Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
D Andreae doctor, ontvangt van het gemeentebestuur salarien en expensen wegens het verkopen van de Bildtplaats, 26 jul 1796: f. 52:6:0
D Arjens de weduwe heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, sevende kwartier, huisnr. 28, mei 1802. (GAH650)
D Bergman gebruiker van wijk B-119, paarden docter; eigenaar is Dirk Bleeker q. q., 1814. (GAH204)
D Galama ovl voor 1805, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 66 1/2 bij haar inwonend Doeke Galama, 34 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
D Keizer rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 80:2:0 van de Weesvoogden verdiende loon van D.K., 1 may 1806 (GAH1138)
D Cramer burgemeester, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde 5 vaten buskruit ten dienste van de Stad, 29 mrt 1767: f. 118:10:0
D Lyklama woont in 4e quartier, huisno. 24, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1803. (GAH650)
D Schiere ipv Pieter Feytama en D.S., zijn in het 2e kwartier benoemd Minne Radsma en Wigle de Vries als bekkenisten, 5 apr 1804 (GAH50)
D Tiezema Aeble Oebles van de Dragten en Grietje Pieters van HRL, laatst geproclameert 14 nov 1773 HRL, en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van de Dragten, 15 nov 1773, getekendt H. Bruinings, v. d. m. ibidem, en D.T., coster aldaar; Jan Saagmans van Leeuwarden en Albertje Hendriks van HRL, laatst geproclameert op dato dezes12 may 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaar in den echten staat te worden bevestigd, of elders zijnde zulx geschied in de Dragten, 25 may 1777 volgens adtestatie van daar getek:Petrus Steenwijk, v. d. m. te Zuwoude, op dien dag nomine classis Leeuwarden aldaar fungerende en D.T., coster aldaar
D Toussaint ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met H. Stomp, f. 32:5:0 voor geleverde basaenen en afval, ord. no. 2, 25 nov 1778. (GAH1109)
D. van der Kam executeur te Franeker 1800
D. van der Schaaf IJpe Fokkes van Minnertsga en Jouk Jans van Almenum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde adtestatie van Minnertsga, getekent D. vdS., v. d. m., en P. Hoogstra, Organist en Schoolmr te Minnertsga
D. D Kempenaar burgemeester 1740-1746
D. of G Hiddema burgemeester 1747-1748; Pijtter Scheltes ende Hijlkjen Sijtses, beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom de burgemeester H. en wegens de bruyd des selvs vaeder Sijtse Annes, 25 May 1748; op 18 dec 1727 HRL. ovl zijn vrouw, old 50 jaeren
D. of G Hiddema pensionaris 1741-1743 en 1754-1755
D. P Backer ovl voor 1787; weesvoogen bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijlen mejuffrouw Berber Jansen Backer wed. : D.P.B., aan ''t Weeshuis gelegateerd, 13 jun 1786. (GAH1118)
D. W Philippus op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 14:0:0 (GAH650)
D.J. van Weerd begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Daam Jans zie: Reidmaker
Daam Jans D.J. eigenaar van perceel nr. 1757 te HRL, schoenmaker, woonplaats Makkum, legger nr. 341, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Daam Jansen zie ook: Daam Jansen Reidmaker; Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd D.J., Timmerknegt, Cum patre Jan Sijbrens mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene Claas Reinders zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Daam Jans ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Jan Sijbrens en Loetske Daams
Daam Jans geb 8 dec 1777, ged 4 jan 1778 Grote Kerk HRL, zv Jan Berendts en Vroukje Daams; huwt met Sijtske Arends op 16 mei 1802 HRL, N.H., kinderen: Trijntje Daams, geb 13 apr 1805 HRL, Jan Daams, geb 11 feb 1803 HRL; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805; eigenaar van wijk G-305, gebruiker is Johannes van Belkum, korendrager, 1814. (GAH204)
Daam Jarigs zie: Winselaar
Daam Jarigs ovl voor 1815; wed. D.J. gebruiker van wijk H-124, gealimenteerd, medegebruiker Pieter Gelinde wed., gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814 (GAH204); ovl 28 apr 1794 HRL, oud 41 jaar
Daam Jans Reidmaker huwt met Catharina Nijkel op 4 jul 1802 HRL, N.H., kinderen: Loetske, geb 28 aug 1809 HRL, Geertruida R, geb 20 nov 1805 HRL, Jan, geb 22 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1809; kind: Loetske Daams Reidemaker, geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: C. Niekel; Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd D.J., Timmerknegt, Cum patre Jan Sijbrens mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene Claas Reinders zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Daam Jarigs Winselaar zie ook: Daam Jarigs; ovl voor 1800, huwt met Pijtje Pijters Schouwerwou op 15 apr 1776 St Annaparochie, komt van St. Anna
Dames Alberts Bruining ged 9 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Albert Bruining en Maria Tjerks Roosma
Danels Jans ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerbens en Eelke Danels
Daniel Bemzee ook als: Benizee; huwt met Maria Noblet, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 okt 1742 en doe ook getrouwt
Daniel Benizee zie ook: Bemzee; D.B. ende Maria Noblet beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de notaris Reydema met vertooninge van een briev van des bruydegoms broeder hebbende toestemminge van desselfs moeder, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Daniel Bonifacius zie: Oolgaard
Daniel Boomgaard ovl 26 dec 1800 Workum, huwt met Antje Gerrits, kinderen: Jan, geb 1789 HRL, Aaltje B., geb 15 mrt 1792 Workum; BS huw 1822, huw 1824, ovl 1847, ovl 1867; Saturdag den 21 apr 1798. de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Raad der gemeente van de Stad Workum, Contineerende verzoek dat de Raad van HRL, de voogden van de Roomsch gezinde Gemeente aldaar, geliefden te onderhouden, over het verleenen van eenig onderstand, aan de vrouw van eenen D.B. te Workum woonagtig, welke missive is gesteld in handen van gedagte Voogden, die aangenoomen hebben, daar op behoorlijk ordre te zullen Stellen. (GAH44)
Daniel Daniels broer van Hendrik Daniels?; ovl 19 jan 1793 HRL, oud 41 jaar; president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 51:19:12 terzake verdiend loon van Meynerd Luytjens f. 16:1:4, Hendrik Daniels f. 16:9:8, D.D. f. 2:14:0 en Huyte Johannes 16-15., 17 nov 1759 (GAH1088)
Daniel Dirks Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds, Reinder Dirks en Daniel Dirks, betalen f. 97:10:0 aan de rentmeester van het weeshuis wegens 6 pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, mei 1779 (GAH1110)
Daniel Dublinga geb 1793 Stavoren, ovl voor 1843, huwt met Geeltje H. Pekelaar op 23 okt 1817 HRL, huw.afk. 9 en 16 mrt 1817, wonende te HRL, huw.get. bij R. Douwes en C.W. Koning, varensgezel, wonende te HRL. 1816, zv Freerk D, en Trijntje de Graaf; BS huw 1816, huw 1817, huw 1842
Daniel la Fleur ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd schil ten dienste van de Zeewerken, ord. 13 jul 1808: 29 Caroliguldens en 4 stuivers; id. ten dienste van de Stad, ord. 13 jul 1808: f. 170:18:8; id. 12 Hooimaand 1809: f. 19:12:0, (geen boeknr. vermeld)
Daniel Freerk zie: Dublinga
Daniel Gombergen Jacob Joosten en Geertie Daniels, beide van HRL, huw.aang. 11may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader D.G. ; huw aang. HRL 1737
Daniel Goslings huwt met Eelkje Sikkes, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755; kind: Gosling Daniels, ged 22 sep 1757 Westerkerk; kind: Trijntie Daniels, ged 7 jun 1759 Westerkerk HRL; kind: Gosling Daniels, ged 5 mei 1763 Westerkerk HRL
Daniel Harkes zie: Hoogterp
Daniel Heyns Predicant tot Lollum en Geertruida Habrios van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Marrenstra vertoonende Attestatie van derselver olderen; huw.aang. HRL 1738
Daniel Heins/Heinsius zie ook: Daniel Heinsius; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 211:7:0 voor geleverde seep en olij, quit. no. 18, 25 nov 1768. (GAH1099)
Daniel Heynsius/Heins jr zie ook: Daniel Heins; huwt met debora Hartmans, kind: Maria Elisabeth H, geb 1765 HRL; BS huw 1838; kind: Geertrui Daniels Heinsius, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL; huwt met Trijntie Harmens Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:27:24 apr en getrout de 1 mei 1763 in de Westerkerk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 127:8:0 weegens zeep, en olij aan het Weeshuis geleevert, quit. no. 9, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 216:3:0 ter zaake geleeverde 1 aam olij, en 6 ton zeep, quit. no. 7, 10 nov 1767. (GAH1097); id. f. 245:7:0 voor geleverde zeep en oli, quit. no. 19, 16 nov 1769. (GAH1100); id. f. 177:0:0 ter saeke geleverde 6 ton seep, quit. no. 17, 17 nov 1770. (GAH1101); id. f. 180:10:0 ter saeke geleverde 7 ton seep, quit. no. 16, 16 nov 1771. (GAH1102); id. f. 200:10:0 voor geleverde zeep, quit. no. 28, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 61:0:0 wegens geleverde 2 ton seep, quit. no. 5, 27 apr 1773. (GAH1104)
Daniel Hendriks zie ook: Keets; ged 8 apr 1759 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Daniels en Grietje Johannes; ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Daniels en Grietje Jans; huwt met Rinske Jans de Swart, kind: Grietje Daniels, geb 3 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL
Daniel Hendriks woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Daniel Hendriks woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Daniel Hendriks D.H. en Aafke Gieses, beide van HRL, zijn, na op den 15 nov 1778 hunne derde afkondiging gehad te hebben alhier getrouwd ten zelfden dage
Daniel Hendriks D.H. en Aaltje Douwes, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwd
Daniel Hendriks brouwer in Weeshuisbrouwerij 1777; ovl voor 1832, huwt met Berber IJberts, kind: Trijntje Hendriks, geb ... BS huw 1831; Daniel Hendriks moet zijn: Hendrik Daniels, huwt met Berber eyberts, kind: Daniel Hendriks, ged 19 aug 1745 Westerkerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL, vader als H.D. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:1:0 van 24 sep tot 20 nov 1776 op 3 ordnn. door hem als schoenmaekersbaes aan ''t Weeshuis ver-diend, ord. no. 8, 1776. (GAH1107); id. f. 187:4:0 op 13 ordonn. f. 14:8:0, ord. no. 1, van 17 dec 1776 tot 18 nov 1777. (GAH1108); id. ord. no. 1, 1782. (GAH1113); id. f. 43:4:0 van 12 nov 1782 tot 4 feb 1783. (GAH1114); id. van 16 dec 1777 tot 7 nov 1778, ord. no. 1. (GAH1109); id. f. 187:4:0 van 16 nov 1779 tot 14 nov 1780, ord. no. 3. (GAH1111); id. van 14 nov 1780 tot 13 nov 1781, ord. no. 1. (GAH1112); id. f. 12:0:0 als brouwer id brouwerij verdiend, ord. no. 6, 26 aug 1777. (GAH1108); id. ord. no. 8, 27 aug 1782. (GAH1113); id. f. 5:5:0 voor 51/4 maand brouwloon f. 20 stuivers, ord. no. 4, 4 feb 1783. (GAH1114); id. f. 12:0:0 voor 1 jaer gedaene diensten id brouwerij, 23 mej 1758. (GAH1109); id. ord. no 5, 29 aug 1780. (GAH1111); id. ord. no. 5, 28 aug 1781. (GAH1112); id. f. 187:4:0 als schoenmaker verdiend en f. 12:1:0 id brouwerij verdiend van 17 nov 1778 tot 10 nov 1779, ord. no. 1. (GAH1110)
Daniel Hessels ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL, zv Hessel Jelles en Lijsbeth Daniels; Dani?l H., ged 5 jun 1742 Grote Kerk HRL, zv Hessel Jelles en Lijsbet Dani?ls
Daniel Hollenga geb 1803 Leeuwarden, ovl 17 aug 1875 HRL, 1e huwt met Janneke vd Meulen, 2e huwt met Geeske de Boer, 3e huwt met Trijntje Kraak, zv Pieter H, en Johanna Vreeze; BS ovl 1875
Daniel Hoogterp geb 1797 Midlum, 1e huwt met Stijntje Anes Molenaar, 2e huwt met Metje Joosten Bergsma op 4 aug 1831 HRL, won, . Midlum, houtzaagmolenaar, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Harke Harmens H, en Tjietske Daniels la Fleur; BS huw 1831, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Daniel Hosveldt huwt met Anna Maria Meulenkamp, kind: Jan Daniels Hosveldt, ged 24 feb 1750 Grote Kerk HRL
Daniel Jans zie: van der Pol
Daniel Jans ged 2 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans en Maria Kamp
Daniel Jans huwt met Catharina Dronkers, kind: Cornelis J, geb 12 aug 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Daniel Johannes zie: Friemeaux, Stram
Daniel Johannes huwt met Aafke Cornelis, kind: Aukje Daniels, geb 16 sep 1809, ged 1okt18 09 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Daniels, geb 4 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL
Daniel Johannes geb 7 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Johannes Daniels en Aukje Doekes Esta
Daniel Josephs zie: Gautier
Daniel Christoffels Ysak van Ruth van Franequer ende Cristina Steinsma(!), van HRL; koomende voor de Bruidegom Johannes ... ., als daar toe bij missive gelast enw egens de Bruit D.C., 23 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; Johannis Rinkes en IJttie Daniels, beyde van HRL, huw.aang. 23 mrt 1773 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader D.C. ; huw.aang. HRL 1737
Daniel Laanstra geb jan 1794 Herbayum, ovl 24 apr 1818 HRL, zv Tjepke Gabes L, en Liesbert Daniels; BS ovl 1818; 1820 huwelijken
Daniel Martens huwt met Feikje IJpes, beide van HRL, geproclameert den 3-5 en getrout den 10 aug 1755 in de Westerkerk; kind: Antie Daniels, ged 10 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Durk Daniels, ged 15 nov 1757 Grote Kerk HRL
Daniel Nagtegaal ovl voor 1840, huwt met Aafke Sjebs de Ring, kind: Danieltje Nagtegaal Posthuma, geb 15 nov 1790 Workum; BS huw 1839, ovl 1863
Daniel Oolgaard geb 1765 HRL, ovl 17 aug 1843 HRL, huwt met Antje Reins Akkerboom, kind Teuntje O, geb 9 mei 1791 HRL, zv Philippus Jacobus O, en Teuntje Barmond; BS huwafk. 1811, ovl 1843; gebruiker van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-125, koopman, 1814. (GAH204); D. Ohlgard ende Antje Reins Akkerboom, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door wederzijdsche ouderen der bruidegom en bruid. 12 jun 1790; ondertrouw HRL; D.O. en Antje Reins Akkerboom, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, distillateur, wijk E-125; VT1839; woont in 6e quartier, huisno. 38, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 21:12:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; D.O. eigenaar van perceel nr. 390 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis en erf, 241 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 555 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, pakhuis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 1152-1154 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, resp. pakhuis en erf, huis en erf, huis en erf, resp. 120, 144en 150 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42, 90 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1250 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1417 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); D.O. eigenaar van perceel nr. 2109 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 59)
Daniel Poulus D.P. ende Aeltie Theunis beyde van HRL, koomende weegens de bruid Louwrens Claeses des bruids swager, 28 Jun 1749; huwt met Antje Theunis, beyde van HRL, geproclameerd den 29 jun en de 6-13 jul 1749; kind: Hendrik Daniels, ged 23 mrt 1756 HRL, (mdr vermeld als: Aaltje Teunis); doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Paulus Daniels, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Daniels, ged 14 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Poulis Daniels, ged 8 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Teunis Daniels, ged 5 jul 1750 Grote Kerk HRL
Daniel van Peel D. v. P. eigenaar van perceel nr. 588 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 522, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Daniel Philippus zie: Oolgaard
Daniel Pieters zie: Hollenga, Matak
Daniel Pijters Johannes Andrijs en de Dieuke Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734, Comende voor de bruid C.P. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Daniel Pieters op belijdenisse des Geloofs Aangenoomen en ged 1 aug 1760 Grote Kerk HRL, D.P., Egte man In de Lammertwandersteeg
Daniel Pieters geb 1 mrt 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Richtje Jans
Daniel Pieters geb 9 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Lutske Klases; geb 27 jul 7196, ged 9 aug 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Lutske Klaases
Daniel Pieters woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Daniel Pieters old-turfdrager, verkoopt een huis in 1799
Daniel Pieters D. Pijttersen ende Gerrijtje Oedskes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Annes, 22 Jan 1746; huwt met Gerritje Oedskes, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 januar en de 6 Fabrua 1746 en getrouwt
Daniel Pijters huwt met Dieuwke Jans, beide van HRL, geproclameert de 28 Novem:en de 5 en getrout de 12 dec 1756
Daniel Pieters huwt met Hester Willems, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 mrt en getrout de 7 apr 1765; kind: Fetje Dani?ls, geb 15 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jan Daniels, geb 25 apr 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Daniels, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL
Daniel Rintjes geb 19 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Daniel Roelofs ovl 17 okt 1727 HRL, old 60 jaer
Daniel van Ruth D. vR. van Leeuwarden en Neeltje van Beemen van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Daniel Sebes oud 40 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-077; VT1839
Daniel Sloterdijk geb 5 jul 1717, ovl 8 feb 1779, Griffier van de Raad ter Admiraliteit, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Daniel Stapel ovl voor 1898, huwt met Henriette vd Veer; BS ovl 1897
Daniel Ziekman zie ook: J.D. Ziekman; ovl voor 1812, huwt met Dirkje Brens, N.H., kinderen: Hielkje, geb 1791 HRL, Maria Z, geb 1790 HRL, Johannes S(iegman), geb 9 aug 1800 HRL, in huwelijksakte van 1815 voornaam ''Johan Daniel''; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1811wafk, ovl 1853; wed. D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk B-039, vroedvrouw; medegebruiker Gerrit Rinses de Vries, militaire dienst, 1814. (GAH204); Johan D.Z. ende Dirkjen Brens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze Dirks, desselfs schoonbroeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Daniel Tjepkes zie: Laanstra
Daniel Thijssen zie: Kussendrager
Daniel Wassem geb 1764 ... , huwt met Tjallingkje Dirks (vd Muur), op 13 mei 1798 HRL, doet overlijdensaangifte van Jacob Frank in 1811 en wonende te Agter de Bank van Leening, N.H., kinderen: Dirk, geb 23 nov 1808 HRL, Catharina, geb 8 mrt 1806 HRL, Johannes Daniels, geb 5 aug 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, 1808, BS ovl 1811; gebruiker wijk D-139, gegagimenteerd; eigenaar is Jan C. Rootje wed., 1814. (GAH204)
Daniel Willems zie: van der Ploeg
Daniel Wolferts D.W. van St. Jakobi Parochie en Geertruid Heinsius van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 feb 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar St. Jakobi parichie en aldaar getrouwd den 3 mrt 1782 volgens ingebragt getuigschrift
Daniel Wouters ged 22 nov 1763 Grote Kerk HRL, zv Wouter Daniels en Trijntie Andries
Daniel Blocq de Scheltinga ged 22 sep 1767 Grote Kerk HRL, zv Martinus van Scheltinga en Wiskie van Bouritius
Daniel Bonifacius van der Haar ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Bonifacius van der Haar en Chatarina Johanna Grevenstein
Daniel Eedes Jansma geb 17 aug 1776, ged 1 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Eede Jansma en Pierkjen Albartus Lelijstra
Daniel Fredrik Heck D.F.H., muziekmeester en Katharina Wilhemlina Schaffenroot, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Daniel Gerbens Klamstra geb 23 mrt 1778, geb 7 apr 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans Klamstra en Klaaske Freerks
Daniel Harmannus Andrea geb 6 nov 1772, ged 22 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Gajus Andrea en Catharina Gratama
Daniel Hendriks Keets zie ook: Daniel Hendriks; ovl voor 1812, huwt met Rinske Jans Swart, meester paruikmaker, kinderen: Grietje Daniels K, geb 1785 HRL, Daniel Hendriks K, geb 1788 ... , Jan Daniels K, geb 1790 HRL; BS huwafk. en huw 1811, huw 1814; begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 5:2:0 (GAH650); kind: Hendrik Daniels Keets, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Daniels Keets, geb 25 dec 1789, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Daniels Keets, geb 20 jun 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Daniels Keets, geb 8 apr 1795, ged 3 may 1795 Grote Kerk HRL
Daniel Hendriks Koets D.H.K. en Rinske Jans de Swart, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Daniel Jans Bouwens van Amsterdam, huwt met Helena Catrina van der Haar, van HRL, geproclameerd den 29 Julius en den 5 aug en 12 en den 19 aug getrouwt
Daniel Jans Hoff ovl 21 mrt 1793 HRL, oud. ...
Daniel Jans van der Pol geb 1788 HRL, ovl 11 aug 1826 HRL, huwt met Jantje Sijbrens Wijkel op 12 aug 1810 HRL, huw.get. bij S.J. de Groot en E.M. Pool, neef bruidegom, 1813, timmerknecht in 1826, zv Jan vdP, en Anna Catharina Sarkzeen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, ovl 1826; gebruiker van wijk A-239, timmerknegt; eigenaar is Hend. B. vd Werff, 1814. (GAH204); D.J. vdP. ende Janna Sijbrens, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymnd 1810; ondertrouw HRL; geb 14 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan van de Poll en Anna Katharina Sarkzeen
Daniel Jans Sijkman ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Sijkman en Maria Pereboom; Ik Ondergetekende Harmen Anthonij Smit, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jacob Harmens Smit, mede alhier woonachtig om Zich in het huwelijk te begeven met Hijlkje Daniels Siekman, dv D.S. en Dirkje Brens, mogende alsoo lijden dat deselve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. HRL den 21 feb 1815
Daniel Johannes Arum D.J.A. ende Aafke Cornelis Vorst, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke J. van der Stok, deszelfs oom, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Daniel Johannes Frimeaux gebruiker van wijk C-142, eigenaar is Jelle Jacobi, medegebruiker T. Janson, waagmeester, 1814. (GAH204); geb 1754 ... , ovl 24 jan 1818 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1818
Daniel Johannis Stram geb 1782/85 HRL, ovl 20 dec 1857 HRL, huwt met Aafke Cornelis Vurst, kinderen: Cornelis Daniels, geb 21 jan 1807 HRL, Aukje Daniels, geb 16 sep 1809 HRL, Johannes Daniels, geb 4 sep 1811 HRL, Johannes Daniels, geb 16 feb 1806 HRL, N.H., huw.get. bij F. Bleeker en A.H. van Gelder, huisknecht, 1815, id. bij F. de Vries en T.H. Frens, 1819, werkman in 1857, zv Johannes S, en Aukje Asta; dopen Grote Kerk HRL 806, 1807, 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; gebruiker van wijk B-020, stalknegt; eigenaar is J. Wildschut wed., 1814. (GAH204)
Daniel Josephs Gautier ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Joseph Gautier en Antje Jans; ovl 1809 ... , huwt met Tjietske Cornelis van Beemen, in leven stadsbode N.H., kind: Cornelis Franciscus G, geb 14 feb 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1 8 02, BS ovl 1826; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:8:0 ter voldoening van het restante zijner uytsetting, ord. no. 19, 30 okt 1782. (GAH1113); wed. D.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-035, vischvrouw, 1814. (GAH204); D.J.G. ende Tjietske Cornelis van Beemen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ''s Gerechtsbode Wiglinghuizen, 2 feb 1793; ondertrouw HRL; D.J.G. en Tjietske Cornelis van Beemen, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 68, 1 mrt 1804; gerechtsbode in 1793, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met koster S. van Beemen, expensen en vacatie op een reis naar Uithuizen tot beroeping van een predikant, 3 jan 1793: f. 48:0:0; id. voor het overbrengen van een missive aan het postcomptoir geadresseerd aan ds. Joh. Jac. Groenewoud, 30 jan 1793: f. 7:10:0; id. voor het overbrengen van een missive (crim. informatie) aan het Hof van Friesland, 31 jan 1793, 21 feb 1793, 25 feb 1793, 10 okt 1793, 2 dec 1793 19 dec 1793, 30 dec 1793, 10 feb 1794, 10 mrt 1794, 24 apr 1794, 5 jun 1794, 4 sep 1794, 3 nov 1794, 2 feb 1795, 2 mrt 1795, 11 apr 1795, 7 mei 1795, 6 jul 1795 20 jul 1795, 13 aug 1795, 27 aug 1795, 29 aug 1795, 14 sep 1795, 17 sep 1795, 21 sep 1795, okt 1795, 26 okt 1795, 10 dec 1795, 18 jan 1796, 29 mrt 1796, 26 mei 1796, 26 mei 1796, 2 jun 1796, (2x), 6 jun 1796: f. 7:10:0; id. voor 2 missiven, 7 feb 1793L f. 11:5:0; id. 31 mrt 1794; id. 7 apr 1794; id. 15 mei 1795: 15 Caroliguldens; id. 13 jul 1795; ontvangt van het gemeentebestuur wegens een missive aan het postcomptoir geadresseerd aan Z.K.H., 19 dec 1793: f. 11:5:0; id. 18 dec 1794: f. 7:10:0; id. ??n aan het Hof van Friesland en ??n aan de nieuw beroepen predikant, 4 apr 1793: f. 11:5:0; id. tot visitatie van de binnenwegen, 31 okt 1793: f. 8:13:0; id. samen met A. Wiglenhuisen, tot de visitatie van de binnenwegen terzake vacatie, 16 dec 1793: f. 52:0:0; id. 16 okt 1794; id. tot de Zeedijkszaken, 24 apr 1794: 78 Caroliguldens; id. 1 jun 1795, met Wiglenhuisen en gezw:klerk IJpe Feddema, honorarium over 1793, 21 dec 1793: f. 79:10:0; id. 15 dec 1794; id. 31 dec 1795; id. samen met Wiglenhuisen, in plaats van nieuwe mantels, 10 mrt 1794: f. 80:0:0; id. samen met Wiglenhuisen, tot verhoging van hun tractement, 14 apr 1794: ieder f. 25:0:0; id. 16 apr 1795; id. 8 apr 1796; id. reiskosten naar Buitenpost ter gelegenheid van het overbrengen der beroepsbrief aan ds. A. Dorhout, aldaar, 17 jul 1794: f. 21:0:0; id. samen met A. Wiglenhuisen, tot een recompens voor hun buitengewone diensten in de tegenwoordige drukke tijd, 1 apr 1796: samen f. 80:0:0; id. samen met Wiglenhuisen, op 23 jun 1796 voor hun gehouden vigilantie als buitengewone en veelvuldige bezigheden, ieder f. 21:0:0; id. gedane expensen van scheepsvrachten op een reis met de Commissarissen tot de Trekwegszaken, 6 jun 1793: f. 11:4:0; id. tot de visitatie van de Trekweg, 19 dec 1793: f. 7:19:0; id. 19 mei 1794: f. 15:0:0; id. 16 okt 1794: f. 13:6:0; id. tot de Dokkumertrekwegszaken, 18 jul 1793: f. 55:10:0; id. 12 jun 1794: f. 41:1:0; id. met Commissarissen tot de Trekwegszaken en bode Wiglenhuisen, vacatie over besoignes over 1793, 16 dec 1793: f. 120:0:0; id. over 1794, 16 okt 1794; ovl in 1809, ontvangt van het gemeentebestuur voor het copi?ren ten dienste van de Stad, ord. 7 apr 1808: f. 13:11:8; id. 1 jaar tractement over 1808: 225 Caroliguldens, met 2 maanden over 1807: 50 Caroliguldens, tesamen over 1808: 275 Caroliguldens; id. samen met bode de Boer, een jaarlijks douceur tot verbetering van het tractement, hun tot wederopzeggens toe, 1808: 200 Caroliguldens
Daniel Oolgaard Bonifaciuszoon geb 1803 HRL, ovl 13 jul 1837, bakker, huwt met Trijntje Brink, zv Bonifacius O, en baukje Hoffius; BS ovl 1837
Daniel Pierre Faber geb 13 apr 1784 HRL, inschrijfnummer 1745, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr; Daniel Peter F., geb 13 apr 1784 HRL, inschrijfnummer 2951, 125 ste regiment infanterie, ook 2de garderegiment te voet, inschrijfnummer 1745; Chateau de Vincennes, Fr
Daniel Pieters Matak huwt met Tjeerdtje Janes van Slooten op 26 aug 1781 Tzummarum, de weledel gestrenge heer D.P. Matak, luitenant vd Artillery guarnisoen houdende te HRL, met mejuffr. T.J. van Slooten van HRL, laatste afk. 8 aug 1781, vertrokken met attestatie naar Tzummarum; mil. huw HRL, geref. gem; Weledele Gestrenge Heer D.P.M., Luitenant van de Artillerie, guarnisoen houdende te HRL, en Mejuffer Tjeerdtje Janes van Slooten van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 aug 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Tzummarum en volgens ingekomen getuigschrift aldaar getrouwd den 26 aug 1781; den 26 aug 1781 Sijn hier in het huwelijk bevestigd de WelEd. Gestrenge Heer D.P.M., Luitenant van de Artillery, guarnisoen houdende te HRL en Mejuffer Tjertje Janes van Slooten van HRL. Na bekomen Attestatien, So van Namen als van HRL. Dat nevenstaande Personen hier te Tzummarum in ''t Huwelijk zijn bevestigd Sijn Attestatie dies den 26 aug 1781 gesonden na HRL. (fiche huw Tzummarum/Firdgum 1781)
Daniel Thijssen Kussendrager geb 3 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Tys Gyses Kussendrager en Rigtje Wouters; geb 1787 HRL, ovl 26 jan 1814 Berlijn, in hospitaal no. 2, huwt met Johanna Tjebbes Nieuwhoff op 18 mrt 1813 HRL, huw.afk. 7 en 14 mrt 1813, zv Thijs Gijssens K, en Rigtje Wouters; BS huw 1813, ovl 1815; geb 05 mrt 1792 HRL, inschrijfnummer 5689, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Daniel Willems van der Ploeg geb 1807 den Helder, huwt met Hielkje Jans van Sloten op 2 jun 1831 te HRL, wonende te HRL, kleermakersknecht, zv Willem Daniels vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1831
Daniela Cornelia van Plettenberg ontvangt interesse 1801-1810; Stadsrentmeester bet f. 22:13:8 interesse 1e tontine, 3e classe, no. 2, 4 1/2% over f. 500:0:0, may 1776. (GAH1060); id. f. 23:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060)
Danieltje Daniels zie: Posthuma Nagtegaal
Danieltje Nagtegaal Posthuma geb 15 nov 1790 Workum, ovl 3 apr 1863 HRL, huwt met Jurjen Hendriks Baron op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, DG, ovl wijk A-112, dv Daniel Nagtegaal en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, wijk B-123, wijk E-225
Danietta Postma oud 48 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-112; VT1839
David Abrahams zie: Kramer, de Vries
David Berends koopt een huis in 1800; D.B. en Aafke Rinses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende; kind: Atje Davids, geb 23 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grot Kerk HRL, moeder als: Akke Rinses; kind: Lysbeth Davids, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
David Haagstra huwt met Marijke Baukes, matroos in ''s rijks dienst, kind: Catharina Maria H, geb 29 jun 1811 HRL; BS geb 1811
David Heyns huwt met Tjampke Hendriks Ruimzaalder, kind: Jochem Davids, geb 23 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL
David Jans zie ook: de Vries; kind: Tjitske Davids, geb 1 mrt 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL; huwt met Wytske Jeltes, kind: Jan Davids, geb 27 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Davids, geb 12 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Davids, geb 3 apr 1791, ged 15 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Davids, geb 11 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Davids, geb 25 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Aebeltje Davids, geb 5 mrt 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL
David Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:19:4 voor geleverde turf met arbeidsloon, quit. no. 3, 30 okt 1790. (GAH1122); id. f. 71:18:4 terzaake geleverde turf, en arbeidsloon van 11 schouw en 1 korf turf, quit. no. 4, 21 okt 1791. (GAH1123); id. f. 47:0:8 ter zaake leverantie en arbeidsloon van 6 3/4 schouw turf, turf f. 40:10:0 en arbeidsloon f. 6:10:8, 27 okt 1792, quit. no. 4 (GAH1124); id. 12 schouw en 18 korven, turf f. 74:14:0 en arbeidsloon f. 12:15:4, tesamen f. 87:9:4, 16 nov 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 149:12:10voor 21 schouw en 12 korven turf met arbeidsloon, 21 mrt 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 169:0:0 voor 21 schouw en 26 korven turf met arbeidsloon, 31 mrt 1795, quit. no. 2 (GAH1127); Jan Norman, bootsman op ''s Lands oorlogschip ''de Pallas'', ende Tjietske Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de neef D.J., 19 sep 1795; ondertrouw HRL
David Johannes zie: Spree
David de Jong geb 1799 Dokkum, ovl 3 dec 1885 HRL, huwt met Roosje Haaxma, zv Jozef dJ, en Hanna de Vries; BS ovl 1885
David Jozef zie: de Jong
David Juich soldaat onder de compie van Capt. Sturler thans alhier in guarnisoen ende Elisabeth Heublij, beyde van HRL, present met vertooninge van schriftelijk consent van de commanderende off:van de compie, met een gebod in de Week, 6 Jan 1748
David Cornelis zie: Nijkamp
David Nijkamp huwt met Wikje Greydanus, kinderen: Berber Davids N, geb 1804 Leeuwarden, Gertie N, geb 1803 Leeuwarden, afwezig of ovl 1828, 1834 en 1838, zv Cornelis N, en Barbera Davids; BS huw 1828, huw 1834, huw 1838, ovl 1848
David Rasch ovl 21 feb 1809 HRL, huwt met Anna Catharina Smit, in leven opziener bij de marine, kinderen: Anna Catharina R, geb 1800 HRL, Janke Davids R, geb 1800 HRL; BS huw 1821, ovl 1831, huw 1835, ovl 1848; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
David Rasjes huwt met Antie de Lange, kind: Lotsijana Davids R, geb 1802 HRL; BS huw 1813
David Sjoerds geb 30 nov 1804 HRL, ged 26 jan 1807 HRL, zv Sjoerd Watses en Aukje Davids; dopen Grote Kerk HRL 1807
David Spree geb 1792 ... , huwt met Geertruida Feenstra, huw.get. bij S. Spree en B.M. Dibbets, advokaat Sneek, broeder bruidegom, zv Johannes S, en Metje Schrik, huwt met Geertruida Feenstra, meester, wonende te Sneek in 1839 BS huw 1816, huw 1839; geb 3 mrt 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Spree en Metje Schrik
David Willems koopt een huis 1798-1801; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
David Abrahams Kramer huwt met Pietje de Vries, koopman, wonende te Leeuwarden; BS huw 1843
David Abrahams de Vries geb 1767 Leeuwarden, ovl 7 jun 1838 HRL, slachter en wonende te Winschoten 1838; BS ovl 1838
David Jans de Vries zie ook: David Jans; ovl 17 nov 1808 Midlum, huwt met Wytske Jeltes, kinderen: Aebeltje Davids Fenema, geb 1809 HRL, Jan Davids dV, geb 1794 HRL, Jeltje Davids Venema, geb 1796 HRL; BS huw 1820, huw 1824, ovl 1835, ovl 1839, ovl 1846
David Salomon de Vries D.S. d. V. eigenaar van percelen nrs. 461 en 462 Minnertsga sectie D, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 241, resp. huis en erf, boomgaard, resp. 147 en 200 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: 45, en nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 98)
Davis Heims huwt met Tjamkje Hendriks, kind: Jochem Davids, geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL
de Bruin Gerrijt Jansen Wijngaerden ende IJmkien Douwes Prins, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, Comende voor de bruid de Coopman d. B. ; huw.aang. HRL 1735
de Gerstein Hendrik Coesman, soldaat onder de compagnie van luitenant collonel dG., en Elisabeth Courteaux, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd Reinier van Urk, soldaat in de compagnie van Luitenant Collonel vG., in ''t eerste Bataillon van het Regiment van Generaal-Major van Nottitz, van HRL, en Elisabeth Klaases van Maastricht, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
de Jongius Johannes Welrum, soldaat onder het 1e Bataillon van het Regiment van Lt. generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lt. Collonel dJ., in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeemans van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en getrouwd na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774, H. Mentes, Eccles. Leov, en T. van Kooten, Coster
de Milly Coenraad Boslap, soldaat in de comp. van Majoor dM., in guarnisoen leggende te HRL, ende Margrieta Gudien, beide van HRL, zijnde de bruid zelven in perzoon gecompareerd, 12 jul 1794; ondertrouw HRL
de Nostitz Hendrik Colle, Corporaal int 2de Battaillon van Baron dN., Collonel Commandant het regiment van genraal major Acronius onder de compagnie van Capt. V. van Altena, thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 en op dato dezes 15 aug 1773 alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van Lille, 8 aug 1773, getekend J.A. Toclaar, v. d. m. ; Gerrit Jan Hendriksen, soldaat in het Regiment van Generaal Majoor N., van HRL, en Geertruid Hamsink van Oldenzaal, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 nov 1781 en zijn met attestatie vertrokken; de Hooggeb Heer Frederik Theodoor Ernst Grave van Limburg Stirum, Kapitein in het Regiment van Generaal Majoor Baron dN., en de Weledel Geborene Jonkvrouwe Katharina Wilhelmina van der Haer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1782 HRL, en zijn attestatie daarvan verzocht hebbende, ten zelfden dage getrouwd voor den Weled. Gerechte deeser Stad, ten huise van de bruid volgens ingekomen getuigschrift; Dirk Volkheimer, soldaat onder ''t eerste Bataillon van Generaal Majoor Baron dN., en Hendrika Snijder, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Hermanus Heitmans, Granadier in de lijfcompagnie van ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Baron vN., van HRL, en Lammigjen Voorenkamp van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Reinier van Urk, soldaat in de compagnie van Luitenant Collonel van Gerstein in ''t eerste Battaillon van het Regiment van Generaal Major vN., van HRL, en Elisabeth Klaassen van Maastricht hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Matthijs van Raay, soldaat in de compagnie van Kapitein van Wevelinckhoven in ''t Regiment van Generaal Major vN., en Sytske Markus Rooseboom, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johan Hendrik, geb 4 jun 1781, ged 11 jun 1781 Grote Kerk HRL, zynde de ouders Johan Hendrik, Soldaat in het Regiment van den Generaal Nostitz, en Joukjen Harmens; Petrus, geb 16 jul 1781, ged 22 jul 1781 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Jakobus Houbers, Soldaat in het Regiment van den Generaal Nostitz, en Geetruid Rondaan
de Prins van de Havene Poort ovl jun 1727 HRL. als Stads Arme
de Schepper Franciscus Ludoricus Hubertus Kamps, Luitenant in dienst van deezen staat, onder ''t Regiment van Collenel dS. en de mejuffer Hendrina Tetrode, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door doct:Gratama, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; de Weledel Gestrenge Heer Fransiscus Ludovicus Hubertus Kamps, Luitenant in dienst van deeze Staat onder ''t Regiment van Collonel dS., en Mejuffer Hendrina Tetrode, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en hebben daarvan attestatie verzocht en bekomen om voor ''t Ed. Gerecht deezer Stad in den Egt bevestigd te worden, gelijk ten zelfden dage geschied is, volgens ingekomen verklaaring; Johan Georg Hendriks, Sergeant onder de comp. van Collonel dS. ende Sijke Aukes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Wilhelmus, desselfs swager, 20 sep 1788; ondertrouw HRL; Gerrit Isa?c Panneboeter, Capitein onder ''t Regiment van Collonel dS. van HRL, ende Mejuffer Wobina Gerarda Wildrik van deventer, zijnde de aangaave gedaan door adjudant van Zulekom, onder Productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 24 jan 1789; ondertrouw HRL; Lieuwe Bruns, Corporaal in ''t Regiment van Generaal Major dS. onder de comp. van Collonel Dumont en Jetske Poort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 13 mrt 1790; ondertrouw HRL; Lieuwe Bruno, Corporaal in t'' Regiment van Generaal Major dS., onder de compie van Collonel du Mond, en Jetske Poort, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Johannes eytman, Corporaal in de Compie van capt. G.M. Dolleman onder ''t tweede Battaillon van ''t Regiment van Generaal Major dS. ende Maria Breuker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame Bewijzen, 8 may 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Maurits Dolleman, Capitein van een Compie in het Regiment van Generaal Major dS. in Guarnisoen te Maastrigt, van Maastrigt, en Aafke Blok van HRL, zijnde de aangave gedaan door dr. S. Gratama op vertoonde Procuratie, met een gebod in de week, 16 jul 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Maurits Dolleman, kapitein van een compagnie Infanterie in het Regiment van Generaal Major dS., in Garnizoen te Maastricht, van Maastricht, en Aafke Blok van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 jul 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; Maria, gebooren den 4 apr 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Johannes Bakker, Soldaat onder ''t Regiment van S., en Maria Johannaes Buichelaar; Minne Gerrits Dolleman, geb 9 jul 1793, ged 30 jul 1793 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Maurits Dolleman, Capitain onder het Regiment van den Generaal Major S., en Aafke Blok
de With doctor, woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
de Wit ovl voor 1731; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 220:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde aan half jaar spinloon van de wed. dW., 26 may 1730. (GAH1060); id. f. 73:17:12, 26 may 1730. (GAH1060)
debora Ages zie: Wyma
debora Benjamin Isaac Abrahams de Vries van HRL. en D.B. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 4 okt 1806; ondertrouw HRL
debora van Diest huwt met Allard Westendorp; BS ovl 1824
debora Hartmans huwt met Daniel Heinsius junior; BS ovl 1838; kind: Geertrui Daniels Heinsius, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL
debora Lubberti koopman Sicke Lubberts is eigenaar van de woning Voorstraat 61, tegelijk met het er aan verbonden pakhuis Noorderhaven 106. Zijn maam heeft daarna veranderd in Sixtus Lubberti. In het meinummer 1930 van het blad ''Heemschut'' geeft de architekt G.S. Veenstra een beschrijving van de gevel van het woon- en pakhuis, de gebruikte stensoorten en de Renaissance friesversieringen. Verder wijst de schrijver op de letters ''S'' en ''L'' aan weersijzden van het blinde familiewapen aan het pakhuis. Het is opvallend dat aan het woonhuis de wapensteen met de initialen ontbreekt. Mogelijk zijn ze tijdens de Bataafse Republiek verwijderd. Vandalen meenden toen de gemeenschap een dienst te bewijzen door familiewapens aan gevels en grafzerken te vernielen. Van het pakhuis zijn alleen de figuren uit het schild weggehakt. Hetzelfde zien we aan de gevels van de panden Heiligeweg 9 en Grote Bredeplaats 4. Pak- en woonhuis werden op 6 feb 1681 door Sixtus erfgename D.L. verkocht. Burgemeester Jan Symens Bijlaen en Beatrix Dircksdochter werden eigenaar van het woonhuisen Albert Janszn. Acker kocht het pakhuis aen de suidcandt van de Noorderhaven. (RA Lwd, recht. arch. Har T14, 121. )
debora Mossel zie ook: D. Wolf; huwt met Isaac Abrahams de Vries op 2 nov 1806, komt van Amsterdam; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1897
debora Mulder geb 1730 ... , ovl 2 jan 1817 HRL, huwt met Georgius Lemke; BS ovl 1817; 1832 overlijdens; kind: Dukonia Micha?la Lemke, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Duconia Micha?la Lemke, ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL
debora Wolf zie D. Mossel
debora Wolf Isaac Abraham de Vries van HRL. en D.W. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
debora Ages Wyma geb 5 nov 1804 HRL, ovl 25 okt 1878 HRL, huwt met Jan Klases Kamminga op 4 jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, ged 25 nov 1804 HRL, N.H., dv Age Sakes W, en Aaltje Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; VT1839
debora Arjens Oostendorp geb 19 jun 1795, ged 14 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Richtje Douwes
debora Jans Oosterhout geb 24 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Oosterhout en Magdalena Henrika Lemke
debora Jans Zegers geb 28 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Barent Zegers en Aletta Johanna Lemke
debora Wytses Vettevogel oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-088; VT1839; geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Wytse Jans Vettevogel en Maria Elizabeth Heinsius
dedde Aukes van Houten zie ook: dette Aukes; geb 1792 HRL, ovl 8 dec 1820 HRL, huwt met Albert Donkel op 25 aug 1814 HRL, huw.afk. 14 en 21 aug 1814, dv Auke Cornelis vH, en IJmkje Huberts; BS huw 1814, ovl 1820, ovl 1859
dedtje Gosses Jan Waks, medevroedschap, en D.G., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 2 mei 1773 HRL, en deze persoonen op dato dezes ten huyze van de bruydegom, door het Ed:Achtbaar gerecht dezer Stad getrouwt den 2 mei 1773 HRL; hu Grote Kerk ha; kind: Jurrijen Wax, geb 29 aug 1773, ged 21 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Wybkje Jans Wax, geb 29 okt 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gosse Jans Wax, geb 20 nov 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Jans Wax, geb 23 feb 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Jans Wax, geb 10 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL
dedtje de Zwart Paulus Aukema van HRL, en D. dZ. van Menaldum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn, op vertoond getuigschrift van Menaldum, ten zelfden dage getrouwd
deeltje Hendriks ovl 22 okt 1760 ... , ontvangt lijfrente 1748-1760; transporteert haar funktie als stoelbewaarster in de Westerkerk op 3 aug 1754 over op Aaltje Everts; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
deerkje Moses huwt met Samuel Jacob; BS geb 1811
dela Gayes geb 4 okt 1779, ged 9 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Gaye Jans en Metje Wilts
deliana Johannes zie: Anstra
deliana Johannesdr Ansta huwt met Rombartus Cornelis Hentinga op 6 apr 1651 HRL, komt van HRL, dv Johannes Hobbes A., en Maria Gerbrandusdr. Zas; gesl. Walsweer
derk Douwes zie ook: D.T. de Jonge; Extract uit het doopboek der Hervormden in de Gemeente Oude PekelA. (Provincie Groningen). 1797 den 15 okt Douwe Tjerks & Hindrikje Bartels Ehel. een zoon gedoopt, geb den 14 okt 1797 genaamd derk. Oude PekelA den 1 apr 1817
derk Mouwen D.M., soldaat onder de comp. van capt. Evers ende Marike Roelofs zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Baggelaar, de oom, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Dirk Mouw, geb 16 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Durks Mau, geb 10 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL
derk Sibrands Sleeper geb 1763 ... , ovl 18 apr 1811 HRL, huwt met Wybrigje Sijtses, sleepersbaas in 1811 en wonende te in de Roeperssteeg, vervoert kanonnen en ammunitie 1805, kinderen: Sijtse Dirks, geb 1791 HRL, Pietje Dirks S, geb 1795 HRL, Sepke Dirks S, geb 1793 HRL, Geeltje S, geb 11 feb 1801 HRL, Sijbren Dirks S, geb 1787 HRL, Antje S, geb 2 jan 1800 HRL, zv Sibren Durks en Antje Sipkes (Meyer); BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1831, ovl 1852, ovl 1853, ovl 1855, ovl 1871
derkje Hissink oud 51 jaar, geb Zutphen en wonende te HRL., wijk E-219; VT1839
derkjen Christoffels Rinnert Wigles van Bolswart ende D.C. van HRL, koomende de Bruidegom met een verklaringe van des Bruits vader tot Consent in desen, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
detje Douwes ged 22 dec 1748 Westerkerk HRL, dv Douwe Claases en Aefke Sipkes
detje Jans huwt met Paulus Aukema, kind: Klaaske Paulus Aukema, geb 12 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote kerk HRL
detje Jans geb 1764 HRL, ovl 26 apr 1822 HRL, huwt met Jan Hendriks de Boer, haar man was stadsbode; BS ovl 1822; 1842 overlijdens; Hans Hendriks ende D.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Jan Sijbrens de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; Jan Hendriks en D.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
detje Jansen huwt met Jan Wabes de Boer; BS ovl 1854
detje Johannes zie: Bekius
detje Christiaans huwt met Wouter Germens, kind: Wouterke Dina, geb 9 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL
detje Klazen zie: Mulder
detje Wierds zie: de Zwart
detje Johannes Bekius geb 1773 onder Midlum, ovl 24 feb 1827 HRL, huwt met Jan Alberts Bakker op 25 sep 1803 HRL, dv Johannes Jans B., en Aafke Wiebes; hu Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; kind: Jetske Jans Bakker, geb 2 mrt 1810, ged 25 mrt 1810 Grote Kerk HRL
detje Klazen Mulder geb 22 sep 1800 HRL, ovl 10 okt 1862 HRL, 1e huwt met Jarig Nannes de Boer op 16 jun 1822 HRL, huw.afk. 19 en 26 mei HRL. en 26 mei en 2 jun 1822 Franeker, dienstmeid. 2e huwt met Ruurd Jappes vd Veer op 21 jan 1836 HRL, winkelierse in 1851, ovl wijk A-006, dv Klaas Harmens M, en Tjietske Nieuwenhuis; BS huw 1822, ovl 1833, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839
detje Wierds de Zwart geb 1798 St. Annaparochie, huwt met Pieter Jacobs Kerkhoven op 29 dec 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1815 HRL, dv Wierd dZ, en Doetje Jans BS huw 1815
dette Aukes zie van: van Houten; geb 27 aug 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Auke Cornelis en IJmkje Huberts
dettie Doedes huwt met Symen Willems, beyde van HRL, geproklameerd den 21 jan den 28 dito den 4 feb 1753 en doen ook getrouwdt; kind: Gerritje Simons, ged 4 dec 1753 Grote Kerk HRL
dettje Sybrands huwt met Huibert Lieuwes, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755 in de Westerkerk; kind: Ymkje Huiberts, ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Huiberts, ged 9 feb 1764 Westerkerk HRL, vader als H. Luiwes
dettje Tjeerds Claas Odolphi van HRL. ende D.T. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Douwes, deszelfs vader, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; Klaas Odolphi van HRL. en D.T. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Dhr Andree bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 16:18:10 wegens 1 jaar huur van 2 morgen Billand onder Jacobi Parochie door Symen Freerks gebruikt, onder korting van alle lasten; huur: f. 40:0:0, af: f. 23:1:6, resteert f. 16:18:10; f. 23:1:6 bestaat uit: Floreen f. 11:14:12, omslag f. 5:1:10, Re?l f. 4:17:0, opzegging f. 1:9:0, tesamen f. 23:1:6; no. B., 1770. (GAH1101); id. f. 37:17:2; af korting: f. 22:16:6; resteert f. 15:0:12; korting bestaat uit: Floreen f. 11:14:12, Re?l f. 6:0:0 en omslag f. 5:1:10, tesamen: f. 22:16:6; 1771. (GAH1102); id. f. 20:10:4; is af korting: Floreen f. 11:14:12, omslag f. 6:7:2, Re?l f. 5:15:0, stuivergeld f. 1:12:14, tesamen f. 25:9:12, versch. mei 1772, no. B, 1773. (GAH1104); id. f. 19:10:0; huur is f. 46:0:0; gaat af korting: Floreen f. 11:14:12, omslag f. 7:12:7, Re?l f. 5:10:0, stuivergeld f. 1:12:14, tesamen, f. 26:10:2, versch. mei 1773, 1773. (GAH1104)
Dichnis Cornelis Dijkstra geb 25 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan Dijkstra en Francina Johanna Dichnis Kijle
Didericus Rutgerus Ukkerman huwt met Anna Clara Poggenbeek op 9 mei 1802 HRL, Luth. predikant te HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1802
Didert J Talsma oud 42 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk B-022; VT1839
Diederik Reynold Brouw D.R.B., soldaat onder de comp. van capt. Bruie ende Lijsbert Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Frans Arjens, 4 aug 1792; ondertrouw HRL; D.R.B., soldaat, en Lijsbet Bokkes (!), beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 aug 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Diegjen Jans zie: Smit
Diegjen Jans Smit huwt met Klaas IJpes Kamminga, wonende te Workum 1827; BS huw 1827, ovl 1871
Dienie Hendriks DIENIE ?/ DIEUWKE ?; woont in 4e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dieniske Faber huwt met Jeeke de Boer; BS ovl 1835
Dierk Pieter Matak huwt met Tjertje van Slooten, kind: Adrianus Petrus Matak, geb 17 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Anna Leeuwina Matak, geb 14 nov 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder als:Tjeertje Janes v. S.
Dieucke Pijtersdr huwt met Claas Allema op 15 jul 1612 voor het gerecht te HRL, op 21 apr 1610 had Gatse Pijtersz ''den boden ende solemnistatie verspiert omdat Dieucke hem trouw had beloofd''; geneal. Allema
Dieuke Adams zie ook: Dieuke Arents; komt van Franequer, huwt met Jan Gerrits, van HRL, sijn geproclameert den 2, 9 en 16 apr 1741, en doe ook getrouwt; kind: Liefke Jans, ged 12 jun 1742 Grote Kerk HRL
Dieuke Annes huwt met Hendrik Hanses, kind: Anne Hendriks, geb 31 jan 1810, geb 13 feb 1810 Grote Kerk HRL
Dieuke Anthoni huwt met Dirk Roelofs, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 sep 1756 en getrout den 20 mrt 1757
Dieuke Beernts huwt met Johannis Andrijs, kind: Antje Johannis, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Andrijs Johannis, ged 17 okt 1741 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Johannes, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL; D.B. ende Johannes Andrijs, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Daniel Pijters, desselfs Oom fiches huw.aang. Gerecht HRL 1734
Dieuke Dirks Harmen Jansen ende D.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Gerrit Harmens desselfs aengetrouwde neef, 4 Jan 1749; huwt met Harmen Jans, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 januar 1749 en doen ook getrouwdt
Dieuke Douwes huwt met Andle Pietters, kind: Martje Andles, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL
Dieuke Douwes geb 24 nov 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Douwe Piebes en Jantje Tjipkes
Dieuke Gerrits ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Riemke Jans
Dieuke Haentjes huwt met Lolke Sijtses, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 desember 1742 en den 6 jan 1743 en den 13 dito en doe ook getrouwt; Lolke Sijtses ende D.H. beide van HRL, koomende Andrijs Doedes weegens de bruid. 29 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Dieuke Hendriks geb 1 jan 1788, ged 22 jan 1788 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Johannes en Akke Jans
Dieuke Jacobus zie ook: Dieuke Kobis; huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geprokclameert den 4 aug en 11 en getrout den 19 aug 1753; kind: Auckjen Gerrits, geb 9 jun 1775, ged 2 jul 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: D. Kobus; kind: Jan Gerrits, ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Gerrits, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Janke Gerrijts, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Gerriths, ged 1 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerrijts, ged 29 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als D. Kobus; kind: Janke Gerrits, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Janke Gerrijts, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Dieuke Jans D.J. en Barend Abrahams, beide van HRL, hebben hun laatste afkondiging gehad den 15 sep 1805 en zijn getrouwd den 29 sep 1805
Dieuke Jans geb 4 okt 1788, ged 21 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Oenes en Saakje Gerrits
Dieuke Jans huwt met Age Sibrands, kind: Sjoukje Ages, geb 12 apr 1810, ged 13may18 10 Grote Kerk HRL
Dieuke Jansz huwt met Eibert IJpes, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Dieuke Jansen huwt met Age Sijbes, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout de 29 Jannewari 1758
Dieuke Johannes geb 25 sep 1809, ged 15 okt 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Jacobus en Riemke Cornelis
Dieuke Joosten huwt met Sikke Jansen, kind: Leentje Sikkes, ged 6 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sikkes, ged 16 okt 1742 Grote Kerk HRL
Dieuke Kobus zie ook: D. Jacobus; huwt met Gerrijt Jans, kind: Janna Gerrijts, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Dieuke Cornelis van Almenum en Bote Sierks insgelijks van Almenum, huw.aang. 2may 1733 HRL, komende Voor de bruyd Feddrik Allerts, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dieuke Mathijssen Pieter Teekes van Almenum ende D.M. van Sexbierum, komende wegens de bruyd Pijtter Sierks desselfs curator, 16 Oct 1745; van Sexbierum, huwt met Pieter Teekes, van Almenum, geproclameerd 17, 24 en 31 okt 1745 en ook getrouwt; huwt met Epke Lieuwes, beide onder Almenum, geproclameert den 29 Septem: en de 1 en de 6 okt 1754 getrout
Dieuke Nutters huwt met Piebe Pieters, kind: Pieter Piebes, geb 27 aug 1791, ged 3jan17 92 Grote Kerk HRL; kind: Nutter Piebes, geb 13 mrt 1794, ged 15 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Piebes, geb 7 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Dieuke Pieters geb 19 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaasses en Eelkje Berends
Dieuke Pijters ovl 29 sep 1727 HRL, old 79 jaeren
Dieuke Reins huwt met Beernt Harmens, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755; kind: Harmen Beerents, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Beerents, ged 26xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL; kind: Eelkie Beernts, ged 30 dec 1759 Grote Kerk HRL
Dieuke Rinzes ovl feb 1727 HRL. als Stads Arme
Dieuke Sikkes ged 11 jun 1748 Westerkerk HRL, dv Sikke Jansen en Sipkjen Dirks
Dieuke Tamboeser Jan van Altena van HRL, ende D.T. van Leeuwarden, sijnde aengegeeven door R.J. de Swart bij procuratie, 23 dec 1747
Dieuke Tjerks huwt met Pieter Joris, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 14 en 20 May 1742 en doe ook getrout; Pijtter Joris ende D.T., beide van HRL, koomende voor de bruid de Burgemr. C. Veersma desselvs broodheer, 5 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Dieuke Visser Van HRL, en Jacobus van Gekerken van Bolswart, huw.aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid desselfs vaeder Tammerus Visser; huw.aang. HRL 1735
Dieuke Wobbes huwt met Durk Jurjens, kind: Jurjen Durks, ged 15 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Fokie Dirks, ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL, vader als D. Jurriaans
Dieuke Andeles Brouwer huwt met Simon Hendriks Brouwer, kind: Willem Simons Brouwer, geb 12 dec 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL
Dieuke Harings Gongrijp geb 4 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL, dv Haring Gongrijp en Ynskje Klaasses
Dieuke Jans Feddema ged 7 jun 1770 Westerkerk HRL, dv Jan Feddema en Weemeltje Brens
Dieuke Jans Klaver ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Jan Klaver en IJttje Anthoni; geb 1770 HRL, ovl 23 sep 1826 HRL, huwt met Barend Abrahams op 29 sep 1805 HRL, laatste afk. 15 sep 1805, turfmeetster in 1826, dv Jan K, en IJtje Antony; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1826; Beerend Abrahams ende D.J.K., beyde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anthoon Klaver, deszelfs broer, 31 aug 1805; ondertrouw HRL
Dieuke Johannes Alberda geb 28 nov 1792, ged 18 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Alberda en Mintje van der Meulen
Dieuke Johannes Allarda geb 2 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Johannes Allarda en Mintje van der Meulen
Dieuke Pytters Hooghstra Arum, Floreencohier 1700: D.P.H. tot HRL, eigenaresse van Losse Landen nr. (L128), grootte 0, 5 p. m., floreen -3-8, gebruik Jarigh Pytters tot Waaxens, ferskaat: het Geestelyk cantoor van Franequer Z., de kerke van Waaxens N., O. en W. ; (bron: Kad. Atlas Wons. dl Noord)
Dieuke Ypes Feddema geb 7 aug 1781, ged 2 sep 1781 Grote Kerk HRL, dv Ype Feddema en Wilhelmina Alida Seilstra
Dieukje Gerrits kind: Riemkje, geb 1 may 1781, ged 19 jun 1781 Grote Kerk HRL; Roelof Dieuwkes, geb in onegt 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL
Dieuwer Tjaarts ovl 27 jun 1638, huisvrouw van Hilbrant Dirx Hilbrants, Grote Kerk vdGaast begraaflijst
Dieuwerke Dirks ged 20 dec 1740 Grote Kerk HRL, dv Dirk Willems en Antje Claeses
Dieuwke Alberts Duuwke A., ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL, dv Albert Jacobs en Zijke Isacks; geb 1765 HRL, ovl 8 mrt 1828 HRL, huwt met Pieter Cornelis Bleeker; BS ovl 1828; Pieter Kornelis van Almenum en D.A. van HRL, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 22 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albert Pieters, geb 12 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind; Zijke Pieters, geb 13 aug 1794, ged 27 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sara Pieters, geb 11 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Johannes Broodkorf & Sara Catharina Snijder, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan Aan Onzen Zoon Johan Adam Broodkorf Om Zich in het huwelijk te begeven met Zijke Pieters Bleeker, dienstmaagd te HRL, dv Pieter Cornelis Bleeker en D.A. Mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den dertiende aug is Geboren Zijke, dv Pieter Cornelis en D.A. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 nov 1815
Dieuwke Andeles geb 1753 ... , ovl 2 dec 1816 HRL, huwt met Simon Hendriks Brouwer; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1816, ovl 1839, ovl 1857; kind: Hendrik Simons, geb 27 nov 1781, ged 8 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Andele Simons, geb 15 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons, geb 19 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Simens, geb 22 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Symens, geb 9 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Symons, geb 18 aug 1793, ged 10 sep 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons Brouwer, geb 26 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Simons, geb 3 mrt 1797, ged 21 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Dieuwke Andeles Waling Jans en D.A., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 23 feb 1777 HRL. en toen getrouwt; kind: Aaltje Walings Faber, geb 2 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL, vader als: W.J. Faber
Dieuwke Anes zie: Molenaar
Dieuwke Annes zie: Bleeker
Dieuwke Annes mogelijk een zuster van Pleuntje Annes; Minnes Feddes ende D.A. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs oom Jochum Cornelis met vertooninge van schriftelijk consent van de bruids vaeder den 27 apr 1748; huwt met Minne Feddes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 apr en den 5 en 12 May 1748 en den 19 dito getrouwt in de Westerkerk HRL; ovl 1 sep 1790 HRL, oud 68 jaar; kind: Feyke Minnes, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Minnes, ged 28 okt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Anne Minnes, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Minnes, ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL
Dieuwke Arents zie ook: Dieuke Adams; Jan Gerrits van HRL, ende D.A. van Franequer, koomende voor de Bruit desselfs neef Dirk Pijtters, 1 apr 1741; ondertrouw N.H.
