Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 314r

Pand: Vijverstraat 30

Inleiding: [0314r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterffhuyse van Auck Jans, weduwe wijlen Pytter Clasen, ten overstane van de praesiderende burgemeester Jan Knijff, tot desen verordonnneerde commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten versoeke van Lieuwe Jansen des overledens broeder ende curator over Doeke Gerkes, ende de twie naa gelatene kinderen van wijlen de capitein Ruierd Hillebrants kints kinderen van de overledene, voorts 't Gerechte ex officio wegens de nagelaten weeskinderen van Jancke Pytters woonachtich in den Hage, mede kints kinders ende alsoo requiranten ende Claes Pytters, des overledens nagelatene soon requireerde, op 't aangeven van Ypke Louws, huysvrouwe van Claes Pytters 't sterffhuys gefrequenteert hebbende de belofte daertoe staende in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de beschrivinge is geprocedeert so volght desen 10 december 1666

Inventaris: 
[0314v] Bedden etc 
2 bedden met 2 puelen 
8 oorcussens 
4 dekens 
8 stoelcussens 
10 lakens 
14 slopen 
16 vrouwen hemden 
3 pueldoecken 
2 halve en een half wijtlingh 
3 witte schorteldoecken 
3 servetten 
7 handoecken 
een witte borstrock met een paer mouwen 
3 lapkes niuw doeck  
4 hoofdoecken 
14 nuesdoecken 
3 halsdoecken 
12 frouwe mutsen 
[0315r] 7 blauwe schorteldoecken 
2 blauwe nuesdoecken 
2 witte werck schorteldoecken 
een rode banck doeck 
 
Wollen etc. 
een swarte hoick 
3 carmosijnen rocken 
een swarte lakens rock 
een gladde rock 
3 mantelties  
[0315v] 2 oude wijfs cappen 
1 rassen schort 
1 fuilemorten schort 
1 swart lakens kraagh 
2 borst lijfkes 
2 rode borstrocken 
1 stof mantelltie  
een paer swarte kraagh en mouwen 
1 foer uit een rock 
een rode bayen hemdrock 
een swarte dito 
een borstlap 
een bont cletie 
een paer swart lakens mouwen 
een paer nieuwe vrouwen hosen  
3 paer oude dito 
een rode hemdrock 
5 naydoecken 
 
[0316r] Oost-Indisch steenwerck 
4 Oost-Indische butterpannen 
5 vrucht schalen 
4 kopkes 
een grote clapmuts 
2 grote Oost-Indische pannen 
1 grote cop 
5 cleine vruchtschaelties 
2 kleine clapmutsches 
2 copkes met een kelkie 
 
[0316v] Slecht steenwerck 
2 Spaense copkes 
3 butterpannen 
3 clapmutskes 
2 mostertpanties 
7 schalen 
1 butterpan met een klein schaaltie 
12 stenen met een glasen kantie 
1 grote Straetse [ =Straatsburgse] com  
4 schalen 
1 wit bloempottie 
4 stenen tafelborden 
2 Bremer pannen  
1 soutvat en een kantie 
6 stienen pannen 
 
[0317r] Houtwerck etc. 
een kevy 
een cantoor 
een slaepbank  
4 schilderien  
2 eecken schabelties 
een fuiren tafel 
5 stoven 
2 kleerbesems met een stoffer 
een eken caske 
10 stoelen  
7 kleerstocken 
een spygel  
een mangelbord en 3 mangelstocken sampt 2 gladstenen 
een kannebord met 5 poppekanties 
een armemmer en een visemmer 
2 wateremmers  
1 scherm 
2 waschtobben 
[0317v] een soecker  
een vuirbecken 
1 puister 
een schuimspaen 
4 tinnen lepels 
 
Silverwerck etc. 
een silveren croes daer in: 
7 gulden 14 stuivers 
3 silveren lepels 
1 kistie met oud geldt  
2 stuckies gout en 2 silvere doppen 
 
Winckel goet 
22 potten 
63 coppen en potties 
27 so vuirtesten als potten en pannen 
1 bos besems 
17 houten lepels en sleven 
2 lockies 
3 gattie pannen 
[0319r] 23 heerd besems 
2 houten backen 
3 vaties  
2 dosen  
2 tijnen  
4 peperdooskes 
een tromp 
1 wigt van negen pont, 1 pont, 1/2 pont, 2 vaerndels, en 2 half varndels 
een evenaar met 2 schalien 
1 iseren kandelaer 
5 winckelborden 
1 wigt met een een halve koegel daerin  
een toonbanck 
1 witte meelkiste 
 
[0319v en 00319ar] vacant 
 
[0319av] Boecken 
een bijbel 
11 boecken met beslagh 
13 boecken  
 
Profijttelicke staet 
Tot 't sterfhuis profijt alle jaren twe gulden drie stuivers grontpacht gaende uit sekere huisingen en camers in de Vijverstraet  
 
Lasten van sterfhuis 
Lieuwe Jansen comt volgens cedultie f 25-00-00  
Ipke Louws comt f 15-00-00 
Moeike Sytses f 15-00-00 
Berber Lieuwes dochter f 12-00-00  
[0320r] Hans Jansen f 4-00-00 
 
De dootschulden bedragen te samen f 28-00-00 
 
Vastigheden 
 
een camer cum annexis staende in de Vijverstraet bij de overledene nagelaten