Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 383r

Pand:  Zuiderhaven 13

Inleiding:  [0383r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Attie Doyes, weduwe van wijlen de vroedsman Marten Ockes in leven schipstimmerman binnen Harlingen, van alle sodanige goederen actien ende crediten uit- en inschulden als aldaer zijn bevonden ende bij haer metter doodt ontruymt ende naegelaten, op versoeck van de olde burgemeester Tjeerd Bouwens, de Coopman Seerp Lammerts ende de faendrigh Hessel Wytses Wassenaer, als geauthoriseerde curator over de drie naegelatene weeskinderen van de overledene bij haer wijlen man voornoemt in echte verweckt, met name Marten, Doye ende Frans Martens old resp. 19 in't 17 ende 13 jaer als requiranten, ende Ocke Martens major annis der kinderen halff broeder, sampt Jan Symens schipstimmerman een swaeger van Ocke Martens voornoemt ende alsoo voor haer selve als requireerden, zijnde de aengevinge gedaen door Aeltie Martens des selfs meergeseyde Ocke Martens suster, nae dat se alvoren den eede getrouwigheyt omme alles wel te doen in handen vande heeren praesiderende burgemeesters Folckert Lammerts [0383v] Nijkerck als mede commissaris hadde gepraesteert, waerop dan alsoo ten overstaen van voornoemde commissaris Nijkerck tot de beschrijvinge is geprocedeert, als mede geadsocieert met de secretaris dr. Dominicus Wringer. Actum den 27e Mey 1679. De post is desen mede door Acke Doyes op Eede van getrouwigheyt als boven aengegeven.

Inventaris: 
[0383v] In 't voorkamerke 
Bedden en bedtskleren 
Een bed met een peul 
vier hoofdkussens 
twee slopens 
twee laeckens 
een groene met een witte deecken 
een rabath, met twee gordijnen 
[0384r] drie groene en twee witte spreeties voor de glasen 
seven schilderde borden soo groot en kleen 
een spiegel 
een tafel 
twaleff oostindische soo butterpanties als kopkes 
ses stoelcussens 
negen stoelen 
vier schaelen 
twee witte stenen kandelaers 
ses glaesen 
een lanteern 
een kantie met een silveren lid 
[0384v] een kantie met een tinnen lidt 
een vijsel met een stamper 
een stoofpoth tin, met een tinnen soutvath, noch een dito 
een kleen betelletie 
twee grauwers 
een taerdtpanne met een koperen lidt 
een strijckijser 
een gootelinghie, met een koperen keteltie 
een schabeltie 
een bosch geern, en een bosch vlas 
een tinnen enckhoorn 
[0385r] In 't voorhuys 
drie schilderien 
twee uirwercken 
een geweer bord waerop een musketh, vorketstock, twee deegens met een bandelier 
vier koppen en drie flessen slecht goed 
drie slechte pannen 
een vogels kouw met twee vogelties 
een oud kleed voor de glasen 
een kasspreedt 
een murmerd kassie 
een spijckerd kas 
[0385v] twee stoelen 
 
In 't kassie bevonden: 
acht doppies en ses linnen handdoecken 
vijff schorteldoecken 
twee laeckens, noch een dito 
drie slopen met een vrouwen hembd 
acht neusdoecken 
seven vrouwen schorteldoecken 
vier bonte sloopkes 
in een neusdoeck eenich oud linnen als kraegen etc. 
in een ronde doos waerin wat hoofd goedt 
[0386r] seven paer hoosen 
eenige lapkes nieuw linnen 
ses nieuwe dassies 
een wollen werpen schort 
twee borstrocken 
twee borstlappen, een overlijff 
een cap met een task 
 
In de gangh 
twaleff schalen 
tien tafelborden en een schoteltie 
twee racken 
drie korfkes 
een mantelstock 
[0386v] een lanteern 
drie borden 
een mangelbord, met een mangelstock, een kleerbord 
een kleerbesem 
 
In de binnen kamer 
een bed met een peul 
noch een dito, met een peul, noch een peul 
vijftien oorcussens 
twee witte spaense deeckens 
drie groene dito, met een wijtlingh 
twee paer gordijnen, met de rabatten, en een schoorsteenkleed 
[0387r] een lapke rijdoeck 
vier gordijnen voor de glasen 
ses swarte stoelen 
ses stoelcussens 
ses schilderien ende twee borties 
een spiegel 
een pulpetrum 
Een groote bijbel 
vijff oostindische panties 
vijff oostindische kopkes 
vier spaense stoelen 
 
een ecken kevie daerin bevonden: 
 