Dieuwke Baantjer geb 12 dec 1795 HRL, ovl 21 nov 1869 HRL, huwt met Jan Metselaar op 31 mei HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. dv Jan Berends B., en Lupkje Jans Onrust; BS huw 1819, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; VT1839
Dieuwke Bartels zie: Koster
Dieuwke Bartles geb 14 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Bartle Jans en Klaaske Jans
Dieuwke Baukes huwt met Oene Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Dieuwke Baukes zie: Fopma
Dieuwke Beers geb 16 mei 1805 Leeuwarden, ovl 20 mrt 1867 HRL, huwt met Michiel Wessels IJlstra, ovl wijk G-173, N.H., dv Riek B., en Janke Groustra; BS ovl 1849, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-154, wijk H-094
Dieuwke Bees geb 8 mrt 1798, ged 25 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Bee Sijbrens en Meinou Lolkes
Dieuwke Beets oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-192; VT1839
Dieuwke Bernardus huwt met Douwe Gerrits Tichelaar, wonende te HRL; BS Franeker huw 1821
Dieuwke Bontjema huwt met Tjibbe vd Meulen; BS ovl 1845; Tjebbe van der Meulen van HRL, ende Dieuwke Bontjema van Bolsward, zijnde de aangaave gedaan door procr. S. Rienstra onder productie van genoegzame Procuratie, met een gebod in de week, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; Tjebbe van der Meulen van HRL, en D. Bontjema van Bolsward, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 mrt 1788 HRL, en zijn ten zelfden dage op vertoonde attestatie getrouwd; kind: Loetske Tjibbes van der Meulen, geb 31 okt 1792, ged 25 nov 1792 Grote Kerk HRL
Dieuwke Boomsma geb 1784 ... , ovl 26 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Dieuwke Broersma oud 54 jaar, geb Wons en wonende te HRL. 1839, wijk G-146; VT1839
Dieuwke Durks zie: Danser, Wassenaar
Dieuwke Dirks huwt met Fedde Klases op 17 jun 1798 Kimswerd, komt van Kimswerd, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1798
Dieuwke Dirks huwt met Harke Jurjens, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kind: Aaltje Harkes, geb 7 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Anke Harkes, geb 16 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jurrjen Harkes, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL, vader als J. Jurrijens
Dieuwke Douwes zie: Pook, Reidsma
Dieuwke Douwes geb 2 apr 1796, ged 26 apr 1796 Grote Kerk HRL, dv Douwe Klaases en Imkje Harkes
Dieuwke Douwes huwt met Anne Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout den 30 aug 1767
Dieuwke Eelkes zie: van Tholen
Dieuwke Eilderts zie: Pottinga
Dieuwke Faber oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839
Dieuwke Feddriks Jan Jansen ende D.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Feddrik Allerts, 5 Apr 1749; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 apr getrouwdt in de Westerkerk
Dieuwke Folkerts Mathijs Spollets, soldaat onder de compagnie van Major Guerin, en D.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Dieuwke Fontein geb 1800 HRL, 1e huwt met Jan Hofstede op 22 nov 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1825 HRL. en Assen, 2e huwt met Adrien van der Hoop op 11 jul 1834 HRL, dv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS huw 1825, huw 1834
Dieuwke Freerk zie: Fontein
Dieuwke Frederiks huwt met Jan Jansen, kind: Janke Jans, ged 13 jul 1755 Westerkerk HRL
Dieuwke Gerbens zie: Hoekstra
Dieuwke Gerbens ovl voor 1830, huwt met Gerben IJmkes; BS huw 1829
Dieuwke Gerrits zie: Brouwer
Dieuwke Gerrits ovl 2 mei 1810 HRL, huwt met Lammert Berends; BS huw 1819; Lammert Berends en D.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Dieuwke Gerrits kind: Roelof Baukes Brouwer, geb 1789 HRL; BS huw 1814
Dieuwke Geurt zie: Westerbaan
Dieuwke de Groot ovl 25 mrt 1789 HRL, oud 50 jaar
Dieuwke Haitses geb 1795 HRL, ovl 1 dec 1844 HRL, ongehuwd, dv Haitse Jurjens en Antje ... ; BS ovl 1844
Dieuwke Hanses huwt met Gerrijt Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 25 jul de 1 aug en getrout de 8 ditto 1762; kind: uylkje Gerrits, geb 6 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Gerrits, geb 6 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Gerrijts, ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrits, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Zijke Gerrijts, ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Dieuwke Harkes huwt met Joost Johannis, kind: Harke Joosten, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Dieuwke Harkes huwt met Frederik Jans op 23 jan 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803
Dieuwke Harkes geb 1756 Oosterbierum, ovl 14 feb 1847 HRL, huwt met Tjerk Wybes/Pieters Faber, dv Harke Meinderts en Jeltje Sjoerds; BS ovl 1847; 1857 overlijdens; Tjerk Pieters en D.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 4 sep 1774 HRL, en toen getrouwd; oud 85 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839; kind: Jeltje Tjerks, geb 5 jan 1776, ged 30 jan 1776 Grote Kerk HRL; vader als T. Pieters; kind: Pieter Tjerks, geb 17 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; vader als T. Pieters; kind: Harke Tjerks, geb 10 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Harke Tjerks, geb 1 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Tjerks, geb 16 dec 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL, vader als T. Wybes
Dieuwke Harmens zie: Kamsma
Dieuwke Hartmans zie: Jouwstra
Dieuwke Hartmans geb 9 jun 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Hartman Sybrands en Baukje Klaasses
Dieuwke Hendriks zie: Pesma, Steenstra, Tol, de Vries
Dieuwke Hendriks ovl voor 1817, huwt met Tjerk Jans de Vries; BS Franeker huw 1816; Tjerk Jans ende D.H., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Riemer Hendriks deszelfs broeder, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Jan Tjerks, geb 23 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL
Dieuwke Herkes ovl voor 1845, huwt met Jolke Douwes; BS huw 1844
Dieuwke Hidma huwt met Pieter Robijn; BS ovl 1884
Dieuwke Hielkes zie ook: Wiersma; geb 1 apr 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL, dv Hijlke Minnes en IJtje Freriks; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en negentig den Eerste apr is Geboren Dieuke dv Hielke Minnes en IJtje Freriks. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Dieuwke Hilles zie: D. Andeles
Dieuwke Hoites ovl na 1820, huwt met Minne Jouws; BS huw 1821
Dieuwke Jacobs zie: Alberda, Fopma, Greidanus
Dieuwke Jacobs huwt met Haantje Klases Vormsma; BS huw 1813
Dieuwke Jacobs huwt met Dirk Jorrits vd Zee; BS ovl 1833
Dieuwke Jans zie: Baantjer, Klaver, Lieuwma, Schipper, Vegelin van Klaarbergen
Dieuwke Jans ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Jan Jarigs en Ytie Antonis
Dieuwke Jans Auke Bouwes ende D.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hoyte J. Lieuwma deszelfs halfbroeder, 4 okt 1794; ondertrouw HRL; kind: Aafke Aukes, geb 28 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL
Dieuwke Jans Andries Douwes ende D.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Martens des bruids oom, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; kind: Douwe Andries, geb 1 sep 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Ida Andries, geb 1 mrt 1798, ged 1 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Duuwke J.
Dieuwke Jans geb 1786 HRL, ovl 17 nov 1846 HRL, huwt met Douwe Dijkstra, dv Jan ... , en ... ; BS ovl 1846; 1860 overlijdens; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; VT1839
Dieuwke Jans huwt met Folkert vd Vorm; BS ovl 1832
Dieuwke Jans huwt met Berend Lucas (Baantjer), beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766; DTB N.H. HRL. 1766, BS ovl 1827; kind: Jan Berends, geb 24 mei 1772, ged 14 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Beerends, ged 7 aug 1768 Grote Kerk HRL
Dieuwke Jans huwt met Daniel Pijters, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem: en de 5 en getrout de 12 dec 1756
Dieuwke Jans huwt met Jurre Coenraads, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Dieuwke Jansen huwt met Jan Hendrik Busscher, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mrt en getrout de 5 apr 1761
Dieuwke Johannes zie: Akkerman, de Boer, Brouwer, vd Meulen, Postma, Pottinga, de Schiffart
Dieuwke Johannes Extract uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Bolsward. 1766 Johannes Markes kint geb den Elfden sep ged met de Naam Dieuwke. Bolsward den 8 dec 1815
Dieuwke Johannes geb 26 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Johannes Reinders en Jule Willems; geb 22 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Reinders en Jule Willems; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zevenhonderd Twee en Negentig den 22 mrt is geb Dieuwke, waarvan Vader Johannes Reinders en Moeder Jule Willems. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 mei 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte een Certificaat van aan de Nationale Militie voldaan te hebben, behooren bij de Huwelijksacte van Jan J. de Vries en D.J. dato 18 mei 1871. de President Burgemeester der Stad HRL, IJ:Rodenhuis
Dieuwke Johannes geb 17 nov 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Johannes Wopkes en wijlen Dieuwke Koops
Dieuwke Johannes huwt met Tjietse Romkes; BS ovl 1838
Dieuwke Joosten ovl 2 apr 1746 HRL, ontvangt lijfrente 1741-1746
Dieuwke Jurjens zie: Smit, van der Stok
Dieuwke Christiaans ovl 1788 ... , wonende te HRL. 1812, getuige bij geboorte aangifte van Sepkje Geerts in 1811, dv Christiaan Christoffels en Grietje Bulard; BS geb 1811, ovl 1812
Dieuwke Klases zie ook: Bakker; geb 20 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Klaas Hemkes en Sijtske Symens
Dieuwke Claasen zie ook: Vlietstra; zie ook: Dieuwke Koops; Johannes Wopkes ende D.C., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Vogel, goede bekende, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; kind: Wopke Johannes, geb 11 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL
Dieuwke Klases ovl voor vele jaren, huwt met Jan Nurenburg; BS huw 1828; huwt met Jan Neurenberg, beide van HRL, geproclameerd de 25 Septemb:en de 2 en getrout de 9 okt 1763; kind: Jan Nurenburg, geb 4 jul 1773, ged 20 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Jans Nuurenburg, geb 27 feb 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Kornelia Jans, geb 12 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL; vader als: Jan Jochems; kind: Kornelia Jans Nurenburg, geb 12 nov 1783, ged 2 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Claas Jans, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, vader als Jan Jochems; kind: Marieke Jans Nurenburg, ged 8 sep 1767 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jans Nurenburg, ged 5 dec 1771 Grote Kerk HRL, vader als J. Nurenburg
Dieuwke Klaases geb 1777 Hindeloopen, ovl 12 sep 1841 HRL, huwt met Age Jans de Groot, dv Klaas ... , en Leentje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Geertje Ages, geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Ages, geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Dieuwke Claases huwt met Geert Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov de 7 en getrout de 9 dec 1766
Dieuwke Koops zie ook: Dieuwke Claasen; huwt met Johannes Wopkes, kind: Trijntje Johannes, geb 7 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dieuwke Johannes, geb 17 nov 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL, moeder ovl
Dieuwke Corneelis ged 13 sep 1750 Westerkerk HRL, dv Corneelis Hendriks en Trijntje Gerrits
Dieuwke Cornelis huwt met Sikke Bonnes vd Geest; BS ovl 1832
Dieuwke Kornelis geb 16 may 1789, ged 24 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Klaases en Mayken Doedes
Dieuwke Cornelis huwt met Gerrijt Egberts, beide van HRL, geproclameert de 3-10 en getrout de 17 sep 1758
Dieuwke Liemers huwt met Klaas Willems Spanjer, wonende te Beetgum; BS Franeker huw 1816
Dieuwke Lolkes huwt met Jan Taekes Tigchelaar, wonende te Almenum in 1827 en was arbeidster wonende te Almenum in 1833 als turfmeetster; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS huw 1827, huw 1833; kind: Hitje Jans, geb 27 apr 1809, ged 14 may 1809 Grote Kerk HRL, vader als: J. Tiekes, (ook wel: Foekes/Feikes)
Dieuwke Lolles zie: Miedema
Dieuwke Louws Dieuke L., ged 11 mei 1756 Grote Kerk HRL, dv Louw Clazes en Trijntie Harmens; huwt met Sicco Roorda op 11 mei 1794 HRL, laatste afk. 11 mei 1794, komt van HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; Sicco Roorda van Franeker ende D.L. van HRL, zijnde wegens de bruid geweest de stevader Willem Hendriks, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; Sikko Roorda van Franeker en D.L. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage, met vertoonde attestatie
Dieuwke Melles ovl 24 apr 1788 HRL, oud 73 jaar
Dieuwke Minzes geb 1782 Exmorra, ovl 25 feb 1849 HRL, spinster, wonende te HRL 1843; dv Minze ... , en Jeltje ... ; BS huw 1843, ovl 1849
Dieuwke Murks ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou; huwt met Jentje Willems, beide van Almenum, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Gertje Jentjes, geb 12 mei 1773, ged 15 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geiske Jentjes, geb 1 nov 1777, ged 7 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Fockje Jentjes, ged 15 jan 1771 Grote Kerk HRL
Dieuwke Nannes zie: Veltman
Dieuwke Obbes ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte Vrou; ovl voor 1869, huwt met Gerrit Dirks (Stuurman), beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; DTB N.H. HRL. 1768, BS ovl 1868; kind: Antje Gerrits, geb 5 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Gerrits, geb 2 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Gerrits, geb 2 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Durck Gerrijts, ged 17 okt 1769 Grote Kerk HRL; Jan Jansen en D.O., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dier maand
Dieuwke Okkes Folkert Baukes en D.O., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 16 nov 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Bauke Folkerts, geb 10 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Okke Folkerts, geb 22 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Folkerts, geb 19 jun 1785, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL
Dieuwke Paulus en Douwe Paulus, geb 23 nov 1784, tweelingen, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Paulus Harkes en Klaaske Douwes
Dieuwke Pesma Dieuke Hendriks P., ged 4 jun 1743 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Pesma en Pijtje Janus van Slooten; geb 1743 HRL, ovl 20 mei 1826 HRL, huwt met aug Robbertus van Dalsen, dv Hendrik P, en Pietje van Slooten; BS ovl 1826; 1846 overlijdens
Dieuwke Pesma zie ook: D. Pestma; huwt met Jan Jans Westra, beide van HRL, geproclameerd de 10-12 en getrout de 17 okt 1762; DTB N.H. HRL. 1762, BS ovl 1831, ovl 1841; kind: Trijntie Jans Westra, ged 4 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans Westra, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Jans Westra, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Dieuwke Pestma zie D. Pesma
Dieuwke Piebes zie: Glas
Dieuwke Piebes huwt met Johannes Jans, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en de 3 en getrout de 12 apr 1768
Dieuwke Pieters zie: Burghout, Posthuma, Reitsma
Dieuwke Pieters ovl 4 jun 1812 Dronrijp, huwt met Jan Jans van Oudt; BS huw 1827, ovl 1851
Dieuwke Pieters ovl 7 okt 1823 Arum, huwt met Hidde Hanses de Vries; BS huw 1837, ovl 1847
Dieuwke Pieters geb 1770 St. Anna, ovl 8 sep 1824 HRL, huwt met Dirk Jacobs Danser op 11 nov 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1824, ovl 1826
Dieuwke Pieters huwt met Harmen Jans Bonnema; BS ovl 1832
Dieuwke Postma geb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192
Dieuwke Reidsma geb 12 feb 1792 HRL, ovl 20 feb 1875 HRL, ongehuwd, dv Douwe R, en Klaske Siderius; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-039; VT1839
Dieuwke Reitsma geb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042
Dieuwke Rienks zie ook: Bakker; Duuwke Rienks, geb 22 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Rienk Ruurds en Aaltje Harkes van der Stok
Dieuwke Rintjes ovl voor 1841, huwt met Sikke Antonius Stellingwerf; BS huw 1840
Dieuwke Rutgers huwt met Johannes Fransen, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 mrt 1759
Dieuwke Rieks zie: Beers
Dieuwke Saakes huwt met Claas Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 7 ber (= september) en getrout den 5 okt 1766
Dieuwke Sakes zie: Wiersma
Dieuwke Sandt van Nooten geb 1794 HRL, ovl voor 1844, huwt met Johan van Borcharen op 15 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei HRL. en 28 apr en 5 mei 1816 Gorinchem dv Willem SvN, en Titia Johanna Alberda; BS huw 1816, huw 1843; geb 20 aug 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL, dv Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna Alberda; de Burgemeester der Stad Gorinchem, als provisioneel belast met het werk van den Burgerlijken Staat, certificeerd mits deze dat de Trouwbeloften die er bestaan tusschen de Heer Johan van Borcharen, Secretaris dezer Stad Gorinchem, oud Agt en twintig jaaren, meerderjarige zv Johan Hubert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Bleyswijk, - en Mejuffrouw D.S. v. N., oud twee?ntwintig jaaren, wonende te HRL, meerderjarige dogter van Willem Sandt van Noten en Titia Johanna Alberda, -op Zondagen den 28 apr en den 5de Mei dezes jaars, binnen deze Stad Grinchem zijn afgekondigd en er geene verhinderingen tegen hun voorgenomen Huwelijk, ter onzer kennisse zijn gebragt, -Gorinchem den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden Johan Hubert Gerard van Borcharen, en Johanna Petronella van Bleyswijk, wonende te Gorinchem Verklaren bij deze, Volkomen onze toestemming te geven, tot het Huwelijk , ''t Welk onzen Zoon Johan van Borcharen Secretaris der Stad Gorinchem, voornemens is aan te gaan, met Mejuffrouw D.S. v. N., wonende te HRL, Verlangende dus, dat hetzelve Volgens de Wet Zal worden voltrokken. Gorinchem den 8 apr 1816; Wij ondergetekenden Willem Sandt van Nooten & Titia Johanna Albarda Egtelieden, Verklaren bij dezen te Consenteeren in het Huwelijk van onse Dogter D:Sandt van Nooten, met J:van Borcharen. HRL den 3 May 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Twintigste aug is geb Dieuke dv Willem Sandt van Nooten en van Titia Johanna Alberda. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mrt 1816
Dieuwke Scheltes ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL, samen met Geertruit Scheltes, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs; huwt met Tjepke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 apr 1766; (moet waarschijnlijk zijn: Tjepke Sakes); kind: Auckjen Tjepkes, geb 28 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Tjepkes, geb 27 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Tjepkes, ged 8 feb 1767 Westerkerk HRL; kind: Schelte Tjepkes, ged 18 sep 1768 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Tjepkes, ged 25 mrt 1770 Westerkerk HRL; kind: Saake Tjepkes, ged 26 apr 1772 Grote Kerk HRL; later: Wijngaarden; huisvrouw van Tjepke Sakes (later: Blok); D.S. huisvrouw van Sake Tjepkes(moet zijn: Tjepke Sakes), verkoopt, samen met Antje Scheltes huisvrouw van Pier Freerks, en Tjietske Scheltes weduwe Sijbren Lolkes, Pieter Minnes als last en procuratie hebbende van zijn kinderen Minne en Hiltje bij zijn wijlen eerste vrouw Aukje Scheltes in echt verwekt, en Isaac Jans Faber als vader en voorstander over zijn dochter Geertruid bij zijn wijlen eerste vrouw Geertruid Scheltes in echt verwekt, aan Pieter Tetrode een pakhuis voor 365 Caroliguldens op 28 feb 1801; (geen boeknr. vermeld); D.S. verkoopt namens idem aan Paulus Allards een huis voor 600 Caroliguldens op 28 feb 1801; zie ook: Lolke Sijbrens; (geen boeknr. vermeld)
Dieuwke Scheltes zie: Blok, Wijngaarden
Dieuwke de Schiffart geb 1725 ... , ovl 2 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Albarda, ovl wijk C-155, dv Johannes dS, en Catharina Wietringa; BS ovl 1812; 1841 overlijdens
Dieuwke Sietses ovl 25 apr 1812 Workum, huwt met Harmen Cornelis, abus. ingeschreven onder de nm Dieuwke Sietses Haringa; BS huw 1828
Dieuwke Sybes Jan Jansen ende D.S., beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs oom Cornelis Fransen, 10 Jul 1751; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 jul en den 1 Augusti 1751 en de 3 dito getrouwt
Dieuwke Sytzes zie: van Hettinga
Dieuwke Sikkes zie: van der Wiel
Dieuwke Simons Jacob Alberts ende D.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Claas de Beer, 8 dec 1792; ondertrouw HRL; Jacob Alberts en D.S., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd den 19 feb 1793; kind: Sijke Jacobs, geb 28 dec 1792, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jakobs, geb 3 okt 1794, ged 28 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jacobs, geb 9 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL;
rn
rnVan Klaske Krottje-Metselaar:rnDieuwke Simons en Jacob Alberts hebben 3 gedoopte kinderen volgens het doopboek van HRL. Als Dieuwke overlijdt staat er in het register van overledenen (1) dat ze 4 kinderen achterlaat. Mijn betovergrootvader Michiel Jacobs Metselaar verklaart in een akte van bekendheid (é é n van de huwelijkse bijlagen) dat ook hij een kind is van bovengenoemd echtpaar. Michiel Jacobs (pas bij de geboorte van zijn eerste kind gebruikt hij de naam Metselaar) trouwt 31 dec 1842 te Franekeradeel met Trijntje Johannes de Vries (2). Volgens het certificaat van de Nat. Militie is hij omstreeks 1825 kolonist te Steenwijkerwold. In het archief van de kolonië n van Weldadigheid in Assen vind ik hem terug onder de naam Michel Jacobs. Hij is door het weeshuis van HRL uitgezonden samen met de Harlinger wezen Cornelis Johannes Oosterhof (geb 8 apr 1805), George Willem Oosterhout (geb 8 okt 1805) en Marijke Pieters Werna (geb 22 okt 1809) . Datum van designatie is 5 okt 1821 . Ze worden ondergebracht in de 3e kolonie, de kolonie Willemsoord op hoeve 87 in een soort huisgezin met als huisverzorgers Cornelis Andries Smith en Barendje Pieters Postma (3) Op 5 jun 1826 worden de jongens weer ontslagen en Marijke komt 1 sept 1826 niet van verlof terug.

rnOok vond ik in het archief de volgende brief van de subcommissie van weldadigheid te HRL, geschreven 1 okt 1821:

rnWij hebben de eer u mits dezen toe te zenden de Stamlijsten der 12 wezen en der vier behoeftige huisgezinnen waarvoor met Weesvoogden deser Stad Kontract is geslooten benevens de verder vereischte Stukken, en zulks ter voldoening aan dese missive van 20 sept j.l. N43/9 met bevoeging dat deselve op de 4 dese de reis naar de kolonie zullen aanneemen. Wij vertrouwen dat de huisverzorgers allezints zullen voldoen aan hunne bestemming en dat de mannen genoegzaame bekwaamheden bezitten om tot het een of ander geemployeert te kunnen worden, waartoe wij deselve wel durven aanbeveelen.

rnPS Behoeftige huisgezinnen hebben geene klederen meerder dan zij dragen.


rn1. Bron: Gemeente HRL Reg. van overledenen 1806-1810 Invnr.: DTB332
rn2. Bron: BS Franekeradeel, huw 1842, nr 40
rn3. Bron: Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
rnMichel Jacobs, geb 15 jan 1806; plaats van herkomst: HRL; godsdienst: herv; aangekomen op 07 okt 1821; ingeschreven in Willemsoord als ingedeelde; vertrokken op 05 jun 1826. Bijzonderheden: Aankomst in Kolonie III Willemsoord. Plaatsing: Contract voor Wezen à f. 60,- p.p.p.j. met gratis huisverzorgers; weesvoogden. Ingedeeld bij: huisverzorger C.A. Smith III. Op 05 jun 1826 ontslagen uit Kolonie III (Smith).
rnOp het certificaat van de Nat Militie staat als geboortedatum 15 jun 1806. In de akte van bekendheid staat als geboortedatum vermeld 15 jan 1806.
Dieuwke Sipkes ontvangt lijfrente 1742-1766
Dieuwke Sjoerds geb 11 dec 1783, ged 27 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Sydses en Mintje Pieters
Dieuwke Sjoerds ged 4 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Johannes en Antie Floris
Dieuwke Slaaf huwt met Jelle Jans; BS ovl 1840
Dieuwke Smit geb 27 jul 1807 HRL, ged 11 aug 1807 HRL, ovl 4 dec 1830 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Jurjen S, en Pietje Ages; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830
Dieuwke van der Zee oud 44 jaar, geb delfzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-075; VT1839
Dieuwke Taekles huwt met Andries Kleisma; BS ovl 1837
Dieuwke Teunis ovl 13 nov 1799 HRL; BS huw 1823, ovl 1861
Dieuwke Teunis Pieter van Arum ende D.T., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:H. Westra als daar toe door den Bruidegom en bruid gelastigd zijnde, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; Pieter van Arum ende D.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Arum om daar in den Egt bevestigd te worden, gelijk volgens ingekomen verklaaring aldaar ten zelfden dage is geschied
Dieuwke Thomas zie: Dijkstra
Dieuwke Tietes zie: Staak
Dieuwke Tjallings geb 1804 Pietersbierum, ovl 6 jul 1869 HRL, huwt met Feie de Boer, dv Tjalling Tjallings en Hendrikje Lieuwes; BS ovl 1869
Dieuwke Tjebbes ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL, dv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Dieuwke Tjebbes ovl 30 mrt 1789 HRL, oud 66 jaar; huwt met Bauke Jielts, kind: Martien Baukes, ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Martje Baukes, ged 27 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Baukes, ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL
Dieuwke Tjebbes huwt met Bauke Jillis, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1752 en doen ook getrouwdt
Dieuwke Tjepkes huwt met Jan Christiaans, beide van HRL, geproclameerd de 13-15 en getrout de 20 sep 1767; ovl 4 jul 1792 HRL, oud 44 jaar; begraven Groot Kerkhof regel 31, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dieuwke Tjerks zie: de Groot
Dieuwke Tjerks ovl 2 jan 1727 HRL, oud 76 jaren
Dieuwke Tjerks huwt met Hendrik Tol; BS ovl 1869
Dieuwke Tol geb 1800 Dokkum, ovl 11 dec 1869 HRL, huwt met Wybe Neisingh, (gk), DG, dv Hendrik T, en Dieuwke Tjerks; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk G-323
Dieuwke Uilkes huwt met Jan Klaases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 sep en den 4 okt 1739 en doe ook getrouwt; Jan Clases ende D.U., beide van HRL, koomende voor de Bruit Poulus Jansen, trekschipper, 19 sep 1739; ondertrouw N.H. HRL
Dieuwke Westerbaan geb 10 jan 1762 Bolsward, dv Geurt Jans W, en ... ; doreg Nederlands Hervormd Bolsward 1762
Dieuwke Wouters zie: Rijpma
Dieuwke Wyma oud 33 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839
Dieuwke IJdes zie: Bakker
Dieuwke Yemes van HRL, huwt met Roelof Thomas, van Dockum, geproclameerd de 1 de 8-15 en getrout met attestasie de 22 Janewari 1764 in de Westerkerk; kind: Sijke Roelofs, geb 12 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Roelofs, ged 3 dec 1767 Westerkerk HRL; kind: Sijke Roelofs, ged 21 sep 1769 Westerkerk HRL; kind: Jeme Roelofs, ged 5 mei 1771 Westerkerk HRL, moeder als D. Jemes
Dieuwke IJmes huwt met Jan Berends op 14 mei 1797 HRL, komt van Berlikum, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797
Dieuwke IJpes Harmen Harmensz van HRL, en D. IJ. van Bolswart, zijnde de laatste proclamatie bij ons geschiedt op dato dezes 22 nov 1772 en deze personen getrouwt na vertoonde adtestatie van Bolswart, getekent 18 nov 1772, H.G. Cannegieter, v. d. m. Bolsward en Obe Postemus, Coster
Dieuwke Ynses zie: Haitsma
Dieuwke Abrahams Plecker van Midlum, huwt met Frans Arjens, van HRL, geproclameerd de 27 sep en de 4 getrout met attestasie de 11 okt 1767
Dieuwke Anes Molenaar geb 24 feb 1805 Almenum/HRL, ged 17 mrt 1805 HRL, N.H., ovl 8 jul 1865 HRL, huwt met Marinus Thomas van Slooten op 28 mei 1829 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei 1829, ovl wijk C-180, dv Ane Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-247; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; VT1839
Dieuwke Annes Bleeker geb 1789/1790 Franeker, ovl 23 nov 1855 HRL, huwt met Hendrik Baukes Komst op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, wonende te HRL, N.H., getuige bij gabaang van Bauke Remkes Komst 1811, dv Anna Wytses B, en Antje Ages Tuinstra; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; VT1839
Dieuwke Bartels Koster geb 23 jan 1806 Almenum, ged 1 mrt 1807 HRL, N.H., ovl 7 mei 1870 HRL, ongehuwd, dv Bartele Jacobs K, en Janneke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1870; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; VT1839
Dieuwke Baukes Fopma geb 24 jun 1803 HRL, ged 12 jul 1803, N.H., ovl 10 sep 1867 HRL, huwt met Doeke Jans Fokkema op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, werkster, N.H., ovl wijk F-224, dv Bauke Fransen F, en Pietje Posthumus/Postma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-104; VT1839
Dieuwke Dirks Wassenaar ovl voor 1818, huwt met Harke Jurjens vd Stok; BS huw 1817, ovl 1834; ovl 3 nov 1789 HRL, oud 46 jaar, huisvrouw van Harke J. vd Stok
Dieuwke Douwes Pook geb 1790 HRL, ovl 22/25 aug 1856 Franeker, huwt met Taekle Pollema, wonende te Franeker, dv Douwe Piebes P, en Jantje Tjiepkes; BS Franeker ovl 1856
Dieuwke Durks Danser geb 1810 HRL, ovl 9 okt 1826 HRL, naaister, dv Dirk D, en Dieuwke Pieters; BS ovl 1826
Dieuwke Eelkes van Tholen geb 1808 St. Jacob, ovl 27 dec 1888 HRL, huwt met Johannes Fekkes dekker dv Eelke Pieters vT, en Antje Arjens Steensma; BS ovl 1888
Dieuwke Eilderts Pottinga geb 1784 Warrega, ovl 20 nov 1851 HRL, waarschijnlijk een zuster van Marten Eilderts Potma, huwt met Johannes Beuker op 25 sep 1842 HRL, Rooms Katholiek, dv Eildert Piers en Gertje Martens; BS huw 1842, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-200
Dieuwke Floris de Vries geb 1771 Arum, ovl 29 mrt 1831 HRL, huwt met Jan Johannes, doet overlijdensaangifte van Grietje Claases in 1811, wonende te HRL 1828; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1820, huw 1828, ovl 1831
Dieuwke Gerbens Hoekstra geb 21 jun 1807 HRL, ged 7 jul 1807 HRL, N.H., dv Gerben Hoekstra, en Pietertje Heins; dopen Grote Kerk HRL 1807
Dieuwke Gerrits Brouwer geb 1755 ... , ovl 21 jan 1815 HRL, huwt met Tjeerd Douwes Dijkstra op 21 jul 1805 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1815; Tjeerd Douwes Dijkstra en D.G.B., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Jacobus deszelfs schoonzoon, 6 jul 1805; ondertrouw HRL
Dieuwke Gerryts Wybinga huwt met Pier Rutgers Ackringa, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mrt 1762 in de Westerkerk; ovl 23 dec 1789, 66 jaar, wed. wijlen P.R. Akkringa, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; ovl 29 dec 1789 HRL, oud 67 jaar
Dieuwke Harmens Kamsma geb 1782 Tzummarum, ovl 12 apr 1826 HRL, huwt met Lammert Jans Timmer op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, dienstmeid. wonende te HRL., haar man is kastmaker, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS geb 1822, ovl 1826, ovl 1837
Dieuwke Hartmans Jouwstra huwt met Bastiaan van Hoek, wonende te te Embden 1834; BS geb 1811, huw 1834; Sebastiaan Coenraads Hoek ende D.H.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.S.J., deszelfs vader, 22 sep 1804; ondertrouw HRL
Dieuwke Hendriks Steenstra geb 1800 Franeker, ovl 5 dec 1878 HRL, huwt met Jan Scheltes vd mei op 24 nov 1825 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1825, dienstmeid. wonende te HRL, ook in 1859, dv Hendrik Intes S, en Berber Tjeerds; BS huw 1825, ovl 1859 1878 overlijdens; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; VT1839
Dieuwke Hendriks de Vries geb 5 mrt 1810 HRL, dv Hendrik dV, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 5 mrt 1810, ged 11 mrt 1810 Grote Kerk HRL, dv Hendrik H. de Vries en Aaltje Gerrits
Dieuwke Hielkes Wiersma zie ook: Dieuke Hijlkes; geb 1 apr 1795 HRL, ovl 28 mrt 1871 HRL, huwt met Gerben Meyer op 13 jul 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1815, N.H., dv Hielke W, en IJtje Fredriks; BS huw 1815, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-172; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Geermen Meyer van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met D.H.W. dv Hielke Minnes Wiersma en IJtje Freriks de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende Hielke Minnes Wiersma, Koopman, wonend te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen dochter D.H.W., bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelijk te begeven met Geermen Hendriks Meyer, mede alhier woonachtig, zv Hendrik Meyer en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behooren tot de Huwelijks acte van Gerben Meyer en D.H.W. dato 13 jul 1815 op Fol. 51 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Dieuwke Jacobs Fopma geb 1810 HRL, ovl 5 feb 1826 HRL, dienstmeid. dv Jacob F, en Hinke Louws Balk(stra); BS ovl 1826
Dieuwke Jacobs Greidanus geb 1760 Mantgum, ovl 27 mei 1828 HRL, huwt met Frans Baukes Fopma; BS ovl 1828, ovl 1844
Dieuwke Jans Lieuwma geb 1765 ... , ovl na 1822, huwt met Auke Bouwes op 19 okt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 19 okt 1794, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Haring Nielsen in 1811; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS geb 1811, huw 1818, huw 1823
Dieuwke Jans Schipper geb 1768 Kimswerd, ovl 15 jun 1838 HRL, huwt met Age Sijbrens Hollander dv Jan S, en Sjoukje Hilbrands; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1835m1838 overlijdens, ovl 1854
Dieuwke Jansen Leyenaar Roelof Hendriks ter deus en D.J.L., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon Evert Jansen Lindeboom, 3 jan 1789; ondertrouw HRL; ovl 19 okt 1805 HRL, oud 69 jaar; Roelof Hendriks ter deus en D.J.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jan 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dieuwke Johannes Akkerman geb 1760 HRL, ovl 17 apr 1830 HRL, huwt met Harmen Siderius, turfmeetster in 1830, dv Johannes Hanses A., en Albertje Sietses/Jetzes; BS huw 1824, ovl 1830, huw 1837, ovl 1839, ovl 1848; Harmen Berends Siderius ende D.J.A., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hans Ackerman, 2 mei 1789; ondertrouw HRL; Harmen Berends Siderius en D.J.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmanus Siderius, geb 19 sep 1789, ged 27 okt 1789 Grote Kerk HRL
Dieuwke Johannes de Boer geb 22 mrt 1792 HRL, ovl 27 mrt 1864 HRL, huwt met Jan de Vries op 18 mei 1817 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 4 en 11 mei 1817, N.H., baker in 1851, ovl wijk H-013, dv Johannes Reinders de B., en Juliana Willems Metscher; BS huw 1817, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; VT1839
Dieuwke Johannes Brouwer geb 25 sep 1809 HRL, ovl 29 sep 1837 HRL, ongehuwd, N.H., dv Johannis Jacobus B, en Riemke Cornelis Brouwer; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1837
Dieuwke Johannes van der Meulen (Ook: Van der Molen); geb 1742 HRL, ovl 12 apr 1829 HRL, huwt met Jelle Jetzes Boomsma, dv Johannes Baltes en Sara Broers; BS ovl 1829; 1848 overlijdens, ovl 1849
Dieuwke Johannes Pottinga geb 11 sep 1766 Bolsward, ovl 3 mrt 1837 HRL, huwt met Coenraad Oeges Leeman op 28 dec 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1815, dienstbaar, wonende te HRL, dv Johannes Harkes P, en Riemke Oepkes; doBolsw. 1766, BS huw 1815, ovl 1829, ovl 1837; Coenraad Oeges Leeman en D.J.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Dieuwke Jurjens van der Stok geb 1792 HRL, ovl 22 jul 1826 HRL, huwt met Pieter Pieters Dijkstra op 30 mrt 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 19 en 26 feb 1815, man in buitenschipper, vlgs ovlakte 4 kinderen, dv Jurjen vdS, en Antje Sjoerds de Boer; BS huw 1815, ovl 1826, ovl 1848; geb 3 jun 1791, ged 21 jun 1791 Grote Kerk HRL, dv Jurjen van der Stok en Antje Sjoerds de Boer; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig der derden jun is Geboren Dieuwke dv Jurjen van der Stok en Antie Sjoerds de Boer. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 13 feb 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, behooren tot de Huwelijksacte van Pieter Pieters Dijkstra en D.J. v. d. S. dato 30 mrt 1815 op Fol. 17 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Dieuwke Klases Bakker zie ook: Dieuwke Klaases; geb 1797 Almenum, ovl voor 1840, huwt met Dirk Tjerks de Groot op 31 aug 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 aug 1817, wonende te HRL, dv Klaas Hemkes B. en Sijke Symons; BS huw 1817, huw 1839
Dieuwke Klases Vlietstra huwt met Johannes Wopkes Leyenaar, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1817
Dieuwke Lolles Miedema geb 1812 Sexbierum, huwt met Simon Bartles de Graaf op 20 apr 1837 HRL; wonende te HRL, dv Lolle Pieters M, en Doetje Aukes; BS huw 1837
Dieuwke Nannes Veltman komt ook voor als D.N. Veldboer; geb 1778 Parrega, ovl 12 jan 1848 HRL, huwt met Hessel Sjoerds Hesling, wonende te Workum 1839, dv Nanne V, en Houkje Nannes; BS huw 1839, ovl 1841, ovl 1848, ovl 1859; oud 64 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-122; VT1839
Dieuwke O Spoelstra huwt met Gijsbertus van Gork, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802; ovl 11 jun 1804 HRL, oud 30 jaar; huwt met L.C. van Goch, kind: Lieukje van Goch, geb 19 sep 1796, gedoopt9 okt 1796 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en vier den Elfden jun is Overleden D.S., Oud dertig Jaar, huisvrouw van Lijsbertus van Goch. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 mrt 1815
Dieuwke Piebes Glas geb 6 jun 1762 Makkum, ovl 1 dec 1821 HRL, huwt met Gabe Rintjes vd Zee, wonende te Makkum 1821, dv Piebe Rienks G, en Riemke Jacobs; BS ovl 1821; 1827 huwelijken
Dieuwke Pieters Burghout geb 1791 ... , ovl 25 jan 1813 HRL; wijk E-150, dv Pieter Klases B, en Eelkje Berends Siderius; BS ovl 1813
Dieuwke Pieters Posthuma geb 29 jul 1796 Holwerd, ovl 21 apr 1865 Beverwijk, huwt met Lieuwe Sijbrens Anema, dv Pieter Jietses P, en Jeltje Davids; BS ovl 1837; ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; VT1839
Dieuwke Rienks Bakker die ook: Duuwke Rienks; geb 1799 HRL, ovl 27 jun 1831 HRL, werkster, ongehuwd, dv Rients B en Ake Harkes vd Stok; BS ovl 1831
Dieuwke Romkes Wassenaar huwt met Jan Cornelis Backer, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 Febrij 1768
Dieuwke Sakes Wiersma geb 26 nov 1787 Koudum, ovl 27 jan 1824 HRL, ongehuwd, dv Saake W, en Stijntje Tietes de Boer; BS ovl 1824
Dieuwke Scheltes Blok geb 1806 HRL, ovl 29 okt 1839 HRL, huwt met Albert Sluik junior op 28 jul 1830 HRL, dv Schelte Tjepkes B., en Trijntje Buisman; BS huw 1830, ovl 1839
Dieuwke Scheltes Wijngaarden geb 1739 ... , ovl 12 dec 1815 HRL, huwt met Tjepke Sakes Blok, verkoopt pakhuis 1801; BS ovl 1815; 1839 overlijdens, ovl 1850
Dieuwke Sietses van Hettinga geb 1796 HRL, ovl 24 sep 1847 HRL, ongehuwd, dv Sijtze vH, en Janna Gerrits Rex; BS ovl 1847; geb 3 jul 1798, ged 22 jul 1798 Grote Kerk HRL, dv Sietse van Hettinga en Janna Gerrits
Dieuwke Sikkes van der Wiel geb 1807 Leeuwarden, huwt met Bote Jans Conter op 1 jul 1841 HRL, wonende te HRL, dv Sikke Martens en Antje Paulus; BS huw 1841
Dieuwke Tietes Staak huwt met Jacob Baukes Feenstra; BS ovl 1826
Dieuwke Tjerks de Groot geb 1798 ... , ovl 13 aug 1813 HRL; wijk G-170, dv Tjerk Heins dG, en ... ; BS ovl 1813
Dieuwke Tomas Dijkstra geb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234
Dieuwke Vegelin van Klaarbergen geb 1788 HRL, ovl 13 mei 1856 HRL, huwt met Klaas Wopkes Hoekstra op 26 mei 1831 HRL, groenvrouw in 1851, dv Jan Oenes en Saakje Gerrits; BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; VT1839
Dieuwke Ydes Bakker geb 10 aug 1799 HRL, ovl 16 okt 1871 HRL, huwt met Hendrik Joosten Gonggrijp op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1826 HRL en Langweer, zv IJde B., en Trijntje Blok; BS huw 1826, ovl 1839, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-173; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-165; VT1839; Duuwke Iedes B., geb 10 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Iede Bakker en Trijntje Tjepkes
Dieuwke Ynses Haitsma geb 1793 Wons, N.H., vest. 12 mei 1851 vanuit Almenum, A 22 okt 1852 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-201
Dievertje Dekker ovl voor 1838, huwt met Gerrit Groot; BS huw 1837
Dievertje de Groot geb 1811 Makkum, huwt met Simon vd Bosch, (gk), op 27 sep 1866 HRL, dv Klaas dG, en Antje Baarda; BS huw 1866, ovl 1877; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; VT1839
Dievertje Klazes zie: Gorter, de Groot
Dievertje Land ovl voor 1819, huwt met Pier Heideman, echtelieden te Franeker; BS huw 1818
Dievertje Poppes zie: Meinsma
Dievertje Klazes Gorter geb 1786 Westzanen, ovl 7 jun 1830 HRL, 1e huwt met Simon Lases Posthuma, 2e huwt met Hendrik Koestra op 14 dec 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 23 en 30 nov 1817, wonende te HRL, laatst te Leeuwarden, dv Klaas G, (gk), en Stijntje Symons Wijt, (gk); BS huw 1817, ovl 1830, ovl 1844
Dievertje Poppes Meinsma geb 22 jan 1802 Makkum, ovl 21 jun 1883 HRL, 1e huwt met Bauke Foekes vd Werf, 2e huwt met Pieter Potting, (gk), op 28 apr 1842 HRL, dv Poppe Andrijs M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1838; 1842 huwelijken, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-176; oud 37 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; VT1839
Dijk Jansen Gelder huwt met IJtske Jelkes, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 17 nov 1741 en doe ook getrouwt; Dirk (!) J.G. en Ytske Jelkes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Jelke Jansen timmerman, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Dijke Gerrits ovl 7 nov 1794 HRL, oud 66 jaar
Dina Alberts geb 13 nov 1780, ged 27 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Albert Petersen en Sofia Kaudi
Dina Alberts zie ook: de Roo; ovl 7 may 1805 HRL, oud 86 jaar; huwt met Gerrijt Geerts, kind: Foekje Gerrijts, ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Antie Gerrits, ged 25 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerrits, ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Albert Gerrits, ged 24 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Gerrits, ged 7 sep 1749 Grote Kerk HRL; kind: Frouwkje Gerrits, ged 24 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Gerrits, ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL
Dina Geerts ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Geert Gerrijts en Lijsbeth Thomas
Dina Gerrijts huwt met Cornelis Jacobs, kind: Jacobus Cornelis, ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL
Dina van der Giesen oud 82 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839
Dina Hayes zie: Tuinhout
Dina Herdingh geb 1788 Leiden, huwt met Sjoerd Hannema, groothandelaarse, wonende te HRL. in 1831 en 1841; BS ovl 1831; 1841 huwelijken, VT1839; oud 51 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk E-023; VT1839
Dina Huidekoper ovl 3 okt 1808 Minnertsga, huwt met Taekele Simons Lambsma, echtelieden te Minnertsga op Lammema State; BS huw 1826
Dina Jacobs huwt met Jacob Jans, kind: Zijtske Jacobs, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL
Dina Laros huwt met Jacob Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Dina de Roo heeft een zuster Maria de Roo; medeweesvoogd Scheltinga bet f. 35:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ten profijte van Maria en Dina dR., herkomstig uit derselver ouders nalatinschap en aangeerfde goederen, wordende ten weeshuyse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060)
Dina van Santen huwt met Kaatje Kempes, kind: Dirk, geb 11 feb 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810
Dina Speelman geb 10 aug 1810 Leeuwarden, huwt met Isaac Philippus de Haan, (gk), A tussen 1851-1860 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-150
Dina de Vries huwt met Jurjen Arends Schreuder; BS ovl 1844
Dina Wielandt huwt met Cornelis van Riel; dopen Grote Kerk HRL 1804
Dina Willems ovl 28 apr 1802 Franeker, huwt met Jan Aitzes Velthuis; BS huw 1817, huw 1827, ovl 1835, ovl 1847; huwt met Jan Aits, kind: Auke Jans, geb 6 jun 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, geb 29 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, geb 17 mrt 1790, ged 5 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, geb 1 feb 1793, ged 17 feb 1793 Grote Kerk HRL
Dina IJmerschot huwt met Koenraad Balt; BS Franeker huw 1814
Dina Albert de Roos zie ook: D. Alberts de Roo; huwt met Gerrit Geerts, kind: Geert Gerrits, ged 14 jul 1743 Grote Kerk HRL
Dina Alberts Petersen geb 13 nov 1780, ged 27 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Albert Petersen en Sofia Caudi, (zie: Koud?)
Dina Alberts de Roo mogelijk ook als: D. Albert de Roos; zie aldaar; huwt met Gerrit Geerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 okt 1742 en dito getrouwt; Gerrit Geerts ende D.A. dR. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swager Sijbren Jogchums, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Dina Antoni Wijngaerden Augustinus Mokkema ende D.A.W., beyde van HRL, huw.aang. 13 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Antoni Gerardi Wijngaerden, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Dina Jans van Straten geb 15 jun 1798 HRL, ovl 29 jul 1862 HRL, huwt met Cornelis Dusein (in huwelijksakte Dusaint), op 20 jun 1825 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun HRL. en 5 en 12 jun 1825 Leeuwarden, ook huwt met Catharina vd Heuvel, (gk), panbakker, ovl wijk B-016, zv Jan vS, en Antje Jans van Kampen; bs ha25hu, ovl 1848, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-019
Dina Lambsma Tuinhout geb 4 dec 1806 HRL, ged 21 dec 1806 HRL, ovl 2 okt 1837 HRL, huwt met Anneus Harmens op 17 aug 1826 HRL, huw.afk. 6 en 13 aug 1826 HRL. en Minnertsga, wonende te Minnertsga, dv Haye T., en Rijkje Lambsma; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1826, ovl 1837; D.L.T. eigenaresse van perceel nr. 51 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, bouwland, 11560 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 61); id. van percelen nrs. 54 en 55 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. bouwland, huis en erf, resp. 9540 en 460 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 61); id. van perceel nr. 59 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, moestuin, 900 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 61); id. van percelen nrs. 132 en 133 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. bouwland, bouwland, resp. 2290 en 5260 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 62); id. van perceel nr. 136 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, bouwland, 19180 m2, klasse onbebouwd 2/4(90, 10), belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 62); id. van perceel nr. 138 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, bouwland, 4940 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 62); id. van percelen nrs. 145-158 Minnertsga sectie A, lwoonplaats HRL, legger nr. 145, resp. bouwland, bouwland, singel als bouwland, huis en erf, boomgaard, boomgaard, boomgaard, moestuin, gragt als bouwland, moestuin, weiland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 17550, 3000, 3080, 2310, 1010, 790, 670, 700, 2250, 1640, 2180, 19810, 20770 en 139 30 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, nihil, 135, rest: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 62/63); id. van percelen nrs. 170 en 171 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. bouwland, bouwland, resp. 27520 en 8040 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2 en 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 63); id. van percelen nrs. 180-194 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. bouwland, moestuin, woning, woning, woning, erf, moestuin, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, weiland, weiland, weiland, resp. 21640, 3420, 56, 56, 56, 910, 970, 2080, 28470, 41070, 35570, 7340, 23730, 500 en 26410 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1 en 2, bealstbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, 15, 15, 15, rest: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 63); id. van percelen nrs. 215-222 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. weiland, weiland, bouwland, weiland, bouwland, bouwland, bouwland, weiland, resp. 19700, 17490, 26120, 30460, 11500, 17810, 10480, en 13120 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832. bl. 63); id. van percelen nrs. 225 en 226 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. bouwland, bouwland, resp. 4030 en 11830 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 63); id. van percelen nrs. 230 en 231 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. bouwland, bouwland, resp. 11060 en 12800 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 64); id. van perceel nr. 234 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, bouwland, 4450 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 64); id. van percelen nrs. 237 en 238 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, resp. 27600 en 18870 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomnen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 64); id. van perceel nr. 283 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, weiland, 11610 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 64); id. van perceel nr. 286 Minnertsga sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 145, weiland, 5490 m2, 1/3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 64)
Dina Waldomirs Maandol ged 5 apr 1771 Grote Kerk HRL, dv Waldomir Fritsch Maandol en Vrouwkje Gerrijts
Dine de Wit oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-137; VT1839
Dinglum Arjens Jan Hendriks ende Gatske Dinglums beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder D.A. en was de bruydegom geadsisteerd met sijn vaeder Hendrik Jansen, 23 jan 1745
Dionisius Pontanus De woningen Voorstraat 10, 12 en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven (RA Lwd, recht. arch. Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125; T8, 151 en R28, 57). Voorstraat 10, links van de Drie Romersteeg: Adriaan Schoft 1598, Jan van der Horst 1631, D.P. 1645, Baltus Caspar Sterck, stadschirurgijn 1685. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Dionysius Gerrits Dolleman geb 7 aug 1791, ged 4 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Maurits Dolleman en Aafke Blok; Donderdag den 29 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders op Versoek van den Burger D.D. ten fine om een Certificaat, Weegens zijn gehouden Conduite te obtineeren navolgende bekendmaking gedaan: ?Alzoo D.D. laatst als Majoor gediend hebbende onder het voormalig Regiment, van den Generaal Majoor de Schepper, in den Jaare 1786 en 1787 alhier in Guarnisoen geleegen heeft en van ons heeft begeert een Certificaat van zijn gehouden Conduite in die tijd, zoo verzoeken wij alle Burgeren en Ingezetenen Welke iets tegen het gedrag van gedagte Persoon te hebben in te brengen daar van aan ons opgaave te doen, binnen den tijd van Agt daagen Peremptoir. ?(GAH43)
Dirck Gerbrandtszn van Aeluwe Saete, geeft in 1546 op: ''Een ende twintich pondematen nije landt op ende vyt die tichelers landen''; het land is dan dus weer hercultiveerd; bron: de Oude Trekweg en de Koningsbuurt door J. Wobma/Harl. Crt
Dirck Pieters kinderen en kleinkinderen van Jacob Jetses Roorda en Acke Jans verkopen in 1700 18 pondematen bouwland onder Tzummarum aan D.P. ; zie verder: Jacob Jetses Roorda; (Gen. Jierb. 1984); PIETERS, DIRK
Dirck Sickes huwt met Pietje Jacobs Braam; zie aldaar
Dirck Sjoerdts Vermeld in het weesrekeningboek bijgehouden door Barend Hiddes de Vries vanaf de sterfdatum van Tjerk Hiddes de Vries tot 3 dec 1679 en betreft Nanneke Atses, de weudwe van T.H. de Vries: 7 jan 1667 Betaelt aen D.S., backer, voor broodt in''t sterfhuis 38 -14-0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Dirck Hendriks Spannenburg ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Spannenburg en Ietje Siderius
Dirck Jacobs Kieviet ovl 1682, Burgemeester-Houtkoper, huwt met Tijtje Jans Sanstra, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Dirck Willem Ket Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Dirck Willemsz Keth ovl aug 1623, 65 jaar, Burgemeester ende rentmr., huwt met Hade... Willemsd, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Dirk van Aboet huwt met Teuna Buis, N.H., kind: Arij, geb 9 mrt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Dirk Abrahams weesvoogd Videlius betaalt f. 51:1:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake erfenis van Aane Martens voor zijn kindskind D.A., 31 okt 1752; (GAH1081); Hendrik Norel ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:0:0 tot restitutie van expensen van kostgeld van D.A. en Eise Willems tot Mackum, 25 aug 1753, kwit. no. 2. (GAH1082)
Dirk Abrahams ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:4:0 terzaake leverantie en werkloon van 7 1/2 schouw Pekeler turf, quit. no. 3, 24 mrt 1786. (GAH1118)
Dirk Acronius ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling van hetgene bij slot van rekening op dato bevonden is hem te competeren van de Stad wegens overschot van de pacht van de Trekwegstollen van Leeuwarden op HRL van mei 1733 tot mei 1734, 23 sep 1734: f. 432:12:0 (GAH283); id. van mei 1734 tot mei 1735, 22 sep 1735: f. 516:17:8 (GAH283) id. van mei 1735 tot mei 1736, 25 sep 1736: f. 298:4:10 (GAH283)
Dirk Adam zie: Dinhart
Dirk Agema huwt met Aentie Dirks, heeft een zoon Age Dirks Agema; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Agema ovl voor 1762; wed. D.A. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:0:0 terzake geleverde 81/4 ellen neteldoek, 30 mrt 1762. (GAH1092); id. f. 10:16:0 wegens geleverde winkelwaren, kwit. no. 1, 19 apr 1763. (GAH1093); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van een damasten kleed over de tafel, gebruikt bij het heilig avondmaal 19 aug 1761: 15 Caroliguldens en 10 stuivers; id. van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:3:0 terzake neteldoek door haar in het Weeshuis geleverd, 21 mei 1754, kwit. no. 3 (GAH1083); id. terzake geleverd neteldoek ten behoeve van het Weeshuis, 28 jul 1761, kwit. no. 6 (GAH1091); ontvangen van het Weeshuis f. 44:8:0 wegens winkelwaren door haar in het Weeshuis geleverd, 20 dec 1757 (GAH1087); id. f. 14:14:0 wegens winkelwaren tot kleding ten behoeve van het Weeshuis, kwit no. 24, 20 nov 1759 (GAH1088)
Dirk Agema ontvangen van het gemeentebestuur wegens een recognitie voor het opmaken van nieuwe boeken voor de kerkvoogden, mitsgaders de quotisatie van het ophogen van de Groote Kerk, 25 sep 1730: f. 25:0:0 (GAH283)
Dirk Agema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 95:0:0 tersake 1 jaar sijner gedaane chirurechicale diensten en medicamente tbv ''t Weeshuys gedaan en gelevert, ord. no. 6, 26 sep 1730. (GAH1060)
Dirk Ages zie: Wyma
Dirk Akkerman huwt met Janneke Jans op 16 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Dirk Akkringa geb 29 jul 1803 HRL, N.H., ged 16 aug 1803, zv Evert A., en Elisabeth Anderens(Andrea); dopen Grote Kerk HRL 1803
Dirk Alberts zie: Donkel
Dirk Alberts ged 24 aug 1755 Grote Kerk HRL, zv Albert Dirks en Antje Teekes
Dirk Alberts huwt met Grijttie Simons, kind: Zijtske Dirks, ged 5 okt 1760 Westerkerk HRL
Dirk Alberts ovl 3 dec 1727 HRL, oud 60 jaer
Dirk Alberts D.A., soldaat onder de compie van capitein Evers en Wilhelmina Schrijver, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL. en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirk Albers ruyter onder ''t Esquadron van de heer ritmeester Asbeek van Leeuwarden ende Baukjen Sijbren van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Werff, goede bekende, 27 nov 1790; ondertrouw HRL; D.A. en Baukje Sibrens, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 dec 1790 HRL, en zijn op order van de Pres. Burgemeester getrouwd den 17 jan 1792; kind: Sijbren Dirks, geb 15 nov 1792, ged 4 dec 1792 Grote Kerk HRL
Dirk Althuisius D.A. van Leeuwarden ende Boudewina Hibma van HRL, zijnde de aan gave des huwelijkschen proclamatien gedaan door Dr. W.J. Hanekuik, 21 sep 1792; ondertrouw HRL; D.A. van Leeuwarden en Boudewina Hibma van HRL, hebben hun laatste afkondiging gehad den den 7 okt 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 14 dezer aanvolgende met vertoonde attestatie
Dirk Andries zie: Krayer
Dirk Andries Uitvoerend Bewind bij het departm. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burgers: Edsger Geerts, Romke Agema, Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Paulus Hansen, Daam Jans, Hendrik Jans, Pieter Oedses, D.A., Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, Simon Gerrits, Pieter Simons, Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46)
Dirk Andringa bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 terzake huur van 6 pondematen bouland tot Belkum aan de Beetgumerdijk, belast met 2 Florenen, 15 mei 1762. (GAH1092); id. no. E, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. no. E, 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 10 gld no. E, 1768. (GAH1099); id. f. 20:0:0, no. E, 1768, versch. 12 nov 1768, 1769. (GAH1100); id. nov 1769 versch, 1769. (GAH1100); id. 1771. (GAH1102); id. 1772 (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. f. 20:0:0 terzake huir van 5 1/2 pondematen land belast met 2 Floreen, 15 mei 1762. (GAH1092); id. no. F, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. no. F, 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 10 gld no. F., propijn, 1768. (GAH1099); id. f. 20:0:0, no. F., versch. 12 nov 1768, 1769. (GAH1100); id. nov 1769 versch., 1769. (GAH1100); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. nos E en F(zie bovenstaand), f. 115:0:0, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 11 1/2 pondematen bouland gelegen onder Belkum, wordende gebruikt bij D.A., 17 mrt 1763. (GAH1093); jaerschink der losse landen Alderheiligen 1772 versch. : nos. E en F, 11 1/2 pondematen: f. 57:10:0, 1773. (GAH1104); betaalt aan het Weeshuis f. 40:0:0 wegens 1 jaar huur van 6 en 5 1/2 pondematen land liggende tot Belkum, 13 apr 1756 (GAH1085); id. 6 apr 1758 (GAH1087); id. 1 mei 1759 (GAH1088); id. 19 apr 1755 (GAH1084); betaalt door vroedsman Tjesma aan het Weeshuis wegens D.A., 29 apr 1760 (GAH1089); id. f. 20:0:0 wegens propijn van 6 en 5 1/2 pondematen land leggende tot Belkum, 21 nov 1753 (GAH1082); id. betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis, Albert de Haas, f. 20:0:0 wegens huur van 6 pondematen bouwland gelegen onder Belkum, 1768, afdeling E. (GAH1099); id. wegens huur van 5 1/2 pondematen bouwland, ook gelegen Belkum, 1768, afdeling F. (GAH1099); id. het propijn der landen, als huurder van 6 pondematen bouw-land, kwit. no. 18, 1768, afdeling E, f. 10:0:0 (GAH1099); id. het Propijn der landen, als huurder van 5 1/2 pondematen bouwland, kwit. no. 18, 1768, afdeling F. f. 10:0:0 (GAH1099); betaalt aan de voogden van het Weeshuis wegens huur van 6 pondematen bouwland aan de Beetgumerdijk gelegen, letter E, (losse landen), 1767: f. 20:0:0 (GAH1097); id. wegens 5 pondematen bouwland mede aldaar, (losse landen), 1767: f. 20:0:0 (GAH1067)
Dirk Annes zie: Leeninga, Ypey, Zeilmaker
Dirk Annes huwt met Riemke Heeres, beide van HRL, geproclameert den 17-24 Novem: en 1 en getrout den 8 dec 1754 in de Westerkerk HRL; kind: Jetske Dirks, ged 4 mrt 1756 Westerkerk HRL
Dirk Annes huwt met Hesseltie IJeges, beide van HRL, geproclameerd 2-9 en getrout de 16 mei 1762
Dirk Arjens zie: Boonstra, de Jong
Dirk Arjens ged 14 feb 1760 Westerkerk HRL, zv Arjen Hendriks en Dirkie Dirks
Dirk Arjens ontvangt van het gemeentebestuur voor het schoonhouden van diverse plaatsen, 16 feb 1785: 60 Caroliguldens; id. tot de zeewerken, 1 jan 1786: 60 Caroliguldens; id. 3 jan 1787; id. 9 jan 1788; id. 5 jan 1789; id. 4 jan 1790; id. 5 jan 1792; id. 7 jan 1793; id. 2 jan 1794; id. 4 jan 1796; id. wegens gedane diensten op order van de Magistraat, 30 aug 1779 13 Caroliguldens en 1 stv; id. wegens extraord. diensten aan de Zeewerken, 4 jan 1779: 60 Caroliguldens; id. 3 jan 1780: 60 Caroliguldens; id. wegens gedane diensten om de Sobishaven schoon te houden, 5 jan 1780: 60 Caroliguldens; id. volgens gewoonte, 3 jan 1782: 60 Caroliguldens; id. voor het schoonhouden van diverse plaatsen tot de Zeewerken behorend, 13 jan 1782: 60 Caroliguldens; id. 5 jan 1784
Dirk Arjens lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 6:0:0 (GAH650)
Dirk Arjens Geeft met alle Eerbied te kennen D.A. Jonggezel binnen deze Stad, dat onlangs deezer Waereld Overleden is Pijter Hendriks in leven Stilleveger alhier, waer door dezelve bedieninge is komen te Vaceren, en den suppliant zig met ''t zelve zeer gaarne ziende gebeneficeerd, neemt de Vrymoedigheid mits dezer te naderen de Tafel van UEd:Achtbh:gelieven hem suppliant gratieuselijk daer meede te vereeren en hem in plaatze van Pijter Hendriks aan te stellen tot ordris Stilleveeger binnen deze Stad, op Lasten en voordeelen daer toe Staende q:f:etc (was Getekend) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het verzoek nomineert en stelt mits deesen de supplnt D.A. tot Stilleveeger deeser Steede op Lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden daer toe staande; Actum den 31 aug 1757 (Get:)Lourens Tabes(onder stonde) Ter ordtie van de Magistr (was Geteekend) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; D.A. heeft beloofd en aangenomen sijn dienst als Stilleveeger met alle IJver en Vlijt waer te neemen, Actum voor de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes den 31 aug 1757. In kennisse van mij Secretaris. (Get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Arjens huwt met Fokeltje Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout de 15 okt 1758 in de Westerkerk HRL; kind: Arrijen Dirks, geb 3 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Arien Dirks, ged 25 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Dirks, ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Dirks, ged 19 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Dirks, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL
Dirk Arjes weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door D.A. verdiend, 9 dec 1777. (GAH1109); id. f. 2:12:0 door D.A. op het schip van Freerk Arjens verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 25:3:8 door D.A. verdiend, 23 mei 1778. (GAH1109); id. f. 15:15:0 door D.A. als schippersknegt bi Hendrik Obbes verdiend, 28jul778. (GAH1109)
Dirk Arjens huwt met Akke Sijbrens, in leven binnenschipper, in der tijd egtelieden voor vele jaren te Oldeboorn overleden; zie verder bij Dirk Arjens Boonstra; ovl voor 1829, huwt met Akke Sijbrens, kind: Arjen Durks Boonstra, geb 1759; zie verder bij Durk Arjens Boonstra; BS huw 1828
Dirk van Assen medeweesvoogd D. van Scheltinga bet f. 144:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een half jaar spinloon van D. vA., 9 jan 1730. (GAH1060); id. f. 161:15:0 van D. vA. door weesvoogd hopman S. Buma, 24 jun 1730. (GAH1060); wever in 1734; mede-weesvoogd Frederik Tjeerds Poort betaalt aan het Stadsweeshuis f. 190:18:4, zijnde een half spinloon verdiend van D. v. A., 26 dec 1734 (GAH1064); id. door mede-weesvoogd Walrigh f. 173:13:0, 13 jul 1734 (GAH1064); id. door de mede-weesvoogd Junius Alema f. 152:17:0, 24 jan 1735 (GAH1064); id. door mede-weesvoogd Walrighs terzake een restant spinloon aan de koopman D. v. A. verdiend, 1 okt 1737 (GAH1067)
Dirk Baarda geb 1810 Tjerkwerd, huwt met Jantje Poelstra, (gk), Vst 24 mei 1860 uit Almenum, A 10 dec 1860 AlmenumNH; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-411
Dirk van Bachum geb 1802 Lemmer, huwt met Gertie Nijkamp op 12 apr 1838 HRL, wonende te Franeker, pakhuisknecht, zv Michiel vB, en Trijntje Sijbrens Draaisma BS huw 1838
Dirk Bakker begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 7, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Barends ovl/begr. 31 may 1791 HRL, oud 28 jaar
Dirk Barteles zie: Wagenaar
Dirk Bartling Harmen Jansen ende Antje Clasen beide in HRL, koomende voor de bruit desselfs broodheer D.B., mr. slagter, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; Jan Caspers ende Johanna Eises beide van HRL, koomende weegens de bruid D.B. en vertoonde consent tot ''t huwelijk van ''s bruids vaeder, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; Gerrit Harmens van HRL, ende Janneke Alberts van Wessum in Munsterland koomende weegens de bruid desselvs neef D.B., 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Barts zie ook: Dirk Bats; huwt met Iebeltje Pieters, kind: Fettje Dirks, ged 13 sep 1768 Grote Kerk HRL
Dirk Bats zie ook: Dirk Barts; huwt met IJbeltie Pieters, kind: Pijttie Dirks Bats, ged 3 nov 1763 Westerkerk HRL
Dirk Baukes en Aaltje Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL, kinderen van Bauke Abrahams en Aaltje Dirks
Dirk Beerends rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 20:5:6 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende Loon van Jochem Davids en D.B., 12 apr 1808 (GAH1140); id. f. 15:0:0 voor 20 Zeedagen bij voorraad van D.B. verhuird op een kaperschip, 18 nov 1808 (GAH1140)
Dirk Beerens huwt met Befke Claases, kind: Wytske Dirks, ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL
Dirk Beerns ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL, dv Beern Dirks en Aeltje Hendriks Dirk Beernts, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Beernt Durkx en Aeltje Hendrikx
Dirk Beerns Jacob Cornelis van Mackum en IJsjen Epkes van HRL, koomende voor de Bruit desselvs steevader D.B. pelmolenaarsknecht alhier 9 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Beerns korfmaker 1746-1760; b; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:15:0 tersaake korven door hem tdv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 26, 21 nov 1730. (GAH1060); Jan Alberts ende Berber Hendriks beide van HRL, komende wegens de bruid D.B., korfmaker, 6 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Beerns van Almenum, huwt met Mayke Beerns van HRL, geproclameerd den 31 octob:en den 7-14 nov 1745 en doen ook getrouwt
Dirk Benoist won. HRL. 1808 ?
