl 5 mei 1865 HRL, huwt met Jansje Isaacs vd Sluis (gk), op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 20 en 27 nov 1825, porceleinkramer, koopman in 1865, NI, ovl wijk F-228, zv Liepman Benjamins dV, en Henderina Reindorp (in 1825 is de geslnm Meyers); BS huw 1825, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-297
Benne Melles hm ... ., kind: Doetje Bennes, geb 1750 Suameer; BS huw 1816
Benne Sakes ende Aeltie Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Johannis Cornelis desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Benske Rintjes zie ook: Wagenaar; zie ook: Renske Rintjes; Bens Rinties, ged 3 aug 1760 Westerkerk HRL, dv Rintie Harings en Pietie Johannes; Gerrijt Hendriks en B.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes, deszelfs broeder, 1 may 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Hendriks en Bonskje R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pietje Gerrits, geb 8 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Benskje R. ; kind: Hendrik Gerrits, geb 23 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrits, geb 14 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Benske Rintjes Wagenaar geb 1762 HRL, ovl 17 apr 1830 HRL, huwt met Gerrit Hendriks Baantjer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1830, ovl 1846
Benskje Bartholomeus zie: Klok
Benskje Klok geb 1794 HRL, ovl 3 feb 1830 HRL, ongehuwd, dv Bartholomeus K, en Maartje Klazes vd Vleugel; BS ovl 1830
Benskje Rientses Bens R., ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Rients Tjeerdts en Janke Johannes; geb 1765 HRL, ovl 2 nov 1827 HRL, huwt met Dirk Boterweg op 18 nov 1810 HRL, ook huwt met Arjen Douwes, koopt/verkoopt een huis 1801-1802; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1827; Arjen Douwes ende B.R., beide van HRL, zijnde de aangave deezer Huwelijksche geboden gedaan door de proc. Jacob Wassenaar onder Productie van genoegzama bewijzen, 22 may 1790; ondertrouw HRL; Dirk Boterweg en B.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810; Arjen Douwes en B.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bent Olpherts huwt met Abe Gosses; BS ovl 1852
Bente Beerns huwt met Hiltje Gerbens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 desember 1743 en den 5 jan 1744 en getrouwt de 1 maart; Remonstreerd met Verschuldigde Eerbiedigheid Romke Jansen ordris noodkoolmeeter binnen deze Stad:dat hem suppliant van bezondere dienst en nuttigheid zoude weesen ditzelve te laten bedienen en Waarneemen door eenen gesubstitueerde, indien sulx UEd:Achtb:konde welgevallen, en dezelve daar toe geliefden te qualificeren eenen B.B., Borger dezer Steede, dewelke dit Werk meermaelen geëxerceerd hebbende, bevonden is daar toe capabel te weesen, en deeze Verdienste ten hoogsten benodigd te hebben; Versoekende daarom mede op ''t onderdanigste UEd:Achtb:gunstige reflexie op zijn persoonen en qualificatie ten fine bovengemeld, requisitus (was Get:)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek, nomineerd en steld mits deesen de meede Supplnt:B.B. tot subst. noodkoolmeeter binnen deese Stad op de Lasten en pligten daar toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 25 jul 1750. (was Get:) Hendrk. Schaaf (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram praeside Schaaf den 25 jul 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bente Dreyer weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); (mogelijk dezelfde als Bernardus Dreyer)
Bente Gerrits ende Evertie Einkes, beide van HRL, huw.aang. 9 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Einke Jansen, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735; en Hiltje Gerbens beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder Willem Gerbens, 21 dec 1743; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 1:16:0 wegens lopen weyt door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 6 feb 1748, kwit. no. 6 (GAH1077)
Bente Huites ovl voor 1828, huwt met Rink Jurjens en Maaike Hielkes, komt van Hindeloopen, kind: Bregt Bentes, geb 1766 Hindeloopen; BS huwafk. 1811, huw 1827
Bente Ruurds zie: van der Veer
Bente Thomas zie: IJsenbeek
Bente B Hankes geb 1775 ... , huw.get. bij J.B. Oppenkamp en H.P. Keyzer, behuwd broeder bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1811; B.B.H. en Akke Johannes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809
Bente Thomas Ysenbeek ovl waarschijnlijk voor 1785; huwt met Janke Jansen Builart, kinderen: Claas IJ, geb 1752 HRL, Baukje IJ, geb 1760 HRL, Sikko IJ, geb 1756 HRL, levert bier 1751- 1765; BS ovl 1830; 1831 huwelijken, ovl 1835; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:7:0 terzake 36 lop (=lopen) garst gemout, 10 aug 1762. (GAH1092); id. f. 25:0:0 voor geleverde pannen en estrikken, kwit. no. 16, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 7:18:0, kwit. no. 8, 30 mai 1780. (GAH1111); id. f. 34:8:0, kwit. no. 41, 30 nov 1782. (GAH1113); wed. ontv f. 10:1:0, samen met Claas IJzenbeek, voor geleverde estrikken en pannen, en Johannis Spannenburg wegens geleverde steentjes, ord. no. 3, 24 feb 1784. (GAH1115)
Bente Z. van der Zee ovl na 1791 en voor 1818, huwt met Lijsbert G. Piekinga; BS ovl 1817; B. vdZ. en Elisabeth Piekinga, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:15:0 ter zaake reparatie aan koperwerk, 19 dec 1792, quit. no. 46 (GAH1124)
Bentje Willems zie: Unia
Bentje Willems Unia geb 1789 Arum, ovl 9 mrt 1833 HRL, huwt met Freerk Sjoerds Unia, dv Willem Beins U, en Jantje Nannings; BS ovl 1833
Bents Douwes Meyndert Jans ende B.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Dick Douwes desselfs broeder, 7 dec 1748; huwt met Meindert Jans, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 desemb 1748 en doen ook getrouwdt
Benze Baukes ged 25 jul 1762 Grote Kerk HRL, zv Bauke Sjoerts en Hiske Berents
Berber Adams zie: Snijder
Berber Andries ovl 9 nov 1788 HRL, oud 53 jaar
Berber Annes zie: Ferf
Berber Anthonij zie: Vaartman
Berber Arjens ovl 14 feb 1727 HRL, oud 60 jaer
Berber Baukes ged 11 okt 1757 Grote Kerk HRL, dv Bauke Sjoerts en Hiske Geerts Johannes Jans van Almenum en B.B. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 feb 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Beitske Johannes, geb 14 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL
Berber van Beemen huwt met Corneelis Louwerens, kind: Maatje Corneelis, ged 4 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Lauwerens Cornelis, ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL
Berber Berends zie: Schrage
Berber Bockes Jan Martens ende B.B. beide van HRL, koomende de Bruidegom gest: met Hendriks Berents stuirman bij schipper Jan Poppes dewelke verklaarde van des Bruidegoms ouders tot Koningsbergen wel gehoort te hebben dat zij tot dit huwelijk van haar soon consenteeren en exhibeerde de bruidegom een verklaringe van voormde:Jan Poppes het selve assermerende, koomende wegens de bruit Pijter Bokkes houtstapelaar desselfs broeder, 12 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Jan Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert 13, 20 en 27 nov 1740 en doe ook getrout
Berber Boltjes geb 1771 Ferwerd, ovl 9 apr 1837 HRL, huwt met Wytse Broers Blom op 16 jul 1812 HRL, kasteleinse in 1837, winkelierse in 1812, huw.afk. 5 en 12 jul 1812, wonende te HRL 1812; dv Jan B., en Maria Daalmans; BS huw 1812, ovl 1837; Ik Ondergetekende B.B. weduwe Wytze Blom te HRL, verklaare bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen dogter Maria Gephart meede te deezer Steede woonagtig om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Douwes de Jonge, varendsgezel, geb en woonagtig in de Pekela, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen zoo hier als in de Pekel A plaats hebben om na afloop derzelven in de Huwelijksche Staat te worden bevestigd, geschiedde dito consent door mij alleen, uit hoofde de vader niet in staat is door afwezigheid deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 feb 1817; Extract uit het Doop Reg. van de Zuyderkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Maria (geb 26 dec), dv Coenraad Nycolaas Gephart en Barbara B., op den Zeventienden jan des Jaars 1700 Achtennegentig is Gedoopt. Amsterdam den 2 Janr 1800 Zeventien
Berber Both ovl 19 mrt 1792 HRL, oud 77 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Berber Davids zie: Nijkamp
Berber Dirks huwt met Jetse Pieters, kind: Yke Jetses, geb 7 jul 1783, ged 29 jul 1783 Grote Kerk HRL
Berber Doekles Pieter Gerlofs van Hitsum en B.D. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 4 apr 1784; kind: Doekle Pieters, geb 4 feb 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL
Berber Drost geb 17 mrt 1792 HRL, ovl 27 sep 1822 HRL, naayster, dv Hein D, en Grietje Berends; BS ovl 1822
Berber Aedes van HRL, huwt met Eeltje Sjoerds van Oosterend, geproclameerd 15, 22 en 29 nov getrouwt den 6 desember 1744
Berber Eiberts en Hendrik Daniels, beide van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, koomende voor de bruit Tymen Jacobs dessels swager met een gebot in de week; huw.aang. HRL 1738; huwt met Hendrik Daniels, kind: Pier Hendriks, ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 19 aug 1745 Westerkerk HRL; kind: eybert Hendriks, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Berber Emmanuel zie: Steiger
Berber Epkes ovl voor 1840, huwt met Lieuwe Geerts; BS Franeker huw 1839
Berber Everts huwt met Here Clazes, kind: Claas Heres, ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Evert Heeres, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL
Berber Everts ovl 19 mrt 1727 HRL, old 66 jaeren
Berber Everts ovl voor 1833, huwt met Heere (1764 en 1832), Herre (1763) Klases, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 jul en getrout de 7 aug 1763; BS huw 1832; kind: Tjitske Heeres, ged 15 janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL
Berber Everts zie: Bouwknegt
Berber Feikes huwt met Johannes Harmens, kind: Roelofke Johannes, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Berber Feites zuster van Hoite Feites? ; ged en aangenomen op belijdenisse des Geloofs 5 apr 1771 Grote Kerk HRL, Egte vrou; huwt met Johannes Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 apr 1764; kind: Roelofke Johannes, geb 6 jan 1775, ged 10 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Feite Joannes, ged 13 apr 1766 Westerkerk HRL, moeder als Barbara F. ; kind: Feite Johannes, ged 17 dec 1771 Grote Kerk HRL
Berber Ferf geb 1798 Bolsward, ovl 10 mei 1826 HRL, huwt met Jean Pierre Theodoor Schuit op 1 dec 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov HRL en 17 en 24 nov 1822 Vlagtwedde, dienstmeid. wonende te HRL, dv Anne F, en Grietje Willems de Boer; BS geb 1822, hu1826 overlijdens
Berber Flaming oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-060; VT1839; zie ook: Klaas Jans Flameling
Berber Fokkema geb 1765 HRL, ovl 6 mrt 1837 HRL, huwt met Evert Sjoerds, dv Jan F, en Anke Sjoerds; BS ovl 1837
Berber Fongers geb 31 jul 1789, ged 22 sep 1789 Grote Kerk HRL, dv Fonger Jans en Anna Hendriks
Berber Fransen en Cornelis Louwrens, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom Johannis van Beemen; huw.aang. HRL 1737; huwt met Corneelis Louwerens, kind: Frans Corneelis, ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL
Berber Freerks ged 23 okt 1742 Grote Kerk HRL, dv Freerk Douwes en Berber Joukes
Berber Freerks huwt met Evert Gerrits, kind: Trijntje Everts, geb 8 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL
Berber Freerks huwt met Albert Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 25 aug en de 1 en getrout de 8 7 ber (= september) 1771; kind: Engeltje Alberts, ged 5 apr 1772 Grote Kerk HRL
Berber Frieseman ovl 25 jul 1787, oud 22 jaar
Berber Gerrijts huwt met Jan Fongers; BS huw 1814, ovl 1840
Berber Gerrits Hendrik Haan ende B.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef IJsbrand Harmens vertonende schriftelijk vaeders consent met een gebod in de Week, 14 Jun 1749; huwt met Hendrik Haan, beyde van HRL, geproclameerd 15, 17 en 22 jun 1749 en doen ook getrouwt
Berber Harmens Beerend Hendriks Budding en B.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 8 sep 1776 HRL, en toen getrouwd
Berber Harmens huwt met Beernt Hendriks Bruggen, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 den 22 dito getrouwdt
Berber Heins zie: Drost
Berber Heins huwt met Jan Hendriks Tengers, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 May en den 5 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Jan Hendriks Tengers ende B.H. beide van HRL, komende weegens de bruid desselvs vader Hein Wybrens, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Berber Heins zie ook: Berber Hendriks; huwt met Jan Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jul en getrouwt den 18 aug 1743
Berber Heins huwt met Harmen Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Berber Heins Hendrik Hendriks ende B.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Gerrit Jansen, bontwever, 31 Aug 1748; huwt met Hendrik Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Septemb 1748 en doen ook getrouwt
Berber Hendriks zie: Roorda, Roorbach
Berber Hendriks zie ook: Berber Heins; ged 25 jan 1760 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Echtevrou van Jan Alberts, bij de Zoutsloot; Jan Alberts ende B.H. beide van HRL, komende wegens de bruid Dirk Beerns korfmaker, 6 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Berber Hendriks ovl voor 1835 HRL, huwt met Rimmert Martens; BS huw 1834
Berber Hendriks geb 1780 HRL, ovl 16 sep 1812 HRL, huwt met Willem Moes, ovl wijk G-106; BS ovl 1812; Willem Moes en B.H., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL
Berber Hibbes ovl 1809 HRL, huwt met Gerrit Jans; BS huw 1814, huw 1826
Berber Jacobs zie: Sjolkema; huwt met Harmen van der Berg, kind: Marijke Harmens van den Berg, geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Magteltje Harmens van den Berg, geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Teuntje Harmens van den Berg, geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den drie en twintig nov is geb Teuntje dv Harmen van den berg en B.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Berber Jacobs ovl voor 1815; huwt met Jan Taekes Nijboer; BS ovl 1835; erven B.J. eigenaar van wijk F-154, gebruiker is Taeke Jans Nijboer, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)
Berber Jacobs gebruiker van wijk G-107, medegebruikers zijn Hendr. Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Berber Jacobs huwt met Hendrik Andries Paskum; BS ovl 1814
Berber Jacobs huwt met Teekle Sjoerds Hobma; BS ovl 1834
Berber Jacobs huwt met Sijbe Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 ja nuarij 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Jacob Siebes, ged 21 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Sieuwe Sijbes, ged 18 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Zijbes, ged 26 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Berber Siebes, geb 5 nov 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Sijbes, geb 4 okt 1774, ged 25 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Simons, ged 16 okt 1753 Grote Kerk HRL, vader als Simon J. ; kind: Antie Sijbes, ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL
Berber Jacobs oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; VT1839
Berber Jans zie: Bakker, Boltjes, van Dijk, Fokkema, Plengnath, de Vries
Berber Jans ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Janke Durks
Berber Jans ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL, dv Jan Michels en Kaatje Lourens
Berber Jans geb 9 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Hessels en Maartje Cornelis
Berber Jans Dirk Riendts en B.J., beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 7 dec 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Rients Durks, geb 29 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Dirks, geb 16 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, vader als: D. Rintses; kind: Japke Dirks, geb 12 okt 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL, vader als: D. Rientses; kind: Rients Dirks, geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Dirks, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 20 apr 1793, ged 19 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, geb 3 may 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Dirk Rients de Wit en B.J. Echtelieden, woonachtig onder Almenum Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Rients Dirks de Wit, woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Hinke van der Stok, weduwe Klaas Norel, en mede woonachtig te HRL; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester Van HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischte Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 23 jan 1816; inke van der Stok, weduwe van Klaas Norel, Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den twintig apr is Geboren Rients, zv Dirk Rientses en B.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Berber Jans Harmen Gerrits ende B.J., beide van HRL, koomende weegens de bruid Coert Jansen, blauwverver, desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Berber Jelles zie: Jelgersma
Berber Jelles gebruiker van wijk G-183, medegebruiker is Harm. Hendriks wed., gealimenteerd, eigenaar is de Stad, turfdragershuis, 1814. (GAH204)
Berber Jochems huwt met Otte Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 feb en den 6 mrt en getrouwt den 15 dito 1740; Otte Jacobs ende B.J., beide van HRL, komende voor de bruid Carel Langepa, 10 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Berber Johannes weesvoogden betalen f. 13:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van B.J., 27 may 1794 (GAH1126)
Berber Joukes huwt met Fredrik Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-26 sep en den 1 okt 1741 en doe ook getrouwt; Frederik Douwes ende B.J. beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Joukes desselvs broeder, 23 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Berber Freerks, ged 23 okt 1742 Grote Kerk HRL
Berber Jurjens zie: Bakker
Berber Klazes zie: Hoekstra, de Vries
Berber Klaeses ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL, dv Klaes Ottes en Antje Rommerts
Berber Claesen Eeltje Sjoerds van Oosterend ende B.C. van HRL, komende wegens de bruyd Johannes Bensonides, 14 Nov 1744
Berber Coenraads zie: Smit
Berber Cornelis zie: Smit
Berber Cornelis huwt met Johannes Hendriks van Gorkum, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1824
Berber Cornelis huwt met Jelle Dirks, beide van HRL, geproclameert de 29 Junius de 6 en getrout de 13 jul 1759 in de Westerkerk; ovl/begr. 12 dec 1804 HRL, oud 63 jaar
Berber Lammerts zie: Tolsma
Berber Leeners huwt met Claas Jacobs, kind: Doetje Claases, ged 30 okt 1742 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Claases, ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL
Berber Lieuwes zie: van der Molen
Berber Louws ovl 12 apr 1728 HRL, old 49 jaer
Berber Lubberts Warner Hendriks ende B.L., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Lubbert Beernts, 9 Aug 1749; huwt met Warner Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 Augusti 1749 doen ook getrouwdt
Berber Martens en Rimmert Rommerts, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Poulus; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Berber Martens geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Marten Rimmerts en Baukjen Sijtzes
Berber Martens huwt met Wessel Dirks Rooseboom, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Berber Martens geb 1771 Marssum, ovl 20 sep 1826 HRL, huwt met Jelle Klaases Hibma op 9 dec 1798 HRL, komt van Zurich; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807 BS ovl 1826, ovl 1857, ovl 1858
Berber Minks zie: Stolte
Berber Parkum geb 1783 HRL, DG, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209
Berber Pieters zie: Wreeker
Berber Popkes geb 1786 Midlum, ovl 7 mei 1843 HRL, huwt met Jan Jans Fluit, wonende te HRL. 1841, dv Popke Jans en Baukje Klaases; BS huw 1841, ovl 1843; oud 53 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk I-017; VT1839
Berber van Ripperts ovl 25 aug 1788 HRL, oud 57 jaar
Berber Rommerts zie ook: Overdijk; geb 19 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Gepke Tijssen
Berber Rommerts geboortig van Burgers (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed gepresteerd in handen van pres. burg. K. Lanting, op 25 nov 1772. (burgerboek)
Berber Schiere ovl 3 dec 1804 HRL, oud 68 jaar; woont met een zuster in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 133 en 135), 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Berber Siebes geb 5 nov 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Siebe Jans en Berber Jacobs
Berber Sybes Van Mackum en Andrijs Ewerts Van HRL, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijke Attestatie tot Consent van dese Geboden; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Berber Simons geb 1804 ... , ovl 23 nov 1811 HRL, wonende te in de Cazerne agter de Nakende Manne, dv Simon Arents, en ... ; BS ovl 1811
Berber Sjoerds zie: Feenstra
Berber Sjoukes geb 1781 ... , ovl 30 dec 1814 HRL; wijk F-207; BS ovl 1814
Berber Smith Joost Gonggrijp ende B.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Albada, goede bekende, 18 feb 1792; ondertrouw HRL; kind: Coenraad Joostes Gongrijp, ged 22 apr 1795, ged 10 may 1795 Grote Kerk HRL
Berber Steffens ged 3 may 1746 Grote Kerk HRL, dv Steeven Elias en Janke Jacobs huwt met Jacob Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765; ovl 16 jan 1805 HRL, oud 68 jaar; kind: Janke Jacobs, ged 29 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 26 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 19 nov 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jakobs, geb 16 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL; kind: Elias Jakobs, geb 25 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL
Berber Steiger geb 20 sep 1806 HRL, ged 12 okt 1806 HRL, dv Emmanuel S, en Rinske Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1806
Berber Stijoef geb 1770 HRL, ovl 28 mei 1828 HRL, ongehuwd, dv Tijs S, en Antje Klazes Houtkoper; BS ovl 1828
Berber Stolte geb 1810 Ferwerd, ovl 16 jun 1842 HRL, huwt met Johannes Tjeerds Kerkhoven, (gk), op 24 mei 1838 HRL, hoedjemaakster en wonende te HRL. 1838, dv Mink Klazes S, en IJtje Dirks Gorter; BS huw 1838, ovl 1842; oud 29 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-085; VT1839
Berber Stoop huwt met Harmen Jansen, kind: Anna Maria Harmens, ged 24 feb 1761 Grote Kerk HRL
Berber Taconis ovl voor 1844, huwt met Siebe Tuymelaar; BS huw 1843
Berber Taekes van Huins, huwt met Beernd Jans, van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 mei en getrout met attestasie de 24 jun 1764 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Berber Tijtes huwt met Willem Johannes, kind: Johannes Willems, ged 18 okt 1740 Grote Kerk HRL
Berber Tijttes Wybren Sijbrens ende B.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder Dirk Tijttes, 18 Nov 1747; huwt met Wybren Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en de 3 Dsem 1747 en de 8 getrouwt
Berber Tjeerds zie: Swart
Berber Tjeerds huwt met Jakob Beerends, kind: Beerend Jakobs, geb 25 aug 1778, gedoopt6 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 18 okt 1781, ged 23 okt 1781 Grote Kerk HRL
Berber Tjeerds ovl voor 1822, huwt met Wybe Lieuwes Vlietstra; BS Franeker huw 1821
Berber Tijs zie: Stoef
Berber Tijsses ged 29 jun 1769 Westerkerk HRL, dv Tijs Johannes en Antie Klaases
Berber Uilkes en Cristoffel Hempel, beyde van HRL, huw.aang. 12 jan 1737 HRL, komende Weegens de bruyd Jacobus Nauta, mr. tinnegieter; huw aang. HRL 1737
Berber Uilkes Ate Durks Faber van Stavoren ende B.U. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Uilke Bartels, 22 jun 1793; ondertrouw HRL; Ate Dirks Faber van Stavoren en B.U. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 jul 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Berber Vogel Hendrik Meyer ende B.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Vogel, deszelfs broeder, 7 jul 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Meyer en B.V., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Hendriks Meyer, geb 27 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks Meyer, geb 7 may 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL
Berber Wiebes zie ook: Feenstra; geb 21 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Wybe Jochums en Berentje Aukes
Berber Willems van HRL, ende Anne Ewerts insgelijx van hier, huw.aang. 17 okt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Sioerd Arjens, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Berber Willems huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 5 nov en de 3-10 desember 1741 en doe ook getrouwt; Jan Jansen ende B.W., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Feike Willems, 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Welmoed Jans, ged 13 nov 1746 Westerkerk HRL; kind: Govert Jans, ged 12 apr 1742 Westerkerk HRL
Berber Willems huwt met Gijsbert Tijssen, beide van HRL, geproclameerd den 30 Octob:en 6 en 13 en getr:de 15 nov 1757
Berber IJberts ovl voor 1832, huwt met Daniel Hendriks; BS huw 1831
Berber IJmes Marten Claases ende B. IJ., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs steevaeder Hendrik Alberts, 4 dec 1745; huwt met Marten Claases, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desember 1745 doe ook getrouwt
Berber Adams Snijder geb 1780 HRL, ovl 15 mrt 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818
Berber Anthony Vaartman geb 2 dec 1803 HRL, ged 25 dec 1803 HRL, ovl 3 okt 1834 HRL, ongehuwd, dv Anthonij Simons V, en Antje Sibes; BS ovl 1834
Berber Berends Schrage geb 1738 Franeker, ovl 6 feb 1829 HRL, huwt met Heert Jans de Vries; BS ovl 1829
Berber Cornelis Smit geb 1799 Ameland, ovl 16 dec 1826 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Andries S, en Martentje Pieters Postma; BS ovl 1826
Berber Davids Nijkamp geb 1804 Leeuwarden, ovl 9 okt 1848 HRL, huwt met Sake Baukes Tolsma op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv David N, en Wijkje Greydanus; BS huw 1828, ovl 1848; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-042; VT1839
Berber Everts Bouwknegt (BARBARA EVERTS in 1775); Barbara Everts Bouwknegt, geb 20 apr 1776, ged 12 mei 1776 Grote Kerk HRL, dv Evert Bouwknegt en Doedtje Klaases Houtkooper; geb 1776 HRL, ovl 14 sep 1846 HRL, huwt met Sibrand Stephani op 16 jun 1805 HRL, dv Evert B., en Doetje Houtkoper; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1846; Sijbren Stephanij ende B.E.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S. Stephanij, goede bekende, 1 jun 1805; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; VT1839; geb 1 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Evert Bouwknecht en Doedtje Klaases Houtkoper
Berber Hendriks Roorda/Roorbach geb 1759/61 Leeuwarden, ovl 7 feb 1827 HRL, huwt met Gerrit Gerrits Postma op 4 jan 1801 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Cornelis Kallenborn in 1811, doet overlijdensaangifte van Barentje Verwoest in 1811; huw Grote Kerk HRL 1801, BS geb 1811, ovl 1827
Berber Hendriks Smeys ged 28 apr 1767 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Smeys en Trijntie Pieters
Berber Jacobs Houtkoper ged 17 mei 1761 Grote Kerk HRL, dv Jacob Clases Houtkoper en :ijsbeth hendriks Faber; Otte Bernardus van Marle van Wester Schelling ende B.J.H. van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. IJpe Feddema op ordre van des bruids curator Rein Faber, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Otte Bernardus van Marle van West Terschelling en B.J.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Berber Jacobs Sjolkema ovl 18 dec 1808 ... , huwt met Harmen vd Berg; BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1848
Berber Jans Plengnath geb 14 jun 1767 HRL, ovl 13 sep 1822 HRL, huwt met Bruin Klazes Roorda; BS ovl 1822, ovl 1833; Bruin Claasen Roorda en B.J.P., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Feddema op vertoonde procuratie, 1 nov 1794; ondertrouw HRL
Berber Jans de Vries geb 1795 HRL, ovl 24 mei 1859 HRL, huwt met Philip Ludwig Strak op 16 dec 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 dec 1821, dienstmeid. N.H., dv Jan dV, en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Berber Jans Waslander geb 19 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Waslander en Janke Panhuis
Berber Jansen Backer ovl voor 1787; weesvoogden bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen mejuffrouw B.J.B. wed. : D.P. Backer, aan ''t Weeshuis gelegateerd 13 jun 1786. (GAH1118)
Berber Jelles Jelgersma geb 1775 St. Annaparochie, ovl 15 sep 1847 HRL, huwt met Johan Hendrik Ree, huwt met Hendrik Hendriks Koestra op 12 mei 1831 HRL, werkster, wonende te HRL, huwt met Hendrik Bruining op 18 feb 1798 HRL, dv Jelle IJpes J, en Trijntje Hendriks; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1831, ovl 1847; oud 64 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; VT1839
Berber Jurjens Bakker zie ook: B.J. Bekker; geb 1765 ... , ovl 24 nov 1811 HRL, huwt met Hendrik Jans Bron, wonende te op de Zoutsloot in 1811; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, ovl 1822, huw 1839, ovl 1850; kind: Jan Hendriks, geb 20 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL
Berber Jurjens Bekker zie ook: B.J. Bakker; Hendrik Jansen en B.J.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jurjen Hendriks, geb 14 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Berber Klaases de Vries geb 5 jun 1805 HRL, ged 23 jun 1805 HRL, ovl 24 jul 1819 HRL, dv Klaas Heres dV, en Dirkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1819
Berber Klases Hoekstra ovl Midlum ... , huwt met Gerben Hanzes, lid DG-gemeente HRL. jan 1798, zv Klaas Wybrens Tichelaar, en ... ; gesl. Walsweer
Berber L Tolsma ovl 10 jun 1791 HRL, oud 5 jaar
Berber Lammerts Tolsma geb 1796 HRL, ovl 29 jan 1879 HRL, huwt met Tjeerd Dirks Jorritsma op 31 aug 1826 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1826, winkelierse in 1851, Rooms Katholiek, dv Lambertus Dirks T, en Jantje Hilles Meyer; BS huw 1826, ovl 1879 bev.reg. HRL 1851 wijk G-014
Berber Lieuwes van der Molen huwt met Pieter Ulbes Binksma; BS huw 1815; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den negen en twintigsten jul des Jaars Een duizend zeven honderd twee en negentig is alhier geb Aaltie waarvan vader is Pieter Ulbes Binksma en Moeder B.L. v. d. Moolen. Afgegeven te Leeuwarden den vijftienden apr Een duizend acht honderd en veertien
Berber Pieters Kummel geb 16 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, dv Pieter Kummel en Jantje Berends
Berber Pieters Wreeker geb 6 jun 1811 HRL, ovl 16 aug 1812 HRL; wijk G-259, dv Pieter W, en Pietje Christiaans (de Vries); BS geb 1811, ovl 1812
Berber Rommerts Overdijk zie ook: Berber Rommerts; geb 1793 HRL, ovl voor 1862, huwt met Klaas Cornelis Riemersma op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1812 HRL. en Sneek voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dienstmaagd, dv Rommert Klases O, en Gepke Thijssen; BS huw 1812, ovl 1861
Berber Simons Frieseman geb 27 jun 1781, ged 17 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Simon Frieseman en Idske Wijarda
Berber Sjoerds Feenstra geb 1767 ... , ovl na 1818, huwt met Jan Doekes Fokkema, doet overlijdensaangifte van Meinte Doekes in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1805, bsha181ov, huw 1819, ovl 1856, ovl 1889
Berber Symons de Haas Ekko Hendriks Frijseman ende B. d. H., beide tot HRL, sijnde de aangevinge geschied door major A. de Haas, met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in deesen, 8 May 1751; huwt met Ekko Hendriks Frijsman (= Frieseman/Vrieseman), beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 May 1751 en doen ook getrouwdt kind: Beatrix Ekkos Frieseman, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL, vader als E. Frieseman, moeder als Barbara d. H. ; kind: Beatrix Ekkos Friesman, ged 16 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Eccos Vriesman, ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Simon Eccos Frieseman, ged 11 apr 1752 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Ekkos Friesman, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL; Bauke Veenstra en B. dH., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Remonstreert met Eerbied Barbera S. dH., dogtertje van de majoor en Executeur Symon de Haes binnen deese Stad, en met deselve gesterkt, dat het klokluiden en kamerbodinneplaets binnen deese Stad vacant is geworden met het overlijden van Foekjen Munter, met welke officicie de supplnte wel geerne soude begunstigd zijn: Alwaerommer de supplnte gesterkt als vooren haer aen de tafel van UEd:Achtb:koomt addresseeren met seer gedienstig versoek ten einde het Ed:Geregte gelieven den supplnte met het officie van kamerbodinne en klokluiderse sampt turfmeeten voor de wagten binnen deese Stad te beneficeeren en aen te stellen, in plaets van wijlen de overleedene Foekjen Munter op Lasten, profijten servituten en gerechtigheeden daer toe en aenbehoorende, soodanig het de overleedene heeft gehadt; met verder versoek dat UEd:Achtb:bij provisie de persoon van Janneke Hoytes in de bedieninge van deese officien als substituit gelieven te continueeren q:f:etc:Requisitus (was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek, nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Berbera dH. tot kamerbodinne van het Raedhuis, zampt klokluiderse en afmeeten van de turf voor de wagten op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende soo en in dier voegen als het de overleedene in leeven heeft gehad: continueerende verders bij provisie in de waerneminge van deese bedieningen als substituit de persoon van Janneke Hoytes: Actum den 1 nov 1741 (was get:) Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen Beatrix Agema wed:wijlen de Majoor Simon de Haas als moeder en Wettige Voorstanderse over haar minderjarige dogter Berbera de Haas, dat UEd:Achtb:gedaghte haar supplntes Dogter hebben begunstigt, en aangesteld als Camerbodinne en Klockluidersche deeser Steede welke bedieningen door supplnte wel gaarne soude willen laeten bedienen (geduirende des supplntes dogters minderjarigheyt) als substituit door eenen Baukjen Minnes huisvrouw van Jan Sijbrens, die haer bij deesen daar toe aan UEd:Achtb:meede koomt aanbieden. Versoekende den supplnte derhalven seer onderdaeniglijk UEd:Achtb:gelieven gedaghte Baukjen Minnes als substituit Kamerboodinne en Klockluidersche, in plaats van meergedagte B. dH. aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende, quo facto etc:/:was get:/R:J:de Swart gesw:clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen de meede supplnte Baukjen Minnes tot substituit Kaemerbodinne en Klockluidersche, op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit dogh alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie van de Magistraat Actum den 20 feb 1747 /:was get:/Claas van der Brugh, ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato als boven heeft Baukjen Minnes naa voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheit afgeleyd in handen van de Hr. Presid:Burgemr van der Brugh In kennisse van mij secrts:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied te kennen Ekko Hendriks Frijseman woonende binnen HRL dat hij aan B. dH., camerbewaerder van het Stadshuis en verderen annexen daer aen dependeerende is getrouwd, en den supplnt geerne inclineerende deese bedieninge uit naem van sijn huisvrouw selfs te administreeren, onder hoope van de gunste van UEd:Achtbh daer in te sullen obtineeren, beloovende den supplnt sig tot dit alles soo veel te bevlijtigen als desselvs vermoogen hem toelaat, onder welke betuigingen den supplnt sig tot de tafel van UEd:Achtbh:koomt te addresseeren instantelijk versoekende UEd:Achtbh:gelieven den suplnt te permitteeren de bedieningen van camerbewaarder clokluiden als anders selfs te administreeren, weegens zijn huisvrouw voorengemeld quo facto(:get:) B:Dreyer Ekke Hendriks Frijseman; (:In margine Stonde:); de magistraat accorderende het versoek permitteert de supplnt Ekko Hendriks Frieseman om de bedieningen van sijn vrouw als kaemerbewaerder en klokluider met het geene daer toe behoort waer te neemen, mits doende den Eed van sig daer in getrouwelijk te gedraegen Actum den 2 jun 1751. (:get:)S:B:Bosscha(:onder stonde:) Ter ordtie van de magistr:(:get:) M:V:Idsinga; (Laager Stonde); den 9 jun 1751 heeft Ekke Hendriks Frijseman na voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Bosscha(:onder stonde:) In kennisse van mij abs:sec:S Rienstra gesw:clerq:(Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Berber Tjeerds Swart huwt met Hendrik Yntes Steenstra, wonende te Franeker; BS huw 1825, ovl 1878, bsfr 1824 huwelijken
Berber Wiebes Feenstra zie ook: Berber Wybes; geb 21 jan 1809 HRL, ovl 20 jun 1836 HRL, huwt met Jan Tamboezer op 31 jul 1834 HRL, N.H., dv Wiebe Jochums F, en Berendje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1834, ovl 1836
Berbera Augustinus zie: Stansen
Berbera Gerbens geb 2 sep 1806 HRL, ged 14 sep 1806 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk D-114, dv Gerben Tjeerds de Vries en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1812
Berbera Hobma geb 6 dec 1800 Workum, ovl 22 apr 1854 HRL, huwt met Ahasverus Fransen, (gk), Vst 18 dec 1852 uit Bolsward, N.H., dv Rienk H, en Aukje PosthumalBS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-222, wijk H-246
Berbera Kaude zie ook: Koudij; Hendrik Enners en B.K., beide van hier, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende
Berbera Koudij zie ook: Caude; huwt met Hendrik Enters, kind: Kristina Hendriks, geb 11 may 1778, ged 30 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Willem Hendriks, geb 21 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, vader als: H. Ennens
Berbera Rienks zie: Hobma
Berbera Augustinus Stansen huwt met Wieger Freerks Mockema; zie aldaar
Berbera Johannes Bakker geb 30 dec 1789, ged 3 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Johannes Bakker en Marijke Johannis Buchelaar
Berbera Sioerds Roorda en Claes Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Here Pijters; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Berbina Veenstra geb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204
Berend Abrahams zie: Pors; B.A. ende Dieuwke Jans Klaver, beyde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthoon Klaver, deszelfs broeder, 31 aug 1805; ondertrouw HRL
Berend Andeles zie: Dreyer
Berend Arink zie ook: Arenks; geb 1769 Doesburg, ovl 13 mei 1839 HRL, huwt met Klaaske Gosses Ringnalda op 1 jun 1793 HRL, soldaat in het regiment van de generaal majoor van Brakel, van Nymegen, timmerman in 1839, zv Engelbert A., (gk), en Aleida Maria Holstein, (gk), kinderen: Alida A, geb 1794 HRL, Gerardus Berends A, geb 1803 HRL, Engelbert Berends A., geb 1805 HRL, levenloos zoon 21 mrt 1811 HRL, Jan A., geb 24 feb 1798 HRL, Aafke A, geb 1 jan 1804 HRL; milhuwgerefgemeente HRLingen, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1839, ovl 1840, ovl 1847, ovl 1874, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-026, timmerman, 1814. (GAH204); B.A., soldaat in het Regiment van de generaal major van Brakel van Nymegen, ende Klaaske Gosses Reinalda van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de bruids oom Simon Jansen aldaar, 1jun17 93; ondertrouw HRL; B.A., soldaat in het Regiment van Brakel van Nymegen, en Klaaske Gosses van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 jun 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha; ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen reparatie aan de sluisdeur en het schoonmaken, ord. 31 dec 1809: f. 414:7:8; id. wegens gedane reparatie aan bruggen, 1810: 2159 Caroliguldens en 79 3/4 cen-ten; id. samen met Broersma, bij anticipatie, wegens aanbesteed en afgemaakt werk, oude schuld van 1810: 845 Caroliguldens; id. timmerwerk over 1811: f. 10:3:0; id. wegens aangenomen Stadswerk over 1812, 24 jun 1813: fr 829, 50 cts; ontvangen wegens timmerloon aan de spinzolder anno 1803, ord. 17 okt 1803: 17 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens arbeidsloon aan de hospitalen, ord. 12 mrt 1804: f. 27:2:0; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 137, 38 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; kind: Aleyda Maria Arink, geb 17 okt 1793, ged 3 nov 1793 Grote Kerk HRL; B.A., Meester huistimmerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Berend Avink B.A. eigenaar van perceel nr. 467 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 18, huis en erf, 133 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Berend Bakker geb 1811 Emden, Dld, ovl 22 jan 1892 HRL, 1e huwt met Neeltje Schaafsma, (gk), op 28 mrt 1839 HRL, wonende te HRL, varensgezel, 2e huwt met IJda Schaaf, zv Geert Evers, (gk), en Marijke Koopmans, (gk); BS huw 1839, ovl 1892
Berend Bargers geb 18 mei 1764 HRL, ovl 16 dec 1819 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr BS ovl 1819
Berend Beidschat geb 1805 ... , ovl 3 aug 1812 HRL; wijk D-154, zv Teunis B., en Martje Hendriks Huiving; BS ovl 1812
Berend Berends B.B. van HRL, en Tietje Robijns van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage
Berend Berends ende Sijbrigje Clases, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Pier Heins en de Bruidegom gest:met sijn vader Beern Beerns; huw.aang. HRL 1738
Berend Berends ged 31 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Wijlen Berend Pieters en IJe-tje IJsbrands
Berend Berends huwt met Jikke Freriks, kind: Antje Berends, geb 9 apr 1788, ged 27 apr 1788 Grote Kerk HRL
Berend Berends ovl 4 jan 1809 ... , huwt met Grietje Gerrits Dijkstra op 11 jun 1797 HRL, kind: Jan Metzelaar, geb 3 jun 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1819 1831 overlijdens, ovl 1861; kind: Jan Beernts, geb 3 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Berend Berends ovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk A-172, gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Berend Berends ovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk G-303; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204)
Berend Berends zie: Formeling, Nijhuis
Berend Bernardus zie: Helmer
Berend de Boer ovl 21 dec 1789 HRL, huwt met Marijke Harmens, kind: Susanna de B., geb 1769 HRL; BS huw 1823; bij ovl 58 jaar oud
Berend Bonk geb 1794 ... , wever, huw.get. bij J. Cordel en M. Fransen, wonende te HRL; BS huw 1815
Berend Breuker huwt met Berber ... , kind: Catharina Berends B, geb 1764 HRL; BS ovl 1838
Berend Bruining ovl voor 1815; erven B.B. eigenaar wijk D-107; gebruiker is Hendrik ter deus, sjouwer, 1814. (GAH204); B.B. en Trijntje Gerrits, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL. en toen getrouwd; woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Berend Budding Berend (1835), Bernardus Hendrikus (1771); ovl voor 1804, huwt met IJda (1835) IJttie (1771) Douwes Bolta, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 26 dec 1771, kind Grietje B, geb 1772 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1835, sch . lett-bb; ovl 2 jan 1803 HRL, oud 52 jaar; Berend H.B. en Berber Harmens, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 8 sep 1776 HRL, en toen getrouwd
Berend Burgers ook als: Berend Borgers; geb 1764 ... , huwt met Willemke Daniels, huw.get. bij J. Nieuwenhuis en S.J. vd Bos, oom bruidegom 1815, wonende te HRL. 1813, id. bij G.G. Hankes en A.A. Knipper 1815, id. bij P.J. Wever en A.H. Klumpert, neef bruid 1815, id. bij J.D. Bongaard en T.O. Hoekstra, zwager bruidegom, wever 1818, doet overlijdensaangifte van Jiesk Willems Stoker 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1841; B.B. en Willemke Daniels, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; geb 1771 ... , ovl 16 dec 1819 HRL, huwt met Lolkje Johannes Dijkstra, doet overlijdensaangifte van Harmen Tuininga 1811, die in zijn huis ovl, oud 70 jaar, kinderen: Antje, geb 1795/1799 HRL, Catharina Berends B, geb 1794 HRL; BS ovl 1811; 1820 huwelijken, ovl 1859; gebruiker van wijk G-151, wewer; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); B. Borgers (!), en Lolkje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL; B. Borger (!) en Lolkje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Berend van Dalden B. vD. en Albertje Poppes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Berend Douwes geb 18 okt 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL, zv Douwe Harmens en IJtje Pieters
Berend Eelkes gebruiker van wijk E-105; medegebruiker Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Jan Douwes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Engelberts zie: Arink
Berend Fedes zie: de Jong
Berend Feites zie: Schotanus
Berend Fikke geb 1 jan 1804 HRL, huwt met Ruurdje Tichelaar, (gk), en met Catharina Kroese, (gk), op 26 feb 1835 HRL, behorende tot de Mobiele Vriese Schutterij, werkman in 1851, N.H., zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Berend Geerts zie: Bakker
Berend van Gelderen hm: ... , kind: Jeltje Berends vG, geb 1798 HRL; BS ovl 1845
Berend Gerrits zie: Baantjer, Hankes, (2x)
Berend Gerrits B.G. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 mrt 1782 HRL, en zijn getrouwd den 1 apr daar aanvolgende
Berend Gerrits begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Berend Hankes T.B. en Marijke Harmens, beide van HRL, laatst geproclameert 16 apr 1775 HRL, en toen getrouwd
Berend Hankes Maandag den 31 dec 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde Wijders, uit eene voorafgemaakte nominatie eenige Sollicitanten, door het Lot tot Lantaarnvuller (in plaatze van Teunis Bosch welke overleeden is) aangesteld, den Burger B.H., en is dezelve daadelijk door den praesident onder Eede genoomen. (GAH44)
Berend Harmens zie: Faber, Siderius
Berend Harmens zie bij: Berent Hermanni
Berend Harmens B.H. en Antje Wouters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Berend Harmens woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Harmens Jan Berends ende Clara Keimpes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.H., goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL
Berend Harmens Jan Brevink ende Maria Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Gerrijts, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL
Berend Harmens wed. Tomas Rosendaal bet f. 56:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend weefloon van B.H., 19 may 1764. (GAH1094); id. f. 34:12:12, 15 Mey 1762. (GAH1092); id. f. 41:7:8, 14 jun 1763. (GAH1093); id. f. 45:19:8 van may 1764 tot may 1765, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 44:0:0, (nu vermeld als wed. Theunis Roosendal), 26 aug 1766 (GAH1096)
Berend Harmens geb 1752 HRL, ovl 4 jun 1812 HRL, ongehuwd, ovl wijk D-195, zv Harmen Jans en ... ; BS ovl 1812
Berend Harmens ovl voor 1828, huwt met Klaaske Klaases; BS ovl 1827
Berend Helmer geb 1788 Zolsbergen, Dld, ovl 23 jan 1836 HRL, (oud 48 jaar), 1e huwt met Antje Willekes, 2e huwt met Akke Jans Boetje, timmerman, zv Bernardus H, (gk), en ... ; BS ovl 1836; B.H. en mede eigenaars, bezitters van percelen nrs. 1662 en 1663 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 281, resp. huis en erf, huis, resp. 36 en 45 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); B.H. eigenaar van perceel nr. 1828 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 280, huis en tuin, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Berend Hendriks Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen, eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter beantwoordinge van UWL:Missive van den 21 deezer dienst, dat wij de daar bij gevoegde Lijsten, hebben gesteld in handen van eene Personeele Commissie, ten einde dezelve te examineeren, en wel bevindende, de betaaling van de goedgedaane Manschappen bij wijze van voorschot aan UWL te bevorderen, terwijl wij UWL:bij deezen tevens informeeren, dat onder ons reeds is berustende, eene Lijst van drie persoonen, met name B.H., Thijesse Freerks Bastiaan en Abraham Boerman, welke op den 11 nov L:L:van HRL herwaards, en op de dag daar aan volgende, van hier naar Utrecht, zijn opgezonden, en aldaar door den Inspecteur Generaal zijn goedgedaan uitgezondert de eerstgemelde B.H., welke als onder de maat zijnde, schijnt afgekeurd te zijn; Eindelijk gelasten wij UL:bij deezen, om stiptelijk zorge te draagen, dat met de Sluizen onder UL bedrijve, niet werde gestroomd, dan na dat door ons daar toe nadere aanschrijvinge zal zijn gedaan; Welk aangenoomen is, voor Notificatie. (GAH45)
Berend Hendriks (NB: woond hier geen doekkooper bij), woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Hendriks zie: van Beemen, Gerrijts, Wewer
Berend Hendriks oud 74 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schaarslijper, wijk G-206; VT1839
Berend Hendriks geb 1763 Leeuwarden, ovl 18 jun 1854 HRL, huwt met Leentje Harms; BS huw 1854
Berend Hiddes Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, B.H., Tjalke Coster, Luitje Saskers, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Berend Hilles zie: Braams
Berend Hilles B.H. en Catharina Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Harmens Tuining, de stevader, 3 jul 1790; ondertrouw HRL; B.H. en Catharina Jans Hendriks Ringring, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; ovl voor 1815, wed. gebruiker van wijk G-105, gealimenteerd, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog aan de Ratel of Haaven Wagten, Johannes Velthuis, en B.H. ter Zake ontdekte diefstal, waar van de daaders in handen der Justitie geraakt, en van het fait overtuigd worden toegekend de Praemie bij Publicatie van de Regeringe, de dato den 8 mrt 1798, op dergelijke ontdekkingen vastgesteld. (GAH44); Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers Johannes Hartmans, Anthoon van Aaken, Pieter Doekes, B.H., Johannes van Belkum, Johannes Velthuis, Gerrijt Harkes, Nicolaas van Brigade, en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd; ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad; Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan; Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden; de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat; deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen pr monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk:gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen; Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten(vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd; en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden; Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers; Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 be?digde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Berend ten Holt B. tH. ende Geeske Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Berends goede bekende, 4 okt 1788; ondertrouw HRL; B. tH. en Geeske Harmens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 okt 1788 HRL, en zijn den 9 nov 1788 getrouwd
Berend Hoogeveen ovl voor 1890, huwt met Trijntje Kuipers; BS ovl 1889
Berend Jacobs pottenbakker, burger te Dokkum op 6 mrt 1671, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Berend Jans zie: Baantjer, Bettels, Braammeyer, Faber, Fikke, Oppenkamp, Smit
Berend Jansen Donderdag den 10 okt 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde Wijders ter vergadering, den Burger Henricus Strooband, Luitnt:onder de Gewapende Burgermacht alhier, thans Guarnisoen houdende te Workum, Zich beklaagende dat de Burgers Jacob de Boer, Gerlof de Vries, Sijtse Gerrijts, Abe Johannes en B.J., Welke twee eerstgemelde op ontslag van de Majoor Jurres, en de drie laatstgenoemde, met Verlof uit hun Guarnisoen Vertrokken Waaren, en Schoon het Verlof der drie laatstgemelde geexpireerd Was, tot nog toe niet Waaren Wedergekeert, Verzoekende den Comparant door den Raad te mogen Werden geassisteert, ten einde om gedagte Perzoonen te noodzaaken, van hun Guarnisoen Weder te betrekken, Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, dezelve Burgers daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden, en aan dezelve hunne Verplichting voor ogen te houden, en in Cas van Weigering, hendoor eene Militaire Escorte, na hun Guarnisoens Plaats te doen Transporteeren; Op Welk ontbod de Burgers Sijtse Gerrijts en B.J., als Zijnde Abe Johannes buiten de Stad, gecompareerd Zijn, en daadelijk aangenoomen hebben, van na hunne Guarnisoens Plaatzen, vrijwillig te Zullen Vertrekken; Zijnde voorts Jacob en Boer, en Gerlof de Vries, met hunne Vaders gesterkt, ter Vergadering gecompareerd, Welker vaders Sustineerden, dat hunne Zoons, uit hoofde van het ontslag van de Majoor Jurres ongehouden Waaren, om Weder te behoeven uit te trekken; Waarover nader gedelibereerd Zijnde in geconcludeert, gedagte Jacob de Boer en Gerlof de Vries, te gelasten, van Zich niet buiten de Stad te begeeven, voordat niet de elucidatie, over hunne beswaaren van het departementaal Bestuur van de Eems gevraagd Had, Zijnde ten dien einde aan welgedagte Bestuur navolgende missive Ingezonden, met bijvoeging van eene Copia van het ontslag van de Majoor Jurres. (GAH45)
Berend Jansen woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Jansen woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Jans weduwe woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Jans B.J. van HRL, en Jeltje Willems van IJdaard, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigschrift alhier getrouwd den 9 naastvolgende
Berend Jans B.J. en Trijntje Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 3 naastvolgende
Berend Jans B.J. en Maartje Jakobs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn den 2 den novemb. daaraan volgende getrouwd
Berend Jans zie ook: de Vries; B.J. en Wytske Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 7 jun 1772 HRL, en toen getrouwd; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Vijf en twintig jun is Geboren Antie dv B.J. en Wietske Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Berend Jans ovl 17 apr 1793 HRL, oud 38 jaar; ovl 29 jan 1789 HRL, oud 49 jaar; ovl 16 apr 1790 HRL, oud 40 jaar
Berend Jans Auke Bouwes ende Hijlkjen Jetzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.J. de oom, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Berend Jans Hidde Hendriks ende Maayke Jetzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.J., deszelfs oom, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Berend Jansen Bernardus Johannes en Engeltje Harmanus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.J., goede bekende, 9 may 1789; ondertrouw HRL; Gerardus Eelkes Eelcoma ende Aukje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.J., goede bekende, 2mrt17 93; ondertrouw HRL
Berend Jansen weesvoogden bet f. 90:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van 2 jaaren van Dirk Feikes als schoenmaakersgezel bij B.J., 11 may 1790. (GAH1122)
Berend Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk B-142, gealimenteerd, medegebruiker is Pieter dekker, panbakkersknegt, eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Berend Jans ovl voor 1815; wed. (Wytske Jans), gebruiker van wijk F-235, wafelbakster, medegebruiker Johannes Berends de Vries, wafelbakker, (zoon), eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)
Berend Jand ovl voor 1815; wed. eigenaar van wijk G-149, gebruiker is Anth. Hendriks, gealimenteerde, 1814. (GAH204)
Berend Jans ovl voor 1800, huwt met Geertje Wybrens, zie aldaar
Berend Jans huwt met Maria Berends, kind: Catharina Berends, geb 1785 HRL; BS ovl 1847
Berend Jans ovl voor 1799, huwt met Caatje van Lindt; zie ook K. van Lindt
Berend Jans huwt met Marijke Eisses, kind: Jan Berends Vredenburg, geb 1775 HRL; BS ovl 1826
Berend Jans ovl 16 apr 1790 HRL, huwt met Trijntje Wiebrens, kind: Anna Catharina Elisabeth, geb 1785 HRL; BS huw 1822
Berend Jans geb 1757 ... , huw.get. bij J.P. Wever en C.B. Borgers, wever, wonende te HRL; oom bruidegom; BS huw 1820; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 71:8:0 voor geleeverde broek streept, 23 jun 1795, quit. no. 8 (GAH1127)
Berend Johannes zie: Pol
Berend Johannes B.J. en Mintje Ages, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn den 12 den daaraanvolgende getrouwd; kind: Leentje Berends, geb 26 jan 1787, ged 11 feb 1787 Grote kerk HRL; kind: Age Berends, geb 16 feb 1789, ged 1 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Getje Beerends, geb 16 may 1792, ged 29 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sietse Beerents, geb 4 feb 1796, ged 21 feb 1796 Grote Kerk HRL
Berend Johannes Arjen Geerts Bos ende Antje Harmanus de Ruiter, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.J. de swager, 7 may 1791; ondertrouw HRL
Berend Klaases geb 18 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Klaas Berends en Kunnigje Lieuwes
Berend Kloppenburg ovl voor 1862, huwt met Jeltje Blok; BS ovl 1861
Berend Klumbes ovl 3 apr 1789 HRL, oud 60 jaar
Berend Colling ovl 26 mrt 1787 HRL, oud 40 jaar
Berend Koopman huwt met Petronella Sander, kind: Bernardus Berend Koopman, geb 13 okt 1785 te Ingum, Oost-Vriesland; zie verder aldaar
Berend Linis huwt met ... , kind: Anna Margaretha L, geb 1789 St. Jansga; BS ovl 1843
Berend Lolkes huwt met IJttje IJsbrands, kind: Doetje Berends, geb 1763 HRL; BS ovl 1836
Berend Lucas zie: Baantjer
Berend Meenderings huwt met Aafke Jans, kind: Geeske Berends Meenderings, ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Berend Meikman huwt met Johanna Ros, kind: Johanna Berends Meikman, geb 13 apr 1789, ged 17 apr 1789 Grote Kerk HRL
Berend Nijhuis Donderdag den 3 jan 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog aan den lantaarnvuller B.N. gedurende de genesinge van het ongemak aan zijne handen, welke hij in de bedieninge van zijne Post bekoomen had, uit de Correspondentiebeurs toegelegt ''s Weeks drie CarGuldens. (GAH44)
Berend Nijhuis zie ook: Bernardus Nieuwenhuis; geb 1797 HRL, ovl 16 sep 1849 HRL, 1e huwt met Johanna Batzal op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 2e huwt met Anna Faber op 14 mei 1835 HRL, 3e huwt met Anna Berends B. op 25 jul 1844 HRL, turfdrager in 1849 huw.get. bij J.A. vd Zee en G. Blommers, wever, 1835, geslnm ook als: Nieuwenhuis (1847 overlijdens), voornaam vader Berend ipv Bernardus, zv Berend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1822, huw 1835, huw 1844, ovl 1847, 184 9ov; gebruiker van wijk D-036; medegebruiker Pieter Weesen, wewer; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend van Olst ovl voor 1827, huwt met Aukje Hoekstra; BS ovl 1826