Linnen 
[0387v] twee wijtlingen 
vier laeckens 
acht peuldoecken 
seven tafellaeckens 
seven mans hembden 
dartich slopen 
vier handdoecken 
vijff servetten en een tafellaecken 
drie dassies 
vier kindere schorteldoeckies 
vijff neusdoecken 
[0388r] drie schorteldoecken 
een wit schoorsteenkleed 
een paer kraagh mouwen 
drie nacht halsdoecken 
een vrouwen broeck 
twee wijtlingen 
twee en twintigh neusdoecken 
een buldsack 
 
Wollen 
een rode rock 
een karmosijnen rock 
een heere sayen schort 
een hoyck 
[0388v] een swart schort 
een bont manteltie 
een dito sonder bont 
een daegs manteltie 
een daegs schort 
een daegs rode rock 
twee swarte schorteldoecken 
een paer swarte mouwen 
een rode schorteldoeck 
drie borstlappen 
een rijd manteltie 
een paer swarte mans hoosen 
[0389r] een groen tafelspreed 
een reyssack 
een pack leeren onderkleeren 
een rockie met een broeck 
twee paer swarte hoosen 
 
In een eecken spijntie: 
een dosijn servetten 
twee grote tafellaeckens 
ses peuldoecken 
sestien laeckens 
ses vrouwen hembden 
twaleff mans hembden 
[0389v] vijff schorteldoecken 
een kasdoeck 
een kapsluejer 
een pack greinen kleeren 
een swartlaeckens broeck 
een witte hembdrock, een hoedt 
een rode muts, een schorteldoeck, segge schoorsteenkleed 
 
Silver 
een boeck met silverbeslagh 
een silveren cop 
een silveren kroes 
een dito 
[0390r] een rinckelbel met twee kettings, en een schip 
twintich silveren lepels 
een haeck met twee kettings, en een koker met silverbeslag 
 
een eecken pulpetrum, daer in bevonden: 
twee en twintigh ordonnanties holdende tot laste van 't Collegie ter Admiraliteyt in Frieslandt met malkanderen bedragende een summa van vijff duysent vier hondert en tachtich Caroli guldens, elleff stuyvers 
Noch leggende ontrent bij de Ontvanger Duco Nauta aen ordonnantien de summa van acht hondert Caroli guldens, tot laste van de Admiraliteit 
[0390v] Ende ongeveerd in 't schuldboeck noch te goede de summa van vier hondert Caroli guldens tot laste van de Admiraliteit voornoemt 
 
In een eecken kantoor daer van geen importantie 
 
In 't schrijffkamerke 
Een obligatie tot laste van Meyle Feddes in dato den 31e augustus 1670 groot drie hondert en vijftich Caroli guldens, gequoteert met A 
Een bijlbrieff tot laste van de schipper Feddrick Fockes in dato den 29e marty 1675 waerop noch resteert negen en veertigh Caroli guldens ses penningen, gequoteert met B, met de intresse daerop te goede staende 
[0391r] Een dito op Stittart Adams in dato den 24e october 1673 waerop noch resteert een hondert negen en veertich Caroli guldens acht stuyvers, gequoteert met C, met de intresse daerop te goede 
1/8 part scheeps aen Elingh Douwes gevoerd schip 
1/12 part aen Sipke Boyties op der Schelling gevoerd schip 
1/12 part aen Louw Pytters op der Schelling gevoerd schip 
Een schultboeck in quarto, gequoteert met A 
1/3 part aen de lichter met zijn toebehoren 
 
[0391v] Boecken 
drie folianten 
noch 48 boecken soo kleyn als groot 
 
achter in de keucken 
een bed met een peul 
drie deeckens 
twee kussens, een dito 
twee laeckens 
drie slopen 
een paer gordijnen met 't rabath 
een slaepbanck 
een laecken en een bed 
[0392r] een boeckas met wat boecken 
een tafel 
een vuyrbecken 
twee borties 
een spiegel 
dartien panties 
ses stoelen 
vier kussens 
 
In de spijscamer 
drie tinnen schotels 
een tinnen com 
een tinnen vispanne 
[0392v] een tinnen drinck kanne, een dito 
een ketel 
een koperen poth 
twee lidden 
ses tinnen lepels 
een tinnen mostertpottie 
ses servetten 
een tafellaeckentie 
eenigh schuttelgoed 
 