Dirk van der Berg ovl voor 1849, huwt met Anna Onbelet; BS ovl 1848; D. v. d. B. eigenaar van perceel nr. 449 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 50, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Dirk Bertling geboortig van Wessum in Munsterland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van president-burg. Brouwer op 14 sep 1735. (burgerboek)
Dirk Besling van HRL, en Geesje Westendorp van Steenwijk, huw.aang. 14 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Harmen Dank; huw.aang. HRL 1736
Dirk Beth geb 1796 Amsterdam, 1e huwt met Grietje Mollema op 17 sep 1819 HRL, huw afk. 5 en 12 sep 1819 Amsterdam en HRL, meester zeilmaker, 2e huwt met Cornelia Mollema op 24 nov 1836 HRL, wonende te Amsterdam, bij K.B. van 22 jul 1836 no. 104 vrijstelling verleend van het verbod huwelijk tussen schoonbroeders en schoonzusters, huw.get. bij J.C. Mollema en C.A. Fontein 1840, zv Willem Jacob B, (gk), en Johanna Doeft, (gk); BS huw 1819, huw 1836, huw 1840
Dirk Blank huwt met Jetske ... , kind: Almtje Dirks B., geb 1799 Workum; BS ovl 1854
Dirk de Boer eigenaar en gebruiker van wijk E-053, commis, 1814. (GAH204)
Dirk de Boer onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan D. d. B., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810 f. 268:9:0 (GAH1142)
Dirk Boersma oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aannemer van publieke werken, wijk D-096; VT1839
Dirk Bouwes D.B. en Martje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd den 3 dec 1786 HRL
Dirk Boterweg geb 17 mei 1751 ... , ovl 6 jun 1819 HRL, 1e huwt met Jeltje Jans op 16 nov 1799 HRL, 2e huwt met Benskje Rientses op 18 nov 1810 HRL, komt van HRL. in 1810, in leven pannebakker, huw.get. bij C.R. Valk en H.J. de Bruin, winkelier 1817, kinderen: Coenraad B., geb 3 jan 1806 HRL, Jan B, geb 29 jan 1803 HRL, Dirk B., geb 29 jan 1803 HRL, Anna Maria B., geb 26 apr 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, BS huw 1817, ovl 1819, huw 1823, ovl 1827, ovl 1829, huw 1833, ovl 1854; geboortig van Duitsland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op 12 jan 1804. (burgerboek); gebruiker van wijk D-074, panneboeter; eigenaar Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas Cornelis Voordewind wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-096; gebruiker is Egbert A. de Wilde, zoutmeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-151, smederij self, 1814. (GAH204); D.B. en Benskje Reints, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810
Dirk Boterweg geb 29 jan 1803 HRL, ged 20 mrt 1803, N.H., ovl 7 mei 1818 HRL, zv Dirk B., en Jeltje Jans, zie aantek. bij Coenraad B. ; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1818
Dirk Bouwens huwt met Joukje Reins, kind: Atje Dirks, geb 2 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL
Dirk Bouwes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 44:0:0 van de weesvoogden wegens 2 Jaar Loon van Andries Durks werkende als waagenmaakersknegt bij D.B., 30 nov 1801 (GAH1133); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de erven van D.B. ter saeke reparatie van krooden, 20 feb 1810, quit. no. 3 (GAH1142); id. f. 3:0:0, 4 nov 1806 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:16:0 ter zaake gedaan timmerwerk, 7 jul 1801, quit. no. 34 (GAH1133)
Dirk Bouwes zie ook: de Vries; huwt met Martje Pieters, kind: Hyke Dirks, geb 11 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Dirks, geb 31 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Dirks, geb 5 dec 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Dirks, geb 14 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Dirks, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Dirks, geb 19 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL
Dirk de Bruin ovl voor 1870, huwt met Grietje de Boer, kind: Jacob Dirks dB, geb 26 jun 1793 Vlieland; BS ovl 1869
Dirk Bruins huwt met Grijttie Wesling, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7 ber (= september) en getrout de 7 okt 1764
Dirk Bruins zie: Monsma
Dirk Bruintjes geb 1771 Ameland, ovl 31 mrt 1813 HRL, matroos in Rijks dienst, vol. wijk F-077; BS ovl 1813
Dirk Buisman schipper in 1756; b
Dirk van den Burg ovl voor 1860, huwt met Dieuwke Postma, kind: Johannes vdB, geb 1811 Sneek; BS ovl 1859; 1861 overlijdens
Dirk Burgerts ovl 3 jan 1789 HRL, oud 16 jaar
Dirk Daams geb 18nov180 HRL, N.H., ged 2 dec 1800, huwt met Antje Dinhart op 25 mei 1835 HRL, varenspersoon, zv Gerardus D, en Grietje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1835
Dirk van Dam geb 1807 in het rijk, huwt met Maria de Vries, chirurg en vroedmeester A 2 nov 1854 naar Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021; oud 31 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, chirurgijn en vroedmeester, wijk A-030; VT1839
Dirk Daniels geb 23 nov 1808 HRL, ged 29 nov 1808 HRL, N.H., zv Daniel Watses en Tjallingkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Dirk Dinhart geb 9 okt 1802 HRL, ged 7 nov 1802, N.H., ovl 14 okt 1822 HRL, ongehuwd, zv Adam D, en Aaltje Idses (de Vries); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1822
Dirk Dirks zie: Boterweg, vd Meer, 2x vd Woude
Dirk Dirks ged 15 sep 1767 Grote Kerk HRL, zv Wijlen Dirk Lodewijks en Antje Sierks
Dirk Dirks weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 13:17:0 wegens verkogt goud en zilver nagelaaten door D.D., 28 okt 1794 (GAH1126)
Dirk Dirksen ovl 29 apr 1728 HRL, oud 40 jaer
Dirk Dirks geb 1 mrt 1805 HRL, ged 24 mrt 1805 HRL, zv Dirk Riemers en Baukje Dirks, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1805
Dirk Dirks D.D. en Trijntie Jans beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaan per procuratie door de procr B. Dreyer, 15 Jan 1746; huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 16, 25 en 30 januar 1746 en doen ook getrouwt
Dirk Dirks D.D. ende Aeltje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Caspers, 1 Jul 1747; huwt met Aeltje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1747 en doen ook getrouwt
Dirk Doekes zie ook: Baksma; Durk D., geb 27 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Doeke Jans en Geertje Durks
Dirk Doeckes ovl voor 1731, huwt met Antie Hanses; zie aldaar
Dirk Douwes zie: de Jong
Dirk Douwes ged 8 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Douwe Dirks en Fetje Jans
Dirk Douwes ged 25 mrt 1760 Grote Kerk HRL, zv Douwe Dirks en Rinske Dirks
Dirk Douwes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:9:4 wegens werkloon, kwit. no. 6, 6 mrt 1779 (GAH1110)
Dirk Douwes broer van Anne en Claas Douwes??; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 127, 18 jaar, ongehuwd, inwonend bij Dirk Lieuwes, 1 mrt 1804
Dirk Douwes weduwe woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Douwes ovl 12 okt 1787 HRL, oud 71 jaar
Dirk Douwes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:12:0 tersaake verfloon van een stuk doek tbv ''t Weeshuys, ord. no. 13, 2 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 4:3:0 weegens het verven van schorldoeken en gaern tbv ''t Weeshuys, ord. no. 19, 7 nov 1730. (GAH1060); schilder, ovl voor 1738; mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 45:0:0 door de weesjongen Aucke Sijbes in 1 jaar bij D.D. weduwe met verven verdiend, 18 mrt 1737 (GAH1067); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 45:0:0 door de weesjongen Auke Sijbes bij D.D. weduwe met verven verdiend, 11 mrt 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt aan dito f. 52:10:0 door de weesjongen Auke Sijbes bij D.D. weduwe met verven verdiend, 10 mrt 1739 (GAH1069)
Dirk Douwes ontvangt van het gemeentebestuur voor het bewerken van 20 schouw en 5 korven turf ten dienste van het Stadstimmerhuis, 6 sep 1768: f. 26:14:4; id. 20 schouw 26 stuivers, 14 okt 1772: f. 26:0:0; id. 20 1/2 schouw, 11 dec 1776: f. 26:13:0; id. 13 schouw ten dienste van de kerk, 22 jul 1772: f. 19:16:0; id. 15 schouw en 24 korven op de Toren f. 1:6:0 per schouw, 14 okt 1775: f. 20:5:8; id. 1 1/2 schouw aan de Grote Kerk, 18 apr 1770: f. 2:5:0; ontvangt van het gemeentebestuur voor het bearbeiden van turf, 5 okt 1762: f. 25:3:0; id. 8 jul 1763: f. 14:5:8; id. 13 jul 1765: f. 27:9:0; id. 4 apr 1766: f. 25:19:0; id. voor het Weeshuis f. 4:18:0 wegens 4 schouw en 30 korven turf in het Weeshuis, 18 mrt 1756, kwit. no. 6 (GAH1085); id. f. 22:3:0 voor 22 schouw en 6 korven turf in het Weeshuis, 23 mrt 1756, kwit. no. 8 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Wybe Ages, f. 20:9:0 voor 4 vuren turf en 12 stuivers onkosten, tdv het Weeshuis, gelijk mede voor dragen en meten, 9 aug 1764. (GAH1094); id. f. 20:10:0 voor dragen en meten van 20 schouw turf, kwit. no. 1, 15 apr 1780. (GAH1111); id. f. 8:9:4 wegens werkloon aan turf, ord. no. 6, 6 mrt 1779. (GAH1110); Remonstreren met de uiterste eerbied Jan Janzen ordris turfdrager en D.D., jongman beide binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was zijn bedieninge van turfdrager te transporteren op de laastgenoemde dog zodanigen transport sonder UEd:Achtbh:consent niet kunnende geschieden, nemen de Vrymoedigheid zig aan UEd Achtb te addresseren bij dezen onderdanig Versoekende UEd:Achtbh:gelieven D.D. in plaatze van Jan Janzen aan te stellen tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc:(getekend) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek, nomineert en stelt mits dezen D.D. tot mede ordris turfdrager binnen dese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de Armbusch een soma van twintig Cargls:; Actum den 7 apr 1755 (was getekd) Hendrk Schaaf, onder stonde, Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; Laager Stonde; Op heden den 7 apr 1755 heeft D.D. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Schaaf, en de twintig gls:in de Armbusch betaald; In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Eerbied Oepke Pijters ordris korendrager binnen deze Stad, dat den supplnt:zig voor ''t tegenwoordige in zodanige omstandigheden bevindt, dat het hem van zeer grote nuttigheid zoude zijn, indien UEd Achtb:hem gelieven te permitteren, deze bedieninge voor eenige tijd door een subst. te laten waarnemen. So neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd Achtb te addresseren met onderdanigst Versoek, dat UEd Achtb:hem deze gunste gelieven te bewijzen, om de persoon van D.D. als subst. Korendrager te qualificeren en aan te stellen, die ten dien einde zig mede op ''t eerbiedigste aan UEd Achtb presenteert, en dezelve gunstig Appt met Verlangen te gemoete siet, requisitus S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek authoriseert de mede Supplnt D.D. in de bedieninge van Korendrager als Subst. waar te nemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757 (was get:) Lourens Tabes, (onder stonde)Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Preside Tabes, dato uts:. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Douwes binnenvader; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 tot dagelijke uytgaaf tdv het Weeshuys, kwit. no. 16, 20 aug 1782. (GAH1113); id. kwit. no. 7, 4 feb 1783. (GAH1114); id. kwits. no. 11 en 12, resp. 13 mei en 3 jun 1783. (GAH1114); id. kwit. no. 16, 8 jul 1783. (GAH1114); id. kwit. no. 20, 16 sep 1783. (GAH1114); id. kwit. no. 23, 18 nov 1783. (GAH1114); id. 30 dec 1783, ord. no. 1. (GAH1115); id. ord. no. 2, 17 feb 1784. (GAH1115); id. ord. no. 12, 6 apr 1784. (GAH1115); id. f. 150:0:0 tdv huys en keuken, kwit. no. 20, 26 nov 1782. (GAH1113); id. 31 dec 1782, kwit. no. 3. (GAH1114); id. kwit. no. 9, 15 apr 1783. (GAH1114); id. kwit. no. 18, 11 aug 1783. (GAH1114); id. kwit. no. 21, 28 okt 1783. (GAH1114) id. f. 50:0:0, ord. no. 10, 30 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 100:0:0, ord. no. 13, 18 mei 1784. (GAH1115); id. f. 150:0:0, ord. no. 15, 25 may 1784. (GAH1115); id. 100 :0:0, ord. no. 17, 29 jun 1784. (GAH1115); id. f. 58:0:0 voor tractement voor hem en zijn vrouw van 16 aug tot 1nov, kwit. no. 7, 26 nov 1782. (GAH113); id. f. 45:0:0 zijnde een jaar theegeld voor arbeiders en bedienden van 20 mei 1782 tot 20 mei 1783, kwit. no. 19, 19 aug 1783. (GAH1114); id. 51 -2:0 van 20 mei 1783 tot dato deeses tegen 45 gld ''s jaars, ord. no. 18, 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 28:7:0 voor 54 ellen geleverd Vlaamsch linnen, kwit. no. 37, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 26:12:8 wegens geleverde stof tot kleeding, ord. no. 11, 20 jul 1784. (GAH1115); id. f. 145:0:0 als binnenvader en binnenmoeder D.D. en IJtje Johannes voor een 1/2 jaar tractement, kwit. no. 5, 18 nov 1783. (GAH1114); id. 25 mei 1784. (GAH1115); id. f. 58:3:0 tractement aan hen competerende tot dato deeses, ord. no. 3, 12 jul 1784. (GAH1115); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 166:11:2 voor verkogte mask, gest en koolen uyt de brouwerij van het Weeshuis, 9 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 13:16:10 voor Re?el vd Bank van Leening, ord. no. 2, 8 jun 1784. (GAH1115)
Dirk Douwes D.D. ende Janke Stoffels beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Hendriks des selvs swager, 23 Sep 1747; huwt met Janke Stoffels, beyde van HRL, geproclameerd den 24 Septemb:en den 1-8 okt 1747 en doek ook getrouwt
Dirk Douwes huwt met IJttie Johannes, beide van HRL, geproclameert den 3-10 en getrout den 17 aug 1755; kind: Douwe Dirks, ged 20 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Dirks, ged 29 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Dirks, ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 12 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 17 jul 1770 Grote Kerk HRL
Dirk Dijkstra huwt met Geeltje Pieters Embdenaar, kind: Ekke Dirks D, geb 1764 Tzummarum; BS ovl 1834
Dirk Eelkes huwt met Feikje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 25 okt en de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Dirk Eelkes ovl voor 1812; huwt met Antie Steffens Hoffens; BS ovl 1811; 1817 overlijdens; wed. D.E. eigenaar en gebruiker van wijk F-085, gealimenteerd, 1814. (GAH204); kind: Janke Dirks, geb 22 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Eelkes, geb 13 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL
Dirk Eerdmans huwt met Magdalena Kramer, kinderen: Bernardus Dirks E, geb 1784 Bolsward, Hendricus, geb 16 feb 1784 Bolsward; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784, BS ovl 1853; wonende te Bolsward in 1789, leidekker; ontvangt van het gemeentebestuur wegens reparatie van leidekken aan de kerken, poorten en Stadhuis, 30 jan 1786: f. 730:14:10-; id. wegens gedane reparatie aan de loden pomp bij de Vismarkt, 30 sep 1789: f. 4:11:0; (geen boeknr. vermeld)
Dirk Eeuwes geb 1802 ... , ovl 11 apr 1811 HRL, wonende te in het Geref. Diaconijhuis op het Groot Kerkhof; BS ovl 1811
Dirk Elias mede-weesvoogd H. Videlius betaalt f. 23:5:0 aan het Weeshuis door de weesjongen D.E. in 7 maanden bij Jan Kok verdiend, 15 mei 1759 (GAH1088)
Dirk Elias zie: de Wit
Dirk Embderveld mr. steenhouwer, wonende te Leeuwarden 1751; ontvangt van het gem bestuur verdiend arbeidsloon en geleverd hardsteen tot de Zeewerken, 11 okt 1751: f. 88:0:0; id. aan de Latijnse School, 4 okt 1751: f. 272:19:8; id. aan de nieuwe Raadhuispijp, 30 aug 1752: f. 124:7:8; id. aan de Bildt- en Zuiderpoort, 18 dec 1752: f. 33:5:0; (geen boeknrs vermeld)
Dirk Everts D.E. en Fijke Jelles, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Dirk Everts Hendrik Hansen bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar verdiend loon van D.E. als weversknegt, 15 mei 1762. (GAH1092); weesvoogden betaalt aan dito f. 121:17:0 wegens verdiensten van Meinert Luitjens f. 26:18:0, Hans Wopkes f. 23:15:14, Claas Sanstra f. 6:0:6, Tjalling Allerts f. 26:18:12, Hendrik Jansen f. 18:4:0, en D.E. f. 20:0:0, 15 mei 1762. (GAH1092); Hendrik Hanzen bet f. 46:10:0 aan dito wegens weefloon door D.E. tot 12 mei verdiend, 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 66:10:0 aan en wegens dito in 1 jaar verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 60:0:0 als verdiend loon van D.E. en f. 19:5:0 als loon van Douwe Wopkes, beide als weversknegts bij Hendrik Hanzen van mei 1765 tot mei 1766 verdiend, 13 mei 1766. (GAH1096); president-voogd B. Dreyer betaalt aan het Weeshuis f. 45:0:0 door de weesjongens D.E. en Jan Elias op het weven verdiend bij Hendrik Hansen, 13 mei 1760 (GAH1089)
Dirk Everts woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Everts zie: Akkringa
Dirk Feddes zie: Rinkema
Dirk Feikes zie: Bakker, Tadema
Dirk Feikes ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Feike Dirks en Baukje Martens
Dirk Feykes zie D.F. de Boer; weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van D.F., 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 90:0:0 terzake verdiend loon van 2 jaaren van D.F. als schoenmakersgezel werkende bij Berend Jansen, 11 May 1790. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:0:0 ter Saeke Schoenmaken, 1 apr 1806, quit. no. 30 (GAH1138); id. 15 jul 1806, quit. no. 52 (GAH1138); id. f. 106:3:0 ter Saeke Schoenmaken en Repareeren v. dien, 8 okt 1806, quit. no. 61 (GAH1138); id. f. 120:0:0 ter Saeke 1/4 Jaar Schoenmaeken, 31 dec 1806, quit. no. 72 (GAH1136); id. 17 apr 1807, quit. no 37 (GAH1139); id. 8 jul 1807, quit. no. 44 (GAH1139); id. f. 139:2:0 tot Saldo van Rekening dato den 23 sep ter Saeke Maaken en Repareeren van Schoenen, 3 nov 1807, quit. no. 57 (GAH1139); id. f. 116:0:0, 29 mrt 1808, quit no. 33 (GAH1140); id. 1/4 Jaar Schoenmaken, 30 jun 1808, quit. no. 47 (GAH1140); id. 5 okt 1808, quit. no. 60 (GAH1140); id. f. 187:4:0, 31 dec 1808, quit. no. 90 (GAH1140); Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende. Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, D.F., Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Dirk Fekkes Pieter Cornelis ende Claaske Fekkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende weegens de bruid desselfs Broeder D.F. ; huw.aang. HRL 1736; Douwe Gosses Van dese Stad ende Rinske Sikkes van Franequer, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid D.F. ; huw aang. HRL 1737
Dirk Fellinga bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0, de huur van 2 pondematen bouwland onder Midlum, bij Teeke Tolsma in gebruik, no. 19, 30 nov 1785. (GAH1117); id. f. 10:0:0 aan dito ter zaake 1 jaar huur van 2 pondematen land onder Midlum, no. 19, 23 nov 1787. (GAH1110)
Dirk Fontein geb 1746 HRL, ovl 28 mei 1839 HRL, huwt met Catharina Stinstra, kinderen: Eva, geb 1773 HRL, Freerk Dirks F, geb 1778 HRL, Margaretha F, geb 1780 HRL, koopman in 1839, zeepleverancier 1810, zv Freerk F, en Eva Scheltema; BS ovl 1839; 1843 overlijdens, ovl 1856, ovl 1868; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 148:5:0 voor geleverde zeep, 4 jan 1791, quit. no. 6. (GAH1123); id. f. 161:10:0, quit. no. 51, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 173:5:0, 26 mrt 1793, quit. no. 7 (GAH1125); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, D.F., Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); bezit een koetswagen, 2 mei 1795, belasting: f. 20:0:0 . (GAH650); id. een overdekte waagen, 1796, 1797, 1798, 1801, 1802, belasting: f. 12:0:0 (GAH650); id. met 2 paarden, 1799, belasting: f. 12:0:0 (GAH650); heeft 2 huisbedienden, 3e quartier, huisnr. 205, belasting: f. 2:10:0 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, op lijfrente: f. 2100:0:0 (GAH650); D.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, alls op lijfrenthe, nader te specificeren: f. 2300:0:0 (GAH650); D.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, in qualt. voor Riemke Lourens: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; tabellen van fabrikeurs: D.F. namens de zeepziederij, za. 11 okt 1800 (GAH46); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde zeep, 1810, (Dept. Friesland, 24 mrt 1812): fr 129 en 15 cents; zeepleverancier en officier der bekkenisten 1803; neemt deel aan lening ten behoeve van het Stadsweeshuis met 6 porties f. 50:0:0, evenals H.J. Westra, W. Harmens, Jelle Wildschut, G.J. Stinstra, C.D. Zijlstra, A.J. Conradi, S. Popta, Jan Bouwknegt, Barend Visser, L.T. Spannenburg en IJ. Hoornstra, 13 jan 1803 (GAH49); officier der bekkenisten in het 3de kwartier, heeft een nominatie ingebracht van 8 personen ter vervulling van 4 vacatures. Teruggegeven met de aantekening dat alleen inwoners van het 3e en 4e kwartier en geen anderen op de nominatie mogen staan. Ook de namen van de ontbrekende 4 bekkenisten moeten worden vermeld, 27 jun 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 205, 1 mrt 1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 91:0:0 ter Saeke geleverde Zeep, 31 dec 1810, quit. no. 51 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan D.F., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 62:10:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 111:12:0 ter zaake geleverde zeep, 19 may 1801, quit. no. 22 (GAH1133); id. f. 49:10:0, 13 jun 1806, quit. no. 50 (GAH1138); id. f. 24:0:0 ter Saeke 1/2 ton Seep, 18 sep 1806, quit. no. 58 (GAH1138); id. primo jan 1807, quit. no. 8 (GAH1139); id. 25 :0:0, 31 jul 1807, quit. no. 50 (GAH1139); id. f. 99:12:0 ter Saeke geleverde 2 ton zeep, 28 jan 1808, quit. no. 28 (GAH1140); id. f. 52:0:0 ter Saeke geleverde zeep, 6 jul 1808, quit. no. 49 (GAH1140); id. f. 32:10:0 30 dec 1808 quit. no. 80 (GAH1140); id. f. 68:0:0, 6 sep 1809, quit. no. 42 (GAH1141); id. f. 62:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 71 (GAH1141); Nieuwland Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 191, legger nr. 62, Weiland, grootte 26840 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 226, legger nr. 62, Weiland, grootte 58890 m2, klasse onbebouwd 1/2, en eigenaar van perceel nr. 227, legger nr. 62, Weiland, grootte 62570 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Wymbnr. dl. Noord, 1832); Nieuwland Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 228, legger nr. 62, Molen en Erf als Erf, grootte 135 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 229, legger nr. 62, Weiland, grootte 78050 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 235, legger nr. 62, Weiland, grootte 33800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbrldl. Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 338, legger nr. 62, Weiland, grootte 44000 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 339, legger nr. 62, tuin, grootte 3260 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 340, legger nr. 62, Huis en Erf, grootte 5320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen gebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 341, legger nr. 62, Tuintje, grootte 660 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 342, legger nr. 62, Weiland, grootte 700 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 343, legger nr. 62, Water als Weiland, grootte 820 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 354, legger nr. 62, Weiland, grootte 1520 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Ried, Sectie A, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar percelen nrs. 808 en 812, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 2460 m2 en 9920 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 815, legger nr. 96, Huis en Erf, grootte 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832); id. perceel nr. 816, legger nr. 96, Moestuin, grootte 1740 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 817, legger nr. 96, Weiland, grootte 9880 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 835 en 838, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 9460 m2 en 10560 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 836 en 837, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 9010 m2 en 10100 m2, klasse onbebouwd beide 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 861, 862 en 863, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 12150 m2, 11350 m2 en 5740 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 944, legger nr. 96, Weiland, grootte 28130 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 951, 952, 953 en 954, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 7950 m2, 15400 m2, 13610 m2 en 7270 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 970, 971 en 972, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 7780 m2, 13100 m2, 3890 m2, 11330 m2, 14000 m2, 16900 m2, 12280 m2, 5570 m2, 12820 m2, 9480 m2, 20930 m2, 8630 m2 en 8730 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 1, 1, 1/2, 2, 2, 2, 2, 2/3, 2/3, 4, 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 957, 967, 968 en 969, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 14270 m2, 12870 m2, 12970 m2 en 12830 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 3 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1251, 1252, 1253 en 1257, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 13610 m2, 17500 m2, 28010 m2 en 15680 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1832); id. percelen nrs. 1254, 1255 en 1256, legger nr. 96, grootte resp. 11490 m2, 13160 m2 en 10470 m2, klasse onbebouwd: alle 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie A, 1832: D.F. en mede-eigenaren van perceel nr. 1257a, legger nr. 97, Water, grootte 4110 m2, klasse onbebouwd: Min. ; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie A, 1832: D.F. eigenaar van perceel nr. 1258, legger nr. 96, Watermolen, grootte 100 2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1259 en 1260, Weilanden, grootte resp. 7540 m2 en 13700 m2, klasse onbebouwd 3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1261, legger nr. 96, Wegje als Weiland, grootte 2410 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1264, legger nr. 96, Weiland, grootte 6140, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1265, legger nr. 96, Bouwland, grootte 9150 m253, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1271 en 1282, legger nr. 96, Huis en Erf, grootte resp. 270 m2 en 2510 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van percelen nrs. 1286, 1287 en 1288, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 19590 m2, 3440 m2 en 10670 m2, klasse onbebouwd: al- le 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1289, legger nr. 96, Weiland, grootte 8690 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1290, legger nr. 96, Singel als Weiland, grootte 4780 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel 1291, legger nr. 96, Gracht als Bouwland, grootte 3530 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1292, legger nr. 96, Tuin, grootte 3210 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel 1292a, leggernr. 96, Pleiziertuin, grootte 1870 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1293, legger nr. 96, Huis en Erf, grootte 2290 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 135; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1294, legger nr. 96, Laan of Singel als Weiland, grootte 2000 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1295, legger nr. 96, Opvaart als Weiland, grootte 930 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1296 en 1297, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 25660 m2 en 9350 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1311 en 1333, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 23150 m2 en 15490 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1334, legger nr. 96, Boomgaard, grootte 6510 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Arum, Sectie B, 1832: D.F. te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 2, legger nr. 78, Bouwland, grootte 17400 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 3, legger nr. 78, Weidland, grootte 12760 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 6, legger nr. 78, Bouwland, grootte 11230 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 7, 8 en 9, legger nr. 78, Weidlanden, grootte resp. 17070 m2, 13240 m2 en 33820 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 11, 12, 13 en 14, legger nr. 78, Weidlanden, grootte resp. 21710 m2, 13430 m2, 13400 m2 en 13750 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 18, legger nr. 78, Bouwland, grootte 11260 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Wons. sl. ); id. van perceel nr. 19, legger nr. 78, Water (Opvaart) als Weiland, grootte 4150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 26, 27 en 30, legger nr. 78, Bouwlanden, grootte resp. 18030 m2, 9850 m2 en 5710 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 28, legger nr. 78, Boomgaard, grootte 2580 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 29, legger nr. 78, Huis en Erf, grootte 1250 m2, klasse onbebiuwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 37 en 38, legger nr. 78, Bouwlanden, grootte resp. 28700 m2 en 13360 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2/3; (bron Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie B, 1832: D.F. te HRL, en consorten, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 39, legger nr. 79, Laan als Weiland, grootte 1740 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie C, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 22 en 23, legger nr. 78, Weilan-den, grootte resp. 11540 m2 en 10250 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: (Kad. Atlas Wonseradeel ); Ee, Sectie A, 1832; D.F. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 327, 328 en 329, legger nr. 148, Weilanden, grootte resp. 16120 m2, 12820 m2 en 20030 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2/3 en 3; (bron: Kad. Atlas oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 345, 346, 352, 353 en 354, legger nr. 148, Bouwlanden, grootte resp. 23210 m2, 18290 m2, 7990 m2, 14420 m2 en 12310 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1/2, 1, niets vermeld, en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 347 en 348, legger nr. 148, Lanen als Bouwland, grootte resp. 6080 m2 en 600 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 1; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 349, legger nr. 148, Gracht als Bouwland, grootte 2600 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 350, legger nr. 148, Huis, grootte 1500 m2, klase onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 351, legger nr. 148, Boomgaard, grootte 4410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 356, 360 en 361, legger nr. 148, Weilanden, grootte resp. 19680 m2, 16790 m2 en 14330 m2, klasse onbebouwd: alle 4; (bron Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 359, legger nr. 148, Bouwland, grootte 10610 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 372, 374, 375, 376 en 377, legger nr. 148, Weilanden, grootte resp. 21010 m2, 22860 m2, 9520 m2, 18500 m2 en 18270 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4, 4, 3/4 en ?; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 373, legger nr. 148, Bouwland, grootte 22360 m2, klasse onbebouwd 5; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 389 en 392, legger nr. 148, Bouwlanden, grootte resp. 13890 m2 en 16680 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 20. 2; (bron Kad. Atlas Oostd. dl. ); Nijkerk, Sectie C, 1832; D.F. te HRL, eigenaar van perceel nr. 691, legger nr. 118, Weiland, grootte 12840 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Oostdl. dl. ); id. van perceel nr. 692, legger nr. 118, Bouwland, grootte 5290 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 715, 716 en 717, legger nr. 118, Bouwlanden, grootte resp. 17270 m2, 16130 m2 en 25210 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2/3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); D.F. eigenaar van perceel nr. 220 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, stal, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 606 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, huis en erf, 160 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 935 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, pakhuis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 940-944 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, resp. huis en tuin, tuin en huisje, pakhuis en erf, huis, huis, resp. 196, 390, 48, 48 en 35 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180, 6, 20, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 947-950 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, resp. huis en erf, huis, zeepziederij, huis, resp. 35, 24, 250 en 54 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 6, 240 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 955 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832); id. van perceel nr. 981 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, stal en wagenhuis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 43); id. van perceel nr. 991a te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Dirk Fontein geb 7 dec 1801 HRL, 1e huwt met Jetske Sibrands Wybenga op 22 dec 1825 Franeker, 2e h op 28 mei 1856 ... , zv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen, huw.get. bij A. Harmens en B. Fontein, zeehandelaar, broeder bruid 1839, id. bij J. Hofstede en D. Fontein, broeder bruid. 1825; id. bij S.S. Wybenga en A. Fontein, broeder bruid. 1833, id. bij A. van der Hoop en D. Fontein, broeder bruid. 1834, A 13 mei 1857 Salwerd; BS huw 1825, ovl 1830, huw 1833, huw 1834, huw 1839, BS Franeker huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK FONTEIN
Dirk Foppes zie: Bakker
Dirk Foppes D.F. en Geerje Jans, beide van Dronrijp, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn op vertoonde getuigenis alhier getrouwd op den 18 dier maand; kind: Foppe Dirks, geb 15 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Gertje J.
Dirk Vormer zie: Wiersma
Dirk Fossenberg D.F. enb Marijke Berends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirk Fransen zie ook: van Laan; geb 13 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Frans Dirks en Eeltje Engberts
Dirk Freerk zie: Fontein, 2x van Getsen, Ruyf
Dirk Galenkamp geb 16 jun 1788 HRL, inschrijfnummer 5161, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Dirk Geerts zie: van der Woude
Dirk Geerts ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL, zv Geert Rekkers en Jetske Pijtters
Dirk Geerts huwt met Aafke Cornelis, kind: Gertie Dirks, ged 31 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: Geert Dirks, ged 21 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: IJmkie Dirks, ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL
Dirk Geerts lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Dirk Geerts ovl 29 dec 1794 HRL, oud 70 jaar
Dirk Geerts D.G. en Sijtske Broers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirk Gerardus zie: Daams
Dirk Gerbens ende Trijntie Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Cornelis, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Dirk Gerrits zie: Smits
Dirk Gerrits huwt met Antje Arjens, kind: Arjen Dirks, ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL; D.G. ende Antie Arjens, beyde van HRL, huw.aang. 13 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd Johannis Fransen, desselfs Stiefvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dirk Gerrits ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Goikjen Dirks
Dirk Gerrits ged 24 jun 1756 Westerkerk HRL, zv Gerrit Klaasses en Claare Aarts
Dirk Gerrits ovl voor 1739; rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan de weduwe D.G. f. 13:0:0 terzake weefloon van 2 stukken doek ten behoeve van het Weeshuis, 26 aug 1738, kwit. no. 24 (GAH1068)
Dirk Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 27:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van D.G. en Bastiaan Fokkes, 12 jan 1808 (GAH1140)
Dirk Gerrits geb 6 feb 1779, geb 28 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Dirks en Dieuke Hanses
Dirk Gerrits geb 2 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Dirks en Dieuke Obbes
Dirk Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:0:0 weegens dragen en meeten van 6 schou turf, ord. no. 12, 18 nov 1730. (GAH1060)
Dirk Gerrijts huwt met Trijntie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1770
Dirk Geugjes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 54:0:0 terzake 12 schouw turf t. b. v. het Weeshuis, 17 dec 1739, kwit. no. 1 (GAH1070)
Dirk Giesen huwt met Lijsbeth Sijbrens op 26 feb 1797 HRL, N.H., soldaat in 6e Compagnie 2e Bataillon 4e halve Brigade in 1797, kind: Trijntje G, geb 7 nov 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801
Dirk van Golbering ontvangt van het gemeentebestuur voor 2 metalen potjes, 23 sep 1793: f. 52:6:8; (geen boeknr. vermeld)
Dirk Gooitses zie: Bijlsma
Dirk van Gorkum ovl voor 1862, huwt met Antje Johannes Frank, kind; Boukje vG, geb 1787 Leeuwarden; BS ovl 1861
Dirk Greydanus geb 1797 HRL, ovl 9 nov 1828 HRL, huwt met Cornelia Mollema op 30 nov 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 12 en 19 nov 1826, huw.get. bij F. van Esta Tjallingii en C.A. van Enschut, kantoorbediende, 1820, id. bij P.A. Braams en E.C. Mollema, openbaar notaris, aangehuwde broeder bruid. 1827, id. bij F. van Esta Tjallingii en I. Greidanus, broeder bruid. 1828 zv Petrus G, en Catharina Vellinga; BS huw 1820, huw 1826, huw 1827, huw 1828, ovl 1828
Dirk de Groot geb 1810 ... , huw.get. bij H.J. de Rooy en E.L. Visser, werkman, wonende te HRL; BS huw 1839
Dirk Haitses zie: Damstra
Dirk Hansen zie: van der Wey, Zijlstra
Dirk Hansen Donderdag den 8 mrt 1798; Het gerecht ordinaires Vergadert zijnde, wierde geleezen, den Requeste van D.H. en Jan Haayes, bei Burgers ter deezer Steede, zijnde van den navolgende inhoud; Aan het Gerechte der Stad HRL; Geeven met Verschuldigde Eerbied te kennen D.H., Snikschipper van hier op Sneek, en V.V. en Jan Haayes Varendsgezel, beide Burgers en Inwoonders van deeze Stad, dat de laatstgemelde van de Eerstgenoemde in Coop heeft overgenoomen, deszelfs half Snikschip Cum omnibus annexis, met de Gerechtigheid van het Veer. Verzoekende de Supplianten dat UWL dit Transport gelieven te accordeeren aangezien er geen overdragt mag geschieden dan met voorkennisse van de Regeering, Zoo als ook niemand hetzelve Veer bevaaren mag, ten zij hij daar toe door de Regeeringe aangesteld is, en den Eed van Getrouwe bedieninge heeft gepraesteerd, al waaromme de laatstgemelde der Supplianten gedienstig Verzoekt dat hij daar toe door UWL mag werden aangesteld onder offerte van den gerequireerden Eed in handen van het Gerechte te willen afleggen; Waar op gedisponeerd is als volgt; Het Gerechte accordeert het Transport ten deezen Requeste gedagt, en stelt mitz deezen den meede Suppliant Jan Haayes aan tot Schipper van hier op Sneek en V.V. op het Reglement daar toe Staande, en Praestatie van den Gerequireerden Eed. (b43)
Dirk Hansen Woensdag den 23 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, is nog D.H. Gortmaakersknegt alhier, goedgevonden, om van huiden af, deszelfs Huisvrouw Welke thans zeer ziek legt, behoorlijk te mainolineeren, bij poene van een Pond groot zoo hij hier aan niet voldoet. (GAH44); Donderdag den 24 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog D.H. Gortmakersknegt alhier ten ernstigsten aangemaand, om zijne vrouw behoorlijk te mainolineeren, dan op zijne klagten dat dezelve zich aan Echtbreuk zoude hebben Schuldig gemaakt, en dat hij zich om die reedenen, Vermeend van haar ontslaagen te achten, is hem geordonneert om binnen tweemaal vierentwintig uuren, daar van de bewijzen te Produceeren, ten einde de Raad in Staat gesteld wierde, op zijne klagten behoorlijk Informatie te konnen neemen. (GAH44); Maandag den 28 jan 1799; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, is D.H. Gortmaakerskngt alhier, Welke door den fiscus geciteerd was, om betaalinge van Ses Car Guldens boete ter zaake disobedientie aan de ordre van den Raad om deszelfs Huisvrouw behoorlijk te mainolineeren, en als nog halstarrig bleef weigeren, die boete te betaalen of zijne Huisvrouw overeenkomstig die ordre van den Raad te mainetineeren als zijnde de voorgewende beschuldigingen tegens zijne vrouw, op niets beduidende dingen uitgekoomen is dezelve gecondemneert om tot Donderdag Middag te water en brood, in de Pekelkuip gedetineerd te worden. (GAH44); Nog staande de Vergadering heeft D.H. nadat hij eenige ogenblikken in de Pekelkuip gezeeten had, en over het gepasseerde zijn Leedweezen betoonde, aangenoomen om deszelfs vrouw van zijne geringe verdiensten, na vermoogen te ondersteunen, en verders nog van deezen dag Ses CarGuldens, in handen van der Praesident te Consigneeren, tot goedmaaking der kosten van zijn vrouw in haare Ziekte:Waarop hij van alle verdere Straf is bevrijd, en geconsidereert dat de boete door de reeds ondergaane Straf was gequeeten. (GAH44)
Dirk Harings zie: Ruurda; HARINGS, DOETJE
Dirk Harmens zie: Gramberg
Dirk Harmens en Antie Wybes, beide van dese Stadt, huw.aang. 1 dec 1736 HRL; Coram Preside Hania, comende voor de Bruit desselvs vader Wybe Wybes; huw.aang. HRL 1736
Dirk Hayes ged 16 feb 1766 Westerkerk HRL, zv Haye Jelles en Sijbrigie Dirks
Dirk Hayes huurt plekje grond op het Kerkhof 1800-1810
Dirk Heeres huwt met Engeltje Jans op 26 sep 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Dirk Heins huwt met Maartie Dirks, kind: Trijntie Dirks, ged 27 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Bauckje Dirks, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL
Dirk Heins huwt met Maria Wubes, beide van Almenum, geproclameert 8, 15 en 22 en getrout den 24 Feberwari 1755; kind: Bauke Dirks, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL, moeder als Maatje Wabes; kind: Wabe Dirks, ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Marij Wabes
Dirk Hendriks zie: Faber, 2x Haagsma, Sweering, de Vries
Dirk Hendriks ende Mayke Johannis, beyde van HRL, huw.aang. 18 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Nanning Willems, desselfs oom; huw aang. Gerecht HRL 1733
Dirk Hendriks ged 19 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Gerbens en Antje Hendrikz
Dirk Hendriks ged 30 aug 1746 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Dirks en Trijntje Harmens
Dirk Hendriks huwt met Sijbrigje Jacobs, kind: Rinse Dirks, geb 23 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL
Dirk Hendriks D.H. en Riemke Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 jan 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrik Dirks, geb 29 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Dirks, geb 25 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL
Dirk Hendriks D.H. en Trijntje Smits, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd den 12 dec 1784; kind: Hendrik Durks, geb 24 apr 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Lutske Dirks, geb 14 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Lijske Durks, geb 1 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, moeder als T. Jans; dopen Grote Kerk HRLl; kind: Johannes Dirks, geb 31 may 1793, ged 18 jun 1793 Grote Kerk HRL
Dirk Hendriks D.H. en Jeltje Roeloffs, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwd
Dirk Hendriks D.H. en Hiske Tjerks, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 17 jul 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Durks, geb 18 nov 1774, ged 10 jan 1775 Grote Kerk HRL
Dirk Hendriks ovl 16 jul 1790 HRL, oud 45 jaar; ovl 19 mrt 1728 HRL, old 35 jaer; ovl 4 apr 1787 HRL, oud 14 jaar
Dirk Hendriks D.H. en Rinske Sjoerds, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Klaaske Dirks, geb 10 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Dirk Hendriks bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 wegens 1 jaar huyr van 2 morge land, leggende op St Jacobkerk, 3 mei 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:3:10 tersaake verschot door hem gedaan weegens slattingen aan weeshuyslandt leggende op St Jacobsparogchie, ord. no. 7, 3 mei 1730. (GAH1060)
Dirk Hendriks weesvoogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door D.H. bj Reinder Pieters als timmermansknegt verdiend, 19 mej 1774. (GAH1105)
Dirk Hendriks huwt met Maike IJntes, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Dirk Hessels huwt met Aeltje Sijbrandts, kind: Janke Dirks, ged 12 aug 1745 Grote Kerk HRL
Dirk Hessels huwt met Hoykie Sijberens, kind: Sijtske Dirks, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Durks, ged 20 jun 1751 Grote Kerk HRL, moeder als Houkjen S. ; kind: Antje Dirks, ged 13 feb 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Houkjen S.
Dirk Hessels op 7 apr 1727 HRL. ovl zijn dochter, oud 18 jaeren
Dirk Hessels medeweesvoogd Westerhof bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge D.H. bij Simon Fockes met cooperslaan had verdient, 28 feb 1730. (GAH1060)
Dirk Hessels van Franequer, huwt met Acke Jarigs van Almenum, geproclameerd de 27 apr en de 4 en 11 en getrout met attestasie de 20 mei 1760; huw.reg. N.H. HRL
Dirk Hiddes zie: de Vries, de Weerd
Dirk Hiddes geb 27 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Hidde Sipkes en Tietje Dirks
Dirk Hillebrands zie: van Loon
Dirk Honingmans huwt met Johanna Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 okt 1767
Dirk Houtman geb 1774 ... , ovl 28 apr 1816 HRL, zeilmakersknecht; BS ovl 1816; gebruiker van wijk A-009, zeilmakersknegt, eigenaar is Barent Visser & zoon, 1814. (GAH204)
Dirk Hugens medeweesvoogd hopman Buma bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens een lijberale gifte van D.H. aan het Weeshuys geschonken, 4 jul 1730. (GAH1060)
Dirk Hulshoff huwt met Catharina Jongsma, wonende te HRL 1859; BS ovl 1859
Dirk Huygens Weesvoogd J. Dronrijp ontvangt f. 100:0:0 wegens een legaat hetwelk door de koopman D.H. bij testamentaire dispositie aan het Weeshuis had gelegateert, 16 nov 1742. (GAH1072)
Dirk Jacobs zie: Danser, Nieuwbuur, Smidt, de Vries, Vroegrijp
Dirk Jacobs Marijke Jacobs ende Jan Segers, beyde van HRL, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd D.J., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dirk Jacobs ende Neeltie Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende Voor de bruid Gerrit Douwes desselvs broeder; huw.aang. HRL 1737
Dirk Jacobs huwt met Gertje Dijxsma, kind: Rinske Dirks, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Sijbbe Dirks, ged 3 sep 1741 Westerkerk HRL
Dirk Jacobs ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Dirks en Trijntje Corneelis
Dirk Jacobs ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sijbes en Fokeltje Jakobs
Dirk Jakobs huwt met Trijntje Herkes, kind: Riemke Dirks, geb 3 sep 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL
Dirk Jakobs geb 3 aug 1778, ged 1 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Dirks en Antje Klaasses
Dirk Jakobs geb 12 nov 1776, ged 8 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Sijntje Dirks; geb 7 okt 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Syntje Dirks
Dirk Jacobs Geeft met Eerbied te kennen Antonij Eises Backer binnen dese Stad dat D.J. is komen te overlijden, en daar door Vacant geworden desselvs bediening als sakkedrager alhier welke vacante post den supplnt geerne wenst te vervullen, adresseert zig ten dien einde aan de Tafel van UEd Agtb:gedienstig versoekende UEd:Agtb:gelieven Antonij Eises in plaats van Wijlen D.J. aan te stellen tot mede ordrs koorndrager binnen dese Stad op daar toe staande pligten en profijten, quo facto (:was get:) B: Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t versoek nomineert en eligeert mits desen de supplnt Antonij Eises tot mede ordrs korendrager binnen deese Stad op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden, daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 22 jul 1748 (:was get) Simon Hiddema, (:onder stonde:)Ter ordtie van de Magistr:get:M:V:Idsinga. ; Onder stonde; Op Heden den 22 jul 1748 heeft Antonij Eises den Eed als ordrs rogdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr Hiddema (onder stonde). In kennisse van mij secrts (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jelle Gerrijts ende Janke Gerrijts beide van HRL, koomende voor de Bruit D.J., Rogdrager alhier desselfs steevader, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Jacobs zie ook: van Akkeren; D.J. en Japikjen Aukes Meyer, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sintje Durks, geb 28 sep 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL
Dirk Jacobs Jan IJpes ende IJttje Claases, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs schoonbroeder D.J., 4 Apr 1744; Lammert Sijbrens ende Antje Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid D.J. desselfs swaeger, 1 Aug 1750; kind: Janke Durks, ged 16 nov 1749 Grote Kerk HRL
Dirk Jacobs Gerrit Gerrits ende Jeltie Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruid D.J. desselfs oom, 10 May 1749
Dirk Jacobs huwt met Geeltje Hessels, N.H., kinderen: Geele Dirks, geb 24 feb 1810 HRL; Allert Dirks, geb 12 mrt 1807 HRL, Harmen Dirks, geb 9 mei 1803 HRL; Hessel Durks, geb 29 jun 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1807, 1810; kind: Geele Dirks, geb 24 feb 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL
Dirk Jacobs ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 280:13:0 terzake verdiend metzelloon, kwit. no. 31, ord. 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 99:0:0 wegens arbeidsloon vd schuur op ''t kerkhof, kwit. no. 81, ord. 30 sep 1776. (GAH1060); id. f. 120:0:0 wegens het vloeren ve gedeelte van ''t kerkhof, kwit. no. 107, ord. 5 nov 1777. (GAH1060); rentmeester van het weeshuis ontv f. 40:0:0 vd weesvoogden zijnde verdiende loon van Jacob Bouwes als metselaarsknegt bij D.J. en Sijtse Pieters, 19 jun 1781. (GAH1112)
Dirk Jacobs huwt met Tetje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; D.J. ende Tijtje Clases beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs oom Jelke Jans, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Dirks, ged 31 okt 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Tijtje C. ; kind: Janke Durks, ged 29 mrt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Tijtje Claases
Dirk Jacobs Hendrik Harmens ende Jeltje Jansen, beyde van HRL, komende weegens de bruid D.J. desselfs oom, 17 Apr 1745
Dirk Jacobs huwt met Sijtske Heerts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk; kind: Jan Dirks, ged 8 nov 1764 in de Westerkerk te HRL, de moeder vermeld als: Sijtske Tjeerds; doopregisters N.H. HRL
Dirk Jacobs huwt met Sjoukje Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 apr 1767 in de Westerkerk
Dirk Jacobs huwt met Marta Jans, beide van Leeuwarden, geproclameerd op drie aen een volgende Sondagen en getrout met Attestasie de 2 dec 1770 in de Westerkerk; kind: Jacob Dirks, ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Jakkeles huwt met Antje Lammerts de Haan, kinderen: Jacobus Dirks Tolsma, geb 1769 Boer, Lammert Dirks T, geb 1759 Franeker; BS ovl 1826; 1852 overlijdens
Dirk Jans(en) zie: Bakker, 2x Buisman, Cuipers, Faber, Gorter, Kuik, Lahoo, van der Mey, Mulder, Oudeboon, Park, Roorda, van Straten, Tadema, Trompetter, de Vries, van der Werf
Dirk Jansen Jacob Johannis ende Antie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 14 sep 1737 HRL; komende voor de bruit desselvs Curator D.J., en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn moeder, met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Dirk Jansen Dirk Cornelis ende Marijke Willems, beyde van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd D.J., desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736
Dirk Jansen ged en aangenomen 5 apr 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte man
Dirk Jans ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL, zv Jan Sjouwkes en Tettje Dirks
Dirk Jans D.J. ende Aafke Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL; koomende voor de Bruit desselfs swager Jochum Jochums; huw.aang. HRL 1739; huwt met Aefke Jacobs, kind: Rinske Dirks, ged 14 jun 1740 Grote Kerk HRL
Dirk Jans ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansz en Rinskje Dirks
Dirk Jans geb 27 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Dirks en Doedje Beernts
Dirk Jans geb 25 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Zijtske Dirks
Dirk Jans geb 19 aug 1793, ged 15 sep 1793 Grote Kerk HRL, zv Jan Arends en Jeltje Dirks
Dirk Jansen huwt met Janneke Klaasen, kind: Tjietske Dirks, geb 2 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL
Dirk Jans weesvoogden betalen f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Saeke 1 Jaar Huis Huur van D.J. versch. den 13 may 1810, 22 may 1810 (GAH1142); id. 24 may 1808 (GAH1140); id. 16 may 1809 (GAH1141)
Dirk Jans geb 25 okt 1810, ged 20 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan Dirks en Pietje Klaases
Dirk Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:0:0 (GAH650)
Dirk Jans weduwe woont 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Jansen 1e quartier, links:. -1:0 rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Jansen woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Jansen woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 16:0:0 (GAH650)
Dirk Jansen D.J. van Midlum en Baukjen Jocchums van HRL, komende wegens de bruid Pieter Pieters desselfs oom, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Jansz D.J. en Trijntje Eeltjes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 mrt 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Dirk Jans ovl 8 okt 1804 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Jans Bartel Claases ende Sijbrigje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.J. deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL
Dirk Jans geb 28 nov 1809 HRL, N.H., zv Jan Alles en Hieke Kempes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 28 nov 1809, ged 17 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Ales en Hijke Keimpes
Dirk Jansen huwt met Martje Martens, kind: Maartje Dirks, geb 1786 ... ; BS ovl 1816
Dirk Jans ovl voor 1812, huwt met Tjettje Foppes, mogelijk broer van Froukje Jans; BS ovl 1811; huwt met Tjeerdje Foppes Pettinga, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1764
Dirk Jans huwt met Rigtje Rommerts, kind: Tjeerd Dirks Jobstra, geb 1767 Jubbega; BS ovl 1841
Dirk Jans huwt met Trijntje Sijbrens, kind: Uiltje Dirks eykhout, geb 1755 Franeker; BS ovl 1827
Dirk Jans huwt met Grietje Johannes van Kammen op 14 jan 1798 HRL, komt van Veendam; huw Grote Kerk HRL 1798
Dirk Jans huwt met Grietje Dirks, kind: Bartel Dirks, geb 27 jun 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810
Dirk Janzen D.J. ende Ydske Wybes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Wybe Fongers, 24 Aug 1743; huwt met IJdske Wybes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en getrouwt den 15 dito
Dirk Jans D.J. ende Aegjen Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Sijbren Sipkes, 27 Jan 1748; huwt met Aaghien Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 28 januar en den 4-11 Februa 1748 en ook getrouwt
Dirk Jansen Corporael militair ende Catharina Tjallings, beyde van HRL, aangegeeven door de executeur A. de Haas met schriftelijk consent van des bruids vaeder Tjalling Sopingius, 20 Jun 1750; kind: Trijntie Dirks, ged 12 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, ged 17 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hiltie Dirks, ged 29 jul 1753 Grote Kerk HRL
Dirk Jans van HRL, huwt met Rink Dirks, van Molquerum, geprokclameert den 18-21 en getrout den 26 aug 1753
Dirk Jansen huwt met IJttie Hanses, beide van HRL, geproclameert 1, 9 en 16 mrt 1755 en getr: den 30 Maart
Dirk Jans huwt met Gadske Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov en getrout de 7 dec 1760
Dirk Jans huwt met Hendrikje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1761
Dirk Jans huwt met Aukje Saakes, beide van HRL, geproclam; de 21-28 mrt en getrout de 4 apr 1762 in de Westerkerk; kind: Aukje Dirks, ged 3 jul 1763 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Dirk Jans van HRL, huwt met Jantie Cents, van Franeker, geproclameerd de f. 12:19:26 mei en getrout met attestasie de 2 jun 1765; kind: Sent Dirks, geb 30 nov 1777, ged 11 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Dirks, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antie Dirks, ged 2 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, ged 25 7ber(=sept) 1768 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Jansen huwt met Geertje Sijtses, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 August en getrout de 2 7 ber (= september) 1770 in de Westerkerk; kind: Jan Dirks, geb 26 dec 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL
Dirk Janzon lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 13:16:0 (GAH650)
Dirk Jelles zie: Agema
Dirk Jelles en Aeltie Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 19 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Wybe Wybes, desselfs Vader; huw.aang. HRL 1736
Dirk Jelles ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL, zv Jelle Gerrtis en Janke Gerrits
Dirk Jeltes zie: Wester
Dirk Jeltes ged 2 may 1745 Westerkerk HRL, zv Jelte Gerrits en Janke Gerrits
Dirk Jeltes meester wieldraaier; zie D.J. Wester; voogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verdiend loon van Doede Wieggers bi D.J., meester wieldraiier, in 2 jaer verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 75:0:0 aan dito als wieldraier verdiend, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 42:0:0 in 1 jaar verdiend, 19 feb 1771. (GAH1102); id. f. 54:7:0, 14 mej 1772. (GAH1103)
Dirk Jeltes huwt met Grijttie Jelles Overdijk, beide van HRL, geproclameerd de 24 apr en de 1 en getrout de 8 mei 1763
Dirk Jeltes huwt met Tijttie Tiedes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; kind: Jelte Dirks, ged 21 apr 1771 Westerkerk HRL
Dirk Jentjes zie: Gorter
Dirk Jeppes Arnoldus IJedes ende Reinouw Teunis beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom D.J., 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; Albert Dirks ende Neeltie Dirks beide van HRL, koomende weegens de bruid D.J. desselvs vader die meede verklaerde dat de bruidegoms moeder dit huwelijk accordeerde, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; Pieter Sijtses ende Mayke Tuenis, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid D.J., desselfs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Dirk Jetzes D.J. van Almenum en Aaltje Lijkles van HRL, laatst geproclameert 15 dec 1776 HRL, en getrouwd 22 dec 1776; kind: Trijntje Dirks, geb 27 feb 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL
Dirk Jetses D.J. van Midlum ende Riemke Harings van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, goede bekende, 21 mrt 1789; ondertrouw HRL; D.J. van Midlum en Riemke Harings van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 apr 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum om aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingekomen verklaaring
Dirk Jetzes D.J. en Aukje IJnzes, beide van Almenum, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes zijnde 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwd; kind: Sjoerdt Dirks, geb 31 jan 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL
Dirk Jillerts zie: Jellema
Dirk Johannes zie: Alta, 2x Hollander, de Lange, 2x Margadant, Postma, van Seist, Tjomsma, Tolsma, Visser
Dirk Johannis ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL, zv Johannis Dirks en Akke Piers
Dirk Johannes huwt met Aukje Clazes, kind: Johannes Dirks, ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Durks, ged 24 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Claas Durks, ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL
Dirk Johannes geb 17 nov 1793, ged 5 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dirks en Sijke Jurriens
Dirk Johannes huwt met Aatje Wytses, kind: Aafke Dirks, geb 4 mrt 1788, ged 24 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Dirks, geb 27 aug 1790, ged 14 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Antje W.
Dirk Johannes D.J. en Antje Sikkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Dirks, geb 24 mrt 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL
Dirk de Jong ovl 27 may 1788 HRL, oud 72 jaar
Dirk de Jong ovl voor 1866, huwt met Trijntje Klaases, kind: Klaas dJ, geb 3mrt799 Oost-Terschelling; BS ovl 1865
Dirk Jorrits zie: van der Zee
Dirk Jorritsma ovl voor 1827, huwt met Jeltje Jans, kind: Jan Dirks J, geb 1804 Franeker; BS Franeker huw 1826
Dirk Kaspers zie: Dinhart, Knoop
Dirk de Keizer geb 27 mrt 1811 HRL, zv Willem dK, en Antje Wilkes; BS geb 1811
Dirk Christiaans zie: de Vries
Dirk Christiaens huwt met Getje Sipkes, kind: Hinke Dirks, ged 17 jan 1747 Grote Kerk HRL
Dirk Christiaens huwt met Trijntje Heeres, kind: Heere Dirks, ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL; kind: Heere Durks, ged 5 okt 1751 Grote Kerk HRL
Dirk Christiaans Donderdag den 13 jun 1799 ''s avonds half agt uuren; den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger Gerbrand Pettinga, als President van den Raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud: ''Om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te HRL des morgens te x uur. Fredrik Willem Sapp? woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar door den heer Jean Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam (dom Cit eligeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Fransche kaperschip ''Le Serpent'' Captn Pierre Louis denijs leggende te HRL arrestn. Contra: D.C. van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te HRL en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als Schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wybes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL inthimeerde, om niet met dezelfs schip de Jonge Remmert en de Ladinge Steenkool etc uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben getermineerd en uitgesprooken het verschil over bovengemelde kaperschip tusschen de uitrusters en reeders van de kaper ''Le Serpent'', captn Pierre Louis denijs als orig:arrest en gem:Schipper D.C. als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alles Salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van het verzogte Consent, daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadde geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den Raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de Praestatie van eenige daad tegens de arresteerde inhield welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat den arresteerde of deszelfs schip, daar over op Autoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als den Raad de hunne Considereert) kon of vermogt te werden aangehouden of gearresteerd, althans dan den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede voor het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd; en eindelijk dat zij ook de qualt:van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alles na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezen en zal hier van ten fine van decharge Extract worden afgegeeven aan den Burger Sapp?''. (GAH45)
Dirk Kristiaans geb 29 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Kristiaan Hendriks en Jetske Willems
Dirk Christiaans erven; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); ovl voor 1796; erven betalen aan het gemeentebestuur 1 jaar grondpacht van een plak grond aan de Stadsvesten bij de Bargeburen, 31 jul 1800: 1 Cargld en 10 stuivers; id. over, 1801, 1804, 1805 en 1806; ontvangt van het gemeentebestuur wegens de smitte bij de Zuiderbrug van 14 aug 1795 tot 1 jan 1796, 8 apr 1796: 35 Caroliguldens; id. van 1 jan tot 21 mrt 1796, 18 apr 1796: f. 19:5:0
Dirk Christiaens C.D. ende Aukjen Meiles beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Symon Meylis, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Aukjen Meiles, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; kind: Janke Dirks, ged 23 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Meile Dirks, ged 10 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Christiaan Dirks, ged 9 jul 1741 Grote Kerk HRL; D.C. van HRL, ende Trijntie Heeres van Drijlst, koomende weegens de bruid Douwe Lieuwes met vertooninge van schriftelijk consent van de bruids ouders, 16 May 1750; huwt met Trijntje Heeres, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 May 1750 en doen ook getrouwd; kind: Heere Durcks, ged 9 aug 1761 Grote Kerk HRL; Wouter Jansen ende Baukjen Sipkes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs swager D.C., 27 Sep 1749; Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Douwe Lieuwes aschkarreman deeser Steede, dat hij supplnt wel geneegen was deese Zijne functie te Transporteeren op de persoon van D.C. Mr. IJsersmid ten gedagten Steede, die sulx meede is begeerende Edogh sulx sonder UEd:Achtbh:consent niet konnende nogh vermogende te geschieden. Soo addresseert den supplnt sigh hier over aen de Tafel van UEd:Achtb:Seer gedienstelijk versoekende UEd: Achtb:gelieven D.C. (:in plaetse van de supplnt:) aan te stellen tot meede ordinaris asch Karreman van deese Stad, op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende q:f: etc:Douwe Lieuwes, Requisitus R:J:de Swart, gesw:Clercq; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen tot meede ordinaris Asch karreman deeser Steede, de meede supplnt D.C. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de arme busch tot een gratificatie de soma van veertig Car:gulds Actum den 27 Jan 1751(:was get:) Hendr. Schaaf (:onder stonde:) Ter Ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); den 27 Jan 1751 heeft D.C. den Eed als aschkarreman gedaen in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H:Schaaf en de gestipuleerde veertig Car. gls in de arme busch betaeld. In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); Geeven UEd:Achtb:met verschuldigde eerbied te kennen, D.C. aschkarreman en Sijbren Nannings beide binnen HRL; dat de eerstgemelde geneegen is vermits dagelijx veele occupatien in deese sijne bedieninge heeft, deselve funktie door de laetstgemelde te laaten bedienen, die sulx meede is begeerende; addresserende de supplianten sig derhalven tot UEd:Achtb:met versoek dat UEd:Achtbh:meergemelden Sijbren Nannings tot subst:aschkarreman gelieven aan te stellen, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande quo facto etc get S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek stelt tot subst aschkarreman de meed supplnt Sijbren Nannings Actum den 28 jul 1751. (:was get:)Lourens Tabes(:onder stonde:) Ter Ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); den 28 jul 1751 heeft Sijbren Nannings belooft om sig in deese substitutie nae behooren getrouw en ijverig te kwijten, voor de Hr. Presid:Burgemr. en M:van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als askarreman op 11 apr 1753 over op Lieuwe Tjerks, slagersknecht; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 11:18:0 door de weesjongen Sicke Lieves als smitsknegt bij D.C. verdiend, 18 mei 1756 (GAH1085); president-voogd Videlius betaalt aan dito f. 10:0:0 terzake 3 maanden loon van Sikke Willems als smitsknegt bij D.C. verdiend, 29 nov 1757 (GAH1086); id. H. Videlius betaalt f. 11:15:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen Claas Feddes bij D.C. met smeden verdiend, 30 mrt 1751 (GAH1080); id. president-voogd M.K. Blok betaalt f. 31:10:0 aan dito door de weesjongen Sicke Lieuwes in 1 jaar verdiend met ijsersmeden bij D.C., 2 dec 1755 (GAH1084); ontvangt van het Weeshuis f. 20:0:0 wegens ijzerwerk door hem ten dienste van het Weeshuis geleverd, 22 nov 1757, kwit. no. 16 (GAH1086) id. wegens geleverde rongen ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 227:5:0; id. van de rentmeester van het Weeshuis f. 56:18:0 terzake ijserwerk door hem in het Weeshuis geleverd, 25 nov 1755, kwit. no. 26 (GAH1084); id. wegens 3/4 jaar tractement als askarreman, kwit. op 1 ord, 1 mei 1751: f. 37:10:0 (GAH428)
Dirk Claases zie: Stellingwerf
Dirk Clasen Hendrik Jansen ende Mintie Edsgers, beide van HRL, huw.aang. 26 jul 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Oom D.C. ; huw.aang. HRL 1738; Ernst Jansen ende Trijntie Hanses, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit D.C. ; huw.aang. HRL 1738
Dirk Claesen Tjerk Jacobs ende Aukjen Edsgers beide van HRL, koomende voor de bruid D.C. desselvs oom, 23 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Clasen ovl 13 aug 1790 HRL, oud 71 jaar
Dirk Clasen geeft huisvesting en verzorging aan een kraamvrouw 1746
Dirk Klases huwt met Minke Sierds, kind: Sied Dirks de Wit, geb 1781 Franeker; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente der Stad Franeker. In het jaar Een duizend Zevenhondert en een en tachtig den tienden dag der Maand jan is ged een kind met name Sierd, geb te Franeker op het Vliet den tiende dec zeventien hondert en tachtig, waarvan Vader en Moeder Zijn Durk K. en Minke Sierds. Franeker den 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte een van overlijden en certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijksacte van S.D. de Wit en Wikje Bernardus Kroes dato 11 mei 1815 op Fol. 25 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Dirk Claasen D.C. ende Hiske Bottes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Romke Lantingh bij procuratie, 4 Feb 1747; huwt met Hiske Bottes, beyde van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 feb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Klaas Dirks, ged 27 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Botte Dirks, ged 4 okt 1750 Westerkerk HRL; kind: Hinke Durks, ged 25 aug 1748 Westerkerk HRL
Dirk Claasen D.C. ende Doutjen Doedes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Gerrits, mr. weever, 20 dec 1749; huwt met Doutjen Doedes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 desember 1749 en den 4 jan 1750 en doen ook getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL
Dirk Claases huwt met Grijtie Pijters, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 19 nov 1771; kind: Tjitzke Durks, geb 9 aug 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Dirks, geb 7 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje P.