Berend Omans BEREND (1814), BERNARDUS, (1841); geb 1752 Wettingen, Dld, ovl 23 sep 1841 HRL, huwt met Wietske Gerkes, huw.get. bij J. Prins en P.P. de Graaf, 1811, id. bij G.J. Rolvink en T.C. Bolleman, wever, wonende te HRL, 1832, kind: Hermanus O, geb 1804 te HRL; BS huw 1811, huw 1827, huw 1832, ovl 1841; eigenaar en gebruiker van wijk G-031, wewer, 1814. (GAH204); oud 84 jaar, geb Wettering en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-031; VT1839; B.O. eigenaar van perceel nr. 961, weversknegt, woonplaats HRL, legger nr. 497, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 1970 te HRL, weversknegt, woonplaats HRL, legger nr. 497, huis en erf, 165 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Berend Oorthuis geb 1756 in het Munsterland, ovl 18 mei 1823 HRL, 1e huwt met Beitske Jans Bakker, 2e huwt met Martje Gerbens/Gerrits vd Meulen op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij P.A. Dijkstra en G.B. Vogelzang wonende te HRL, 1815, id. bij J.A. Stork en T. Karels, 1821, doet overlijdensaangifte van Hendrikus Sterk in 1811 en is dan brouwer, kinderen: Hendericus O, geb 21 aug 1787 HRL, Rinke Berends O, geb 3 jul 1798 HRL, Marijke Berends O, geb 1793 HRL, Sijbrand O, geb 1793 HRL, Jan O geb 7 feb 1785 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1820, huw 1821, ovl 1823, ovl 1824, ovl 1832, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk G-022, koopman, 1814. (GAH204); B.O. ende Martje Gerrits van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; B. Hendriks O. en Beitske Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand; woont in 3e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Beerend O., Koopman, wonende te HRL, is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg; B.O., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te Passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL
Berend Piers wonende te St. Jacobi Parochie; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens twee morgen Billand f. 50:0:0, gaet af f. 24:17:4, resteert f. 25:2:0 12, no. B., 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. f. 22:15:12 na aftrek van f. 27:4:0, 1777. (GAH1108); id. voor 2 morgen 324 roeden greide onder Jacobi Parochie f. 21:15:6 na aftrek van f. 28:4:10, nu no. 2 in plaats van no. B., 1780. (GAH1111); id. f. 23:0:12 na aftrek van 26- 19-4, 1781. (GAH1112); id. f. 22:15:12 na aftrek van f. 27:4:4, 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. f. 22:15:12 na aftrek van f. 27:4:4, 1778. (GAH1109); id. f. 21:10:6, na aftrek van f. 28:9:10, 1779. (GAH1110); betaalt aan dito f. 25:0:0 wegens propijn der landen over 1777. (GAH1108); id. terzake een half jaar propijn wegens een 5 jarige continuatie van inhuring van 2 morgen 324 roeden greide onder St Jacobi Parochie gelegen, gequoteerd met no. 2, 29 jan 1783. (GAH1114); id. f. 21:11:6 voor 2 morgen en 324 roeden greide onder St Jacobi Parochie, no. 2, 1784. (GAH1115); id. f. 21:15:6, 1785. (GAH1116); id. 19 apr 1786. (GAH1118); id. 11 apr 1787. (GAH1119); id. 28 may 1788. (GAH1120); id. f. 27:10:0 terzaake propijn wegens de inhuiringe van ruim 2 morgen billand, 28 may 1788. (GAH1120); id. f. 47:8:0 voor 2 morgen billand, no. 2, 27 may 1789. (GAH1121); id. 5 may 1790, 2/5 jaar. (GAH1122); id. 27 apr 1791, 3/5 jaar. (GAH1123); id. 55 :0:0, af: Re?el: f. 7:7:0, resteert: f. 47:13:0, 23 may 1792 (GAH1124); id. 17 jul 1793 (GAH1125)
Berend Pieters geb 12 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasses en Eelkje Berends Siderius
Berend Pieters huwt met Jeltje Jans, kind: Jan Berends, geb 20 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL
Berend Plagge ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:0:0 wegens geleverde twee stukken doek, kwit. no. 4, 9 jul 1782. (GAH1113); id. f. 46:12:4 terzaake geleverde linnen, quit. no. 14, 29 jun 1790. (GAH1122)
Berend Rekkenburg ovl voor 1815; huwt met Hieke/Hijlkje Sibes, wonende te HRL. 1811, kind: Antje R, geb 1771 HRL; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1832; wed. B.R. gebruiker van wijk F-046, gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Sijbes, beide van HRL, geproclameerd de 20 Ap: en de 7 en getrout de 14 mei 1769; ovl 2 mrt 1790 HRL, oud 50 jaar; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & Sestig den Vijfde dec is Geboren Anna dv B. Reckenborg en Hiltje Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 apr 1816
Berend Rinnerts zie ook: Vogelzang; B.R. en Jantje Klases, beide wonende te HRL, kind: Grietje Berends, geb 19 okt 1762 HRL, zie verder aldaar
Berend Sybes zie: Faber
Berend Smit woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Stokman woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650)
Berend Teunis zie: Beidschat
Berend Theunis B.T. van Bolswaard en Pietje Pieters van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 oct 1777 HRL, en vervolgens naar Bolswaard om aldaar in den echten staat te wroden bevestigt
Berend Vreedenburg huwt met Marijke Jans, kind: Jan Berends Vreedenburg, geb 29 dec 1774, ged 17 jan 1775 Grote Kerk HRL
Berend Wernderls huwt met Helena Laurens, kind: Adriaantje Berends Wernderls, geb 3 dec 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL
Berend Willems ovl 21 apr 1789 HRL, oud 13 jaar
Berend Yedes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 163:4:0 voor geleverde 8 stukken linnen, quit. no. 11, 20 apr 1790. (GAH1122); id. f. 84:3:0 wegens geleverd doek, quit. no. 19, 14 sep 1790. (GAH1122)
Berend Andeles Dreyer geb 1800 HRL, ovl 17 apr 1839 HRL, 1e huwt met Hijke vd Stel op 29 apr 1821 HRL, huw.afk. 15 en 22 apr 1821, 2e huwt met Hiltje Harmanus Schut op 10 jan 1828 HRL, huw.afk. 16 en 23 dec 1827 HRL en Nieuwe Pekela timmerknecht in 1839, meester timmerman in 1828, huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda 1836, zv Andele Jans D, en Baukje Barends Vogelzang; BS huw 1821, huw 1828, huw 1836, ovl 1839
Berend Berends Formeling ovl 21 mrt 1808 ... , huwt met Jikke Freerks, kind: Antje Berends F, geb 1788 HRL; BS huw 1819, ovl 1827, ovl 1852
Berend Feddes de Jong ovl voor 1815, huwt met IJmkje Andries Teller, kind: Fedde, geb 1790 te Bolsward; BS ovl 1849; BS Franeker huw 1814
Berend Feites Schotanus ovl voor 1845, huwt met Trijntje Meinderts; BS huw 1844
Berend Gerrits Baantjer geb 1801 HRL, ovl 18 feb 1846 HRL; op een vissersschuit even buiten de haven dezer stad, 1e huwt met Eelkje Hendriks Zijlstra, 2e huwt met Hinke Leyenaar, zeeman, zv Gerrit Hendriks B., en Benske Rintjes Wagenaar; BS ovl 1846
Berend Gerrits Hankes geb 1773 HRL, ovl voor 1828, huwt met Maria Elizabeth Keuning, Akke Voets en IJmkje Jans, wever te Franeker in 1825, kinderen: Willem H., geb ... ., Johannes Berends H, geb 1795 HRL, Gerrit Berends H, geb 1801 HRL, Stientje Berends H, geb 1804 HRL, zv Berend Gerrits H, en Geertje Berends; BS ovl 1826; 1827 huwelijken, ovl 1828, BS Franeker ovl 1825, fr1828 huwelijken; gebruiker van wijk G-322, wewer, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)
Berend Gerrits Hankes huwt met Geertje Berends, kind: Berend Gerrits H, geb 1773 HRL; bsfr 1825 overlijdens
Berend Harings van der Wal geb 1804 HRL, ovl 3 feb 1859 HRL, huwt met IJtje IJmes de Jong op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1826, metselaar, zv Haring Jelles vdW, en Trijntje Overberg; BS huw 1826, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-106; VT1839; B.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 249 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 763, huis en erf, 115 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Berend Harmens Faber huwt met Jeltje Meinderts, kind: Willem Berends F, geb 1789 HRL; BS huw 1835
Berend Harmens Kloppenburg geb 1788 HRL, ovl 23 dec 1848 HRL, huwt met Jeltje Baukes de Vries op 12 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821, werkman in 1848, huw.get. bij F. Zwaal en T.G. Hog, zv Harmen K, en Trijntje Hendriks; BS huw 1819, huw 1821, ovl 1848; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-327; VT1839
Berend Hendrik Bruggen huwt met Berber Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May den 22 Dito 1752 getrouwt
Berend Hendriks Drok B.H.D., oud zes en ddertig Jaren, landbouwer van beroep, wonende te Nieuwe Pekela, nabuur van de overledene, verklaart dat op zaturdag den negenden twintigsten Van de Maand okt des Jaars achtien honderd en Veertien in het huis getekend Nr. 62 te Nieuwe Pekela binnen deze Gemeente ovl is Grietje Alberts Jonker, oud een en zestig Jaren, Schippers Vrouw, wonende in deze gemeente, thans buiten beroep, Weduwe Van Wijlen Harm Gerrits Stuur. Waarop deposanten deze acte met mij getekend hebben na dat hun dezelve is Voorgelezen
Berend Hendriks Gerrijts ovl 7 jan 1780 ... huwt met Marijke Taekes, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1759, kinderen: Taeke vd Form, geb 1771 HRL, Aaltje Hendriks, geb 1766 HRL; huw.reg. N.H. 1759, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1830, ovl 1843
Berend Hendriks Heiling B.H.H. ende Antje Berends de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Blaauw, goede bekende, 28 may 1791; ondertrouw HRL; Jan Gerink ende Marijke Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon B.H. Heilen, 7 apr 1792; ondertrouw HRL; B.H.H. en Antje Berends de Boer, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 jun 1791 HRL, en zijn den naastvolgenden 13 den getrouwd
Berend Hendriks Wewer gebruiker wijk B-085; eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204)
Berend Hilles Braams ovl 18 nov 1810 HRL, huwt met Trijntje Hendriks Rink, werkman, ook huwt met Antje ... ; kinderen: Hille Berends B., geb 1788 HRL, Marijke Berends B, geb 1796 HRL, Anna Berends B, geb 1800 HRL; BS huw 1821 1836 overlijdens, huw 1837, ovl 1847, ovl 1849
Berend Jans Baantjer geb 1806 HRL, ovl 26 mrt 1845 HRL, huwt met Nieske Boomsma, (gk), op 18 jun 1835 HRL, timmermansknecht, zv Jan Berends B., en Jeltje Thijsen Zwolstra; BS huw 1835, ovl 1845; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk G-218; VT1839
Berend Jans Bakker ovl voor 1813, huwt met Hotske Pieters Scheltema, beide van HRL, gepro clam:de 15-22 Feberwari en getrout de 1 mrt 1761, in leven echtelieden te HRL, kind: Trijntje Berends B., geb 1773 HRL; DTB N.H. HRL, BS huw 1812; kind: Trijntje Berends Bakker, geb 24 dec 1772, ged 12 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Berends Bakker, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Barends Bakker, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL, vader als Barend J.B. ; kind: Pieter Berends Backker, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Beernts Bakker, ged 14 Febrij 1771 Westerkerk HRL; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Seventig den Veertiende feb is Gedoopt Trijntje dv B. Jansen B. en Hotske Pieters Scheltema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 mei 1815
Berend Jans Braameyer geb 1775 ... , ovl 1 jun 1815 HRL, huwt met Aafke Cornelis de Roos op 25 mei 1800 HRL, meester ijzersmid. meerderjarige vrijgezel te HRL; koopt smederij en pakhuis in 1800, kinderen: Hijke Berends, geb 20 dec 1806 HRL, Froukje Berends B, geb 1802 HRL, Jantje B, geb 19 okt 1809 HRL, Jan Beerends, geb 16 mei 1805 HRL, Hieke Beernds, geb 9 jul 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, BS ovl 1815, ovl 1828, ovl 1830, ovl 1856, ovl 1876; eigenaar van wijk A-065; gebruiker is Aldert G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is Douwe Nagtegaal, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. Krijl, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-140; gebruiker is Pieter H. Kerkhoven, timmerknegt, 1814. (GAH204); wed. B.J.B. eigenaresse van perceel nr. 240 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 124, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Berend Jans Faber huwt met Jeltje Willems Schevel, kind: Hermanus Berends Smit, geb 1791 HRL; BS ovl 1830; 1857 overlijdens
Berend Jans Lurks B.J.L. en Antje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 sep 1772 HRL, en toen getrouwt
Berend Jans Nuisker eigenaar en gebruiker van wijk H-238, schipper, 1814. (GAH204); Extract uit het Doop Prothocol der Hervormde Gemeente van Scheemda. In den Jare Een Duizend zeven Honderd twee en negentig, den negentienden Februarij, is ged Een dogter van B.J. Nuisscher en Margjen Jans, Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract Conform
Berend Jans Oppenkamp huwt met Trijntje Harmens, kind: Jan Berends O, geb 1783/87 HRL; BS huw 1854
Berend Jans Smit ovl feb 1797 HRL, huwt met Jeltje Willems, grofsmid. kinderen: Jan Berends S, geb 1785 HRL, Harmen Berends S, geb 1791 HRL; BS geb 1812, huw 1816, huw 1818, huw 1829; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 56; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Bouwe Boomsma als Administrator, over de goederen van de drie jongste kinderen van B.S., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Berend Jans de Vries ovl 27 jan 1811 HRL, huwt met Wytske Jans, kinderen: Antje Berends dV, geb 1788 HRL, Johannes Berends dV, geb 1780 HRL; BS huw 1815, huw 1821, ovl 1830, ovl 1831; weduwe B.J. d. V. eigenaresse van percelen nrs. 1593 en 1594 te HRL, kramersche, woonplaats HRL, legger nr. 737, resp. huis en erf, huis, resp. 120 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Berend Johannes Pol geb 1766 HRL, ovl 19 dec 1846 HRL, huwt met Martha van Dam op 2 aug 1795 HRL, laatste afk. 2 aug 1795, koopt diverse huizen in 1798, korendrager in 1846, wafelbakker in 1831, huw.get. bij J.C. Homberg en T. Steffens, 1815, id. bij H. Tobe en A. vd Kallen, 1817, id. bij J.A. vd Zee en G. Blommers, 1835, kinderen: Engelbert P, geb 1796 HRL, Vhristina P, geb 5 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1815, huw 1817, huw 1823, ovl 1831, huw 1835, ovl 1846; eigenaar van wijk B-137; gebruiker Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt, en Albertje Pieters, 1814. (GAH204); id. van wijk B-143; gebruiker Gerrit Severin wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-145; gebruiker Pieter Jurjens wed., gealimenteerd, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-147, wafelbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-148; gebruiker Jelle C. Overdijk, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-160; gebruiker Pieter Bruining, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk D-113; gebruikers Jouke Jolles Kanonrijder, en Jan Huyer militair, 1814. (GAH204); B.P. en Martje van Dam, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jans, goede bekende, 18 jul 1795; ondertrouw HRL; Johannes van Slooten van HRL. en Stijntje Feddes van Dockum, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.P., deszelfs schoonzuster (?), 9 feb 1805; ondertrouw HRL; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839; B.P. eigenaar van de percelen nrs. 43 en 44 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. huis en huis, resp. 66 en 33 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van percelen nrs. 48, 50 en 52 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. huis en erf, huis en erf, en huis en erf, resp. 40, 72 en 32 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 15 en 9. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 54-57 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. huis en erf, erf, huis, en huis en erf, resp. 68, 30, 49 en 42 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, nihil, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 173 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 1357 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog den Burger B.P. na dat dezelve vooraf de Burger Verklaaringe had gepraesteert en Vertekend, tot mede ordinaris koorndraager aangesteld en ten dien einde onder eede genoomen. (GAH44); B.P. eigenaar van perceel nr. 1912 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Berend Johannes Wielinga zie ook: Berend Johannes; geb 1761 ... , ovl 17 jul 1815 HRL, huwt met Mintje Ages Zeilmaker, kinderen: Age Beerends W, geb 1789 HRL, Geertje Berends W, geb 1791 HRL, Sijtze Berends W, geb 1796 HRL, Johannes Berends W, geb 1786 HRL, Leentje Berends W, geb 1787 HRL, meester wieldraaier in 1815, huw.get. bij J.H. Leyenaar en J.K. Zeilmaker 1811, id. bij M.H. Wiersma en J. Zeilmaker, oom bruid. won HRL. 1814, id. bij G.A. Zeilmaker en IJ.P. Nieuw, wonende te HRL 1815; BS huw 1811, huw 1814, huw en ovl 1815, ovl 1828, BS Franeker huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-125, wieldraayer, 1814. (GAH204); B.J.W., wieldrayer, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van ht huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te harlingen
Berend Lucas Baantjer huwt met Dieuwke Jans, kind; Jan Berends B., geb 1771 HRL; BS ovl 1827
Berend Pieters Cummel geb 8 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Cummel en Jantje Berends(!); geb 29 aug 1793, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Pieter Kummel en Jantje Berends
Berend Rinnerts Vogelzang huwt met Grietje Pieters en huwt met Jantje Klases, kinderen: Baukje Berends V, geb 1772 HRL, Catharina Berends V, geb 1765 HRL, Grietje Berends V, geb 1762 HRL; BS huw 1815, ovl 1839, ovl 1846
Berend Roelofs de Vries 1e huwt met Wytske Martinus Kouwenhoven op 27 jul 1800 HRL, 2e huwt met Reintje Sjoerds vd Vorm op 26 nov 1809 HRL, afwezig of ovl in 1840, kinderen: Sjoerd, geb 23 aug 1810 HRL, Roelof Barends dV, geb 1 jul 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS huw 1840 1859 overlijdens
Berend Sybes Faber huwt met Aaltje ... , kind: Trijntje Berends F, geb 1758 Menaldum; BS ovl 1838
Berend/Barend Johannes Groen geb 1779 HRL, ovl 18 aug 1848 HRL, 1e huwt met Pietje Dirks vd Woude op 14 mei 1809 HRL, 2e huwt met Rinske Annes Mol op 15 dec 1816 HRL, huw afk. 17 en 24 nov 1816, schoenmaker in 1848, huw.get. bij H. IJ. Brouwer en A. Andries 821, levert paardetuig in 1808, kind: Johannis, geb 31 mrt 1811 HRL, zv Johannes Jans G, en Hiltje Berens Braammeyer; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1821, ovl 1848, ovl 1856,; eigenaar en gebruiker van wijk E-171, schoenmaker, medegebruiker Jan Top, sjouwer, 1814. (GAH204); B.J.G. en Pietje Dirks van der Woude, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Gras maand 1809; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-171; VT1839; kind: Johannes Barends Groen, geb 31 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 51, inwonend bij Johannes Jans, 25 jaar, ongehuwd; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); B.G. eigenaar van perceel nr. 1268 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 247, huis en erf, 149 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Berend/Bernardus Nieuwenhuis geb 4 apr 1754 Alstee ??, ovl 19 jul 1818 HRL, huwt met Antje Johannes Dijkstra, kinderen: Johannes N, geb 1790 HRL, Catharina Bernardus Nijhuis, geb 24 aug 1793 HRL, Bernardus, geb 1797 HRL, Johanna N, geb 1801 HRL, Berend wordt ook genoemd Bernardus Nijhuis (ovl 1849), huw.get. bij . D. Dijkstra en I. Visser, wever, wonende te HRL 1814; BS geb 1814, ovl 1818, ovl 1845, ovl 1847, ovl 1849, ovl 1864; B. Nijhuis van HRL, ende Antje Johan van Franequer, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Wilkes, goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; Bernardus Nijhuis van HRL, en Antje Johan van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Franeker alhier getrouwd ten zelfden dage; Abe Johannes ende Tjietske Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, goede bekende, 30 jun 1792; ondertrouw HRL; Johannes Gerrijts ende Janke Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, de schoonbroeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Berend Borgers ende Lolkje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, goede bekende, 4may17 93; ondertrouw HRL; Anthoonij Brugman van HRL. ende Marijke Meyer van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; Marten Johannes Visser en Marijke Berends Nieuwhuis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader B.N., 22 mrt 1806; ondertrouw HRL; Ik Ondergetekende Eelkje Murks weduwe Jan Anthonij, Groenteteverkoopster te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Sijtske Jans bij mijnen wijlen man in echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Berends Nijhuis, zv B. Nijhuis en Antie Johannes, Mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL, in ondertrouw worden opgenomen, om daarna in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 Oct. 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Sesde mrt is Geboren Johannes, zv B.N. en Antie Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL de 13 okt 1815; Bernardus N. eigenaar van perceel nr. 1660 te HRL, wever, woonplaats HRL, legger nr. 481, huis, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Berendijna Hendriks ovl 29 okt 1787 HRL, oud 28 jaar
Berendina Bukers Extract uit het Doopregister der grote of St. Stephanuskerk, van de nederduitsche Hervormde gemeente binnen de Stad Nymegen, ter Secreatrie derzelver berustende alwaar onder anderen gevonden word, als volgt: 1767, mrt 25, Willem Burgerhoff en B.B., Echtelieden: Wouter. Accordeert met voors:Doopregister, voor zo verre het geextraheerde betreft. Nymegen den 16 mrt 1816(Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 3)
Berendina Grimmius huwt met Rein Kussendrager op 6 okt 1805 HRL, komt van Groningen, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1805
Berendina de Haan huwt met Gabri?l de Brooy, kind: Johanna Gabri?ls de Brooy, geb 28 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL
Berendina Hendriks Gerrit Janssen en B.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 sep 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Berendina Cornelis zie: van Riel
Berendina van Riel geb 14 aug 1804 HRL, ged 9 okt 1804 HRL, dv Cornelis vR, en Dina Wielandt; dopen Grote Kerk HRL 1804
Berendina Sanders ovl 21 feb 1806 Leeuwarden, huwt met Nicolaas Leurs; BS huw 1824, ovl 1858
Berendina (?) Garemijn geb 29 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL; dv F.H. Garemijn en Petronella Thurissen
Berendje Ages zie: Zeilmaker
Berendje Aukes zie: van der Meulen, Molenaar
Berendje Aukes Wybe Jochems en Beerendtje Aukes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 aug 1806; ondertrouw HRL; kind: Berber Wybes, geb 21 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jochum Wybes, geb 15 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Wiebes, geb 18 okt 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Berendje Beerends huwt met Hendrik Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1805
Berendje Posthuma geb 1809 Hemrik, ovl 8 feb 1873 HRL. in het schip liggende in de Noorderhaven, huwt met Johannes Koenen, wonende te in de Lemmer 1873, dv Jan P en Romkje Kooi; BS ovl 1873
Berendje Ages Zeilmaker geb 1793 HRL, huwt met Harmen Gerard Zijlstra op 9 nov 1817 HRL, huw.afk. 26 okt en 2 nov 1817, dv Klaas Ages Z, en Janke Berends; BS huw 1817
Berendje Aukes Molenaar geb 1787 HRL, ovl 2 feb 1823 HRL, huwt met Wybe Jochems Feenstra/vd Leen; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, 1811, BS ovl 1812, ovl 1823, huw 1840, ovl 1855, ovl 1864
Berendt Koulings B.K. en Grietje Freerks, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 20 mrt 1774 HRL, en toen getrouwd
Berendt Hendriks van Beemen ged 12 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Hendrik van Beemen en Hiltje Harmens; ovl 4 apr 1810 ... , huwt met Hendrikje Cornelis Bijtschat, stadsopzichter 1806-1810, kinderen: Grietje/Geertje vB., geb 7 nov 1793 HRL, Hendrik vB., geb 1791 HRL, Antje vB., geb 2 dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1858; wed. B. vB. gebruiker van wijk C-094, vroedvrouw, medegebruiker Hendrik van Beemen, schoenmaker; eigenaar is Jan S. van der mei erven, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-058; gebruiker Adolf A. Meyer, slager, 1814. (GAH204); B.H. v. B. en Hendrikje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiglinghuisen, goede bekende, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; B.H. vB. en Hendrikje Cornelis Beidschat, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, links: . -2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Hendrik Beerends van Beemen, geb 19 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Baerends van Beemen, geb 7 nov 1793, ged 22 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Beerents van Beemen, geb 13 nov 1796, ged 27 nov 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv B.H. v. B. en Hendrikje Beidschat. Afgegeven op den raadhuize binnen harlingen den 29 mei 1816
Berendtje Hendriks ovl 27 dec 1794 HRL, oud 88 jaar
Berendtje Jans zie: Kuipers, Posthuma
Berendtje Jans Kuipers geb 1774 Donkerbroek, ovl 8 nov 1822 in het schip te Dokkum, 1e huwt met Jan Joris, 2e huwt met Jan Martens vd Veen op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818, wonende te in het schip, geen vaste woonplaats, schuitschipperse, dv Jan Jans en Aaltje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, 1811 BS geb 1811, huw 1818, ovl 1822
Berendtje Willems van Vals geb 19 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Willem van Vals en Jantje Geerts
Berent Alberts Jurjen Jans van HRL, ende Anna Jansen uit Munterland, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit B.A. ; huw.aang. HRL 1738
Berent Alpherts B.A. ende Catrina Groen beyde van HRL; koomende weegens de bruid Beernt Hendriks Groen des selfs broeder, 27 jun 1744; huwt met Chatrina Groen, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 28 jun en den 5 en 12 jul 1744 en getrouwt den 19 (?) dito; Jan Beernts ende Orseltie Hendriks beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs oom B.A. den 2 aug 1749; Hendrik Jansen van HRL, ende Marijtje Hendriks van Hasselt, zijnde aangegeeven door B.A. ende Loiter Caspers, met vertooninge van attestatie dat de gebooden tot Hasselt reeds waeren aangegeeven, 14 dec 1743; Jan Jansen Groen ende Aeltje Harmens beyde van HRL, komende weegens de bruid B.A., bontweever, en vertoonde consent van des bruids olders tot Heek in Munsterland, 1 aug 1744; Harmen Jansen ende Jeltje Sjoerds beyde van HRL, koomende wegens de bruyd B.A., bontweever, 24 aug 1743; Hendrik Alberts en Claaske Philippus beyde van HRL, koomende weegens de bruid B.A. desselfs oom, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Berent Berends Bonne Teunis ende Etie Hendriks beide van HRL, koomende voor de Bruit B.B., bontwever, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Berent Berents ende Antie Jansen, beide van HRL, huw.aang. 6 sep 1738 HRL, komende wegens de bruid Harmen Jansen; huw.aang. HRL 1738
Berent Berents ende Rinnekie Willems, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit Nanningh Willems desselvs Broeder; huw.aang. HRL 1738
Berent Feykes zie: Ronner
Berent Hankes ovl 17 okt 1803 HRL, oud 23 jaar
Berent Harmens ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Harmen Beerents en Pietje Haantjes
Berent Hermanni zie ook: Berend Harmens; huwt met Grietje Harings van der Werf, kind: Hermannus Berents, ged 28 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Berends, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL, vader als B. Harmens
Berent Jansen Sijbout Wytses ende Sijtske Jans, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 Grote Kerk HRL, komende voor de bruid B.J., desselvs Broeder fiches huw.aang. HRL 1738
Berent Jans ende Caatije Antonis, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Willem Antonis; huw aang. HRL 1737
Berent Jansen en Antie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Lucas Jansen; huw.aang. HRL 1735
Berent Jans ged 6 aug 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Beerents en Feyke Everts
Berent Jans geb 8 mrt 1777, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Berents en Vrouwkje Daams
Berent Johannes geb 14 jan 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jans en Hiltje Berents
Berent Cranssen Door mij secrt:aangegeven de Huwelijks geboden van B.C. ontvanger der Convoyen en Licenten tot Groeningen van Groeningen, en de Roelofke Gonggrijp van deese Stad op 16 jul 1735 HRL; huw.aang. HRL 1735
Berent Pijters ingekomen van Witmaersum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en heeft het borgerrecht gewonnen, op 16 sep 1722. (burgerboek)
Berent Smit Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en tachtig, den vijfden sep is Geboren Jurgen zv BS en Janke Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan 1815
Berent IJsaks van de Hoogduitse Joodse natie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed in handen gedaan van burg. Jelgersma, op 16 mrt 1740. (burgerboek)
Berent Feykes Ronner geb 17 nov 1748 Dokkum, 1e huwt met Fokelje Sytses Hansma op 16 apr 1769 Dokkum, 2e huwt met Janke Dirks Zijlstra, van HRL, op 6 jun 1808 Dokkum komt van Dokkum, zv Feike Beernts R, (gk), en Janke Arjens, (gk); GJ ... , huw Grote Kerk HRL 1808; B.F.R. van Dockum en Janke Dirks Zijlstra van HRL, zijnde de aangave geschied door bode Jan de Boer, onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 may 1808; ondertrouw HRL
Berent Jans Bettels geb 1762 HRL, ovl 21 dec 1827 HRL, huwt met Neeltje Pieters en Lijsbeth Hendriks, kind: Marijke Berends B., geb 1797 HarlBS huw 1821 1827 overlijdens, ovl 1848; gebruiker van wijk H-042, wewer; eigenaar is A.B. Westerhof c. s., 1814. (GAH204)
Berentje Vellinga geb 1732 ... , ovl 12 nov 1811 HRL, huwt met Fedde Dreyer, wonende te op de Noorderhaven; BS ovl 1811; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Bergita Martinus zie: Meill
Bergita Meill geb 1781 Franeker, ovl 24 nov 1859 HRL, 1e huwt met Johannes Groenewoud, 2e huwt met Samuel Wijtema op 21 sep 1823 Franeker, winkelierse te Franeker, 3e huwt met Sijbrand Lazes Spannenburg op 7 mei 1830 Franeker wonende te HRL. 1836, N.H., dv Martinus M, en Hendrika Bayes, is ged te HRL; BS ovl 1859; BS Franeker huw 1823, huw 1830, huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-026; oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-025; VT1839; Franeker, Sectie A, 1832: B.M. eigenaresse van perceel nr. 699, winkelierse te HRL, legger nr. 310, Huis en Erf, grootte 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832)