In 't loodsche 
een gotelingh 
[0393r] twee eyerpannen 
een aker 
een keteltie 
wat ijserwerck, als tange, treeft, asschop, kettingh, scherm etc. 
eenigh schuttelgoed 
 
Vuyl linnen 
ses handdoecken, drie tafellaeckens 
drie bedlaeckens, met een wijtlingh 
vijff nachthalsdoecken, dartien neusdoecken 
twee slopen 
een vrouwen hembd, een schorteldoeck 
 
[0393v] Vastigheden 
Een huys waeruit wijlen de overledene is versturven, staende ende gelegen op de Suiderhaven [d.i. Zuiderhaven 13] 
Een huys bij Louw smidt bewoont, staende achter de werff aen 't bolwerck 
Op 't huys bij Akke Doyes bewoont staende achter de Pauw, waarvan voor de kinderen competeert ende te goede is ontrent de summa van vier hondert Caroli guldens 
Een hovinge staende ende gelegen aen 't bolwerck 
Een werff staende op de Zuiderhaven bij wijlen Attie Doyes en haer wijlen overleden man naegelaten [d.i. ter hoogte van Zuiderhaven 18] 
 
[0394r] ses scroeven 
ses dommekrachten 
veertien kettings 
elleff steven haecken 
twee en twintigh schotbouten 
ses saegen 
een groot taelie 
Met noch de vordere gereedschappen tot de werff behorende 
 
Een nieuw Galioot voor de werff leggende 
[0394v] Een oud Galioot mede voor de werff leggende 
[0395r] Schulden ten laste van den sterfhuyse, voor soo veel alhier in de hijpotheeck boecken zijn geregistreert, ende open staen, als volght actum den 19e october 1680 
 
Meyle Uylckes competeert volgens obligatie de dato den 2e May 1676 et registrata den 12e september 1678 f 500-00-00 
Claes Huyberts competeert volgens obligatie de dato den 20e october 1676 et registrata ut supra f 400-00-00 
Joannes Quicklenburgh competeert als cessie hebbende van Freerck Jansen, volgens obligatie de dato den 10e May 1678 et registrata den 12e september 1678 f 450-00-00 
Jacob Tjebbes Dreyer in qualiteit als curator over Martie Pieters competeert volgens obligatie de dato den 22e november 1675 et registrata den 12e september 1678 f 300-00-00 
[0395v] Jan Freerx competeert volgens obligatie de dato den 9e july 1677 et registrata den 12e september 1678 f 1000-00-00 
De kinderen van Geertie Bentes competeren volgens handschrift de dato den 7e maert 1674 et registrata den 12e september 1678 f 100-00-00 
Jetse Jelles Stijll comt als cessie hebbende van Joannes Hijlckes Haenekuyck volgens reversael en cessie de datis den 6e januarii 1675 et den 3e juny 1677 beide geregistreert den 12e september 1678, de twee laeste termijnen, tot f 522-14-00 
De erven van dr. Swalue competeren volgens twee besondere obligaties de datis de 27e en 28e augustus 1677 et registrata den 12e september 1678 f 600-00-00 
[0396r] Jan Makkes weduwe ? comt volgens obligatie van den 13e november 1677 et registrata den 12e september 1678 f 315-00-00 
Douwe Cornelis competeert volgens obligatie de dato den 12e May 1669 et registrata den 12e september 1678 f 320-00-00 
De weduwe van Huybert Sents competeert volgens obligatie de dato den 24e juny 1671 et registrata den 12e september 1678 f 200-00-00 
De weduwe van wijlen de burgemeester ? Nauta competeert volgens obligatie van den 22e october 1676 et registrata den 13e september 1678 f 1173-0-00 
[0396v] De selve burgemeester Nauta's weduwe competeert volgens obligatie de dato den 1e september 1676 et registrata den 13e september 1678 f 315-00-00 
De erven van wijlen Wybrand Huysman competeren volgens obligatie de dato den 7e aprilis 1674 et registrata den 13e september 1678 f 1000-00-00 
ds. Petrus Nauta competeert volgens obligatie de dato den 6e May 1678 et registrata den 13e september 1678 f 800-00-00 
De ontvanger Duco Nauta competeert volgens obligatie de dato den 6e july 1677 et registrata den 16e september 1678 f 1000-00-00 
[0397r] De erven van wijlen Bouwe Annes ketelaer competeren volgens obligatie de dato den 9e november 1672 et registrata den 12e may 1679 f 1000-00-00 
Claeske Cornelis competeert volgens obligatie de dato den 5e july 1661 et registrata den 14e mey 1679 f 500-00-00 
Pieke Tjeerts competeert volgens obligatie de dato den 15e aprilis 1678 et registrata den 29e july 1679 f 400-00-00 
De selve comt volgens handschrift de dato den 14e juny 1678 et registrata den 28e july 1679 als reste f 349-10-00 
 