Dirk Klemeeris ovl 26 mrt 1788 HRL, oud 49 jaar
Dirk de Clerq gebruiker van wijk H-019, candidaat; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); LERK, DIRKJE DE
Dirk Kloppenburg ovl 27 aug 1808 HRL, huwt met Willemke Gerrits, kind: Maria K, geb 1785 ... ; BS huwafk. en huw 1811, huw 1822
Dirk Knoop geb 1801 Wijk bij Duurstede, huwt met Marijek Bruggen op 2 sep 1830 HRL, wonende te HRL, meester timmerman, dv Casper K, (gk), en Hanna Spee (gk), vader ovl Wijk bij Duurstede 31 dec 1820, moeder ovl Wijk bij Duurstede 24 okt 1816; BS huw 1830
Dirk Kok gebruiker van wijk A-218, varensgesel, eigenaar is Schelte van der Hoef, 1814. (GAH204)
Dirk Cornelis zie: Bleeker, de Boer, Boterweg, Lautenbach, Molenaar, (2x), Monsma, Wetzens, Zwaal, Zijlstra, (2x)
Dirk Cornelis Van HRL, ende Akke Sijtses van Leeuwaerden, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, vertonende de bruidegom Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Dirk Corneelis ende M.W., beyde van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Dirk Jansen, desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Marike Willems, kind: Willem Dirks, ged 14 may 1743 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Dirks, ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL
Dirk Cornelis huwt met Aafke Harmens, kind: Cornelis Dirks, ged 21 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Dirks, ged 24 feb 1767 Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis beboet met 10 Goudglds wegens vechterij met Jan deurnat. Na confessie en verzoek om migitatie van straf bij moderatie beboet met 2 Goudglds boven de kosten, 22 jun 1801 (GAH47)
Dirk Cornelis geactioneerde koemelkers Jelke Tjiedses, Claas Gorter, Hinne Sijbes, Sikke Dirks, Johannes Harmens, Lammert Dirks, D.C. en Taeke Heeres. Zouden overtreden hebben Art. 5 van de specien. Bovengenoemden bevinden zich in bekrompen omstandigheden en zijn volstrekt ongelukkig als zij voor hun gelijk zouden moeten procederen, ter voorkoming van betaling van dubbel hoorngeld. Oorzaak: bij controle in dec 1802 werden meer koeien aangetroffen dan in jun 1802 werd opgegeven. Kopers en verkopers hebben aangegeven wanneer koeien werden verkocht, zodat er geen nadeel in de te betalen penningen op de beesten is voorgekomen. gemeentebestuur verzoekt namens de koemelkers de zaak te onderzoeken en bij vrijpleiting hun van de opgelegde boeten te delibereren, 27 mei 1803 (GAH49); zijn met z''n allen ge?ntameerd door de commissie van der Burg tot het verlenen van provisionele status. Is in onderzoek gegeven, 6 jun 1803 (GAH49)
Dirk Cornelis koopt een huis van Sijbrand Hingst, Jan Hannema en dr. Henricus J. Westra in qualiteit als geauthoriseerde administratoren van de boedel en nalatenschap zo ook executeurs van het testament van wijlen Baukje Feytama huisvrouw van wijlen Schelte Wybenga in die qualiteit 8 pondematen greidland gelegen buiten de Bildtpoort voor 3720 Caroliguldens op 20 jun 1801; koopt een huis van Wybren en Jan Broers voor f. 68:15:0 op 27 mrt 1802; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd zand op de Kleine Sluis en bij het huis van de heer Tuinhout, ord. 31 dec 1808: 14 Caroliguldens, en voor hetzelfde 1 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverd wrak, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 6:8:0; id. wegens geleverde ballast, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 4:16:0
Dirk Cornelis bleker buiten de Bildtpoort; verzoek van D.C. en Claas de Beer om met uitsluiting van anderen, te mogen fungeren als vaste huurders van scheepsvolk voor koopvaardijschepen, 12 mrt 1804. Afgewezen 29 mrt 1804 (GAH50); ontvangt per jaar f. 12:10:0 van J.D. Zeylmaker wegens vrije reed en drift, voet- en gangpad, naar en van de lijnbaan, toebehorende aan J.D.Z. de Stad betaalt de resterende f. 2:10:0, 31 mei 1804 (GAH50); aan D.C. afgegeven een ordonnantie groot f. 10:0:0 wegens vrije reed over zijn land aan de gebruiker van een perceel Stadsland thans in gebruik bij Paulus de Boer, 6 okt 1803. (GAH49); id. voor het presteren van een vrije passage over zijn land naar de Stads landen, 16 Slachtmaand 1809: f. 12:10:0; id. 4 Wijnmaand 1810: f. 12:10:0 ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 ter zake 1 jaar bleekloon, 23 jun 1795, quit. no. 25 (GAH1127); id. 1 dec 1796, quit; no. 31 (GAH1128)
Dirk Cornelis rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van Claas Jarigs Bretton f. 70:0:0 door de weesjongen D.C. in 2 jaar verdiend met hoedenmaken bij C.J.B., 12 apr 1736 (GAH1066)
Dirk Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ballast, 31 Wintermaand 1810: f. 6:8:0
Dirk Cornelis geb 10 feb 1809, ged 14 feb 1809 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Feikes en Janke Martens
Dirk Cornelis weduwe lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 8:8:0 (GAH650)
Dirk Cornelis opzigter, 8e quartier, Buitenbuurt, Bilpoort, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796: f. 13:4:0; ook vermeld met alleen: f. 13:0:0 (GAH650)
Dirk Cornelis lijst geeximeerde personen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuren; bezit 1 overdekte wagen en 1 chais; 1803, 1804, 1805. (GAH650); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0; 1806. (GAH650)
Dirk Cornelis woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Cornelis woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Kornelis D.K. en Feikje Scheltes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 feb 1782 HRL, en zijn getrouwd den 10 mrt daaraanvolgende; kind: Antje Dirks, geb 23 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Dirks, geb 22 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Dirks, geb 23 okt 1795, ged 1 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Dirks, geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en negentig den drie en twintig jun is Geboren Antje, dv D.C. en Feikje Scheltes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 feb 1816
Dirk Cornelis D.C. en Baukje Wijnhouts Leffring, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 6 sep 1778 HRL, alhier getrouwd op den 22 dec 1778
Dirk Cornelis begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 55; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis Jan Gerrits ende Antje Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruyd D.C., 14 May 1746
Dirk Cornelis geboortig van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Wild-schut als Commissaris op 16 apr 1694. (burgerboek)
Dirk Cornelis weesvoogden bet f. 135:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van D.C., 5 apr 1786. (GAH1118)
Dirk Cornelis ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:14:8 voor 5 schouw en 35 korven turf, en voor dragen en meeten etc, kwit. no. 4, 11 nov 1781; (GAH1112)
Dirk Cornelis broer van Antje Cornelis; weesvoogden bet f. 62:9:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het erfdeel van A.C. en Dirk Cornelis, van deszelfs wijl:. grootvader Hylke Sybes aanbe?rfd, 17 feb 1790. (GAH1122)
Dirk Cornelis ovl 20 jun 1801 HRL, huwt met Aaltje Dirks, kind: Eelkje Dirks, geb 1792 HRL; BS huw 1822, ovl 1877; kind: Kornelis Dirks, geb 14 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Eelkjen Dirks, geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 6 jul 1796, ged 24 jul 1796 Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken der sluizen ten dienste van de Stad, 10 sep 1766: f. 646:6:0; id. voor het maken van een secreet in de Stadsgracht, 10 sep 1766: f. 56:10:0; id. voor het maken van de Zuiderbrug, 7 jan 1767: f. 260:16:8; id. ten dienste van de Stad, 7 jan 1767: f. 44:12:8; id. arbeidslonen aan de Havensbrug binnen de Stad, 4 mei 1767: f. 78:10:0; id. voor het afmaken van een nieuwe brug over de Bolswardervaart volgens aangenomen hoop-werk, 21 sep 1767: f. 78:10:0; id. voor het maken van een nieuwe brug en wip bij het Zoutdragershuisje volgens besteding, met enig bijwerk, 12 okt 1768: f. 89:0:0; id. aangenomen hoopwerk en geleverde materialen, 23 okt 1769: f. 228:0:0; id. 3 dec 1770: f. 72:10:0; id. wegens geleverde stukken ijzer of platen, gebruikt op het Stadhuis, 10 feb 1773: f. 10:4:10; id. voor het vloeren van 26 roeden balsteen ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 650:0:0; id. voor kistvullen ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 500:0:0; id. wegens geleverde balken ten dienste van de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 175:15:8; id. verdiend arbeidsloon aan de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 123:17:0; id. afgemaakt heiwerk volgens bestek ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 1451:10:0; id. 5 sep 1770: f. 334:2:8; id. terzake arbeidsloon wegens het opvissen en verwerken van balsteen achter het Geitjesstek en Noorderhoofd, 11 jan 1769: f. 266:12:0; id. aan de Zeewerken op het Noorderhoofd, 11 jan 1769: f. 126:18:2; id. wegens verschoten en verdiend arbeidsloon ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1769: f. 560:19:4; id. 23 aug 1773: f. 7:9:0; id. 1 sep 1773: f. 308:8:2; id. aan het Noorderhoofd, 1 sep 1773: f. 44:0:0; id. gedane diensten ten dienste van de Zeewerken, 31 dec 1777: f. 30:0:0; id. wegens timmerwerk aan het Noorderhoofd volgens besteding, 11 jan 1769: f. 1186:0:0; id. wegens aangenomen heiwerk aan de Zeedijk buiten de Zuiderpoort ten dienste van de Zeewerken, 23 okt 1769: f. 516:10:8; id. aan het Zuiderhoofd, 30 dec 1771: f. 835:6:4; id. wegens geleverde palen aan het Zuiderhoofd, 5 dec 1770: f. 472:10:0; id. aangenomen hoopwerk ten dienste van de Zeewerken, 26 jan 1771: f. 889:14:8; id. terzake van het maken van nieuwe wal aan de noordkant van de kettings ten dienste van de Zeewerken, 30 dec 1771: f. 112:0:0; id. gedane reparatins aan de Zeewerken, 14 dec 1772: f. 125:0:0; id. arbeidsloon aangaande het maken van een gedeelte heiwerk, mitsgaders vloeren voor 8 Caroliguldens, 16 dec 1772: f. 517:0:0; id. wegens aangenomen werk aan de Kleine Sluis, 5 aug 1776: f. 239:10:0; id. wegens reparatie aan de dukdalven, 5 aug 1776: f. 210:0:0; id. wegens aangenomen werk aan de Noorder- en Zuiderhoofden ten dienste van de Zeewerken, 5 aug 1776: f. 894:7:8; id. arbeidsloon en materialen aan de Stadstrekweg, met nog enig bijwerk, 7 jan 1767: f. 419:13:0; id. wegens reparatie aan de Trekweg volgens publ. besteding, 11 nov 1767: f. 557:5:0; id. 1 feb 1769: f. 637:3:0; id. 23 dec 1771: f. 276:0:0; id. wegens geleverde materialen ten dienste van de Trekweg, 31 okt 1770: f. 435:0:0; id. wegens aangenomen werk aan de Trekweg volgens publ. besteding, 21 sep 1772: f. 317:0:0; . id. 20 jan 1779: f. 811:0:0; id. wegens geleverde palen tot de Kerkpoortsbrug, ord. 17 dec 1749: f. 27:15:0 (GAH427); id. tot een premie voor het raster afbreken van het oude Raadhuis dan bij de besteding geconditioneert was, zijnde 24 dagen ''s daags tot 3 gulden, 31 jan 1731: f. 72:0:0 (GAH283) id. arbeidsloon volgens besteding verdiend aan het leggen van een borstlap om het Zuiderhoofd, waarvan 2 roeden zijn voltrokken, 13 sep 1738: f. 143:0:0 (GAH283); id. terzake 1 1/2 roeden heien aan de Stadszeewerken, 13 okt 1738: f. 100:0:0 (GAH283); id. wegens geleverd hout ten dienste van de Stad, 28 okt 1754: f. 21:0:0; id. voor reparatie aan de Stadstrekweg over 1756, 4 okt 1756: f. 264:10:0; id. voor het afhalen en weder aanbrengen van de 4 wijzerborden aan de Grote Toren volgens besteding, 14 dec 1757: 59 Caroliguldens 18 stuivers; id. arbeidsloon wegens het maken van een nieuwe kerkbrug met enig bijwerk, 28 jun 1758: f. 79:5:0; id. voor het vernieuwen van de Leertouwersbrug, 18 okt 1758: f. 47:10:0; id. verdiend arbeidsloon aan de Havenbrug, 23 apr 1759: f. 308:17:12; id. voor het wegnemen van de oude en het maken van een nieuwe Zuiderbrug volgens besteding, 29 aug 1759: 1142 Caroliguldens; id. voor het maken van de Kettingsbrug en verdiend arbeidsloon ten dienste van de stad, 9 nov 1761: f. 286:8:0; id. voor het maken van de Zuiderpoortsbrug, 9 nov 1761: f. 236:8:0; id. wegens verdiend arbeidsloon en geleverde materialen aan en ten dienste van de Stadstrekweg, 11 okt 1762: f. 641:16:0; id. wegens verdiend loon aan de Bildtpoort, 3 jan 1763: f. 460:16:0; id. voor het brengen van keisel op de dijk buiten de Franeker Poort, 3 jan 1763: 28 Caroliguldens en 12 penn; id. wegens aangenomen hoopwerk en verdiend arbeidsloon ten dienste van de Stads Trekweg, 31 dec 1763: f. 588:18:8; id. wegens aangenomen hoopwerk ten dienste van de Stad, 11 apr 1764: 101 Caroliguldens; id. wegens geleverd reid op de Bleek ''De Spijker'', 31 dec 1764: f. 26:5:0; id. verdiend arbeidsloon wegens aangenomen werk van de Kerkpoortsbrug, 3 dec 1764: 332 Caroliguldens; id. voor het vernieuwen van de Turfdragersbrug, 5 aug 1765: 165 Caroliguldens; id. voor het maken van de Franeker Pijpsbrug over de gracht volgens besteding en nog enig ander werk, 5 aug 1765: 159 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor het maken van de brug bij de Franekerpoort en de wip van de grote sluis, met nog enig ander werk, 5 aug 1765: f. 105:10:0; id. voor het maken van de brug bij koopman T. Gratama, volgens besteding, 5 aug 1765: 82 Car glds; id. wegens arbeidslonen en wegens het brengen van hout naar de molen, 30 apr 1766: f. 56:1:8; id. voor het maken van 29 roeden en 5 voeten heiwerk aan het Zuiderhoofd 19 Caroliguldens de roede, met nog enig bijwerk, 2 dec 1754: f. 600:0:0; id. wegens vernieuwing en reparatie aan het Noorderhoofd, 2 jul 1755: 502 Caroliguldens; id. wegens arbeidsloon en expensen bij het maken en repareren van het Zuider- en Noorderhoofd, 2 feb 1755: f. 355:3:12; id. wegens verdiend arbeidsloon aan de zeewerken, 12 mei 1755: f. 440:0:0; id. wegens arbeidsloon en gedane expensen ten dienste van de zeewerken, 4 aug 1756: 371 Crglds en 19 stuivers; id. aan het Zuiderhoofd, 27 sep 1756: f. 240:13:0; id. aan het Noorderhoofd, 4 mei 1756: 33 Car glds; id. wegens reparatie aan het Noorderhoofd, 12 jan 1756: f. 567:6:0; id. wegens verdiend arbeidsloon ten dienste van de zeewerken, 14 jul 1757: 154 Caroliguldens; id. wegens arbeidsloon en expensen verdiend en verlegd bij het repareren van enige zeewerken, 7 sep 1757: f. 355:9:0; id. wegens geleverde steen aan het Noorderhoofd ten dienste van de Zeewerken, 19 dec 1757: 28 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de zeewerken, 19 dec 1757: 172 Caroliguldens; id. wegens reparatien ten dienste van de zeewerken, 3 jan 1759: 227 Caroliguldens; id. wegens heiwerk aan de zeewerken, 19 dec 1759: f. 319:10:0; id. wegens reparatie aan het Zuiderhoofd, 1 sep 1760: 269 Caroliguldens; id. voor het maken van een bank op het Noorderhoofd, 1 sep 1760: 32 Caroliguldens; id. wegens verdiend arbeidsloon aan de zeewerken, 29 dec 1760: f. 193:13:0 id. 9 nov 1761: f. 91:9:0; id. 24 mrt 1761: f. 210:7:12; id. f. 206:7:0 en f. 801:6:4; id. 30 dec 1763: f. 79:4:4; id. 11 apr 1764: f. 785:13:0 en f. 532:15:0; id. arbeidsloon aan het Boomshoofd en 2 ducdalven, 19 dec 1760: 300 Caroliguldens; id. reparatie ten dienste van de zeewerken, 9nov17 61: f. 334:13:0; id. wegens inheien van 5 roeden paalwerk in de zeewerken, 21 dec 1761: 210 Caroliguldens; id. wegens aangenomen heiwerk ten dienste van de zeewerken, 4 aug 1762: 252 Caroliguldens; id. wegens geleverd reid en spijkers ten dienste van de zeewerken, 9jan17 65: f. 97:11:4; id. verdiend arbeidsloon aan het eind van het Noorderhoofd, 31 jul 1765: f. 502:8:0; id. voor het maken van het Noorderhoofd, 7 aug 1765: 22 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens reparatie aan de Trekweg met enig bijwerk en geleverde materialen, 14 okt 1754: f. 481:13:0; id. verdiend arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de Stadstrekweg, 19 nov 1755: 263 Caroliguldens; id. over 1757, 17 okt 1757: 312 Caroliguldens en 15 stuivers; id. het repareren van de Trekweg over 1758, 11 sep 1758: f. 481:3:0; id. 24 sep 1759: 280 Caroliguldens en 5 stuivers; id. over 1760, 19 nov 1760: 280 Caroliguldens; id. over 1761, 9 nov 1761: f. 507:13:8; id. arbeidsloon en geleverde materialen ten dienste van de Stadstrekweg, 3 dec 1764: 564 Caroliguldens en 13 stuivers; id. met enig buitenwerk, 26 mrt 1766: 666 Caroliguldens en 18 stuivers; id. voor het maken van waterbakken voor de Bildtpoort en Franeker Poort, 10 dec 1753: 145 Caroliguldens; id. verdiend arbeidsloon aan het Zuiderhoofd volgens publ. besteding, van 4 1/2 roeden heien en 94 voet, na aftrek van 5 Cargld wegens boete van niet dichtheien der palen, 22 mrt 1740: 260 Caroliguldens; id. wegens reparatie aan het Zuiderhoofd, 22 mrt 1740: 75 Caroliguldens; id. wegens heien 13 roeden en 1 voet paalwerk met het decken slegten der straat en verdere annexen van die strekkende van het hek buiten de Ha-venpoort tot aan de leuningen, ieder roede tot 68 Caroliguldens, volgens publ. besteding van 5 feb 1742: 926 Caroliguldens; id. voor het maken van 10 3/4 roeden heiwerk aan het Noorderhoofd volgens publ. besteding van 14 jun 1741 de roede tegen 148 Caroliguldens met het heien van 22 palen tot 44 Caroliguldens, 28 apr 1742: 1635 Caroliguldens; id. voor het afbreken van enig werk van de Zuiderbrug, volgens publ. besteding van 23 okt 1743, 13 nov 1743: f. 34:10:0; id. arbeidsloon voor het maken van de Zuiderbrug volgens publ. besteding van 13 nov 1743, 22 jun 1744: 460 Caroliguldens; id. verdiend arbeidsloon aan de zeewerken, 1 sep 1751: 45 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens aangenomen en tot genoegen volbracht metselwerk aan de Zeewerken, 1 feb 1751 1227 Caroliguldens; id. metselwerk aan de Stenen Baar bij de Bildtpoort, 20 sep 1747: 28 Caroliguldens; id. arbeidsloon wegens het besalten van 38 roeden walling aan de voet van de Zeedijk buiten de Zuiderpoort, volgens publ. besteding, met enig bijwerk, 28 aug 1752: f. 164:13:0; id. verdiend arbeidsloon aan het Noorderhoofd, 25 okt 1752: 875 Caroliguldens; id. gemaakt timmer- en heiwerk aan de Zeewerken, 9 mei 1753: 350 Caroliguldens; id. wegens het maken van de wal bij de Kleine Sluis, waaronder is begrepen 30 Caroliguldens wegens het inheien van 10 palen 3 Caroliguldens het stuk, volgens aanneming, 26 okt 1740: 200 Caroliguldens; id. voor het maken van 2 bijzondere wallen aan de westkant, ten noorden en zuiden van de Havensbrug, volgens publ. besteding dd 10 dec 1741, 5 feb 1742: 495 Caroliguldens; id. voor het maken van een nieuwe Wasbleekersbrug volgens publ. besteding van 30 jan 1743, 25 mrt 1743: f. 30:10:0; id. samen met B. Rienstra, stadsbouwmeester, geleverde overzeese balken tot de Sackedragersbrug en ten dienste van de Stad, 8 dec 1745: f. 211:5:0; id. levering van eiken palen tot de Hoge Brug en tot voorpaarden(?), 5 sep 1746: f. 196:11:0; id. arbeidsloon wegens het maken en vernieuwen van de Hoge Brug buiten de Franeker Pijp volgens publ. besteding, 30 nov 1746: 93 Caroliguldens; id. voor geleverde overzeese palen tot 1 van de 2 bruggen en tot de Turfdragersbrug, 5 dec 1746: f. 118:1:14; id. geleverd eikenhout ten dienste van de Stad, 13 dec 1747: f. 59:16:0; id. arbeidsloon voor het maken en vernieuwen van het houtwerk om en aan de spits van de Grote Kerktoren, sampt het maken van de stijger, volgens publ. besteding, 5 feb 1748: 380 Caroliguldens; id. geleverde palen tot de Kerkpoortsbrug, 17 dec 1749: 27 -15-2; id. voor het maken van 2 dammen voor de Raadhuispijp, 11 okt 1752: 185 Caroliguldens en 3 stuivers; id. arbeidsloon wegens het afbreken van de muren en afgraven der wallen van de Raadhuispijp, 11 okt 1752: 150 Caroliguldens; id. 1 jaar huur van het excercitieveld ten dienste van de militairen en burgerschutterij over 1786, 25 jun 1787: 70 Caroliguldens; id. voor het maken en repareren van ''s Stads Trekweg volgens publ. besteding, en enig buitenwerk van de Commissarissen onder de hand aangenomen, 14 jul 1740: f. 411:0:0; id. verdiend arbeidsloon en geleverde materialen tot de werken aan de Stads Trekweg dit jaar volgens besteding van 12 jul 1741: 30 okt 1741: f. 831:0:0; id. voor het maken en vermaken van tillen stalten als anderszins ten dienste van de Trekweg volgens besteding van 27 jun 1742, waaronder is begrepen enig gedaan bijwerk volgens specificatie, 8 okt 1742: f. 325:8:0; id. voor aangenomen werk aan de Trekweg over 1743 volgens publ. besteding met enig bijwerk, 27 jan 1744: f. 452:6:0; id. arbeidsloon en geleverde materialen aan de Stadstrekweg, 8 sep 1745: f. 300:0:0; id. 17 okt 1746: f. 320:0:0; id. over 1747, 27 sep 1747: f. 255:0:0; id. over 1749, 24 sep 1749: f. 166:10:0; id. gedaan buitenwerk aan de Trekweg, 1 dec 1745: f. 17:19:0; id. gedane reparatie aan de Stadstrekweg, 12 okt 1752: f. 240:0:0; ontvangt van het Weeshuis f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor het weeskind IJtje Klases, 5 okt 1756, kwit. no. 2 (GAH1085); id. 4 okt 1747, kwit. no. 1 (GAH1086); id. 3 okt 1752, kwit. no. 3 (GAH1081); ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling van zijn verdiend arbeidsloon over het leggen van ingangen door het Zuiderhoofd volgens besteding, sampt enig buitenwerk, 1 dec 1738: f. 388:18:2 (GAH283); id. wegens het maken van stukken op de borstlappen aan het Zuiderhoofd en andere reparatien volgens accoord: f. 50:0:0, en voor het zetten van stukken onder de borstlappen en tussen beiden met hout te vullen, 16 mrt 1739: f. 20:0:0, tesamen: f. 70:0:0 (GAH283); id. terzake arbeidsloon en geleverde materialen aan de Stads Trekweg volgens publ. besteding van 11 jun 1739, met nog f. 38:4:0 terzake enig bijwerk aan dezelfde Trekweg gemaakt, volgens rekening en besteding onder de hand door de Stadsbouwmeester en timmerbaas met hem gemaakt onder korting echter van 10 Car glds wegens huur van de Stadspraam bij hem gebruikt, 28 sep 1739: f. 593:4:0 (GAH283); id. wegens leverantie aan de Trekweg volgens accoord door de heren Hania en Schaef met hem aangegaan, 30 dec 1739: f. 45:0:0 (GAH283); id. voor het wegbrengen van 74 pramen modder de praam 22 1/2 stv, 2 jun 1738: f. 83:5:0 (GAH283); id. voor 71 pramen, 9 jun 1738: f. 76:4:0 (GAH283); id. 74 pramen, 16 jun 1738: f. 83:5:0 (GAH283); id. 93 pramen, 30 jun 1738: f. 106:4:8 (GAH283); id. 85 pramen, 7 jul 1738: f. 95:12:8 (GAH283); id. 78 pramen, 15 jul 1738: f. 87:15:0 (GAH283); id. 123 pramen, 21 jul 1738 f. 138:7:8 (GAH283); id. 87 pramen, 28 jul 1738: f. 97:17:8 (GAH283); id. 79 pramen, 4 aug 1738: f. 88:17:8 (GAH283); id. 74 pramen, 11 aug 1738: f. 84:7:8 (GAH283); id. 51 pramen, 18 aug 1738: f. 57:7:8 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 52:13:0 wegens arbeidsloon van timmerwerk ten behoeve van het Weeshuis, 22 mrt 1746, kwit. no. 8 (GAH1075); id. f. 46:4:0, 3 jan 1747, kwit. no. 2 (GAH1076); id. f. 62:18:0, 12 sep 1747, kwit. no. 21 (GAH1076); id. f. 50:0:0 terzake 5 jaar kostpenningen voor het weeskind IJtie Claases 1 okt 1748, kwit. no. 4 (GAH1077); id. f. 10:0:0 voor 1 jaar, 26 okt 1753, kwit. no. 3 (GAH1082); id. 30 sep 1749, kwit. no. 5 (GAH1078); id. 6 okt 1750, kwit. no. 3 (GAH1079); id. 5 okt 1751, kwit. no. 3 (GAH1080); id. 1 okt 1754, kwit. no. 2 (GAH1083); id. 7 okt 1755, kwit. no. 3 (GAH1084)
Dirk Cornelis koopt greidland in 1802
Dirk Cornelis huwt met IJtje Jacobs, commandeur der lootsen, kind: Cornelis Dirks Molenaar, geb 1767 ... ; BS geb 1811, ovl 1812
Dirk Cornelis D.C. ende Trijntie Tjerks beide van HRL, komende voor de bruid Douwe Gosses haar neef en vertoonde verklaringe van des bruits Curatoren tot Consent in desen, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Trijntje Tjerks, beyde van HRL, sijn geproclameert 28 okt en den 5-12 nov 1742 doe ook getrouwt
Dirk Cornelis zie ook: Molenaar; huwt met Geeske Claases, beide van HRL, geproclameert de 10-17 en getrout de 24 aug 1760; kinderen: Kornelis Durks, geb 8 jul 1766 en Klaas Durks, geb 8 jul 1769, ged 15 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Dirks, geb 15 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Durks, ged 26 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: IJebeltje Durks, ged 17 okt 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis van HRL, huwt met Marijke Jans van der Meulen, van Almenum, geproclameerd de 17-24 apr en getrout de 1 mei 1763
Dirk Cornelis Christiaan Bruining en Antje Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest D.C., deszelfs oom, 2 feb 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Gerrijts ende Rinske Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.C. deszelfs oom, 5 jul 1788; ondertrouw HRL
Dirk Kortlang ovl voor 1827, huwt met Hiltje Heikamp, vlgs ovlakt vrouw 1 kind; BS huw 1826; wed. D.K. gebruiker van wijk C-149, winkeliersche, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); D.K. ende Hiltje Heidkamp, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd proc. S. Rienstra, goede bekende, 29 may 1790; ondertrouw HRL; D.K. en Hiltje Heidkamp, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lubbe Durks Kortlang, geb 18 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Fokko Dirks Kortlang, geb 28 jan 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als H. Heidkamp; woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Kraayer oud 52 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; VT1839; D.K. eigenaar van perceel nr. 1464 te HRL, zeekapitein, woonplaats Amsterdam, legger nr. 386, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Dirk Cramer Jacobus Rieman ende Lijsbeth Cromhuisen, beide van HRL, komende wegens de bruid D.C., 4 Sep 1751; Hendrik Cramer ende Rebecca Heisink, beide van HRL, komende wegens de bruidegom D.C. sijn broeder, en wegens de bruid Christiaan Borman, alhier, 9 Oct 1751
Dirk Krayer geb 1783 Gorredijk, ovl 2 jun 1856 HRL, huwt met Wybkje Ottes Kamp op 23 sep 1810 HRL, komt van HRL, N.H., zv Andries K, en Trijntje Freerks Oosterbaan; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; D.A.K. en Wijpkje Ottes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL
Dirk de Krou gebruiker van wijk F-228, sjouwer, medegebruikers zijn Hendr. Knipper wed. Romke Agema, schoenlapper, Jac. Strelitz wed., eigenaar is de Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Dirk Lagendijk huwt met Sophia Bouwes, kind: Louise L, geb 1797 Leeuwarden; BS ovl 1845
Dirk Lammerts huwt met Jouwerke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 okt en getrout de 3 nov 1771
Dirk Lautenbach woont in 7e quartier, huisno. 161, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, 1 may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 30:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Dirk Lautenbach ovl voor 1815; zie ook: Johannes Jans; voogden bet f. 21:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 7 maenten verdiende loon door Albert Wiegers bi D.L. verdiend, 12 mei 1773 versch. (GAH1104); id. f. 30:0:0 aan dito sijnde de verdiende loon van Johannes Hoffius, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 44:0:0, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 45:0:0 als schoenmakersknecht bij D.L., 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 36:0:0 door Hendrik Geerts (mogelijk dezelfde als Hendrik Gerrits), bij D.L. verdiend, 20 jun 1779. (GAH1110); id. f. 55:0:0 voor verdiend loon van Hendrik Gerrits (mog. dezelfde als Hendrik Geerts) als schoenmakersknecht bij D.L., 15 jun 1781/(GAH1112) wed. D.L. gebruiker van wijk E-235, medegebruiker is Jetse Lens wed., eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:10:0 van de weesvoogden ter zaake 2 Jaar huur van Jacob Jelles, werkende als schoen makersknegt bij D.L., 30 nov 1801 (GAH1133)
Dirk van Leuven huwt met Louisa Agate Winter, zie aldaar
Dirk Lieuwes zie: Bakker
Dirk Lieuwes burger te Dokkum op 8 sep 1683, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 157401798)
Dirk Lieuwes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Lieuwes ovl 26 jul 1804 HRL, oud 30 jaar
Dirk Lieuwes D.L. en Wobbeltje Okkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lucas Pieters, deszelfs neef, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Dirk Lieuwes Johan Jacob Weyer ende Simontje Monses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.L., deszelfs broeder, 3 nov 1787; ondertrouw HRL
Dirk Lieuwes ovl voor 1812, huwt met Sjieuwkje Carels Bouwman; BS huw 1812
Dirk Lieuwes ged 7 dec 1745 Grote Kerk HRL, zv Lieuwe Dirks en Hijke Tjeerdts huwt met Tettje Bastiaans, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; kind: Hyke Dirks, geb 28 sep 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: T.B. Oberius; kind: Lieuwe Durcks, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Durcks, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Dirk Lodewijks huwt met Antie Sierks, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 nov en getrout de 14 dec 1766; kind: Dirk Dirks, ged 15 sep 1767 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Dirk Lourens zie: Koster, Kuipers
Dirk Louws Franeker, Sectie A, 1832: wed. D.L. eigenaresse van percelen nrs. 132 en 133, Huizen en Erven, legger nr. 301, grootte resp. 114 m2 en 140 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 27; (bron: Kad. Atlas Fran, 1832)
Dirk Louwerens Geeft met schuldige eerbiedt te kennen Johannis Jansen gesw: turfdrager binnen UEd Achtb:Stadt hoe dat hij genegen was dito ampt over te dragen op eenen D.L., mede binnen dese Stad. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UEd. Achtb: niet kan geschieden soo versoeken de supplntn met vorige eerbiedt dat UEd. Achtb:dese overdragt gelieven te accordeeren on over sulx de persoon van D.L. tot ordrs gesworen turfdrager aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc (Was get. ), B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraet acoordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van D.L. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 21 aug 1737, (Was get) Hendrik Schaaff, Ter Ordtie van de Magistraat M. van Idsinga. ; Onder stonde; den 21 aug 1737 heeft D.L. den eed van getrouwigheid als turfdrager coram preside H. Schaaff gepresenteerd, In Kennisse van mij M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit D.L. meede ordrs turfdrager binnen Ued. Achtb:Stadt, hoe dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito ampt over te dragen op eenen Willem Gerbens mede Burger alhier ter stede. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent van Ued Achtb:niet vermag te geschieden soo versoeken de supplnten met veel eerbiedt dat Ued Achtb:deese overdragt gelieven te accordeeren, en over sulx de persoon van Willem Gerbens tot meede gesworen turfdrager in de plaatsse van D.L. aan te stellen, en dat op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande q:f:etc., (Was get. ), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeerd mits desen de mede supplnt Willem Gerbens tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligen profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de heer presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 3 feb 1738, (Was get. ), Junius Munter Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3 feb 1738 heeft Willem Gerbens den eed als turfdrager gepresteerd coram preside Schrik In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Willem Gerbens ende Sieuke Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit D.L. ; huw.aang. HRL 1739
Dirk Lijcklama à Nijeholt huwt met Bregtje Johannes Vettevogel, kinderen: Klaaske LaN, geb 10 apr 1798 HRL, Tietje LaN, geb 22 nov 1805 HRL, Johannes LaN, geb 3 jul 1802 HRL, N.H., medicijne doctor en wonende te Enkhuizen in 1823; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS ovl 1823; D.L. ? N. ende Bregtje Johannes Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangave geschied op vertoonde Procuratie, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; D. LaN. en Breghtje Johannes Fettevogel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Dirks Lijklama ? Nieholt, geb 17 feb 1793, ged 17 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Dirks Lijklama ? Nijholt, geb 14 sep 1794, ged 12 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Dirks Lijklama ? Nieholt, geb 18 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Dirks Lijklama a Nieholt, geb 10 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 68:4:0 ter zaake geleverde medicinen, 24 dec 1793, quit. no. 43 (GAH1126); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 voor de tijd van 6 maanden waer meede die post beswaerd is, 16 jan 1806, (marktgelden) (GAH1138); id. 28 jul 1806 (GAH1138); id. f. 80:17:0 ter Zaeke 21 Weeken Marktgeld, 29 nov 1806 (GAH1138); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Corformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor H:Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers D.L. ?. N. en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, D.L. ? N. en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren, ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S'' voor demiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. en zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missiveden 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhietr te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Vanberigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 1798 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal D.K. ; Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p)aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Dingsdag den 24 jul 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, is goedgevonden aan Het departement van Huishoudelijke Zaaken het navolgende berigt te verzenden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! Wij hebben hier nevens de Eer, weder aan UWL in te zenden den Requeste van D.L. a. N., Waar op ter voldoening aan UWL aanschrijvinge van den 13de deezer zeer reverentelijk is dienende voor berigt; Dat ter gelegenheid eenige Cooplieden van het Bild, zig van het gepasseerde voorjaar bij het diestijds no exteerend Provinciaal Bestuur bij Requeste beklaagden over eene geringe belasting, welke zij alhier van de Aardappels die onder de Jurisdictie van deeze Stad gelost, in scheepen gelaaden, of in kelders opgeslaagen wierden, moeste betaalen, hebben wij op dat Request (als in onze handen gesteld zijnde) gediend van berigt, volgens bijgaande Authenticque Copia Sub. A, waar toe wij de vrijheid neemen UWL te renvoyeeren en tevens te zeggen, dar daar op is gedisponeerd invoegen bijgaande Copia Sub. B. hoe billijk, of onbillijk dit Dispositijv is, zullen wij niet beoordeelen, alleen hebben wij gemeend, dit tot eene Inleidinge te moeten neemen, om UWL:de Waare oorzaak onder het oog te brengen, Welk aanleiding gegeeven heeft dat de klagten Van den Burger L. a. N., en te gelijk om UWL te doen ontwaaren hoe diestijds over die zaak bij ons gedagt is, bij welk sentiment wij als nog verblijven; Verders Vermeenen wij omtrent de Post als markmeester van ''t Fruit (voormaals bekend onder den naam van Appelmeeter) UWL te moeten Informeeren, dat wij daar van in de Resolutieboeken of Stadsregisters de 1 ste aantekeningen of Instructie van den 3 aug 1648 en 2 sep 1678, Welke van tijd tot tijd, na omstandigheid van zaaken zijn verandert, en geamplieerd, en in Welke Instructie in dato den 25 okt 1745 de Aardappelen mede bij Ampliatie betrokken zijn, om alle deeze (als ''t waare) Verstrooyde Stukken bij een te brengen, hebben wij dienstig geoordeeld, eene nieuwe Instructie voor den Bedienaar van die Post te moeten formeeren; Waar bij wij op die Aardappels, Welke in de Haaven of elders gelost, en niet gemeeten worden, als beschouwende dezelve op de Buiten merkt te Werden verkogt pr Ton agt penn:ten voordeele van de Merktmeester hebben gesteld, Verders vinden wij in alle voorige aantekeneingen vermeld dat den Appelmeeter van het Fruit, Welk niet word gemeeten, half zoo veel Salaris zal genieten, als van dat geene Welke gemeeten Word, hetgeen onzes oordeels klaarlijk aanleidinge geeft, van te denken dat deeze post voormaals ingesteld is, om iemand te hebben die toeversigt zouden houden (zoo als den Merkmeester ontwijffelbaar verpligt is) dat ieder zijn behoorlijke maat bekoomt, een oogmerk waarlijk Heilzaam, en het geen na ons inzien, geene belemmering aan de Negotie kan toebrengen; Wijders zenden wij hier neevens, ingevolge UWL versoek eene Copia van de Instructie voor de Merkmeester Waarmede wij, vertrouwen aan UWL:Wel meeninge te zullen hebben voldaan, en verblijven na Toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 24 Juij 1798 het 4de Jaar der Bataafsche vrijheid. (44); Maandag den 20 Augt 1798; den Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Gehoord het rapport van het departement van huishoudelijke Zaaken op den requeste van D.L. a. N. zig beklaagende over eene Resolutie van het Intermediair Administratif Bestuur van dit voormaalig Gewest van den 14 Febr. 1798, waar bij het Geregte van HRL is geordonneerd om de belasting welke betaald word van aardappelen, welke buiten de Sluis en de Haven gestort en gelaaden worden op te heffen, en dus haaren Merkmeester te verbieden van voortaan merkt of Tongeld te vorderen, van hun, die in de haaven of Stroom aardappelen mogten koomen te laaden of te lossen, en geconsidereerd zijnde, dat gemelde Resolutie veel verder zig uitstrekt, dan het verzoek waar op dezelve is genoomen, waarbij alleen de vrijheid van voorschreeven belasting Verzogt wierde Wanneer buiten de Stad en op Stroom, gelost en gelaaden word, welk verzoek alleszints billijk is, daar voorschreeven Resolutie verkeerde denkbeelden van het Locale van HRL oplevert, en strijd met de Instructie van de Marktmeester welke in den jaare 1796 door de Commissie Waarnemende de Zaaken van het Collegie aan de finale dispositie van het Gerechte van HRL is overgelaaten; Is na deliberatie Conform het Rapport beslooten de Resolutie van den 14 Febr. 1798 bovengemeld in te trekken buiten effect te stellen, en de zaak der heffing van de belasting over aardappelen voorengedagt, voor zo verre dezelve gelost en gelaaden worden binnen de Jurisdictie der Stad HRL, aan de Raad der Gemeente aldaar over te laaten, wordende de boom aan de Zeekant gerekend des Stads Jurisdictie te bepaalen, hebbende dus een ieder de vrijheid om zonder voorschreeven beswaar in de buiten of zogenaamde Rommelshaaven te laaden en lossen alleenlijk observeerende de bepaalingen door den buiten Havenmeester ingevolge deszelfs Instructie voor te schrijven; Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 16 aug 1798 4de Jaar der B:vrijheid. (44); Welk aangenoomen is voor berigt, en Informatien zijnde wijders goedgevonden, den Markmeester D.L. a. N. te Authoriseeren zoals geauthoriseerd word bij deezen, om de merkt en Tongelden der aardappels wederom volgens zijne Instructie zoo als voorheen in te vorderen, des observeerende het Poinct omtrent de Jurisdictie in dier voegen het zelve in bovengedagte besluit bepaald word; en zal hier van Extract aan de Merktmeester L. a. N. worden afgegeeven, om hem te dienen voor berigt en Authorisatie. (GAH44); Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, Sijmon Zalverda f. 30:0:0, D.L. f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43); Donderdag den 7 sep 1797; de Geregte der Stad HRL, wierde nog uit aanmerkinge dat zedert de Introductie der algemeene Burgerbewapening met den aankleeve van dien, de Wagtgelden voormaals onder directie vande Burger krijgsraad ingezameld, thans Stadswege moesten werden geincaasserd, in omvraage gebragt, of men den Burger D.L. a. N. Welke Weegens den Burger Krijgsraad met de administratie der Wagtgelden was gechargeerd geweest, en die administratie nog waarnaam, daar in zoude laaten Continueeren, dan of men daartoe een ander geschikt persoon zoude benoemen, Waarop bij meerderheid van Stemmen beslooten wierd, ende Sulks wel uit Consideratie, dat den Burger L. a. N. behalven dat Stadswege met eene voordeelige post gebeneficeerd Was, een ander geschikt pesoon tot administrator over de Wagtgelden aan te Stellen, onder den tijtul van ontvanger der Wagtgelden, en is daar toe bij pluraliteit van Stemmen benoemd den Burger Henricus Strooband, alles op Instructie nader te bepaalen. (GAH43); Donderdag den 19 okt 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts aan den Burger D:L. a. N. voor den tijd dat dezelve zedert de Introductie van de gewapende Burgermacht de administratie van de Wagtgelden gehad heeft voor deszelfs moeite toegelegt f. 1 1/2% van de ontfangen Summa aan de f. 1176:19:8, bedraagende f. 17:13:8om door de nieuwe aangestelde Ontfanger Strooband betaald te werden. (GAH43); Maandag den 19 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen een ontfangen Extract uit de Resolutien van het Intermediair Administratif bestuur in Friesland, zijnde van den navolgenden Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Resolutien van het Intermediair Administratif Bestuur in Friesland; Geleezen zijnde het Advijs van de Commissie tot examinatie der Requesten, op de Requeste voor eenige Cooplieden en Schippers te St Jcobi en St Anna Parochi, en eenige Ingezeetenen van Minnertsga & Tzummarum (Zijnde het 759. Poinct) inhoudende Versoek om ontheeven te worden van de betaaling van Marktgeld ter Steede HRL wanneer buiten de Stad op Stroom laaden of lossen. Is goedgevonden en Verstaan den Gerechte van HRL te ordonneeren, om de belasting welke geheeven word van aardappelen welke buiten de Sluis in de Haaven gelost en gelaaden worden, op te heffen en dus haaren Merkmeester te verbieden van voortaan markt of tongeld te vorderen, van hun, die in de haven op Stroom, aardappelen mogten koomen te laaden ofte lossen; en zal Extract van deeze Resolutie aan den Gerechte van HRL tot authorisatie en Informatie worden gezonden; Aldus geresolveerd op het Landschaps Huis binnen Leeuwarden den 14 feb 1798 4de jaar der Bataafsche vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den merkmeester van ''t fruit D.L. a. N. de facto op den Raadhuize te doen Compareeren, zo als hij ook Staande Vergadering Verscheenen is, en aan hem gedagte besluit is voorgeleezen en geordonneert zich daar na Strict te gedraagen; wijders wierde beslooten, om de Instructie voor den Merkmeester in dier voege te Altereren. (GAH43)
Dirk Martens zie: de Boer, de Groot, Steenstra
Dirk Martens geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Marten Dirks en Antje Sijjes
Dirk Martens begraven Kleine Kerk, regel 8, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Martens zie ook: Steenstra; D.M. en Doetje Johannes, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Dirks, goede bekende, 2 nov 1788; ondertrouw HRL; kind: Jeltje Dirks, geb 24 feb 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Durks, geb 22 sep 1793, ged 12 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Dirks, geb 3 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL
Dirk Martens huwt met Geertie Keimpes, kinderen: Trijntje Dirks de Groot, geb 1761 HRL, Marten Dirks dG, geb 1771 HRL; BS ovl 1837; 1839 overlijdens; huwt met Geertje Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1765; kind: Trijntje Durcks, geb 30 dec 1772, ged 17 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Janke Durks, geb 13 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Janke Dirks, ged 14 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Marten Durks, ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL; Watze Ages ende Trijntje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.M., deszelfs vader, 6 jun 1795; ondertrouw HRL
Dirk Meinders huwt met Grietje Harmens, kind: Meindert Dirks, geb 16 jun 1783, geb 12 aug 1783 Grote Kerk HRL
Dirk Meinderts woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Meinderts zie: van Laan; D.M. en Lijsbert Fransen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Dirks, geb 20 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hijke Dirks, geb 11 dec 1796, ged 2 jan 1797 Grote Kerk HRL
Dirk Meinderts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jeltje Klases op 29 sep 1799 HRL, komt van Cornjum, N.H., kinderen: Meindert Dirks, geb 11 feb 1802 HRL, Klaas Durks, geb 1jul18 00 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802
Dirk Michiels zie: van Bachum, Smit
Dirk Michielsen huwt met Antje Hendriks Tamman, kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811 te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; D.M. en Antje Hendriks Tamsma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL
Dirk van der Molen hm ... , kind: Jacob Dirks vdM, geb 1788 Sneek; BS ovl 1847
Dirk van der Molen oud 61 jaar, geb Aarlanderveen en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT 1839
Dirk Monsma geb 10 sep 1804 HRL, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Mettje Jacobs Zoete op 14 mei 1835 HRL, grof- en hoefsmid 1864, DG, ovl wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. Ha18 51 wijk H-196; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk H-204; VT1839
Dirk Nanes zie bij: Dirk Nannings
Dirk Nannes geboortig van Wieringen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert burgereed in handen van pres. burg. T. Stephani op 4 mei 1763. (burgerboek)
Dirk Nannings zie ook: de Boer; ook als: Dirk Nannes; huwt met Maartje Claases, kind: Creles Dirks, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Durcks, ged 1 jan 1767 Westerkerk HRL, moeder als Martje C. ; kind: Pieter Dirks, ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, vader als D. Nannes
Dirk Nieubuur geb 1766 Leeuwarden, ovl 28 jan 1835 HRL, 1e huwt met Hiltje Scheltema en 2e huwt met Marichjen Zijlstra op 26 sep 1802 Terbant, N.H., medicina doctor en lid vd Raad der stad HRL; in 1835, huw.get. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij S. van Slooten en H. Blomberg 1815, kinderen: Anna, geb 25 dec 1806 HRL, Jacobus Martinus, geb 10 sep181 HRL, Gezina N, geb 2 jul 1803 HRL, vlgs ovlakte een naamloos kv 8 dgn oud ovl, misschien een tweelingkv Jacobus Martinus N ??, zv Jacobus N, en Anna Drijfhout; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1811, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1821, ovl 1835; gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, huisno. 187, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:3:0 ter Saeke meerder uitgaef als ontfang In Sijn precidium, 15 jul 1805, quit. no. 53 (GAH1138); id. f. 18:1:0 aan de meede-weesvoogd Doctoor N. ter Saeke Reiskosten en verteering voor 10/23 gedeelte na de Massale plaatsen te Witmaarsum, 9 sep 1806, quit. no. 4 (GAH1138); D.N. eigenaar van percelen nrs. 1229 en 1230 te HRL, med. doctor, woonplaats HRL, legger nr. 480, resp. huis, huis en tuin, resp. 91 en 198 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp:36 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Dirk Nieuwenhuis hm ... , kind: Sikke Dirks N, geb 1780 Dongjum; BS ovl 1842
Dirk van Noord geb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80
Dirk Numan weduwe D.N. eigenaresse van percelen nrs. 1052 en 1053 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 490, resp. huis en erf, huis, resp 90 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van percelen nrs. 1052 en 1053 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 490, resp. huis en erf, huis, resp. 90 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1749 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 490, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Dirk Overdijk huwt met IJbeltje ... , kind: Tetje Dirks O, geb 1768 HRL; BS ovl 1852
Dirk Pelsma ovl voor 1845, huwt met Geeske Jacobs, kind: Grietje P, geb 1801 Balk; BS huw 1844, ovl 1865
Dirk Petrus zie: Greydanus
Dirk Piekes broer van Harmen Piekes; voogden bet f. 6:15:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Dirk en Har men P. van 24 nov 1764 tot 12 mei 1765 bij Jacob Jeremias en Johannes Westerwijk verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 15:0:0 aan dito door D.P. bij Johannes Westerwijk als kuipersjonge in 1 jaar verdiend, 3 mrt 1767. (GAH1097); id. f. 32:0:0, mei17 69. (GAH1100); id. f. 10:11:8 aan dito uit de boedel en nalatenschap van wijlen Trijntie Gongrijp wed. Domeni Heinsius wegens D.P., 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 38:15:0 aan dito van D.P. bi Jacob Jans verdiend, 1771. (GAH1102); d, f. 43:15:0 aan dito als kuipersknegt, 10 mrt 1773. (GAH1104); id. f. 13:0:0 aan dito door D.P. verdiend(niet vermeld bij wie), 20 nov 1773. (GAH1104); id. f. 25:0:0, 16 may 1786. (GAH1118); huwt met Janke Jakobs, kind: Pieke Dirks, geb 25 okt 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL
Dirk Piers woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Piers zie: van Arum; D.P. ende Grietje Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Sijbrens, de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; D.P. en Grietje Sijbrens, beyde van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Dirk Piers ovl voor 1779; bet jaerschink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch. voor 2 pondematen en 4 einsen, no. 11, 1773: f. 6:0:0 (GAH1104); id. f. 24:0:0 voor 2 jaer huur van 2 pondematen en 4 einsen bouland over 1773 en 1774, no. 11, 1775. (GAH1106); id. over 1775 en 1776; 1777. (GAH1108); d, over 1776 nog onbetaald, 1776. (GAH1107); wed bet f. 12:0:0 voor 2 pondematen en 4 einsen bouland om de zuid oost van HRL, nr. 11, 1778 (GAH1109)
Dirk Pieters zie: Kuipers, Metselaar, Posthuma, Soetekauw, v. d. Stal, Tanja, Terpstra, Vellinga, de Vos, van Weerd, Wijngaarden
Dirk Pijtters Gerrit Gerrits ende Goikjen Dirks Rienstra, beide van HRL, huw aang. 13 sep 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselvs vader D.P. ; huw.aang. HRL 1738
Dirk Pijtters huwt met Janna Jans, kind: Wikje Dirks, ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL
Dirk Pijters ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Pijter Dirks en Riemke Rommerts
Dirk Pieters ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en Rinske Jans
Dirk Pieters ged 19 okt 1752 Westerkerk HRL, zv Pieter Dirks en Akke Harmens
Dirk Pieters geb 2 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en Rigtje Tjeerds; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Tweede jun is Geboren Dirk, zv Pieter Dirks en Rigtje Tjeerds. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Dirk Pieters geb 23 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en IJmkje Benier; Durk Pieters, geb 23 okt 1796, ged 8 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en IJmkje Baniers
Dirk Pieters geb 10 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en Aaltje Tjerks
Dirk Pieters huwt met Janke Jakobs, kind: Jakob Dirks, geb 16 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL
Dirk Pieters op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 14:8:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Pieters woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Pijtters Jan Gerrits van HRL. ende Dieuke Arents van Franequer, koomende voor de Bruit desselfs neef D.P., 1 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Pieters zie ook: Fontein; Claas Dirks Fontein, geb 1711/12 HRL, zv D.P. en Auckje Reyners Fontein, ged 5 feb 1730, koopman te HRL., grondbezitter, boekhouder van de Friesche Doopsgezinde Soci?teit, wonende op Andla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb 17 mei 1703 HRL, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl te Ried Andla State 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en Antje Reyners Fontein, 2e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1732 met Claas Dirks Fontein; DG-geslacht Oosterbaan
Dirk Pieters voogden bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door D.P. als kuipersjongen id tijd van 1 jaar bij Johannes Westerwijk verdiend 17 mei 1766. (GAH1096)
Dirk Pieters ovl 11 jan 1717, 31 jaar, Koopman en Zoutzieder, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Dirk Pieterse weesvoogden bet f. 17:2:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van D.P. by Albert Doedes, (timmerman), 31 aug 1784. (GAH1115)
Dirk Pieters hm ... , kind: Geeske Pieters, geb 1768 ... , vader moet wrsch zijn: Pieter Dirks; BS ovl 1813
Dirk Pieters huwt met Jenneke Jans, beide van HRL, geproclam; de 4-10 en getrout de 17 jun 1759; kind: Pieter Dirks, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, ged 31 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Jenne J.