Bernard Brink ovl voor 1879, huwt met Sjoerdje Vorstenburg; BS ovl 1877; Bernardus B., en Trijntje Feddes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 nov 1781 HRL, en zijn op den 13 daaraanvolgende getrouwd
Bernard Heinrich Bentlar geb 1792 Echtrop, koninkrijk Pruissen, huwt met Hiltje Jacobs de Bruin op 3 jul 1834 HRL, matroos der 1e klasse, dienende op Z.M. kanonneerboot no. 69, gestationeerd te Terschelling, in onecht geb zv Johannes Peter Wilhelm B., (gk), en Maria Salomi Michel, (gk) vader ovl 23 feb 1825, landbouwer, moeder ovl Echtrop 12jul807; BS geb 1834, huwelijken
Bernard Heinrich Witte geb 1785 Wessem, Kon. Pruissen, huwt met Elisabeth van Dalen op 5mrt18 29 HRL, huw.afk. 22 feb en 1 mrt 1829, ook huwt met Maria Bisschop, huw.get. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, winkelier, wonende te HRL. 1812, id. bij J.L. debaine en S.J. Noordkamp, 1813, id. bij A. Donkel en D.A. van Houten, 1814, id. bij J.D. Numan en C. Bisschop, behuwd broeder vd bruid. 1815, zv Willem W, (gk), en Angela Weitkamp, (gk), vader koopman te Wessem, aldaar ovl 22 apr 1797, moeder aldaar ovl 26 apr 1808, kleinzv Johannes Witte en Agnes Almsick, (v-zijde), en van Hermann Wietkamp, ovl, en Margaretha Laink, ovl, (m-zijde); BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1827, ovl 1851; Bernardus Henricus W. ende Maria Bisschop, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL; gebruiker wijk G-185, koopman; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Wessum, Dld, en wonende te HRL. 1839, tapper en winkelier, wijk F-004; VT1839
Bernard Henrich Meelman geb, 1766 Gresin, huwt met Maria Mischaux op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1820, wonende te HRL, zv Joan Henrie M, (gk), en Anna Maria Wullens, (gk), vader ovl 21 feb 1791, moeder ovl 3 feb 1803 Hemberg; BS geb en huw 1820
Bernard Jan Albertus zie: Humling
Bernard Jan Albertus Humling huwt met Beatrix Vrieseman op 7 jun 1801 HRL, kapitein ih Bataillon der 1 ste halve Brigade der Bataafse Infanterie, komt van Zaltbommel, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1801
Bernardi Wilhelmi Bruggemeyer huwt met Johanna Rausen, kind: Johannes Gerardus B, geb 1802 HRL, Anna Maria, geb 17 mrt 1805 HRL, wever in 1825, wonende te HRL; BS ovl 1821; 1825 huwelijken, ovl 1868
Bernardina Berends zie: Kloppenburg
Bernardina Kloppenburg geb 1784 HRL, ovl 17 apr 1828 HRL, huwt met Hendrik Smael op 5 sep 1811, ondertrouw 14 aug 1811, 1e huwafk, zondag 18 Aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 25 aug 1811, dv Berend Harmens K, en Catharina Hendriks; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1828
Bernardina Pas ovl voor 1813, huwt met Duurk Harmens Beekman; BS huw 1812; huwt met Dirk Harmen Beekman, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 jun 1754 in de Westerkerk
Bernardus Agterberg huwt met Johanna Wijder op 26 mei 1799 HRL, grenadier onder het 2e Bataillon 4e Halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1799
Bernardus Alefs ende Antie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 26 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid Lenert Luitiens, desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Bernardus Arnoldus zie: Klumper
Bernardus Baukes zie: Kok
Bernardus Beeker huwt met Catharina Berends, wever, wonende te HRL 1847; BS ovl 1847
Bernardus Bekker oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-267; VT1839; B.B. eigenaar van perceel nr. 1787 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 46, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Bernardus Berends B.B. van HRL, ende Lysbert Baukes van Mackum, zijnde wegens de bruid een genoegzaam geblijk vertoond, 11 sep 1790; ondertrouw HRL; B.B. van HRL, en Lijsbert Baukes, van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 sep 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Bernardus Berentsen geb 1761 Doesburg, ovl 15 feb 1826 HRL, huwt met Anna Driesten op 13 nov 1796 HRL, meester kleermaker, kinderen: Gerharda B., geb 1802 HRL, Gerardus B., geb 1799 HRL, Carolina B., geb 10 jun 1811 HRL, Sibbeltje B., geb 12 nov 1807 HRL, Adrianus B., geb 1799 HRL, vlgs ovlakte 6 kinderen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS geb 1811, ovl 1813, huw 1819, ovl 1826, huw 1830, ovl 1847; geboortig van Doesburg, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burger P. de Boer als Commissaris op 29 mei 1800. (burgerboek); weduwe B.B. eigenaresse van perceel nr. 562, kleermakerse, woonplaats HRL, legger nr. 49, huis en erf, 94 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Bernardus Bernardus zie: Besling
Bernardus Bessing geb 1776 HRL, ovl 14 nov 1830 HRL, huwt met Aukje Berends op 21 mei 1797 HRL, gepensioneerde van het rijk, wonende te Lammert Warnderssteeg in 1811, huw.get. bij P. Tuinhout en R. van Eeken 1816, kinderen: Antje B., geb 1797 HRL, Beerend Bernardus B., geb 1799 HRL, Hiskje B., geb 7 nov 1804 HRL, zv Bernardus Besling en Antje Harmens; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk G-237, sjouwer; medegebruiker Jan Anes, gealimenteert; eigenaar is A. Bartling erven, 814. (GAH204); kind: Antje Bernardus Bessing, geb 21 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL
Bernardus Bonnema geb 4 aug 1800 HRL, ovl 1 mrt 1880 HRL, huwt met Pietje Josephs Spoelstra, (gk), op 16 nov 1837 HRL, koemelker, Rooms Katholiek, zv Willem Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336, wijk H-193; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-186; VT1839
Bernardus Bourgondie huwt met Elisabeth Saagmans, ovl wijk F-130, kustkanonnier in garnizoen te HRL, kinderen: Johannes B., geb 1811 ... , Roelof B., geb 1797 ... ; BS ovl 1812
Bernardus Dirks zie: Eerdmans
Bernardus Dithelm huwt met Grietje Meussen, kind: Jan Bernardus Dithelm, geb 26 feb 1797, ged 5 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Bernardus van Dongen geb 20 jan 1802 HRL, ovl 19 jan 1824 HRL, winkelknegt, zv Jan vD, en Grietje Berends Budding; BS ovl 1824
Bernardus Dreyer (Berend 1742-1762), fiscaal; klerk in 1742, notaris en procureur fiscaal 1743-1762, ontvanger Stadsarmekamer 1752; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 85:11:8 wegens modder-of lastgelden, 13 jan 1762. (GAH1092); ontv van dito f. 10:10:0 wegens 2 doodkisten, 28 sep 1762. (GAH1092); id. f. 2859:15:6 terzake 7 obligaties of toonder deses dag de gelden vd coopman Tjepke Gratama betaald, kwit. no. 2, 4 jan 1763. (GAH1093); rentmeester bet f. 17:11:0 aan de binnenvader J. Heins tot vergoeding van betaalde kosten aan de fiscaal B.D. wegens kosten bij het brengen van 1/4, 2/8 en 1/16 ton boter ih Weeshuis, kwit. no. 4, 15jul176 6. (GAH1096); huwt met Alida van der Geest, beyde van HRL, geproclameerd den 16-18 -23 apr 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Hermannus Bernardus Dreyer, ged 30 nov 1755 Westerkerk; ondertekent als gesworen klerk talloze benoemingen tussen 1731 en 1759. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Junius Petrus Munter, in deesen met zijn vader de burgemr. Junius Munter gesterkt, hoe door ''t overlijden van Lolke Gonggrijp de bedieningen van Beursknegt, Capitain van de rogdragers storters en meeters, sampt haven en moddergelden binnen deese Stadt, is koomen te vaceeren, waer meede den supplnt wel wenscht dat hij mogt worden vereerd. Adresseerende hem ten dien einde aen de tafel van UEd:Achtbh:instantelijk versoekende dat hij supplnt Junius Petrus Munter in plaets van de overleeden Lolke Gonggrijp tot beursknegt, capitain van de rogdragers storters en meeters, mitsgaders van de ontfang van de haven en moddergelden binnen deese Stadt, mag worden aengesteld, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende: des dat gemelde bedieningen provisionelijk geduirende des supplnts minderjarigheid door Bernardus D. procr. fiscael deeser Steede mogen worden geadministreerd q:f:etc:was getekend B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen den supplnt Junius Petrus Munter tot Beursknegt, zampt Capitain van de rogdragers meeters en storters, mitsgaders Ontfanger van de haven en moddergelden, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende daertoe den Eed van getrouwigheid; en accordeert mits deesen den supplnt om geduirende desselves minderjarigheid deese functien te laeten waerneemen door de procr. B.D., die ten dien einde den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen. Actum den 17 jul 1743 (was getekend) Hendk. Schaaf Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 17 jul 1743 heeft B.D. den Eed van getrouwigheid als subst. beursknegt zampt capitain van de rogdragers meeters en storters mitsgaders ontfanger van de haven en moddergelden afgelegd in handen van de Hr. presid. Burgemr. H. Schaef. In kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtbh:met behoorlijke eerbied te kennen B.D., procr fiscael binnen HRL dat hij supplnt diverse maelen uyt de mond van Jan Wybrens Wijngaerden kleermaeker binnen deese Stad, heeft hooren verhaelen dat sijn dimissie als ontfanger van de doodkistgelden van UEd:Achtb; heeft versogt, welke functie op aenstaende frijdag den 1 nov 1743 koomt te expireeren, en deese bedieninge als dan van ontfanger is ontbloot:met ''t welke de suplnt wel wenscht dat hij mogt worden vereerd; Adresseerende hem derhalven aen de tafel van UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven hem supplnt tot ontfanger van de doodkistgelden van deese Stad aen te stellen, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoo- rende q:f:etc:(was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen tot ontfanger van de doodkistgelden de supplnt Beernt D. op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 30 okt 1743 (was get:) D.J. Vosma, Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (laeger Stonde); Jus jurandum preastitit den 30 okt 1743. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); dezelve gecontinueerd den 17 feb 1747; vide Resol. boek; Geeft met Eerbied UEd:Achtbh:te kennen B.D., procr fisc?l binnen HRL dat hij suplnt zeedert eenige weeken door de gunste van UEd:Achtbh:is gebenificeerd geworden met de ontfangst der doodkistgelden alhier; bij welke bedieninge zeedert een lengte van jaeren ook is geweest de administratie nopens de ontfang en uitgaev van dese gemeene Stads armegelden alhier en dewijl laetst gemelde bedieninge reeds met ''t eindigen van deese maent van een ontfanger staet ontbloot te werden, soo addresseert de supplnt hem mits deesen tot UEd:Achtbh:Ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven den supplnt met de administratie nopens de ontvang en uytgaeve van deese gemeente Stads arme gelden, ''t welk met 1? jan 1744 aenvang koomt te neemen, meede te benificeeren, gelijk met de ontfangst van de doodkistgelden geschied is, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get) B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek, eligeert mits deesen den supplnt B.D. tot ontfanger van de gemeene Stads arme kaemer op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van Getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 18 dec 1743 (was get:), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (laeger Stonde); Op Heeden den 18 dec 1743 heeft B.D. den Eed van Getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. W. Jelgersma gepresteerd. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Op heeden den 9 mrt 1746:De Magistraat vergadert sijnde is volgens appnt op het Reqte door Beernt Dreyer aen haar agtb: gepreesenteerd, aengesteld tot Procr Fiscaal deeser Steede gedagte B.D. en heeft deselve ten dien einde den Eed in de Vergaederinge van de Magistr:aen handen van de Pres. Burgemr. Jelgersma gepresteerd, Waar op haar agtbh:mij gesw:clercq/:bij absentie van de Hr. Secretaris M. van Idsinga:/hebben geordonneert om het boovengemelde request met ''t appnt:aenstonds uit te geeven sonder het selve in ''t dagelijkse Resoluitie boek te registreeren, gelijk doen daer op door mij/:nae dat alvorens hadde geseyd te meenen dat sulk een reqt met ''t appnt:in het gemelde Resolutieboek moeste en behoorde geregistreerd te worden:/het selve in de Vergaederinge aan meer gedaghte D. in persoon is overgegeven. Pro Memoria. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); mogelijk dezelfde als Bente Dreyer; zie aldaar; ontvanger van de Armekamer 1753, notaris 1761; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 153:11:0 terzake 1 jaar lastgelden lopende sedert nov 1752 tot nov 1753, 30 nov 1753 (GAH1082); id. f. 115:2:0, lopende van 20 nov 1753 tot 20 nov 1754, 23 nov 1754 (GAH1083); id. 143 -8-8 van nov 1754 tot nov 1755, 26 nov 1755 (GAH1084); id. f. 78:7:8, 27 nov 1761 (GAH1091); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 terzake 2 doodkisten voor 2 ovl weeskinderen, 9 jan 1753, kwit. no. 1 (GAH1082); id. f. 6:0:0 terzake een doodkist aan het Weeshuis geleverd, 2 jan 1754, kwit. no. 2 (GAH1083); id. 14 jan 1755, kwit. no. 2 (GAH1084); betaalt aan dito f. 12:0:0 wegens Tietie Prigge huisvrouw van Lubbens terzake 1 jaar huyr van 2 pondematen land leggende te Middelum, 27 jun 1754 (GAH1083); id. wegens de erven van kapitein Prigge, 17 jul 1755 (GAH1084); ontvangt van dito f. 504:10:0 terzake Landschapsobligatien met enige interessen om te dienen voor 10/23 deel tot afkoop van een huistauxatie tot Witmaersum, 6 mei 1761, kwit. no. 2 (GAH1091); fiscaal 1744-1747, mede-weesvoogd 1746; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 234:12:0 terzake 2 lasten rogge door Gerrit van Velsen aan het Weeshuis geleverd, 7 nov 1752, kwit. no. 25 (GAH1081); betaalt aan dito f. 71:6:12 terzake lastgelden door hem ten profijte van het Weeshuis dit lopende jaar ontvangen, 30 nov 1744 (GAH1073); id. f. 26:8:8, 30 nov 1745 (GAH1074); id. f. 27:10:0, 29 nov 1746 (GAH1075); id. f. 156:6:8, 18 nov 1751 (GAH1080); id. f. 85:15:0 van 31 dec 1757 tot 31 dec 1758, 20 nov 1759 (GAH1088); id. f. 102:2:0 van 31 dec 1758 tot 31 dec 1759, 15 okt 1760 (GAH1089); id. f. 104:8:0 van 1 nov 1751 tot 1 nov 1752, 27 nov 1752 (GAH1081); id. f. 91:0:0 wegens de weduwe Jan Tunis Voorthuysen 1 jaar huur van 3 stukken land, samen groot 19 1/2 pondematen leggende onder Belkum, 19 okt 1746 (GAH1075); id. 19 okt 1746, alsmede f. 10:0:0 interesse van dit jaar (GAH1075); betaalt aan dito als mede-weesvoogd f. 22:0:0 door de weesjongen Roelof Roelofs met weven verdiend, 25 okt 1746 (GAH1075); id. f. 80:0:0 aan dito door de weesjongen Foppe Stevens bij Cornelis Dirks verdiend op een reis op zee, 25 okt 1746 (GAH1075); id. f. 13:0:0 door de weesjongen Rients Harings in 2 jaar met schoenmaken bij Cornelis Pieters verdiend, 7 mrt 1747 (GAH1076); id. f. 37:10:0 door de weesjongen Arien Crol (ook: Kool)met kleermaken bij Christiaan Bessing in 1 jaar verdiend, 14 mrt 1747 (GAH1076); id. f. 5:0:0 bij moderatie door de weesjongen Jochem Teekes met kleermaken bij Christiaan Bessing verdiend, 14 mrt 1747 (GAH1076); id. f. 60:0:0 terzake het verkoste transport van de weesjongen Douwes Feddes verleden zomer naar Oostindi? uitgevaren, 28 mrt 1747 (GAH1076); id. f. 22:8:8 door de weesjongen Teeke Cornelis met korfmaken in zuiver geld verdiend, 28 mrt 1747 (GAH1076); id. f. 43:7:0 door de weesjongen Stoffel Wiggeles met verven in 2 1/2 jaar verdiend bij de vroedsman Heymans, 25 apr 1747 (GAH1076); id. f. 119:7:8 door de weesjongen Roelof Roelofs als weefloon verdiend van 10 mrt 1746 tot 1 mrt 1747, met nog f. 7:10:8 wegens huur van weeftouwen, 28 mrt 1747 (GAH1076) id. f. 320:0:0 wegens verdiend weefloon van 8 weesjongens in 1 jaar verdiend bij de koopman Cornelis Brouwer, breder te zien in het Weeshuis weverboek, 29 apr 1747 (GAH1076); id. f. 30:0:0 verdiend loon op de scheringzolder door Ariaantie Bouwes, weesmeisje, van de koopman Cornelis Brouwer, in 1 jaar verdiend, 29 apr 1747 (GAH1076); id. f. 30:0:0 door de weesjongen Jan Lex met zeilmaken bij Cornelis Bouwes in 1 jaar verdiend, 2 jan 1748 (GAH1077); id. f. 90:0:0 door de weesjongen Reyn IJdes als scheepstimmerman op het schip van Claas Foekes in 1 jaar verdiend, 2 jan 1748 (GAH1077); id. f. 36:0:0 door de weesjongen Frans Cornelis met varen bij Pieter Metje in 1 jaar verdiend, 2 jan 1748 (GAH1077); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Gerrit Jansen met boekbinden in 3 jaar verdiend bij Claas Sweris, 9jan17 48 (GAH1077); id. f. 3:0:0 dat bij het openen van de Armebus in het Weeshuis was bevonden te zijn, 9 jan 1748 (GAH1077); id. f. 26:0:0 door de weesjongen Jan Isaacx bij Jelte Douwes met wieldraaien in 2 jaar had verdiend, 23 jan 1748 (GAH1077); id. f. 56:0:0 door de weesjongen Frans Cornelis als ondertimmerman op een reis naar Groenland, 22 okt 1748 (GAH1077); id. f. 40:0:0 door de weesjongen Jacob Gerbens en Marten Hendriks op de weefwinkel verdiend, voordat ze uit het Weeshuis waren weggelopen, 9 jan 1748 (GAH1077); id. f. 60:15:0 verdiende weeflonen van enige weesjongens, volgens het Weefboek 13 feb 1748 (GAH1077); id. f. 40:0:0 door de weesjongen Karst Huberts in 1 jaar verdiend met varen bij de vroedsman Meyer, 10 dec 1748 (GAH1078); id. f. 30:0:0 door de weesjongen Reyn IJdes met een reis naar Narva verdiend, 10 dec 1748, (B10 78); id. f. 42:0:0 door de weesjongen Frans Cornelis op een reis naar Straat Davids verdiend, 12 aug 1749 (GAH1078); id. f. 14:6:0 door de weesjongen Stoffel Wiggeles op een reis verdiend, 2 sep 1749 (GAH1078); id. f. 11:0:0 door de weesjongen Pieter Gerrits op een reis met zeevaren verdiend, 2sep17 49 (GAH1078); id. f. 9:12:0 door de weesjongen Sijbe Harings met koordewerken in een half jaar verdiend, 24 nov 1749 (GAH1078); id. f. 25:15:0 door de weesjongen Cornelis IJes was aanbe?rft van zijn vriend in Groningerland, 5 mei 1750 (GAH1079); id. f. 229:7:8 wegens verdiend weefloon van de weesjongens, bij slot van rekening door de Weesvoogden met de binnenvader gesloten, 5 jun 1750 (GAH1079); id. door de weesjongen Cornelis Rinnerts met zeilmaken bij Cornelis Bouwes verdiend, 5 jun 1750 (GAH1079); id. f. 22:0:0 door de weesjongen Holke Simens met zeilmaken verdiend, 21 jul 1750 (GAH1079); id. 150 gulden onder korting van f. 10:10:0 wegens comtoir van en voor het ontvangen der gelden tot Hoorn, en alsoo suiver geld, f. 139:10:0 tot betaling der maandgelden op het maandzedul op Stoffel Wiggeles voor de kamer Hoorn na Oostindi? gevaren en ovl 25 jan 1759 (GAH1088); id. f. 22:0:0 door de weesjongen Joeke Sjoerds in 2 jaren verdiend bij Radsma op het horologiemaken, 6 mei 1760 (GAH1089); id. f. 33:6:6 door de weesjongen Jelle Gooitiens in 1 jaar verdiend bij H. Siccama op het tingieten, 6 mei 1760 (GAH1089); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Cornelis Sjerps in 1 jaar verdiend bij F. van der Plaats als boekbindersknegt, 6 mei 1760 (GAH1089); id. f. 30:0:0 door de weesjongen Tjalling Alberts bij Schelte Haselaar met timmerwerk verdiend in 1 jaar, 6 mei 1760 (GAH1089); id. f. 36:0:0 door de weesjongen Sikke Willems in 1 jaar verdiend met metselwerk bij Uilke Anskes, 13 mei 1760 (GAH1089); id. f. 45:0:0 door de weesjongens Dirk Everts en Jan Elias verdiend in 1 jaar op het weven bij Hendrik Hansen, 13 mei 1760 (GAH1089); id. f. 28:4:0 door de weesjongen Tjeerd Jelles in 1 jaar verdiend bij Albert Lous met weven, 13 mei 1760 (GAH1089); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Wopke Bartels in 1 jaar verdiend bij Focke Jans als smitsknegt, 13 mei 1760 (GAH1089); id. f. 50:0:0 door de weesjongen Gerrit Wietses in 2 jaren verdiend als metselaarsknegt bij Jan Claasen, 20 mei 1760 (GAH1089); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Jenne Jans in 1 jaar verdiend bij Gerrit Gerrits als schoenmakersknegt, 20 mei 1760 (GAH1089); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Gerben Andries in 1 jaar verdiend bij Jacob Jeremias met stoeldraaien, 20 mei 1760 (GAH1089); id. f. 25:0:0 door de weesjongen Willem Hendriks met schoenmaken in jaar verdiend bij Adolf Dol, 3 jun 1760 (GAH1089); id. f. 35:0:0 verdiend loon van de weesjongen Albert Tunis en f. 38:0:0 wegens 1 jaar loon van de weesjongen Rients Ysaks, beide bij Claas Folkerts op het metselwerk, 19 jun 1760 (GAH1089); id. f. 47:10:0 terzake 1 jaar verdient loon van Claas Everts, 17 jun 1760 (GAH1089); id. f. 16:0:0 door de weesjongen Sijtse Everts bij Sijmon Fokkes Bakker in 2 jaren verdiend, 17 jun 1760 (GAH1089); id. f. 75:0:0 door de weesjongen Hans Elias in 5 jaren verdiend, 17 jun 1760 (GAH1089); id. f. 45:0:0 door de weesjongen IJpe Sijmons in 1 jaar verdiend, 17 jun 1760 (GAH1089); id. 24 :0:0 door de weesjongen Beernt Harmens met weven in 1 jaar verdiend bij Tunis Rosendaal, 28 jun 1760 (GAH1089); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 21:19:0 wegens verkopen van gest uit het Weeshuis door de binnenvader, (Norel ?) bijeen verzameld, 5 jun 1750 (GAH1079); id. als fiscaal, f. 48:5:0 wegens lastgelden van 28 nov 1746 tot 28 nov 1747, 1 dec 1747 (GAH1076); id. f. 17:3:0 over 1748, 2 dec 1748 (GAH1077); id. f. 28:17:0 van 25 nov 1748 tot 25 nov 1749, 28 nov 1749 (GAH1078); id. f. 61:9:8 over 1750, 27 nov 1750 (GAH1079); id. als mede-weesvoogd, f. 12:0:0 wegens 1 jaar bruggeld van de Zuiderbrug, komende van het College der Admiraliteit, 22 apr 1747 (GAH1076); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 14:0:0 wegens expensen door hem verlegt op een reis naar Leeuwarden tot invordering van 2 jaar landshuren, uit de boedel van wijlen Jan Tunis, alsmede tot betaling van adviesgelden etc. voor het Weeshuis, 22 okt 1746, kwit. no. 27 (GAH1075); betaalt aan dito f. 57:0:0 terzake dat hij (B.D. )uit de boedel van de sekretaris Schrik het overschot van Jan Tunis Voorthuysens boedel tot vergoeding van de schade over de mindere verhuring van 17 1/2 pondematen land, leggende tot Belkum ontvangen had, 24 okt 1747 (GAH1076); id. f. 64:11:0 terzake 1 jaar huur van 17 1/2 pondematen land, leggende tot Belkum vanwege de erven van wijlen sekretaris Schrik ontvangen, 28 okt 1749 (GAH1078); ontvangt van dito f. 8:0:0 tot restitutie van verschot tot de inkoop van hoepen door de weduwe Widmer Widmers geleverd, sampt enig ander verschot gedaan aan de boedel van Pieter Gerrits, kuiper, wiens kinderen in het weeshuis worden gealimenteerd, 23 sep 1747, kwit. no. 22 (GAH1076); id. f. 24:17:0 terzake reiskosten en uitgeschoten penningen ten behoeve van het Weeshuis verlegt, 10 nov 1747, kwit. no. 29 (GAH1076); id. f. 6:0:0 wegens een doodkist voor wijlen een weeskind, op 16 jul geleverd, 10 nov 1747, kwit. no. 30 (GAH1076); betaalt aan dito f. 16:10:0 terzake dat B.D. had ontvangen van de kapitein Prigge, tot betaling van een jaar huur van 2 pondematen land, leggende tot Midlum, 25 nov 1748 (GAH1077); id. f. 63:0:0 ontvangen van de kapitein L. Prigge tot betaling van een jaar huur van 6 pondematen land, leggende mede onder Midlum, 25 nov 1748, (B1 077); id. f. 12:0:0 terzake 1 jaar huur van 2 pondematen land, liggende onder Midlum, dit dus betaald door kapitein L. Prigge, 3 jul 1748 (GAH1079); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 12:10:0 wegens het halve overschot met de Armevoogeden massaal uit de boedel van Douwe Smit voortkomende, 13 aug 1748 (GAH1077)
Bernardus Dreyer (vervolg) betaalt aan dito f. 40:0:0 wegens een jaar lastgeld tot voldade van het akkoord door de binnenvader Hendrik Norel met de Weesvoogden gemaakt voor zijn jongste dochter bij hem in het Weeshuis gewoond, 19 nov 1748 (GAH1077); id. f. 41:4:0 terzake overschot van verkochte panden die ten voordele van het Weeshuis komen, 28 jul 1748 (GAH1077); betaalt aan dito f. 49:0:0 van bleeklonen, door Weesvoogden met Pieter Paulus, bleker, gevallideert en in zuiver geld ontvangen terzake 1 jaar huur van 4 pondematen land, leggende buiten de Kerkpoort aan de Grachtswal, 17 jul 1749 (GAH1078); betaalt aan dito f. 92:16:0 door de Weesvoogdessen op de linnennaaisterswinkel in het Weeshuis hadden bijeen verzameld van verdiend loon, 3 dec 1748 (GAH1078); betaalt aan dito f. 150:0:0 wegens de erven van wijlen Jan Wybrens Wijngaard tot een legatie, door hem aan het Weeshuis, bij een handschrift gemaakt, 1 jul 1749 (GAH1078); id. 2000 gld wegens dat de koopman Feddrik Aitses Mahui aan het Weeshuis geschonken heeft na het overlijden van Claas Reyers Mahui, 25 aug 1749 (GAH1078); gegeven aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door B.D. de rekening, gesloten met Tjerk Tjerks, herbergier te St. Jacobiparochie, wegens 2 jaar huur, verschenen mrt 1746 en 1747, voor 2 morgen Stateland mede alhier gelegen, en is gebleken dat de uitgave meerder als ontvang komt te belopen f. 16:10:12; dit is aldus pro memoria, 20 okt 1749, kwit. no. 2 (GAH1078); betaalt aan dito f. 36:0:0 wegens 1 jaar huur van 2 morgen Bildland leggende onder Jacobi Buurt in bruikma bij Simon Freerks, 5 mei 1750 (GAH1079); id. f. 35:12:4 verlegt aan Simon Freerks terzake pachtfloreen en omslagen van 2 morgen Bildland leggende onder Sint Jacobi Buurt, 5 mei 1750, kwit. no. 2 (GAH1079); gegeven aan dito f. 293:7:14 wegens het slot van afrekening met de binnenvader (Norel ??), gemaakt over verdiende lonen van weesjongens met het weven verdiend in de weverij, 24 nov 1749 (GAH1078); id. f. 30:0:0 wegens de inkoop van 2 weeftouwen uit het Weeshuis, 24 nov 1749 (GAH1078); id. f. 40:0:0 zijnde hetgene bij het slot der rekening met de koopoman Cornelis Brouwer gemaakt nog over was, aangaande de weverij in het Weeshuis bij hem te goede zijnde, 24 nov 1749 (GAH1078); id. f. 25:0:0 wegens uitdeling gedaan door F. Swart belangende de goederen van Jan Fokelman, 21 jan 1749 (GAH1078); id. f. 259:10:0 wegens inbreng van IJtie Claases, wordende in het Weeshuis gealimenteert, voortgekomen uit een half reversaalbrief op Oude Bildtzijl staande, na aftrek van enige uitgaaf verlegt een Re?len en reiskosten daarover bij de Weesvoogd gevallen, 12 mei 1749 (GAH1078); id. f. 21:17:12 terzake een aandeel reversaal van IJtie Claases, afkomstig van een huis, staande op Outbilzijl, 5 mei 1750 (GAH1079); id. f. 17:5:0 wegens het zuiver overschot uit de nalatenschap van Sjeuke Hendriks Mellema, 15 jul 1749 (GAH1078); id. f. 396:0:0 wegens dat de stadsrentmeester Videlius voor 1/3 deel aan het Weeshuis heeft uitgekeerd van de Wintermaanden 1748 en 1749, 20 okt 1749 (GAH1078); id. f. 69:12:6 terzake het verkochte huis van Simon Douwes, wiens kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 12 mei 1750 (GAH1079); stelt in bewaring bij de rentmeester van het Stadsweeshuis zekere transportbrief op naam van de weesjongen Soffel Wiggeles naar Oostindi?n uitgevaren met het schip ''Oosthuysen'' voor de kamer Hoorn, zijnde het transportbrief groot 150 gld, (pro memoria), 9 mei 1750 (GAH1079); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis als curator over de geabandonneerde boedel van Grietie Wiegers f. 16:0:0 wegens kleren doekbleken, mitsgaders verschoten Re?le penningen voor 3/8 van de Franekerpoorts Bleek, 17 feb 1750, mwit. no. 7 (GAH1079); id. f. 40:0:0 terzake expensen door hem verlegt ten dienste van de weesmeid Baukjen Drost, naar Arnhem vertrokken, om haar aldaar in de huw staat te begeven, 7 apr 1750, kwit. no. 10 (GAH1079); id. f. 5:13:8 wegens uitgeschoten gelden aan het Re?l van de Franekerpoorts Bleek, 22 sep 1750, kwit. no. 25 (GAH1079); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:2:0 terzake expensen door hem verlegt in de proceduren wegens het Weeshuis tegn Claas Fontein, 25 mrt 1749, kwit. no. 12 (GAH1078); id. als ontvanger der Stads Armekamer f. 5:0:0 wegens een doodkist aan een weeskind geleverd, 11 nov 1749, kwit. no. 3 (GAH1078); id. f. 15:0:0 als ontvanger der doodkisten, terzake 3 doodkisten voor wijlen 3 weeskinderen geleverd, 5 jan 1751, kwit. no. 1 (GAH1080); betaalt aan dito f. 111:10:0 terzake huurpenningen uit de boedel van Grietie Wiegers van de Franekerpoorts Bleek van 12 jun 1747 tot 1 okt 1749, voor 3/8 voor het Weeshuis, 17 feb 1750 (GAH1079); betaalt aan het Weeshuis f. 5162:0:0 oorspronkelijk uit verkoop van 27 Landschaps Thooner deses obligatien aan out capitaal f. 12571:12:0, bestaande in navolgende soorten, alle door de fiscaal B.D. publijk verkogt: Resolutie mrt 1674, no. 465, versch. 21 okt, capitaal 350 gulden; Resol. 28 dec 1709, no. 4101, versch. 12mrt, capitaal 500 gulden; Resol. 1 okt 1692, no. 305, versch. 17okt, capitaal 1000 gulden; Resol. 28 dec 1709, no. 5116, versch. 13jul, capitaal 700 gulden; Resol. 29 feb 1672, no. 1672, versch. 7jul, capitaal 300 gulden; Resol. 12 apr 1704, no. 1237, versch. 9jun, capitaal 180 gulden; Resol. 30 mei 1696, no. 485, versch. 3sep, capitaal 142 gulden; Resol. 17 jun 1702, no. 1617, versch. 1dec, capitaal 90 gulden; Resol. 7 dec 1706, no. 1491, versch. 25mei, capitaal 300 gulden; Resol. 31 dec 1707, no. 2486, versch. 26mei, capitaal 300 gulden; Resol. 17 jun 1702, no. 1499, versch. 3jul, capitaal 300 gulden; Resol. 12 dec 1704, no. 119 versch. 8jul, capitaal 400 gulden; Resol. 1 okt 1692, no. 67, versch. 4 okt, capitaal 300 gulden; Resol. 1 okt 1692, no. 300, versch. 