Aldus gedaen ende gesloten dese 23e october 1680 door continuatie 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
get. F. Lamberts Nijkerck 
 
get. D. Wringer 1680[0383v] In 't voorkamerke 
Bedden en bedtskleren 
Een bed met een peul 
vier hoofdkussens 
twee slopens 
twee laeckens 
een groene met een witte deecken 
een rabath, met twee gordijnen 
[0384r] drie groene en twee witte spreeties voor de glasen 
seven schilderde borden soo groot en kleen 
een spiegel 
een tafel 
twaleff oostindische soo butterpanties als kopkes 
ses stoelcussens 
negen stoelen 
vier schaelen 
twee witte stenen kandelaers 
ses glaesen 
een lanteern 
een kantie met een silveren lid 
[0384v] een kantie met een tinnen lidt 
een vijsel met een stamper 
een stoofpoth tin, met een tinnen soutvath, noch een dito 
een kleen betelletie 
twee grauwers 
een taerdtpanne met een koperen lidt 
een strijckijser 
een gootelinghie, met een koperen keteltie 
een schabeltie 
een bosch geern, en een bosch vlas 
een tinnen enckhoorn 
[0385r] In 't voorhuys 
drie schilderien 
twee uirwercken 
een geweer bord waerop een musketh, vorketstock, twee deegens met een bandelier 
vier koppen en drie flessen slecht goed 
drie slechte pannen 
een vogels kouw met twee vogelties 
een oud kleed voor de glasen 
een kasspreedt 
een murmerd kassie 
een spijckerd kas 
[0385v] twee stoelen 
 
In 't kassie bevonden: 
acht doppies en ses linnen handdoecken 
vijff schorteldoecken 
twee laeckens, noch een dito 
drie slopen met een vrouwen hembd 
acht neusdoecken 
seven vrouwen schorteldoecken 
vier bonte sloopkes 
in een neusdoeck eenich oud linnen als kraegen etc. 
in een ronde doos waerin wat hoofd goedt 
[0386r] seven paer hoosen 
eenige lapkes nieuw linnen 
ses nieuwe dassies 
een wollen werpen schort 
twee borstrocken 
twee borstlappen, een overlijff 
een cap met een task 
 
In de gangh 
twaleff schalen 
tien tafelborden en een schoteltie 
twee racken 
drie korfkes 
een mantelstock 
[0386v] een lanteern 
drie borden 
een mangelbord, met een mangelstock, een kleerbord 
een kleerbesem 
 
In de binnen kamer 
een bed met een peul 
noch een dito, met een peul, noch een peul 
vijftien oorcussens 
twee witte spaense deeckens 
drie groene dito, met een wijtlingh 
twee paer gordijnen, met de rabatten, en een schoorsteenkleed 
[0387r] een lapke rijdoeck 
vier gordijnen voor de glasen 
ses swarte stoelen 
ses stoelcussens 
ses schilderien ende twee borties 
een spiegel 
een pulpetrum 
Een groote bijbel 
vijff oostindische panties 
vijff oostindische kopkes 
vier spaense stoelen 
 
een ecken kevie daerin bevonden: 
 
Linnen 
[0387v] twee wijtlingen 
vier laeckens 
acht peuldoecken 
seven tafellaeckens 
seven mans hembden 
dartich slopen 
vier handdoecken 
vijff servetten en een tafellaecken 
drie dassies 
vier kindere schorteldoeckies 
vijff neusdoecken 
[0388r] drie schorteldoecken 
een wit schoorsteenkleed 
een paer kraagh mouwen 
drie nacht halsdoecken 
een vrouwen broeck 
twee wijtlingen 
twee en twintigh neusdoecken 
een buldsack 
 