Dirk Pieters Pieter Dirks en Hylkjen Hettes, beyde van HRL, komende weegens de bruid de hopman Thomas J. Meyer, en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vader D.P., havenchercher, 8May17 45
Dirk Pietjes geb 3 okt 1807 HRL, ged 6 okt 1807 HRL, ged 6 okt 1807 HRL, dv Pietje Rinkes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Dirk Posthuma huwt met Frouwkje ... , kind: IJbeltje Dirks P, geb 1773 Donkerbroek; BS ovl 1847
Dirk Reins woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Reins Wybrandus Christiaans ende Mayke Clases, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd D.R., goede bekende, 5 aug 1789; ondertrouw HRL
Dirk Reins ovl voor 1812, huwt met Louisa Jans; BS ovl 1811; kind: Frederik Dirks, geb 12 dec 1786, ged 31 dec 1786 Grote Kerk HRL, moeder als: Louiza Geerling; kind: Jan Frederik Dirks, geb 7 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL
Dirk Reins geb 29 aug 1811 HRL, zv Rein Dirks en Elisabeth Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Rein Dirks en Elizabeth Tjeerds
Dirk van Rhee D. vR. en Trijntje Hessels, geproclameert op dato dezes 20 nov 1774 en toen getrouwd; kind: Jakobus Dirks van Rhee, geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk, moeder als: T. Heerkes; fuiches dopen Grote Kerk HRL
Dirk Riemers Sijtse Gerrijts van HRL, ende Marijke Jans van Ried (?), koomende weegens de bruid D.R., 29 Mrt 1749
Dirk Riemens huwt met Baukje Dirks, kind: Dirk Dirks, geb 1 mrt 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805
Dirk Rienks huwt met Trijntje Leuwes, kind: Trijntje Dirks, geb 1795 HRL; BS ovl 1860
Dirk Rienks huwt met Jetske Reinders, kind: Rienk Dirks, geb 1758 Tzum; BS ovl 1846
Dirk Rients zie ook: de Wit; D.R. en Berber Jans, beide van Almenum, en laatst geproclameert op dato dezes 7 dec 1776 HRL, en toen getrouwt; Douwe Alles van Almenum ende Ientie Tjerks van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Curator D.R., kalkbrander onder Almenum, 21 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Rients Durks, geb 29 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Dirks, geb 16 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, vader als: D. Rintses; kind: Japke Dirks, geb 12 okt 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Dirks, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 20 apr 1793, ged 19 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, geb 3 may 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den twintig apr is Geboren Rients, zv D.R. en Berber Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Dirk Rinses zie: Jager
Dirk Rinses huwt met Riemkje Gerrijts, beide van Almenum, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 28 mei 1769; kind: Gerrijt Dirks, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Dirk Rintjes zie: Bakker
Dirk Robijns ged 1 may 1740 Grote Kerk HRL, zv Robijn Corneelis en Teuntje Dirks
Dirk Roelofs geb 5 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Dirks en Janke Pieters
Dirk Roelofs D.R. en Johanna Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Roelof Dirks, geb 27 sep 1781, ged 16 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Durk Durks, geb 28 jan 1784, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL
Dirk Roelofs van Hogeland, huwt met Baatje Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 12 en 19-26 aug 1742 en getrout de 16 december; D.R. van ''t Hoogeland ende Baetje Douwes van HRL, vertoonde de bruids vader attestatie dat de huwelijx geboden aen ''t Hoogeland meede aengegeeven waeren, 11 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kindL Douwe Dirks, ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL; kind: Akke Durks, ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Dirks, ged 27 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Dirks, ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Fennigje Durks, ged 23 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Durks, ged 13 dec 1744 Grote Kerk HRL
Dirk Roelofs huwt met Dieuke Anthoni, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 sep 1756 en getrout de 20 mrt 1757
Dirk Roelofs Jan Staats Wilkingh en Yttie Baukes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd D.R., 25 Feb 1746
Dirk Romkes kuipersgezel, burger te Dokkum op 11 jun 1673, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Dirk Romkes ovl 2 jul 1791 HRL, oud 51 jaar; huwt met Jetske Andries; D.R. en Jetske Andries, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Grietje Durks, geb 17 mrt 1779, ged 4 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Andries Dirks, geb 8 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Dirk Rommerts geb 4 jun 1811 HRL, zv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Rommert Dirks en Lollkje Gerrits
Dirk de Ruiter geboortig van den Burgt op Texel, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. K. Lanting, op 21 dec 1772. (burgerboek)
Dirk Ruurds zie: Baanstra, Bakker
Dirk Sanstra ovl 17 okt 1727 HRL, old 70 jaeren
Dirk van Santen geb 11 feb 1810 HRL, zv Dirk vS, en Kaatje Kempes; dopen Grote Kerk HRL 1810; Dirk Kempen van Santen, geb 11 feb 1810, ged 4 mrt 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk van Santen en Kaatje Kempes
Dirk Scheffer huwt met Grietje Saskers op 27 dec 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Dirk Schiere ovl voor 1812, huwt met Hinke Klases Wiersma, kind: Klaas Dirks S, geb 1793 ... , koopt tuin in 1797; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, huw 1815; D.S. en Hinke Klaassen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Andries Dirks Schiere, geb 3 mrt 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; kind: Grietje Dirks Schiere, geb 19 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; kind: Klaas Dirks Schiere, geb 19 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; kind: Henderikus Dirks Schiere, geb 21 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Margarieta Dirks Schiere, geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; wed. D.S. eigenaar en gebruiker van wijk B-043; medegebruiker Willem Abrahams Brons, schipper, 1814. (GAH204); D.S. ende Minke (!) Claasen, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, desselfs vader, 24 okt 1789; ondertrouw HRL; ovl 7 dec 1803 HRL, oud 38 jaar; D.S. van HRL. en Anna Veenstra van Leeuwarden, zijnde wegens de bruid geweest deszelfs schoonbroeder Jan Daam op 5 mei 1787 en gehuwd 20 mei 1787 HRL; met Anna Feenstra, (bij huw); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 75, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); gerechtsbode, ontvangt van het gemeentebestuur wegens wasloon van lakens, 18 apr 1796: 20 Caroliguldens; id. tdv militairen, 23 jun 1796: f. 26:8:6; id. 7 sep 1796: f. 16:1:0; id. voor het overbrengen van crim. informatie aan de Raden van Justitie, 14 jul 1796: f. 7:10:0; id. 10 sep 1796: f. 16:1:0; id. 2 missiven, 26 sep 1796: f. 11:5:0; id. 22 dec 1796: f. 11:5:0; (geen boeknrs. vermeld); Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv D.S. en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend agt honderd en drie den Sevende dec is Overleden D.S. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den negentiende mei is Geboren Klaas, zv D.S. en Minke Klases. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; Maandan den 8 ste jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde in nadere deliberatie genoomen het gepasseerde met den Gerechtsbode D.S. noopens het Psseeren van een Relaas omtrent eene voorgewende gedaane Opzegging aan eenen Berend Pieters (in de Publijcque Registers bekend op de naam van Beernd Tikken) in zijne bedieninge als Gerechtsbode gesurcheerd, ter tijd en wijle hier nader onderzoek zal weezen gedaan. (GAH43); Vrijdag den 12 Janrij ''s Avonds 1798; Het Gerechte der Stad HRL Extra ordinaires Vergadert zijnde, en in nadere overweeging genoomen hebbende het voorgevallene met den Gerechts Bode D.S. noopens het passeeren van een Relaas, op eene gedaane Interdictie of opzegging aan den Burger Beernd Pieters, of Beernd Tikken mr bontweever alhier, Welken hij gerelateerd had, aan de Buurt gedaan te hebben, daar hij volgens zijne eigen Confessie de Principaale Persoon of Interdiceerde niet had kunnen vinden of opspeuren, in welk gerelateerde, dus eene volstrekte tegenstrijdigheid plaats heeft, wijl het eene zekere Waarheid is, dat wanneer den Exploiteur S., de Buuren van de Interdiceerde gevonden of ontdekt had, hij ook zeeker wiste waar de principale Interdiceerde woonde behalven dat hij Regtens, aan de Buurt, in ''t geheel geen Exploict doen mog voor dat hem gebleeken was dat hetzelve aan de Principale Interdiceerde nog in persoon nog aan de domum kon werden verrigt; Welk alles bij het Gerechte, in aanmerking genoomen Zijnde, heeft hetzelve (Zonder eenige verdere beswaarende omstandigheeden hier bij in Consideratie te neemen) dit verrigte van voorn:gedagte Gerechtsbode S., niet anders konnen beschouwen, dan uit eene onvergeeflijke Sorgloosheid. en onbedagtzaamheid. hervoort gekoomen te zijn, en hunne goede Burgers en Ingezetenen niet gaarne aan dergelijke Losbandige en roekeloose handelwijzen ge?xponeerd willende hebben alzo de gedaane relaasen, van eenen Exploicteur voor Heilig moeten werden gehouden, en volkoomen geloof moet verdienen, heeft na rijpe deliberatie goedgevonden en voorstaan, Zoo als zij goedvind en verstaat bij deezen om den Boode D.S. noopens voorn. gedagte pligtversuim, Zampt passeeren eener Relaas niet naar Waarheid gesteld, van Zijne post, als gerechts Boode ter deezer Steede te demitteeren en deporteeren, Zoals hij gedemitteerd en gedeporteerd word bij deezen, en zal dit ''s Gerechts besluit aan hem in deszelfs Vergadering werden voorgeleezen; Aldus gedecreteerd op den Raadhuize binnen HRL den 12 jan 1798; Nog wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland zijnde van den volgenden Inhoud; Burgers ! Na examinatie van UWL missive en de daar bijgevoegde Informatien etc. ten beswaare van D.S. hebben wij goedgevonden Ul te rescribeeren dat wij deeze Zaak hebben beschouwd van dien aard te zijn dat wij daaromtrent niet hebben te disponeeren maar dezelve aan Ul billijke Uitoeffening van zodanige Correctie overlaaten als GijL in goede Justitie en order verstaan Zult te behooren, wij zenden hier neevens het Interdictie Zedul ingevolge versoek te rug, en verblijven na Ul in Godes bescherminge te hebben aanbevoolen. Leeuwarden den 11 Janrij 1798. (GAH43); Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts overgegaan tot het benoemen van een Gerechts Boode in plaatze van D.S. welke van die post gedimitteerd was, -Waar bij goedgevonden wierd, dat de Gerechtsleeden bij beslooten briefjes zouden Stemmen Welk door den President en 1 ste gesw:Clercq zouden werden geopend, waar in geprosedeerd zijnde, wierde bevonden, dat de burgers Jan Hendriks, en Hidde Eeltjes ieder met drie Stemmen waaren genomineerd, de Stemmen dus tusschen gedagte Persoonen Stekende, wierde wijders beslooten om dezelve, om de post te doen looten het welk ge?ffectueerd zijnde, is het lot gevallen op den Burger Jan Hendriks, Welke agtervolgens dies tot Gerechts bode is aangesteld. (GAH43); Maandag den 26 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Wierde nog geleezen een ontfangen missive van het Intermediair Administratif bestuur in Friesland, zijnde van de navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Het Intermediair Administratif Bestuur in Friesland, Aan Het Gerechte van HRL. Medeburgers ! Er heeft zig aan onze Vergadering geaddresseerd eene D:S., geweezen Stads Bode, dog door U gedemitteerd, weegens het passeeren van een verkeerd Relaas, hoe zeer wij erkennen, dat er veel geleegen ligt aan het passeeren van een goed Relaas en het de pligt is van een Exploteur om naauwkeurig Zorge te draagen, dat hij hier in geen fout begaat, en dat eene begaane fout niet met oogluiking van het Gerechte word door de vingeren gezien maar ernstig gecorrigeerd, Zoo kunnen wij aan den anderen kant niet ontfeinsen, dat de Straffe hem opgelegd door de demissie ons al te Streng voorkomt te meer daar het zijn eerste abuis is, en hij gaarne Schuldbelijdenisse wil doen; Wij proponeeren U dus, of Gij niet zoud kunnen goedvinden, de gedecreteerde dimissie Weeder in te trekken, mits den Suppliant Schuld bekentenisse doet, en dat ingevalle eene zoortgelijke abuize wederom mogt begaan, terstond finaal Staat gedemitteerd te worden; Hier op Uwe rescriptie Verwachtende blijven wij, Leeuwarden den 22 Febr. 1798, 4de Jaar der Bat:Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, Wierde goedgevonden aan de 1 ste Clercq te demandeeren om daar op een rescriptie, of berigt te ontwerpen. (GAH43); Maandag den 5 mrt 1798; Het gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde mede nog goedgevonden om de navolgende missive in de Senden aan het Intermediair Administratif bestuur van Friesland; Het Gerechte der Stad HRL, Aan Het Intermediair Administratif bestuur in Friesland; Medeburgers ! In minzaame rescriptie op UWL missive van den 22 Passato is dienende dat wij onze Verwondering voor UWL niet kunnen Verbergen dat gij zonder ons gehoort te hebben, alleen op Credit van iemand die ons door zijn inactiviteit in de onaangenaame noodzakelijkheid gebragt heeft van hem aan zijne post te moeten dimitteeren onze daaden beoordeelt, als UWL te Streng voorkoomende, wij konnen niet ontveinsen, van UWLieder onbewimpeld te zeggen, dat wij zulks van UWL aanzienlijke Vergadering niet Veragt hadden, en nog Veel minderdurven denken of immer zullen Verwagten dat gij Uw met onze huishoudelijke zaaken dien wij niet dan als Puur Domestijcq beschouwen en ook gelooven dat ze bij iemand niet anders kan beoordeelt worden zult meleren; Wij zullen ons in deezen voornamelijk tot twee Poincten bepaalen; Het eerste Poinct is dit ? GijL gelieft uw te Expliceeren dog door UWL gedimitteerd, wegens het Passeeren van een verkeerd Relaas, zo dit waarheid was, en hij of door onkunde, of onoplettendheid in der daad een verkeerd Relaas had gepasseerd, zouden wij het met UWL eens zijn, dat de Straf van hem te dimitteeren te hard was, dan dit niet zoo zijnde, Vermits het Relaas niet verkeerd, maar volstrekt Valsch en niet naar waarheid gesteld was, Zoo als ons uit alle ingewonnen Informatien gebleeken is, hebben wij niet kunnen goedvinden om onze goede Ingezetenen aan dergelijke Practijcquen te Exponeeren dan gelieven UWLieden nog te zeggen dit is het tweede poinct te meer dat dit zijn eerste abuis is, hoe kan het Intermediair bestuur, dog bij moogelijkheid weeten dat dit het eerste abuis zoude zijn, van den geweezen bode S., wij betuigen UWL, en verwagten ook, zoo veel Credit te zullen hebben van geloofd te worden dat hij door zijne losse, en onattente handelwijs dagelijk abuisen beging, Waar over wij hem iterative maalen onderhouden, en ook bij Zommige tijden ernstig gecorrigeerd hebben; Dit een en ander vermeenen wij ons reedenen genoeg gegeeven te hebben, tot sijne dimissie, waar bij wij Persisteeren, -hadden geweezen Bode S. zoo draa hij bemerkte dat hij manqueerde zich tot ons gewend en zijne Zaak openhartig en opregt te kennen gegeeven in plaatze derzelve met Leugen en Valscheid te bedekken dan zouden wij niet nagelaten hebben om zo mooglijk door onze tusschenkomst den beledigde Parthij te bevredigen; In Vertrouwen (wanneer wij geconsidereert kunnen worden in deezen verantwoordinge Subject te zijn) dat dit genoeg zal weezen tot UWL elucidatie Verblijven wij. HRL den 5 mrt 1798. (GAH43)
Dirk van Seist Claas Hendriks ende Janke Dirks van Seist, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader D. vS., 11 jul 1789
Dirk Sents geb 2 jul 1783, ged 20 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Sent Jans en Antje Dirks
Dirk Sibrens zie ook: D.S. Sleeper; D.S. en Wibrigjen Sytses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 7 may 1786; Durk Piers ende Grietje Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.S., de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; wed. D.S. eigenaar en gebruiker wijk A-207, stal ledig, 1814. (GAH204); kind: Sibren Dirks, geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sytse Durks, geb 16 feb 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Sijpke Dirks, geb 24 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk Har, moeder als Sijbrigje S. ; kind: Pietje Dirks, geb 28 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 2 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hinne Dirks, geb 3 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL
Dirk Siebes zie: Stalstra
Dirk Sieds zie: de Jong
Dirk Sierks D.S. en Hiltje eyberts, beide van HRL, zijn, na op den 8 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 15 dier maand alhier getrouwd
Dirk Sieses zie: Boersma
Dirk Sybrens Hendrik Jansen ende Lutske Dirks, beide van HRL, huw.aang. 1feb17 38 HRL, komende voor de bruid desselvs neef D.S. ; huw.aang. HRL 1738
Dirk Sybrens huwt met Geeltje Bouwes, kind: Jan Dirks, ged 25 feb 1741 Grote Kerk HRL
Dirk Sybrens woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Sybrens zie: Schoonstra
Dirk Symons van Achlum, en Sijke Pijters van Almenum, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruid Bauke Douwes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dirk Sytses huwt met Douwtje Ulbes, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 16 apr 1759; kind: Maayke Durks, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Ulbe Durcks, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL, vader als Durck Cijtses
Dirk Sytses ovl 1 jun 1747 ... , ontvangt lijfrente 1741-1747
Dirk Sytses ovl 9 apr 1728 HRL, old 72 jaer
Dirk Sikkema hm ... , kind: Antje, geb 1794 Ried; BS ovl 1859
Dirk Sikkes huwt met Doetje Ulbes, kind: Doetje Dirks, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL
Dirk Sikkes zie: Bok
Dirk Simens geb 22 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Simen Hendriks en Dieuke Andeles
Dirk Simens huwt met Doetje Jeskes, kind: Simen Dirks, geb 22 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL
Dirk Simons zie: de Boer
Dirk Sipkes garenspinner, burger van Dokkum op 28 aug 1668, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Dirk Sipkes ovl voor 1830, huwt met Trijntje Dirks, kind: Jan Dirks G, geb ... ; BS huw 1829
Dirk Sipkes zie ook: Sleeper; geb 17 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Sipke Sijbrens en Riemke Geerts
Dirk Sjerks ovl voor 1818, huwt met Grietje Loods, kind: Antje Dirks, geb 1790 HRL; BS huw 1817
Dirk Sjierks Andries IJedes ende Uilkje Hemkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom D.S., 15 jun 1793; ondertrouw HRL
Dirk Sjierks D.S. en Grietje Lodewijks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Dirks, geb 20 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL, moeder als G. Loods; Ik ondergetekende Sipke Arjens Appel, Gleibakker te HRL verklaare bij deezen te concenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Arjen Sipkes Appel, Zeylmakersknegt, meede aldaar, bij mijn wijlen vrouw Grietje Klaases in Echt verwekt, om zich in het Huwelijk te begeeven met Antje Dirks, dienstmeid ten gemelde Steede, meerderjarige dogter van D.S. en Grietje Loods de ouders overleden, mogende alzoo gaarne lijden dat dezelve door de heer President Burgemeester Officier van de BS deezer Steede in ondertrouw worden opgenomen; de huwelijksafkondigingen plaats hebben, om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 13 Febr. 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het jaar Een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 20 apr is Geboren Antje dogter van D.S. en Grietje Loods. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 13 Feb 1817
Dirk Sjoerds geeft met eerbied te kennen D.S. tegenwoordig meede gesw:turffdrager binnen HRL dat hij wel genegen waere sijn voorsc: turfdragers plaetse te transporteeren op de persoon van Ulbe Cornelis meerderjarig jongman mede aldaar woonagtig en een persoon tot ''t waarnemen van ''t zelve genoegsaam capabel. Dog dewijl zodanige overdragt sonder bewilliging van Ued. Achtbh: niet kan geschieden soo versoeken de beyde bovengemelde personen dat Ued. Achtb:de goedheyd gelieven te hebben in dat versogte transport, gunstelijk te accorderen, en over sulx de voors:Ulbe Cornelis in plaats van de eerstgenoemde suppliant D.S. tot mede ordris turffdrager binnen dese stad aen te stellen op sodanige lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden als daar toe sijn staande. Welks doende de supplten een aengenaeme gunste sal geschieden requisitus M. van Idsinga, nots publ. ; In margine stonde; de Magistraat der stad HRL accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Ulbe Cornelis tot mede ord. ris turffdrager binnen dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgrmr deeses stads Actum den 6n Augusti 1736, get:S.C. Schrik ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heden den 6 Augusti 1736 heeft Ulbe Cornelis den eed van getrouwigheid in handen van de presid. burgemr Schrick affgelegt. In kennisse van mij secrets. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); geeft met schuldige eerbiedt te kennen Tjerk Swijnstra jongman binnen UEd Achtb Stadt, hoe dat door ''t overlijden van D.S. een roggestortersplaats is vacant geworden waar mede deselve sig geerne sag begunstigt. Soo komt deselve hem bij desen aan de tafel van UEd Achtb addresseren met gedienstig versoek UEd Achtb gelieven hem supplnt in plaatse van D.S. tot ordris gesworen roggestorter aan te stellen op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande quo facto etc (was get) P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Tjerk Swijnstra tot mede ordris rogstorter binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses Stads Actum den 29 mei 1737, (was get), S. Schrik. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Onder Stonde. (tekst niet vermeld). (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); geeft met schuldige eerbidt te kennen Rinnert Cornelis burger binnen dese Stadt, hoe dat door ''t overlijden van D.S. beestevoyer alhier ter stede, dito ampt is komen te vaceren waar mede de supplnt sig geerne sag gebeneficieert. Soo versoekt deselve gedienstelijk UEd Achtbaarh gelieven hem supplnt in plaatse van D.S. tot ordris beestevoyer aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f. etc. get P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van Rinnert Cornelis tot mede ordris beestevoyer binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande. Actum den 17 jun 1737 (was get) S.C. Schrik. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 17 jun 1737 heeft Rinnert Cornelis bij handtas-ting aan de presid. burgemr Schrik belooft om dese bedieninge in getrouwigheyd waar te nemen. In kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:16:0 weegens dsraagen en meeten van turf tbv ''t Weeshuys, ord. no. 4, 7 apr 1730. (GAH1060)
Dirk Sjolles meyer van stem 11 te Niawier, eigenaar is Reyner Clasen Fontein tot HRL. (Cohier der stemmen 1728); SJOUKES, AKKE
Dirk van der Sluis Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde door de Bode Boekholt, uit naame ende van wegens D. v. d. S. Boekdrukker te Leeuwarden, navolgende Protest aan den Raad geexploicteerd; Alzoo ik D. v. d. S. meester Boekdrukker binnen Leeuwarden, ben ontwaar geworden, dat mijn dochter Maria Dirks van der Sluis heeft Kunnen goedvinden, Zonder mijn voorweeten en Consent, in de maand jan laatstleden bij den Raad der Gemeente te HRL, de Huwelijksche Proclamatien aan te geeven op naam van Maria Dirks van HRL, met Bastiaan Smith Corporaal in de eerste Compagnie van het 3de Battaillon der 4de halve Brigade, en dezelve op die Manier bij voorschreven Raad aangetekend Zijn, Zonder eenig geblijk van mijn vaderlijke toestemming en Zonder bewijs, dat Zij Maria Dirks van der Sluis, en half jaar Jaar te HRL had gewoond, alle Strijdig ''s Lands ordtie en andere Wetten, omtrent de Huwelijken ge?maneerd. Zoo is ''t dat ik D. v. d. S. als vader, deeze handelwijs geenzins Approbeeren tegen die Wederrechtelijke aantekening der Proclamatien en daar opvolgende onwettige Solemnisatie, van ''t Huwelijk van genoemden mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis met Bastiaan Smit bovengemeld, ten Sterksten Protesteere, en dat Huwelijk uit dien Hoofde houde voor Nul, en van geener waarde, met Reservatie van Recht, om des Wegens tegen mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis en Bastiaan Smit ten allen tijde te ageeren, als overeenkomstig ''s Lands Wetten, ter maincti?n van mijn vaderlijke macht Zal verstaan te behooren; Wordende voorts, ten einde hier van behoorlijk effect te hebben, den Exploicteur gelast, de Inhoud deezes, aan den Raad der Gemeente van HRL voorteleezen, en naar Inhoud het Protest te effectueeren, met Schriftelijk Relaas en Forma, Actum Franeker den 26 mrt 1799. D. v. d. S., requisitus. (NB44)
Dirk Stastra geb 31 okt 1808 Terzool, ovl 24 mei 1866 Amsterdam, huwt met Baukje Eeltjes de Boer, schipper, Nederlands Hervormd; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk A-125, wijk H-201
Dirk Sybrens geb 15 mrt 1780, ged 4 apr 1780 Grote Kerk HRL, zv Sybren Pieters en Maartje Dirks Zijlstra
Dirk van der Zeef huwt met Anna Geertruida Krop, wonende te Leeuwarden, kind: Edzardina vdZ, geb 1796 Leeuwarden; BS huw 1820
Dirk van Zeist begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk van Zeist weduwe D. v. Z. eigenaresse van percelen nrs. 1780 en 1781 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 833, resp. huis, plaisiertuin en erf, resp. 32 en 510 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Dirk Zijlstra oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-236; VT1839
Dirk van der Zwaart huwt met Klaasje van Wieringen, kind: Harmanus van der Zwaart, geb 6 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL
Dirk Tadema geb 30 mei 1803 HRL, ged 19 jun 1803, N.H., zv Willem Dirks T, en Trijntje Folkerts Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1803
Dirk Teekes ovl 23 apr 1787 HRL, oud 38 jaar
Dirk Thomas zie: Westerhuis
Dirk Thomas rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 352:12:2 aan de Weesvoogden van Hindeloopen ter zake alimentatie van D.T., 15 mrt 1796, quit. no. 6 (GAH1128)
Dirk Thomas huwt met Wiepkje Jans, wonende te Bolsward, kind: Jantje Dirks vd Veer, geb 1792 Bolsward; BS huw 1823
Dirk Tijtes huwt met Sijtske Wybes, beide van HRL, zijn geproclameert den 26 apr en de 3-10 mei 1739 en doe ook getrouwt; D.T. ende Sijtske Wybes, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Ate Wybes, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jetske Dirks, ged 14 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tijte Durks, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Tiete Durks, ged 15 nov 1740 Grote Kerk HRL; Wybren Sijbrens ende Berber Tijttes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder D.T., 18 Nov 1747
Dirk Tilsma geb 1799 ... , ovl 13 mrt 1854 Oosterend; bev.reg. HRL 1851 wijk D-040
Dirk Tjallings ovl 23 apr 1778 HRL, huwt met Catharina Lopingius, kind: Tjalling vd Muur, geb 1775 HRL; BS huw 1820, ovl 1848
Dirk Tjeerds zie: Jobstra, Jorritsma
Dirk Tjepkes zie: Schaap
Dirk Tjerks zie: de Groot
Dirk Tjitses ovl 15 jan 1799 Bolsward, huwt met Rijnskje Foppes, kind: Saske Dirks, geb 1793 Bolsward; BS huw 1820, ovl 1868
Dirk Tolsma huwt met Tjietske Pieters, kind: Tietje Dirks T, geb 1782 Franeker; BS ovl 1839
Dirk Thijses geboortig uit de Meyerij bij den Bos, doch nu jongst gewoond hebbende tot Franequer, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat belooft heeft zich als een eerlijk mansburger te zullen comporteren, betalende de gerechtigheid daar toe staende f. 10:10:0, na getrouwe eed aan handen van burg. Menelaus Hillebrants, op 4 jul 1688. (burgerboek)
Dirk Uilkes zie: de Vrij
Dirk Uiltjes geb 28 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Uiltje Dirks en Antje Jans
Dirk van Veen van Alkmaar ende Beydske Arends van HRL, komende weegens de bruyd Engel Gerrijts des selfs swager, 19 Nov 1744; D. vV. ende Mettie Theunis, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs vaeder Theunis Zeegers, 31 dec 1746
Dirk Vellinga heeft een overdekte waegen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may 1796 (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 143, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Vellinga gebruiker wijk C-046; eigenaar en medegebruiker Jan Dijkstra, baardscheerder, 1814. (GAH204)
Dirk Vellinga geb 1741 ... , ovl 14 dec 1814 HRL, huwt met IJttje Tolsma, vol. wijk D-026, kinderen: Catharina, geb 1767 HRL, Christina V, geb 1770 HRL; BS ovl 1814, ovl 1839, ovl 1859
Dirk Veltbrugge ovl voor 1866, huwt met Sijtske Gerrits de Groot; BS ovl 1865
Dirk Vink oud 37 jaar, geb Nieuwendam en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-160; VT1839
Dirk Volkheimer D.V., soldaat onder ''t eerste Bataillon van Generaal Majoor Baronde Nostitz, en Henrika Snijder, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anna Dirks Volthemer, geb 3 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL
Dirk Vossenberg huwt met Fokeltje Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 jun en getrout de 5 jul 1767; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk de Vries geb 1792 ... , huw.get. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, gruttersknecht, wonende te HRL; BS huw 1816
Dirk de Vrij geb 1777 ... , huw.get. bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, molenaar, wonende te HRL 1812; BS huw 1812
Dirk Wassenaar huwt met Antje Jelles, kind: Maaike Dirks W, geb 1739 HRL; BS ovl 1826
Dirk Watzes zie: de Groot
Dirk van Weenen huwt met Marike Atses op 12 aug 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Dirk de Weerd geb 1798 HRL, ovl 15 aug 1823 HRL; in de nabijheid der stad in zee dood gevonden, militair, zv Hidde dW, en Tietje Dirks; BS ovl 1823
Dirk Wessels ged 15 nov 1746 Grote Kerk HRL, zv Wessel Keimpes en Roelofke Agema
Dirk Wessels huwt met Maeyke Jongma, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 Jannewari 1769, kind: IJtske Dirks Agema, geb 1772 Franeker; DTB N.H. HRL. 1769, BS ovl 1851; kind: Roelofke Dirks, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Dirk Westerhuis geb 11 aug 1811 HRL, zv Thomas W, en Idske Dirks (Agema); dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 11 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, zv Tomas Westerhuis en Itske Dirks
Dirk Wybes zie: van Vliet
Dirk Wiebes woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Wiebes ovl 4 jul 1787 HRL, oud 28 jaar
Dirk Wybrens zie: Jansen, Westerbaan
Dirk Wybrens Here Wyberens, Bruidegom, Lijsbeth Alberts Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 17 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit desselvs swager D.W. ; huw.aang. HRL 1736
Dirk Wybrands geb 29 jun 1799 HRL, ged 14 jul 1799 HRL, zv Wybrand Luitjes, (later: Westerbaan), en Wikje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1799
Dirk Wiersma huwt met Trijntje Jolkes, kind: Popkje W, geb 1750 Wijtgaard; BS ovl 1823
Dirk Wiersma geb 1798 Pietersbierum, ovl 5 feb 1871 HRL, huwt met Geertje de Jong, zv Vormer W, en Wiepkje Dirks; BS ovl 1871
Dirk Wytzes zie: Blom, Borduin
Dirk Wytses geb 4 feb 1788, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Wytse Dirks en Wemeltje Brens
Dirk Wytzes huwt met Antje Bartels, kind: Bartel Dirks, geb 9 aug 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL
Dirk Wytzes woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Wytses ovl 30 dec 1789 HRL, oud 58 jaar
Dirk Wytzes hm. ., ovl HRL., kind: Wytse Dirks Blom, geb 1764 ... ; BS geb en huw 1831
Dirk Wytses huwt met Berber Sijnes, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 nov 1739 en den 5 desember getrouwt 1739; huwre. N.H. HRL; D.W. ende Berber Sijnes, beide van HRL, koomende voor de Bruit Jan Beerns steevader te HRL, geblijkende van ''t consent van des Bruits moeder, 14 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Janke Dirks, ged 19 jul 1740 Grote Kerk HRL
Dirk Wildschut ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 wegens een gekogte kaggel, kwit. no. 7, 4 mrt 1777. (GAH1108); ovl 12 jan 1790, huwt met Elisabeth Braak, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 21 jan 1790 HRL, oud 68 jaar
Dirk Willems zie: Beth, Bloemer, Hofstra, Houtsma, Jager, de Keizer, Tadema, Visser
Dirk Willems huwt met Antje Claeses, kind: Dieuwerke Dirks, ged 20 dec 1740 Grote Kerk HRL
Dirk Willems huwt met Antje Jelles, kind: Grietje Dirks, ged 18 jun 1744 Westerkerk HRL
Dirk Willems huwt met Antje Jeltes, kind: Willem Dirks, geb 29 nov 1790, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL
Dirk Willems huwt met Aaltje Jans, kind: Jan Dirks, geb 20 nov 1787, ged 23 dec 1787 Grote Kerk HRL
Dirk Willems huwt met Antje Gerrits, kind: Gerrit Dirks, geb 19 mrt 1782, ged 16 apr 1782 Grote Kerk HRL
Dirk Willems Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen D.W. Burger en ingeseeten van deese Stadt, hoe door ''t overlijden van Jacob Goitjens is vacant geworden desselvs bedieninge als Rogstorter alhier, met welk amploictie den supplnt gaerne zoude zijn begunstigt; Edog sulx niet kunnende geschieden als met consent en toestemminge van UEd:Achtb:zoo is den supplnt te rade geworden zig hier over aen UEd:Achtb:te adresseeren met seer ootmoedig versoek, dat UEd:Achtb:hem met de vacante bedieninge als Rogstorter gelieven te begunstigen, en in plaets van den overleedenen Jacob Goitjens koomen aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:Requisitus (was getekent) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de supplnt D.W. tot meede ordrs Rogstorter binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid Actum den 29 dec 1741 (was getekent) And:Pijtters D:Boer, Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 30 dec 1741 heeft D.W. den Eed van getrouwigheid als Rogstorter afgelegt in handen van de Hr. Presideerende Burgemr. de Boer. In kennisse van mij gesw:klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1757; zijn zoon Jelle Dirks wordt op 9 nov 1757 korenstorter; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ook in zijn plaats als roggestorter aangesteld op 4 jan 1758 Coert Jansen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Wiltjes huwt met Aaltje Roelofs, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 okt 1763; huwt met Sibbeltje Herkes, kind: Richtje Dirks, ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Wiltje Durcks, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, vader als D. Heerkes
Dirk Winnekes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk de Wit geb 1796 HRL, ovl 13 okt 1855 HRL, huwt met Martje Harmens vd Berg op 24 dec 1820 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1820, werkman in 1855, N.H., zv Elias Hendriks dW, en Grietje Dirks Zondervan; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-337; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-105; VT1839
Dirk Wuyster D.W., Beroepen Predikant te Oorschot in de Meyerij van den Bosch van Noordwijk aan Zee en Arendje A. van der Oever van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 okt 1805; ondertrouw HRL
Dirk Wijngaarden huwt met Jenne ... , kind: Antje Dirks W, geb 1767 HRL; BS ovl 1841
Dirk Wijnia kalkleverancier 1751-1752; Theunis Wouters ende Pijttie Lieuwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de vroedsman D.W., 5 Jul 1749
Dirk Wytzma huwt met Harmana Briel, kind: Sjuck Dirks Wytzma, ged 18 okt 1761 Westerkerk HRL
Dirk Wytsma geboortig van Holwerd, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. van Slooten en de jura voldaan tot summa van f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 12 nov 1788 (burgerboek); weduwe heeft 1 hond, belasting:2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); weduwe woont in 1e quartier, huisno. 106, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); weduwe woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, op Lyfrenthe: f. 200:0:0 in hetzelfde boek staat ook vermeld: de weduwe W. zal haar quote op ''t Comptoir der Lyfrenth fourneren; (GAH650); huwt met Harmana Briel, kind: Wytze Dirks Wytzma, ged 5 dec 1762 Grote Kerk HRL
Dirk IJmkes ged 18 nov 1768 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte man in de Snakkerbuuren; huwt met Jeltje Rients, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767; kind: Antje Dirks, geb 9 jun 1774, ged 21 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: IJmke Dirks, ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL, moeder als J. Rjents; kind: Lijsbeth Dirks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Dirk IJmkes Jacob Jurjens ende Grietie Dirkx, beide van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, Commissris Vosma, komende voor de Bruit deselve vader D. IJ. ; huw.aang. HRL 1737; Jan Lases ende Neeltie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader D. IJ. ; huw aang. HRL 1738; Pieter Dirks ende Aukjen ... (onleesbaar), beide van HRL, huw aang. 28 dec 1738 HRL, koomende de vader van de bruidegom D. IJ. verclarende genoegen te neemen in ''t huwelijk van sijn soon, en wegens de Bruit desselfs Swager Eeltie Lieuwes; huw.aang. HRL 1738
Dirk IJmkes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk IJntes huwt met Trijntje Harmens, wonende te HRL. 1811 in de Vianen; BS ovl 1811
Dirk IJpes huwt met Bregtje Jetses, beyde van HRL, geproclameerd den 27-31 octob:en den 7 Novemb 1745 en ook getrouwt; kind: Ritske Dirks, ged 21 may 1750 Westerkerk HRL; kind: IJpe Durks, ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL
Dirk IJsbrandi ovl voor 1827, huwt met Grietje Pijzel, kind: Cornraad Dirks IJ, geb 1764 Franeker; BS Franeker huw 1826
Dirk IJsbrands zakkenleverancier 1742; Jan Clasen ende Renske Jans, beide van HRL, huw.aang. 20 jan 1735 HRL, komende voor de bruid de Coopm:D. IJ. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Dirk Ages Agema ged 29 aug 1758 Grote Kerk HRL, zv Age Agema en Neeltje Jelles
Dirk Ages Wyma geb 1798 ... , huw.get. bij D.W. de Vries en N.T. Koster, wafelbakker, schoonbroeder bruid. wonende te HRL; BS huw 1824; geb 12 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Age Sakes Wyma en Aaltje Durks
Dirk Alberts Donkel ovl voor 1815, huwt met Baukje Sijbrens Meyer/Sleeper, kinderen: Albert Donkel, geb 1791 HRL, Sijbren Donker, geb 1792 HRL; BS huw 1814, ovl 1834, ovl 1851, ovl 1859
Dirk Alberts Sandstra huwt met Grijttie Simons Schiere, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759 in de Westerkerk
Dirk Allarts Kingma D.A.K. en Maike Entes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd den 7dec17 83; weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Andrys Schiere ende Sjoukie Douwes, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Arjen Fransen, desselfs schoonbroeder; huw.reg. Gerecht HRL 1734
Dirk Annes Leeninga geb 1797 Leeuwarden, ovl 28 nov 1858 HRL, huwt met Fenne Willems Mulder op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 HRL, wonende te HRL, sjouwerman in 1858, Chr. Afges., zv Anne L, en Pietje Kooistra; BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-071, 143, 216; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-156; VT1839
Dirk Annes Zeilmaker geb 1797 Sneek, ovl 2 dec 1857 HRL, 1e huwt met Doetje van Lint op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820 HRL. en Franeker, verversknecht, wonende te HRL, 2e huwt met Leentje Klaases de Vries op 10 nov 1822 HRL, huw.afk. 27 okt en 3 nov 1822, wonende te HRL, trekschipper in 1851, Nederlands Hervormd huw.get. bij S.T. de Jong en A.Y. van Lint, 1819, zv Anne Ages Z, en Oedske Dirks; BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074, supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk D-068; VT1839; D.A.Z. eigenaar van de percelen nrs. 161-163 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 830, resp, huis, huis, en huis en erf, resp. 48, 24 en 42 m2, klaasse onbebouwd resp. 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 747 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 830, huis, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Dirk Annes Ypey huwt met Magdalena Jacobs Reinalda, N.H., zilversmid 1801-1803, koopt een huis in 1802, kinderen: IJdo IJ, geb 6 mei 1803 HRL, Anneus, geb 21 mrt 1802 HRL, Geertje IJ, geb 8 jul 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1803; geb Heerenveen 1771, zv Anne Dirks Y. en Baukje Ydes, tr. 1791 Magdalena Reinalda; mr. 28 okt 1794; L. van 16 sep 1805; hij werd toen beroepen als predikant te Oosterleek Nederlands Hervormd; werk: geboortelepel gedat 1793/jl. c (1797)/P.C. (Gildeboek 1794-1798); D. IJ. en Magdalena Reynalda, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Stephany onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; D. IJ. en Magdalena Reinalda, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jacob Dirks IJpey, geb 6 jul 1796, ged 27 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anneus Dirks IJpey, geb 10 feb 1798, ged 4 mrt 1798 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, huisno. 211, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 2 apr 1798. Het gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, stonden wijders in ''s Gerechts Vergadering binnen de Burger Cornelis Jonker en D. IJ., klaagende dat den Burger Jan Willem Nagel weigerachtig Was, om zijne boete als Bekkenist te betaalen, waar op goedgevonden wierd den Burger J:W:Nagel hier over te Verstaan. (GAH43)
Dirk Aries de Jong geb 10 dec 1802 Vlieland, 1e huwt met Grietje Walburg, 3e huwt met Henderica Jacobus Posthuma op 21 jul 1853 HRL, 2e huwt met Jantje Hielkes Prins op 24 nov 1831 HRL, wonende te HRL, koopvaardijkapitein, zv Arij dJ, en Neeltje Klaas Visser; BS huw 1831, ovl 1852, huw 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-032; VT1839
Dirk Arjens Poort huwt met Sjuurdtje ... , kind: Arjen Dirks P, geb 1773 HRL; BS ovl 1847; Dirk Jacobs van Gorcum van Bolswar ende Hijlkje Dirks Poort van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader D.A.P., 28may 1791; ondertrouw HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 5, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Arjens Wassenaar ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Arjen Wassenaar en Stijntje Hujdekooper; ged 18 sep 1742 Grote Kerk HRL, zv Arjen Wassenaar en Stijntje Huydekooper
Dirk Barteles Wagenaar geb 18 jun 1806 HRL, ged 1 jul 1806 HRL, ovl 1 jan 1835 HRL, huwt met Tetje Anes de Boer op 20 sep 1827 HRL, huw.afk. 9 en 16 sep 1827 HRL, timmermansknecht, behorende tot de mobiele Vriesche Schutterij, zv Bartele Klaases en Sijbrigje Dirks (Tadema); dopen Grote Kerk HRL 1806, huw 1827, ovl 1835, ovl 1837
Dirk Berents Hasbroek van HRL, ende Baefke Clases van Pijttersbierum, huw.aang. 7sep17 37 HRL, komende de Bruidegom alleen met zijn vader, en vertoonde Consent van des Bruits Curator tot ''t Houwelijk; huw.aang. HRL 1737
Dirk Bouwes Sleeper woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Bouwes de Vries zie ook: Dirk Bouwes; geb 1758 HRL, ovl 1 feb 1826 HRL, huwt met Martje Pieters Molenaar/vd Meulen, kinderen: Rinske dV, geb 1790 HRL, Bouwe Dirks dV, geb 1801 HRL, Baukje Dirks dV, geb 1795 HRL, Hiltje Dirks dV, geb 1794 HRL, huw.get. bij B. de Vries en IJ.H. Dreyer, sleeper, oom bruidegom, 1822, zv Bouwe Dirks en Hieke Symons; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1826, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1846; gebruiker wijk B-067, sleeper; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vijfde dec is Geboren Rinske dv D.B. d. V. en Martje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Dirk Bouwes Wagenmaaker woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Briso Heslinga geb 18 apr 1755 Bolsward, ovl 7 sep 1821 HRL, begraven in de Westerkerk, huwt met Trijntje Hotzes vd Meulen, kinderen: Eelkje H, geb 1782 HRL, Foekje H, geb 1784 Hunjedijk, Klaas H, geb 1790 ... , Gerrit H, geb 1789 ... , brandmeester 1801-1803; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1834, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk E-223, deurwaarder, 1814. (GAH204); sterfhuis: Grote Bredeplaats 11; vdGaast, begraaflijst; Tijs IJedes Duininga ende Heebeltje Simons de Groot, zijnde de aangaave wegens de bruidegom gedaan door D.H. en wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Hendriks de Groot, 4 jun 1791; ondertrouw HRL; bezit een chais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795, 1796, may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801 (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde voorts uit eene ingediende nominatie van de Brandmeesteren, in plaatze van Jan Trompetter welke van Zijne Post als brandmeester was gedisponeert tot Brandmeester ge?ligeerd en aangesteld den Burger D.B.H. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wybes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren Claas Minnes Blok als Weesvoogd, en G. A:van Otterloo Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse; Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen D. Brevo H. en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers Matthijs Pieters, en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, waarnemende de functie van Officier van den Burgerlijken Staat, Certificeren hiermede, dat de proclamatien van het Huwelijk voorgenomen tusschen Antonij Doyer, (ook: Dojer), geb den agtentwintigsten jan Zeventienhonderd negentagtig, koopman Wonende alhier, zv Asuerus Doyer, Leeraar der Doopsgezinden alhier en van Catharina van Maurick, overleden, en: Foekje Heslinga, geb den tweeentwintigsten sep Zeventienhonderd vijfentagtig, Zonder beroep, wonende te HRL, dv Dirk Heslinga, deurwaarder bij de Directe Belastingen en van Trijntje van der Meulen, hebben plaatsgehad voor de Hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op zondagen den negentienden en zesentwintigsten der lopende Maand, Zonder dat daartegen eenige hinder noch opspraak bij ons is ingekomen. Zwolle den dertigsten mei des jaars agttienhonderd en Zestien; Voor mij Mr. Lucas Hendrik Coenraad Nilant, Openbaar Notaris, residerende te Zwolle, Hoofdplaats van de Provincie Overijssel, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, compareerde de Heer Assuerus Doyer, leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Zwolle aldaar woonagtig, dewelke door desen verklaarde Zijne toestemming te geven tot het huwelijk het welk Zijn Zoon de heer Antonij Doyer geb den acht en twintigsten jan Zeventien honderd negen en tagtig, koopman woonachtig te Zwolle, voornemens is aan te gaan met mejuffrouw Foekje Heslinga, geb den zeven en twintigsten sep Zeventien honderd vijf en tagtig Zonder beroep woonagtig te HRL dv den Heer derk H. deurwaarder en deszelfs Ehevrouw Trijntje van der Meulen. Waar van Acte gedaan en gepasseert te Zwolle ten mijnen kantore en brevet, den elfden jun achtien honderd zestien, in tegenwoordigheid van Abraham Voetelink, deurwaarder en Willem Jacobus Bubeck Herbergier, beide woonagtig te Zwolle, hier toe verzogt te getuigen, die deze beneffens comparant en mij Notaris na gedane voorlezing getekend hebben. Geregistreerd te Zwolle den Elfde jun 1816 fol. 129
Dirk Broers Blom geb 17 jan 1778, ged vrijdag 30 jan 1778 Grote Kerk HRL, zv Broer Wytses Blom en Antje Pieters; geb 11 ... (niet ingevuld)1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, zv Broet Wytses Blom en Antje Pieters
Dirk Bruins Monsma geb 1796 Makkum, ovl 17 okt 1842 HRL, 1e huwt met Mayke Thomas Bijlsma op 21 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, wonende te HRL, 2e huwt met Grietje Gosses Schipper op 5 jul 1832 HRL, wonende te HRL, koopman in 1842, huw getuige bij R.H. Baarda en T.J. Bijl, houtsteksknecht, wonende te HRL, 1819, zv Bruin Dirks M, en Antje Wybes vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Dirk Christiaans de Vries geb 23 aug 1783 HRL, ovl 22 feb 1820 HRL, smidsknecht, ongehuwd; BS huw 1820
Dirk Christjaans Faber huwt met Antje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 dec 1771; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde rongen ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 215:15:0; id. wegens geleverd ijzerwerk ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1769: f. 75:15:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens geleverd ijzerwerk aan de stalling op Kingmatille, 22 feb 1769: f. 12:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Dirk Claas Sanstra zie ook: Claas Dirks Sanstra; weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:0:0 door D.C.S. bij Jurrien Ockes als metselaarsknecht verdiend, 23 jun 1768; (GAH1099)
Dirk Claases Cuperus huwt met Fettje Migchiels Roorda, beide van HRL, geproclameerd de 25 jul de 1 aug en de 8 en getrout de 15 dito 1762
Dirk Claases Stellingwerf van ''t Heerenveen, het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Tetrode, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 22 okt 1795. (burgerboek); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -34:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
Dirk Clasen Wijngaerden Albert Beernts Cuyters ende Rigtjen Dirks Wijngaarden, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader D.C.W., 12 mrt 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL
Dirk Cornelis Bleeker koemelker, geb 1755 ... , ovl 9 sep 1815 HRL, huwt met Feikje Scheltes, kind: Antje Dirks B., geb 1790 HRL, huw.get. bij H.J. ter Mos en M.J. van Kempen, voerman, wonende te onder de jurisdictie van HRL, 1812, id. bij S.F. Parant en A. Rinsma, wonende te HRL. 1815, wonende te eveneens te HRL. 1803-18 11; BS huw 1812, huw 1815, huw 1816; eigenaar van wijk B-119; gebruiker is D. Bergman, paarden docter, 1814. (GAH204); id. van wijk B-131, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker va wijk I-005, koemelker, 1814. (GAH204); Wij Schout Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Almenum Certificeren bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Gerrit Tjeerds van der Tol, oud negenentwintig Jaren, Geboren te Zurich wonende te HRL Onlangs te Almenum Meerderjarige zv Tjeerd Gerrits van dr Tol en van Beitske Jelgers, en: Antje Dirks Bleker, oud Vijfentwintig Jaren Geboren en woonachtig te HRL Meerderjarige dv D.B. en van Feykje Scheltes, - op de twee jongstverlopen Zondagen, telkens des middags ten twaalf uren voor de Hoofddeur van ons Huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 26 ste feb 1800Sestien
Dirk Cornelis de Boer en Sijbrigje Cornelis de Boer, tweelingen, geb 22 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL, kinderen van Cornelis de Boer en Imkje Jacobs Reitsma
Dirk Cornelis de Boer ovl HRL., huwt met Aaltje Jans, kind: Cornelis Dirks de B., geb 1764 HRL; BS huw 1827
Dirk Cornelis Boterweg huwt met Tjietske Rienders op 28 jan 1798 HRL, koopt een huis 1799-1800; huw Grote Kerk HRL 1798
Dirk Cornelis Bullart commissaris, bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Dirk Cornelis Lautenbach geb 1792 HRL, ovl 15 nov 1845 HRL, huwt met Alegonda Markelbach op 3 nov 1816 HRL, huw.afk. 20 en 27 okt 1816, marktmeester in 1845, huw getuige bij J. Riewald en I. Heemstra, meester bakker, 1820, id. bij H.A. Sluik en B.C. Lautenbach, broeder bruid 1826, id. bij M. Merkelbach en A.C. Bakker, behuwd broeder bruidegom, 1828, zv Cornelis L, en Trijntje Beidschat; BS huw 1816, huw 1820, huw 1826, huw 1828, ovl 1845; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-015; VT1839; geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lautenbach en Trijntje Beytschat; D.C. Loutenbach eigenaar van perceel nr. 507 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 404, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Dirk Cornelis Lautenbach huwt met Aafke Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764, kind: Cornelis Dirks L, geb 1765 HRL; huw.reg. N.H. HRL. 1764, BS ovl 1826; kind: Pieter Dirks Lautenbag, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Dirks Lautenbach, ged 16 mei 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Cornelis Molenaar geb 1735 ... , ovl 11 dec 1814 HRL, huwt met Geeske Klaasen, ovl wijk H-234, wonende te HRL. 1811, kinderen: Klaas Dirks M, geb 1769 ... , Cornelis Dirks M, geb 1767 ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk H-235, 1814. (GAH204)
Dirk Cornelis Zijlstra geb 4 mei 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Kornelis D. Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1776 HRL, ovl 2 apr 1844 HRL, 1e huwt met Dirkje Adema op 10 apr 1803 Koudum, 2e huwt met Sjoerdtje Eekma, kinderen: Pieter Adema, geb 5 mei 1810 HRL, Broer Z, geb 7 nov 1806 HRL, Siedske Z, geb 2 nov 1805 HRL, geslnm Pieter wijkt af van die vd vdr, huw.get. bij Y. Rodenhuis, (gk), en D. Adema Zijlstra, oom bruid. 1838, id. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij M. Blok en G. Tjallingii, oom vd bruid. 1818, id. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, zeehandelaar en burgemeester, broeder bruid. 1823, zeehandelaar en lid van ged Staten van Friesland 1829, zv Cornelis Dirks Z, en Jetske Aarts; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1811, huw 1818, huw 1823, ovl 1825, ovl 1829, huw 1838, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-185; gebruikers Jan Ales Wobma, stalknegt, en Roelof A. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-034; VT1839; heeft een kotter lang 30 voet, belasting: f. 6:0:0, 1800. (GAH650); heeft een chais(fargon) met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 1801, 1802 (GAH650); id. belasting: f. 7:11:11, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 143, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. woont in 8e quartier, huisno. 111, heeft 1 huhisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Pieter Adema Zijlstra, geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 192:14:0 ter zaake geleeverde Booter, 7 jul 1801, quit. no. 3 (GAH1133); id. samen met Fontein, f. 38:11:0, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); id. met Fontein, f. 43:14:0 voor 1/4 Ton booter, 17 may 1806, quit. no. 6 (GAH1138); id. met Fontein ter Saeke 1/4 Ton boter, 22 nov 1806, quit. no. 8 (GAH1138); id. met Fontein, f. 40:1:0, primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. met Fontein, f. 66:8:0 voor geleverde Booter, 8 jul 1807, quit. no. 5 (GAH1139); id. met Fontein, f. 36:19:0, 23 mrt 1808, quit. no. 3 (GAH1140); id. met Fontein, ter Saeke geleverde Boter en kaas, 11 jul 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. met Fontein, 29 dec 1808, quit. no. 6 (GAH1140); id. met Fontein, f. 24:9:0 ter Saeke geleverde Booter, 16 sep 1809, quit. no. 3 (GAH1141); D.C.Z. eigenaar van percelen nrs. 577 en 578 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 847, resp. pakhuis, pakhuis en erf, resp. 108 en 150 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 42. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 1108-1116 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 847, resp. huis en erf, huis en erf, plaisiertuin, tuinhuis, wagenhuis, stal, huis, huis, huis, resp. 260, 380, 690, 92, 50, 48, 42, 42 en 56 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180, 210, nihil, 15, 15, 21, 21, 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1249 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 847, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 457 Sexbierum sectie A, burgemeester, woonplaats HRL, legger nr. 372, weiland, 12780 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Dirk Cornelis Zijlstra na buiten, ovl 16 mrt 1789 HRL, oud 78 jaar; ovl voor 1829, huwt met Aukjen Zijtses, kinderen: Cornelis Dirks Z, geb 1750 HRL, Maartje Dirks Z, geb ... ; BS ovl 1825; 1828 huwelijken; weduwe woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Cornelis Zwaal geb 10 feb 1809 HRL, N.H., zv Cornelis Feikes Z, en Janke Martens Blok; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1827
Dirk Cornelius Eekema ged 21 feb 1745 Grote Kerk HRL, zv Cornelius Eekama en Antje Dirks
Dirk Daniels Keets geb 8 apr 1795, ged 3 may 1795 Grote Kerk HRL, zv Daniel Keets en Rinske de Zwart
Dirk Dirks Letterla 32 jaar, muzijkmeester, wonende te Nijehaske, doet met Pier Annes de Jong, ovl aangifte van Arjen Dirks Boonstra, wednr van Martjen Jacobs Kroes en gehuwd met Wytske Brugts de Vries; zie verder bij Arjen Dirk Boonstra
Dirk Dirks Letterla oud 76 jaar, schoenmaker, wonende te Nijehaske, doet samen met Sijbe Dirks Letterla, 30 jaar, Muzijkant, geburen van de ovl , ovl aang. van Martjen Jochums Kroes, 64 jaar, geb te Lippenhuizen, wonende te te Nijehaske, echtgenote van Arjen Dirks Boonstra, kalklasscher; zie verder bij: Dirk Arjens Boonstra
Dirk Dirks van der Woude geb 17 apr 1800 HRL, ged 4 mei 1800, N.H., zv Dirk Geerts vdW, en Sijtske Broers; dopen Grote Kerk HRL 1800
Dirk Doekes Baksma zie ook: Durk Doekes; geb 29 nov 1799 HRL, N.H., ged 17 dec 1799 HRL, zv Doeke Jans B., en Getje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1799
Dirk Douwes Boltha D.D.B. en Anskje Gerlofs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL, en zijn getrouwd den 14 daaraanvolgende
Dirk Douwes de Jong huwt met Wilhelmina Vlak, zeekapitein. wonende te HRL; BS huw 1838; oud 42 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk E-080; VT1839
Dirk Douwes de Jonge geb 1798 Pekel A, huwt met Maria Gephart op 13 apr 1817 HRL, huw.afk. 9 en 16 feb 1817, varensgezel, wonende te Pekel A, wonende te HRL. 1817, zv Douwe Tjerks, en Hendrikje Bartels; BS huw 1817, overlijdens; Brevet. Voor Mr. Rudolf de Sitter en Jan Fredemann Vi?tor Openbare notarissen residerende te Winschoten in de provincie Groningen is gecompareerd Hinderkij Bartelds, weduwe van Douwe Tjerks, zonder beroep, woonagtig te Oude Pekel A bij ons Notarissen wel bekend, dewelke verklaarde bij deze tegenwoordige acte, hare toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk haar minderjarige Zoon D.D. d. J., van beroep Zeeman, woonagtig in de Oude Pekel A voornemens is in te gaan met Maria Coenraad Nicolaas Gebhardt, zonder beroep, bij hare moeder te HRL woonagtig, zijnde eene dogter van wijlen Coenraad Nicolaas Gebhardt, dien ten gevolge gemelde hare Zoon bij dezen autoriserende om voorschreven huwelijk in te gaan bij den officier van de burgerlijke stand te HRL; evenals of zij zelve daarbij tegenwoordig ware: Waarvan Acte aan de Comparante voorgelezen. Aldus gedaan te Winschoten op heden den derden feb dezes jaarsachttienhonderd zeventien; Ik Ondergetekende Berber Boltjes weduwe Wytze Blom te HRL, verklaare bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen dogter Maria Gephart meede te deezer Steede woonagtig om zich in het Huwelijk te begeeven met D.D. d. J. varendsgezel, geb en woonagtig in de Pekela, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen zoo hier als in de Pekel A plaats hebben om na afloop derzelven in de Huwelijksche Staat te worden bevestigd, geschiedde dito consent door mij alleen, uit hoofde de vader niet in staat is door afwezigheid deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 feb 1817; Op zondag den zestienden mrt achttienhonderd zeventien is voor de eerste en op zondag den drieentwintigsten daaraanvolgende voor de tweede keer aangekondigd en gepubliceerd dat in ondertrouw Zijn opgenomen D.D. d. J. oud 19 Jaren, Zeeman van beroep, wonende te Oude Pekel A, minderjarige zv wijlen Douwe Tjerks en nog in leven Zijnde Hindrikje Bartels, wonende te Oude Pekel A, en Maria Gephardt oud negentien Jaren zonder beroep, wonende te HRL, minderjarige dv Coenraad Nikolaas & Barbera Boltjes wonende te HRL, - en dat hiervan atjictie (?) is gedaan volgens den inhoud der wet, zonder dat daartegens eenige oppositie is gekomen. Oude PekelA den 26 mrt 1817; MilitieDistrcit Coevorden, Militie-Kanton Wedde, gemeente Oude Pekel A. Het Plaatselijk Bestuur van de Oude Pekel A verklaart, dat D.D. d. J. ter voldoening aan art. 18 van de Wet op de Nationale Militie, zich heeft aangegeven onder No. zeventachtig van het Reg. der Nationale Militie van deze Gemeente, van het jaar 1800 zestien is ingeschreven, en aan alle verpligtingen te dien opzigte voldaan heeft en wegens het trekken van nummer honderd zeven, en als zeeman voor dit Jaar van den dienst is vrijgesteld. O. PekelA den 4 mrt 1816; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, een van overlijden, twee huwelijksconsenten, een wegens de afloop der geboden in de Pekela, en certificaat van aan de Militie voldaan te hebben van D.D. d. J. en Maria Gephart dito 13 apr 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Dirk Douwes Siderius ovl voor 1818, huwt met Wietske Ruurds, in leven echtelieden te Workum, kind: Ruurdtje S, geb 1792 Workum; BS huw 1817; D.D.S. van Makkum en Wytske Ruurds van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar volgens getuigenis getrouwd den 1 apr 1781; kind: Douwe Dirks Siderius, geb 6 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Katarina Dirks Siderius, geb 24 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Durks Siderius, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL
Dirk Feddes Rinkema geb 10 jul 1799 Almenum, herbergier, vertrok naar HRL. na 1825 uit Minnertsga/Sexbierum; lijst ingez. Minnga/Sex. 1825; huwt met Pietje Pieters vd Werf 26 mei 1822 Franeker, molenaarsknecht, wonende te Sexbierum, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; BS Franeker huw 1822; ged 28 jul 1799 HRL, zv Fedde Douwes (Rinkema), en Trijntje Dirks dopen Grote Kerk HRL 1799
Dirk Feikes Bakker zie D.F. de Boer, geb 1770 HRL
Dirk Feikes Kamsma huwt met Trijntje H. Binksma op 21 aug 1796 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1796; geb 1 feb 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL, zv Feike Sijbrands Kamsma en Trijntje Sjierks Brouwer; schrijver, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:1:0 ter zake verschot aan Thee en Tabak voor Wigle Aukes, Klaas Klases en Pieter Jans, quit. no. 5, 5 mei 1795 (GAH1127); kind: Feyke Dirks Kamsma, geb 9 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, moeder als T. Hoites B.
Dirk Feikes Tadema geb 31 dec 1805 HRL, ged 12 jan 1806 HRL, N.H., ovl 22 sep 1854 HRL, huwt met Tjietske Jacobs de Vries op 27 feb 1834 HRL, thans dienende bij de 8 ste afdeling Infanterie, pakhuisknecht in 1854, werkman in 1854, zv Feike Dirks T, en Houkje Toelofs Hamstra; dopen Grote Kerk HRL 1806 BS huw 1834, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-302; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Dirk Feykes de Boer zie Dirk Feykes Bakker; geb 1770 HRL, ovl 29 okt 1828 HRL, huwt met Klaaske Jacobs Westerwijk op 27 mei 1798 HRL, schoenmaker in 1828, schoenmakersbaas in 1811 huw.get. bij M.F. de Boer en R.R. van Dijk, broeder vd bruidegom in 1815, id. bij S.J. Brouwer en J. de Ruiter, 1815, id. bij P. van Vals en J.F. Scheffer 1821, kinderen: Grietje, geb 5 okt 1808 HRL, IJtje geb 21 mei 1811 HRL, Baukje Dirks de B., geb 1804 HRL, Tjietske Dirks de B., geb 1801 HRL, Baukje Dirks de B., geb 7 mrt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1821, ovl 1828, ovl 1830, huw 1837, overlijdens; gebruiker van wijk G-055, schoenmaker; medegebruiker Luitje Walstra, koekebakkersknegt; eigenaar is Adam Reinius, 1814. (GAH204); kind: IJtje Dirks de Boer, geb 21 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis 108-8 :0 ter zaake verdiend loon van D.F. d. B., 7 aug 1792 (GAH1124); id. f. 5:0:0, 18 sep 1792 (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 120:0:0 ter saeke 3 maanden maken en reparatie van schoenen, 26 jul 1810, quit. no. 4 (GAH1142); id. 18 apr 1810, quit. no. 1 (GAH1142); id. 7 dec 1810, quit. no. 6 (GAH1142); id. f. 125:0:0 ter saeke 1/4 Jaer voor geleverde nieuwe en Reparatie van oude schoenen, 10 apr 1809, quit. no. 21 (GAH1141); id. 12 jul 1809, quit. no. 28 (GAH1141); id. 18 okt 1809, quit. no. 54 (GAH1141); id. f. 252:5:0, 30 dec 1809, quit. no. 91 (GAH1141)
Dirk Florus van Duivenbode geb 22 sep 1797, ged 1 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Florus van Duivenbode en Antje Oepkes
Dirk Foppes Bakker geb 10 mei 1760 Franeker, ovl 1 jun 1819 HRL, huwt met Getje Jans Visser, huistimmerman in 1819, wonende te HRL. 1818, kinderen: Jan Dirks B, geb 1787 Franeker, Foppe Dirks B, geb 1796 Franeker, Maaike B., geb 1790 Franeker, Taeke Dirks B, geb 4 nov 1792 Franeker; BS huw 1818, 181 9ov, ovl 1828, ovl 1839, ovl 1862, ovl 1866, ovl 1871
Dirk Fransen van Laan zie ook: Dirk Fransen; geb 13 aug 1811 HRL, ovl 27 dec 1818 HRL, zv Frans Dirks en Eeltje Imberts; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1818
Dirk Frederiks Ruyf huwt met Remptje Pieters Rotgans, wonende te Terschelling, arbeider; BS geb en huw 1842
Dirk Freerks Fontein eigenaar van perceel nr. 594 te HRL, commissionair, woonplaats HRL, legger nr. 219, huis en erf, 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Dirk Freerks van Getsen ovl voor 1844, huwt met Christina Hermanus Noteboom; BS huw 1843
Dirk Friso Siebinga geb 1759 ... , huw.get. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, oom bruidegom, predikant der Herv. Gemeente te Oudega; BS huw 1812
Dirk Geerts Cloppenburg huwt met Aefke Cornelis Cuperus, beyde van HRL, zijn geproclameerd 13, 20 en 27 aug 1752 en doen ook getrouwdt
Dirk Geerts van der Woude geb 1759 Twijzel, ovl 1 feb 1813 HRL, 1e huwt met Sijtske Broers, 2e huwt met Trijntje Berends Bakker op 28 mei 1812 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hooffdeur van het gemeentehuis, wonende te HRL, N.H., koopt een huis in 1800, winkelier in 1812, werkman in 1813, ovl wijk F-026, (Brouwersgracht 24), kind: Dirk Dirks vdW, geb 17 apr 1800 HRL, zv Geert Hendriks en Pietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, ovl 1813; wed. D. vdW. gebruiker wijk F-029; medegebruikers Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Bregtje Dirks van der Woude, geb 17 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL, moeder is: S. Broers; kind: Geert Dirks van der Woude, geb 13 may 1792, ged 27 may 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en dertien den Eerste feb is Overleden D.G. v. d. W., in den Ouderdom van Vier en Vijftig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 mei 1815
Dirk Gerrit Smits geb 27 okt 1810 Leeuwarden, N.H., A 15 aug 1862 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-017
Dirk Gooitses Bijlsma ovl voor 1838, huwt met Bieuwke Sakes de Vries, kind: Gooitsen Dirks B, geb ... ; BS huw 1837
Dirk Haitses Damstra geb 1800 HRL, ovl 12 feb 1865 Franeker, huwt met Aukje Tymans vd Hout op 1 dec 1822 HRL, huw.afk. 17 en 24 nov 1822, blokmakersknecht, zv Haitse Jorrits D, en Klaaske Hayes (Gortmaker), pompmakersknecht en wonende te Franeker in 1865; BS huw 1822, BS Franeker ovl 1865
Dirk Haitses Winia Jacob Willems ende Marijke Jans, beide van HRL, koomende voor de bruit D.H.W., haar ovl mans Broeder, 7 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Hansen van der Wey geb 1777 Tzum, ovl 29 okt 1841 HRL, 1e huwt met Geertje ... , 2e huwt met Elisabeth Pieters vd Post op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij L.M. vd Veer en E.S. de Groot, rogmolenaar, neef bruidegom, 1812, id. bij K.J. Krakau en F.S. de Vries, 1820, molenaar in 1811, kind: Magdalena vdW, geb 6 jul 1811 HRL, zv Hans vdW, en Magdalena ... ; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); D.H. vdW. en Elisabeth Pieters van der Post, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839; kind: Magdalena Dirks van der Wey, geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; D. v. d. Wei eigenaar van perceel nr. 430 te HRL, molenaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 742, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Dirk Hanses Zijlstra huwt met Jantje Hanzes, timmerman te Franeker, kind: Maaike Dirks Z, geb ... ; BS Franeker huw 1822
Dirk Harings Ruurda van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 8/9 feb 1803. Presteert eed van getrouwheid in handen van drost H.J. Westra. (burgerboek)
Dirk Harmanus Gramberg geb 1811 HRL, ovl 4 jan 1846 HRL, huwt met Grietje Gerrits vd Linden op 25 apr 1839 HRL, werkman, zv Katharina van Heemstede; BS geb 1839, ovl 1846; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk H-128; VT1839
Dirk Hendriks Faber geb 19 jul 1785 HRL, ovl 11 aug 1822 HRL, huwt met Rinske Sjoerds Hoekstra op 25 mrt 1810 HRL, doet overlijdensaangifte van Bartle Cornelis (vd Meer) en was knecht bij hem aan boord, kind: Klaaske Dirks, geb 10 mei 1810 HRL, zv Hendrik Douwes F, en Claaske Dirks (v. Weerd); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1856; gebruiker van wijk F-221, varensgezel, eigenaar is Claas D. Molenaar, 1814. (GAH204)
Dirk Hendriks Faber geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Faber en Grietje Dirks; geb 1781 HRL, ovl 30 nov 1845 HRL, huwt met Neinke Roelofs Hamstra op 31 aug 1806 HRL, brugdraayer in 1845, kinderen: Roelof, geb 23 nov 1808 HRL, Antje, geb 10 mrt 1811 HRL, Hendrik, geb 17 nov 1806 HRL, zv Hendrik F, en Grietje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811, BS ovl 1845, ovl 1848, ovl 1849; D.F. en Neinke Roelofs, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam bewijs; 16 aug 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL; D.H.F. eigenaar van percelen nrs. 1395 en 1396 te HRL, gleibakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 203, resp. huis en erf, huis, resp. 60 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); gebruiker van wijk G-141, gleybakkersknegt, eigenaar is Hendrik van Varel, 1814. (GAH204)
Dirk Hendriks Haagsma geb 3 mrt 1807 Lemmer, ovl 17 jan 1880 HRL, huwt met Grietje Gerlofs Boonstra op 29 apr 1830 HRL, wonende te HRL, scheepstimmerman, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Alta; BS huw 1830, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk A-116; oud 33 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-090; VT1839
Dirk Hendriks van Lint ged 9 feb 1766 Westerkerk HRL, zv Hendrik van Lind en Dirkje Jans; geb 1765 ... , huw.get. bij N. Klok en L.J. Schuur, schoenmakersknecht wonende te HRL, 1817, id. bij P.A. Akkringa en R.A. Zijlstra; BS huw 1817; D. vL. ende Grietje Baltus Claver, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Baltus Hendriks Claver, de vader, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; kind: Janke Dirks van Lint, geb 14 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL, vader als D. Hendriks v. L. ; kind: Doetje Dirks van Lint, geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Janke Dirks van Lint, geb 8 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL
Dirk Hendriks Minnema Trijntie Jacobs Minnema ende Jocchum Harmens IJpenbuur, beyde van HRL, huw.aang. 3jul17 34 HRL, Comende voor de bruid D.H.M., desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Dirk Hendriks van der Molen D.H. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 905, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 458, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen onbebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1308 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 458, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Dirk Hendriks de Vries geb 7 feb 1810 HRL, ovl 3 feb 1888 HRL, huwt met Tietje Murks van Slooten op 10 mei 1838 HRL, panbakkersknecht, kurassier 9de afdeling kurassiers, korendrager in 1851, N.H., dv Hendrik Markus (dV), en Frouke Lucas (Abbinga); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk H-078; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-083; VT1839
Dirk Hendriks Wijnands D.H.W. van Sneek en Aukje Dirks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Dirk Hiddes de Vries geb 1764 HRL, ovl 7 nov 1846 HRL, huwt met Weltje/Welmoed Klazes de Wit, kalkbrander in 1846, levert steen en kalk in 1810-1811, kinderen: Geertje, geb 18 sep 1809 HRL, Hidde dV, geb 22 jun 1805 HRL, zv Hidde Dirks dV, en Geertje Dirks Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1846, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk E-059, kalkkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-074; gebruiker Jan E. vd Woude, bestelder, 1814. (GAH204); id. van wijk E-085; gebruikers Roelof Martens wed., Jurjen de Groot wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); D.H. dV. ende Welmoed Clases de Witt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambert Albada, schoonbroeder van dezelve, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kalkbrander, wijk E-059; VT1839; kind: Geertje Dirks de Vries, geb 18 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van D.H. d. V., (reparaties), 31 dec 1810: f. 82:1:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:0:0 ter Saeke geleverde Bouwmaterialen, 6 jan 1808, quit. no. 10 (GAH1140); D.H. d. V. eigenaar van perceel nr. 1174 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, huis, erf en trasmolen, legger nr. 734, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd H45/T16. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1176 en 1177 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, resp. pakhuis, huis, resp. 35 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1203 en 1204 te HRL, kalkbrander, woonplaats HRL, legger nr. 734, resp. huis, huis, resp. 24 en 48 m2, klasse onbebouwd; beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Dirk Hillebrands van Loon geb 27 sep 1800 Franeker, ovl 6 feb 1865 HRL, 1e huwt met Jetske Gerrits Reitsma, 2e huwt met Grietje Jans Rost op 4 feb 1836 HRL, wonende te HRL, N.H., werkman in 1851, in 1829 zonder vaste woonplaats, zv Hillebrand Gerbens vL, en Sijtske Dirks Tanja; BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839
Dirk J Visser gebruiker wijk C-176, schipper; eigenaar is Freerk Jans erven, 1814. (GAH204)
Dirk J IJzenbeek steen- en cementleverancier 1751
Dirk J. van Zeist oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-274; VT1839
Dirk Jacobs van Ackeren geb 1786 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Japikje Aukes Meyer op 14 mei 1809 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij J. Dijk en P. Meyer, behuwd broeder vd bruidegom, 1814, id. bij H.J. de Jong en K.A. Meyer, behuwd broeder vd bruidegom, 1812, id. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, 1813, mr schoenmaker in 1851, N.H., zv Jacob vA., en Christina/ Sijntje Dirks, kind: Sientje vA., geb 28 sep 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1887 bev.reg. HRL 1851 wijk E-283; gebruiker van wijk E-237, schoenmaker; eigenaar T. Althuisius, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-039; VT1839
Dirk Jacobs Danser huwt met Geertje Sijbes Dijkxma, kind: Jacob Dirks Danser, ged 16 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Dirks Danser, ged 17 mrt 1746 Westerkerk HRL
Dirk Jacobs Danser geb 1777 HRL, ovl 13 okt 1834 HRL, huwt met Dieuwke Pieters op 11 nov 1798 HRL, kind: Antje Dirks D., geb 15 jul 1799 HRL, Dieuwke Durks D, geb 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799; BS ovl 1826; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk B-115, wolkammersknegt; eigenaar is Johannes Norel 1814. (GAH204)
Dirk Jacobs van Gorcum D.J. vG. van Bolsward ende Hijlkje Dirks Poort van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Dirk Arjens Poort, 28 may 1791; ondertrouw HRL; D.J. vG. van Bolsward en Hijlkje Dirks Poort, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie
Dirk Jacobs Smidt geb 22 sep 1807, ged 11 okt 1807 HRL, zv Jacob S, en Anna Helena Grote; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 23 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv Jacob Smit en Anna Helena Grote
Dirk Jacobs Vroegrijp ovl voor 1815; wed. D.J.V. gebruiker van wijk A-099, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Dirk Jacobus de Vries geb 15 jan 1810 HRL, zv Jacobus dV, en Pietje Bonnes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 15 jan 1810, ged 2 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Jacobus de Vries en Pietje Bouwes
Dirk Jan Booms geboortig van Zwol, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. E.F. Harkenroth op 10 jan 1793. (burgerboek); ovl 15 okt 1794 HRL, oud 40 jaar; weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); huwt met Kaatje Jans, kind: Jantje Dirks Booms, geb 7 nov 1787, ged 27 nov 1787 Grote kerk HRL
Dirk Jan Harteming huwt met Kornelia Katharina Geisenhart, kind: Dirkje Dirks Harteming, geb 14 aug 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL
Dirk Jan Lot D.J.L., soldaat onder de comp. van Majoor van Till ende Petronella Witsigk (?), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broder de sergeant Witsigk (?), 6 okt 1792; ondertrouw HRL; D.J.L., soldaat in de compagnie van Major van Till, en Petronella Wittigh, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirk Jans Bakker geb 1792 Enkhuizen, huwt met Gatske Jans Visser op 26 jan 1815 HRL, metroos, wonende te HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1815 HRL en Enkhuizen, zv Jan Dirks B., en Cornelisje Jans; BS huw 1815; de Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat de twee Huwelijksch geboden van D.J.B., oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker en Cornelisje Jans beiden woonende alhier, en Gatske Jans Visser, oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL, Weduwe Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser, en Aaltje Sijbrens de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars zonder eenige verhindering zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat, wel in den Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815; Huwelijks-Consent. Voor ons Notaris Matthijs Reyffert, openbaar Notaris in het District Hoorn, Provincie Noord-Holland reciderende te Enkhuizen en aldaar woonagtig innde Oude Westerstraat Wijk C, nummero Drie honderd Vijf en Veertig in presentie van de na te noemen getuigen zijn gecompareerd Jan Dirksz Bakker, Schipper en zijn huysvrouw Cornelisje Jans, welke hij tot het uitbrengen deezer Acte Athuriseert, wonende zij Comparanten alhier te Enkhuizen op de Zuiderhavendijk ons Notaris bekend. dewelke bij deeze verklaarden te Consenteeren in en volkoomen genoegen te neemen met het Huwelijk dat hunnen meerderjarige Zoon D.J.B., Schippersknecht te HRL thans zig bevindende, voorneemens is aan te gaan met de meerderjarige Gatske Visser te HRL woonachtig en voor deezen getrouwd geweest, verzoekende zij Comparanten deeshalven de Heeren Officieren van de Burgelijken Stand of wie het anders mogte aangaan de geboden aantetekenen en te laten doen en vervolgens het Huwelijk tusschen genoemde hunnen Zoon D.J.B. en dezelve Gatske Visser te voltrekken en deeze Acte voor personeele toestemming en Consentgeving goedgunstig te accepteren. Gedaan en gepasseerd te Enkhuizen voormeld ten kantore van ons Notaris den Drie en twintigsten dec des jaars Agttien honderd en Veertien in presentie van Jan Watering zeilemaker en Claas van der Lee schoenmaker getuigen hier toe versogt, die deeze welke in brevet is afgegeven nevens de respective Comparanten en ons Notaris na gedane duidelijke voorleezing hebben getekend. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1815 HRL, fiche 1)
Dirk Jans Bakker geb 28 okt 1810 HRL, ovl 11 jul 1833 HRL, timmermansknegt, N.H., ongehuwd, zv Jan Dirks B., en Pietje Klazes Wekker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1833
Dirk Jans Buisman ged Durck J.B., 16 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Leenderts Buysman en Antje Durcks; geb 2 mrt 1766 HRL, ovl 28 jul 1821 HRL, huwt met Botje Jans Dijkstra op 14 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, met vertoon de attestatie, beurtschipper in 1830, kinderen: Jan Dirks B, geb 1796 HRL, Siebrigje Dirks B, geb 1806 HRL, zv Jan Leenderts B, en Antje Dirks (de Vries); huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1816, ovl 1818, ovl 1821, huw 1830; eigenaar van wijk A-016, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-009, winkelier, 1814. (GAH204); D.J.B. van Amsterdam ende Botje Jans Dijkstra van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jan L. Buisman, onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; ook vermeld met alleen rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:10:0 voor kleedbaare waaren, 31 dec 1810, quit. no. 25 (GAH1142); D.B., Koopman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; Ik Ondergetekende D.B., Woonachtig te HRL, Verklare bij deezen te Consenteeren en toetestaan aan Mijnen Zoon Jan Dirks Buisman, kantoorbediende te HRL, Om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Willems ter Sweege, jonge dochter te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 2 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Sevende mrt is Geboren Jan zv D.J.B. en Botje Jans Dijkstra. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 apr 1816
Dirk Jans Faber ovl voor 1870, huwt met Antje van Nussen; BS ovl 1869
Dirk Jans Faber geb 1 jun 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan Arends Faber en Jeltje Dirks
Dirk Jans Feddema ged 11 jan 1767 Grote Kerk HRL, dv Jan Feddema en Wemeltje Brens huwt met Gertje Tuininga, kind: Klaaske F, geb 1793 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1833; D.F. en Geertruida Tuininga, beide van HRL, zijnde de aangaave hier van gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzame bewijzen, 17 apr 1790; ondertrouw HRL; ovl 11 nov 1793 HRL, oud 26 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; D.F. en Geertruida Tuininga, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; kind: Jan Dirks Feddema, geb 7 dec 1790, ged 26 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Dirks Feddema, geb 22 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Geertruida T.