15okt, capitaal 300 gulden; id. f. 178:2:12 voortgekomen wegens interessen op verkogte obligatien, die daar op te goede waren, en door B.D. waren ingehuurd, toen gedagte obligatien door B.D. publijk waren verkogt, 1759 (GAH1088); ontvangen van het Weeshuis f. 12:14:0 tot restitutie van expensen door hem verlegt aan Jan Dijkhof voor geleverde kramerien in het Weeshuis, 10 nov 1759, kwit. no. 13 (GAH1088); id. f. 1800:0:0 tot restitutie van expensen door hem verlegt tot betaling van het huys tot de betalingen verkogt, 10 nov 1759, kwit. no. 12 (GAH1088); id. f. 90:13:14 wegens coopsomkosten van het huys ''de Lombart'' verlegt aan 40 en 56 penningen en over gemelde koop gevallen, 10 nov 1759, kwit. no. 13 (GAH1088); id. f. 1097:18:6 verlegt aan alle leveranciers en arbeiders gelevert en verdient tot reparatie van dat huys aangelegt tot de Bank, 10 nov 1759, kwit. no. 14 (GAH1088); ontvangen van het Weeshuis f. 1556:5:0 wegens betaling van de burgemeester Buma gedaan tot inlossinge van genegocieerde penningen ten dienste van de Bank van Lening, 10 nov 1759, kwit. no. 15 (GAH1088); id. f. 3000:0:0 tot vergoeding van gelijke sum aan de cassier van Aarssen voldaan op rekening van de selve 1/3 van de Bank van Lening hebbende gehadt, 10 nov 1759, kwit. no. 16 (GAH1088); id. f. 600:0:0 wegens betaling op rekening van Willem Douwes gedaan van het bouwen van de schuur tot Sottrum, 10 nov 1759, kwit. no. 17 (GAH1088); id. f. 83:17:8 wegens vergoeding van expensen door hem verlegt tot het bouwen van de nieuwe schuir tot Sottrum, 10 nov 1759, kwit. no. 19 (GAH1088); afsluiting Weesboeken: de hand van de rendant benevens de vertekeningen van welgedagte vergadering en die van de weesvoogden, mitsgaders de subscriptie van mij sekretaris M. van Idsinga, 4 dec 1759. Was getekend: W. Buma, H. Wassenaar, H. Schaaf, L. Hauckema, B. Jelgersma, S. Altena, J. Westra, M.K. Blok, H. Videlius, J. Olivier, C. van de Brug, H.W. van Plettenberg, T. Stephani, H. Ratsma, L. Spannenburg, A. Wybenga, B.D. (GAH1088); de voogden van het Stadsweeshuis qualificeren mits dezen de burg. Buma om van Jarig Sierks cum marie als huirders van de sathe en landen tot Sottrum geen huire in te vorderen ingaande Martini 1759 of Petri 1760, omdat de betalinge is geaccordeerd te continueren tot nader opeisching uit oorsake van de geleden sterfte van het rundvee en echtelieden huirders getroffen, 6 mei 1760. Was getekend: B.D., H. Videlius en M.K. Blok (GAH1089); betaalt aan het Weeshuis f. 17:0:0 terzake huir van het huysie staande op de dijk van de erve van Samuel Smit en Ruurtie Willems afgekomen, (dochter in het Weeshuis opgenomen), 28 jun 1760 (GAH1089); betaalt aan het Weeshuis f. 47:4:8 wegens gest, mask, koolen en ruischarne door de binnenvader Jan Heins verzamelt, 22 mei 1760 (GAH1089); betaalt aan het Weeshuis f. 5:12:0 wegens korting der impost van gort uit 28 lopen garst sedert nov 1759 tot mei 1760 geconsumeert in het Weeshuis, 6 mei 1760 (GAH1089); id. f. 13:0:0 terzake het voldade van het akkoort wegens de schuld van Jeppe Jans, 28 jun 1760 (GAH1089); ontvangt van het Weeshuis f. 531:8:0 tot restitutie van expensen door hem verlegt 10/23 delen 40 en 56 penningen en verdere onkosten gevallen over de plaatsen te Witmaersum, 22 mei 1760, kwit. no. 10 (GAH1089); id. f. 10:15:0 wegens expensen door hem verlegt ten behoeve van de Bank van Lening, 25 nov 1760, kwit. no. 14 (GAH1089); betaalt aan het Weeshuis f. 71:19:8 wegens ''t erfdeel van Jannetje Johannis haar aanbe?rfd van haar grootmoeder Grietie Sikkes weduwe van Nanning Henderiks, 16 dec 1760 (GAH1090); procureur-fiscaal in 1767, substituut ontvanger der havengelden 1749; ontvangt van het gemeentebestuur terzake salarien en expensen ten dienste van de Stad, en ter bevordering van de Justitie verlegt en verdiend, ord. 23 sep 1750: f. 86:7:0 (GAH428); id. terzake expensen en salarien over delinquenten gevallen, ord. apr 1751: f. 81:15:0 (GAH428); id. tot betaling van kosten over verscheidene delicten gevallen, ord. 29 nov 1749: f. 42:13:0 (GAH427); ?:)id. expensen verdiend en verlegd ten dienste van Justitie, 29 dec 1766: f. 39:10:0; id. 26 aug 1767: f. 116:12:0; id. 7 dec 1768: f. 289:8:0; id. 27 jul 1769: f. 90:3:0; id. 13 feb 1771: f. 390:14:0; id. 8 apr 1771: f. 21:18:0; id. 19 feb f. 1772:46:0:0; id. 11 mei 1772: f. 35:1:0; id. 15 jul 1772: f. 25:18:0; id. over 1756, 28 dec 1756: f. 102:19:0; id. 16 nov 1757: f. 43:15:0; id. 8 jan 1759: f. 75:8:0; id. 29 aug 1759: f. 134:15:0; id. 31 dec 1759: f. 47:1:0; id. 28 dec 1761: f. 56:12:0; id. 5 jan 1761: f. 65:17:0; id. 29 dec 1762: f. 38:10:0; id. 11 jan 1764: f. 35:19:0; id. 25 jan 1764: f. 72:3:0; id. 24 dec 1764: f. 116:2:0; id. 10 sep 1753: f. 54:17:0; id. 31 jul 1765: f. 71:2:0; id. 4 mei 1766: f. 42:1:0; id. expensen over criminele justitiezaken, 25 sep 1748: f. 79:9:0; id. 23 sep 1750: f. 86:7:0; id. expensen en salarien over delinquenten gevallen, 5 apr 1751: 81 Caroliguldens en 15 stuivers; id. 8 jan 1753: f. 31:12:8; ?:)(geen boeknr. vermeld); :)?ontvangt van het gemeentebestuur expensen gedaan wegens een verstorven zwevend arm persoon, 12 jun 1752: f. 13:16:0; id. expensen aan een zwevende arme vrouw, 28 jun 1752: f. 14:18:8; id. voor een geleverde doodskist tot een zwevende arme dode, 8 jan 1753: f. 29:1:0; ?:); id. 1 jaar tractement, kwit. op 2 ordonn., 1 mei 1751: f. 100:0:0 (GAH428); id. 4 halve jaren tractement, waarvan het eerste verscheen 1 nov 1748en het laatste op 1 mei 1750, kwit. op 4 ordonn. : f. 200:0:0 (GAH427); id. tractement van 1 mei 1763 tot 10 okt 1763, 7 feb 1764: f. 44:5:0; (geen boeknr. vermeld); id. honorarium voor 1746 geaccordeerd 5 dec 1746: 25 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling van 8 scheidene visitatien en diensten voor doctoren en chirurgijns, gedaan ten dienste van de stad, 26 nov 1759: 32 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); id. wegens expensen tot niaerkoop stadswegen procuratie van haar Achtbaarheden gedaan voor een stukje land van 2 pondematen liggende om zuidoost van de stad, sampt tot betaling van de actuarius salaris 40 ste penning consent en proclamatie salarien etc., zijnde dit land verkocht door Jan Rienks en gekocht geweest aan Tjepke Gratama, 24 sep 1760: f. 149:11:0; (geen boeknr. vermeld); id. in koop voor de stad gekocht voor 15. 000 guldens aan Hollandse Obligatien op de provincie van Friesland, 17 mei 1762: 9750 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); id. restitutie expensen bij de besteding van de Zuiderbrug, 13 nov 1743: 14 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); :)?id. een present omdat hij nu 23 jaren de wachten alleen heeft omgeschreven, 18 jun 1742: 6 Caroliguldens; id. voor het maken der afschriften van de geproclameerde deductien die door hem zijn opgemaakt, en aan de Staten van Friesland op de ord. Landsdag in 1743 zijn ingediend, 15 mei 1743: 6 Caroliguldens; id. voor het omschrijven der Wachtgelden voor 5 jaar, het laatst voor het jaar 1743, 12 jun 1743: f. 15:15:0; id. restitutie expensen etc. in het waarnemen van verscheidene zaken ten dienste van de Stad, 1 jul 1743: 30-12 :0; id. samen met de majoor S. de Haas en bode Zeeman een honorarium aan haar geaccordeerd wegens gedane omschrijving en opmaken van het reëelcohier voor 1743 ingegaan, 31 jul 1743: 24 Car glds; id. voor expensen ten dienste van de Stad en honorarium voor extraord. diensten, 9 dec 1743: f. 83:4:0; id. 30 dec 1744: f. 33:19:0; id. expensen en salarien in officio verdiend en verlegd volgens overgelegde specificatie, 23 mrt 1744: f. 42:3:0; id. 22 jul 1744: 20-17 :0; id. 26 apr 1745: f. 38:9:0; id. 22 dec 1745: f. 48:14:0; ?:), (geen boeknr. vermeld); :)?ontvangt van het gemeentebestuur restitutie van betaalde gevallen kosten voor het Hof over de exceptie ten opzichte van het appèl der interlucotoire sententie, 4 nov 1744: f. 18:5:0; id. salarien en expensen verdiend en verlegd over het proces van Maartje Cornelis contra Sijb. F. Camsma op de Stads bleek ''de Groote Spijker'', 14 apr 1745: f. 151:19:0; id. tussen de admin. (?) en de 3 armevoogden Hendrik Minnes Blok, Claes Sijmens en Andries Doedes, 22 feb 1747: f. 154:8:0; id. in de zaak van Abraham Alema gedaan voor het Hof van Friesland, 29 mrt 1747: f. 17:9:0; id. in de zaak van de Stadsrentmeester in qualiteit tegen Jan Cramer over de Sint Jacobi Schatting, 19 jun 1747: f. 23:10:0; id. in de procedure van Haije Jans, gedaagde, en fiscaal B.D., 25 mrt 1748: f. 33:14:0; id. restitutie expensen aan de notaris Reydema wegens een deklaratie van kosten ter instantie Sijbrand Camsma, deklarant, contra Maartje Cornelis, gevallen over de Stads bleek ''de Groote Spijker'', 4 aug 1745: f. 114:15:0; id. salarien, vacatien en expensen verdiend en verlegd in cas van hem, B.D., contra Jan Simons (zie: Bakker), mr. bakker, gehouden, 4 aug 1745: f. 34:6:0; id. tussen B.D. en capt. Prigge, gedaagde, 5 jan 1746: f. 107:3:8; id. salarien en expensen en vacatien in diverse zaken als in de zaak van de Armevoogden en meer andere zaken, 4 apr 1746: f. 70:12:0; id. als boven, maar zonder Armevoogden, 5 sep 1746: f. 69:10:0; id. 5 dec 1746: f. 79:18:4; id. 29 okt 1749: f. 42:13:0; id. 24 jul 1752: f. 21:18:0; id. restitutie expensen aan een uitlandse vrouw van tijd tot tijd op haar ordre gedaan tot haar noodwendig onderhoud, 4 apr 1746: 11 Caroliguldens; id. salarien en expensen verdiend en verlegd in de exceptie van de rentmeester K. Lantingh in qualiteit contra Claas Fontein, 5 dec 1746: f. 27:19:12; ?:)(geen boeknr. vermeld); id. wegens levering van 57 pond buskruit aan de Stad, 6 aug 1768: f. 28:10:0, (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur als ontvanger der doodkistgelden wegens 6 geleverde doodvaten voor zwevende armen, 3 jan 1757: 36 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); id. salarien en expensen verdiend en verlegd in de proceduren contra Hendrik Jansen, leyker, 7 sep 1768: f. 62:0:0, (geen boeknr. vermeld); id. tot betaling van de kosten over de procedure van hem contra Trijntje Foppes, 20 mrt 1754: f. 89:19:0 (geen boeknr. vermeld); id. voor gemodereerde salarien en expensen door hem verdiend en verlegd in procedures contra de erven van Mahin, koopman Sjoerd Talma en koopman Thomas IJsenbeek en andere zaken ten dienste van justitie in 1754 en 1755, 26 jan 1756: f. 614:8:0; (geen boeknr. vermeld); id. zegge de bouwmeester Rienstra, wegens expensen en salarien ten dienste van de stad en justitie verdiend en verlegd in diverse zaken, 20 mrt 1754: f. 137:14:0; (geen boeknr. vermeld); klerk ter secretarie 1742, notaris en procureur-fiscaal 1743-1762, (wordt in 1764 vermeld als: Draijer), ontvanger Stads Armekamer in 1752; betaalt aan he gemeentebestuur als substituut-ontvanger van de haven-of winterlaagsgelden terzake 1 jaar stuiverontvang, en in de laatste winterijd vervallen met nog enige resten, 26 jun 1751: f. 273:5:0 (GAH428); id. stuiverontvang van de lastgelden volgens rekening als boven, 26 jun 1751: f. 296:13:0 (GAH428); id. wegens stuiverontvang van de haven-of winterlaagsgelden in de laatstleden wintertijd vervallen volgens liquidatie van 15 sep 1749: f. 137:3:0 (GAH427); id. wegens 1 jaar stuiverontvang der lastgelden volgens liquidatie als boven, 15 sep f. 174984:6:0 (GAH427); id. wegens stuiverontvang van haven-of winterlaagsgelden over 1750, 1750: f. 82:11:0 (GAH427); id. wegens lastgelden over 1750, 1750: f. 72:7:0 (GAH427); :)?gemeentebestuur betaalt aan de pensionaris W.H. Frieswijk salarien en expensen verdiend en verlegd in de zaak tussen B.D., procureur-fiscaal, contra procureur Tuininga, 23 jun 1745: f. 31:2:0; id. aan pensionaris Hiddema in de zaak tussen de magistratuur rescribenten contra koopman Gerlof Pieters in qualiteit suppl. nopens evocatie der procedures tegen de fiscaal B.D., 9 okt 1741: f. 14:17:0; id. 4 mrt 1743: f. 120:4:0; ?:)(geen boeknr. vermeld); betaalt aan het Weeshuis f. 21:2:0 wegens lastgelden van 26 nov 1755 tot 31 dec 1755, 25 aug 1756 (GAH1085); id. van 31 dec 1755 tot 31 dec 1756, 17 okt 1757: f. 170:11:8 (GAH1086); id. van 31 dec 1756 tot 31 dec 1757, 4 nov 1758: f. 101:18:8 (GAH1087); ontvangt van het Weeshuis f. 24:0:0 terzake 4 doodkisten aan het Weeshuis geleverd, 27 jan 1756, wkit. no. 1 (GAH1085); id. als ontvanger der doodkistgelden f. 18:0:0 wegens doodkistgelden in 1756 geleverd, 21 dec 1756, kwit. no. 2 (GAH1086); id. f. 40:3:2 terzake expensen door hem verlegt van 2 Landschapsobligatien aangekocht wegens de inbreng van de weesjongen Ahasverus Willems, 16 sep 1757, kwit. no. 9 (GAH1086); ontvangt van het gemeentebestuur f. 432:19:0 terzake de inkoop van een Thooner deses obligatie, groot 629 gulden 67 1/2%, met 8 maanden interesse van Resolutie 2 apr 1674, 6 jul 1756, kwit. no. 5 (GAH1085); id. f. 69:8:0 terzake de inkoop van een Landschapsobligatie van 100 gulden 67 1/2%, met de verschenen interesse, 24 aug 1756, kwit. no. 6 (GAH1085); id. f. 205:2:0 wegens de inkoop van 2 Thooner deses obligatie 300 gulden kapitaal 67 1/2%, met de verschene interesse, 24 aug 1756, kwit. no. 7 (GAH1085); mede-weesvoogd B.D. betaalt f. 25:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Christiaan Gerrits met weven verdiend, 1 mrt 1757 (GAH1086); aan dito, door de weesjongen Gerrit hendriks met uurwerken te maken verdiend, 22 mrt 1757: f. 19:4:0 (GAH1086); aan dito f. 46:0:0 door de weesjongen Harmen Alefs met metselwerk bij Rutger Gosses verdiend, 22 mrt 1757 (GAH1086); aan dito f. 29:7:8 door de weesjongen Hoite Johannes met weven verdiend, 1 apr 1757 (GAH1086); aan dito f. 45:6:0 door de weesjongen Cornelis Stuirman met zeilmaken verdiend, 1 apr 1757 (GAH1086); aan dito f. 24:0:0 door de weesjongen Jetse Ariens met paruikmaken verdiend, 19 apr 1757 (GAH1086); aan dito f. 35:0:0 door de weesjongen Geert Sjerps met boekbinden in 1 jaar verdiend bij vroedsman Jan Hoogland, 26 jul 1757 (GAH1086); aan dito f. 10:0:0 door de weesjongenGeert Cornelis met zeilmaken bij Sijbe de Vries verdiend, 2 aug 1757 (GAH1086); aan dito f. 40:0:0 door de weesjongen Oepke Stoffels met metselwerk bij Uilke Auckes verdiend, zegge bij vroedsman Heymans met verven, 2 aug 1757 (GAH1086); aan dito f. 20:0:0 door de weesjongen Wopke Bartels met stoelmaken bij Aris Pieters verdiend, 2 aug 1757 (GAH1086); aan dito f. 42:0:0 door de weesjongen Pieter Gerrits als weversknegt bij Harmen Gerrits verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086); aan dito f. 25:0:0 door de weesjongen Cobus Gerrits met hoedenmaken bij Sipke Weyland verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086); aan dito f. 10:0:0 door de weesjongen Joost Paltses bij Hendrik Spannenburg met koperslaan verdiend, 23 aug 1757 (GAH1086); id. f. 61:6:0 wegens de inbreng van de weeskinderen van Aldert Geerts, 10 dec 1757 (GAH1087); id. f. 16:0:0 wegens verdienste van 2 weeskinderen, 10 dec 1757 (GAH1087); aan dito f. 54:0:0 door de weesjongen Gerrit Pieters met kuypen van vatwerk bij Gerrit Felten verdiend, 7 feb 1758 (GAH1087); aan dito f. 20:3:0 door de weesjongen Tjeerd Jelles met paruikmaken bij van Beemen verdiend, 7 feb 1758 (GAH1087); aan dito f. 19:12:8 door de weesjongen Hendrik Jansen met bontweven bij Tunis Lammerts tot zijn overlijden verdiend, 1 okt 1758 (GAH1087); aan dito f. 27:15:8door de weesjongen Feike Alberts tot de tijd van zijn weglopen, met metselwerk bij Jurien Ockes verdiend, 17 okt 1758 (GAH1087); aan dito f. 57:9:0 door de weesjongen Cornelis Hendriks Mellema tot 10 okt zijnde toen weggelopen, met horologiemaken verdiend bij Tjeerd Radsma, 17 okt 1758 (GAH1087); aan dito f. 50:8:0 door de weesjongen Hoijte Sjerps bij Gerrit Sipkes op de binnenhelling verdiend, 31 okt 1758 (GAH1087); aan dito f. 14:14:0 door de weesjongens Hoite Johannes en Lieuwe Gerrits verdiend, 4 nov 1758 (GAH1087); aan dito f. 16:15:0 door de weesjongen Jan Elias voor 5 maanden bij Jan Kock verdiend, 4 nov 1758 (GAH1087); aan dito f. 36:4:0 wegens 1/2 jaar gest en weynig koolen in het Weeshuis geleverd, 4 nov 1758 (GAH1087); id. f. 50:0:0 terzake het legaat van de weduwe Sijbe Pieters, timmerman aan het Weeshuis, besproken, 10 dec 1757 (GAH1087); id. 50 :0:0 wegens het present door de erven van wijlen IJmkjen Piebes aan het Weeshuis gegeven ter occasie tot het medegaan ter begrafenisse van de Weeskinderen, 24 okt 1758 (GAH1087); id. f. 100:0:0 wegens een legaat van de weduwe Stinstra, 17 nov 1758 (GAH1087); id. f. 95:10:0 na aftrek van 4 1/2% hetgeen tekort quam, verstrekkende tot voldade van het legaat van wijlen Onias Gravius, 17 nov 1757 (GAH1087); gegeven aan het Weeshuis een obligatie groot f. 428:1:0 ten laste van de provincie Friesland op naam van Gotlieb van Smettau, van Resolutie 27 okt 1711 met no. 610, verschenen 3dec, renten betaald anno 1752 en is ingekocht 60%, 17 nov 1758 (GAH1087); id. een obligatie mt no. 1183, verschenen 30jul, Resolutie 14 jul 1712, interesse verschenen sedert 30 jul 1752, groot kapitaal f. 186:13:0, ingekogt 60 1/2%, 17 nov 1758 (GAH1087); id. een obligatie groot 1000 gulden ten laste van de provincie Friesland, Resolutie 3 mrt 1694 no. 81 op naam van Anna Folkerts weduwe wijlen Gerrard Magnus, verschenen 16/26apr, interesse tegoed sedert 1752, 17 nov 1758 (GAH1087); betaalt aan het Weeshuis f. 844:12:0 terzake de zuivere opbreng van sodanige 2/20 parten van een sathe lands gelegen onder Kimswert, als Jetse en Rinse Sijtses in het huis gealimenteerd wordende, in eygendom toebehoorden, en door de koopman Pieter Keimpes de Jong bij strijkgeld had gekogt, 10 dec 1757 (GAH1087); id. f. 10:16:0 zijnde hetgeen Tjepke Gratama wegens verhoog penningen van 2/20 sathe land leggende onder Kimswerd en toebehorende aan Jetse en Rinse Sijtses, was competerende en door hem aan het Weeshuis geschonken, 10 dec 1757 (GAH1087); id. f. 100:0:0 wegens het geen op rekening door de administrators van de boedel van Hendrikie Juriens aan de Weesvoogden was toegetelt, 10 dec 1757 (GAH1087); id. f. 53:4:0 zijnde de restante inbreng van de weesjongens Tjeerd en Fijke Jelles, 17 nov 1758 (GAH1087); id. f. 32:0:10, zijnde de inbreng van het weesmeisje Ruurtie Samuels, 17 nov 1758 (GAH1087); id. f. 12:2:0 voor 60 1/2 duizend steen 4 sts. het 1000, door burgemeester Tabes vertighelt uit een strook Weeshuisland, 17 nov 1758 (GAH1087); id. f. 160:0:0 wegens opbreng van een aandeel in een stukie land onder Belkum door Quader gekogt, 17 nov 1758 (GAH1087); id. 51- 4:0 wegens 1/5 aandeel van Rienkien Meyes aanbestorven van haar oom Benne Saakes, 17 nov 1758 (GAH1087); id. f. 517:10:0 tot volle afbetaling van een obligatie van kapitaal en 1 jaar interesse, beleid tot opschot van het Reëel van deze Stad, welke obligatie nu na rato der aflossing is gekomen, 17 nov 1758 (GAH1087); betaalt aan het gemeentebestuur f. 12:0:0 wegens 1 jaar bruggeld van ''s Lands schepen, die de Zuiderbrug passeren, 19 apr 1757 (GAH1086); id. f. 100:0:0 terzake het door de Weesvoogdessen verzamelde naailoon der weeskinderen in 1 jaar, 26 apr 1757 (GAH1086); ontvangt van het Weeshuis f. 21:3:0 terzake restitutie van expensen aan de heer Graver te Amsterdam voor 153 pont hop geleverd in het Weeshuis, 10 okt 1758, kwit. no. 20 (GAH1087); id. f. 65:13:0 wegens leverantie van zoetemelk door hem in het Weeshuis geleverd, 13 jun 1758, kwit. no. 2 (GAH1087); id. f. 480:7:0 tot betaling van 3 Landschapsobligaties Thooner deses door hem in het Weeshuis gekogt 10 dec 1757, kwit. no. 1 (GAH1087); id. f. 215:0:0 wegens overdracht van een obligatie op de oude boedel van Franeker met de interesse van die welke gelden beleyd zijn uit de 2/20 parten van een sathe lands van Rinse en Jetse Sijtses, 18 apr 1758, kwit. no. 4 (GAH1087); id. f. 372:0:0 terzake inkoop van 2 Landschapsobligatien tesamen f. 614:14:0 60 1/2%, 8 nov 1758, kwit. no. 12 (GAH1087); id. f. 630:0:0 terzake de inkoop van een Landschaps obligatie van 1000 gulden capitaal 63%, 8 nov 1758, kwit. no. 13 (GAH1087); betaalt aan het Weeshuis f. 40:0:0 terzake huur van de woning bij Claas Jacobus Nauta wordt gebruikt, 12 mei 1760 (GAH1088)
Bernardus Edsgers huwt met Janke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 May 1740 en doe ook getrouwt; B.E. ende Janke Clases beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broodheer Joost Gonggrijp, 7 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; bakker in het Weeshuis; (GAH1076): ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:10:0 terzake bakloon van 4 nov tot 29 dec 1746 in het Weeshuis verdiend, kwit. no. 2, 3 jan 1747; id. f. 9:10:0 van 3 jan tot 31 mrt 1747, kwit. no. 7, 11 apr 1747; id. f. 8:0:0 van 5 apr tot 28 jun 1747, kwit. no. 12, 4 jul 1747; id. f. 9:16:0 van 4 jul tot 30 sep 1747, kwit. no. 18, 3 okt 1747; (GAH1077): id. f. 12:0:0 van 4 okt tot 28 dec 1747, kwit. no. 1; id. 2 jan 1748; id. f. 8:10:0 van 5 jan tot 2 apr 1748, kwit. no. 9, 2 apr 1748; id. f. 9:6:0 van 2 apr tot 2 jul 1748, kwit. no. 15; id. f. 8:0:0 van 5 jul tot 25 sep 1748, kwit. no. 19, 1 okt 1748; (GAH1078): id. f. 10:10:0 van 1 okt tot 28 dec 1748, kwit. no. 4, 7 jan 1749; id. f. 8:0:0 van 2 jan tot 27 mrt 1749, kwit. no. 8, 1 apr 1749; id. van 1 apr tot 1 jul 1749, kwit. no. 12, 1 jul 1749; id. 1 van 1 jul tot 1 okt 1749, kwit. no. 18, 7 okt 1749; (GAH1079): id. f. 10:0:0 van 1 okt 1749 tot 1 jan 1750, kwit. no. 3, 6 jan 1750; id. f. 8:10:0 van 6 jan tot 7 apr 1750, kwit. no. 7; id. f. 8:0:0 van 1 apr tot 1 jul 1750, kwit. no. 13, 7 jul 1750; id. f. 9:0:0 van 1 jul tot 1 okt 1750, kwit. no. 17, 6 okt 1750; (GAH1080): id. f. 12:0:0 van 1 okt tot 31 dec 1750, kwit. no. 7, 5 jan 1751; id. f. 9:10:0 van 3 jan tot 6 apr 1751, kwit. no. 14, 6 apr 1751; id. voor 3 maanden baklonen, kwit. no. 18, 6 jul 1751; id. f. 10:10:0 van 1 jul tot 1 okt 1751, kwit. no. 22, 5 okt 1751; id. f. 11:10:0 wegens bakloon van 2 okt tot dec 1756 en f. 9:0:0, 5apr17 57, kwit. no. 9 (GAH1086); id. 12 jul 1757, kwit. no. 13 (GAH1086); id. 4okt17 57, kwit. no. 18 (GAH1086); id. f. 13:18:0 tot dec 1757, kwit. no. 4, 19 jan 1758 (GAH1087); id. f. 7:6:0 tot 20 mrt 1758, kwit. no. 6 (GAH1087); (GAH1081): id-299-14-gter zake 3 last rooge door hem in het Weeshuis geleverd, 5 jan 7152, kwit. no. 4; id. f. 11:0:0 terzake baklonen door hem verdiend in het Weeshuis van 4 jan tot 1 apr 1752, kwit; no. 10, 11 apr 1752; id. f. 10:10:0 van 1 apr tot 1 jul 1752, kwit. no. 16, 4 jul 1752; id. f. 12:15:0 van 4 jul tot 30 sep 1752, kwit. no. 22, 3 okt 1752; (GAH1082): id. f. 13:10:0 van 5 okt tot 31 dec 1752, kwit. no. 4; id. f. 12:0:0 van 31 dec 1752 tot 1 apr 1753, kwit. no. 10, 3 apr 1753; id. f. 11:0:0 van 13 apr tot 28 jun 1753, kwit. no. 16, 3 jul 1753; id. f. 12:5:0 van 3 jul tot 28 sep 1753, kwit. no. 19, 2 okt 1753; (GAH1083): id. f. 12:0:0 van 1 jul tot 27 sep 1754, kwit. no. 14, 1 okt 1754; id. f. 13:10:0 van 4 okt tot 31 dec 1753, kwit. no. 7, 8 jan 1754; id. f. 11:0:0 van 1 jan tot 29 mrt 1754, kwit. no. 12, 2 apr 1754; id. f. 10:0:0 van 2 apr tot 26 jun 1754, kwit. no. 20; (GAH1084): id. f. 10:10:0 van 1 jul tot 26 sep 1755, kwit. no. 32; id. f. 13:15:0 van baklonen van rogge, weit, en brood in het Weeshuis, 7 jan 1755 kwit. no. 5; id. f. 11:9:0, kwit. no. 14, 8 apr 1755; id. f. 10:2:0, 1 jul 1755, kwit. no. 22; (GAH1073): id. f. 8:10:0 terzake 3 maanden bakloon van 1 apr tot 30 jun 1744, 30 jun 1744; id. f. 8:0:0 van 30 jun tot 29 sep 1744, 29 sep 1744; (GAH1074): id. f. 10:0:0 van 2 okt tot 28 dec 1744, 5 jan 1745, kwit. no. 3; id. f. 7:10:0, 6 apr 1745, kwit. no. 9; id. 29 jun 1745, kwit. no. 16; id. 5 okt 1745, kwit. no. 20; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 terzake baklonen van 26 bakten so roggen als weitenbrood tot 30 dec 1755 6 jan 1756, kwitno. 3 (GAH1085); id. f. 10:0:0 terzake bakloon van 20 bakten roggenbrood, 7 apr 1756, kwit. no. 9 (GAH1085); id. 6 jul 1756, kwit. no 16 (GAH1085); id. f. 9:10:0 wegens 19 bakten roggenbrood, 5 okt 1756, kwit no. 24 (GAH1085); id. f. 10:10:0 van 2 okt tot 31 dec 1745 (GAH1076); id. 4 jan tot 30 mrt 1746, 5 apr 1746, kwit. no. 8 (GAH1075); id. f. 8:10:0, 5 jul 1746, kwit. no. 13 (GAH1075); id. 4 okt 1746, kwit. no. 15 (GAH1075)
Bernardus Engelberts ovl voor 1804, huwt met Japke Rintjes op 22 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; begraven Groot Kerkhof regel 37, nr. 51 als B. Engberts; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; maandag, 10 jun 1799: nog wierde den Burger B. Engberts aangesteld tot mede ordinaris Turfdraager(in plaatze van Gerrijt Teltman, welke zich ge?ngageerd heeft als Canonnier in Militaire dienst) en heeft ten dien einde den Eed van getrouwe Waarneeminge gepresteert in handen van den Burger Pettinga als President van den Raad (GAH45)
Bernardus Fok huwt met Aeltje Jans, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout den 27 jul 1755
Bernardus Fok geb feb 1809 HRL, ovl 17 apr 1860 HRL, huwt met Trijntje Schaafsma, (gk) op 13 mei 1841 HRL, metzelaar, N.H., ovl wijk G-106, zv Johannes F, en Grietje vd Werff; BS huw 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-151; VT1839
Bernardus Franses zie: Leemkoel
Bernardus Frievele begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bernardus Geerts zie: Spandauw
Bernardus Geerts geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Bernardus Spandauw; geb 22 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Spandauw
Bernardus Gerrits zie: Bekker, Hankes
Bernardus Hankes geb 1806 HRL, ovl 28 sep 1823 HRL, zv Gerrit H, en IJefke Simons; BS ovl 1823
Bernardus Heins zie: Drost
Bernardus Hendriks zie: Drost, Eerdmans, van Minnema, Straatmaker
Bernardus Hercelius huwt met Antje Hendriks, kind: Hebbeltje H, geb 1773 Dokkum; BS ovl 1839
Bernardus Hessels zie: Hescelius
Bernardus Hofhuis zie: Bernardus Hoffius
Bernardus Homans ovl 5 mrt 1714, 42 jaar, Comijs tot HRL, huwt met Margaretha Herm. Suyderhof, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Bernardus H?Llen B.H. en Marijke Hermanus de Ruiter, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bernardus Jans zie: van Dongen, Proosterbeek, Terwalen, de Vries
Bernardus Johannes zie: Drost, Bentlar, Fok, Hoffius, Meelman, Visser
Bernardus Johannes woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bernardus Johannes B.J. en Engeltje Harmanus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Jansen, goede bekende, 9 may 1789; ondertrouw HRL; B.J. en Engeltje Harmanus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bernardus Jurjens zie ook: Kroese; B. Jurres, huwt met Akke Jans, kind: Jurre Bernardus, geb 6 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wikje Bernardus, geb 13 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Bernardus, geb 25 nov 1793, ged 22 dec 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den dertiende mrt is Geboren Wikje dv B.J. en Akke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Bernardus Jurjens woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bernardus Karst zie: Kleysma
Bernardus Christiaans ged 30 sep 1742 Westerkerk HRL, zv Christiaan Bernardus en Hiske Claassen
Bernardus de Klein van Groningen, huwt met Antie Pieters, van HRL, geproclameert 10, 17 en 24 nov 1754 en met aprobatie van getrout den 1 dec 1754 door ds. B. Bosscha, met attestasie getrout; kind: Grietie Beerents, ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL, vader als Beerent K. ; kind: Jan Barents Klein, ged 18 dec 1759 Grote Kerk HRL, vader als Barent K.
Bernardus Kleisma oud 52 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-040; VT1839
Bernardus Klingenberg ovl 9 jul 1804 HRL, oud 22 jaar
Bernardus Klumper huwt met Hielkje Jans, kinderen: Lammert K, geb 1761 HRL, Arnoldis K, geb 1771 HRL; BS ovl 1832; 1835 overlijdens
Bernardus Klumper geb 1810 HRL, ovl 12 apr 1828 HRL, werkman, ongehuwd, zv Arnoldis K, en Grietje Bos; BS ovl 1828
Bernardus Coelmans ovl voor 1802, huwt met Petronella Bonnes Leefsma, verkoopt een huis in 1797; BS ovl 1813; ; wed. erven B.C. eigenaar van wijk F-144, gebruiker is Anna de Vries, renteniersche, 1814. (GAH204); huwt met Petronella Bontes, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 15 mei 1764; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 5e quartier, huisno. 199, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Yda Mols onder Curator B.C. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 144:0:0 (GAH650); B.K. en Jan Bertel, in qualt. als Curatoren over Yde Mols, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 144:0:0 (GAH650); B.K. als Curator over Regina Zeefsma op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 186:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bernardus Kok geb 1803 Arum, ovl 12 sep 1846 HRL, ongehuwd, zv Bauke K, en Grietje Aukes Molenaar; BS ovl 1827; 1846 overlijdens
Bernardus Coster ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 267:12:4 weegens ''t leeveren en slagten van 5 overjaarse, en 1 spalling varken tdv het Weeshuis, kwit. no. 6, 25 okt 1764. (GAH1094)l; id. f. 214:11:0, 23 okt 1766. (GAH1096); id. f. 242:0:0 tersake leverantje van 5 overjaarse varkens swaar 2095 1/2 pond f. 11:11:0 de 100 pond, 28 okt 1762. (GAH1092); id. f. 189:18:0 ter zaake geleeverde vijf vette varkens weegende 1853 pond f. 101/4 gld ''t 100 pond, quit. no. 1, 22 okt 1767. (GAH1097); id. f. 230:6:0 tersaeke vijf varkens teesammen 1849 1/2 pond swaer aan de 12 gld 9 stv per 100 pond, quit. no. 1, 27 okt 1768. (GAH1099); id. f. 232:5:0 tersaeke geleverde vijf verkens tdv ''t Weeshuis, quit. no. 1, 26 okt 1769. (GAH1100); i, f. 482:14:0 tersaeke agt overjaerse varkens wegende 3041 pond aan de 15 3/8 gld de 100 pond, quit. no. 1, 23 okt 1772. (GAH1103); id. f. 190:14:0 voor geleverde varkens, ord. no. 2, 16 okt 1777. (GAH1102); id. f. 273:9:0 voor geleverde veif over jaerse varkens, ord. no. 2, 14 apr 1778. (GAH1109)
Bernardus Leemkoel geb 1797 HRL, ovl 1 jan 1844 HRL, huwt met Geertruida Arends Wennekes op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, koopman in 1844 en zoutbrander in 1833, zv Frans Willems L, en Trijntje Alberts Brevink; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-015; VT1839
Bernardus Lemstra Feike Brouwer van HRL, en Jetske Folkerts van Workum, laatst geproclameert op dato dezes 20 feb 1774 HRL, en vervolgens van hier met adtestatie vertrokken naar Workum om aldaar in den echten staat te worden bevestigt, gelijk geschied is op 27 feb 1774 volgens adtestatie van daar, getekend Workum 28 feb 1774 B.L., Eccles.