Wollen 
een rode rock 
een karmosijnen rock 
een heere sayen schort 
een hoyck 
[0388v] een swart schort 
een bont manteltie 
een dito sonder bont 
een daegs manteltie 
een daegs schort 
een daegs rode rock 
twee swarte schorteldoecken 
een paer swarte mouwen 
een rode schorteldoeck 
drie borstlappen 
een rijd manteltie 
een paer swarte mans hoosen 
[0389r] een groen tafelspreed 
een reyssack 
een pack leeren onderkleeren 
een rockie met een broeck 
twee paer swarte hoosen 
 
In een eecken spijntie: 
een dosijn servetten 
twee grote tafellaeckens 
ses peuldoecken 
sestien laeckens 
ses vrouwen hembden 
twaleff mans hembden 
[0389v] vijff schorteldoecken 
een kasdoeck 
een kapsluejer 
een pack greinen kleeren 
een swartlaeckens broeck 
een witte hembdrock, een hoedt 
een rode muts, een schorteldoeck, segge schoorsteenkleed 
 
Silver 
een boeck met silverbeslagh 
een silveren cop 
een silveren kroes 
een dito 
[0390r] een rinckelbel met twee kettings, en een schip 
twintich silveren lepels 
een haeck met twee kettings, en een koker met silverbeslag 
 
een eecken pulpetrum, daer in bevonden: 
twee en twintigh ordonnanties holdende tot laste van 't Collegie ter Admiraliteyt in Frieslandt met malkanderen bedragende een summa van vijff duysent vier hondert en tachtich Caroli guldens, elleff stuyvers 
Noch leggende ontrent bij de Ontvanger Duco Nauta aen ordonnantien de summa van acht hondert Caroli guldens, tot laste van de Admiraliteit 
[0390v] Ende ongeveerd in 't schuldboeck noch te goede de summa van vier hondert Caroli guldens tot laste van de Admiraliteit voornoemt 
 
In een eecken kantoor daer van geen importantie 
 
In 't schrijffkamerke 
Een obligatie tot laste van Meyle Feddes in dato den 31e augustus 1670 groot drie hondert en vijftich Caroli guldens, gequoteert met A 
Een bijlbrieff tot laste van de schipper Feddrick Fockes in dato den 29e marty 1675 waerop noch resteert negen en veertigh Caroli guldens ses penningen, gequoteert met B, met de intresse daerop te goede staende 
[0391r] Een dito op Stittart Adams in dato den 24e october 1673 waerop noch resteert een hondert negen en veertich Caroli guldens acht stuyvers, gequoteert met C, met de intresse daerop te goede 
1/8 part scheeps aen Elingh Douwes gevoerd schip 
1/12 part aen Sipke Boyties op der Schelling gevoerd schip 
1/12 part aen Louw Pytters op der Schelling gevoerd schip 
Een schultboeck in quarto, gequoteert met A 
1/3 part aen de lichter met zijn toebehoren 
 
[0391v] Boecken 
drie folianten 
noch 48 boecken soo kleyn als groot 
 
achter in de keucken 
een bed met een peul 
drie deeckens 
twee kussens, een dito 
twee laeckens 
drie slopen 
een paer gordijnen met 't rabath 
een slaepbanck 
een laecken en een bed 
[0392r] een boeckas met wat boecken 
een tafel 
een vuyrbecken 
twee borties 
een spiegel 
dartien panties 
ses stoelen 
vier kussens 
 
In de spijscamer 
drie tinnen schotels 
een tinnen com 
een tinnen vispanne 
[0392v] een tinnen drinck kanne, een dito 
een ketel 
een koperen poth 
twee lidden 
ses tinnen lepels 
een tinnen mostertpottie 
ses servetten 
een tafellaeckentie 
eenigh schuttelgoed 
 
In 't loodsche 
een gotelingh 
[0393r] twee eyerpannen 
een aker 
een keteltie 
wat ijserwerck, als tange, treeft, asschop, kettingh, scherm etc. 
eenigh schuttelgoed 
 
Vuyl linnen 
ses handdoecken, drie tafellaeckens 
drie bedlaeckens, met een wijtlingh 
vijff nachthalsdoecken, dartien neusdoecken 
twee slopen 
een vrouwen hembd, een schorteldoeck 
 