Dirk Jans Hovenier huwt met Grietje Dirks, kind: Bartle Dirks H, geb 1810 HRL; BS ovl 1814
Dirk Jans Cuipers geb 1804 Heerenveen, ovl 30 dec 1854 HRL, huwt met Pietertje Hessels de Groot, N.H., gruttersknecht, zv Jan C, en Hieke de Vries; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 G213
Dirk Jans van der Mey geb 16 jun 1811 HRL, 1e huwt met Antje Feikes Tadema op 7 jan 1836 HRL, schippersknecht, 2e huwt met Grietje Meyer, (gk), op 14 jan 1837 HRL, zv Jan Martens vdM, en Siebertje Hendriks; BS geb 1811, huw 1836, huw 1837
Dirk Jans Mulder huwt met Stijntje Andries, kind: Aaltje Dirks M, geb 1776 Aalsum; BS huw 1836; kind: Henderika Durks, geb 27 dec 1774, ged 20 apr 1798 Grote Kerk HRL
Dirk Jans Oudeboon ovl voor 1844, huwt met Akke Wiebes vd Schel; BS huw 1843, ovl 1880
Dirk Jans van Straten oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-016; VT1839; geb 15 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans
Dirk Jans Tadema geb 1738 ... , ovl 17 apr 1814 HRL, huwt met Metje Willems, werkman, ovl wijk H-016, kinderen: Marijke Dirks T, geb 1773 HRL, IJmkje Dirks T, geb 1779 HRL, Jelle T, geb 1785 HRL, Sijbrigje Dirks T, geb 1770 HRL, Willem Dirks T, geb 1774 HRL, Feike Dirks T, geb 1782 HRL; BS ovl 1814; 1827 overlijdens, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1847
Dirk Jans Trompetter Dirck J.T., ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Trompetter en Trijntie Dircks; geb 1761 HRL, ovl 26 dec 1829 HRL, huwt met Janneke Claases, werkman in 1829, koornfacteur, N.H., kinderen: Janke T, geb 22 apr 1808 HRL, Simon T, geb 20 apr 1805 HRL, Geert Dirks T, geb 12 mrt 1800 HRL, Jan Dirks T, geb 1799 HRL, Tjietske Dirks T, geb 1792 HRL, Trijntje T, geb 1793 HRL, Klaas T, geb 1796 HRL, zv Jan Jans T, en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, 1808, BS ovl 1813, huw 1817, ovl 1829, huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1861; gebruiker van wijk A-118, graanverschieter; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); D.J.T., mr bakker, en Janneke Claasen, ongehuwde jonge dogter, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJ. Feddema op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid ende Bruidsvader, 13 feb 1790; ondertrouw HRL; D.J.T. en Janneke Claassen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 feb 1790 HRL, en zijn getrouwd den 2 mrt daaraanvolgende; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Trijntje Dirks Trompetter, geb 3 aug 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Dirks Pet, geb 21 dec 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks Trompetter, geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL
Dirk Jans de Vries geb 20 mrt 1754 Dokkum, ovl 10 mrt 1819 HRL, huwt met Jeltje Sipkes de Boer, wonende te HRL. 1811, in leven arbeider, kinderen: Jan Dirks, geb 19 okt 1806 HRL, Jildouw Durks dV, geb 1789 Arum, zv Jan Tjerks dV, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811wafk, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1831, huw 1833, ovl 1843; gebruiker wijk D-058, zeepziedersknegt; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204)
Dirk Jans van der Werf ovl 10 okt 1802 HRL, huwt met Grietje Klases Weidema, broodbakker, kind: Jan, geb 1792 Leeuwarden, zv Jan vdW, en Anna vd Werf; BS huw 1819, huw 1822, huw 1828, ovl 1848; begraven Groot Kerkhof, regel 53, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Jansen Kuik ovl 14 sep 1755 ... , wonende te Leeuwarden 1730; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 25 mei 1730: f. 18:0:0 (GAH283)
Dirk Jansen Laho huwt met Johanna Jansen Dodinga, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1771; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 wegens grondpagt van ''t huis naest de Bank van Leening door D.L. als eigenaer bewoond, 1774. (GAH1105); id. f. 2:0:0 over 1775 en 1776, 1776. (GAH1107); id. f. 1:0:0 voor 1 jaer grondpagt wegens dito, 1777. (GAH1108); id. 26 may 1784. (GAH1115); id. 30 may 1785. (GAH1117); id. 29 may 1786. (GAH1118); id. 4 jun 1787 (GAH1119); id. 20 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121; id. 18 may 1791 (GAH1122); id. 3 may 1791. (GAH1123); id. 8 mei 1782. (GAH1113); id. 23 may 1783 (GAH1114); id. 1778. (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); ovl 29 sep 1790 HRL, oud 58 jaar
Dirk Jansen van der Muur huwt met Catrina Tjallings Sopingius, beyde tot HRL, geproclameerd den 21-28 jun en den 5 jul 1750 en doen ook getrouwdt; huw reg. N.H. HRL; kind: Hiltje van der Muur, geb 8 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks van der Muur, ged 26 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Durks van der Muur, ged 11 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingkje Durcks van der Muur, ged 20 mrt 1763 grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks van der Muur, ged 22 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Helena Dirks van der Muur, ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dircks van der Muur, ged 6 dec 1767 Grote Kerk HRL; Geeven met Eerbied te kennen Migchiel Rienks meede ordris bierdraeger binnen dese Stad, en D. v. d. Muir ten gemelden Steede, dat eerstgemelde wel geneegen is deese Zijn bedieninge te transporteeren op laestgenoemde het geen dese ook geerne Zoude Sien, en daer om haer mits deesen addresseeren aan de Tafel van UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende UEd Achtbh:gelieven D. vd Muir aan te Stellen tot meede ordris bierdrager en wijnwerker etc: in plaets van Migchiel Rienks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staende en aanbehorende quo facto was get:B:Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de persoon van D. vd Muir tot ordris Bierdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betalende de Soma van dartig cargls:Actum den 3 okt 1753. (was get:Hendk Schaaf Ter ordtie van de magistr abs:sec:S:Rienstra; Laeger Stonde; op Heeden den 3 okt 1753 heeft D. vd Muir den Eed van getrouwigheid gepresteerd, en de dartig car gls:in de Armbusch betaald coram Praeside H:Schaaff, In kennisse van mij gesw:clercq:abs: sec:''S Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Jansen Park geb 3 mei 1810 HRL, zv Jan Jansen P, en Renske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 3 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Park en Rinske Dirks
Dirk Jansen Roorda huwt met Maycke Pistorius; heeft een zoon: Jan Dirksen Roorda; zie aldaar
Dirk Jansen Roseboom Gerrit Jansen ende Sjoerdtje Dirks, beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vader D.J.R., 19 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; Harmen Jansen en Grijtie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5may17 36 HRL, komende voor de bruyd desselfs Vaeder D.J.R. ; huw.aang. HRL 1736
Dirk Jelles Agema geb 4 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Jelle Agema en Rinske Lanting; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 51, 20 jaar, ongehuwd, inwonende bij Jelle Agema, 1 mrt 1804
Dirk Jelles Agema geb 1774, huw.get. bij C. Jacobs en G. Cornelis, 1811, id. bij D.S. de Jong en N.R. Blaauw, neef vd bruid. wonende te HRL., militair, 1816; BS huw 1811, huw 1816
Dirk Jeltes Wester zie Dirk Jeltes; voogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Doede Wiegers bi D.J.W., wieldraiier, in 2 jaer verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099)
Dirk Jentjes Gorter ovl voor 1839, huwt met Durkje Jentjes de Groot, kind: IJtje Dirks G, geb 1782 St Anna; BS ovl 1826; 1838 huwelijken
Dirk Jillerts Jellema geb 1789 Franeker, huwt met Aaltje Dirks Houtsma op 29 mei 1812 HRL, winkelier, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 HRL en Franeker, wonende te Franeker 1812, huw.get. bij M. Pettinga en L.T. vd Meulen 1812, zv Jillert J, en Antie Dirks Ferwerda; BS huw 1811, huw 1812
Dirk Joannes van Dalsen geb 24 mrt 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL, zv Joannes van Dalsen en Janke Rintjes
Dirk Johannes Alta geb 24 feb 1803 Lemmer, ovl 5 okt 1880 HRL, huwt met Albertina Cornelis vd Veer op 17 jan 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 6 en 13 jan 1828, N.H., scheepstimmerman, zv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; VT1839
Dirk Johannes Alta ovl voor vele jaren te Makkum (gerekend vanaf 1831), huwt met Klara Jacoba Eppinga, in leven scheepstimmerbaas, kinderen Grietje Dirks A, geb 1779 Makkum, Jacobus Dirks A, geb 1782 Makkum, Johannes Dirks A, geb 1777 Makkum zv Johannes Tjerks en Pietje Jacobs; BS huw 1831, ovl 1834, ovl 1839, ovl 1859
Dirk Johannes Hollander ovl voor 1840, huwt met Trijntje Dirks Dijkstra, kind: Jan Dirks H, geb Sexbierum; BS ovl 1839
Dirk Johannes de Lange ovl sep 1768 onder Almenum, (waarschijnlijk onjuist, want in 1770 wordt er nog een kind geboren), huwt met Wimke Cornelis, kind: Sijtske Dirks dL, geb 1761 Oosterbierum; BS huw 1822; kind: Dirkje Dirks de Lange, ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL
Dirk Johannes de Lange geb 17 nov 1795 HRL, ovl 17 mrt 1819 HRL, smidsknecht, zv Johannes dL, en Sijke Jurjens; BS ovl 1819
Dirk Johannes Marchadant ovl 7 dec 1791 HRL, oud 32 jaar; ovl 7 dec 1791 HRL, huwt met Antje Wytses, in leven gleibakker, kinderen: Johanna M, geb 1790 HRL, Aafke Dirks M, geb 1788 HRL, dv Trijntje Wierdsma; BS huw 1813, huw 1834, ovl 1837, ovl 1840; D.J.M. en Antje Wytses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirk Johannes Postma geb 11 jun 1810 HRL, ovl 9 okt 1851 HRL, huwt met Maria Harmens Prins, (gk), op 28 mrt 1839 HRL, pannenbakker, werkman, N.H., zv Johannes P, en Petronella van Wageningen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-245; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-080; VT1839; geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Johannes Postma en Petronella van Wageningen
Dirk Johannes van Seist geb 1788 HRL, ovl 2 dec 1846 HRL, 1e huwt met Aaltje Annes, 2e huwt met Fetje Gerrits Olinjus op 27 jun 1824 HRL, hoveniersknecht, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, zv Johannes vS, en Akke Rintjes; BS ovl 1823; 1824 huwelijken, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1858; geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Seist en Akke Rintjes
Dirk Johannes van Seist Remonstreert met Schuldige eerbied Y.J. vS. ordris Linnenmeetster en Ytiger der Ellens binnen dese Stad; dat zij Suppliante tot bevorderinge Van haar bezondere nut en Voordeel voornemens is zig van hier enigen tijd te begeven nae Holland, indien UEd: Achtb:Seer gratieus konden goedvinden haeren broeder Dirk Johannes van Zeist geduirende des Supplntes:absentie, andersins provisioneel of tot UEd Achtbh:opzeggen in die bedieninge te Substitueren, waar uit voor hem nog eenig voordeel voortvloeit, die hij tot het bestaan van zijn huisgesin ten uitersten nodig heeft, praesenterende zijn persoon mits deesen aan Haar Achtbh: q:f:etc:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, Substitueert Dirk Johannes van Zeist provisioneel tot Linnenmeter en Ytiger der ellens binnen deze Stad, weegens zijn Suster Y.J. vZ, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 20 dec 1758. (was get:) J:D: Toussaint (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr:abs:sec: S:Rienstra; (Lager Stonde); Jusjurandum praestitit coram Praeside Toussaint den 20 dec 1758. In kennisse Van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk Johannes van Zeist geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dirks van Zeist en Akke Rintjes
Dirk Johannes van Zeist huwt met Aukje Clases, beide van HRL, geproclameert den 28 Septem:en de 5 en getrout den 12 okt 1755; kind: Wytske Durks van Zeist, ged 24 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Claas Durks van Zeist, ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Durcks van Zeist, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL; kinderen: Klaas en Janneke Dirks van Zeist, beiden ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Dirks van Zeist, ged 15 mei 1770 GroteKerk HRL
Dirk Johannes Tjomsma geb 1754 ... , ovl 22 apr 1816 HRL, huwt met Antje Sikkes, kind: Johannes, geb 1795 Sondel; BS ovl 1816; 1852 overlijdens; gebruiker van wijk H-088, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Dirk Johannes Tolsma geb 8 mrt 1794 Almenum, huwt met Eva Bloemers, heereknecht in 1845, boereknecht en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; BS ovl 1845; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Dirk Johannes Visser geb 1793 HRL, ovl 15 jul 1833 Middelburg, huwt met Geertruida Bloemers op 29 jul 1821 HRL, huw.afk. 8 en 15 jul 1821, wafelbakker, zv Johannes V, en Geertruida Martens Schonenberg; BS huw 1821, huw 1835
Dirk Jorrits van der Zee huwt met Dieuwke Jacobs, kind: Grietje Dirks vdZ, geb 1767 Makkum; BS ovl 1833
Dirk Kaspers Dinhart geb 12 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL, zv Kasper Dinhart en Antje Johannes Gleistra; geb 12 sep 1778 HRL, ovl 9 apr 1821 HRL, huwt met Pietje Pieters op 15 mei 1803 HRL, winkelier in 1821, doet overlijdensaangifte van Melcher Hinsbergen in 1811, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester schoenmaker 1812, kinderen: Antje, geb 13 feb 1811 HRL, Johan Casper D, geb 26 okt 1804 HRL, Pieter Dirks, geb 8 nov 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1821, huw 1822, ovl 1853; kind: Antje Dirks Dinhart, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, moeder is: Pietje Pieters
Dirk Klaas Roos geb.06 apr 1788 HRL, inschrijfnummer 908, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Dirk Klaases de Haas geb 30 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Klaas de Haas en Elske Vellinga
Dirk Klaases Kingma en Klaas Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL, kv Klaas Dirks Kingma en Aafke Klaasses Wijngaarden
Dirk Kornelis Lautenbach ovl voor 1821, huwt met Baukje Pieters Baarda; BS ovl 1820; D.K.L. en Baukje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 mrt naastvolgende
Dirk Lammerts Tolsma geb 1791 onder HRL, huwt met Martje Johannes Bootsma op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818 HRL. en Franeker, boereknecht, huw getuige bij L.G.C. Leers en S. Dirks, neef bruid. 1820, zv Lammert Dirks T, en Jantje Hilles (Meyer); BS huw 1818, huw 1820
Dirk Laurens Koster huwt met Gaatske Doedis op 28 mei 1728 St. Anna, komt van St. Anna; bron onbekend
Dirk Lieuwes Baak lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Dirk Lieuwes Bakker geb 1740 HRL, ovl 8 mrt 1825 HRL, hm ... , kind: Hieke Dirks Monzes B., geb 15 jul 1779 HRL, huw.get. bij P. Weyer en J.J. Brevink, wonende te HRL. 1819, id. bij S.J. de Ruiter en M. Wijnands, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1825
Dirk Lourens Kuipers geb 1790 Kloosterburen, ovl voor 1873, huwt met Geertje vd Stel op 21 jan 1821 HRL, huw.afk. 7 en 14 jan 1821, wonende te HRL, varensgezel in 1821, zv Louw Stoffers K, (gk), en Corneliske Dirks, (gk), moeder ovl 27 feb 1819 Groningen, vdr. wonende te te Oude Pekela; BS huw 1821, ovl 1872; D.L.K. eigenaar van perceel nr. 1257 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 389, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Dirk Martens de Boer geb 24 nov 1795 HRL, ovl 29 jul 1861 HRL, huwt met Trijntje Jans Faber op 11 jan 1818 HRL, huw.afk. 28 dec 1817 en 4 jan 1818, koek- en banketbakker in 1851, ovl wijk C-053, huw.get. bij J.S. vd Weide en T.A. Bolman 1828, zv Marten de B., en Catharina Cramer; BS huw 1818, huw 1828, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; VT1839
Dirk Martens de Groot geb 1798 HRL, 1e huwt met Hendrika Wessels Wallinga op 29 jun 1823 HRL, huwelijksafkondigingen 8 en 15 jun 1823, 2e huwt met Joukje Klases Wassenaar op 7 jun 1832 HRL, zv Marten Dirks dG, en Antje Sijes Noteboom, varensgezel te HRL 1826; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1832
Dirk Martens Steenstra ovl voor 1865, huwt met Doetje Johannes, kind: Johanna Dirks S, geb 1797 HRL; BS Franeker ovl 1864
Dirk Meiles Faber ovl 11 jan 1787 HRL, oud 13 jaar
Dirk Meinderts van Laan geb 1759 Almenum, ovl 21 sep 1831 HRL, huwt met Elisabeth Frantzen, huw getuige bij G.P. Burghout en T.C. Bolman, timmerknecht, wonende te HRL. 1813, id. bij H.H. Bandsma en G.H. de Haas, 1813, id. bij J.B. Beuker en A.C. Benning, 1818, id. bij W. Zelhorst, (gk), en J.S. Pietzsch, (gk), 1812, kinderen: Hieke Dirks vL, geb 1796 HRL, Meindert vdL, geb 1800 HRL, Grietje Dirks vL, geb 1791 HRL, Frans Dirks vL, geb 1786 ... ; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1831, ovl 1844, ovl 1855; gebruiker van wijk F-193, timmerknegt, eigenaar is T. Cabbeljauw wed. 1814. (GAH204); D.M. v. L., Timmerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL
Dirk Meinderts Matroos D.M.M. van Almenum en Grietje Harmens van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Dirk Michiels Smit geb 1 mrt 1785 denemarken, ovl 9 sep 1821 HRL, huwt met Antje Hendriks Tamsma op 12 aug 1810 HRL, komt van HRL, matroos, doet overlijdensaangifte van Johannes Stroband in 1811, kind: Johanna Dirks S, geb 2jun18 11 HRL, huw.get. bij T.J. vd Veer en T.H. Tamsma, matroos, wonende te HRL 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, hu, ovl 1821, huw 1833, ovl 1855; gebruiker van wijk A-234, varensgesel; eigenaar is Wiebren C. de Vries 1814. (GAH204)
Dirk Nannings de Boer zie ook: Dirk Nannings en Dirk Nannes; ovl 1787 HRL, huwt met Maartje Klases, kind: Aaltje Dirks de B., geb ... ; BS huw 1823
Dirk P Farret oud 62 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant der gereformeerden, wijk F-016/17; VT1839
Dirk Piers van Arum geb 1762 HRL, ovl 8 mrt 1831 HRL, huwt met Grietje Sijbrens Sleeper, huw.get. bij A. Donkel en D.A. van Houten, oom vd bruidegom, 1814, kinderen:Geeltje Dirks vA, geb 1806 HRL, Anna vA, geb 18 apr 1799/ 17 mrt 1809 HRL, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1831, ovl 1870; gebruiker van wijk F-241, sjouwer; eigenaar Jan Adams Olivier, 1814. (GAH204)
Dirk Pieters Kuipers huwt met Tjietske Feddes Boomsma, winkelier HRL 1828; BS ovl 1828; D.P.K. eigenaar van perceel nr. 286 te harlingen, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 394, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Dirk Pieters Metzelaar geb 1809 HRL, ovl 4 okt 1846 HRL, huwt met Roelofke Wybes de Vries op 16 mei 1839 HRL, verversknecht, zv Pieter Klases M, en Uilkje Dirks; BS huw 1839, ovl 1846, ovl 1860; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verversknecht, wijk G-157; VT1839
Dirk Pieters Posthuma geb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80
Dirk Pieters van der Stal geb 1803 Franeker, huwt met Jikke Pieters Broersma op 27 mei 1827 Franeker, schipper, wonende te Franeker, zv Pieter Botes en Tjitske Dirks; BS Franeker huw 1827
Dirk Pieters Tanja ovl voor 1837, hm ... , kind: Sijtske Dirks T, geb ... ; BS huw 1836
Dirk Pieters Terpstra geb 1801 HRL, ovl 22 jan 1837 HRL, ongehuwd, kleermaker, zv Pieter T, en Trijntje Jelles; BS ovl 1837; D.P.T. eigenaar van perceel nr. 806 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 673, schuur, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 41); id. van perceel nr. 1208 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 673, huis, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1719 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 673, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Dirk Pieters Vellinga geb 5 dec 1810 Wijnaldum, wagenmakersknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Dirk Pieters de Vos gebruiker wijk G-164, varensgesel; medegebruiker Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt; eigenaar is Frans Jacobs wed., 1814. (GAH204)
Dirk Pieters van Weerd geb 1799 ... , ovl 7 apr 1815 HRL, zv Pieter vW, en IJmkje Bekius; BS ovl 1815
Dirk Pieters Wijngaarden geb 1735 ... , ovl 27 nov 1811 HRL, huwt met Marijke Melles, wonende te op ''t Groot Kerkhof in 1811, meester wever 1798; BS ovl 1811; 1821 overlijdens, sch lett-m; wed. D.P.W. gebruiker wijk H-125, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Dirk Pieters Wijngaarden geb 1794 HRL, ovl 21 jan 1867 HRL, huwt met Jantje Meiles Faber op 4 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, wever, wonende te HRL. 1847, N.H., huw.get. bij B.J. Groen en R.A. Mol, wever, schoonbroeder bruidegom, 1816, turfdrager in 1847, zv Pieter Dirks W, en Rigtje Tjeerds Faber; BS huw 1816, ovl 1847, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-157, 402; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-161; VT1839; In Ondergetekende Rigtje Tjeerds weduwe Pieter Dirks Wijngaarden, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon D.P.W. bij mijnen Wijlen Man in echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Jantje Meiles Faber weduwe Jan Groen, mede wonende te HRL. en heb ik deze met mijn Gewone handtekening Vertekend. HRL den 20 mrt 1816
Dirk Pieterszoon Soethekauw van Wormerveer, is op 15 apr 1698 bij de gansche vergadering der Magistraat voor burger deser stede aangenomen, nadat hij de behoorlijke burgereed had gepresteerd aan handen van pres. burg Theodorus Stantius, en de gerechtigheid daar toe staande bet f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Dirk Pzn Fontein geb 6 mei 1785 Franeker, ovl 30 jan 1876 HRL, huwt met Geertruida Matak op 15 jun 1807 HRL, vertrokken met attestatie, zeehandelaar in 1811, huw.get. bij H. Dibbetz en J. Tuinhout, wonende te HRL. 1814, id. bij H. van Schouwenburg en M. Tjallingii, oom bruid 1830, id. bij J.F. Tuinhout, (gk), en R. Fontein. (gk), neef bruid 1843, verkoopt hout 1803-1809, kind: Pieter Dirk Matak F, geb 17 jun 1811 HRL, zv Pieter F, en Catharina Fontein; huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1814, huw 1830, huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-019; D.F. van HRL. en Mejuff. Geertruida Adama Matak van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door dr. Jacob Hanekuyk, 29 may 1807; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-221, ledig, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb War (!) en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-025; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout ten dienste van de Zeewerken, 31 Wintermaand 1809: f. 686:7:2; id. 31 Wintermaand 1810: f. 119:9:0; (geen boeknr. vermeld); id. aan het Noorderhoofd, 31 dec 1807: f. 953:14:0; id. wegens geleverde houtwaren aan het Noorderhoofd, havens en Zuiderbrug, sampt de Groote en Kleine Sluis, 31 dec 1807: f. 4291:11:10; id. geleverde houtwaren ten dienste van de Zeewerken, ord. 31 decembermaand 1809: f. 686:7:2; (geen boeknr. vermeld); komt van Salverd in 1803; ontvangt van het gemeentebestuur wegens ge?xpendeerde slatlonen van ringsloten voor rekening der stad, 25 aug 1803: 60 Caroliguldens en 7 stuivers; genegotieerde penningen ingevolge Resolutie van het gemeentebestuur 10 jan 1803 tot redding van het Stadsweeshuis 4%, 1803: 300 Car. gls; van D.F. resteert nog een aflossing van de anno 1803 genegotieerde f. 5000:0:0 ten behoeve van het Stadsweeshuis 4% van f. 300:0:0 over 1804; ontvangt aflossing van zijn kapitaal groot f. 300:0:0 met interesse tot 30 nov 1805: f. 334:15:0; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 160, ongehuwd, 18 jaar, 1 mrt 1804
Dirk Reinders IJsenbeek geb 15 feb 1780, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL, zv Reinder IJsenbeek en Geertje Scheltema
Dirk Reins Akkerboom zie ook: Dirk Reins; ovl 7 of 10 sep 1802 HRL, huwt met Caspara Sophia Louise Geerling, zv Rein Annes, en Fetje Dirks, kinderen: Georg(ius), geb 1796 HRL, Tetje Dirks geb 1787/90 HRL, Rein Dirks A., geb 1784 HRL, Anne Dirks A, geb 1800 HRL, Fredrik Dirks A., geb 1786 HRL, Bonne Dirks A., geb 1799 HRL, Willem Dirks A., geb ... , Jan Dirks A., geb ... ; BS ovl 1812; 1822 huwelijken, huw 1824, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1852, ovl 1858; ovl 16 sep 1804 HRL, oud 43 jaar; kind: Tetje Dirks Akkerboom, geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Willem Dirks Akkerboom, geb 25 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Louisa G. ; kind: Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Bonefacius Dirks Akkerboom, geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL
Dirk Reins Akkerboom geb 29 aug 1811 HRL, ovl 8 okt 1864 HRL; in wijk F-244, pakhuisknecht in 1864, 1e huwt met Cornelia Reinders op 9 jul 1835 HRL, winkelier, 2e huwt met Elisabeth Terpstra, zv Rein Dirks A., en Elisabeth Tjeerds vd Woude; BS geb 1811, huw 1835, ovl 1864; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Dirk Riemers Lamminga D.R.L. eigenaar van perceel nr. 1976 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 400, huis, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van percelen nrs. 1981 en 1982 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 400, resp. huis en erf, huis, resp. 198 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); id. van percelen nrs. 1981 en 1982 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 400, resp. huis en erf, huis, resp. 198 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Dirk Rienks de Wit zie ook: Dirk Rientses; geb 8 aug 1752 Midlum, ovl 13 jan 1827 Almenum, N.H., huwt met Berber/Baukje Jans van Dijk, kinderen: Rients Dirks dW, geb 1792 Almenum, Jepke Dirks, geb 14 feb 1800 HRL, Jantje Dirks dW, geb 1790 onder Almenum, Jan Dirks dW, geb 1804 onder Almenum, Gepke Dirks dW, geb 1781 Almenum, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, wonende te Almenum 1827, wonende te Almenum 1826 en was toen kalkbrandersknecht; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803 BS huw 1818, huw 1826, huw 1835, ovl 1846, ovl 1847, lijst ingez. Minnga/Sexb 1825; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen van: Rients Dirks de Wit, oud twee en twintig Jaren, Geboren, en woonagtig Onder Almenum, Meerderjarige zv D.R. d. W, en van Boukje Jans van Dijk, beide in leven, en: Henke Ockes van der Stok, oud drie?ntwintig Jaren, weduwe van Klaas Norel, geb en woonagtig te HRL, Meerderjarige dv Ocke van der Stok, en van Geertje Pieters Scheltema, op den vierden Zondag, en achten-twintigste jan , en eerste Zondag, Vierde feb deses Jaars, hebbende plaats gehad, voor de Hoofddeur Van Ons Huis der gemeente, telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 7de Febr. 1816; Wij Ondergetekenden D.R. d. W. en Berber Jans Echtelieden, woonachtig onder Almenum Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Rients Dirks de Wit woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Hinke van der Stok, weduwe Klaas Norel, en mede woonachtig te HRL; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester Van HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischte Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 23 jan 1816; inke van der Stok, weduwe van Klaas Norel
Dirk Rinkes Vos D.R.V. van HRL, en Hopkje Feikes van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn volgens ingebragt getuigschrift ten zelfden dage te Arum getrouwd; hu Grote Kerk ha
Dirk Rinses Jager geb 1795 Workum, ovl 17 jun 1854 HRL, huwt met Folkje Gerbens Piekema, scheepstimmerman in 1851, N.H., huw.get. bij H.J. vd Zee en E.J. Kuipers 1818, zv Rinse Dirks J, en Sjoerdje Rinkes vd Werf 1818; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; VT1839
Dirk Rintjes Bakker geb 1785 HRL, ovl 4 feb 1841 HRL, 1e huwt met Baukje Taekes op 21 mei 1812 HRL, 2e huwt met Meindertje Idses Houttuin op 16 mei 1816 HRL, huw afk. 5 en 12 mei 1816, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hofddeur van het Gemeentehuis, werkman, huw.get. bij R.R. Bakker en R.D. de Vries, broeder bruidegom, pakhuisknecht, 1816, id. bij H.T. de Groot en H. van Beemen, 1820, korendrager in 1841, zv Rintje B., en Antje Hansen de Jong; BS huw 1812, huw 1816, huw 1820, ovl 1841; gebruiker van wijk C-131, molenknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL, korendrager, wijk F-083; VT1839; D.R.B. eigenaar van perceel nr. 1479 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 23, huis en erf, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde okt is Geboren Dirk zv Rintje Pieters en Amkje Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Dirk Ruurds Baanstra geb 1 aug 1802 Sexbierum, ovl 25 dec 1872 HRL, 1e huwt met Joukje Tjebbes Hanenburg, 2e huwt met Berber Wybrandis Hoekstra, (gk), op 28 sep 1843 HRL, werkman, wonende te HRL, uitdrager in 1851-60, N.H., zv Ruurd B., en Grietje Dirks Romewal; BS ovl 1842; 1843 huwelijken, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 G-212, bev.reg. HRL 1860-80
Dirk Ruurds Bakker huwt met Antje Harkes vd Stok op 25 dec 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-078, varensgesel, 1814. (GAH204); D.R.B. en Antje Harkes van der Stok, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 dec 1808; ondertrouw HRL
Dirk Seerps Wildschut Rein Anes Swael van HRL, ende Eeke Wildschut van Amsterdam, sijnde deese aengevinge weegens de bruydegom gedaen door R. Jans de Swart en weegens de bruyd door haar neef Dirk Seerps Wildschut, met vertoninge van schriftelijke lastgeevinge van de bruydegom tot deese aengeevinge, 8 Apr 1747
Dirk Siebes Stalstra huwt met Tjietske Pieters Faber, kinderen: Akke Dirks S, geb 1780 Salverd, Geertje S, geb 1795 Franeker, Jan Dirks S, geb 1791 Franeker BS ovl 1833, ovl 1834, ovl 1845
Dirk Sieds de Jong geb 1791 HRL, ovl 4 nov 1825 HRL, huwt met Neeltje Rommerts Blaauw op 1 aug 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1816, sjouwerman in 1825, zv Sied Sjoukes en Fokje Ulbes; BS huw 1816, ovl 1825, ovl 1830; Ik ondergetekende Antje Ages Agema weduwe Rommert Claasen Blaauw te HRL, verklaar bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meederjarige dogter Neeltje Rommerts Blaauw, om zich in het Huwelijk te begeeven met D.S. d. J., Sjouwerman meede aldaar, zv Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes de ouder overleeden, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in ondertrouw word opgenomen, om na afloop der afkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 18 July 1816; Op heden den vierentwintigsten jun achttienhonderd en Sestien compareerden voor ons Vrederegter van het kanton HRL, Provincie Vriesland, Douwe Cleeb?, gezworen koornmeter, Alida van Elzas, deszelfs huisvrouw, Aafke Sijes Tolsma, arbeidster, Tjietske Fransen, huisvrouw van Cornelis Blokmaker, Jelle Jelles Agema, barbier, Klaas Douwes van der Meulen, gleibakker, en Klaas Rommerts Blaauw, gleibakker, alle van competenten ouderdom, en wonende te HRL. dewelke verklaarden, dat Dirk Sierds de Jong, waaraf ouders Zijn geweest Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes, beide overleden, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst Zijnde, alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend. Gevende de comparanten voor reden van Wetenschap dat Zij genoemden Dirk Sierds de Jong van Zijne kindsheid af, en Zijne ouders mede sedert lange jaren hebben gekend, en alzoo van de waarheid dezes ten vollen overtuigd Zijn; Waarna de Comparanten deze acte van Bekendheid met ons en onzen griffier hebben getekend, uitgezonderd Tjietske Fransen, welke verklaarde niet te kunnen schrijven. Gratis geregistreerd te HRL den tweeden Juy 1816, F? 160 Vak 8
Dirk Sieses Boersma geb 1800 Tzummarum, ovl 21 apr 1849 HRL, huwt met Minke Fokkes Palstra, werkman, zv Sies Dirks B., en Tetje Pieters Dijkstra; BS ovl 1849
Dirk Sikkes Bok huwt met Maria de Vries; BS ovl 1853
Dirk Sikkes Siderius D.S.S. ende Doutjen Ulbes, beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader Ulbe Sjoukes, 11 dec 1751; huwt met Doutjen Ulbes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desember 1751 en doen ook getrouwt
Dirk Simons de Boer huwt met Doetje Esgers, kind: Tietje Durks de B., geb 1776 Midlum; BS ovl 1837
Dirk Sipkes Sleeper zie ook: Dirk Sipkes; geb 17 dec 1809 HRL, ovl 16 mei 1812 HRL; wijk C-104, N.H., zv Sipke Sijbrens en Riemke Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812
Dirk Sybrens Schoonstra huwt met Tietje Baukes Wiersma, werkman; BS ovl 1840
Dirk T. van Scheltinga vendumeester in 1740; medeweesvoogd D. vS. bet f. 144:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een half jaar spinloon van Dirk van Assen, 9 jan 1730. (GAH1060); id. f. 57:10:0 wegens dat de weesjonge Pieter Hijlkes bij Jacob Willems in 2 jaaren met kasmaken had verdient, 21 dec 1730. (GAH1060); D. vS. overhandigt aan de rentmeester van het Weeshuis een Lands oblij: ten laste deser Proventie in capitaal groot 150 gld met no. 540 van Resolutie 30 mrt 1696, verschint 1 aug 1696, herkommende weegens een legaat van wijlen de olde rentemr Andrijs Sloterdijk aan het Statsweeshuys gelegateert; dit pro memoria, 9 jan 1730. (GAH1060); betaalt aan dito f. 43:0:0 weegens dat bij Slot van Rekening der Arme Voogden deser stede, was te rest gebleven ten profijte van Trintje Reyners, wordende ten laste van ''t Weeshuys gealimenteert, 21 dec 1729. (GAH1060); id. f. 123:6:10 tersaake het twede termin van ''t huys in de Bottapotekerstraat, weegens Abram Alberts die voorn:huysinge vd Wees en Armevoogden heeft gecogt, 9 jan 1730. (GAH1060); id. f. 7:0:12 sijnde bij de Stats Arme Vooghden neerder ontvangen dan uitgegeven weegen de boedel van Steven Ulbes en koomt nu hier ten voordeele van ''t Weeshuis, 9 jan 1730. (GAH1060); id. f. 5:0:0 weegens dat de weesjonge Claas Beerns van sijn moeder Trintje Clases dit was aanbeerft, 2 jun 1730. (GAH1060); id. f. 35:12:0 ten profijte van Maria en Dina de Roo, herkomstig uit der selver oudersnalatinschap en aangeerfde goederen:wordende ten weeshuyse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060); 18, f. 118:10:0 sijnde het weeskind Janke Jans aanbeerft, voor een sesde deel van wijlen haar moey Janke Alberts, 26 okt 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:1:0 weegens den incoop van 395 pond reusels tdv ''t Weeshuys, ord. no. 1, 17 okt 1730. (GAH1060); id. f. 162:16:0 door hem uitgelegt en verschooten tot den incoop van 4 vette varkens tbv ''t Weeshuys, ord. no. 2, 24 okt 1730. (GAH1060); commijs, ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen gedaan voor 17 schouw en 6 korven turf, 27 jul 1735: f. 164:8:0 (GAH283)
Dirk Tjeerds Jobstra geb 10 sep 1804 HRL, ged 23 sep 1804 HRL, N.H., ovl 2 aug 1862 HRL; in wijk G-173, kleermaker in 1851, 1e huwt met Hendrikje Wiegers Mossel op 7 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827 HRL, 2e huwt met Klaaske Tuinstra op 14 nov 1839 HRL, zv Tjeerd Dirks J, en Maartje Jacobs; zie ook: IJepstra; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk D-078; VT1839
Dirk Tjeerds Jorritsma ovl 1 jan 1812 Franeker, huwt met Jeltje Jans, in leven landman te Franeker, kind: Tjeerd Dirks J, geb 1801 Franeker; BS huw 1826
Dirk Tjeerds Yepstra zie D.T. Jobstra
Dirk Tjepkes Schaap ovl 3 sep 1824 Franeker, huwt met Pietje Sijsens, werkman in 1824, kind: Rinske S, geb 1806 Franeker; BS huw 1832, ovl 1876
Dirk Tjerks de Groot geb 1795 Hindeloopen, huwt met Dieuwke Klases Bakker op 31 aug 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 aug 1817, boendermakersknecht, wonende te HRL, huw getuige bij H.T. de Groot en H. van Beemen, kalkwerker, broeder bruidegom, 1820, zv Tjerk Heins dG, en Grietje Dirks vd Zee; BS geb 1817, huw 1820
Dirk Uilkes de Vrij geb 13 feb 1802 HRL, ged 2 mrt 1802, N.H., ovl 15 nov 1870 HRL, huwt met Jeltje Broersma, (gk), op 4 apr 1839 HRL, ook huwt met Tjaltje vd Wal, boerearbeider in 1870, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 en was toen pelmolenaarsknecht, zv Uilke Siebes dV, en Wimke Jacobs Domenij; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk F-101, wijk G-181 bev.reg. HRL 1860-80, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-138; VT1839
Dirk W Berduin oud 49 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-068; VT1839
Dirk Watzes de Groot zie ook D.W. Zeilstra; geb 17 jun 1800 HRL, ovl 18 dec 1844 HRL, 1e huwt met Aaltje Rienks Stoker op 6 sep 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 26 aug en 2 sep 1827 HRL, pannebakkersknecht, 2e huwt met Minke S. de Wit op 13 jul 1843 HRL, ged 6 jul 1800; geslnm in 1843 en 1844: de Groot, in 1850: Zeilstra, dv Watse Ages en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, huw 1843, ovl 1844, ovl 1850
Dirk Watzes Zeilstra zie D.W. de Groot
Dirk Wijnants Wytzema ged 1 okt 1748 Grote Kerk HRL, zv Wijnant Wytzema en Aeltje Dirks
Dirk Willems Bloemer huwt met Marijke Pieters, kind: Antje Dirks B., geb 1763 HRL; BS ovl 1829
Dirk Willems Hofstra geb 1796 Langweer, ovl 3 apr 1852 HRL, huwt met Gadske Overdijk, werkman in 1851, N.H., zv Willem H, en Aukje Jans; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-181; oud 43 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-203; VT1839; D.W.H. eigenaar van perceel nr. 1975 te HRL, heereknegt, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 310, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Dirk Willems Houtsma geb 1761 HRL, ovl 25 dec 1813 HRL, huwt met Aaltje Mulder, ovl wijk E-016, levert artikelen in 1810, gortmaker in 1813, kind: Aaltje Dirks H, geb 1793 HRL; BS huw 1812, ovl 1813,; kind: Willem Dirks Houtsma, geb 26 apr 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Jans; kind: Aaltje Dirks Houtsma, geb 24 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, huisno. 26, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:16:0 ter Saeke geleverde erwten, 31 dec 1810, quit. no. 47 (GAH1142); id. f. 67:12:0, 31 dec 1805, quit. no. 5 (GAH1138); id. f. 129:3:0 ter Saeke geleverde 12 lopen Erwten 3/8 lopen Meel, 19 may 1806, quit. no. 44 (GAH1138); id. f. 123:0:0 ter Saeke 4 lopen witte boonen 6 lopen Erwten, 9 okt 1806, quit. no 63 (GAH1138); id. f. 142:2:0 ter Saeke voor geleverde Erwten Meel etc, 19 jan 1807, quit. no. 16 (GAH1139); id. f. 204:7:0 voor geleverde erwten, 21 jul 1807, quit. no. 48 (GAH1139); id. f. 68:14:0 voor geleverde erwten en boonen, 8 dec 1807, quit. no. 61 (GAH1139); id. f. 62:4:0 ter Saeke geleverde Erweten, 15 jul 1808, quit. no. 55 (GAH1140); id. f. 113:0:0 ter Saeke geleverde Erwten en boonen, 29 dec 1808, quit. no. 75 (GAH1140); id. f. 66:5:0 voor geleverde erweten, 28 aug 1809, quit. no. 39 (GAH1141); id. f. 58:9:0, 30 dec 1809, quit. no. 85 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van D.W.H., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 18:16:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 39:5:0 tot Restant van Reekening, 12 jan 1808, quit. no. 18 (GAH1140)
Dirk Willems Jager geb 1765 onder Almenum, ovl 3 okt 1832 HRL, 1e huwt met Antje Jeltes Visser, 3e huwt met Tijtje Tjeerds Faber op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, 2e huwt met Klaaske Gerrits op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan 1816, huurt greide 1804-1811, koopt diverse huizen 1799- 1801, meester slager te HRL. 1811, huw.get. bij J.H. Smits en H.D. Ziekmans, wonende te HRL, 1815, kinderen: Jelte Dirks J, geb 1792 HRL, Willem J, geb 1791 HRL, Pieter J, geb 11 mei 1800 HRL, zv Willem Johannes J, en Tjetske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1811wafk, huw 1815, huw 1816, ovl 1825, huw 1828, ovl 1829, ovl 1832; eigenaar van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs oom Rein Floris, 28 feb 1789; ondertrouw HRL; Gerrijt Lammerts en Tietje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.J., goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 mrt 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokkern en te Midlum getrouwd ten zelfden dage volgens ingekomen verklaaring; 4e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 484:19:8 ter Saeke geleverde ses varkens, 10 nov 1810, quit. no. 1 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:17:0 ter Saeke Impost en Slagtloon voor 5 varkens, 13 jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 329:17:0 ter Saeke geleverde 5 varkens en Betaelde Impost, 6 nov 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 583:9:0 ter Zaeke geleverde Een Vette koe en 5 overjaarsche en 1 Spalling varken, 11 nov 1809, quit. no. 2 (GAH1141); kind: Jelte Dirks Jager, geb 11 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Tjetske Dirks Jager, geb 26 jan 1794, ged 16 feb 1794 Grote Kerk HRL, moeder is: A. Jeltes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Sestig den Vierde feb is Geboren: Dirk, zv Willem Dirks Jager en Tjietske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Dirk Willems Vet D.W.V. van Westzaandam en Grietje Hendriks Hoedtje van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Dirk Willems Visser geb 1777 ... , huwt met Janke Jans Koster op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL, gescheiden 5 feb 1818 HRL, voormalig schipper te HRL 1818; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1818, ovl 1829; D.W.V. van Sloten en Janke Jans Koster van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Dirk Willems de Vries geb 7 feb 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Willem de Vries en Betje Jelgerhuys
Dirk Wybes van Vliet geb 1756 HRL, ovl 20 okt 1826 HRL, huwt met Willemke Taedes op 20 jun 1802 HRL, huwt met Antje Jelles de Haan op 10 nov 1805 HRL, ook huwt met IJmkje Jans en Aafke IJpes, huw.get. bij H. IJ. van Rees en W.T. vd Veen, koster, 1815, aanspreker in 1826, bakker te HRL. 1812, kinderen: Wybe V, geb 1809 HRL, Jelle vV, geb 31 jan 1807 HRL, Antje vV, geb 1811 ... , Jantje vV, geb 6 jul 1787 HRL, IJpe Dirks vV, geb 1793 HRL, Anne Dirks vV, geb 1796 HRL, zv Wybe Dirks vV, en Antje Martens; huw Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS ovl 1812, huw 1815, ovl 1816, huw en ovl 1819, huw 1824, ovl 1826, huw 1829, ovl 1845, ovl 1848, ovl 1870; gebruiker van wijk A-096, koster; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, kerk, 1814. (GAH204); D.W. vV. ende Aafke IJppes, beide van HRL, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; D.W. vV. en Antje Jelles de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. Stephanij, goede bekende, 26 okt 1805; ondertrouw HRL; D.W. vV. en Aafke Yepes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Dirk Wybrens Jansen geb 17 feb 1805 Bolsward, ovl 20 jan 1875 HRL, huwt met Antje Smits, (gk), op 27 nov 1856 HRL, ook huwt met Geertje Plekker op 6 mrt 1851 HRL; ???, cementmolenaarsknecht, N.H., Vst 7 mrt 1851 uit Almenum, A 16 jun 1853 Almenum, zv Wiebren Jans en Pietje Sjoerds; BS huw 1856, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk H-048; VT1839
Dirk Wybrens Westerbaan geb 22 sep 1805 HRL, ged 13 okt 1805 HRL, zv Wybren Luitjes (W), en Wikje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1805
Dirk Wytzes Blom geb 1788 ... , huwt met Jeltje Fransen Feersma op 10 dec 1809 HRL, huw.get. bij W.B. Blom en B. Boltjes, winkelier, neef bruidegom 1812, id. bij J. Jacobi en J. Lanting 1811, id. bij W. Jager en M. Ziekmans, neef van M. Ziekmans, 1811, komt van HRL; in 1809, wonende te Lemmer 1825, zv Wytse D.B., en Berber Boltjes; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811, huw 1812, ovl 1825; medegebruiker van wijk C-017; eigenaar en gebruiker Frans J. Feersma, koopman, 1814. (GAH204); D.W.B. en Jeltje Fransen Feersma, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Dirk Wytzes Borduin geb 1790 Joure, ovl 12 okt 1842 HRL, huwt met Wendeltje Gerrits Oudeboon, werkman in 1842, varensgezel in 1837 en wonende te HRL, kind: Antje Dirks B, geb 1810 Leiden, zv Wytse B., en Antje Sietses; BS huw 1837, huw 1840, ovl 1842, ovl 1855
Dirkie Dirks huwt met Arjen Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 may 1757 in de Westerkerk; kind: Dirk Arjens, ged 14 feb 1760 Westerkerk HRL; kind: Grijttie Ariens, ged 25 mrt 1762 Westerkerk HRL; kind: Jarig Arjens, ged 1 dec 1763 Westerkerk HRL; kind: Antje Arjens, ged 6 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Grietje Arjens, ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Ariens, ged 18 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; de vader ovl
Dirkje Alberts ged 26 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Albert Dirks en Antie Taekes; ged 10 jul 1763 Grote Kerk HRL, dv Albert Dirks en Antie Teekes
Dirkje Alberts huwt met Tomas Johannes Smit, kind: Antje Tomas Smit, geb 30 apr 1811, ged 19 mei 1811 Grote Kerk HRL
Dirkje Alberts huwt met Bonicatius Oolgard, ovl/begr. 17 okt 1791 HRL, oud 28 jaar; Bonnifacius Ohlgaard en D.A., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirkje Allerts zie: Kreyl
Dirkje Arjens zie: Poort
Dirkje Arjens Johannes Sjoerds van HRL, en D.A. van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 sep 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en aldaar getrouwd den 29 sep 1782 volgens ingekomen getuigenis
Dirkje Aukes huwt met Sietse Klases op 5 jun 1803 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Dirkje Beerns ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Beern Dirks en Aeltje Hendriks
Dirkje Boekhout/Boekholt won. HRL. 1800-1810; ontvangt van de rendant f. 28:15:0 wegens 1 jaar renthe van f. 500:0:0 ten lijve van D.B., 2e Tontine, 4e classe, no. 15, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Dirkje Bouma geb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093
Dirkje Bouset geb 1770 Amsterdam, ovl 6 mrt 1830 HRL, huwt met Hendrik Modders, dv Mathijs Louis B., (gk), en Anna Visser, (gk); BS ovl 1830
Dirkje Broers zie: Adema
Dirkje Broersma geb 1811 IJlst, ovl 7 jul 1879 HRL, huwt met Sjoerd Idses vd Weide op 24 sep 1835 HRL, dienstmeid. wonende te HRL; 1835, dv Nis Jelles B, en Apollonia Jans Hiemstra; BS huw 1835, ovl 1879; oud 28 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-169; VT1839
Dirkje Dirks Harmen Hendriks van HRL. ende D.D. van Franeker, koomende weegens de bruyd Jaob Janzen, 2 Jul 1746; van Franequer, huwt met Harmen Hendriks, van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jul 1746 en doen ook getrouwdt
Dirkje Dirks huwt met Melcher Lemans, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 Septem. 1756
Dirkje Doedes ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Doede Dirks en Renouw Garama
Dirkje Feikes zie: Smit
Dirkje Feykes ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Feyke Baukes en Feikje Goverts; ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Feike Baukes en Feikje Goverts
Dirkje Feikes Johannes Willems van Berlicum ende D.F. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Joost Pieters, goede bekende, 21 dec 1793; ondertrouw HRL; Johannes Willems van Berlicum en D.F. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 5 jan 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Dirkje Fekkes zie: dekker
Dirkje Fransen zie: Dijkstra, Hoen
Dirkje Fransen gebruiker van wijk A-227, gealimenteerd, eigenaar Johannes Norel, 1814 (GAH204); huwt met ... , kind: Frans Reins Eerenbeef, geb 1791 St. Anna; BS ovl 1837; Op heden den Seevenentwintigste dec Achtienhondert Sestien, Compareerden voor ons Mr. Willem Mourits Reinbach, Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, geadsisteerd met onsen Griffier, op den Raadhuise binnen dese Std in het locaal van onse gewone Vergadering, de Volgende personen, alle geloofwaardig, van Competenten ouderdom, en wonende te HRL, te weten: Michiel Pieters Dreso, koopman, Hendrik Fredriks Luxemburg, meester boendermaker, Frans Anthonij Posthuma, sjouwerman, Jan Pieters Schone, sjouwerman, Hendrik Cornelis Blom, baardscheerder, Jan Harmens Gonggrijp, baardscheerder, Johannes Mulder, pottebakkersknegt. Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat Sij Versogt Zijn, eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van Frans Eerenbeef, Pottebakkersknegt, wonende te HRL; Aan Welke Versoek Sij mids desen Voldoende verklaren te weten dat Voornoemde Frans Eerenbeef, van beroep Pottebakkersknegt, wonende te HRL, meerderjarige zv D.F., Werkvrouw wonende te HRL, Sijnde de Vader onbekend, is geb te St. Anna Parochie, den Agtentwintigste mrt Eenduizend seevenhondert, negenentachtig, en diensvolgens den ouderdom heeft bereikt van Seevenentwintig Jaren; gevende Sij Comparanten voor redenen van Weetenschap dat Sij de meergenoemde Frans Eerenbeef, zedert Sijne Vroege Jeugd hebben gekend, en zich uit Verschillende omstandigheden, de juiste dag van zijne geboorte kunnen herinneren; zijnde deselve niet in Staat, een ander legaal bewijs, daar af te produceren, door dien deselve, ofschoon van Gereformeerde afkomst zijnde, egter bij Sijne Geboorte niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers, destijds bij de Voormalige Regering geen plaats had; Sijnde ons en de Comparanten, uit een Certificaat, door den Heere President Burgemeester deser Stad de dato den Vijfden dec Achtienhondert Sestien, en den Zevende van dezelve maand en Jare geregistreerd, ten gevolge van Zijne Majesteits Besluit in dato den negende mrt Achtienhondert vijftien nummer dertien afgegeven, Voldoende is gebleken, dat deze Frans Eerenbeef, onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in Ondertrouw vereischt worden, te kunne betalen; en hebben de Comparanten de tegenwoordige Acte van Notori?teit, na gedane Voorlezing met ons, en onse grifier Getekend, uitgesonderd Johannes Mulder, die Verklaarde nooit te hebben kunnen Schrijven nog zijne naam Vertekenen
Dirkje Frederik zie ook: van der Hoef; geb 22 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Frerik Piers en Geertje Arjens
Dirkje Gatses huwt met Klaas Baukes, wonende te even buiten Leeuwarden; BS huw 1820
Dirkje Gaeles zie: Bouma
Dirkje Gerrits zie: de Mol
Dirkje Goverts huwt met Johannes Dijkstra; BS ovl 1875
Dirkje Haantjes ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL, dv Haantje Baltus en Aafke Cornelis
Dirkje Hanzen huwt met Claas Johannes, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757
Dirkje Hayes zie: van der Veer
Dirkje Hendriks zie: Norbruis
Dirkje Hendriks geb 1737 HRL, ovl 20 sep 1813 HRL; wijk D-063; BS ovl 1813
Dirkje Hessels zie: de Boer
Dirkje Jans zie: Rimkema
Dirkje Jans huwt met Hendrik van Lind, kind: Dirk Hendriks van Lind, ged 9 feb 1766 Westerkerk HRL
Dirkje Jans huwt met Jakob Zegeling, kind: Jan Jakobs Zegeling, geb 26 feb 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jacobs Zegeling, geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jakobs Zegeling, geb 8 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL
Dirkje Jans geb 23 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannes en Trijntje Jans
Dirkje Jans geb 11 aug 1781, ged 28 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Sytses en Maike Dirks
Dirkje Jans IJpe Keimpes en D.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand
Dirkje Jans Hendrik Gerlofs ende D. J, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van Straaten, de schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Gerlofs en D.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Dirkje Jans geb 16 jun 1811 HRL, dv Jan Martens en Sjoerdtje Hendriks Faber; dopen Grote Kerk HRL 1811; Dirk (!) Jans, geb 16 jun 1811, ged 7 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Martens en Sjoerdje Hendriks Faber
Dirkje Johannes geb 18 okt 1801 HRL, ovl 5 nov 1870 Franeker, huwt met Rintje Reins Kuurstra, N.H., wonende te Franeker 1870, ged 3 nov 1801 HRL, N.H., geslnm vlgs ovl akte ''de Boer'', dv Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS Franeker ovl 1870
Dirkje Jurjens zie: Brens
Dirkje van Kammen geb 24 aug 1799 Slooten, ovl 8 sep 1873 HRL, huwt met Daniel van Echten, (gk), vroedvrouw in 1851, N.H., dv Steven vK, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk C-148, 176, wijk H-197
Dirkje Kamsma begraven Kleine Kerk, regel 2, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirkje Keimpes zie: Kingma
Dirkje Klazes zie: Bakker, Blaauw, Norel
Dirkje Klaases ged 10 apr 1757 Grote Kerk HRL, uyt ... (onleesbaar)
Dirkje Klaases geb 5 jul 1798, ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL, dv Klaas Klaases en Maaike Dirks
Dirkje Klaasses huwt met Teunis Norbruis, kind: Johannes Teunis Norbruis, geb 6 okt 1779 ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Teunis Norbruis, geb 6 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Teunis Norbruis, ged 1 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Dirkje Klases ovl voor 1828, huwt met Roelof Diemers; BS huw 1827; begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 55; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirkje Cornelis zie: Braaksma, Buma, Steur
Dirkje Cornelis ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Pieter Maserus, 1 jaar lijfrente van 2 x 500 Caroliguldens in de verhouding 50/45, 25 apr 1770 f. 95:0:0; id. 24 apr 1771; id. 15 apr 1772; id. 19 apr 1773
Dirkje Cornelis ontvangt van het Weeshuis f. 6:0:0 terzake 24 dagen als wollenaaister in het Weeshuis, 29 nov 1757, kwit. no. 33 (GAH1086)
Dirkje Kornelis Johannes Norel en D.K., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geschied is op den 17 may 1778 HRL; ten zelfden dage getrouwd; kind: Klaas Johannes Norel, geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Johannes Norel, geb 30 nov 1780, ged 23 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Johannes Norel, geb 30 sep 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL
Dirkje Cornelis huwt met Jan Walings Faber, wonende te HRL 1831; BS ovl 1831
Dirkje Lammerts zie: Tolsma
Dirkje Lammerts huwt met Jan Wilhelmi op 10 nov 1793 HRL, komt van deventer, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; Jan Wilhelmi, soldaat onder ''t Regiment van Orange, Stad en Lande, van HRL, ende D.L. van deventer, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Stephanij, met een gebod in de week, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; Jan Wilhelmi, zoldaat in ''t Regiment Oranje Stad en Lande, van HRL, en D.L. van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad 10 nov 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Dirkje Lolkes huwt met Sasker Luitjes op 16 sep 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Dirkje Lolles zie: van der Meulen; Sasker Luitjes en D.L., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 17 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL, dv Lolle Ymkes en Rinske Wibes; kind: Antje Saskers, geb 7 jul 1811, ged 24 jul 1811 Grote Kerk HRL
Dirkje Mathijses zie: Bouset
Dirkje Minks zie: Stolte
Dirkje de Mol geb 17 apr 1811 HRL, dv Gerrit dM, en Louisa Hasenoot; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 17 apr 1811, ged 30 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit de Mol en Louisa Hasenoot
Dirkje Nannes zie: Helema
Dirkje Nisses zie: Broersma
Dirkje Ottes zie: India
Dirkje Piers zie ook: Abbenga; geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL, dv Pier Lucas en IJtje Lolles
Dirkje Pieters huwt met Hendrik Seerps, kind: Trijntje Hendriks, geb 20 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, geb 10 feb 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Hendriks, geb 17 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL
Dirkje Pieters huwt met Harmen Beins op 6 okt 1805 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1809; H.B. van Drogeham en D.P. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Martinus, deszelfs vader, 21 sep 1805; ondertrouw HRL; kind: Pieter Harmens, geb 24 sep 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL
Dirkje Pieters huwt met Hendrik Hendriks; BS ovl 1848
Dirkje Rinzes huwt met Jan Janszen, kind: Grietje Jans, geb 31 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 20 jan 1775, ged 24 jan 1775 Grote Kerk HRL
Dirkje Sakes zie: Dijkstra
Dirkje Sybes huwt met Mink Hilles; dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Klaas Minks, geb 17 jul 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL, vader als: M. Hiddes
Dirkje Sybrens zie: Baanstra
Dirkje Sytses geb 27 aug 1798, ged 9 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Sijtse Heins en Ariaantje Arjens
Dirkje Stevens Hendrik Timons en D.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirkje Stevens zie: van Kammen
Dirkje Sybes huwt met Lukas Piers, kind: Pier Lukas, geb 1 sep 1784, ged 19 sep 1784 Grote Kerk HRL; kind: Yfke Lukas, geb 1 aug 1787, ged 19 aug 1787 Grote Kerk HRL
Dirkje Tadema ovl 8 sep 1789 HRL, oud 63 jaar
Dirkje Taedes huwt met Jan IJsaks, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756 in de Westerkerk; kind: Izak Jans, ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Taede Jans, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Dirkje van der Veer geb 1 apr 1804 of in 1809 Stavoren, ovl 14 dec 1869 HRL, naaister, ongehuwd, N.H., dv Haye vdV, en Catharina Broersma; BS geb 1851, wijk H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; VT1839
Dirkje Wybrens zie ook: Westerbaan; geb 1 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Wybrandus Luitjes en Wikje Dirks Wijngaarden
Dirkje Willems zie: de Vries; Claas Heeres ende D.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerdJan van der Vleugel, goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; Klaas Herres en D.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Dirkje Adams Lents geb 1 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Adam Lents en Anna Kaatje Diemers
Dirkje Alllerts Kreyl geb 1770 Hindeloopen, ovl 7 jun 1833 HRL, huwt met Thomas J. Smith, schoolhouderse in 1833, dv Allert K, en Antje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1833, huw 1843, ovl 1860
Dirkje Antonys Laros geb 16 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Antony Laros en Klaaske Joukes
Dirkje Arjens Poort geb 13 jul 1803 HRL, ged 26 jul 1803, ovl 16 sep 1835 HRL, huwt met Wytze Wybes van Dokkum op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 30 dec 1827 en 6jan18 28, dienstmeid. N.H., dv Arjen Dirks P, en Aukje Willems Boelman; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1835, ovl 1844
Dirkje Broers Adema geb 1783 Franeker, ovl 12 jan 1812 HRL, huwt met Dirk Cornelis Zijlstra op 10 apr 1803 Koudum, ovl Voorstraat wijk E-034, dv Broer A., en Sijtske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; kind: Pieter Adema Zijlstra, geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Dirkje Cornelis Braaksma geb 31 dec 1800 HRL, ovl 26 dec 1878 HRL, ged 13 jan 1801, N.H., later EvL, huwt met Christoffel Repko op 10 jan 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 23 en 30 dec 1827, werkster in 1851, dv Cornelis Martens B., en Ekke Dirks Dijkstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-122; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; VT1839
Dirkje Cornelis Buma ovl voor 1828, huwt met Johannes Norel; BS ovl 1827
Dirkje Cornelis Steur onvangt lijfrente 1764-1766
Dirkje Dirks Harteming geb 14 aug 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jan Harteming en Kornelia Katharina Geisenhart
Dirkje Dirks de Lange ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL, dv Dirk de Lange en Wimke Cornelis
Dirkje Feikes Bleeksma huwt met Johannes Willems/Hilles Dijkstra op 5 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 jan 1794, met attestatie vertrokken, wonende te HRL 1833; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1826, ovl 1833
Dirkje Fekkes Dekker geb 1799 St. Anna, ovl 14 feb 1841 HRL, huwt met Bernardus Geerts Spandouw op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, dv Fekke Jans D, en IJmkje Harmens Nekker; BS huw 1824, ovl 1841, ovl 1857; oud 41 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk G-197; VT1839
Dirkje Feykes Smit geb 1778 HRL, ovl 2 mrt 1837 HRL, huwt met Johannes van Belkum, getuige bij geboorte aangifte van Bastinus vd Feen 1811, dv IJde S, (ook: Feyke S), en Feikje Pieters; BS geb 1811, ovl 1837
Dirkje Fransen Dijkstra geb 1771 ... , ovl 26 apr 1814 HRL, huwt met Ruurd Hilbrands Riewald op 15 mei 1801 Kimswerd, komt van Kimswerd, ovl wijk F-190, in huwelijksakte vermeld als ''Ruaart''; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1814, ovl 1838
Dirkje Fransen Hoen geb 1752 ... , ovl 16 apr 1816 HRL; BS ovl 1816
Dirkje Freriks van der Hoef zie ook: Durkje Freriks; geb 29 feb 1796 HRL, ovl 7 feb 1880 HRL, huwt met Jan Berends Rob op 4 feb 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1821, N.H., dv Frederik vdH, en Grietje Brouwer; BS huw 1821, ovl 1836, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk F-099, 160, wijk F-307
Dirkje Gerrits ten Heuvel ged 14 apr 1750 Westerkerk HRL, dv Gerrit ten Heuvel en Dirkje de Klerk
Dirkje Hendriks Norbruis geb 1792 HRL, ovl 2 okt 1847 HRL, 1e huwt met Hendrik Rotgers Westveld op 18 okt 1815 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1815 HRL, en 6 en 13 aug 1815 Veendam, 2e huwt met Jakle Johannes Jager op 15 mrt 1838 HRL, dv Hendrik N, en Fimke Jans de Bruin; BS huw 1815, huw 1838, ovl 1847; oud 47 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-177; VT1839; geb 14 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Teunis Norbruis en Fimke Jans de Bruin; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden en ouderlijk consent en certificaat van Huwelijks afkondiging in een ander Gemeente behoren tot de Huwelijks acte van Hendrik B. Wesveld en D.H.N. dato 18 okt 1815 op Fol. 1 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; de Schout der Gemeente Veendam Kwartier Winschoten Provincie Groningen Certificeerd door dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Hendrik Rotgerts Wesveld Zeeman van beroep, wonende te Veendam, en van derkjen Noorbruis dienstmeid van beroep wonende te HRL in deze Gemeente behoorlijk naar de wet zijn afgelopen de eerste op Zondag 6 aug 1815 en de tweede op Zondag den 14 daar aanvolgende zonder dat er eenige oppositie tegen de voltrekking van het voorgenomen Huwelijk van gemelde personen bij den zelven is ingekomen. Veendam den 16 aug 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Veertiende sep is Geboren Dirkje dv Hendrik Teunis Norbruis en Femke Jans de Bruin. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 aug 1815
Dirkje Hessels de Boer huwt met Sipke Piers Westerbaan, wonende te Bolsward; BS huw 1843
Dirkje Jans Rimkema huwt met Huibertus van Drooge, wonende te Hindeloopen; BS huw 1842
Dirkje Jans Sneek Pieter Verdwaal van Durgerdam en D.J.S. van HRL, laatst geproclameert den 12 mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Durgerdam en aldaar op 2 jun 1776 in den echten Staat bevestigd, volgens vandaar terugontvangen adtestatie op 4 jun 1776, getekent Pieter Vink, Coster
Dirkje Jurjens Brens/Brensa ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Juriaan Brens en Maria Elisabeth Sejaume; geb 1758 Workum, ovl 12 dec 1845 HRL, huwt met Daniel Ziekmans en Sijbren Sjerps Hoedtje, getuige bij geboorte aangifte van Gerrijt Bruining 1811, zv Lodewijk B., en Hiltje Sijbrens; BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1828, ovl 1845, ovl 1853; Johan Daniel Ziekman ende D.B., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze Dirks, deszelfs schoonbroeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Sibren Seerps Hoedtje en D.J.B., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johan Dani?l Ziekman en D.B., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; oud 79 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-102; VT1839; kind: Tryntje Sibrens Hoedtje, geb 20 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johans Siekmans, geb 19 jan 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, vader als Johan D.S. ; kind: Hylkje Johans Ziekman, geb 27 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johans Siekman, geb 19 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Johans Siekmans, geb 10 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende Harmen Anthonij Smit, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jacob Harmens Smit, mede alhier woonachtig om Zich in het huwelijk te begeven met Hijlkje Daniels Siekman, dv Daniel Siekman en D.B., mogende alsoo lijden dat dezelven door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. HRL 21 feberuair 1815; Ik Ondergetekende D.B. Weduwe Johan Daniel Ziekman, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Hijlkje Daniels Ziekman, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Jacobus Harmens Smith, Matroos wonende te HRL, Mogende alsoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijke Staat te worden bevestigd. HRL 22 feb 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den Seven en twintigste aug is Geboren Hijlkje dv Johan Daniel Ziekman en D.B. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 feb 1815
Dirkje K Blaauw geb 25 jun 1798 HRL, ovl 4 mei 1860 HRL, huwt met Pieter Jans de Bruin op 18 mrt 1821 HRL, huw.afk. 4 en 11 mrt 1821, werkster in 1851, dv Klaas Klaasen, en Maayke Dirks; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839
Dirkje Keimpes Kingma geb 1788 Welsrijp, ovl 1 aug 1830 HRL, huwt met Gerben Dijkstra op 23 apr 1809 HRL, komt van HRL, dv Keimpe Dirks en Grietje Sijbrens; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1830, ovl 1846; Gerben Dijkstra en D.K.K., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Dirkje Klases Norel geb 4 feb 1811 HRL, ovl 4 nov 1875 HRL, huwt met Klaas IJmkes Kamminga op 31 dec 1829 HRL, huw.afk. 20 en 27 dec 1829, huwtoestemming bekomen van een familieraad gehouden voor het vredegerecht van het kanton HRL. 19 dec 1829, dv Klaas N, en Hinke Aukes vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1829, ovl 1875; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-127; VT1839; geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Hinke Okkes van der Stok
Dirkje Klazes Backer geb 1741 ... , ovl 24 jan 1818 HRL, huwt met Teunis Norbruis, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1818, ovl 1833; kind: Klaas Norberhuys, geb 23 sep 1773, ged 17 okt 1773 Grote Kerk HRL
Dirkje Lolles van der Meulen geb 1781 HRL, ovl 18 jan 1836 HRL, huwt met Sasker Luitjes, dv Joeke vdM en Rinske ... ; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1836
Dirkje Minks Stolte geb 7 okt 1803 Ferwerd, huwt met Cornelis Feyes Pronker op 10 dec 1829 HRL, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1829, naaister, dv Mink Klazes S, en IJttje Dirks Gorter; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; VT1839
Dirkje Nannes Helema geb 1785 Dokkum, ovl 6 dec 1846 HRL, 1e huwt met Wytze de Vries, 2e huwt met Ane Jans Anema, dv Nanne Nennes H, en Maaike ... ; BS ovl 1846
Dirkje Piers Abbenga zie ook: Dirkje Piers; geb 15 mei 1811 HRL, dv Pier Lucas en IJtje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811
Dirkje Pieters Kriel geb 1784 Hindeloopen, ovl 28 dec 1848 HRL, ongehuwd, dv Pieter K, en ... ; BS ovl 1848
Dirkje Sakes Dijkstra geb 24 sep 1805 HRL, ged 13 okt 1805, N.H., ovl 28 mei 1884 HRL, huwt met Klaas Jans Reitsma op 23 jun 1831 HRL, N.H., dv Sake Baukes D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-035; VT1839
Dirkje Sybes Lettinga Lukas Piers Abringa en D.S.L., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirkje Sybrens Baanstra geb 1774 Makkum, ovl 14 jul 1832 HRL, huwt met Mink Hilles Meppelaar; BS ovl 1832
Dirkje Willems de Vries geb 1769 ... , ovl 20 mei 1814 HRL, huwt met Klaas Heres de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Janneke Overdijk in 1811, ovl wijk F-176, N.H., dv ... en Antje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864
Dirkje Wybrens Westerbaan geb 1 jun 1811 HRL, ovl 9 jul 1890 HRL, huwt met Sijbe Weydema, (gk), op 29 mrt 1840 HRL, werkster, dv Wybrandus Luitjes en Wikje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1840, ovl 1890; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839
Dirkjen Dirks van Drijlst, ende Johannes Takes van HRL, huw.aang. 6 okt 1736 HRL; komende weegens de bruyd Louw Taekes vertonende attestatie dat de geboden tot Drijlst wettig aangegeeven waeren; huw.aang. HRL 1736
Dirkjen Dirks Jacob Jeremias ende D.D. beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de gesw. clercq R.J. de Swart met vertooninge van genoegsaeme schriftelijke last in deesen, 1 May 1751; huwt met Jacob Jeremias, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwdt
Dirkjen Dirks huwt met Hendrik Beernts, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito 1753 en doen ook getrouwt
Dirkjen Geerts Durkjen G. en Cornelis Tomas, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Geert Dirks; huw.aang. HRL 1737; huwt met Cornelis Thomas, kind: Geert Cornelis, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL; Vertoont UEd:Aghtbh:met verschuldigde Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens en in deesen met deselve gesterkt dat eenen Aeltje Pijtters Roorda voor haar supplnte:heeft bediend en waergenomen haar turfmeetsters bedieninge, dogh die al lange daer uitgescheiden sijnde soo soude sij supplnte nu wel geneegen sijn haar turfmeetsters bedieninge te doen waerneemen en door deesen te substitueren eenen D.G. Wed. Cornelis Thomas Woonagtigh alhier ter Steede; dogh sulx eerst niet kunnende geschied als met toestemminge van UEd:Aghtb:; en de meede supplnte D.G. sulx ook begeerende; soo is de supplnte beyder versoek seer gedienstig, dat UEd:Aghtb:de meede supplnte D.G. Provisioneel gelieven te substitueren en aen te stellen tot het waerneemen van ''t turfmeetsters bedieninge in plaets van de meede Supplnte:T.G., en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, Welx doende etc:(:get:) H. Pesma; (In Margine Stonde); de Magistr:accorderende het versoek momineert mits deesen D.G. tot subst turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, actum des 18 may 1746. (:get:) Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); den 18 may 1746 heeft D.G. den Eed als subst turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr C. van der Brugh. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirkjen Gerrits Eibert Harings Apma van HRL, ende D.G. van Hindeloopen zijnde aangegeeven door de bruydegom met vertooninge van attestatie dat de geboden tot Hindeloopen wettig waeren aangegeeven, 11 Mrt 1747
Dirkjen Jansen Harmen Jacobs, soldaat in de comp. van Lt. Coll. van Till, ende D.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Witting, 16 feb 1793; ondertrouw HRL; Harmen Jacobs, soldaat in de compagnie van Lieut. Collonel van Till en D.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Jakob Harmens, geb 14 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL
Dirkjen Jans huwt met Feyke Sjoerdts, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 okt 1739 en doe ook getrouwt; Feyke Sjoerds ende D.J. beide van HRL, komende voor de bruid desselfs broeder Pieter Jansen vertoonende attestatie van desselfs moeder, 10 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjoerd Feikes, ged 8 okt 1743 Grote Kerk HRL
Dirkjen Nicolai Gerrit van der Pende van ''s Gravenhage en D.N. van HRL, koomende weegens de bruid jacob Louwerens desselfs neef, 9 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Dirkjen Rintjes Willem Jelles van Franeker ende D.R. van HRL, komende wegens de bruyd Rintje Ruirds desselfs vader, 8 Jan 1746
Dirkjen Ydes huwt met Corneelis Geerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan 1742 doe ook getrouwt; Cornelis Geerts ende D. IJ., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder IJde IJdes, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geert Cornelis, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL; kind: Claara Corneelis, ged 30 may 1744 Grote Kerk HRL; remonstreert Ued. Agtbh:met behoorlijke eerbiedigheit Sytske Sakes wed:w: Yde Geerts burgerse en ordinaris turfmeetster binnen dese stad, hoe dat sij supplte:rede tot enen hooge olderdom is gekoomen, ook diermaeten met overgrote swakheden aen haer ledematen door Gods hand is besogt, waer door se nu niet magtig is, om dit turfmeten langer nae behoren te kunnen waernemen, alwaeromme sij wel genegen soude sijn dit voors:turfmeten, ten profijte en tot subsistentie van haer arm en behoeftig huisgesin op haer dogter D.Y. over te draegen, hebbende reeds den olderdom van 17 f. 18 jaeren bereikt, en over sulks daer toe de vereiste bequaemheit nar alle apparentie deelagtig, en dewelke sulks bij desen mede seer gedienstelijk is versoekende, edog alsoo dese overdragte geenszins sal konnen of mogen geschieden sonder speciaal consent en admissie van Ued Agtb:soo addresseert den supplte:sig door desen aen Ued Agtbh:demoedelijk supplieerende ten einde deselve goede geliefte moge sijn in desen versogte overdragte te consenteren en alsoo den voorn:D.Y. in plaetse van opgedagte haer moeder te promoveren, alles op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden, daer toe staende waer op dan Ued Agtbh:favorable dispositie, en appoindement afwagtende wuo facto etc:requisitus S. Huisinga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon van D.Y. tot mede ordris turfmeter binnen HRL op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads actum den 24 Maert 1734. (Was get) D. Vosma. Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga; Nog Stonde; Op Heden den 24 May 1734 heeft D.Y. den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgmr Vosma gepresteert. In kennisse van mnij secrets:(was get) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Cope naeder appointment staende op ''t request op neevens geregistreerde request. de Magistraat accordeert en permitteert mits desen aan D.Y. om tot het waernemen van haer bedieninge als turfmeetster te employeren Janneke Cornelis welke den eed van getrouwigheid heeft gepresteerd in handen van de presid. burgmr Buma, actum den 18 apr 1746 was geteekend Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirkjen Harmens Sopingius Age de Haas ende Dieuke (!) S., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door de fiscael B. Dreyer met vertooninge van procuratie en ''s moeders curatoren consent van de bruidegom en bruyds consent, 23 dec 1747; huwt met majoor Age Simons de Haas, beyde van HRL, geproclameerd 24, 26 en 31 desember 1747 en doen ook getrouwt; kind: Barbara Ages de Haas, ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Simon Ages de Haas, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Janke Ages de Haas, ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Ages de Haas, ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Ages de Haas, ged 21 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Janke Aeges de Haas, ged 18 may 1752 Westerkerk HRL; kind: Beatrix Aeges de Haas, ged 24 feb 1750 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Aeges de Haas, ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL
Dirkx Sierks huwt met Grietje Roelofs, kind: Aaltje Dirkx, geb 28 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Dirx Kuyk huwt met Geeske Bartels, wonende te HRL, dit capiteel blijft 400 Cglds. Geroyeerd op vertoninge vd ingeloste brieffen ande absolute quitantie, actum 6 jul 1698; GJ ...