Bernardus Lienessen huwt met Lijsbeth Middelburg, kind: Lijsbeth L, geb 1773 St. Jansga; BS ovl 1837
Bernardus van Loon ovl 24 jun 1836 HRL, huwt met Catharina Elisabeth Benraad, zeehandelaar kind: Johanna vL, geb 1809 Oud-Beyerland; BS huw 1836; B. v. L. eigenaar van perceel nr. 1665 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van percelen nrs. 1725 en 1726 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, resp. huis, plaisiertuin, resp. 196 en 710 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1735 en 1736 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, resp. houtschuur, huis en erf, resp. 168 en 460 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1738 en 1739 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, resp. houtschuur, huisje, resp. 50 en 28 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 2104 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 422, weiland, 4140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); B. v. L. eigenaar van percelen nrs. 539-545 Sexbierum sectie A, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 226, resp. houtmolen, water als bouwland, weiland, houtschuur en erf, huis, huis, tuin, resp. 230, 460, 6570, 320, 88, 77 en 190 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 1, 1, 1 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. 250, nihil, nihil, 20, 36, 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)
Bernardus Losser Maandag den 28 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, over Welke Stukken (werven militairen) gedelibereerd Zijnde is overeenKomstig het Gewigt der Zaake goedgevonden, om alle mogelijke middelen aan te wenden, om het gerequireerde getal Manschappen Welke deeze Stad, voor ieder Grondvergadering, Waarop dezelve bij de verdeeling der Bataafsche Republiek in districten gesteld is, moet leveren, aantewerven, en ten dien einde, vaste Werffhuizen te fixeren, en wervers aan te Stellen, en is dies volgens beslooten, de Werfhuizen te bepaalen bij A:Helt op de Wortelhaaven, bij Swaantje Holmans in de drie Hoefijzers, en in het Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman, en Zijn, tot vaste Wervers aangesteld de Burgers B.L., Hans Ackerman, Lieuwe Holstein en Lourens Lentz en Zal van dit een en ander, ter beKentmaaking aan de goede Ingezetenen, op Morgen Notificatie Werden gedaan, en voorloopig het volgende bij Tromslag werden beKentgemaakt ''De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen beKend maaken, dat de Raad tot vaste Werff-huizen heeft gestelt, ten einde Waar de gerequireerde manschappen, tot ''s Lands dienst, en ter Completering der Staande Arme, Zullen werden aangeworven de drie Hoefijzers bij Swaantje Hol mans, bij de sergeant Helt op de Wortelhaaven, in ''t Hoornsche Veerhuis bij Bauke Jans Brugman''. (GAH45); Woensdag den 11 dec 1799. de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde geleeZen een Missive van de Agent van Oorlog, Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten de Vast gestelde Wervers B:Losser, H:Ackerman, L:Holstein en L:L. daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden Zoo als deZelve gecompareerd Zijnde, hun aanbevoolen is, alle moogelijke devoirs te doen, tot het aanwerven van de nog resterende Manschappen, Welke deeze Stad na het getal der Grondvergaderingen, Verplicht is te besorgen, Wijders Zijnde Hospitaas, uit de gestelde WerfhuiZen insgelijks op ''t Huis der Gemeente verZogt, en na aldaar Verscheenen te Zijn is aan hun het Zelfde als aan de Wervers gelast. Zijnde Wijders goedgevonden over dat Susjet, de volgende Advertentie, viermaalen, in de Leeuwarder, en Leeuwarder Bataafsche Coutanten te doen plaatzen; ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL noodigt bij deeZen een ieder uit, Welke genegen is, voor gedagte Stad Manschappen aan te Werven ten dienste van en ter Completering der Bataafsche Arm?e onder belofte van de gestelde Praemie voor den Werver bij het aanbrengen, van ieder geschikt Perzoon, daadelijk te Zullen voldoen Zijnde de verdere Conditien ter Secretarije van deZelve Stad dagelijks te Zien. HRL den 11 dec 1799. (GAH45)
Bernardus Molinus ontvangt interesse 1800-1803; Stadsrentmeester bet 2x f. 30:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 5e classe, nos. 10 en 11, tegen 6%, may 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. may 1777. (GAH1060); id. may 1778. (GAH1060); id. 2 x f. 28:15:0, 2e tontine, nos. 3 en 4, 4e classe, 5 3/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Bernardus Nieuwenhuis zie ook: Berend Nijhuis; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-097; VT1839
Bernardus Nijhuis zie: Nieuwenhuis; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jochem Pieters Leyen, varensgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep meerderjarige dogter van B.N. en Antje Johannes meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Praes. Burgermeester dezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den huweyken Staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; Wij ondergetekenden B.N. Bontwever, en Antje Johannes Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Catharina Bernardus Nijhuis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeven met Jochem Pieters Leyen varendsgezel meerderjarige zv Pieter Cornelis Leyen en Klaaske Jochems meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den heer Praes. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 19 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 24 aug is geb Catharina dogter van B.N. en Antje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Bernardus Proost ovl voor 1866, huwt met Saakje Proost, kind: Aukje P, geb 1782 Harl/ Franeker; BS ovl 1865
Bernardus Rinzes zie: Wesseling
Bernardus Schinck BS ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de Bruit Jan Harmens, mr. bontwever, en vertoonde een attestatie van des bruidegoms vaders consent, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Bernardus Smeding geb 1753 Mesen in Munsterland, Dl, ovl 10 dec 1825 HRL, huwt met Jeltje Pieters Klein, kind: Pieter S, geb 1791 HRL; BS ovl 1825; 1842 overlijdens; geboortig van Mesem in het Munsterse, het burgerrecht verleend, en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. van Slooten, en de jura voldaan f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 12 nov 1788. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-108, wewer, 1814. (GAH204); Johannes BS en Jeltje Pieters Klein, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bernardus Snijder huwt met Lijsbeth Ales op 16 dec 1798 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Bernardus Spandauw ovl 1803 Heerenveen, huwt met Jetske Sibbles, kind: Antje Bernardus S geb 3 mei 1758 Heerenveen; BS huw 1824
Bernardus Strekker ovl voor 1837, huwt met Agatha Johannes Westendorp; BS ovl 1836
Bernardus van Taken ovl voor 1863, huwt met Vogeltje Jans Poet, afwezig, ovl 1827, koopt/verkoopt een huis 1798-1802, kind: Johanna Engeltje T, geb 19 nov 1797 HRL; BS huw 1827, ovl 1862
Bernardus Visser geb 1792 HRL, ovl 23 nov 1849 HRL, huwt met Aaltje Germens Overmeer op 10 dec 1820 Hrl, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820, wafelbakker, zv Johannes V, en Geertruida Schoonenberg; BS huw 1820, ovl 1849; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-129; VT1839
Bernardus ter Weelt B. tW. ende Catharina Bartling, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Hendriks, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL
Bernardus Wesseling geb 1796 Franeker, ovl 1 okt 1831 Garnisoenshospitaal Nymegen, schutter id 1 ste Compagnie van het 2de Bataillon der 2de afdeeling Groninger schutterij, zv Rinze Bernardus W, en Siekje Hendriks; BS ovl 1831
Bernardus Willems zie: Bonnema, Bruggemeyer, Witte, IJbema
Bernardus Wiltetus zie: Jelgersma; (2x)
Bernardus Witteboer geb 1804 prov, huwt met Sjutje Wijngaarden, N.H., gruttersknecht, A 7jun18 56 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007
Bernardus IJbema geb 1803 Piaam, ovl 12 dec 1890 HRL, 1e huwt met Aaltje Steenbergen, 2e huwt met Pietje Dijkstra, zv Willem IJ, en Sjoukje ... ; BS ovl 1890
Bernardus Yeps geb 18 aug 1802 HRL, ged 31 aug 1802, ovl voor 1805, N.H., zv Yep Bernardus en Grietje Sjerps; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 9 aug 1797, ged 22 aug 1797, dv IJeb Bernardus en Tetske Aukes
Bernardus Yeps geb 28 jan 1804 HRL, ged 12 feb 1804 HRL, zv Ijep Bernardus en Setske Aukes (Dijkstra); dopen Grote Kerk HRL 1804
Bernardus IJking huwt met Trijntje Beens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 okt en den 5 nov 1741 en doe ook getrouwt
Bernardus (B.) Berends zie: Koopmans
Bernardus Ambrosius Dorhout geb 1 feb 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Ambrosius Dorhout en Margaretha Jacoba van Bolhuis; Lwd, Floreencohier 1828: de Landen op het Nieuwland ten oosten en zuiden van de Harlinger vaart: Floreencohier nr. 3A, grootte 7 pm, floreen f. 5:0:0, B.D. eigenaar en gebruiker, Kadaster 1832 nr. wijk G-836a-b; (bron: Kad. Atlas Lwd, 1832/1700/1580); Lwd, Floreencohier 1828: de Landen op het Nieuwland ten noorden van de Marssumer dijk, bezuiden de Tjessingadijk, ten westen van de Hoge weg en ten oosten van de Zwette: Floreencohier nr. 75, grootte 4 pm, floreen f. 1:14:0, B.D. eigenaar, Bavius Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D173; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580); Lwd, Floreencohier 1828: de Landen op het Nieuwland ten noorden van de Marssumer dijk, bezuiden de Tjessingadijk, ten westen van de Hoge weg en ten oosten van de Zwette: Floreencohier nr. 77, grootte 21 pm, floreen f. 23:0:0, B.D. eigenaar, Tjeerd A. Bergstra gebruiker van 13 pm, wed. Bavius R. Span gebruiker van 9 pm, Kadaster 1832 nr. D170-172 *; Floreencohier nr. 78, grootte 12 pm, floreen f. 6:0:0, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D169 *; Floreencohier nr. 79, grootte 2, 5 pm, floreen f. 1:0:0, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D95 *; Floreencohier nr. 81, grootte 10 pm, floreen f. 4:14:10, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D94 *; Floreencohier nr. 82, grootte 17 pm, floreen f. 7:21:4, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D 93, 97-100 *; Floreencohier nr. 83, grootte 8 pm, floreen f. 3:7:0, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D101 *; Floreencohier nr. 84, grootte 6 pm, floreen f. 3:0:0, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D92 *; Floreencohier nr. 85, grootte 5 pm, floreen f. 1:8:0, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D91 *; Floreencohier nr. 87, grootte 5 pm, floreen f. 2:8:12, B.D. eigenaar, wed. Bavius R. Span gebruiker, Kadaster 1832 nr. D90 *; * = (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832, 1700, 1580); Ried, Sectie A, 1832: B.D., Advokaat te Leeuwarden, eigenaar van percelen nrs. 212 en 216, legger nr. 71, Weilanden, grootte resp; 16630 m2 en 960 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220 en 221, legger. nr. 71, Bouwlanden, grootte resp. 13990 m2, 18610 m2, 19960 m2, 20830 m2, 16220 m2, 6030 m2, 12290 m2 en 13930 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 4, 3, 3, 2, 4, 4/5; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 228, legger nr. 71, Watermolen, grootte 420 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 230, 240 en 241, legger nr. 71, Weilanden, grootte resp. 4930 m2, 1120 m2 en 33600 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 236 en 239, legger nr. 71, Bouwlanden, grootte resp 2170 m2 en 19980 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 237, legger nr. 71, Huis en Erf, grootte 2040 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. perceel nr. 238, legger nr. 71, Boomgaard, grootte 1660 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 243, 244 en 248, legger nr. 71, Weilanden, grootte resp. 22360 m2, 17910 m2 en 42110 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2/3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 246, legger nr. 71, Bouwland, grootte 14150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832)
Bernardus Barend Koopmans geb 1785 Embden, Dl/Jemsum, Oostfriesland, ovl 12 nov 1826 HRL, huwt met Leentje Annes Zeilmaker op 19 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, varensgezel, wonende te HRL, zeepziedersknecht in 1826, zv Berend K, en Petronella Sander; BS huw 1815, ovl 1826; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende akte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den drie en twintigste jun Eenduizend achthondert Vijftien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Rompke Ippes Butter, old Schipper, Hendrik Schut, Meester Linnenwever, Jacob Regoorts, Varendsgesel, Gerben Ages Zeilemaker, zeilemakersknegt, Berend Johannes Wielinga, Wieldrayer, Rimmert Ruurds, Buitenschipper, en Johannes Jakonbs Brouwer, Winkelier, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van B.B.K., varendsgezel, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Berend Koopman en Petronella Sander, gewoond hebbende te Embden; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde B.B.K. is geb te Ingum in Oost-Vriesland den dertiende okt Een duizend zeven honderd vijf en tachtig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop Kan produceren, daar dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige regering geen plaats had. Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze B.B.K., niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien dagelijksch eene Speciale omgang met deselve hebben, waar door zij Zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons en onzen griffier getekend
Bernardus Bernardus Proosterbeek geb 16 jul 1791, ged 2 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Proosterbeek en Clara Cornelis Tromp
Bernardus Christiaens Besling/Bessing ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Christiaen Bessing en Hiske Claases; huwt met Antje Harmens, kind: Bernardus B., geb 1776 HRL; BS ovl 1816; 1830 overlijdens, regattdv1826-93; B. Bessing en Antje Harmens, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 28 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Bernardus Cornelis van Assen geb 16 sep 1783, ovl 25 aug 1786, 3 jaar; vd Gaast, begraaflijst; geb 25 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Assen en Anna Clasina Jongsma
Bernardus Dirks Eerdmans geb 1784 Bolsward, ovl 19 dec 1853 HRL, huwt met Anna Margaretha Molenberg, N.H., koekenbakkersknegt in 1851, zv Dirk E, en Magdalena Kramer; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. eigenaar van percelen nrs. 742 en 743 te HRL, banketbakker, woonplaats HRL, legger nr. 198, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 230 en 63 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Bernardus Geerts Spandauw geb 1794 HRL, ovl 11 sep 1857 HRL, 1e huwt met Dirkje dekker op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, 2e huwt met Akke Rootje op 10 mrt 1842 HRL, schippersknecht in 1857, N.H., zv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS huw 1824, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; VT1839
Bernardus Heins Drost geb 1787 HRL, ovl 16 apr 1853 HRL, huwt met Minke de Haan op 30 jul 1812 HRL, koopman in 1853, Rooms Katholiek, huw.afk. 19en 26 jul 1812 HRL; voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, winkelbediende, huw.get. bij J.H. Drost en S.W. Krijns, broeder bruidegom 1817, id. bij J. Spoelstra en E. Drost, broeder bruidegom, 1818, id. bij P. Drost en S.P. Cann?, broeder bruidegom, 1819, id. bij J. Spoelstra, en C. Burkels, schoonbroeder bruidegom, 1820, zv Hein(ook Hendrik) D, en Grietje Berends; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; gebruiker van wijk B-164; eigenaar is Lamb. Atlas, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243, winkelknegt; eigenaar is Christoffel Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-050; VT1839; B.H.D. eigenaar van percelen nrs. 1586 en 1587 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 177, resp. huis, huis en erf, resp. 42 en 132 m2, klasse onbbeouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1811 en 1812 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 177, resp. erf, huis en erf, resp. 100 en 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl 54)
Bernardus Hendricus Straatmaker geb 1805 Groningen, huwt met Maria Sipkes op 15 apr 1830 HRL, bakkersknecht, wonende te HRL, zv Henricus S, (gk), en Gesina Witte, (gk); BS huw 1830
Bernardus Hendriks Drost geb 1799 HRL, ovl 19 apr 1830 HRL, huwt met Hinke Christoffels Posthuma op 7 dec 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1823, weversknecht, baardscheerder in 1830, zv Hendrik Bernardus D, en Susanna de Boer; BS huw 1823, ovl 1830
Bernardus Hendriks Eerdmans huwt met Djeuke Jacobs Alberda, kind: Albert E, geb 23 dec 1783 Bolsward Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784
Bernardus Hendriks van Minnema geb 1771 Bolsward, ovl 1 aug 1826 HRL, ongehuwd, zv Hendrik vM, en Susanna Digles; BS ovl 1826
Bernardus Hessels Hescelius ovl voor 1838, huwt met Willemke Jans, kind: Mintje Bernardus H, geb 1781 Bolsward; BS ovl 1836; 1837 huwelijken
Bernardus Jakobus van Assen geb 15 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Assen en Anna Clasina Jongsma
Bernardus Jans Proosterbeek huwt met Klara Tromp, kind: Cornelis Bernardus, geb 1786 HRL; BS ovl 1858; ovl 27 apr 1791 HRL, oud 33 jaar; kind: Jan Bernardus Proosterbeek, geb 13 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: C. Cornelis T. ; kind: Kornelis Bernardus Proosterbeek, geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Bernardus Proosterbeek, geb 26 jul 1789, ged 16 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Bernardus Proosterbeek, geb 16 jul 1791, ged 2 aug 1791 Grote Kerk HRL, moeder als C. Cornelis T. ; Maandag den 23 Octobr 1797; Het Gerecht ordinaris vergadert zijnde, stond in ''s Gerechts Vergadering binnen, de wede van B.P. zig beklaagende over haar zoontje Corneelis (een Jongeling 11 of 12 Jaaren oud), dat dezelve haar zoo ongehoorzaam was, en zoo veele baldadigheeden en kwaade stukken bedreev, dat zij vreesde wanneer hij binnen korten niet onder een goed toeverzicht en behoorlijke tugd gebragt wierd, als dan nog in handen van de Justitie zou vervallen, om welke onaangenaamheeden te voorkoomen, zij aan het Geregte voorstelde, en zulks ook Versogte van gedagte haar zoon te vaart na zee te moogen schikken, waarover gedelibeerd zijnde, betuigde het Geregte daar niets tegen te hebben. (GAH43)
Bernardus Jans Terwalen ook als: ter Weele; huwt met Catharina Bartling op 23 jul 1793 HRL, laatste afk. 19 mei 1793 komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 179; B.J.T. en Catharina Bartling, beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 23jul
Bernardus Jans de Vries geb 1794 HRL, ovl 28 jul 1855 HRL, huwt met Antje Rommerts Faber op 17 aug 1823 HRL, huw.afk. 3 en 10 aug 1823, balkvlotter in 1855, N.H., zv Jan Jansen dV, en Eeke Jans Proosterbeek; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk G-141; VT1839; geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Janse de Vries en Eeke Jans Proosterbeek; B.J. d. V. eigenaar van perceel nr. 1694 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 730, huis en erf, 117 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Bernardus Jans ter Weele zie: Terwalen
Bernardus Johannes Drost geb 1799 Gorredijk, ovl 5 mei 1842 HRL, huwt met Sjoukje Hermanus Conradi, postrijder in 1842, zv Johannes D, en Brigitta Jans Eides; BS ovl 1842, ovl 1851
Bernardus Johannes Hoffius geb 1788 HRL, ovl 4 feb 1839 HRL, 1e huwt met Geertje Jans de Boer op 30 nov 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1817, 2e huwt met Getje Wyma op 7 mrt 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 feb 1824, stalknecht in 1839, zv Johannes H, en Antje Spandauw; BS huw 1817, huw 1824, ovl 1839, ovl 1865; geb 28 jun 1787, ged 15 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Johannes Hoffius en Antje Spandauw
Bernardus Jurjens Croes geb 1755 Dokkum, ovl 7 jan 1823 Hrl, huwt met Grietje Jacobs Postma op 1 dec 1816 HRL, huw.afk. 17 en 24 nov 1816, wonende te HRL, touwslagersknecht oom huwt met Antje Jans, huw.get. bij J.J. Nontjes en J.P. Dijkstra, schoonbroeder bruidegom, 1816, kinderen: Jurjen Bernardus J, geb 1788 ... , Wikje Bernardus K, geb 1792 HRL, zv Jurjen Bernardus K, en Catharina Jans; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, huw 1816, ovl 1818, ovl 1823, huw 1833, ovl 1849, ovl 1864; gebruiker van wijk G-272, sjouwer, eigenaar is Schelte van der Hoef, 1814. (GAH204)
Bernardus Karst Kleynsma geb 1787 Dokkum, huwt met Anna Christina Piebes, scheepstimmerknecht, wonende te Leeuwarden; BS huw 1841, VT1839
Bernardus Leonardus Latter Berardus L.L. ende Janneke Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Oene Fokkes, 12 Jul 1749; huwt met Janneke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jul 1749 en ook getrouwdt
Bernardus Wiltetus Jelgersma ged 26xber (dec) 1757 Westerkerk HRL, zv Doctor Bernardus Jelgersma en Catharina Jorna
Bernardus Wiltetus Jelgersma levert Spaanse wijn 1751
Bernardus Wiltetus Jelgersma geb 1778 ... , huwt met Catharina Jorna, kind: Sijtske J, geb 1763 HRL, meester horlogiemaker, huw.get. bij G. Jelgersma en G. Spannenburg broeder bruidegom, wonende te HRL 1815; BS huw 1815, ovl 1826
Bernhard Schoonhoff huwt met Anna Margaretha Plake, kind: Hermanus Fredericus S, geb 1769 Ibbbeburen; BS ovl 1837
Bernhardus Jelgersma dr, burgemeester 1765-1767; huwt met Catharina Jorna, kind: Bernardus Wiltetus Jelgersma, ged 26 xber 1757 Westerkerk HRL; huwt met Adriaantje ?bitsch, beide van HRL, geproclameerd de 30 dec 1770 en de 1 en 6 en getrout de 8 jan 1771; kind: Nicolaus Jelgersma, geb 27 mei 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Bernardus Jelgersma, ged 20 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Johan Karel Bernhardus Jelgersma, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL, vader is old-burgemeester; Med. Docter en Mede Vroedschap, kind: Wiltetus Bernardus Jelgersma, ged 26 dec 1755 Westerkerk HRL; levert pannen 1765-1766; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis als administrator van de Franequer boedel ter sake interessen van 2 obligatien groot aan capitaal 2500 glds f. 3/4%: f. 18:15:0; gaat af voor de Diaconije f. 7:10:0, resteert f. 11:5:0, nov 1762. (GAH1092); afsluiting Weesboek: uitgaaff bedraagt f. 7549:16:3 en de ontvang f. 10406:3:10; de uitgaaf vd ontfang gededuceerd, geblijkt meerder ontfangen dan uitgegeven f. 2856:7:7, welke de rendant in zijn volgende rekening voor profijtelijk sal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten op den Raadhuise binne HRL, in kennisse de hand van den rendant, benevens de verrekeningen van de heeren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van het Weeshuis, en de subscriptie van mij secretaris den 3 mrt 1762. Was getekend: K. van Velzen, S. Altena, Taeke Stephanij, F. Acronius, J.D. Toussaint, Hendrik Schaaff, Albert Osinga, B.J., Watse Haanstra, H. Videlius, Claas ... (onleesbaar), Joh''s Spannenburg, Albert Noordga, Minne C. Blok, Andries Wybinga, secr. S. Rienstra. (GAH1092); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1541:19:14; aldus gedaan etc. Was getekend: Pieter de Bruin, B.J., H.W. van Plettenberg, Albert Osinga, Hendrik Schaaf, Watse Haanstra, S. Blom, Lammert Hauckema, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, Evert Wiardi, Hendr. Witterman, Lolle Steensma, Andries Wybenga, Albert J. Noordga, 30 nov 1765. (GAH1095) afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2; aldus gedaan etc. Was getekend:Pieter de Bruin, K. Lanting, Lammert Hauckema, J.D. Toussaint, J. Olivier, B.J., Jane van Slooten, Albert Osinga, Lourens Tabes, F. Acronius, Hendr. Brouwer, Jan Wax, H. Videlius, Ands Wybenga, Evert Wiarda, S. Rienstra, 2 dec 1767. (GAH1097); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 631:7:4; aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, A. Osinga, F. Acronius, L.W. Steensma, B.J., Lammert Hauckema, J. Olivier, Lourens Tabes, J.D. Toussaint, Sybout S. Hoornstra, Jean Peaux, Lieuwe Hiddes Tjesma, Syds Schaaff, Hein Mollema, Andries Wybenga, M. van Idsinga, 3 dec 1768. (GAH1099); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven: f. 607:2:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, C. Aardenburg, Jane van Slooten, Hendk Schaaff, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, B.J., Jean Peaux, Hidde Brouwer, Lourens Tabes, Jarig Westra, Magnus van Assen, Syds Schaaff, Hein Mollema, Sierk Laquart, M. van Idsinga, 2 dec 1769. (GAH1100); afsluiting weesboek: Was getekend: Albartus de Haas, F. Acronius, L.W. Steensma, Jane van Slooten, Pierre Peaux, Hendr Schaaf, Menno Tuininga, Sierk Laquart, J.D. Toussaint, A. Osinga, Lammert Hauckema, B.J., Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, Hein Mollema, M. van Idsinga, 4 dec 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:06; aldus gedaan etc. Was getekend: K. Lanting, Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Syds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, A. Osinga, B.J., Joost Gonggrijp, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi, 2 dec 1772 (GAH1103); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: Albs de Haas, A. Osinga, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, H.W. van Plettenberg, F. Kamsma, Sijbouit Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Pieter Tetrode, F. Acronius, Lammert Hauckema, B. vd Meulen, B.J., A.J. Conradi, Claas Heins, 2 dec 1774. (GAH1105); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:3:0 wegens geleverde pannen etc, kwit. no. 22, 19 nov 1765. (GAH1095); id. f. 25:4:0 wegens verschot aan de inkoop van doppjes tdv ''t Weeshuis, door zijn huysvrouw gekogt, kwit. no. 15, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 10:6:0 weegens geleeverde estrikken aan het Weeshuis en andere vastigheeden geleeverd, kwit. no. 12, 24 nov 1767. (GAH1097); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. de Haas, K. Lanting, J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, B.J., Pieter Tetrode, Sierk Laquaart, L.W. Steensma, F. Acronius, J.D. Toussaint, Johannes Mecima, P. Couperus, H. de Waart, Pierre Peaux, Hein Mollema, A.J. Conradi, 3 dec 1777. (GAH1108); Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van Albert Rasschen, en Itske Wiarda huisvrou van de Koopman Sjoerd P. Wiarda, beide wonende te HRL, Verklaren bij desen dat aan ons Volkomen bekend is dat B.J., Medicinae Doctor te HRL, aldaar is Overleden in de Maand apr 1700 drie en tachtig, en deszelfs huisvrouw Catharina Jorna (Grootouders van Gerbrandus Jelgersma Aan Vaders Zijde) is Overleden in de Maand aug 1700 negen en Sestigg. -Gevende voor redenen van Wetenschap dat de Eerstgemelde declarante als dogter van de Overledene, en laatstgemelde als Gebuur dit afsterven Volkomen bekend is. HRL 29 mei 1815
Betje Anthonij geb 1790, overlijdensaangifte van Jan Pieters in 1811, zv Anthonij Beuker, en ... ; BS ovl 1811
Betje Baasman geb 1776, huwt met Sicco Bouwes, getuige bij geboorte aangifte van Piebe Blokmaker; BS geb 1811
Betje Hendriks huwt met Albertus Gidding, wonende te Leeuwarden 1838; BS ovl 1838
Betje Hilles ovl 28 apr 1804 Franeker, huwt met Joeke Leeuwkema; BS huw 1822; Joeke Leeuwkes van Franeker ende B.H. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Dirks de schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Joeke Lieuwkes van Franeker en B.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en sijn met attestatie vertrokken
Betje van Klinken eigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)
Betje Rousma geb 1777 Amsterdam, ovl 14 okt 1843 HRL, huwt met Sikke Bonnes vd Beest BS ovl 1818, ovl 1843
Betje Rouwsma oud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Betje Taekes zie: Plantinga
Betje de Vries oud 56 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-111; VT1839
Betje J Meyer oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839
Betje Taekes Plantinga ovl voor 1843, huwt met Jan Cornelis vd Molen; BS huw 1842
Betje W Slot oud 39 jaar, geb Schiedam en wonende te HRL. 1839, wijk F-210; VT1839
Betske Pieters ged 17 jul 1743 Westerkerk HRL, dv Pieter Gellofs en Rinske Jacobs
Betting Alberts zie ook: de Boer; ged 7 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Albert Betting en Antie Jogchems; B.A. en Pietje Jans Schaafsma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 12 dito; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650); schipper, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 135, 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Betting Freerks zie ook: de Boer; geb 21 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, zv Freerk Lijkles en Wietske Nicolaas
Betting Lykeles geb 6 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Lykele Freriks en Wytske Alberts
Betting Alberts de Boer zie ook: Betting Alberts; geb 1766 HRL, ovl 19 nov 1846 HRL, 1e huwt met Pietje Jans Schaafsma op 12 nov 1793 HRL, laatste afk. 5 nov 1793, 2e huwt met Beefke Aukes, 3e huwt met Jacoba Bakker, N.H., schipper, huw.get. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer 1812 huwelijken, id. bij A. Roelofs en L. Jans 1815, kinderen: Jetske Bettings de B., geb 1801 HRL, Antje de B., geb 18 apr 1797 HRL, zv Albert de B., en Antje Jochums; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1827, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1861; eigenaar en gebruiker van wijk F-067, schipper, 1814. (GAH204); B.A. dB. ende Pietje Jans Schaafsma, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Stephany onder productie van genoegzaam bewijs, 26 okt 1793; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-185; VT1839; woont in 1e quartier, links: . -1:0, rechts: . -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Antje Bettings de Boer, geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL; Wij ondergetekenden B.A. d. B. en Pietje Jans Schaafsma Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren aan onzen meerderjarige dogter Antje Bettings de Boer, om zich in het Huwelijk te begeven met Barend Roelofs Kroes varendsgezel meede ter deezer Steede woonagtig, moogende alzoo lijden dat dezelve door de Praes: Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden opgenomen, de Huwelijksgeboden afgekondigt om na afloop dezelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 5 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert zeven en negentig den agtiende apr is geb Antje dogter van B.A. d. B. en Pietje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 jul 1816
Betting Freerks de Boer zie ook: Betting Freerks; geb 21 jul 1810 HRL, ovl 3 dec 1871 HRL, huwt met Sjoukje Diepenbos, (gk) op 24 nov 1842 HRL, zeeman, N.H., scheepskapitein in 1871, zv Freerk Nicolaas (dB), en Wietske Nicolaas (Webber); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1842, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-062, wijk F-054, wijk H-215, 217
Bettje Freerks huwt met Jan Gerbens, beide van HRL, geproclameert 1, 8 en 15 dec 1754 en doen ook getrout; kind: Freerk Jans, ged 20 apr 1760 Grote Kerk HRL; ovl 21 dec 1790 HRL, oud 59 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bettje Jansen Jacob Liber, sergeant onder de comp. van capt. Guerin van Leeuwarden ende B.J. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Tuininga, 14 jun 1788; ondertrouw HRL
Betze Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van een grenen balk aan de Zeewerken, 26 jan 1739: f. 50:0:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de fiscaal Wiarda wegens vacatien van getuigen en comparitiegelden aan de heer Camstra uit het Hof over het verhoren van deselve in de proceduren van de fiscaal contra Cornelis de Jong en B.C., 10 okt 1736: f. 57:16:0 (GAH283); id. aan de bouwmeester B. Rienstra, tot betaling van balken bij hem in het boelgoed van B.C. tot de Stadszeewerken gekocht, 6 okt 1738 f. 466:0:0 (GAH283)
Beuwe Reintses zie: Reitsma
Beytske Engels ged 26 sep 1753 Grote Kerk HRL, dv Engel Gerrijts en Tetske Anes geb 1757 ... , doet overlijdensaangifte van Maayke Sipkes; BS ovl 1811; huwt met Wouter Scheltes, kind: Schelte Wouters, geb 16 mei 1777, ged 3 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Taetske Wouters, geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL
Biena Feenstra oud 38 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk B-104; VT1839
Bieuwkje Dirks zie ook: van der Woude; huwt met Riemer Jacobs, kind: Marike Riemers, geb 20 nov 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jacobs Riemers, geb 9 dec 1811, ged 1 jan 1812 Grote Kerk HRL
Bieuwkje Jans zie ook: Lieuwma; ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Hoites en Antje Harmens; huwt met Auke Bouwes, kind: Antje Aukes, geb 25 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL
Bieuwkje Sakes zie: de Vries
Bieuwkje Dirks van der Woude ovl voor 1844, huwt met Riemer Jacobs Lamminga, wonende te onder Almenum in 1831, 1835 en 1840; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1831, huw 1835, huw 1840, huw 1843, ovl 1879
Bieuwkje Jans Lieuwma zie ook: Bieuke Jans; geb 1765 HRL, ovl 16 aug 1825 HRL, huwt met Auke Bouwes Zein, man is metselaarsknecht, vlgs ovlakte 3 kinderen; BS ovl 1825; 1826 overlijdens
Bieuwkje Sakes de Vries ovl voor 1838, huwt met Dirk Gooitses Bijlsma; BS huw 1837
Bina Herres zie: Veenstra
Bina Veenstra geb 1803 Veenwouden, ovl 9 feb 1854 HRL, huwt met Johannes Akkerman op 1 aug 1824 HRL, huw.afk. 27 jun en 4 jul 1824, wonende te HRL, dienstmeid. dv Herre Klaas V, en Baukje Sietses; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk D-102