[0393v] Vastigheden 
Een huys waeruit wijlen de overledene is versturven, staende ende gelegen op de Suiderhaven [d.i. Zuiderhaven 13] 
Een huys bij Louw smidt bewoont, staende achter de werff aen 't bolwerck 
Op 't huys bij Akke Doyes bewoont staende achter de Pauw, waarvan voor de kinderen competeert ende te goede is ontrent de summa van vier hondert Caroli guldens 
Een hovinge staende ende gelegen aen 't bolwerck 
Een werff staende op de Zuiderhaven bij wijlen Attie Doyes en haer wijlen overleden man naegelaten [d.i. ter hoogte van Zuiderhaven 18] 
 
[0394r] ses scroeven 
ses dommekrachten 
veertien kettings 
elleff steven haecken 
twee en twintigh schotbouten 
ses saegen 
een groot taelie 
Met noch de vordere gereedschappen tot de werff behorende 
 
Een nieuw Galioot voor de werff leggende 
[0394v] Een oud Galioot mede voor de werff leggende 
[0395r] Schulden ten laste van den sterfhuyse, voor soo veel alhier in de hijpotheeck boecken zijn geregistreert, ende open staen, als volght actum den 19e october 1680 
 
Meyle Uylckes competeert volgens obligatie de dato den 2e May 1676 et registrata den 12e september 1678 f 500-00-00 
Claes Huyberts competeert volgens obligatie de dato den 20e october 1676 et registrata ut supra f 400-00-00 
Joannes Quicklenburgh competeert als cessie hebbende van Freerck Jansen, volgens obligatie de dato den 10e May 1678 et registrata den 12e september 1678 f 450-00-00 
Jacob Tjebbes Dreyer in qualiteit als curator over Martie Pieters competeert volgens obligatie de dato den 22e november 1675 et registrata den 12e september 1678 f 300-00-00 
[0395v] Jan Freerx competeert volgens obligatie de dato den 9e july 1677 et registrata den 12e september 1678 f 1000-00-00 
De kinderen van Geertie Bentes competeren volgens handschrift de dato den 7e maert 1674 et registrata den 12e september 1678 f 100-00-00 
Jetse Jelles Stijll comt als cessie hebbende van Joannes Hijlckes Haenekuyck volgens reversael en cessie de datis den 6e januarii 1675 et den 3e juny 1677 beide geregistreert den 12e september 1678, de twee laeste termijnen, tot f 522-14-00 
De erven van dr. Swalue competeren volgens twee besondere obligaties de datis de 27e en 28e augustus 1677 et registrata den 12e september 1678 f 600-00-00 
[0396r] Jan Makkes weduwe ? comt volgens obligatie van den 13e november 1677 et registrata den 12e september 1678 f 315-00-00 
Douwe Cornelis competeert volgens obligatie de dato den 12e May 1669 et registrata den 12e september 1678 f 320-00-00 
De weduwe van Huybert Sents competeert volgens obligatie de dato den 24e juny 1671 et registrata den 12e september 1678 f 200-00-00 
De weduwe van wijlen de burgemeester ? Nauta competeert volgens obligatie van den 22e october 1676 et registrata den 13e september 1678 f 1173-0-00 
[0396v] De selve burgemeester Nauta's weduwe competeert volgens obligatie de dato den 1e september 1676 et registrata den 13e september 1678 f 315-00-00 
De erven van wijlen Wybrand Huysman competeren volgens obligatie de dato den 7e aprilis 1674 et registrata den 13e september 1678 f 1000-00-00 
ds. Petrus Nauta competeert volgens obligatie de dato den 6e May 1678 et registrata den 13e september 1678 f 800-00-00 
De ontvanger Duco Nauta competeert volgens obligatie de dato den 6e july 1677 et registrata den 16e september 1678 f 1000-00-00 
[0397r] De erven van wijlen Bouwe Annes ketelaer competeren volgens obligatie de dato den 9e november 1672 et registrata den 12e may 1679 f 1000-00-00 
Claeske Cornelis competeert volgens obligatie de dato den 5e july 1661 et registrata den 14e mey 1679 f 500-00-00 
Pieke Tjeerts competeert volgens obligatie de dato den 15e aprilis 1678 et registrata den 29e july 1679 f 400-00-00 
De selve comt volgens handschrift de dato den 14e juny 1678 et registrata den 28e july 1679 als reste f 349-10-00 
 
Aldus gedaen ende gesloten dese 23e october 1680 door continuatie 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
get. F. Lamberts Nijkerck 
 
get. D. Wringer 1680