Diuwke Simons ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Simon Jans en Beitske Teunis
Diuwke Jans Pas ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Pas en Hinke Romkes
Djeuke Jacobs Alberda huwt met Bernardus Hendrik Eerdmans; Nederlands Hervormd doopregister Bolsward 1784
Djieuwke Bielsma oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-048; VT1839
Djieuwke van der Hoeven oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839
Djieuwke Sjoerds huwt met Nanne Lieuwes, kind; Sjoerd Nannes, geb 8 nov 1793, ged 26 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Nannes, geb 20 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Djoe Folkerts Bijlsma geb 10 apr 1808 Strobos, huwt met Cornelis Zijlstra, N.H., Vst 10 mei 1859 uit Ureterp, A nov 1862 Stroobos; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-288, bev.reg. HRL 1860-80
Djoeke Folkerts zie: Bijlsma
Djoerd Wopkes ovl 20 jun 1793 HRL, huwt met Aaltje Tjeerds Wiersma, kind: Wopke Djoerds vd Stel, geb 1760 Kollum; BS huw 1822, ovl 1836; kind: Pietje Djoerts, geb 28 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; ovl 20 jun 1793 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 45, als Joed W. ; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Djurre Hendriks ovl voor 1802, huwt met Trijntje Jelles, kind: Sijbrigje Durks Radelaar, geb 1789 HRL; BS ovl 1835; ; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); kind: Sybrigje Djurres, geb 31 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Djurres, geb 28 nov 1791, ged 25 dec 1791 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 10 apr 1798; Nadat het Gerechte, door den Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer) ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uit een gegaan was, wierden dezelve eenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treeden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Termen aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, D.H., Pieter Coulbout en Gerbrandus Pettinga, dat zij Leeden van het voormalig geexisteert hebbende Gerechte thans door hem Commissaris wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raad der Gemeente te Administreeren, tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie, of op eene andere wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande, zijnde den 1 ste Clercq Feddema, mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne functie te blijven waarneemen; (Instructie niet overgenomen); Waar op bij de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekenen, de navolgende Verklaaring: ?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijke afkeer, tegen het stad houderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme?. ) in de Instructie vermeld wierde vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen bij het aanvaarden hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris afleggen de navolgende Belofte:?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle Vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?. )volgende in handen van den Commissaris afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3(:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgmelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering. ) in tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes overgegaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde wierd bevonden dat het Praesisium bij Pluraliteit van Stemmen was gedecerneert, op den Burger Paulus de Boer; Eindelijk wierde door den welgemelden Commissaris door afleezinge en affixie eener bekendmaking aan de Burgeren en Ingezetenen deezer plaats kennisse gegeven, dat voorzeide Burgers Paulus de Boer, Lambt. Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, D.H., Pieter Coulbout, en Gerbrandus Pettinga, door hem tot Raaden der Gemeente van deeze Stad Waaren aangesteld, met Last en in naame van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, om dezelve persoonen in hunne respective Qualiteiten daar voor te erkennen en te respecterren. (GAH44); Donderdag den 12 apr 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierden nog de Burgers D:H. en G:Pettinga, gecommitteerd om een ontwerp te maaken, ten fine hoe op de beste wijze, aan het 9de en 10de Articul (:resp. Zij zullen binnen den tijd van veertien daagen na derzelver Organisatie aan het Administratif Bestuur opgeeven, de naamen van alle de Ambptenaaren, en Bediendens van dit voormalig Gewest en deszelfs administratif Bestuur binnen hun Ressort aanweezig, beneevens derzelver Qualiteiten en daar bij teevens aanduiden de zodanigen welke zij als nutteloos of onwaardig beschouwen, met de redenen daar toe moveerende, en: Zij zullen al meede gehouden zijn binnen den tijd van veertien dagen, na derzelver Organisatie van alle nutteloos en of onwaardige plaatzelijke Amptenaaren en Bediendens in hunnen Bedrijve eene Lijst aan dit Bestuur in te zenden, en zo spoedig mogelijk immers binnen vier Weeken na hunne Organisatie derzelver posten en Bedieningen met waardige en kundige Vaderlanders te voorzien, en dadelijk van dezelve af te neemen de Verklaaring hier vooren gemeld in Art. 2, en vervolgens binnen den tijd van veertien daagen daar naa van dit hun Verrigte aan het Administratif Bestuur kennis geeven, met opnoeming en aanduiding van de benoemde en aangestelde perzoonen)der Instructie voor de Raad der gemeente werde voldaan. (GAH44); Vrijdag den 13 apr 1798; de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden ende zulks wel uit Consideratie, dat ieder der Leeden van de Raad voormaals het Gerechte uitgemaakt hebbende, in zijne wijk of verdeelinge der Stad ten opzigte der Polijcije het best bekend is, dat die verdeelinge of Commissien zullen verblijven zoo als dezelve op den 2 May 1796 en vervolgens bepaald zijn, namentlijk het Noordoosten der Stad, P:Wellinga welken telkens wanneer hij eenige Commissie heeft, zijnen Successor in ''t Praesidium bij zig zal moogen assumeeren. Ten Noordwesten: G:Pettinga & P:J:Coulbout, Ten Zuidoosten: L:Albada & M:Bos, Ten Zuidwesten: D:H. & P:de Boer, van ''t Stadshuis: G:Pettinga & L:Albada, tot de Zaaken van de Zeewerken: D:H., P:de Boer en L:Albada, tot de Zaaken van de Stads Lantaarns: D:H. en L:Albada, tot de Zaaken van de Trekweg, en binnen Weegen: M:Bos en G:Pettinga. Tot de Gildens: Pettinga & Coulbout: Grootschippers, Smalschippers, en Bakkers; Wellinga onder de bepaalinge als boven, Chirurgijns, Huistimmerlieden en Metzelaars; D:H. & P:de Boer: Kleermakers, Schoenmakers en Scheepstimmerlieden, M:Bos & L:Albada: Zilversmeeden, IJzersmeeden en Vleeschouwers. (GAH44); Donderdag den 26 apr 1798. den Raad ordinaris vergadert zijnde wierde op een uitgebragt Rapport van de Burgers D:H. en Lambt Albada na rijpe deliberatie goedgevonden en gedecreteerd, om voortaan de armengelden, Welke jaarlijks uit de armebussen zoo van het huis der Gemeente, als uit de Logementen en Herbergen binnen deeze Stad worden bij een verzameld, op dezelve wijze te verdeelen, en te distribueren, als noopens de Oortjes en blanken, bij het voormalig Provinciaal Bestuur, volgens aanschrijvinge van den 24 jan 1797 is gedisponeerd namentlijk pro rato, na ''t getal van zielen, welk ieder onderscheiden gezintheid binnen deeze plaats uitmaakt. Waar van aan de Diaconen der Gereformeerde Gemeente, en voogden der Stads algemeene armen is kennisse gegeeven. (GAH44); Donderdag den 3 may 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Administratief bestuur van het voormalig gewest Friesland. Mede Burgers ! Uwe Resolutie van den 28 apr L.L. hebben wij aan de Leeden van het bij ons Existerende Committ? van Waakzaamheid of Commissie van Correspondentie in zo verre tot haar Relatie had gecommuniceerd, en in Conformiteit van dien, gedagte ontbondene Commissie, voor dezelve betoonde vlijt, en ijver bedankt, en de papieren tot hunne Commissie Specteerende overgenoomen; Wijders hebben wij eene Commissie van Binnenlandsche Correspondentie uit ons midden gedespicieerd, bestaande uit de Burgers D:H., Lambt Albada, en Paulus de Boer, niet twijffelende, of dezelve zullen Punctuelijk aan hunne verpligtinge voldoen-dezelve hebben de volgende Schikkingen, onder hun gemaakt, dat de eerstgemelde is benoemd tot Praesident vande Commissie, en de tweede tot Secretaris, hier mede Vermeenende in de 1 ste plaats aan Uwe Resolutie voldaan te hebben, verblijven wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap. HRL den 3 may 1798, het 4de jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH44); Maandag den 14 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaires vergadert zijnde Wierde geleezen, een Request van de voogden, van het Stads Weeshuis alhier, Inhoudende Versoek, datzij in hunne Qlt: de gewoone Propijnen uit de Secretarije inkomsten en die van het Boelgoedsontvang mogten genieten?Waar over gedelibereerd zijnde, wierde beslooten, om gedagte Request te stellen in handen van de burgers D:H. en L. Albada om de vergadering van hun hier op te dienen van hun Advijs & Consideratien. (GAH44); Donderdag den 24 May 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog door de Burgers D.H. en L. Albada ter Vergadering geproduceert een Rapport in Scriptis op het Request der Voogden van het Stads Weeshuis alhier, welk Rapport voor als nog is gehouden in deliberatie. (GAH44); Maandag den 23 jul 1798; de Raad ordinaires vergadert zijnde, wierde goedgevonden, uit aanmerking van het overlijden van den Burger D.H., eene nieuwe Commissie te benoemen tot de Regeling der Wagtgelden en het nagaan der Rekening van den Wagtgelgophaalder, en den ontvanger en Administrator dier penningen, en zijn bij Pluraliteit van Stemmen tot deeze Commissie benoemd, de Burgers Pettinga en Coulbout. (GAH44); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant, meerder ontfangen dan uitgegeeven is, eens summa van f. 630:7:0, Welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse den Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D.H., Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wijma, H. Tamboezer (GAH1128); Dingsdag den 6 nov 1798. de Polcijen van de Wijk, zijnde de Burgers Paulus de Boer, Waar bij uit hoofde van het overlijden van den Burger D:H. geassumeerd was, den Burger Lambert Albada op het Huis der Gemeente geconvoceerd zijnde en voor zig hebben laaten roepen den Burger Hendrik Ulbes, Vaarendsgezel alhier, ten einde dezelve nogmaals te onderhouden, en door gepaste middelen te Constringeeren, om de wal voor deszelfs bewoonde Huizinge, Staande aan de Zuiderhaaven bij de Kraan alhier te laaten maaken, zoo als zulks iterative maalen aan geinfinueerd was; Dan op duure betuiging van den Comparant Hendrik Ulbes voorz:dat hij zig door de vervallen Zeevaart in het volstrekte onvermoogen bevond (hoe gaarne hij anderszints daar toe ook geneegen was), om in deezen aan de billijke ordre van de Regeeringe te konnen voldoen, als zig declareerende dat hij in deeze bekommerlijke tijden kwaalijk brood voor zijn talrijk Huisgezin konde bekoomen, en daarom wenschte dat de Regeeringe een gemakkelijker weg met hem geliefden in te Slaan; Is op deeze duure betuigine met denzelven Hendrik Ulbes, geconvenieerd, dat de Regeeringe uit Consideratie der Hooge noodzaakelijkheid. Provisioneel, de Wal voor Stads rekening zal laaten maaken, en dat hij jaarlijks daar op ten minsten tien CarGuldens zal afbetaalen. Dog wanneer hij zich in eene ruimere omstandigheid mag bevinden, dan meer, tot zoo lange de Summa Welke de Wal thans koomt te kosten, zal zijn voldaan, en zal hier van Contract in forma worden gemaakt. (GAH44); Vrijdag den 1 Sept. 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert Zijnde, wierd op een uitgebragt Rapport van den Burger D:H. omtrent de zaak van H:Bouma goedgevonden te Persisteeren bij de missive van den 11 Aug:L:L:en dus de onderhandeling met dezelve te houden voor afgebrooken vermits de Vacantie reeds ge?xpireerd is; Waarop door den Burger Coulbout navolgende aantekening is gedaan; den ondergetekende verklaart als dat H:Bouma, volkoomen voldaan heeft aan de vereischten als Conrector, met zijn Latijnsche en Fransche Testamonia, en ten overvloede door de getuigschriften van de zeer geleerde Burgers Tinga, Eekama en van Lith die nimmer een persoon tot Conrector zouden Recommandeeren die de bekwaamheden niet en had, die daar toe vereischt wierden. Verders blijft den ondergetekende onverantwoordelijk voor de gevolgen wegens de uitspraak van het Geregte in deezen gedaan; Waar mede de Burger P:de Boer zig conformeerd. (GAH43); Het Geregte ordrs vergadert zijnde, wierde gelezen een request van de Procr. fiscaal Stephani gepraesenteert in deszelfs Qualit:als Executeur roulerende over het onderwerp der uitkeeringe op de bedieninge van zijn post gesteld welk Commissoriaal gemaakt (zijnde tot die Commissie benoemd de Burgers Albada en D:H. ). (GAH43); Dingsdag den 5 Sept. 1797; Het geregte Extra ordinaires vergadert zijnde, wierde voorts op een uitgebragt Rapport van de Burgers H. en Albada, op het Request van de Procr. Fiscaal Stephanij in deszelfs Qlt:als executeur gepraesenteert Continueerende beklag, dat hij in die Qlt:te veel beswaard was met uitkeeringe aan de Stad, uit Consideratie van deszelfs wel gefundeerde klagten, goedgevonden in de eerste plaats de uitkeeringe aan de Stad, in plaatze van f. 75, -op f. 25, -?s jaars te bepaalen, en in de tweede plaats de Res:van dato den 29 oct: 1752 geheel in te trekken, en buiten effect te stellen, en dat deeze arrangementen gerekend zullen worden voor het reede gepasserde jaar te zullen werken blijvende voor het overige de uitkeeringe aan ''t kv Lanting bepaald als vooren. (GAH43); Dingsdag den 5 Sept. 1797; Het Geregte Extra Ordinaires vergadert zijnde, verscheenen in ''s Geregte Vergadering de Burgers IJege Visser en S:IJsenbeek als daartoe gecommitteerd door de raad van Administratie en Disciplijne van de gewapende Burgermagt alhier, versoekende dat er door een Commissie uit het Geregte, beneffens die van de raad van Administratie, een finaal Huishoudelijk Reglement voor de gewapende Burgermaght alhier mogt worden geformeerd, produceerende ten dien einde dat van Leeuwarden, en zijn tot deeze Commissie benoemd D:H. & Coulbout. (GAH43); Donderdag den 14 sep 1797; Het Geregte ordinaris Vergadert zijnde, wierd voorts den Burger D.H. benoemd om de adsisteeren bij de Commissie Militair, tot regeling van de Militaire Casernes. (GAH43); Maandag den 20 nov 1797; Het Gerechte ordrs vergadert zijnde, verscheenen in ''s Gerechts vergadering, de Burgers Boomsma en van Ringh, verzoekende als Leeden van de voormalige Municipaliteit, en Gerechte , betaalinge te mogen erlangen, van hunne nog Competerende Salaris, - Waar over gedelibereerd zijnde is goedgevonden, eene Commissie uit het Geregte te benoemen, om in deezen alles na te gaan en te onderzoeken, welke Salaris hun Competeerden en daarop Gerechts Jura, bij haar ontfangen zijn, zijn tot deeze Commissie benoemd de Burgers H. en Albada. (GAH43); Donderdag den 28 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Rapporteerden voorts de Burgers D:H. en L:Albada, ter Gerechts Vergadering, dat zij agtervolgens hunne Commissie, met de in den Jaare 1796 afgegaane Geregtsleeden B:Boomsma en A:van Ringh in dato den 15 dec l. l. in Conferentie Waaren geweest over de bekende zaak, der betaalinge hunner Tractementen, dat gedagte Burgers bij die zaamenkomst geeischt hadden, dezelve te ontvangen overeenkomstig, het besluit der Kiesers de dato 19 feb 1796 genoomen, tendeerende dat in zoo verre de Burgers Westra en Roorda, minder tijd zittinge hadden gehat dan de overige Ses Municipaliteits Leeden het Tractement van de beide eerstgemelde na hun afgaan, aan de aanblijvende zoude accesseeren, -dat zij in dato den 21 dec met gedagte Burgers weder eene zamenkomst hadden gehouden en als toen volgens Gerechts besluit aan dezelve hadden te kennen gegeeven, dat het Gerechte voor als nog difficulteerde, om in dier voegen aan den Eisch te voldoen, laatende de geweezen Municipaliteisleeden Salvs regt zich daar over te addresseeren, ter plaatze waar zij zich zouden Vermeenen te behooren ''t welk na de Commissie voor hun genoomen moeite bedankt te hebben, aangenoomen is, voor Rapport in forma. (GAH43); Vrijdag den 12 Janrij ''s Avonds 1798; Het Gerechte der Stad HRL extra ordinaires Vergadert zijnde, verscheen er nog in ''s Gerechts Vergaderinge eene Commissie uit de Brandmeesters, zich beklaagen dat bij de jongst ontstaande Brand in de Herberg Roma, door Manquement, aan goede ordre, de Brandmeesteren en Trompethouders niet naar behooren waaren gewekt, als mede dat de klok van de Groote kerk niet waare geklipt. Waardoor de Manschappen welke bij de brandspuiten behoorden te assisteeren, op verre na niet waaren gecompareerd, het welk groote Confusie had kunnen Veroorzaaken, en van de Schaadelijkste gevolgen zijn, wanneer de Brand van eenig aanbelang waare geweest, versoekende dat daaromtrent, eenig redres mogt worden gemaakt; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om hierop ondersoek te doen, en ordre te Stellen, en zijn Donderdag den 18 Jannr 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, bij resumtie gedelibereerd zijnde, op een uitgebragt rapport door de Burgers J. Tamboeser & D:H. over de instandhouding der groote mastkraan staande aan de Zuiderhaaven nevens de Ossemarkt binnen de Stad HRL, beneffens een daar bijgevoegde Instructie voor de kraanbaas, is na rijpe deliberatie goedgevonden zig met ''t opgemelde rapport en Instructie te Conformeren, en dies volgens te arresteeren dat gemelde kraan met uitsluitinge van andere daar toe konnende gepractiseerd worden de Instrumenten zal ge?mployeerd worden agtervolgens zodanige articulen hier na volgende; Ten Eerste: Dat de priviligie ofte Octroij bij voorige Publicatie aan de groote Mast kraan (Staande aan de Zuiderhaaven nevens de Ossemarkt binnen deese Stad)Verleend, en nu andersins ge?xpireerd zijnde, bij deezen op nieuw Verleend word, voor de tijd van 25 Jaaren, inte gaan bij het arresteeren deses; Ten Tweeden: Dat ingevolge dies, aan elk en een ijder verboden word geduurende dien tijd Sonder Speciaal Consent van den Gerechte om eene dergelijke Machine ''t zij groot ofte klein aan of in de beide haavens dezer Stad op te rigten, te plaatzen ofte houden, gelijk ook meede verbooden word, zoo als verbooden word bij deesen, dat geduurende voors:Termijn van Jaaren geene hogenaamde Instrumenten ''t zij Ligter, Mast, bok of wat ook verder tot ligten of mast uit en inzetten zoude konnen gepractiseerd worden, in deze Stad, aan te leggen of te houden om daar meede iets dergelijks te Exerceeren ofte doen Exerceeren; Tertio: En daar dus de groote mast kraan alleen gepreviligeerd is, om tot uit en insetting van masten, Sampt Ligten van Steenen en Vaaten etc. ge?mployeerd te worden, zoo heeft het Gerechte goedgevonden te Statueeren en vast te Stellen navolgende taux: Als van ??n mast van 23 Palm f. 23:0 -; - 22 Palm - 22:0 -; - 21 Palm - 21:0 -; - 20 Palm - 20:0 -; - 19 Palm - 19:0 -; - 18 Palm - 17:0 -; - 17 Palm - 15:0 -; - 16 Palm - 12:0 -; Een voermansmast of diergelijke - 3:0 -; Voor een Smal of Schuiteschip - f. 4:0:0, Zijnde in alle gevallen het uitzetten der oude masten daar onder begreepen, Edog wanneer de masten met Staggen en Wand worden ingezet zal er nog boven het gemelde kraangeld betaald worden als van mast van 23 Palm f. 5:0 -; - 22 Palm - f. 4:10:0 - 21 Palm - 4:0 -; - 20 Palm - f. 3:10:0 - 19 Palm - 3:0 -; - 18 Palm - f. 2:10:0 - 17 Palm - f. 2:5:0 van 16 tot 12 Palmen - 2:0 -; 4. Dat Wijders van alle Pakken vaaten of steenen weegende beneeden de: 2000 lb zal betaald worden: f. 3:0 -; van 2000 tot 3000 lb - f. 3:10:0 van 3000 tot 4000 lb - 4:0 -; van 4000 tot 5000 lb - f. 4:10:0 van 5000 tot 6000 lb - 5:0 -; van 6000 tot 7000 lb - f. 5:10:0 van 7000 tot 8000 lb - 6:0 -; van 8000 tot 9000 lb - f. 6:10:0 van 9000 tot 10. 000 lb - 7:0 -; En verders na rato-Dog zo de kraanbaas (met overleg blijkens zijn Instructie)goedvond hier over accoord aan te gaan om in eenen aan te neemen zal zo iets aan hem gedemandeert zijn en blijven tot nader order; 5. Dat de kraanmeester alleenlijk met behulp van Scheepsvolk of Sjouwers de Lijns zullen moeten inscheeren, dog de Sjouwers loonen die vereischt worden tot het werkelijk uit en inzetten van een mast, Sampt Steenen vaten of pakken zullen door de Schippers aan de kraanbaas worden gerestitueerd boven het kraangeld; 6. Dat geen Scheepstimmerman zal vermoogen geduurende voorgemelde getal van Jaaren door middel van een Bok of ander Instrument, een mast in een Schip (behalven een Lands Oorlogsschip) te zetten of te helpen zetten ten zij de helft van het kraangeld zoals hier booven bepaald is, aan de Eigenaars der kraan worde voldaan, waar voor zodanige gildebroeders zullen responsabel zijn en daar en boven Verbeuren ieder Ses CarGuldens ten voordeele der gemeene Stads armen; 7. Dat de mast na behooren in ''t Schip gezet zijnde, de Schipper niet langer onder de kraan zal moogen blijven leggen, maar zoo spoedig als doenlijk is, meteen plaats maaken; 8. Dat van alle Besaans agtermasten van Coffen betaald zal worden drie gulden, van Smakken van 50 tot Sestig Last f. 2:0:0 boven de 60 Last f. 2:10:0 blijvende de Schippers in dit geval vrij of zij de kraan willen gebruiken, of niet; Aldus gedaan, geresolveerd en gearresteerd den 17 jan 1798. (GAH43); Art. 1. de Kraanbaas zal gehouden weezen, om ten allen tijden praesent bij de kraan of althans bij der hand te zijn, ten einde elk en ijeder die de dienst van den kraan begeerd, terstond ten dienste te staan en op de Spoedigste wijze te Expedie?ren; Art. 2. dezelve zal verpligt zijn goede en getrouwe toezigt te houden, op de goederen en Instrumenten, die bij de kraan behooren niet alleen, maar ook eene Juiste en Specificque Inventaris houden van alle die goedren, op welke Inventaris hij de van tijd tot tijd aangeschafte goederen accuraat zal boeken, en verantwoording van de Versleetene doen, die ten voordeele van de Eigenaars moeten verkogt worden; Art. 3. de kraanbaas zal gehouden zijn wanneer hij oordeeld, dat eenige Merkelijke reparatie aan de kraan Was-Bloks ofte Jijns moeten geschieden, in deezen met overleg van den Stads bouwmeester te werk te gaan en verpligt zijn, de materialen bloks of Touwwerk bij of van dezulke in te koopen, waar zij dezelve tot de modiegste prijzen kunnen bekoomen, zullen geene der Eijgenaars eenige materiaalen aan de kraan Wal of Jijns, mogen Leeveren om zoveel moogelijk alle quade Verdenkingen werden voorgekoomen; Art. 4. de kraanbaas zal verpligt zijn, hem in het invorderen van kraangeld Stipt te gedraagen na de taux in de Praevilegie of Octroijbrief de dato den 17 jan 1798 vermeld, en indien hij zig hier in mogte te buiten gaan, zal dezelve na exigentie van zaake gecorrigeerd worden. Egter, zal het hem vrij staan omtrent het in en uitzetten van Steenen Vaaten of pakken, een accoord over het geheel met de Schippers of Capiteins na billijkheid te maaken; Art. 5. de kraanbaas zal van den Ontfang der Verdiende kraangelden behoorlijke aantekening houden, en daar te booven van tijd tot tijd zo dikwerf den kraan gebruikt word aangaave aan den Stads Bouwmeester doen en dezelve in natura opgeeven, wat werk er verrigt en wat geld daar aan verdiend is, dat als dan door de Bouwmeester Exact zal geboekt wordne; Art. 6. Dat de kraanbaas boven de daggelden die hem van die geene die de kraan gebruikt, alles in de gem:Octrooijbrief breeder gededuceerd moet betaald worden, nog zal genieten van het Verdienst of kraangelden ''s Jaarlijks van ijder f. 100:0:0 Guldens Tien procento; Art. 7. Eindelijk zal de kraanbaas gehouden zijn, Jaarlijksche Rekening bewijs, en Reliqua van zijn ontfang en uitgaaf aan de houder der Stads Correspondentiebeurs, in praesentie van Commissarien het het Geregte in Qlt:als Eijgenaars derhalve kraan te doen, bij welke rekening den Bouwmeester als Contra Boekhouder tegenwoordig zal zijn; Art. 8. Dat de aanstelling van de kraanbaas alsmede zijn Instructie Slegts provisioneel zal zijn reserveerende het Gerechte aan zig, om na tijds omstandigheid of bevinding van zaken over het een en ander te beschikken; Aldus gedaan en gearresteerd op den Raadhuize binnen HRL op dato Ut supra. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierd voorts uit Consideratie dat moogelijk uit onoplettendheid van de Stads Suppoosten aan wien het toeverzigt daar op aanbevoolen is, hier zomtijds Huisgezinnen en Persoonen koomen te Verjaaren, met welks onderhoud de Stad naderhand wanneer ze in armoede koomen te vervallen belast word, na rijpe deliberatie goedgevonden om zulks zo veel moogelijk te Praevenieeren eene Commissie te benoemen, om de Specie Registers eens nauwkeurig na te gaan, welke Huisgezinnen en Persoonen, hier zints vijf jaaren van buiten in zijn koomen woonen, en op may eerstkoomende zouden konnen verjaaren, daaraf eene Lijst te formeeren en het Gerechte te rapporteeren, en zijn tot deeze Commissie benoemd de Burgers D:H. en M:Bos. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde eindelijk goedgevonden eene Commissie te benoemen, om het Stuk door eene Commissie uit de voogden der Stads algemeene Armen huidenmorgen ter Vergadering voorgeleezen, relatijv de distributie der gelden uit de Armebusschen eens nauwkeurig te Examineeren, en te onderzoeken, de redenen waarom de Diaconij der hervormde Gemeente daar in participeert, op rapport aan het Gerechte en zijn tot deeze Commissie benoemd de Burgers D:H. en Albada. (b43); Sondag den 4 feb 1798; Het Gerechte Extra ordinair Vergadert zijnde, Rapporteerde den Burger Paulus de Boer, dat hij op gisteren in gesprek was geweest met de Commissie van Correspondentie uit het Intermediaire Administratif Bestuur van Friesland bij welke gelegenheid. gedagte Commissie aan hem te kennen gegeeven had, dat zij gaarne Wenschte en Verlangde hoe eer hoe liever, met eene Commissie uit het Gerechte van deeze plaats over een en ander zaaken te Spreeken en te Bezoigneeren Proponeerende wijders, dat tot die Commissie mogten werden genomineerd, de Burgers G:Pettinga en D:H., alzoo zij Supponeerden dat die Burgers, wel de meeste Kennisse zouden draagen van die Zaaken. Waar over gedelibereerd zijnde, wierd met unanieme Stemmen goedgevonden aan het verlangen van Welgedagte Commissie daadelijk te voldoen, en dies volgens de Burgers Pettinga en H. te nomineeren, en te Authoriseeren zoo als genomineerd, en geauthoriseerd worden bij deeze om zich op morgen naar Leeuwarden te begeeven en aldaar met Welgedagte Commissie uit het Intermediaire Administratif bestuur van Friesland te Spreeken, over Zodanige Zaaken, als hun zal werden voorgehouden; En zal extract deezes aan hun Werden gesuppediteert, om haar te verstrekken voor Authorisatie. Aldus gedecreteerd op dato als boven. (GAH43); Donderdag den 8 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierden de Burgers Pettinga en H. in commissie gesteld, om zich op aanstaande Dingsdag naar Leeuwarden te begeeven, om aldaar bij het Intermediair Administratif bestuur van Friesland te verzoeken: Pmo eene ordonnantie in Cas van Anticipatie op de fortificatiepenn:uit propijn der Zeewerken may verschijnende, ter summa van f. 4000:0:0; Sdo om de opgemaakte Rekeningen, noopens de Verschotten, en nog te betaalen gelden, Wegens Scheepsvragten, etc te Produceeren, en daar op ordonnantie te Verzoeken. (GAH43); Donderdag den 8 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts Hendrik Djurres, zv den Burger D.H., (in plaatze van Taeke Stephanij Welke overleeden Was), aangesteld tot Roeper bij de boelgoederen, op het salaris daar toe Staande, en op Instructie zoo als het Gerechte zoude goedvinden voor hem te dormeeren en Praestatie van den ordinairen Eed van getrouwheid. (GAH43)
Djurre Sybrens zie: radelaar
Djurre Sybrens Radelaar geb 24 mrt 1808 HRL, ged 10 apr 1808 HRL, N.H., huwt met Sjuwke Jacobs vd Werff op 2 apr 1835 HRL, ondermeester, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, zv Sijbren Djurres R, en Joukje Walles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835
Dodonea Dame Pieter Heiliger, Tamboer onder het Regiment van Lt. Generaal Evertzen, in guarnisoen te Leeuwarden, en D.D. van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 13 dec 1772 HRL, en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde adtestatie van Leeuwarden van 21 dec 1772, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov, en T. van Kooten, Coster Leov., kind: Johanna Heiliger, geb 28 sep 1772, ged 29 dec 1772 Grote Kerk HRL
Dodoneus Theodorus Dijkstra D.T.D. eerste chirurgijn op ''s Lands Fregat van Oorlog ''de Pallas'', en Anna Sophia Dorothea Jordan, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Doede Annes Cornelis Martens van HRL, ende Ekke Dirks van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.A., goede bekende, 10 nov 1792; ondertrouw HRL; Eelke Everts ende Geertje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd D.A., goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; D.A. en Marijke Johannes, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondigingen gehad den 6 mrt 1785 HRL, en zijn den 15 daaraanvolgend getrouwd; kind: Anne Doedes, geb 29 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Doedes, geb 29 jul 1788, ged 12 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Anne Doedes, geb 3 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; Frans van Esta, P. Sj. Hannema, de boer van wed. Tetrode, Jelle Clases, Hinne Sijtses, D.A., Bauke Paulus, Wybe Sijbes wed., L.T. Tolsma, Claas Arjens, Fedde Douwes, IJege Visser, Jelke Tjidses, J.A. van der Werff, D.B. Heslinga, C.A. Jonker, Johannes Harmens, Harmen IJpes, Paulus de Boer, Claas Gorter, Jan Hannema, Claas L. Koster, Cornelis P. Kuiper, Tjeerd Douwes, Jan Clasen Rodje, stemmen in met het verwijderen van 2 tillen, één in het zgn. ''Vierkant'', de ander ''de Zwarte Hekstille'', 27 aug 1804. (GAH50); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 3 pondematen greide 1800: 21 Caroliguldens; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. wegens 4 pondematen vergraven land, 1800: 31 Caroliguldens; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803
Doede Baukes zie: Postema
Doede Boersma huwt met Oeke Tjebbes, kind: Wietske Doedes B., geb 1770 Sneek; BS ovl 1843
Doede Dirks huwt met Renouw Garama, kind: Dirkje Doedes, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Doedes, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Kinnouw Garema
Doede Dirks Bauke Jochums ende Engeltie Jacobs beide van HRL, koomende voor de Bruit D.D. van deese Stadt, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; Jan Zacharias ende Beitske Jans beide van HRL, koomende wegens de bruid D.D., 2 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL
Doede Eeltjes ged 27 okt 1767 Grote Kerk HRL, zv Eeltje Doedes en Gertje Watzes; zie: Mokken; D.E. ende Lijbert Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Fredrik Ulbes, 15 may 1794; ondertrouw HRL; D.E. en Lijsberth Frederiks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jacob Doedes, geb 3 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Doedes, geb 25 may 1795, ged 9 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Doedes, geb 3 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL
Doede Feykes rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Albert Jacobs 10 :0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor het weeskind D.F., 22 aug 1741, kwit. no. 4 (GAH1071); id. 21 aug 1742, kwit. no. 5 (GAH1072); id. 15 sep 1744, kwit. no. 5 (GAH1073); id. 7 sep 1745, kwit. no. 5 (GAH1074); id. 8 nov 1746, kwit. no. 7 (GAH1075); id. 21 nov 1747, kwit. no. 6 (GAH1076); id. 17 sep 1748, kwit. no. 2 (GAH1077)
Doede Fopkes ged 8 apr 1748 Grote Kerk HRL, zv Fopke Taekes en Claaske Alles; van Almenum, huwt met Janke Jans van HRL, geproclameerd de 27 Jan:en de 3 en getrout de 10 Febrij. 1771; kind: Idske Doedes, geb 25 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL
Doede Foppes huwt met Janke Jans, kind: Jantje Doedes, geb 12 nov 1777, ged 28 nov 1777 Grote Kerk HRL
Doede Freerk zie: van der Hout
Doede Hendricx D.H. wed. tot HRL eigenaresse van plaats nr. 193 te Almenum, grootte 2, 5 pondematen, floreen f. 1:3:8, gebruiker is Cornelis Walings, ferskaat: de Herewech Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Doede van der Hout geb 1746 HRL, ovl 15 feb 1828 HRL, huwt met Sjoukje Salverda, apothecar kind: IJtje, geb 1774 Stiens/HRL, zv Freerk vdH en Grietje S. Bakker; eigenaar en gebruiker van wijk C-074, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-091, gebruiker Atje ... , 1814. (GAH204); D. vdH. van HRL, en Sjoukjen T. Salverda van Franeker, deze hebben met consent van den agtb:Magistraat een voorstel in de Week gehad, zijn laatst geproclameert 3 apr 1774 HRL, en vervolgens op dato dezes 4 apr 1774 voor het Gerecht op het Stadshuys getrouwdt; woont in 7e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier, in qualt: 36-,-, +40:0:0 +54:0:0, en voor Sig Selfs: f. 240:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 59:19:0 voor geleverde mecedijnen, 9 mrt 1807, quit. no. 30 (GAH1139)
Doede van der Hout Brouwer geb 16 jun 1806 Stiens, ovl 27 jan 1877 HRL, huwt met Johanna van Loon op 22 sep 1836 HRL, wonende te HRL, koopman en lid vd Gemeenteraad 1835, zv Jacobus Scheltes Brouwer, en IJtje Sijbrens vd Hout; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-007; oud 33 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-009; VT1839
Doede Jacobus zie: Brouwer van der Hout
Doede Jans ged 27 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Janzen en Sjoukjen Doedes
Doede Jans van Almenum, huwt met Antie Hendriks, van HRL, geproclameerd de 8-15 getrout de 22 jun 1760; kind: Geeske Doedes, ged 28 jul 1761 Grote Kerk HRL
Doede Johannes geb 12 feb 1810 HRL, zv Johannes Harmens en Jeltje Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 12 feb 1810, ged 8 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Johannes Harmens en Jeltje Doedes
Doede Klazes zie: van der Werf
Doede Ockes van Suirch, huwt met Cornelia Pijters, van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout met attestasie de 17 mei 1761 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Marijke Doedes, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL
Doede Oudsgers D.O. en Trijntje Pieters, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 7 feb 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Doede Pieters zie: Bakker
Doede Pieters geb 1 feb 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Pieter Alberts en Doetje Willems
Doede Pieters woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Doede Pieters Johannes Dirks van Almenum ende Hiske Doedes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader D.P., 7 may 1791; ondertrouw HRL
Doede Roelofs geboortig van Borkum in Oostvriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft de behoorlijke eed gepresteerd in handen van pres. burg. W. Buma, op 7 aug 1745. (burgerboek)
Doede Ros huwt met Hendrikje ... , kind: Grietje Doedes R, geb 1776 Leeuwarden; BS ovl 1843
Doede Sierks Sjoerd Joukes ende Sjieuke Doedes, beide van HRL, koomende weegens de bruid D.S. desselfs vader, 16 Nov 1743; Albert IJvs ende Sieuke Doedes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder D.S., 30 Jan 1751
Doede Symens van Coningsbuiren heeft op heden het burgerschap deser stede HRL gewonnen, nadat hij alvorens de behoorlijke eed heeft gepresteert in handen van burg. Livius Nauta, met belofte zich alleszins de burgerlijke lasten te zullen onderwerpen, betalende f. 10:10:0 aan de GR, 15 mei 1690. (burgerboek)
Doede van der Veer geb 1772 HRL, ovl 5 jun 1813 HRL, huwt met Geertje Verhuis op 6 jun 1802 HRL, trekveerschipper van HRL. op Leeuwarden vv, transporteert militairen 1807-1808, ovl wijk F-188; huw Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1813; wed. D. vdV. gebruiker wijk F-188; eigenaar is H.J. Smith, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-114; gebruiker Jurjen Jans de Wilde, gealimenteerd, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Doede Wiegers ged 9 nov 1751 Grote Kerk HRL, zv Wieger Jarighs en Foekjen Fokkes; Johannes Spannenburg als gecommitteerde weesvoogd id boedel van wijlen Wieger Jarigs betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 10- 12:0 terzake aandeel van D.W. id nalatenschap van wijlen zijn vader Wieger Jarigs, 24 aug 1762. (GAH1092); Jelte Douwes betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 voor verdiend loon van D.W., 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 2:16:6 aan dito voor inbreng van D.W., herkomstig uit de nalatenschap van Jarig Wijgers, in Indië overleden, 23 apr 1765. (GAH1095); voogden bet f. 40:0:0 aan dito als loon door D.W. bij Jelle Douwes en zoon in 2 jaren verdiend, 13 mei 1766. (GAH1096); id. f. 60:0:0 in 2 jaer verdiend bij Dirk Jeltes Wester, wieldraiier, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 75:0:0 in 1 jaer verdiend bij Dirk Jeltes (niet met geslnm Wester), wieldraier, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 42:0:0, mei 1771. (GAH1102); id. f. 54:7:0, 14 mei 1772. (GAH1103)
Doede IJpes geb 30 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lind
Doede Baukes Postema huwt met Rinske Johannes, kind: Aaltje Doedes P, geb 1796 Wijnaldum BS ovl 1839
Doede Eeltjes Mokken geb 1770 ... , ovl 28 okt 1817 HRL, huwt met Lijsbert Freerks op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, kinderen: Jacob Doedes, geb 3 apr 1809 HRL, Johanna Doedes, geb 20 okt 1806 HRL, Eeke Doedes Nauta, geb 1802 HRL, Freerk Doedes M, geb 1800 HRL, Jeltie Doedes M, geb 1796 HRL, zv Eeltje Doedes Nauta en Grietje Watzes; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1809, BS ovl 1817, huw 1819, ovl 1827, ovl 1841; gebruiker van wijk A-220, gealimenteerd; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Doede Hendriks Bos ged 20 jan 1752 Westerkerk HRL, dv Hendrik Bos en Marike Doedes
Doede Johannes van der Meulen geb 3 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Jeltje Doedes
Doede Klazes van der Werf ovl 16 mrt 1795 Veenwouden, huwt met Stijntje de Beer, kinderen: Rinnert vdW, geb 1788 Irnsum, huwt met Pietje Doedes, geb ... ; BS huw 1824, ovl 1836
Doede Pieters Bakker geb 28 jan 1805 HRL, ovl tussen 1860-1880 Ommerschans, huwt met Doetje Wiertsma (na 1860 Meintsma), op 29 jun 1837 HRL, schutter mobiele Vriese schutterij, smidsknegt in 1851, N.H., Vst 24 jun 1850 uit Wonderadeel, zv Pieter Pieters B., en Rinske Pieters Postma; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, wijk E-008-, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-1880
Doede Seerps Bakker D.S.B., zv Seerp Doedes Bakker en Aukjen Huiberts Braem; in 1742 krijgt D.S.B. de administratie over het bezit van zijn zuster Baukjen Seerps Bakker; zie aldaar; (Gen. Jaarb. 1984)
Doede/Dodoneus J Vosma gezworen gemeensman 1745-1753; vroedsman in 1731; burgemeester 1732-1733; neemt eed af van o. a. Harryt Eeuwis en Broer Tjeerds; zie aldaar. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759); vroedsman V. bet f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van 2 pondematen lant, leggende onder het lant van Johannis Vosma buiten de Kerkpoort, 27 may 1730. (GAH1060); hopman Agema bet f. 275:0:0 aan dito weegens een lijberale gifte van de vroedsman V. voor het mede gaan ter begraffenis der weeskinderen met wijlen de koopman Johannis Vosma, 22 sep 1730. (GAH1060); D.V., regeerend Burgemr. deeser Steede en Juffr:Trijntje van Buiren, beyde van HRL, met een gebod in de Week, 12 Jun 1744; Lodewijk Smits van Almenum ende Tetje Dirks van HRL, koomende voor de bruit de burgemr. D:Vosma desselfs broodheer, 26 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Doedje Cornelis geb 1 apr 1810, zv Cornelis Jeltes en Tjaltje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 1 apr 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Jeltes en Tjaltje Hendriks, onder Midlum
Doedje Symens ovl voor 1836 Sneek, huwt met Tjeerd Johannes Ouendag; BS ovl 1830; 1835 huwelijken
Doedje Matthijs Ouendag geb 1799 HRL, ged 05 mei 1799 HRL, ovl voor 1850, huwt met Klaas Hendriks Kramer op 4aug18 25 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul HRL. en Terschelling en 17 en 25 jul 1825 Dantumadeel, dv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1825, ovl 1849; en Tjeerd Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Doedtie Anes en Job Jans, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL, komende voor de Bruit de Procr. Bocke Rienstra; huw.aang. HRL 1737
Doedtie Beernts van Almenum, ende Gerrijt Gerrijts van Midlum, huw.aang. 5 apr 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Beernt Herkes; huw.aang. HRL 1738
Doedtie Jans Postma Johannis Wigchelinghuisen ende D.J.P., beide van HRL, koomende voor de Bruit de Commijn Klein alhier, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Doedtje Gerrits Sjoerd Hijlkes van HRL. ende D.G. van de Gorredijk, zijnde aangegeeven door de vroedsman Sjoerd Bosscha, met vertooninge van schriftelijk consent van des bruidegoms curatoren en des bruids vaeders, 10 dec 1746
Doedtje Thomas huwt met Foppe Bouwes, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3-10 en getrout de 17 jun 1770; begraven Groot Kerkhof, regel 10, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doedtje Wiegers huwt met Jan Jansen, kind: Wieger Jans, ged 23 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Jans, ged 29 okt 1771 grote Kerk HRL
Doedtje Dirks Siderius Freerk Rinkes en D.D.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mrt 1778 HRL, en toen getrouwt
Doedtje Regts Onrust geb 1792 HRL, ovl 13 apr 1829 HRL, huwt met Johannis Carolis Top op 20 sep 1818 HRL, huw.afk. 6 en 13 sep 1818, dv Regt Walings en Henderica van Lint; BS huw 1818, ovl 1829
Doeke Baukes zie: de Jong
Doeke Hanses ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Hans Janzen en Trijntje Doekes; ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Hans Janzen en Trijntje Doekes
Doeke Harkes ovl 3 nov 1794 HRL, oud 59 jaar; huwt met Aaltje Hendriks, kind: Rinkje Doekes, ged 6 mei 1770 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Doekes, ged 2 apr 1772 Grote Kerk HRL
Doeke Heeres huwt met Hijlkie Thomas, beide van HRL, geproclameert den 22-29 mei en getrout den 5 jun 1757 in de Westerkerk; kind: Feike Doekes, geb 24 dec 1772, ged 19 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Doekes, ged 7 sep 1758 Westerkerk; kind: Feikie Doekes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Heere Doekes, ged 28 apr 1763 Westerkerk HRL; kind: Thomas Doekes, ged 5 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Doekes, ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Doeke Hendriks huwt met Anna Gerrits de Boer, kind: Hendrik Doekes, geb 1779 Franeker; BS ovl 1831
Doeke Jans zie: Fokkema, Hovenier, Siersema
Doeke Jans ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan Bartels en Acke Doekes
Doeke Jans zie ook: J.D. Baksma; huwt met Getje Dirks, kind: Jan Doekes, geb 16 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Durk Doekes, geb 27 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Doeke Jans ovl voor 1731; wed. ontv f. 33:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis tersaake winkelwaaren van lint en geern door haer tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 37, 21 nov 1730. (GAH1060); id. f. 17:7:0 voor geleeverde gaarn, lind en kammen, ord. no. 12, 8 aug 1730. (GAH1060)
Doeke Jans gebruiker van wijk H-049, tuin, eigenaar is A.R. Mentes, 1814. (GAH204)
Doeke Jans huwt met Reintje Dirks, kind: Bartel Doekes, geb 27 aug 1810, ged 10 jul 1810 Grote Kerk HRL
Doeke Jelles zie: Roedema
Doeke Jeltes zie: van der Ley
Doeke Johannes geb 16 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dani-els en Aukjes Doekes
Doeke Klases zie: van der Wal
Doeke van der Ley geb 11 apr 1800 HRL, ovl 14 nov 1865 HRL, huwt met Maria Heilen op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1822, metselaar in 1851, N.H., ovl wijk H-235, zv Jelte Doekes vdL, en Leentje Gerardus Mulder; BS huw 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-233; VT1839
Doeke Meinderts zie: Brouwer, Fokkema
Doeke Meyntes geboortig van Eernsum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwe inwoning in handen van burg. Frieseman, op ma. 19 feb 1787. (burgerboek); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier:20:0:0 (GAH650); Donderdag den 25 jan 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog ontvangen, een Schriftelijk berigt van den Commandant Pacque tendeerende dat jongstleeden nagt de Boom Was stukken gezeild door den beurtschipper D.M. met versoek teffens dat daaromtrent voorzieninge mogt werden gedaan, en dat de schippers zulks belet mogt worden. Waarover gedelibereerd zijnde, wierd goedgevonden het gevoelen hier over van de officieren van de beide Schippers Gildens hier-over in te winnen en daaromtrent Verklaaringe van haar af te neemen, en na zulks met den Commandant P. daar over te Spreeken. (GAH43)
Doeke Meintes geb 29 okt 1804 HRL, ged 27 nov 1804 HRL, zv Meinte Doekes en Sietske Aanes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Doeke Nauta Berlikum, Floreencohier: weduwe D.N. tot HRL. eigenaar van plaats nr. (6), grootte 17 p. m., floreen f. 5:7:0, gebruiker weduwe Sijbren Cornelis, ferskaat: niet vermeld; (bron: Kad. Atlas Menald''dl, Berlikum, 1700); Cornwerd, Floreencohier: wed. D.N. eigenaresse van plaats nr. (90) grootte niet vermeld, floreen f. 1:8:0, Jetse Jacobs gebruiker, ferskaat niet vermeld; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. Cornwerd, 1700); Zurich, Floreencohier: wed. D.N. eigenaresse van plaats nr. 3, (80) p. m., floreen f. 14:20:0, gebruiker Jetse Jacobs, ferskaat: een plaets, de Heerewech O. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. Zurich, 1700); id. van plaats nr. (4), 3 p. m., floreen f. 0:17:8, gebruiker Jetse Jacobs, ferskaat de kerke O., W. en Z., de Rydwech N. ; (bron Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. Zurich, 1700); Tjerkwerd, Floreencohier: wed. D.N. eigenaresse van plaats nr. (31) grootte 58 p. m., floreen f. 9:11:0, Lolcke Aaltses gebruiker, ferskaat niet vermeld; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. 1700)
Doeke Piers huwt met Wytske Gerbens, wonende in t klooster bij de grote sluis; zij is ged 10 apr 1757 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Ge-loof
Doeke Piers Gerrijt Gerrijts ende Janke Gerbens, beide van HRL, komende wegens de bruid D.P. desselfs swager, 24 dec 1750; ovl 20 okt 1794 HRL. Doekle P., oud 67 jaar; begraven Kleine Kerk, regel 1, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doeke Piersma zie Siersema
Doeke Pieters zie: van der Ley
Doeke Pieters ende Weltie Micchiels, beide van HRL, huw.aang. 20 nov 1734 HRL, komende voor de bruid Jan Micchiels, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Doeke Pijters Claes Wybrens en Geertie Hommes, beide van HRL, huw.aang. 7may 1735 HRL, komende voor de bruid D.P. ; huw.aang. HRL 1735
Doeke Pieters ged 28 jul 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Doekes en Aukjen Gerbens
Doeke Pijters Jacob Wouters ende Sijtske Pijters, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder D.P., 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Doeke Pieters D.P. en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL, en getrouwt 31 mei 1773 HRL; kind: Pieter Doekes, geb 14 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Doekes, geb 10 aug 1776, ged 20 aug 1776 Grote Kerk HRL
Doeke Pieters ovl voor 1801, hm ... , weduwe heeft een kamer bij de Franekerpoort 1800-1801
Doeke Pieters geb 3 mei 1802 HRL, ged 30 mei 1802, N.H., zv Pieter Doekes en Hinke Eekkes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Doeke Posthumus huwt met Siebrigje Christiaans, kind: Christiaan, geb 1767 Bolsward BS ovl 1857
Doeke Roedema geb 29 jul 1811 Zurich, ovl 25 nov 1871 HRL, ongehuwd, schipper, N.H., schulpvisser 1860-1871, zv Jelle R, en Sijtske Reinia; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1860-80
Doeke Sybes geb 18 jun 1806 HRL, ged 29 jun 1806 HRL, zv Sijbe Doekes en Trijntje Koops; dopen Grote Kerk HRL 1806
Doeke Symons Rients Symons ende Bontie Baukes beide van HRL, koomende weegens de bruid D.S., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Doeke Sipkes ovl HRL., huwt met Maartje Sibrens, kind: Rinske Doekes, geb ... ; BS huw 1827
Doeke Thomas geboortig van Bolsward, is voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. Hoornstra, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 18 feb 1784. (burgerboek)
Doeke Venema weesvoogden bet f. 29:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis voor de laatste helft der coopsumma ve huys in de Pieter Molentiesteeg aan Adam R?erich en D.V. verkogt, 22 jan 1781. (GAH1112); D.V. en Albert Bolman, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 54:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Doeke Baukes de Jong geb 1793 Almenum, huwt met Pietje Hayes Tigchelaar op 10 nov 1814 HRL; huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814 HRL. en Almenum, tigchelaar, wonende te Almenum, zv Bauke Douwes dJ, en Trijntje Doekes; BS huw 1814, huw 1833, ovl 1839
Doeke Jans Baksma ovl voor 1839, huwt met Getje Dirks, N.H., kinderen: Akke Doekes B., geb 1806 HRL, Dirk Doekes B., geb 29 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1838
Doeke Jans Fokkema geb 22 jan 1805 HRL, ged 10 feb 1805 HRL, ovl 7 okt 1895 HRL, huwt met Dieuwke Baukes Fopma op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, werkmen en schoenmaker in 1851, N.H., zv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1895, bev.reg. HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-104; VT1839
Doeke Jans Hovenier geb 1766 HRL, ovl 15 jan 1823 HRL, huwt met Geertje Dirks op 29 mei 1796 HRL, komt van HRL, N.H., tuinier in 1823, kinderen: Hessel Doekes H, geb 10 nov 1807 HRL, Bartel Doekes, geb 1 jun 1803 HRL, Akke Doekes, geb 11 jan 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS ovl 1817, ovl 1823; gebruiker van wijk H-050, hovenier, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. (GAH204)
Doeke Jans Siersema ged 14 jan 1770 ... , huwt met Janna Catharina Couperus op 11 mei 1800 Wijnaldum, wonende te Dronrijp 1844, zoutbrander, wonende te HRL. 1826, zonder beroep en wonende te HRL, 1833, kinderen: Johanna S, geb 9 jun 1801 HRL, Jan, geb 24 dec 1805 HRL, Maaike, geb 17 feb 1804 HRL, in huwelijksakte met geslnm ''Piersma''; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1806, BS huw 1826, huw 1833, ovl 1844, regattvd1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-029, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk I-007, zoutkeet ''Cadix''; gebruiker Bouwe Harm. de Vries, keetknegt, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-049; VT1839; woont in 1e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts op verzoek van de Burgers D. Siersma en Claas Oosterbaan, de eerstgemelde als capt en de laatstgenoemde als Luitnt van de Brevets noopens hunne aanstellingen te mogen erlangen, goedgevonden, daarover navolgende missive af te zenden, aan de Commissie tot de Administratie der Financien in ''t voormaalig Gewest Friesland: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig gewest Friesland, Burgers. Daar het oppertoeverzicht, over de gewapende Burgermacht, in dit voormaalig Gewest, aan UWL:is opgedraagen, vermenen wij ons aan UWL: te moeten adresseren, ter obtineringe der noodige Brevets, voor de Burgers D. Siersma en Claas Oosterbaan, welke eerstgemelde in ''t laatst van de maand nov 1798, is aangesteld tot Capt in Plaatze van den Capt H. Westra Welke tot Majoor bevordert is, en de laatstgenoemde Claas Oosterbaan, tot Luitenant, in Plaatze van den tot Capt bevorderden Luitnt, D:Siersma, Wij solliciteren zeer reverentelijk UWL:Intercessie, dat aan gedagte Burgers Spoedig hunne Brevets mogen worden toegevoegd Waarmede ons een sensibel genoegen zal geschieden. Heil en broederschap, HRL, den 5 aug 1799, 5de J:V:B:V., P. Wellinga en IJ. Feddema (GAH45); Maandag den 19 nov 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Verscheen ter Vergadering van den raad, de Advocaat H:Westra, gekoosen Majoor bij de Gewapende Burgermacht alhier, exhiberende navolgende Memorie; Aan den Raad der Gemeente te harlingen. Medburgers ! Volgens aan mij getoonde Stemlijsten, zijn bij de 3de Comp: Fuseliers, in plaast van de ondergetekende, tot Capitain benoemd de Luitenant bij de zelve Comp:D.S. ; en in desselfs plaatze voor 1 ste Luitenant de Sergeant Claas Oosterbaan, voor welke beide ieder in hunne qlt:de Brevetten verzoeke te doen bezorgen, en van de laatste de Verklaaringe afte vorderen. Daar Artl:9 van Capitel B van het Huishoudelijk Reglement, van de Gewapende Burgermacht dezer Stad; eene dubbelzinnige explicatie Schijnt te dulden; zo neeme vrijheid van Ulieden te verzoeken de wezendlijke zin, en meening der navolgende woorden, van genoemde Art:9 alwaar gezegd word: In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is; zullen de officiers van het Piquet de vrijheid hebben, de Wagt te visiteeren, na hunne goedvinden etc. of deeze woorden na hun goedvinden moeten betekenen dat het geheel vrij staat aan de officiers van het Piquet al of niet te visiteeren, dan of het te kennen geeft, (zo als de ondergetekende Vermeend) Zo dikwijls en op welke tijden; geduurende bezette Wagt, en de tijd van het Piquet ZijL. officiers het goedvinden en hier van per Extract Reslutie de ondergetekende te informeeren. HRL den 19 Nov. 1798; Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden aan het eerste verzoek, relatijv de Brevetten daadelijk te defereeren en ten opzigte van het tweede poinct geciteerde Ixde Articul van het III Capittel, van het Huishoudelijk Reglement, voor de Gewapende Burgermagt, deezer Steede aldus te Altezeeren en Interpetreeren ?In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is, zullen de officiers van het Piquet, geduurende den tijd der bezette Wagt, en van het Piquet gehouden zijn de Wagt te moeten Visiteeren op Zodanige tijden en zoo menigmaal egter als zij noodig zullen oordeelen? blijvende voor het overige, gedagte Articul; in zijn geheel; en zal Extract deezes, aan de Majoor der Gewapende Burgermacht werden gesuppediteert, om hetzelve aan de belanghebbende te Communiceeren. Aldus gearresteert eerst en gedecreteert op dato ut supra. (GAH44); Op Vertoonde Attestatie van HRL getekend H:Metselaar Pred: en S v Beemen Coster zijn alhier in den huw Staat bevestigd op den 11 Mei 1800 D.S. en Janna Catharina Couperus, beide van HRL. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Doeke Johannis Storm Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, no. 3, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. 1 jan 1778. (GAH1060)
Doeke Klases van der Wal geb 1811 Franeker, huwt met Johanna Johannes (Frederiks) op 15 nov 1835 Franeker, wolkammersknecht en wonende te Franeker, zv Klaas Aukes vdW, en Marijke Doekes Hendriksen; BS Franeker huw 1835
Doeke Meinderts Brouwer geb 1808 HRL, ovl 19 apr 1849 HRL, huwt met Adriana Wijngaarden, werkman, zv Meindert Doekes B, en Sjoerdtje Klazes Brouwer; BS ovl 1849
Doeke Meinderts Fokkema huwt met Rinske Jans, kinderen: Sijbe Doekes F, geb 1774 HRL, Jan Doekes F, geb 1769 Irnsum; BS ovl 1836; 1840 overlijdens
Doeke Pieters van der Ley huwt met Jeltje vd Ley, kind: Jelte Doekes vdL, geb 1770 HRL; BS ovl 1833
Doeke S. van der Schaaf geb 20 aug 1766 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Doeke Sipkes Galama in plaats van Jan Galema en Sipke Tjepkes Blok aangesteld als bekkenist van het 6e kwartier Claas Jurres en D.S.G., 10 jan 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 66 1/2, inwonend bij weduwe D. Galama, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens verdiend verf- en glasemakersloon anno 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: f. 98:4:8; id. over 1802 en 1802, ord. 17 okt 1801: f. 146:3:12; (geen boeknr. vermeld)
Doeke Tjeerds Nauta ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Nauta en IJttie Bruinninga
Doekele Boersma geb 1781 Boer, ovl 1 apr 1829 HRL, werkman; BS ovl 1829
Doekele Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen werk aan de Trekweg, 24 jul 1810: f. 620:0:0, (geen boeknr. vermeld)
Doekele Hendriks zie: Vinje
Doekele Hendriks Vinkeles D.H.V. eigenaar van perceel nr. 749 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 40); zie ook: D.H. Vinje
Doekele Hendriks Winia Gerrijt Gerrijts ende Catharina Burger, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.H.W., deszelfs schoonbroeder, 27 jul 1805; ondertrouw HRL
Doekje Doekes lakenleverancierse, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 82:19:0 terzake gaarn en lint door haar ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 sep 1737, kwit. no. 32 (GAH1067); id. samen met Jeltje Doekes, f. 101:10:0 terzake gaarn en lint ten behoeve van het Weeshuis geleverd, kwit. no. 29, 14 sep 1734 (GAH1064)
Doekje Jans zie: Komst
Doekje Klases zie: Roodtje
Doekje Pieters ged 29 okt 1743 Grote Kerk HRL, dv Pieter Doekes en Aukjen Gerbens
Doekje Pieters geb 2 dec 1799 HRL, N.H., ged 22 dec 1799 HRL, dv Pieter Doekes (Galema), en Hinke Eelkes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Doekje Roosen Hendrik hendriksen, Corporaal onder de comp. van Collonel van Til van Nymegen ende D.R. van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJpe Feddema op vertoonde last, met een gebod in de week, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Hendriks, Corporaal in de Compie van Collonel van Till, van Nymegen, en D.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Doekje Doekes Jongma ged 18 nov 1746 Grote Kerk HRL, op Haar Belidenis des Geloofs, Egte vrou van Isaak Roosen
Doekje Jans Komst geb 28 mei 1808 HRL, ged 28 jun 1808 HRL, N.H., dv Jan Baukes K, en Hinke Abrahams Roosen; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808
Doekje Klaases Roodtje geb 26 jan 1807 HRL, ged 15 mrt 1807, ovl voor 1850, huwt met Rein Zuderma op 19 mrt 1835 HRL, wonende te Almenum, dv Klaas Sjoukes R, en Antje Paulus Wiersma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1849
Doekle Anderies ovl 17 jul 1787 HRL, oud 15 jaar
Doekle Pieters geb 4 feb 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gerlofs en Berber Doekles
Doekle Romkes zie: van Hettinga
Doekle Andries van der Werf D.A. vdW. en Hinke Jakobs Sprot, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 16 may 1779 HRL, en zijn alhier ten zelfden dage getrouwd
Doekle Hendriks Vinia geb 1770 Franeker, ovl 2 okt 1843 HRL, huwt met Grietje Lammerts Burger op 5 mei 1799 HRL, kinderen: Janna Doekeles V, geb 9 jan 1802 HRL, Antje Doekeles V, geb 1 okt 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, winkelier in 1827, huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries, zoutziedersknecht, 1811, id. bij H. Boekhout en A.G. Overbeek, 1811, zv Hendrik Luitjes en Antje Doekeles; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS geb 1811, hu, huw 1820, ovl 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en Harm. Nijssing wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-122, keetknegt in zoutkeet ''de Hand''; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-132; gebruikers Lambert Sjierks, varensgesel, en Jan de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker S.A.L. Clermont, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, praamverhuurder, wijk D-070; VT1839; D.H.V. eigenaar van perceel nr. 213 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 35 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); D.H. Vinje eigenaar van perceel nr. 401 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouw 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 774 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 40); zie ook: D.H. Vinje; D.H. Vinje eigenaar van perceel nr. 822 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 833 en 834 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, resp. huis, en huis, resp. 35 en 21 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1953 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 719, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 449-451 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 343, resp. huis en erf, huis, huis en erf, resp. 121, 28 en 410 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: 54(met nrs. 450 en 451), perceel nr. 450:(zie nr. 449), perceel nr. 451:(zie nr. 449); (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Doekle Romkes van Hettinga geb 4 mei 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Romke Sijtses van Hettinga en Aake Doekles; geb 1775 HRL, ovl 12 mei 1834 HRL, huwt met Reinou Jans Lon, kinderen: Gerrit de Lon van Hettinga, geb 20 mrt 1807 HRL, Frederikus, geb 22 jun 1811 HRL, Romke vH, geb 11 jul 1804 HRL, aanspreker en visafslager 1834, meester zilversmid in 1811, huw.get. bij S. Posthuma en A.R. Meintz 1812, id. bij F.H. Koestra en T.S. de Haan, zilversmid. 1816, id. bij W. IJ. Reinouts en T.P. Nauta 1818, id. bij G.H. Tichelaar en P.Y. vd Werf, 1819, zv Romke Sijtses vH, en Anke Doekes Bokma; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1834,; eigenaar en gebruiker van wijk E-001, zilversmid. 1814. (GAH204); kind: Fredericus Doekles van Hettinga, geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: R. de Long
Doetie Dirx van HRL, en Jan Sioukes, (niet vermeld van waar), huw.aang. 26 nov 1735 HRL, komende voor desselfs broeder IJsbrand Dirx; huw.aang. HRL 1735
Doetie Harmens huwt met Joost Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 12 en getrout den 9 mei 1756
Doetie Hayes van Midlum, huwt met Rinnert Claasen van Almenum, geproclameert den 9-16 en getrout met attestasie den 23 Mei 1756
Doetie Sjoukes ged 18 jan 1761 Westerkerk HRL, dv Sjouke Jans en Lieuwkje Ymes
Doetje Abes komt van Mackum, huwt met Eetsge Hijlkes de Haan, van HRL, geproclameert den 21 en 28 okt 1753 en getrout den 4 November; huw reg. N.H. HRL
Doetje Andrijs huwt met Jacob Ebbes, kind: Tjietske Jacobs, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Age Jacobs, ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL
Doetje Aukes geb 1736 Kimswerd, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-022; BS ovl 1813; erven D.A. wed. eigenaar van wijk H-147; gebruiker is Gosse Claasen wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)
Doetje Aukes huwt met Lolle Pieters Miedema, werkster te HRL; BS huw 1837
Doetje Beerends geb 4 feb 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Beerend Jans en Kaatje Hendriks van Lindt
Doetje Bennes geb 20 mrt 1750 Suameer, ovl 29 jul 1820 HRL, 1e huwt met Fedde Sjoerds Bijl, 2e huwt met Hendrik Klatter op 10 nov 1816 HRL, huw.afk. 27 okt en 3 nov 1816, winkelierse, wonende te HRL; dv Benne Melles, en ...; BS huw 1816, ovl 1820
Doetje Berends ged 24 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Berend Pieters(!) en IJetie IJsbrands; geb 1763 HRL, ovl 29 jul 1836 HRL, huwt met Jan Dirks Postma, en met Lodewijk Lodewijks vd Sluis op 5 aug 1806 HRL, tapster in 1836, dv Berend Lolkes en IJttje IJsbrands; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1836, ovl 1847, ovl 1853; Lodewijk Lodewijks en D.B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 jul 1806; ondertrouw HRL; Jan derks en D.B., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Eelkje Jans, geb 14 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJetje Jans, geb 26 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 27 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Akke Jans, geb 19 mrt 1798, ged 8 apr 1798 Grote Kerk HRL
Doetje Binnes geb 24 nov 1800 HRL, ged 9 dec 1800, N.H., dv Binne Melles en Tjiske Andries; dopen Grote Kerk HRL 1800
Doetje Bouwknegt geb 19 apr 1798 HRL, ovl 18 aug 1820 HRL, ongehuwd, dv Jan B., en Sijbrigje IJemes; BS ovl 1820; geb 19 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan Bouwknegt en Sijbrigje IJemes
Doetje Dirks ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL, dv Dirk Sikkes en Doetje Ulbes
Doetje Dirks ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Jantje Sents
Doetje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doetje Dirks Cornelis Oudeman ende D.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Hendriks sijnde des geweesen swaeger van de bruyd, 13 Sep 1749; huwt met Cornelis Oudeman, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 Septemb 1749 en doen ook getrouwdt
Doetje Dirks huwt met Johannis Bruins, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May den 22 dito 1752 getrouwd in de Westerkerk
Doetje Dooitses huwt met Jan Pieters, kind: Gertie Jans, ged 7 sep 1769 Westerkerk HRL; D.D. huisvrouw van Jan Pieters, overgekomen met attestatie van HRL te Sexbierum, getekent D?. Wildeman den 6 dec. 1774. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1); Als den 3 dec. 1775 des Heeren H. Avondmaal gecelebreerd wierd waren er geen nieuwe leden naar deze gemeente overgekomen nog ingekomen, behalve D.D. huisvrouw van Jan Pieters met attestatie van HRL, getekent G. Wildeman den 6 dec. 1775. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1); Als den 3de dec 1775 des Heeren H:Avondmaal gecelebreerd wierd waren er geen Nieuwe leden tot deeze gemeente overgekomen nog Aangenomen behavlven D.D. Huisvrouw van Jan Pieters met Attestatie van HRL getekent G. Wildeman den 6 dec 1775. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Doetje Douwes ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Douwe Tjebbes en Antie Claases
Doetje Elias zie: de Wit
Doetje Esgers huwt met Dirk Simons de Boer; BS ovl 1837
Doetje Feddriks huwt met Casper Hendrik Frennink, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk
Doetje Fopkes Johan Marius en D.F., beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Doetje Fransen Klaas Simonsz en D.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jan 1780 en getrouwd op den 18 naastvolgende
Doetje Freerks ged 6 feb 1748 Grote Kerk HRL, dv Freerk Ates en Sijtske Pijtters
Doetje Freerks Freerk Jannes en D.F., beide te HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Freriks, geb 19 jul 1792, ged 12 aug 1792 Grote Kerk HRL, vader als F. Jennes; dopen Grote Kerk rha; kind: Antje Freriks, geb 25 apr 1787, ged 20 may 1787 Grote Kerk HRL, vader als F. Jennes
Doetje Frisius ovl 27 feb 1729, huwt met Tjaard Nicoalas Acker, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Doetje Gerbens huwt met Anne Jans vd Zee, wonende te Franeker 1833; BS ovl 1833
Doetje Gerrits ged 2 jul 1741 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Arjens en IJnske IJntes
Doetje Gerrits zie ook: D.H. Prous; huwt met Tjitske Romkes Zeldenrijk; dopen Grote Kerk HRL 1804
Doetje Gerrijts ovl 22 nov 1727 HRL, oud 45 jaer
Doetje Harmens huwt met Jurien Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 aug 1761
Doetje Hayes zie: Algra, Doetje Harings
Doetje Hendriks zie ook: Spannenburg; kind: Hendrik Sipkes Houtsma, geb 12 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: D. Hendriks
Doetje Hendriks kussenmaakster 1753-1757
Doetje Hendriks geb 1771 HRL, ovl 27 jul 1833 HRL, huwt met Johannes Pieters op 3okt18 02 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1833; geb 19 okt 1775, ged 28 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Klaasses en Rinske Doekes
Doetje Hendriks huwt met Arjen Jobs, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Doetje Hibbes geb 1771 ... , ovl 26 sep 1817 HRL, huwt met Otte Lubberts; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1817
Doetje Hiddes zie ook: de Weerd; geb 25 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv Hidde Sipkes en Tietje Dirks
Doetje Hotses Sibren Lammerts en D.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 okt 1783 en zijn getrouwd ten zelfden dage
Doetje Jakobs huwt met Holbe Baukes; kind: Jakob Holbes, geb 31 aug 1779, ged 18 jan 1779 Grote Kerk HRL; kind: Ymkje Hobbes, geb 18 aug 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; vader als Hobbe B. ; kind: Pieter Hobbes, geb 8 jul 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL; vader als: Hobbe B.