Binke Baukes Barend Pieters ende B.B., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Folkert Baukes deszelfs broeder, 1 dec 1787; ondertrouw HRL; Barend Pieters en B.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Binke Idses ovl voor 1839, huwt met Klaas Bokma; BS huw 1838
Binne Alles Adam Dinhart ende Aaltje Idses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.A. goede bekende, 8 okt 1791; ondertrouw HRL
Binne van Bergum weduwe woont in vierde quartier, links: -1-8, rechts: . -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen, GAH650)
Binne Feikes huwt met Jetske Tjerks op 6 nov 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Binne Melles huwt met Tjiske Andries, kind: Doetje Binnes, geb 24 nov 1800 HRL, koopt helft van rog- en windmolen in 1800, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Binne Pieters geb 29 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Binne Thomas Atse Watses ende Grietje Binnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder B.T. en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van zijn moeder, 25 Jul 1750
Binnigje Berends ovl voor 1837, huwt met Harmen Klases; BS huw 1836
Bins Hendriks huwt met Johannes Gerrits op 18 nov 1731 St. Jacobiparochie, komt van St Jacobiparochie; bron: gesl. Walsweer; kind: Klaeske Johannes, ged 26 jul 1740 Grote Kerk HRL
Binte Ruurds van Veer geb 1793 Hindeloopen, ovl voor 1858, 1e huwt met Lemke Wybrens op 23 jun 1814 HRL, matroos, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, wonende te HRL, 2e huwt met Lijsbeth Tjeerds Draaisma op 13 feb 1820 HRL, huw.afk. 30 jan en 6feb18 20, wonende te HRL. 1814, ovl wijk A-161, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1814, huw 1820, ovl 1857; gebruiker wijk A-161, varensgesel; eigenaar is Jan Kamerling, 1814. (GAH204)
Blyde Freerks ovl 15 jan 1794 HRL, oud 65 jaar; gemeentebestuur betaalt aan de procureur-fiscaal S. Wyma terzake gedane diensten contra Philippina Philippus, Trijntje Schriks en B.F., cum marit gesterkt, 10 jan 1780: f. 65:2:0 (geen boeknr. vermeld)
Bochis Slothouwer zie B. Fontein; huwt met Jetske Jaarda, kind: Valentinus S, geb 1803 Leeuwarden; BS ovl 1828
Bocke Sijckes (later: Rienstra); remonstreert met schuldige B.S., mr timmerman tot Sweins present tegenwoordig tot HRL, dat door ''t expireeren der tijt van Pijter Keimpes ''t Stadsbouwmeesters ampt alhier is coomen te vaceeren den suplt. wel genegen soude sijn omme tot voors. amploy aangestelt te worden vertrouwende daar toe de bequaamheyt te sullen hebben, edog dewijle sulx niet is te becoomen dan door gunst en gratie van haar Achtbaarheeden, soo koompt den supplt. sig bij desen aan Ued. Achtb. addresseeren met ootmoedig versoek ten einde Ued. Achtb. gelieven den supplt. gunsttelijck op dese te accordeeren en over sulx in plaats van Pyter Keimpes hem weder tot Bouwmeester deser Steede aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande en aenbehorende waar op een goede dispositie is verwagtende, quo facto etc. was vertekend H. Wiaerda, met halen. ; In margine stonde; de Magistraat der Stad HRL accorderende ''s versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen den supplt. BS tot bouwmeester deser Steede op soodanige lasten, pligten en gehoorsaamheden met opsigt opde Stads Moddermoolen sampt tractement als bij de voorige bouwmeester is genooten geweest ingevolge de artikelen daar van sijnde, alles voor den tijt van twee naastvolgende jaaren mits doende den eed in handen van pres. burg. deses Stadsm, actum den 13 Augusti 1732, was vertekend Pier Bretton, ter ordtie van de Magistraat was vertekend M. van Idsinga, met haalen; Nog Stonde; Op heeden den 13 Augusti 1732 heeft de nieuw genomineerde bouwmeester BS na voorleesinge van sijn Instructie sampt augmentatie(= toevoeging, vermeerdering; hier dus: aanvulling) daar op in den jaare 1730 gestatueert, den eed van getrouwig- heyt in handen van de presid. burg. P. Bretton gepresteert en afgelegt, actum dato uts, in kennisse van mij secretaris M. van Idsinga; Bocke Sickes Rienstra is aan de vitam aangesteld met verhooging van het tractement tot 300 gl, vide in ''t resolutieboek den 29 May 1734. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); remonstreert met schuldige eerbiedigheit Gosse Pijters turfdrager binnen dese stad dat hij in der minne wel genegen was sijn amploy over te draegen, aen BS burger binnen HRL sijnde een persoon daer toe bequaem edog dewijl sulks sonder gratie en consent van Ued:Agtbh:niet vermagh te geschieden soo versoekt den supplt:met eerbied Ued:Agtbh:gelieven gunstelijk in dit versogte transport te accorderen en over sulks de persoon van BS in sijn plaetse aen te stellen op lasten, pligten, profijten, servituten en geregtigheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:H. Wiaerda; ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versogte transport eligeert mits desen de persoon van BS tot mede gesw:turfdrager binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads Actum den 26 Septemb 1735, get:Tjeerd Brouwer ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga; Op heden den 26en 7 ber 1735 heeft BS den ee van getrouwigheit coram preside Brouwer gepresteert, In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); remonstreertm et schuldige eerbied BS turfdraeger binnen dese stad dat den supplt:in der minne wel genegen was door swakheitshalven sijn amploy over te transporteren op enen Lodewijk Gerrijts kleermaker ten voors:stede, edogs naedemael sulks niet kan of vermagh te geschieden. Soo versoekt den supplt:met eerbied Ued Agtbh:gelieven gunstelijk in ''h versogte transport te accorderen, en over sulks de persoon van Lodewijk Gerrijts in sijn plaetse tot mede turfdrager binnen dese stad aen te stellen, op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden daer toe en aenbehorende quo facto etc:get: H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende ''t versoek eligeert mits desen de persoon van Lodewijk Gerrijts tot mede gesw:turfdrager binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden, daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads, Actum den 7 nov 1735; get:S.C. Schrik, ter ord. tie van de Magistr. M. van Idsinga; Op heden den 7 nov 1735 heeft Lodewijk Gerrijts den eed van getrouwigheyt als mede ordris turfdraeger gepresteert corum preside Schrik, get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bodes Harkes Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Jan Croese tot HRL. voor een sesde part, Eduardus Nauta tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten, en Wybren Jans Nauta voor ??n vier-en-twintigste part, allen eigenaars van plaats 31 in Ternaard, Westdongeradeel, meyer is H.B. ; bron: Cohieren der stemmen 1728
Boegie T Jacobus zie: van der Graaf
Boegie Theodora van der Graaf geb 1 dec 1799 HRL, N.H., ged 1 dec 1799 HRL, dv Jacobus Wilhelmus vdG, en Geertrui de Graaf; dopen Grote Kerk HRL 1799
Boele Gaukes bakker, burger te Dokkum op 26 dec 1640, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Boele Haeyes ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL, zv Haeye Boeles en Pietje Fransen
Bokke Engberts geb 22 sep 1784, ged 12 okt 1784 Grote Kerk HRL, zv Engbert Jans en Rinkje Bokkes
Bokke Gooykes zie: Overberg
Bokke Gooykes ovl voor 1815; zie ook: Overberg; zie ook: Bokke Goukes; zie ook: Janneke Pieters; wed. B.G. gebruiker van wijk C-144, eigenaar is Jan van der Heyde, 1814. (GAH204); ovl 17 jan 1787 HRL, oud 52 jaar; B.G. en Janneke Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; weduwe bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650); weduwe woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Rinske Hijlkes, kind: Elizabeth Bokkes, ged 15 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Bokke Goukes zie ook: Bokke Gooitjes; huwt met Rinske Hilkes, kind: Trijntie Bokkes, ged 20 nov 1770 Grote Kerk HRL
Bokke Hylkes zie: Overberg
Bokke Jans zie: van der Heide
Bokke Sieses huwt met Wytske Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwt
Bokke Gooykes Overberg ovl voor 1800, huwt met Rinske Hielkes en Janske Pieters, kinderen: Hielke Bokkes O, geb 1765 Molkwerem, Gooike Bokkes O, geb 1763 Molkwerum, Rinkje Bokkes O, geb 1763 Molkwerum; BS ovl 1819, ovl 1828, ovl 1834, ovl 1835
Bokke Hylkes Overberg geb 12 apr 1801 HRL, ged 28 apr 1801, N.H., zv Hielke Bokkes O, en Trijntje Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Bokke Jans van der Heide geb 1798 HRL, ovl 27 jul 1829 HRL, zaakwaarnemer in 1829, huw.get. bij P. Bakker en A.J. vd Heide, broeder bruid. 1828, zv Jan vdH, en Trijntje Bokkes Overberg; BS huw 1828, ovl 1829; geb 3 nov 1797, ged 26 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Heiden en Trientje Bokkes
Bokke Sikkes Rienstra stadsbouwmeester 1740-1762; Pijtters Edsgers ende Cornelia Dirks, beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom Cornelis Edsgers des selvs broeder en weegens de bruyd B.R., stadsbouwmr., 8 Apr 1747; Job Jans en Doedtie Anes, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL; komende voor de Bruit de Procr. B.R. ; huw.aang. HRL 1737
Boldewijn de Wit huwt met Huitje Thomas, varensgezel te HRL. 1827, turfleverancier 1809 -1810; BS ovl 1827; ; gebruiker wijk E-038; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204); B. dW. en Hoytje Thomas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Leendert Johannes, 4 dec 1790; ondertrouw HRL; B. dW. en Hoytje Thomas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 dec 1790 HRL, en zijn getrouwd op den 21 daaraanvolgende; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bolette Roelofs Wijnant Heering ende B.R. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broodheer Freerk van der Hout, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Bonifacia van Ruth huwt met Fedde van der Brug, beide van HRL, geproclameerd de 17-19 en getrout de 24 aug 1766; kind: Christiana Sibilla vd Brug, geb 22 sep 1772, ged 15 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Feddos van der Brugh, geb 2 sep 1775, ged 17 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Christiana Sybilla van der Brugh, geb 6 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Feddes van der Brug, geb 19 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Iza?k Klaas van der Brugh, geb 14 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Auke Feddos van der Bruch, geb 22 feb 1789, ged 12 apr 1789 Grote Kerk HRL
Bonifacius van der Helkk B. vdH, Sergeant int 2e Bataillon van ''t Regiment van generaal major Baron Bentinck, in guarnisoen te Leeuwarden, en Foekje Beerendts de Leeuw, van HRL, laatst geproclameert 10 jun 1774 HRL, en op dato dezes getrouwd na vertoonde attestatie van Leeuwarden, getekend H. Mentes, Eccles:en T. van Kooten, Coster
Bonifacius van der Helling ovl voor 1815, huwt met Fokje Berends; BS ovl 1814
Bonifacius Philippus zie: Oolgaard
Bonkes Sybes geb HRL., ovl 18 aug 1811 Antwerpen, Be, kanonnier; BS ovl 1812
Bonne Andles ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL, zv Andle Bonnes en Hiltje Hendriks
Bonne Bonnes huwt met Marijke Wolnek, kind: Elisabeth Bonnes Posthuma, geb 1796 Hindeloopen; BS huw 1818
Bonne Bonnis huwt met Aukje Willems, kind: Janke Bonis, geb 1758 Rottevalle; BS ovl 1833
Bonne Dirks zie: Akkerboom
Bonne Douwes geboortig van Hijum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Schaaff op 2 sep 1737. (burgerboek); huwt met Stijntje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 apr en den 7-14 May 1741 en doe ook getrouwt; B.D. ende Stijntje Pijtters beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs broodheer Pier Huins en vertoonde een verklaringe van des bruits vader tot consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Bonne Everts zie: Bonsma
Bonne Gosses zie: IJlstra
Bonne Hayes zie: Brouwer
Bonne Hayes geb 7 jan 1774, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Haye Jans en Vroukje Wijgers
Bonne Jans zie: van Dijk
Bonne Jans geb 28 mrt 1784, ged 20 apr 1784 Grote kerk HRL, zv Jan Jansen en Baukje Bonnes; geb 12 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Baukje Bonnes
Bonne Oolgaard BONNE (1814), BONIFACIUS PHILIPPUS, (1825, 1845); geb 10 mei 1762 HRL, ovl voor 1842, huwt met Baukje Hoffius op 16 feb 1794 HRL, laatste afk. 16 feb 1794, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, wonende te onder Almenum 1837 en hovenier, id. van 1799-1810, huw.get. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard, wonende te onder Almenum, 1811, id. bij B. Hoffius en G.J. de Boer, 1817, kinderen: Jochum O, geb 21 sep 1799 HRL; ged 13 okt 1799 HRL, Daniel O, geb 1803 HRL, Christina Magdalena O, geb 1794 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1817, ovl 1837, huw 1841 1845 overlijdens, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; eigenaar van wijk E-126; gebruiker H.R. Snijder, koopman, 1814. (GAH204); B. Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Hoffius, deszelfs broeder, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; huwt met Dirkje Alberts; zie aldaar; Bonnifacius Ohlgaard en Dirkje Alberts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn ge- trouwd ten zelfden dage; B.O. en Baukje Hoffius, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelfde dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650; kind: Hiltje Bonnes Oligaart, geb 11 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL
Bonne Ottes zie ook: Kiene; huwt met Hillegonda Sipkes, kind: Wypkje Bonnes, geb 26 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL
Bonne Sikkes Schout der Gemeente Sexbierum. Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. den 23 mrt 1790 is geb een zv Sikke Bonnes, en IJmkjen Symens Egtel. te Wijnaldum, die den 18 apr 1790 is ged en genoemdt Bonne. Afgegeven apr 1815
Bonne Sikkes zie: van der Beest, van der Geest
Bonne Teunes huwt met Etie Hendriks; rentmeester van het Weeshuis bet f. 5:0:0 aan de Diaconie der Gereformeerde Gemeente alhier wegens alimentaesje voor twe kinders met quad seer besmet, nagelaten door B.T. en Etie Hendriks, kwit. no. 2 6 mrt 1770. (GAH1101); huwt met Ettie Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 aug en den 4 sep 1740 en getrouwt den 27 sep 1740; B.T. ende Etje Hendriks beide van HRL, koomende voor de Bruit Berent Berends, bontwever, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Bonnes, ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL, moeder als Ettje Hendriks; kind: Baukje Bonnes, ged 16 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Theunis Bonnes, ged 20 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Marike Bonnes, ged 5 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janke Bonnes, ged 22 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Bonnes, ged 23 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Ackke Bonnes, ged 25 sep 1742 Grote Kerk HRL
Bonne Wietses zie: Witteveen
Bonne Dirks Akkerboom geb 1799 HRL, ovl 19 aug 1814 HRL; wijk H-224, zv Dirk Reins A. en Louisa Geerling; BS ovl 1814; Bonefacius Dirks A., geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL; zv Dirk Reins Akkerboom en Louisa Geerling
Bonne Everts Bonsma ovl 13 okt 1820 in ''t Meer bij Heerenveen, huwt met Trijntje Roelofs Schutten, kind: Jantje Bonnes, geb ... ; BS huw 1827
Bonne Gosses IJlstra ovl voor 1843, huwt met Feikje Jans vd Tol, kind: Tjetje Bonnes IJ, geb 1810 Almenum; BS ovl 1842
Bonne Hayes Brouwer geb 1773 HRL, ovl 5 mei 1826 HRL, huwt met Jetske Sikkes van Riet op 8 mei 1808 HRL, doet overlijdensaangifte van Reinder Park in 1811, meester schoenmaker, huw.get. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje 1813, id. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer 1815, id. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhoff 1815, id. bij C. Speelziek en I.F. Hes 1815, zv Haye Jans (B), en Froukje Wiegers; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1823, ovl 1826; gebruiker van wijk A-146; eigenaar is Simon H. Molenaar, timmerbaas, 1814. (GAH204); B.H.B. en Jetske Sikkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL; B.H.B. Meester Schoenmaker, wonende te HRL is verzogt geworden om een acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Schellingwou en Janke Nieuwhof; B.H.B., Meester Schoenmaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; B.H.B., Meester Schoenmaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Freerks Hes
Bonne Jans van Dijk geb 1770 HRL, ovl 3 mrt 1835 op zee, 1e huwt met Wipkje Wiebes Kwest Tietje Piebes op 2 okt 1802 Wartena, 2e huwt met Trijntje Barends Bakker op 15 jun 1815 HRL, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1815, varensgezel, huw getuige bij J.O. Kamp en J.P. Jansen, oom bruidegom, 1816, N.H., extract Lemsterland ''dat in de Lemmer, grietenij voornoemd, was aangebracht het lijk van Bonne van Dijk, schipper, gedomicilieerd te HRL, welke in den storm van den derden mrt laatstleden op de Zuiderzee met zijn schip is verongelukt'', kinderen: Gepke Bonnes vD, geb 1799/1801 HRL, Maike vD, geb 18 okt 1801 HRL, Jan Bonnes vD, geb 9 mrt 1800 HRL, zv Jan Bonnes en Gepke Ruuds; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1856, ovl 1862; B. v. D. van HRL, en Tietje Piebes van Wartena, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 sep 1808; ondertrouw HRL; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 15 en 18), 35 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Douwe Kwest en Popke Minnes Minnema, schippers ter deezer Steede woonagtig, dat B. v. D. en Trijntje Bakker wed. Dirk G. v. d. Woude meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven , onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. Nr. 13, afgegeeven om te strekken naar behooren. HRL den 18 apr 1815; Wij Ondertegekenden Popke Minnes Wiersma (=Minnema), Schipper, en Frans Kiewiet, Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van B.J. v. D. ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenwoordig Geweest. (HRL den 23 mei 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Eersten Mei Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen dese Stad in het Locaal van onse gewone Teregtzitting, Hendrik van Vaerel, Winkelier, Popke Minnes Minnema, Schipper, Douwe Wybes Quest, Buitenschipper, Pieter Fransen Rikkerts, Meester Bakker, Jakkle Johannes Jager, Meester Slager, Lolke Sijbrens Swaal en Schelte Piers van der Hoef, beide Meester Huistimmerlieden, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn een Acte van bekendheid te passeren, ten behoeve van B.J. v. D., Varendsgezel en wonende te HRL, Wiens ouders zijn geweest Jan Bonnes en Gepke Ruurds, gewoond hebbende te Dragten; Welk verzoek zij mids dezen Voldoende Verklaren te Weten dat genoemde B.J. v. D. is geb te Dragten den Elfde feb Een duizend zeeven honderd Seventig dat dezelve geen acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de Voormalige Regering geen plaats had. Gevende zij Comparanten redenen van Wetenschap dat zij dien B.J. v. D. niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciaale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten vollen overtuigd houden; en hebben de Comparanten nae gedaene Voorlezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier ondertekend, op dato voornoemd zijnde ons alvorens uit een Certificaat, door den Heer Burgemeester deeser Stad, in dato den agtiende apr deeses jaars, afgegeven, Voldoende gebleeken dat voornoemde B.J. v. D., onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te betalen. Geregistreerd te HRL Gratis den tweeden Mei 1815 fo. 116 retto Vak 2; deze bewijzen bestaande in een acte van bekendheid. van geboorte en twee van overlijden, een certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijks acte B.J. v. D. en Trijntje Barends Bakker dato 15 jun 1815 op F? 44. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL.
Bonne Ottes Kiene zie ook: Bonne Ottes; B.O.K. en Hillegonda Sipkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 sep 1785 HRL, en zijn getrouwd den 9 oct 1785
Bonne Sikkes van der Beest zie ook BS vd Geest; geb 1790 Wijnaldum, ovl 11 nov 1835 HRL, 1e huwt met Tietje Harings Baarda op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, wonende te HRL, 2e huwt met Tjietske Lammerts Klumper op 14 nov 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 31 okt en 7 nov 1819, wonende te HRL, zv Sikke Bonnes vde B., en IJmkje Symons; BS huw 1815, ovl 1817, huw 1819, ovl 1835; Wij, burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat B. v. d. B., van beroep boerearbeider, geb te Wijnaldum, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 25 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee certificaten van onvermogen behooren tot de Huwelijks acte van B. v. d. B. en Tietje Harings Baarda dato 11 mei 1815 op Fol. 30 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Bonne Sikkes van der Geest zie ook: van der Beest; geb 1789 Wijnaldum, ovl 11 nov 1835 HRL, huwt met Tjietske Lammerts Klumper, werkman, zv Sokke Bonnes vdG, en IJmkje ... ; BS ovl 1835
Bonne Wietses Witteveen geb 1 okt 1796 Rottevalle, ovl 24 okt 1871 HRL; in een schip liggende aan het Franekereind, 1e huwt met Anke Alberts Sluik op 16 aug 1827 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1827 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Ietje Timmerman op 18 jan 1866 HRL, koopman in 1851, Vst 21 mei 1850 uit Amersfoort, schipper in 1866, DG, zv Wietse Sjoerds W, en Janke Bonnes Stooker; BS huw 1827, huw 1866, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-237, supp wijk F-403; B.W.W. eigenaar van perceel nr. 287, woonplaats HRL, legger nr. 798, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Bonnefaas Izaks van Ruth Bonefacius IJsaaks v. R., ged 8 okt 1747 Westerkerk HRL, zv IJsaak van Ruth en Christiana Steins; ged 2 sep 1756 Westerkerk, zv Izak van Rut en Christiana Heins; B. vR. van HRL, ende Juffer Wytske Beekkerk van Leeuwarden, sijnde de aangaave gedaan door F. van der Brug onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; B. vR. van HRL, en Wytske Beekkerk van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken, en volgens ingekomen verklaaring, getrouwd te Rijperkerk den 6 jul 1788; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 18:0:0 (GAH650)
Bonnefacs van der Haar B. vd. H. van HRL. ende Juffrouw Catharina Johanna Greevenstein van Leeuwarden zijnde aangegeeven door de heer Beyma, Secretaris van de Admiraliteit en de heer Tenckink, Equipagemeester, 27 jan 1747; van HRL, huwt met juffrouw Chatarina Johanna Grevenstein van Leeuwarden sijn geproclameert den 29-31 jan en den 5 feb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Catharina Wilhelmina van der Haer, ged 7 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Margaretha Elisabeth van der Haar, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL; kind: Ulbo van de Haar, ged 30 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Gijsbrecht Ockers van der Haar, ged 22 sep 1754 Grote Kerk HRL, vader is Raadsfiskaal; kind: Anna Bonnefaas van der Haar, ged 23 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Henricus Bonifacius van der Haar, ged 16 may 1751 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Bonifacius van der Haar, ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Maria Bonnifacia Nicasia van der Haar, ged 18 feb 1748 Grote Kerk HRL
Bontje Baukes Rients Symons ende B.B. beide van HRL, koomende weegens de bruid Doeke Symons, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Rients Symons, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen getrouwt
Bontje Geeuwkes zie: de Jong
Bontje Lieuwes huwt met Jan Egberts Kiestra, wonende te Dokkum 1857; BS huw 1857
Bontje Geeuwkes de Jong geb 18 jan 1810 Heerenwal, huwt met Jan Ulbes Strikwerda op 10 sep 1840 HRL, A 1 nov 1877 Hoorn, dv Trijntje Sikkes Sikkema; BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk D-004; oud 28 jaar, geb Heerenveen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Boote Bootes ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, zv wijlen Boote Lourens, en Trijntie Jans
Boote Freerks ged 2 okt 1742 Westerkerk HRL, zv Freerk Bootes en Hiske Willems
Boote Gerbens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:4:0 weegens dragen en meeten van 9 schou en 8 korven turf, ord. no. 8, 20 jul 1730. (GAH1060); id. f. 59:12:0 wegens 13 schouw en 25 korven turf in het Weeshuis, 4jul17 48, kwit. no. 4 (GAH1077); id. f. 38:19:0 voor 9 schouw en 7 korven turf, 9 jun 1761, kwit. no. 4 (GAH1091); id. f. 31:7:0 wegens 6 schouw en 39 korven turf 4 1/2 Caroliguldens het schouw, 28 mei 1756, kwit. no. 9 (GAH1085); ontvangt van het gemeentebestuur wegens 14 schouw en 7 korven turf geleverd aan het Raadhuis het schouw tegen f. 5:0:0, ord. 13 mei 1750 f. 70:17:0 (GAH427); id. wegens dragen, meten, loegen, etc. van 19 34/40 schouw turf aan de Latijnse Scholen, 4 jun 1730: f. 26:7:0 (GAH283); id. wegens het leveren van 15 1/2 schouw turf aan het Raadhuis 6 Caroliguldens het schouw, 18 mrt 1756: 93 Caroliguldens; id. 4 schouw turf aan de kosterij van de Grote Kerk 5 Caroliguldens 15 stuivers het schouw, 13 apr 1756: 23 Caroliguldens; id. 16 1/2 schouw turf aan het Raadhuis 6 Car glds het schouw, 6 apr 1757: 99 Caroliguldens; id. 6 schouw en 32 korven turf 5 3/4 Caroliguldens het schouw, 1 jun 1758: 39 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 10 schouw in het Raadhuis en kerk 5 1/2 Caroliguldens het schouw, 3 nov 1758: 55 Caroliguldens; id. 16 1/2 schouw turf op het Raadhuis en in de Grote Kerk 5 Caroliguldens 15 stuivers het schouw, 25 mrt 1760: f. 94:17:8; id. 3 1/2 schouw turf in de Grote Kerk 5 1/2 Caroliguldens het schouw, 31 mrt 1761: 19 Caroliguldens en 5 stuivers; id. voor 6 vuur en 7 korven turf 5 Caroliguldens het schouw, 19 nov 1749: f. 70:17:8
Boote Jans geb 19 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Bootes en Antje Jans
Boote de Jong huwt met Fokje vd Veer, scheepstimmerman te HRL 1841; BS ovl 1840
Boote Lourens huwt met Trijntie Jans, kind: Boote Bootes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, vader ovl
Boote Oebles Geeft UEd:Achtb:met verschuldigde eerbiet te kennen B.O. ordrs Wagtmr Adsistent, dat hij supplnt deese bedieninge veele jaeren heeft waergenoomen nu vermits sijn hooge Ouderdom deselve wel gaarne soude willen transporteeren op de persoon van Jarigh Sijbouts, thans woonagtigh tot Arum, dewelke sulx insgelijks is begeerende, maar aengesien sulks sonder UEd:Achtb:consent niet vermagh nogh kan geschieden, soo versoeken de supplnten UEd: Achtb:gelieven gemelde Jarigh Sijbouts in plaats van hem B.O. aan te stellen tot meede ordrs Wagtmr. Adsistent van deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden met preasentatie van den Eed daar toe staande quo facto etc:/onder stonde en get:/ Requisitus R:J:de Swart; de Magistraat accordeerende het versoek ten reqte gedaan nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Jarigh Sijbouts tot meede ordrs Wagtmr. Adsistent van deese Stads in plaats van B.O. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheyt en tot een geschenk in de Armebusch tellende de soma van dartigh car gls: Actum den 10 apr 1747. /get:/Junius Munter/onder stonde:/Ter ord. tie van de Magistr:/:get:/abs:sec:R:J; de Swart gesw:clercq; (Lager in margine Stonde); de dartig car gls:sijn door Jarigh Sijbouts in de Armebusch betaald en heeft deselve voorts den Eed van getrouwigheyt sijnes dienstes in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Junius Munter gepresteerd Actum den 10 apr 1747. In kennisse van mij gesw: clercq/:get:/abs:sec:R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bootje Jans ovl 10 mrt 1671, 42 jaar, huisvrouw van Symmens Maecklaer, + haar jongste kind, Westerkerk; vdGaast begraafplaats
Borgert Borgerts Schoone geboortig van Warsinxveen in Oostvriesland, het burgerrecht dezer stad geaccordeert, dat hij zich alhier met er woon sisteere, en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. brg. Backer, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 13 feb 1795. (burgerboek)
Bote Botes B.B. van HRL, en Hendrikje Meintes van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); kind: Bote Botes, geb 17 feb 1784, geb 16 mrt 1784 Grote kerk HRL
Bote Botes geb 17 feb 1784, ged 16 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Bote Botes en Hendrikje Meinderts
Bote Botes zie: Postma
Bote Freerks woont in 4e quartier, links: niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bote Freerks ovl voor 1845, huwt met Hiltje Bernardus op 15 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1844
Bote Freerks B.F. en Wikje Stoffels, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 aug 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Frerik Botes, geb 18 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL; moeder als: Lipkje Steffens
Bote Freerks geb 1755 ... , ovl 29 mei 1817 HRL; BS ovl 1817
Bote Gosses zie: Bruinsma
Bote Hendriks geb 7 nov 1784, ged 30 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Wybes en Klaaske Botes
Bote Jans zie: Conter
Bote Jongsma huwt met Grietje Durks, kind: Trijntje, geb 1781 Goinga; BS ovl 1851
Bote Louwrens zie: Tuininga
Bote Lourens geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Lourens Botes en Teetske Ruurds
Bote Okkes ovl voor 1752, schoenmaker 1740-1750
Bote Reidsma ovl voor 1839, huwt met Lutske Baukes; BS ovl 1838
Bote Sierks van Almenum en Dieuke Cornelis insgelijks van Almenum, huw.aang. 2 may 1733 HRL, komende Voor de bruyd Feddrik Allerts, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Bote Sybrens huwt met Geertje Thomas, kind: Tietje Nijdam, geb 1787 Sneek; BS ovl 1858
Bote Sjerks van Almenum, en Janneke Rienks van Wijnaem, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Pijter Rienks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Bote Suiderbaan ovl 3 dec 1809 Dokkum, huwt met Clementia Pols, kind: Jan Lolco S, geb ...; BS huw 1826
Bote Wybrens zie: Pieksma
Bote IJsbrands turfleverancier 1740
Bote Botes Postma geb 1760 HRL, ovl 21 aug 1826 HRL, huwt met Hendrikje Meintes, werkman en huw.get. bij C. Bouwmans en E. Stoker; BS huw 1816, ovl 1826; gebruiker van wijk F-084, sjouwer; medegebruikers Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Sjoerd de Groot vrouw, tapster, Jouke P. Broersma, sjouwer; eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); Wij oud ingeschrevenen B.B.P. en Geele Claasen beide werklieden te HRL, verklaren bij deezen dat Frederik Hes gediend hebbende als Kwartiermeester op ''s Lands Schip van Oorlog Vertrouwen in den Jaar 1797 te Suriname overleeden is, gevende voor redenen van wetenschap dat wij destijds insgelijks in ''s Lands dienst ter Zee waren op een ander Schip de Pollux genaamd meede te Suriname leggende ons egter het overlijden van gemelden Frederik Hes volkomen bekend is. HRL den 25 apr 1816; POSTMA, BOUWE EELKES
Bote F Bijlsma gebruiker van wijk A-124, timmerknegt; eigenaar is vrouw van Wopke R. Kleynvogel, 1814. (GAH204)
Bote Gosses Bruinsma geb 1810 Tzum, huwt met Antje Johannes Alkama op 28 apr 1831 HRL, bakker, wonende te HRL, zv Gosse Botes B, en en Antje Justus Gercama; BS huw 1831
Bote Jans Conter geb 1808 Schiermonnikoog, huwt met Dieuwke Sikkes vd Wiel op 1 jul 1841 HRL, zeevarende, wonende te HRL, zv Jan Gerrits, en Geertje Reinders; BS huw 1841
Bote Louwrens Tuininga geb 1780 HRL, ovl 11 nov 1835 HRL, 1e huwt met Grietje Folkerts de Haas op 13 apr 1806 HRL, 2e huwt met IJmkje Geerts de Beer op 3jun18 10 HRL, eerste commies ter Stadssekretarie alhier en gedelegueerde vd eerste klasse der koninklijke Nederlandsche Loterij 1835, huw.get. bij J.L. Tuininga en L.J. Bosman, winkelier, broeder bruidegom, 1813, id. bij R. Tuininga en W. Feddema, broeder bruidegom, 1813, id. bij P. van Noorden en E.L. Tuininga, broeder bruid. 1822, id. bij A.Y. de Groot en L.P. Wijngaarden, 1825, huurt poltje land bij zijn molen 1804, zv Louwrens Botes T, en Taetske Ruurds huw Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1813, huw 1822, huw 1825, ovl 1835, ovl 1851; eigenaar en gebruiker van wijk G-026, winkelier; medegebruiker T. Roquette, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:16:0 wegens onkosten en verteringen bi ''t verhuren der (Weeshuis)landen, ord. no. 4, 6 jan 1778. (GAH1109); B.L.T. en Grietje Folkerts de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Folkert de Haas, 29 mrt 1806; ; B.L.T. en IJmkje Geerts de Beer, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 Bloeymnd 1810; ondertrouw HRL; Sondag den 13 May 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, verscheen Wijders in de Vergadering den Burger Hendrik Donker, dewelke Verklaarde in ''t geheel geene Last, nog ordre aan de Procr:B:T. gegeven te hebben, om op zijn Comparants naam Request te praesenteeren, om Berend Tikken Cum uxore Pericule Petentis uit deszelfs huis te zetten. (GAH44); B.L.T. eigenaar van de percelen nrs. 205 en 206 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis en huis, resp. 32 en 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van percelen nrs. 1103 en 1104 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis en erf, plaisiertuin, resp. 250 en 900 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van percelen nrs. 1288-1291 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis en erf, erf, huis en erf, resp. 18, 110 en 70 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, nihil, 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 1652 en 1653 te HRL, kantoortoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, resp. huis, huis en erf, resp. 30 en 80 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1965 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 699, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Bote Wybrens Pieksma geb 10 jul 1808 IJlst, huwt met Trijntje IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; VT1839
Botje Annes geb 1807 HRL, huwt met Tjitze de Haan, A 30 apr 1858 Amsterdam, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122
Botje Douwes zie ook: van der Schaaf; geb 27 may 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Douwe Tjeerds en Aaltje Sjoerds
Botje Farx geb 24 okt 1788 Sneek, ovl 24 jul 1866 HRL, huwt met Pieter dDonker, N.H., ovl wijk E-251, dv Ulbe F. en Houkje Hoepen; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-286
Botje Harmens zie: Steinfort
Botje Klases ovl 20 jan 1815 Workum, huwt met Jan Cornelis, dv Klaas Bokma en Binke Idses; BS huw 1838
Botje Lieuwes zie: Slim; Jan Hendriks en B.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Grietje Jans, geb 14 sep 1811, ged 24 sep 1811 Grote Kerk HRL
Botje Piers zie: Oosterbaan
Botje Radsma huwt met Martinus Nauta; BS ovl 1876
Botje Sybrens ovl 1799 Franeker, huwt met Ane Sierks de Boer, dv Sijbren Tjeerds en Tetje Tibbes; BS huw 1827, ovl 1837
Botje Sjoerds zie: Ferwerda
Botje Thomas ovl 1801 ... , huwt met Karst Thomas, in leven echtelieden te Heerenveen BS huw 1819
Botje Tjallings huwt met Jetse Annes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Novemb en 5 desemb 1751 en doen getrouwdt
Botje Ulbes zie: Farx
Botje Douwes van der Schaaf zie ook: Botje Douwes; geb 29 mei 1795 onbekend, ovl 27 okt 1868 HRL, huwt met Hendrikus Kummel en huwt met Willem Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk I-013
Botje Harmens Steinfort geb 1781 Oosterbierum, ovl 21 mei 1856 HRL, huwt met Jelle Louws Fopma dv Harmen Klazes S, en Aafke Paludanus; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147; oud 58 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; VT1839
Botje Jans Dijkstra geb 7 okt 1770 Bolsward, ovl 8 jun 1818 HRL, huwt met Dirk Jans Buisman op 14 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1818; Dirk Jans Buisman van Amsterdam en B.J.D. van HRL, zijnde de aangave gedaan door jan L. Buisman onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1795; ondertrouw HRL; Ik Ondergetekende B.J.D. huisvrouw van Dirk Buisman, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon Jan Dirks Buisman, kantoorbediende, om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Willems ter Zweege, jonge dochter te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 9 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Sevende mrt is Geboren Jan zv Dirk Jans Buisman en B.J.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 apr 1816
Botje Lieuwes Slim geb 1786 HRL, ovl 7 dec 1854 HRL, huwt met Jan Hendriks Kuiper op 23 dec 1810 HRL, komt van HRL, dv Lieuwe S, en Sijke Sipkes; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; VT1839
Botje Piers Oosterbaan geb 1808 Gorredijk, ovl 9 mrt 1859 HRL, huwt met Rintje de Boer, (gk), op 25 aug 1836 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, naaister in 1851, schoolhouderes in 1851-1860, N.H., moeder verklaart dat de geslnm na de doping is aangenomen, hetgeen de oorzaak is dat zij niet in de doopakte voorkomt, dv Pier Freerks O, en Popkje Jans Veeneman; BS huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-115, wijk H-218; oud 30 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; VT1839
Botje Sjoerds Ferwerda geb 1803 Bolsward, ovl 20 jan 1827 HRL, ongehuwd, dv Sjoerd Jans F, en Aukje Veeres; BS ovl 1827
Botje(= Elisabeth) Zeilmaker geb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253
Botte Dirks ged 4 okt 1750 Westerkerk HRL, zv Dirk Claases en Hiske Bottes
Botte Ennes huwt met Antje Jans, kind: Tryntje Bottes, geb 24 jun 1784, ged 13 jul 1784 Grote Kerk HRL
Botte Innes huwt met Antje Jans, kind: Baukje Bottes, geb 30 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL
Botte Broerszoon Buwema In het laatst van de 16e eeuw is in verschillende archiefstukken sprake van een apotheek staande aan de zuidzijde van de tegenwoordige Romastraat, dicht bij de hoek Romastraat-Vianen en bewoond door Botte Broerszoon Buwema en Trijncke Cornelis dochter. Van deze B. en Trijncke zijn enige handelingen opgetekend en bewaard gebleven. de echtelieden verkochten op 18 jun 1597 een woning met tuin ''staende ende geleghen ten suyden ende westen van Botte apteeckers hoff''. de kopers waren Gerryt Bruyn en Lijcken Jans dv der Hulst voor de prijs van 1200 goudguldens. Van de apotheker is een handtekening bewaard gebleven als ondertekening van een akte van aanstelling tot ''administrator ende voormondt over Magdalena Rouckes dochter''. Het stuk hield in dat B.B.B. de opvoeding en verzorging op zich nam van het kv Roucke Wybes zn. deze Roucke was weduwnaar en zeevarende. de akte is ondertekend door B.B., Roucke Wybes zn en de klerk ter sekretarie Claas Bornstra. Het stuk is gedateerd op 27 aug 1597. de handtekening van B.B. met als versiering een monogram waarin de letters A.P.T.C. te lezen zijn als afkortingen van Apothecar. Op 17 mrt 1599 kochten Botte en Trijncke een huis aan de oostzijde van de Wortelhaven bewoond door Joris Jelles zn Cruydenier. Niet lang daarna is de apotheker ovl want op 26 nov 1599 werd, op verzoek van Trijncke Cornelis dr, Reyn Broers zn. van Bolsward be?digd als curator over de nagelaten kinderen van wijlen B.B., met vermelding dat Botte en Reyn gebroeders waren. Op verzoek van Reyn Broers zn. werd op 20 jan 1600 de woning op de Wortelhaven en de apotheek ter afdoening van schulden verkocht. de koper van beide panden was Jacob Hessels zn. In de akten is het apothekershuis beschreven als: ''staende ende geleghen in de apteecker straet daer tegenwoordig Romen uytsteekt ende bewoont ende gebruykt wordt door de wedue van B.B. Apteecker''; Uit het stuk blijkt dus dat de woning ''Romen'' als uithangteken had. Dit kan zowel het stadswapen van Roma als de naam in een opschrift geweest zijn. de 19e eeuwse auteur Mr. Jacob van Lennep geeft in zijn studie over uithangtekens hierover een verklaring: Het waren de wijntappers die voor en in de 16e eeuw Romeinen genoemd werden. Het wijntappersgilde heette toen Romeinengilde. de naam Romein is afgeleid van de Romenij, een bekende wijnsoort uit Bourgogne, aldus van Lennep. Hoe het ook zij, de apotheek moet kort na Botte''s dood als herberg zijn ingericht, wat trouwens niet zo''n grote verandering was, want een apotheker was tevens slijter. de zo even genoemde schrijver vermeldt dat een bekend opschrift aan de apotheek die een brandewijnkelder onder het huis had, was: ''Hier verkoopt men zowel onder als boven dranken, Het één is voor gezonden, en ''t ander voor de kranken''. de apotheker was naast pillendraaier en tapper ook droger van kruiden (drogist). de Kruidentuin van B. liep van de Rozengracht, doorsneden door een middenpad dat na 1600 tot straat verbreed is en met de al bestaande oostelijk gelegen straat verbonden is. Tot ver in de 17e eeuw is de straat in koopakten e. d. beurtelings Hof- en Oosterstraat genoemd. de naam Hofstraat, herinnerend aan de kruidentuin van B.B. is uiteindelijk blijven bestaan. Een voorstelling van de hof biedt de genoemde akte uit 1597 waarin de apotheker een deel ervan verkoopt met het beding dat ''de Cruyden, amandelbomen, alebessenen, wijngaerden mitsgaders prieelckens ende andersins tot Jacobij dach van het toekomende jaer noch in ''t hoff moogen staen blijven om het beter op zijn gequame tijdt ende gerieff te verplanten''. (St. Jacobsdag is op 25 juli). Gerrijt Bruyn verkocht op 19 jan 1600 de woning met tuin aan Horatio Provana en Catalina Chalichetes. Provana vestigde zich in de Hofstraat als Lombardhouder. Tot 1611 was het pandjeshuis daar gevestigd, toen verhuisde het naar de straat die we nu nog kennen als de Lombardstraat. de herberg ''Romen'' kwam pas weer in het nieuws op 16 feb 1634 toen Harlinger zeelieden er in een vergadering tot een resolutie kwamen welke voor die tijd wel uniek genoemd mag worden. ''Also, Godbetert, verscheydene gevangens in handen van ons vijanden geraeken, veeltijds geen middelen hebbende omme gelost, noch te aldaer onderhouden te worden, so ist dat bij ons ondergetekenden, so schippers als huisluiden samt bootsgezellen eenpaerlijck goed gevonden ende geresolveert is tot onderhoudt ende lossinge van den geenen die sulx van ons soude mogen overcomen''. Het zijn de beginregegels van het contract van een onderlinge assurantie die kortweg de ''Buidel'' genoemd werd. deze Buidel was een verzekering, goedgekeurd door de magistraat en gesteund door elke Harlinger die met de zeevaart te maken had. Uit het fonds werden in gevangenschap geraakte zeelieden vrijgekocht, aan de terugkerenden reisgeld verstrekt en, indien nodig, konden de gezinnen van gevangenen geleidelijke ondersteuning krijgen. Alle uitvarende schippers, stuurlieden en matrozen betaalden contractueel resp. 20, 15 en 10 stuivers premie per te maken reis. In 1636 werd reeds 1000 gulden uitbetaald als losprijs van gevangen gezette leden in Vlaanderen. Op 15 apr 1634 kochten Burgemeester Willems Simens zn., Johannes Jans zn., Sipke Dirks zn. en Hoeite Hoeites zn. als: ''bewinthebbers offe administrateurs van de schippers ende bootsluydenpenningen, seeckere huysinge ende hovinge mt het bleeckveltsamt bomen, cruyden ende plantage gelegen binnen deser stede in de Botte Apoteker straet daer Romen uithangt''. de koopprijs bedroeg 1500 goudguldens. de jaarvergaderingen werden daar ''s winters gehouden als de schepen in winterlaag lagen. Op 5 feb 1651 werd vergaderd na een jaar zonder spectaculaire uitgaven, waarvan het financieel verslag er zo uit zag: de opbrengsten uit vaste goederen ontvangen alle Heiligen 1650 9. 9. st. penn. Huis en Hof Romen Voer huis f. 175:0:0. de Meyde Fenne (weide ten zuiden van HRL) f. 108:0:0, van ''t landhuis tot K?nwert f. 160:0:0. Verder nog vijf obligati?n, ieder van duizend gulden, ''staende op gequalificeerde personen''. Besloten werd dat ''de opcomsten van ''t capitael sullen werden verdeelt onder de armen in navolgende manieren: de armen van de Gereformeerde Kerk een vierde part, de stadsarmen een vierde part, als samen de gerechtelijke helft. de andere helft vandien: Het Weeshuis, de Jan Jacobs gezinde, de Blauwe schuurs, de Keets armen, elck een vierde part''. de drie groeperingen zouden laten samengaande de Doopsgezinde kerk vormen. Op de jaarvergadering van 16 jan 1658 werd een besluit genomen tot contributieverhoging bekrachtigd met de handtekeningen der leden, waaronder die van Tjerk Hiddes, toen nog schipper ter koopvaardij. Bijna twee eeuwen zou de soci?- teit het werk verrichten waarvoor zij was opgericht, vooral tijdens de Engelde oorlogen. In 1789 verscheen het standaardwerk ''De Tegenwoordige Staat van Friesland'' waarvan de beschrijving van HRL toegeschreven wordt aan Simon Stijl. Over het logement Roma zegt hij: ''Het gebouw heeft op zig zelve weinig aantrekkelijks hoewel het lommerrijk geboomte achter dit huis geplant, hetzelve des zomers tot de aangenaamste der publieke bijeenkomsten van de stad maakt''. de assurantiesoci?teit begon in die tijd een bloedarmoedig bestaan te leiden dat zich tot 1814 wist te rekken. Op 7 aug van dat jaar verscheen in de Leeuwarder Courant het volgende bericht: Mr. Jacob Hanekuyk, notaris, zal op woensdag 31 aug 1814 bij de definitieve toewijzing, des middags ten twee uren precies, in het nagemelden logement, publiek, presenteren en verkopen: zeker uitmuntend en zeer beklant logement, kolfbaan en zeer sposieus Erf, Het Huis en Hof ROMA genaand, staande in de Romastraat binnen HRL, thans in huring bij de weduwe A. Bolhuis, tot den 12e Mei 1816, en alsdan vrij te aanvaarden. Waarop geboden is de zeer geringe som van f. 2055. Koper werd Hendrikus Heep, die bijna 40 jaar Kastelijn-eigenaar zou blijven. Voor de laatste transactie kwamen de zusters Franciscanessen A.C. Diercks, B.G. Nauta en J.C. Drekens naar HRL om de toen zeer bouwvallige herberg voor St. Lucia te Rotterdam te kopen om na afbraak op dezelfde plaats een bewaar- en naaischool te laten bouwen. Bron: HRL. Crt dd 11 nov 1983/S. Wobma
Bottie Piebes Jan Pieters en B.P., beide van HRL, huw.aang. 20 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Gerrijt Christiaans Coeltier; huw; aang. HRL 1737
Bottje Dirks huwt met Jouke Gabes, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 Feberwari 1759
Bottje Jans zie: Dijkstra
Bottje Jans ovl 22 jan 1815 Wirdum, huwt met Cornelis Jans Radersma; BS huw 1836
Bottje Jelles Jetse Annes ende B.J., beide van HRL, komende wegens de bruyd Joannes Jansen, desselvs swager, 20 Nov 1751; huwt met Haye Andries, beide van HRL, geproclameerd de f. 2:9:16 en getrout de 23 jun 1765; kind: Jelle Hayes, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jetses, ged 31 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Hajes, ged 22dec176 Grote Kerk HRL; ovl 14 okt 1805 HRL, oud 86 jaar
Bottje Martens huwt met Gerben Heeres, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 May en 6-12 jun 1740 en getrouwt den 19 dito; Gerben Heeres van HRL. ende B.M. aldaar, koomende de Bruit selve en vertoonde een attestatie dat haar vader vermits in consentheit hier in niet, (?), 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Heere Gerbens, ged 29 aug 1741 Grote Kerk HRL
Bottje Pieters Siebe Piers van Pingjum ende Botteje Pieters van HRL, komende wegens de bruid de proc. Rienstra, 17 okt 1789; ondertrouw HRL; Sybe Piers van Pingjum en B.P. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 nov 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Bottje Willems Jacob Fransen van Enkhuizen ende B.W. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Walle Walles, deszelfs neeff, 28may 1789; ondertrouw HRL; Jakob Fransen van Enkhuizen en B.W. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Botto Wiglius zie: Schultetus Aenee
Botto Wiglius Schultetus Aenee huwt met Maartje Gosses de Boer, chirurgijn, wonende te St. Jacob; BS huw 1839
Bouckjen P. van Dijk huwt met J.H. Kamminga; dopen Grote Kerk HRL 1808
Boudewiena Jacobs Hibma Bouwdewijna J.H., ged 23 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hibma en tetske Houwerda; ged 27 jul 1751 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hibma en Tetske Houwerda; ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hibma en Jetske Houwerda; geb 1752 HRL, ovl 17 apr 1832 HRL, huwt met Ahasverus Oosterbaan, dv Jacob H, en Taetske Lambertus van Houwerda; BS ovl 1832; Ahasverus Oosterbaan en B.H., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Doct. Hanekuik onder Productie van behoorlijke Procuratie, 9 may 1788; ondertrouw HRL; Dirk Althuisius van Leeuwarden ende B.H. van HRL, zijnde de aangave der Huwelijksche Proclamatien gedaan door Dr. W.J. Hanekuik, 21 sep 1792; ondertrouw HRL; kind: Grietje Ahasuerus Oosterbaan, geb 11 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; Dirk Althusius van Leuwaarden en B.H. van HRL, hebben haare laatste afkondiging gehad den 7 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 14 daar aan volgende met vertoonde attestatie; Ahasverus Oosterbaan en B.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Boudewijn Jacobs Hibma ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hisma en Tetske Houwerda
Bouke Dijkstra geb 1800 Makkum, ovl 13 mrt 1874 HRL; BS ovl 1874
Bouke Hilverzon huwt met Geertruida Stip, kind: Aukje H, geb 1801 Workum; BS ovl 1875
Bouke Aukes Zeen geb 29 okt 1800 HRL, ovl 8 mei 1868 HRL, huwt met Boukjen Scheltes de Vries op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, winkelknecht, N.H., korendrager in 1842, ovl wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk H-241
Boukje van Gorkum geb 1787 Leeuwarden, ovl 20 nov 1861 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk B-019, vest. 20 aug 1860 uit Zwolle, dv Dirk vG, en Antje Johannes Frank BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; VT1839
Boukje eyses Faber geb 1762 Makkum, ovl 3 dec 1833 HRL, huwt met Sijbrand Kamsma, levert meubels en linnen 1810-1811, uitdraagster in 1833, dv eyse Willems, en Hielkje ... ; BS ovl 1833; 1845 overlijdens
Boukjen Scheltes zie: de Vries
Boukjen Scheltes de Vries geb 1800 Scherpenzeel, ovl 9 apr 1842 HRL, huwt met Bouke Aukes Zeen op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, dv Schelte Doedes en Hiltje Jans Rinkink; BS huw 1823, ovl 1842; oud 39 jaar, geb Sleikenburg(!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; VT 1839
Bouritius Fontein vroedsman in 1791; geb 1757 Dokkum, ovl 7 okt 1837 HRL, 1e huwt met Anna van Loon, 2e huwt met Jetske Jaarda, huw.get. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, lid van de Municipale Raad der stad HRL, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1837; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 56:0:0 zijnde eene liberale gifte door de vroedsman F. aan de weesvoogden ter hand gesteld, waarvan den eigentlijken gever onbekend is, 29 jun 1791. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de vergadering van de Magistraat en gecommitteerde vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 21 jan 1792. In kennisse des rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H. R, Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, A.D. Ypey, B.F., Jan Oosterhout, S. Tamboezer, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake eene gifte van eene onbekende geever door de vroedsman B.F. aan ''t Weeshuis ter hand gesteld, 28 may 1793 (GAH1125); B.F. eigenaar van perceel nr. 272 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis, 106 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 346 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis en erf, 250 m2, klasse onbebuwd 1, belastbaar inkomen 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 695 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 1967 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Boutje Uilkes Nollides Rein Hendriks Faber, mede-vroetschap van HRL, en B.U.N., van Ried, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL en zijn op vertoonde attestatie van Ried, hier getrouwd den 15 naastvolgende
Bouwe Alberts huwt met Aafke Tjeerdts, kind: Meindert Bouwes, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Bouwe Alberts ovl 17 nov 1727 HRL, oud 33 jaer
Bouwe Alberts ovl na 1822, huwt met Hijke Haukes, kind; Albert Bouwes Hoeksma, geb 1795 Berlikum; BS huw 1823, ovl 1859
Bouwe Aukes zie ook: Zein; huwt met Aafke Tjeerds, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jun 1760; kind: Hendrikje Bouwes, geb 6 jul 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Bouwes, geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Bouwes, geb 6 nov 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Auke Bouwes, ged 14 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerdt Bouwes, ged 14 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Janke Bouwes, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Auke Bouwes, ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Bouwes, ged 10 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens schoonmaken van de kerk, 29 aug 1774: 49 Caroliguldens; id. voor het slechten van de dijk buiten de Zuiderpoort, 29 aug 1774: f. 15:0:0
Bouwe Aukes geb 30 okt 1800 HRL, N.H., ged 9 dec 1800, zv Auke Bouwes en Dieuwke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1800
Bouwe Bouwes geboortig van Minnertsga, doch laatst gewoond hebbende te Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Jan Dircksen Cuykck op 19 jun 1685. (burgerboek)
Bouwe Dirks zie: de Vries
Bouwe Dirks weduwe woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Bouwe Dirks ovl voor 1815; zie ook: de Vries; wed. B.D. eigenaar van wijk A-060; gebruiker Jen Hendriks en Johannes Caspers wed., beiden gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-061, winkeliersche; medegebruiker Jacob Hildebrand, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-067; gebruiker Dirk B. de Vries, (zoon), sleeper, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Simons, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1763; ovl 4 sep 1792 HRL, oud 55 jaar; kind: Sijbren Bouwes, geb 6 mrt 1773, ged 23 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Bouwes, geb 3 okt 1775, ged 31 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Simen Bouwes, geb 8 mrt 1781, ged 10 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Durck Bouwes, ged 20 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Simon Bouwes, ged 31 okt 1769 Grote Kerk HRL
Bouwe Eelkes zie: Postma
Bouwe Feddes zie: Poort
Bouwe Feddes geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Fedde Bouwes en Tjitske Anes
Bouwe Fontein eigenaar van wijk E-017, gebruiker is F. Leuning, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-182, rentenier, 1814. (GAH204); B.F. en Anna van Loon, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796: f. 26:8:0 (GAH650); B.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier, als Administrator, over de goederen van de Kinderen van Jan Poort: f. 11:14:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; hopman, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met vaandrig IJ. Feddema, om daaruit te voldoen de penningen tot inkoop van turf en kaarsen voor de militaire wachten tot suppletie van hetgeen niet toereikend was in de ordonnantien van 1 okt 1782, 17 sep 1783: f. 400:0:0; neemt deel aan lening ten behoeve van het Stadsweeshuis mt 3 porties van f. 50:0:0, evenals Pieter Tetrode, Cl. Blok en dr. Toussaint, 13 jan 1803 (GAH49); niet-gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie stembesoignes: 6e kwartier, 21 apr 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwariter, no. 29, 1 mrt 1804; Witmarsum, Sectie A, 1832: B.F., Rentenier te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 749 en 783, legger nr. 83, Weilanden, grootte resp. 12650 m2 en 14140 m2, klasse onbebouwd beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Bouwe Foppes zie: Huitema
Bouwe Gerrits Hans Christoffels Meissnar (!) ende Antie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder B.G., 4 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Bouwe Harmens zie: de Vries
Bouwe Hendriks zie ook: Zeen; geb 8 dec 1793, ged 25 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Bouwes en Tetje IJdes
Bouwe Hendriks geb 19 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Merkus en Aafke Bouwes; geb 16 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Merkus en Aafke Bouwes
Bouwe Herkes zie: Bijlsma
Bouwe Hessels ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL, zv Hessel Keimpes en Maayke Wytzes
Bouwe Hielkes zie: Farga
Bouwe Hylkes bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650)
Bouwe Hylkes woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:4:0 (GAH650)
Bouwe Hylkes huwt met Rigstie Claases, beide van HRL, geproclameert de 28 dec 1760 en de 4 en getrout de 11 Janewari 1761; kind: Hijlke Bouwes, geb 28 mei 1773, ged 13 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Bouwes, ged 13 dec 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Bouwes, ged 28 jun 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Bouwes, ged 26 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 14 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 26 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, ged 13 aug 1771 Grote Kerk HRL
Bouwe Jacobs zie: de Vries, Zoete
Bouwe Jacobs ged 31 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Claases en Rinske Jans
Bouwe Jakobs huwt met Akke Kornelis, kind: Jakob Bouwes, geb 27 nov 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verklaart bij dezen dat de twee Huwelijks afkondigingen van: Rijckele Tjerks Bruynsma, oud negen twintig Jaren, Schipper, geb te IJst, wonende aldaar, meerderjarige zv Tjerk Bruynsma en Riickeltje Postuma, Echtelieden, mede aldaar woonachtig, en: Rinske Bouwes, oud Vijf & twintig Jaren, Winkelierster, geb en wonende te HRL, meerderjarige dv B.J. en Akke Cornelis, beide overleden. ? Alhier te Haarlem behoorlijk Zijn geschied, namelijk de eerste op den Agt & twintigste der vorige en de tweede op den Vierde dezer maand, beiden des voormiddags ten half twaalf uren Zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen. Haarlem den Zevende feb 1800 & Zestien; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Agttiende dec is Geboren Rinske, dv B.J. en Akke Cornelis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 19 jan 1816
Bouwe Jacobs woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bouwe Jacobs ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk C-076, winkeliersche, eigenaar is M. Pettinga, 1814. (GAH204)
Bouwe Jacobs geb 15 feb 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, N.H., zv Jacob Bouwes, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1807
Bouwe Jacobs van Almenum, huwt met Minke Sickes, van HRL, geproclameerd de 19-26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1761; kind: Jacob Bouwes, ged 21 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Duuwke Bouwes, ged 22 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Bouwes, ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Bouwe Jans ovl voor 1835 Makkum, huwt met Trijntje Bouwes, kind: Aafke Bouwes, geb ... ; BS huw 1834
Bouwe Jetzes zie: Boomsma
Bouwe Clases Melle Douwes en Hijlkien Feddes, beide van HRL, huw.aang. 25may 1737 HRL, Coram Praesid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs swager B.C. ; huw.aang. HRL 1737
Bouwe Claases en Trijntie Feddes, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Symen Heins; huw.aang. HRL 1737; huwt met Trijntje Feddes, kind: Tjeerdt Bouwes, ged 18 jul 1752 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Bouwes, ged 2 jun 1750 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Bouwes, ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Klases Bouwes, ged 11 jul 1741 Grote Kerk HRL
Bouwe Claasen weesvoogden bet f. 27:0:0 aan de rentmeester vd Weeshuis weegens dat de weesjonge B.C. met kasmaken in 1 jaar bij Jacob Willems had verdient, 22 mrt 1730. (GAH1060)
Bouwe Clases ontvangt arbeidsloon aan de Franekerpoort 1753; Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiedigheit te kennen Jetske Oostveen huisvrouw van de Burgerhopman Tjeerd Claasen Poort, binnen deese Stadt dat de wed. wijlen Gerrit Waterhaalder, de Franequerpoort alhier ter steede (:waarvan de supplnte orignle poortierse is:), als substituische heeft waargenoomen en bedient, deeser weerelt is koomen te overlijden; en de supplnte tot het waarneemen van die functie als substituit bij provisie hadde aangestelt tot het waarneemen van de gemelde poort de persoon van C.B., Timmerman woonende meede binnen HRL, daar toe bequaam soo de supplnte vermeent. Edog sulx van geen effect zijnde voor en aleer UEd:Achtb:daartoe consent hebben verleent. Alwaaromme de supplnte seer ootmoedig versoekt UEd: Achtb:gelieven de persoon van C.B. ten Requeste gemelt als subst:poortier aan te stellen in plaats van de overledene wed. van wijlen Gerrit Waterhaalder, op Lasten en pligten daar toe staande, quo facto etc. (:was vertekent:) regtus J. Tuininga, 1739; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van B.C. tot subst:poortier van de Franequerpoort, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daartoe staande, mits doende den Eedt in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 24n apr 1739 (:was vertek:), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; B.C. heeft den Eedt van getrouwigheit als subst:poortier gepresteert in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma. Actum den 27n apr 1739. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bouwe Claases huwt met Grijtie Willems, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 mei 1754 in de Westerkerk
Bouwe Cornelis zie: Schiere
Bouwe Lammerts geb 11 okt 1800 HRL, ged 26 okt 1800, N.H., zv Lammert Drijvis en Aaltje Walkes Dortman; dopen Grote Kerk HRL 1800
Bouwe Obbes zie: Vinkelbos
Bouwe Paulus huwt met Fetje Tjallings op 1 jun 1800 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1800
Bouwe Pieters ged , samen met Jan Pieters, 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL, kinderen van: Pieter Jacobs en Ariaantie Bouwes
Bouwe Pieters ged 30 aug 1757 Grote Kerk HRL, zv Pieter Scheltes en Hinke Bouwes
Bouwe Pieters zie ook: Veenstra; huwt met Sietske Tjebbes, kind: Arriaantje Bouwes, geb 7 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL
Bouwe Pieters B.P. ende Sjieuwke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Jansen, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; B.P. en Sjieuke Jans, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bouwe Pieters ovl voor 1815; gebruiker van wijk E-197; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)
Bouwe Ringnalda ovl 2 okt 1824 Achlum, huwt met Aaltje Saagmans, in leven predikant te Achlum, kind: Johannes Bouwes R, geb 1805 Achlum; BS huw 1832
Bouwe Rodenhuis geb 1790 HRL, ovl 4 apr 1834 HRL, huwt met Iemkje Houtsma op 30 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26May181, ondertrouw 15 May 1811, kantoorbediende, huw.get. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. 1817, id. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, behuwd broeder bruidegom, 1812, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, oom bruid. 1827, zeehandelaar in 1834, zv IJpe R, en Hendrikje Pieters Scheltema; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, ovl 1834; gebruiker van wijk A-021, kantoorbediende; eigenaar is B. Visser & zoon 1814. (GAH204); B.R. eigenaar van percelen nrs. 49 en 53 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, huis en erf, en erf, resp. 28 en 410 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en nihil. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 92 en 93 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. pannenfabriek en erf, en stal, resp. 890 en 28 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen resp. 160 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 95-97 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. huis, schuur, en erf, resp. 95, 76 en 500 m2, klasse onbebouwd 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 14 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, . 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 170-172 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. pannenfabriek en erf, huis, en huis en erf, resp. 1150, 96 en 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar in komen bebouwd resp. 240, 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); B.R., wonende te HRL, oud Sesentwintig Jaren, Brittische viceConsul, is verzocht een overlijden te bevestigen van Klaas Doedes ten behoeve van het huwelijk van Gesina Harmens Mulder
Bouwe Scherpenzeel ovl voor 1884, huwt met Akke Uiterdijk; BS ovl 1883
Bouwe Sybes BS van Arum en Trijntje Ages van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 oct 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Bouwe Sybrens geb 5 okt 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL, zv Sijbren Bouwes en Sijbrigje Murks
Bouwe Simons zie: van Hoek, Piebenga
Bouwe Sleeper weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Bouwe Spoelstra huwt met Hijlkje de Wilde, kind: Oene Bouwes S, geb 18 dec 1797 Leeuwarden; BS ovl 1870; geboortig van Leeuwarden, het burgerrecht dezer stad geaccordeerd en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burg. P. Wellinga als Commissaris, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 21 mei 1800. (burgerboek); Donderdag den 12 Sept. 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Op de Requeste van BS en Sjoerd Ferwerda door ons van UWL:gelijk mede van de Raad der Gemeente van Leeuwarden berigt gerequireerd Zijnde, hebben Wij na examinatie van dezelve berigten, concluderende in Substantie tot het zelve einde, besloten de Supplntn:aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden te renvoyeren ende zelve teffens aan te Schrijven, dat het ons voorkoomt alle geschikt te Zijn dat Zijlieden ingevolge hun berigt op voornoemd Request disponeren, en ten dien einde hun het zelve met Kennisgeving dat Wij Ul. hier van hebben geinformeerd toe te Zenden. Wij geeven Ul. daarvan bij dezen Kennis, en Verblijven intusschen. (GAH45); Donderdag den 17 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde nog geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems, luidende als volgt; Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de raad der Gemeente van HRL. Burgers; Door W:C:van Wijk aannemer van het Brood, Genever, Zout, Azijn, en Brandstoffen voor de Bataafsche Arm?e van ons Verzogt Zijnde om aan de respective Gemeente-Bestuuren in dit departement bekend te maKen de namen van de door hem aangestelde employes tot het distribueren der benodigdheden voor de Bataafsche Gewapende Burgers, Welke in activen dienst Zijn gesteld en buiten de plaats hunne Woning uitgetrokken, en Militairen in dit departement, Zijnde in het voorm:Gewest Friesland BS Woonagtig te Leeuwarden. Zo brengen Wij Zulks bij dezen ter Ulieder Kennis, ten einde daarvan in voorKoomende gevallen, door Ulieden het nodig gebruik Kan worden gemaaKt. Leeuwarden den 14 okt 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH45)
Bouwe Tjerks geboortig van Schiermonnikoog, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwigheid afgelegd in handen van pres. burg. Harkenroth, op 8 jul 1778. (burgerboek)
Bouwe IJges Wobbe Wobbes van HRL, ende Janke Sijbrens van Piaam, huw.aang. 23 feb 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff B. IJ. ; huw.aang. HRL 1737