Doetje Jacobs ged 9 may 1741 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jelles (ook: Jillis) en IJtje Johannes; Abelius Wiersma op ''t Lyf van D.J. waar af moeder is geweest Ytje Johannes, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: 100. :0 (GAH650); huwt met Abelus Wiersma, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768; kind: Jakob Wiersma, geb 5 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Simon Abelus Wiersma, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Doetje Jacobs ovl 20 aug 1727 HRL, old 44 jaeren; ovl 15 okt 1803 HRL, oud 56 jaar
Doetje Jacobs ovl 4 okt 1757 ... , ontvangt lijfrente 1741-1757
Doetje Jacobs geb 1790 HRL, ovl 3 jul 1864 HRL; wijk F-245, ongehuwd, dv Jacob Teunis en Baatje Pieters; BS ovl 1864; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters
Doetje Jacobs geb 7 mei 1810 HRL, dv Jacob Halbes en Frouwkje Watses; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 7 may 1810, ged 21 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacob Halbes en Froukje Watses
Doetje Jans zie: Bakker, Bouwknegt, Gielstra, vd Molen
Doetje Jans op de belijdenisse des Geloof ged 19 apr 1754 Westerkerk HRL, Egte vrou in de Kerk Straat
Doetje Jans ovl 6 okt 1789 HRL, oud 66 jaar
Doetje Jans ovl 22 okt 1750 Franeker, wonende te Franeker 1749, ontvangt lijfrente 1741-1750
Doetje Jans ovl voor 1816, huwt met Wierd de Zwart; BS huw 1815
Doetje Jans Hendrik van Lind, soldaat, ende D.J., beyde van HRL, komende weegens de bruid Bauke Martens, mr. schoenmaker, 4 Oct 1749; huwt met Hendrik van Lindt, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 okt 1749 doen ook gwtrouwdt in de Westerkerk; kind: Grietie Hendriks van Lint, ged 16 mrt 1756 HRL, v: H. v. L., m: D.J. ; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Freerk Hendriks van Lint, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Henrica Hendriks van Lint, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL; kind: Kaatie Hendrik van Lint, ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Henriks van Lint, ged 7 okt 1751 Westerkerk HRL, vader als Henrik v. L., moeder als Dutje J.
Doetje Jans huwt met Cornelis Claasen, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 dec 1770 en getrout de 1 jan 1771 in de Westerkerk
Doetje Jeskes huwt met Dirk Simons, kind: Simen Dirks, geb 22 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL
Doetje Johannes ovl voor 1865, huwt met Dirk Martens Steenstra; BS Franeker ovl 1864; Dirk Martens en D.J., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Dirks, goede bekende, 2 nov 1788; ondertrouw HRL; Dirk Martens en D.J., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 nov 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd ten zelfden dage; kind: Jeltje Martens, geb 24 feb 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Durks, geb 22 sep 1793, ged 12 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Dirks, geb 3 jan 1797, ged 31 jan 1797 grote Kerk HRL
Doetje Johannes huwt met Sipke Pieters de Vries, wonende te Dronrijp 1833 en 1840; BS huw 1833 1840 overlijdens
Doetje Johannes geb 16 okt 1799 HRL, ged 5 nov 1799 HRL, zv Johannes Sijbes en Tietske Halbes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Doetje Josephs huwt met Gerrit Hankes; BS ovl 1833; begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 24 apr is geb Gerrit zv Gerrit Hankes en D.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Doetje Claases ged 30 okt 1742 Grote Kerk HRL, dv Claas Jacobs en Berber Leeners; ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL, dv Claas Jacobs en Berber Leenerts
Doetje Klazes zie: Houtkoper; D.C. en Evert Jansen Bouwknegt, beide van HRL, geproclameerd de 11- 18-25Mey en getrout de 1 jun 1766; kind: Jacob Everts Bouwknegt, ged 3 dec 1769 Grote Kerk HRL
Doetje Klases ovl 23 mrt 1787 HRL, oud 16 jaar
Doetje Cornelis huwt met Allert Paulus Wiersma; BS huw 1815; Allert Paulus van Almenum en D.C. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Douwes deszelfs steefvader, 1 may 1790; ondertrouw HRL; Allard Paulus van Almenum en D.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Allerts, geb 1 jan 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Sietske Allerts, geb 18 jan 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Allerts, geb 14 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Paulus Allerts, geb 17 may 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL
Doetje Cornelis Wytse IJsbrands en D.C. beyde van HRL, vertoonende de bruydegom Schritfl. Consent van sijn vaeder IJsbrand Sakles tot Risperkamp (?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Cornelis Ulbes Tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Wytse IJsbrants, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Sibrigjen Wytses, ged 26 nov 1747 Westerkerk HRL; kind: IJsbrandt Wytses, ged 18 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Wytses, ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL
Doetje Kroes huwt met Wopke Jorna; BS ovl 1857
Doetje Laases zie: Spannenburg
Doetje Lange geb 9 jun 1809 Terschelling; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032; oud 30 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk B-044; VT1839
Doetje de Lange geb 1810 Texel, ovl 2 mrt 1873 HRL, huwt met Johannes vd Burg, wonende te HRL. 1861 en winkelierse, dv Pieter dL, (gk), en Jacoba Bouwkengt, (gk) BS ovl 1861, ovl 1873
Doetje Lieuwes zie: de Boer
Doetje Matthijs zie: Ouendag
Doetje Meintsma geb 18 mei 1804 Dokkum, N.H., huwt met Doede Pieters Bakker op 29 jun 1837 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, Vst 24 jun 1850 uit Wonseradeel, A 6 mei 1874 deventer, dv Willem M, en Froukje Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL 1860-80
Doetje van der Moolen geb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jan Jansen van der Moolen en Pietje Thijssen Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-110; VT1839
Doetje Oedses zie: Spoelstra
Doetje Oeges geb 12 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Oege Klaasses en Marijke Wouters
Doetje Ottes ged 24 may 1742 Westerkerk HRL, dv Otte Hettes en Trijntje Johannis
Doetje Ottes ovl 4 may 1792 HRL, oud 43 jaar; Pieter Willems en D.O., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn den 16 (tweede Paaschdag) getrouwd
Doetje Pieters zie: de Lange, Ooy
Doetje Pieters huwt met Rimmert Martens op 24 dec 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809; Rimmert Martens en D.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL
Doetje Regts zie ook: Onrust; geb 31 may 1790, ged 20 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Regt Walings en Hendrika van Lint
Doetje Reinders ovl 12 mrt 1822 Huizum, huwt met IJme Cornelis Toutenburgh; BS huw 1828
Doetje Salomons zie: Reyser
Doetje Sasses zie: Japma
Doetje Spannenburg geb 29 dec 1788 HRL, ovl 28 jul 1865 HRL, huwt met Tjardus Houtsma op 21 mei 1812 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., wonende te HRL. 1812, ovl wijk E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrands Osinga
Doetje Spannenburg ovl voor 1836, huwt met Claas IJsenbeek; BS ovl 1835
Doetje Stoffels Geeft UEd. Achtb: met schuldige Eerbied te kennen D.S. ordrs turfmeetster binnen dese Stad dat sij supplnte dito haere functie wel genegen zoude zijn te transporteren op Yfke Willems; en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden zonder consent en gratie van UEd:Achtb:soo versoeken de supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb:gelieven de overdragt te accorderen en alsoo Yfke Willems in plaets van D.S. tot ordrs turfmeetster aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en behorende q:f:etc:Requisitus (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits desen Yfke Willems tot mede ordrs turfmeetster binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit Actum den 21 sep 1740 (was get), J.P. Doncker Ter Ordtie van de Magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Yfke Willems heeft den Eed van getrouwigheid in handen van de hr. pres. Burgemr. Donker afgeleid den 21 sep 1740. In kennisse van mij secrts:get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Op heden den 9 nov 1729 heeft de Magistr ten Versoeke van D.S. in des Zelvs plaaetse als Subst. ordris turfmr deezer Steede Aengesteld Janneke Jans welke den Eed van Sig getrouwelijk te gedragen in handen van de hr praesid burgermr Corver heeft gepraesteert Actum den 9 nov 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Doetje Taekes geb 1759 ... , ovl 30 mrt 1813 HRL, huwt met Rein Floris, ovl wijk G-176; BS ovl 1813
Doetje Uilkes Marten Bouwes en D.U., beide van Almenum, zijn, na op den 9may17 79 HRL, hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd
Doetje Wiegers weduwe van der Meulen op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 7:0:0 (GAH650)
Doetje Willems zie: Faber, Meintsma
Doetje Willems ende Seerp (!) Douwes, beide van HRL, huw.aang. 13 nov 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Bretton, koomende voor de Bruidegom en Bruit de Commissaris Bretton voorn:; huw.aang. HRL 1738; huwt met Sijbe Douwes, kind: Douwe Sijbes, ged 16 jun 1743 Westerkerk HRL
Doetje Willems huwt met Tjebbe Douwes, kind: Sije Tjebbes, ged 16 okt 1749 Westerkerk HRL; kind: Willemke Tjebbes, ged 18 may 1747 Westerkerk HRL, vader als T. Douwes; kind: Dieuwke Tjebbes, ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL; kind: Aefke Tjebbes, ged 19 jun 1740 Westerkerk HRL
Doetje Willems huwt met Pieter Alberts, kind: Doede Pieters, geb 1 feb 1783, ged 9jun17 83 Grote Kerk HRL
Doetje Wopkes zie: van der Stel
Doetje IJpes zie ook: van Lint; geb 21 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint; geb 30 nov 1797, ged 17 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Ipe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint
Doetje IJsbrands geb 18 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Wytses en Geertje Jans Overmeyer
Doetje Dirks van Lint geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Dirk van Lint ren Grietje Baltes
Doetje Elias de Wit geb 1792 HRL, ovl 20 jan 1850 HRL, huwt met Frans Cordel op 10 jul 1828 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1828, werkster, N.H., dv Elias Hendriks dW, en Grietje Dirks Zondervan; BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; VT1839
Doetje Freerks van Lint geb 17 apr 1792, ged 8 may 1792 Grote Kerk HRL, dv Freerk van Lint en Houkje Gerbens
Doetje Hayes Algra huwt met Sijbren Sijbrens Bruinsma, wonende te Franeker 1825; BS Franeker huw 1825
Doetje Hendriks Spannenburg ged 15 okt 1754 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Laas Spannenburg en IJetje Dirks Siderius
Doetje Hiddes de Weerd zie ook: Doedtje Hiddes; geb 1795 HRL, ovl voor 1847, huwt met Sijtse Elias de Wit op 15 nov 1818 HRL, huw.afk. 11 en 18 okt 1818, dv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks de Boer; BS huw 1818, ovl 1846
Doetje Jacobs Houtkooper ged 19 nov 1748 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jacob Houtkooper en Aeltje Annes
Doetje Jans Bakker geb 1757 HRL, ovl 22 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Jan Alles B., en Rinkje ... ; BS ovl 1845; oud 76 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839
Doetje Jans Bergsma van Wijnaldum, huwt met Jan Jansen Wighuys van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout met attestatie van Wijnaldum den 21 apr 1754 in de Westerkerk HRL
Doetje Jans Gielstra huwt met Gerrit Cornelis de Boer, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843
Doetje Jans van der Molen geb 21 jan 1802 HRL, ovl 10 nov 1872 HRL, huwt met Pieter Johannes Bakker op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, N.H., ged 21 feb 1802, dv Jan Jans vdM, en Pietje Tijses Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1829, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-075, 8, wijk H-206
Doetje Jans Postma huwt met Johannes Wiggelinkhuysen, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt
Doetje Johannes Albada Jan Tobias, commissaris der beurtschippers van HRL op Amsterdam en v. v., had een kajuit verhuurd aan twee personen tegelijk, met name D.J.A. en Freerk Fontein. Na confessie gecomneerd van de boete, doch niet van de kosten, do. 4 sep 1800 (GAH46)
Doetje Johannes Spannenburg ged 29 jan 1754 Grote Kerk HRL, dv Johannes Spannenburg en Maria Toussaint; ovl 19 aug 1790 HRL, huwt met Sipke Willems Houtsma; BS huw 1823, ovl 1835; bij ovl 37 jaar oud; Sipke Willems en D.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 jun 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Willem Sipkes, geb 3 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Sipkes Houtsma, geb 1 nov 1786, ged 24 nov 1786 Grote Kerk HRL; Sipke Willems Houtsma op ''t Lyf van zyn dogtertje Ymkje S: Houtsma, waar af moeder is geweest D.S., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Doetje Klazes Houtkoper huwt met Evert Jans Bouwknegt; BS ovl 1848; ovl 5 jul 1790 HRL, oud 42 jaar; kind: Jacoba Bouwknegt, geb 27 jul 1772, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Barbara Everts Bouwknecht, geb 1 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Barbara Everts Bouwknegt, geb 20 apr 1776, ged 12 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Everts Bouwknecht, geb 26 dec 1777, ged 25 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Everts Bouwknecht, geb 30 nov 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Everts Bouwknegt, ged 25 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Everts Bouwknegt, ged aug 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lubbert Everts Bouwknegt, ged 17 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Doetje Lieuwes de Boer geb 7 okt 1780 Idsegahuizen, N.H., Vst 31 aug 1852 uit Wonseradeel, A 30 apr 1853 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk G-127
Doetje Oedses Spoelstra geb 1757 Leeuwarden, ovl 23 nov 1833 HRL, huwt met Gerardus Pettinga op 9 mrt 1794 Leeuwarden, komt van Leeuwarden, laatste afk. 2 mrt 1794 met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar getrouwd vlgs vertoonde attestatie, dv Oeds Cornelis S, en Maike vd Bij; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1833, ovl 1842, ovl 1845; Gerbrand Pettinga van HRL. ende D.S. van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan door proc. S. Wyma op vertoonde Procuratie, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; Gerbrand Pettinga van HRL, en D.S. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad 2 mrt 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, en aldaar getrouwd 9 mrt 1794, volgens vertoonde attestatie
Doetje Oeges Snip geb 21 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL, dv Oege Klaassen Snip en Marijke Wouters; dopen Grote Kerk HRL
Doetje Pieters Ooy geb 25 nov 1811 HRL, dv Pieter Joosten O, en Neeltje Gerrits (Hankes); bsha181ge
Doetje S Zapma oud 32 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk H-092; VT1839
Doetje Salomons Reyser geb 1772 Leeuwarden, ovl 16 feb 1841 HRL, huwt met Jacob Levi de Boer, dv Samuel R, en Bruna Isaaks; BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-223; VT1839
Doetje Sasses Japma geb 1802 Hallum, ovl 20 feb 1840 HRL, huwt met Johannes Ceeles Hartenberg, dv Sasses J, en Antje ... ; BS ovl 1840; l
Doetje T Stoef begraven Klein Kerkhof, regel 11, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doetje Willems Faber ovl voor 1843, huwt met Sape Feikes Faber; BS huw 1842
Doetje Wopkes van der Stel geb 1789 HRL, ovl 18 jan 1847 HRL, 1e huwt met Simon Reyers Mooy op 8 apr 1813 HRL, 2e huwt met Geile Zandbergen op 22 nov 1818 HRL, huwelijksafkondigingen 27 sep en 4 okt 1818, huw.afk. 28 feb en 7 mrt 1813 HRL. en 7 en 14 mrt 1813 Texel, dv Wopke Djoerds vdS, en Joukje Wiegers Rijpsma; BS geb 1813, huw 1818, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-091; VT1839
Doetje Ypes van Lint zie ook: Doetje IJpes; geb 1 apr 1798 HRL, ovl 10 aug 1821 HRL, huwt met Dirk Annes Zeilmaker op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820 HRL. en Franeker, dienstmeid en wonende te Franeker, dv IJpe Jeppes en Grietje van Lint; BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1857
Doettje Fransen huwt met Rinse Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766 in de Westerkerk; kind: Pieter Rinzes, ged 22 okt 1767 Westerkerk HRL
Doettje Jacobs huwt met Johannes Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1771 in de Westerkerk; kind: Jakob Johannes, geb 18 nov 1776, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL
Doettje Jans huwt met Pieter Willems, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 apr 1770 en doen ook getrout in de Westerkerk
Doettje Sjoukes ged 30 jan 1742 Grote Kerk HRL, dv Sjouwke Geerts en Trijntje Pieters; van HRL, huwt met Hendrik Anes, van Almenum, geproclameerd de 28 Ap:en de 5 en getr:de 12 mei 1771; kind: Tjaltje Hendriks, geb 24 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sjouke Hendriks, geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hendriks, geb 8 apr 1775, ged 7 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hendriks, geb 27 jan 1777, ged 23 feb 1777 Grote Kerk HRL; Pier Sjoerds en D.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfde dage kind: Pieter Hendriks, geb 19 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Piers, geb 7 may 1787, ged 20 may 1787 Grote Kerk HRL
Doettje Tjebbes huwt met Jan Jansen, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Doettje Wiegers ovl 2 nov 1788 HRL, oud 57 jaar; huwt met Jan Jansen, kind: Jan Jans, ged 17 jul 1768 Grote Kerk HRL
Doitse Annes ende Jeltie Beerns, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd desselfs Vader, (naam niet vermeld); huw.aang. Gerecht HRL 1733
Doitse Tjeerds Monse Meynderts ende Hijke Tjeerds, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder D.T., 15 Feb 1749
Doitze Josephs Woecheraar ged 6 okt 1761 Grote Kerk HRL, zv Joseph Woecheraar en Janke Murcks
Domeni Heinsiens ovl voor 1771; voogden bet f. 10:11:8 aan de rentmeester van het Weeshuis uit de boedel en nalatenschap van wijlen Trijntje Gongrijp wedn D.H. weegens Dirk Piekes, 22 mei 1770. (GAH1101)
Dominico Wringer Ten overstaan van de burgemeesters Bartel Cleys Lantingh en Jan Huyff en sekretaris Dr. D.W. werd op 2 jan 1667 de nagelaten boedel van Nanneke Atses wv Tjerk Hiddes de Vries geinventariseerd. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron:Harl. Crt. dd 9 mrt 1984
Dominicus Cornelis D.C. ende Jantje Sijtses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Wierds deszelfs steevader, 7 dec 1805; ondertrouw HRL
Dominicus Sloterdijk huwt met Nenke Jacobs Hodtsma; zie aldaar
Dominicus Sloterdijk ovl 19 jul 1761 ... , wonende te Makkum 1757, ontvangt lijfrente 1740-1762; Arum, Floreencohier 1700: dr. D.S. tot HRL nom. ux., eigenaars van plaats nr. (15), grootte 32 p. m., floreen f. 5:7:0, gebruiker Jan Gerryts, ferskaat: de Slachte O. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Dominicus Vogelsang ovl 29 aug 1804 HRL, oud 40 jaar
Dominicus de Vries meester zadelmaker 1741-1748; huwt met Trijntje Alberts, kind: Chatrina Dominicus de Vries, ged 1 nov 1746 grote Kerk HRL, de moeder ovl ; D. d. V. van Leeuwaarden ende Trijntie Alberts van HRL, huw.aang. 17 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd Augustinus de Graaff, mr. wagenmaaker; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dominicus Symons Sloterdijk ged 20 aug 1724, ovl 13 jan 1766, 41 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst
Dominikus Tolsma geb 1797 ... , huw.get. bij D.L. Tolsma en M.J. Bootsma, boerezoon, wonende te Almenum; BS huw 1818
Dontje Jelles ovl voor 1800, via testament wordt een huis verkocht in 1799
Dooitie Annes ged 9 sep 1742 Westerkerk HRL, dv Anne Oenes en Trijntje Reins
Dooitje Thomas zie: Koolker
Dooitje Thomas Koolker ovl voor 1830, huwt met Aaltje van Koeverden; BS ovl 1829
Dooitse Jans zie: Bierman
Dooitse Meinsma huwt met Sijtske Aants, kind: Uilke, geb 1797 Makkum; BS ovl 1858
Dooitse Stooker geb 30 nov 1802 HRL, ovl 15 feb 1844 HRL, ged 14 dec 1802, N.H., ovl 15 feb 1844 HRL, huwt met Maaike Gabes de Boer op 21 mei 1835 HRL, werkman zv Tjeerd Reins en Elisabeth Adams Prikkenaar; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1835, ovl 1844, ovl 1860; oud 36 jaar, (vnm: Doris), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839
Dooitse Tjeerds zie: Stooker
Dooitse Tjeerdts Doytse Tieerds ende Minke Tieerds, beide van HRL, huw.aang. 14 feb 1739 HRL, Commissaris Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit Pieter Joukes, opsigter; huw.aang. HRL 1739; huwt met Minke Tjeerdts, kind: Symentje Dooitses, ged 20 jul 1751 Westerkerk HRL; kinderen: Simontje en Tjertie Doeitses, beiden ged 28 sep 1745 Grote Kerk HRL, vader als Doeitse T.
Dooitse Jan Bierman leidekker in 1758
Dooitze Eelkes zie: Hingst
Dooitze Teunis verkoopt een koestalling en wagenhuis in 1799; ovl 27 sep 1803 HRL, van buiten; D.T. en Aaltje Jans, beide van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, alhier getrouwd op den 9 mrt 1779; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dooitze Eelkes Hingst ovl voor 1815; van HRL, huwt met Elisabeth Annes de Haan, van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en getrout met attestasie de 5 mrt 1769; huw.reg. N.H. HRL; ook huwt met Catharina de Haan; BS ovl 1838; wed. eigenaar en gebruiker van wijk E-019, 1814. (GAH204); D.E. Hinxt, capitein ter Zee van HRL, ende Catharina Joris de Haan van Leeuwarden, zijnde de aangaave gedaan A.J. Conradi op vertoonde Procuratie van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 9 jul 1790; ondertrouw HRL; lt. kolonel D.H. koopt een woning op de hoek Voorstraat-Simon Stijlstraat op 12 nov 1792; Harl. Crt; weduwe woont in 6e quartier, huisno. 1, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); C. Hinst, by absentie van deszelfs man, D.H., op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier, zal fourneren: f. 480:0:0 (GAH650); id. Capt. D.H. op lyfrente vertoond f. 500:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Ried, Sectie A, 1832: wed. D. de Hinxt eigenaresse van percelen nrs. 204, 229 en 242, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 10380 m2, 20140 m2 en 15130 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 4 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie A, 1832: wed. D. de Hinxt eigenaresse van perceel nr. 456, legger nr. 124, Weiland, grootte 28940 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 457, legger nr. 124, Bouwland, grootte 9870 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 459, 461, 462, 463, 464, 469 en 470, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 84 m2, 7530 m2, 24180 m2, 8210 m2, 4640 m2, 22360 m2 en 12280 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 3, 2, 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 460, 467, 468, en 471, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 9660 m2, 1830 m2, 15000 m2 en 13080 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 165, legger nr. 124, Huis en Erf, grootte 2780 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. perceel nr. 468, legger nr. 124, Boomgaard, grootte 1690 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 473, 474, 475, 476, 477 en 478, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 730 m2, 2660 m2, 8920 m2, 9350 m2, 19220 m2 en 12010 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 2, 3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 484 en 485, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp 20130 m2 en 12850 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1373, legger nr. 124, Bouwland, grootte 1370 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1387, legger nr. 124, Weiland, grootte 12030 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1390 en 1392, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 6010 m2 en 18930 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1395, 1396, 1397, 1398 en 1399, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 5970 m2, 1630 m2, 9150 m2, 12380 m2 en 18980 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2, 2, 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1400 en 1401, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 12270 m2 en 2880 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1405, 1406 en 1409, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 8260 m2, 8670 m2 en 6260 m2, klasse onbebouwd, resp. 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1407 en 1408, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 13940 m2 en 5960 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 (33, 67) en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 18320; id. perceel nr. 1411, legger nr. 124, Bouwland, grootte 15560 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1412, legger nr. 124, Watermolen, grootte 220 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen 1413, 1414 en 1415, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 25460 m2, 8170 m2 en 12390 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1421, legger nr. 124, Weiland, grootte 10250 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 1081 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 293, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 210. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Doortje Heersen oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-257; VT1839
Doortje Claases ged 15 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Claas Jans en Eelkje Sjoukes
Dooytse Annes zie: Dijkstra
Dooytse Annes Dijkstra geb mei 1770 Kornwerd, ovl 9 mrt 1818 HRL, hm ... ; BS ovl 1818
Dore Jackson van HRL, huwt met Harmen Woltering, soldaat onder ''t 2e Battaillon van sijn Hoogheid de heer Luitenant Generaal Prince van Badendurlach van Leeuwarden, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 en getrout met attestasie de 17 aug 1766
Dores Dames heeft een huisbediende, 4e quartier, no. 44, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650)
Doreyetta Willemina Meyer geb 3 jul 1787, ged ten zelfden dage Grote Kerk HRL, dv Christiaan Meyer en Maria Broekemans
Doris Bensonides D.B. en Marijke Wouters beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Jacobs, 30 May 1744; huwt met Marike Wouters, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1744, getrouwd den 30 dito; Jan Adolphs Ulenbroek en Elbert(!) Walings, beyde van HRL, huw aang. 31 mrt 1736 HRL, komende Voor de bruyd D.B. ; huw.aang. HRL 1736
Doris Jansen Johannes Godvriet ende Janke Jans, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van desselvs Moeder en Compareerde wegens de Bruit D.J. ; huw.aang. HRL 1737
Doris Koster huwt met Johanna van Sweer, pannebakker, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1836
Doris Krol huwt met Nieskje ... , kind: Gerlof Doris K, geb 1801 Workum; BS ovl 1849
Doris Lukassen D.L., grenadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Hendrica Jera van Hoxbergen, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Schochard, goede bekende, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; D.L., Granadier in de compagnie van Luit. Collonel van Burmania, van HRL, en Hendrika Tera van Hoosbergen, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oldenzaal, en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 9 nov 1788
Dorothea Bernardus geb 1772 Makkum, ovl 8 feb 1828 HRL, huwt met Pieter Gerrits; BS ovl 1828
Dorothea Fransen zie: Posthuma
Dorothea Georg zie: Keil
Dorothea Hendriks zie: Prous; (ook als Doetje Gerrits)
Dorothea Kaspers zie: Dormans
Dorothea Klaases Gerrit Onnes van Veendam en D.K. van HRL, getrout, na voorgaande proclamatien, waarvan de laatste is geweest 29 mrt jongstleden, op 10 mei 1772 HRL
Dorothea Martinus zie: Meill
Dorothea Meill geb 1792 HRL, huwt met Cornelis Loeterbag op 4 jun 1813 Franeker, wonende te Franeker, dv Martinus M, en Hendriks Bayes; BS Franeker huw 1813
Dorothea Meyer oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, medewerkster, wijk F-107; VT1839
Dorothea Posthuma oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-173; VT1839
Dorothea Prons oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-162; VT1839
Dorothea de Vries oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-029; VT1839
Dorothea Ernestina Lemke Jan J. van der Ley en D.E.L., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Jans van der Ley, geb 24 may 1787, ged 17 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans van der Ley, geb 15 mrt 1789, ged 5 apr 1789 Grote Kerk HRL
Dorothea Fransen Posthuma geb 1811 HRL, ovl 16 sep 1813 HRL; wijk A-240, dv Frans Anthonij P, en Froukje Cornelis (Faber); BS ovl 1813
Dorothea Georgs Keil geb 1796 HRL, ovl 19 jun 1858 HRL, huwt met Teunes van Arum op 1jun18 23 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, N.H., dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-161; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Georg Jakob Keil en Elizabeth Jelgerhuis
Dorothea Hendriks Prins zie ook Dietje gerrits; geb 1786 HRL, ovl 6 jan 1850 Anjum in een schip, huwt met Tjitze Romkes Zeldenrijk op 30 okt 1803 HRL, N.H., dv Hendrik P, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1850
Dorothea Kaspers Dormans ovl 15 dec 1826 Berlikum, huwt met Homme Everts Wagenaar; BS huw 1832
Dorothea Louisa Frederica Tietge Jan Fredrik Tessener ende D.L.F.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Otto Tietge, deszelfs vader 18 aug 181804; ondertrouw HRL
Doudtje Sjoerds zie: Wiersma
Doudtje Sjoerds Wiersma geb 24 okt 1764 Schraard, ovl 2 dec 1819 HRL, huwt met Meindert Sietzes; BS ovl 1819
Doutien Jans Willem Jans van HRL, ende D.J. meede aldaar, huw.aang. 10 may 1738 HRL; Commissr:Burgemr. Schaaff, koomende voor de Bruit desselvs vader Jan Michiels; huw.aang. HRL 1738
Doutje Abes ovl voor 1815, huwt met IJege Fokkes Visser; BS huw 1814, ovl 1816; Yege Fokkes en D.A., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL. en zijn getrouwd ten zelfde dage; kind: Gatske Yges, geb 3 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; moeder als: Doutje A. ; iches dopen Grote Kerk HRL; kind: Antje Yeges, geb 3 okt 1782, ged 20 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje IJges, geb 5 feb 1787, ged 18 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Antje IJeges Visser, geb 19 mrt 1790, ged 11 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Fokje IJges, geb 21 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Aafke IJeges Visser, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Doutje Ates huwt met Douwe Jelles, indertijd echtelieden te Arum; BS ovl 1812
Doutje Gerbens Lammert Beernts van HRL, ende D.G. van Franeker koomende weegens de bruyd Casper Caspers, 30 Apr 1746; van Franequer, huwt met Lammert Beernts van HRL, sijn geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt
Doutje Gerrits ovl voor 1835, huwt met Tjeerd Tietes; BS huw 1834
Doutje Haitsma geb 1761 Exmorra, ovl 7 feb 1838 HRL, huwt met Bartle Jacobs, dv Tjerk Baukes H, en Aukje IJnses; BS ovl 1838
Doutje Hendriks zie: Volbrink
Doutje Hendirks huwt met Cornelis Abrahams, kind: Zijtske Cornelis, ged 24 apr 1768 Grote Kerk HRL; fiuches dopen Grote Kerk HRL
Doutje Herres geb 25 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Herre Freerks en Mayke Durks
Doutje Jans zie: Walings
Doutje Jansen huwt met Fredrik Jansen, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito mei 1755
Doutje Jelles begraven Groot Kerkhof, regel 53, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doutje Jelles lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts: niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Doutje Claases ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Claas Pieters en Japke Pieters
Doutje Claases huwt met Geert Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Doutje Cuperus huwt met Hendrik Beukens, kind: Jan Nicolaas Hendriks Beukens, ged 22 jun 1769 Westerkerk HRL
Doutje Reidsma huwt met Hendrik Alkema, wonende te Wons 1847; BS ovl 1847
Doutje Reins D.R., huwt met Jacob Jans Schoffelmeer, kind: Johannes Jacobs Schoffelmeer, geb f. 1790 Sappemeer, zie verder aldaar; Ik Ondergetekende Sijtske Freerks huisvrouw van Olphert Symons Duinker, Verklare bij desen(bij absentie van mijn Man die door Zeevarend te Zijn niet in staat is Zijn wil te Verklaren) te Consenteeren en toe te staan aan onsen dochter Janna Olpherts Duinker, om Zich in ''t huwelijk te begeven met Johannes Jacobs Schoffelmeer, van beroep Varensgezel, zv Jacob Jans Schoffelmeer en D.R., mogende Alzoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de wet Vereischt worden proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. en hebbe ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL 13 nov 1815; Ik ondergetekende D. Reinders, Schippersche van beroep, wonende te Sappemeer, verklare bij desen volkomen genoegen te nemen in het huwelijk voorgenomen tusschen mijn Zoon Johannes Schoffelmeer, bij mij inwonende, en Jantje Holvers, woonachtig te HRL, dochtr van Holvert Simons en Sijtske Freerks, Eh. te HRL. Weshalven ik den Officier van den Burgelijken Stand versoeke, om Zonder daartoe tegenwoordig te zijn en buiten mijn verdere toestemming het huwelijk tusschen gemelde Jonge Lieden te Voltrekken. Afgegeven te Sappemeer den 6de nov 1815
Doutje Simons zie: de Vries
Doutje Tjerks zie: Haitsma
Doutje Walings geb 10 okt 1794 Wier, ovl 30 jul 1873 HRL, huwt met Gorrit de Boer, werkster, N.H., dv Jan W, en Klaasje Arjens; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-007, wijk H-097; oud 45 jaar, geb Wier en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; VT1839
Doutje Hendriks Volbrink ovl HRL. voor 1813, huwt met Harmen Arents, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1812; Harmen Arends en D.H.V., beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 7 jun 1778 HRL, getrouwd op den 8, zijnde de tweede Pinksterdag; hu Grote Kerk ha
Doutje Simons de Vries geb 1792 ... , ovl voor 1827, huwt met Elias Johannes Krakau op 17 nov 1822 Franeker, wonende te Franeker 1822, dv Simon Romkes dV, en Matje Dirks Meyer; BS Franeker huw 1822, huw 1826
Doutje Tytes Commandeur Ate Johannes de Fries van Franequer ende D.T.C. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Gosse Tjebbes, 3 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL
Doutjen Doedes Dirk Claesen ende D.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Baerent Gerrits, mr weever, 20 dec 1749; huwt met Dirk Claasen, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 dec 1749 en den 4 jan 1750 en doen ook getrouwdt; huw.reg. Nederlands Hervormd krk-Harl
Doutjen Douwes Doukjen D. ende Pijter Johannes, beide van HRL, huw.aang. 31may17 38 HRL, Comsris Br. (=burgemr) Schaaff, komende voor de bruid desselvs Oom Romke Hotses; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pieter Johannis, kind: Japke Pieters, ged 16 sep 1742 Grote Kerk HRL; huwt met Pieter Johanz, kind: Johan Pieters, ged 23 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Douwe Pieters, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL, vader als P. Johannes; kind: Johan Pieters, ged 24 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Pijtters, ged 12 jun 1746 Grote Kerk HRL, vader als P. Johannis
Doutjen Gerbens Dirk Willems ende D.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Harmens, 5 Sep 1750; huwt met Durk Willems, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Septemb en den 4 okt 1750 getrouwdt
Doutjen Ulbes Hendrik Johannes en D.U., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Ulbe Sjoukes, 3 May 1749; Dirk Sickes Siderius ende D.U., beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader Ulbe Sjoukes, 11 dec 1751; huwt met Durk Sikkes Siderius, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desember 1751 en doen ook getrouwt; huwt met Dirk Sijtses, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 16 apr 1759; kind: Maayke Durks, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL, vader is Durk Zijtses; kind: Ulbe Durcks, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL, vader als Durck Cijtses; kind: Doetje Dirks, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Jane Hendriks, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL
Douttje Gerbens huwt met Arent Harmen Lammerts, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 13 dito 1758 HRL
Douwe Aases ovl 1 okt 1727 HRL, oud 62 jaer
Douwe Alberts Johan Christiaans ende Claaske Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, komende voor de bruid D.A., desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Douwe Alberts Harmen Alberts en Trijntie Abes, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, komende voor de Bruid D.A. desselfs Steevaeder; huw.aang. HRL 1736
Douwe Alberts D.A. ende Hiltie Jacobs, beide van HRL, komende voor de bruid Govert Reinders, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Douwe Alberts Harlinger schipper, burger van Dokkum op 10 dec 1611, komt van Oosterend. (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Douwe Alefs huwt met Engeltje Lammerts, kind: Lammert Douwes, ged 30 jan 1752 Westerkerk HRL
Douwe Ales geb 1 sep 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Ale Andries en Tryntje Gosses
Douwe Ales D.A. ende Engeltie Lammerts beyde van HRL; koomende weegens de bruid Lammert Jansen des selvs vaeder den 9 Janri 1751; huwt met Engeltje Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd den 10, 17 en 24 jan 1751 en doen ook getrouwt in de Westerkerk HRL; huw reg. N.H. HRL; kind: Lammert Douwes, ged 6 mrt 1757 Westerkerk HRL; kind: Antie Douwes, ged 4 okt 1759 Westerkerk HRL; kind: Hidde Douwes, ged 10 okt 1754 Westerkerk HRL; Gerrit Klaesen ende Klaare Aerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid D.A. den 1 nov 1749
Douwe Ales D.A. van Almenum ende Lijsbert Jans van HRL, koomende weegens de bruid Aert Hessels desselvs neef, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Ale Douwes, ged 10 okt 1748 Westerkerk HRL; kind: Ale Douwes, ged 5 may 1744 Grote Kerk HRL
Douwe Ales ovl 11 nov 1794 HRL, oud 11 jaar
Douwe Alles huwt met Jeltje Allerts, kind: Alle Douwes, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Douwe Alles D.A. van Almenum ende Ientie Tjerks van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Curator derk Rients, kalkbrander onder Almenum, 21 may 1740; ondertrouw N.H.; komt van Almenum, huwt met Yentje Tjerks, van HRL, sijn geproclemeert 22, 29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; kind: Alle Douwes, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL, moeder is: IJ.T. ; kind: Trijntje Douwes, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL, moeder als IJntje T. ; komt van Almenum, huwt met Trijntie Haanties, van HRL, geproclameert den 28 apr 5-12 mei 1754 getrout in de Westerkerk HRL; betaalt aan de rentmeester propijn vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, anno 1767 in november: 6 pondematen, no. 3: f. 8:12:8; 1768. (GAH1098); id. f. 17:5:0 voor 6 pondematen greidland onder Almenum, no. 3, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); huwt met Fettje Alberts, beide van Almenum, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 nov 1762; kind: Antje Douwes, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL, moeder als F. Alles; betaalt aan het gemeentebestuur voor 4 pondematen, 7 eynsen, 18 penningen, 6 roeden en 3 voeten land, Allerheiligen 1750: f. 6:5:0 (GAH428); id. Allerheiligen 1749 (GAH427); id. een 1/2 jaar Propijn van de nieuwe 5-jarige inhuring der Losse Landen van 6 pondematen, nov 1767, kwit. no. 3: f. 8:12:8 (GAH1098)
Douwe Andrys D.A. en Tjaerd * ... ., beiden te HRL, eigenaars van plaats nr. (5), grootte 32 p. m., floreen f. 9:14:0, gebruiker Willem Riencx, ferskaat de Treckwech O. ; * patroniem ontbreekt; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. 1700)
Douwe Andries huwt met Fetje Gerrijts, kind: Auckje Douwes, ged 21 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Andries Douwes, ged 20 7ber(=sept) 1768 Grote Kerk HRL
Douwe Andries geb 1 sep 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Andries Douwes en Dieuwke Jans
Douwe Andries lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 50:0:0 (GAH650)
Douwe Andries weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, zijnde verdiend loon van Heere Doekes als sleefmakersknegt bij D.A., 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 13:11:0 over 1779, 18 jun 1779. (GAH1110)
Douwe Andrijs Pijter Pijbes van Midlum en IJmkjen Johannes van Almenum koomende weegens de bruid D.A. des bruids steevaeder, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Douwe Annes huwt met Maike Simons, kind: Grietie Douwes, ged 7 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Anne Douwes, ged 17 jul 1760 Westerkerk HRL; kind: Simon Douwes, ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL
Douwe Annes Remonstreert met alle onderdanigheid Pijter Harrijts mede ordris bierdrager binnen deze Stad dat UEd:Achtbh:voor eenigen tijd hebben geaccordeerd de substitutie van Jan Harmens thans fungerende in plaatse van den supplnt die dit van groote dienst en nuttigheid was, en aanmerkte als een sonderlinge gratie van UEd:Achtbh:waar aan hij suppliant seer gaarne heeft getragt en soeken te beantwoorden, met de bevordering en aansporing van een ijverige en onopsprakelijke dienst waar inne de supplnt (tot sijn leedwezen egter) niet al te seer voldaan wort; nogtans niets meer te harten nemende, dan UEd:Achtbh:volkomen te vergenoegen en alle redenen van klagte voor te komen vindt te rade sig met believen van UEd:Achtbh:van Substitutie te veranderen, en in des Eerstgemeldes plaatze voor te dragen de persoon van D.A. jongman hier toe bequaam in inclinerende, verzoekende ootmoedig de bevestiging en approbatie van UEd: Achtbh:welx doende enz. (get. S:Rienstra; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt tot Subst. bierdrager de persoon van D.A. op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daar toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. dog alles tot weederseggens van Haar Achtbh: Actum den 2 feb 1756. was get:Hendrik Schaaff Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 2 feb 1756 heeft D.A. den Eed van getrouwigheid als Subst. bierdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H: Schaaf. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). wachtmeestersassistent in 1755-1788; Alzo voor weinig Weeken dezer Wereld ovl is Lieuwe Sijbes in leeven Adsistent van de Wagtmeester dezer Steede, en door desselvs Versterf gedagte bedieninge is vacant geworden, Soo Addresseert zig op ''t onderdanigste D.A. thans subst. Bierdrager en Borger dezer Steede, gevende mits deezen UEd:Achtb:te kennen zijne hertgrondige begeerte en Verlangen om die vacante post weeder door sijn persoon gesuppleerd te zien, Verzoekende ten dien einde Seer Ootmoedig, dat UEd:Achtbh:hem suppliant met deze bedieninge gelieven te beneficeren en hem in des overledenes plaatze aen te stellen, tot ordris Wagtmrs: Adsistent dezer Stede, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daer toe staande; quo facto etc:(was getekend) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het verzoek, nomineert en stelt mits dezen den suppliant D.A. tot ordris Wagtmeesters Adsistent dezer Stede, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 1 dec 1756. (was get:) L. Tabes (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr (was getekend) S:Rienstra abs:sec:; Lager Stonde; Op heden den 1 dec 1756 heeft D.A. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes. In kennisse van mij secret (was get:) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl 3 apr 1788 HRL, oud 59 jaar; D.A. en Anna Swaal, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; ontvangt van het gemeentebestuur inzake kleding door de Stad van hem overgenomen ten behoeve van de nieuw aangestelde adsistent 5 mei 1788: 34 Caroliguldens en 2 stuivers; ontvangt van het gemeentebestuur 2 maanden tractement als wachtmeestersassistent, 2 feb 1755: 20 Caroliguldens
Douwe Annes mogelijk dezelfde als onderstaande; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:13:0 wegens leikersgeld van ''t huis de Bank van Leening, 30 nov 1784. (GAH1115)
Douwe Annes mogelijk dezelfde als bovenstaande; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 86:14:10 zijnde de huur van de bleek buiten de Franekerpoort, voor 5/8 gedeelten, no. 28, 5/5 jaar, 12 jul 1791. (GAH1123); id. 1/5 jaar, f. 106:5:0, AF: Re?el: f. 19:6:6, resteert: f. 86:18:10, 23 jul 1792 (GAH1124); id. 2e jaar huur van 5/8 parten dito, no. 28, 24 aug 1793 (GAH1793); id. 18 jun 1794 (GAH1126); ontv f. 24:0:0 van dito wegens 1 jaar bleekloon, quit. no. 30, 12 jul 1791. (GAH1123); id. 23 jul 1792, quit. no. 18 (GAH1124); id. f. 24:0:0 voor 8 maanden bleekloon, 16 jul 1793, quit. no. 17 (GAH1125); id. 3 jun 1794, quit. no. 22 (GAH1126)
Douwe Annes Hendrik Sipkes van Almenum en Antje Douwes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader D.A., 16 feb 1805; ondertrouw HRL
Douwe Aris Gerrit Jansen ende Hiske Aris beyde van HRL, koomende weegens de bruyd D.A. des selvs broeder den 15 apr 1747
Douwe Arjens Jan Dirks en Jetske Douwes, beyde van HRL, huw.aang. 3 mrt 1736 HRL, komende voor de bruyd desselfs Broeder Douwe Arjens; huw.aang. HRL 1736
Douwe Arjens huwt met Antje Jelles, kind: Aeltje Douwes, ged 18 okt 1744 Westerkerk HRL; D.A. ende Antie Jelles, beyde Van HRL, huw.aang. 22 aug 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Eelke Jelles, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Douwe Arjens ged 18 nov 1759 Grote Kerk HRL, zv Arjen Douwes en Albertje Poppes
Douwe Arjens lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, op lijfrente, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Douwe Arjens of Tjietze Wybes Erven op lijst ingezetenen 6e quartier, links: f. 1:0:8, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650)
Douwe Arjens weduwe op lijst ingezetenen 7e quartier, links: . -2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (GAH650)
Douwe Arjens weesvoogden bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens circa 2 jaren verdiend loon van Albert Jans bij D.A. als schoenmakers knegt, 1773. (GAH1104); id. f. 47:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 32:10:0 in 1 jaar verdiend, 11 jun 1776. (GAH1107); D.A., mr. schoenmaker, en Sijke Doekes Galama, meerderjarige vrijster, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 may 1781 HRL en zijn ten zelfden dage getrouwd; weduwe heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, vijfde quartier, huisnr. 6, mei 1803. (GAH650)
Douwe Arjens ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijzerwerk en spijkers aan de huizinge op de plaats op ''t Bildt, 27 jan 1755: f. 150:10:0; id. 15 jun 1761: f. 18:3:8
Douwe Arjens D.A. van St Anna parochie ende Grijtie Clases van HRL, komende voor de bruid Gijke Tomas wever tot HRL, 28 may 1740; ondertrouw N.H.; komt van S:Anna Parogje en Grietje Claases van HRL, sijn geproclemeert den 29 May, en den 6 en 12 jun en getrouwt den 26 May 1740; huw.reg. N.H. HRL; kind: Grietje Douwes, ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL
Douwe Arjens Claas Alberts ende Symontje Claases beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder D.A. 16 may 1744
Douwe Arjens huwt met IJttie Pieters Dames, beide van HRL, geproclameerd de 23 Febrij en 2 en getrout de 9. mrt 1766
Douwe Ates wonende te Sottrum; weesvoogden bet f. 14:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar grondpagt van D.A. huis te Sottrum, 19 sep 1786. (GAH1118); id. f. 31:0:0 terzaake 10 1/3 jaar grondpagt (eeuwige rente) van D.A. te Sottrum, 24 jul 1787. (GAH1119); id. f. 6:0:0 terzaake 2 jaar grondpagt van D.A. te Sottrum, 7 okt 1789. (GAH1121); id. f. 3:0:0 terzaake 1 jaar grondpagt 23 nov 1790. (GAH1122); id. 31 jul 1792 (GAH1124); id. 31 jul 1793 (GAH1125);