Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 215 folio 203r

Pand:  Vijver 3

Inleiding:  [0203r] Ontsegelinge van slotten, sampt inventarisatie ende beschrijvinge gedaan, ten overstaan van de heere burgemeester Take Wybrants Jellema als mede commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuise van wijlen Ymck Uylckes weduw van wijlen Pieter Jansen waeghmeester in 't Seepaert alhier, ten versoecke van de hopman Seerp Lammerts Swerms als geauthoriseerde curator over de drie naegelaten kinderen van wijlen Antie Pieters bij wijlen de vroedsman Jan Symens in echte getogen met naamen Jancke, Symen ende Imckjen Jans, Dirck ende Antie Pieters voor hun selven, Gerryt Buwes Schyre ende Cornelis Cornelissen grootschipper als geauthoriseerde curatores over de vier kinderen van wijlen de capitein Jan Pieters Vinckelbosch, met namen Pieter, Antie, Jan ende Cornelis Jansen bij wijlen Lijsbeth Cornelissen in echte getogen, Uylcke Pieters grootschipper als soon van de overleden voor hem selven, Jeltie Huiberts weduw wijlen Pieter Pieters als moeder ende [0203v] wettige voorstanderse over haar twe minderjarige kinderen bij den selven haren man in echte getogen met namen Sijke ende Maycke Pieters, Bauckjen Pieters echte huyvrouw van Faes Olpherts, voor haer selven ende Trijntie Pieters echte huysvrouw van Baucke Rinses ende eindelyck Geertie Pieters jongedochter, doch rede allange major annis, alle te samen in dier qualiteit erffgenamen van de overleden Impk Uylckes, ende dat op het aengeven van de gedachte Geertie Pieters als desen sterfhuise meest gefrequenteert hebbende, die ook bij desen onder solemnelen eede in handen van welgedachte heere commissaris belooft heeft om alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven sonder met haer weten iets te verswijgen, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 18e july 1682.

Inventaris: 
[0203v] Int voorkamerke ende voorhuis 
twaleff kleyne schilderijttyis in soorte 
drie porseleynen panties 
[0204r] een geverfde tafel met drie bencken 
seven stoelen 
dartien tinnen kannen ende enige kleyne 
tien dosen 
twe vatjes 
ses winckelborden 
eenige flessen 
drie stoelen 
een plattie 
 
In de gangh 
twe kanborden 
een lanteern 
vier en twintigh tinnen tafelborden 
[0204v] dartien tinnen schuttels so groot als klein 
ses mesken kandelaers 
drie schalen 
drie pannen 
 
In de binnen kamer 
vijff schilderijties in soorte 
vijff porcelijnen panties 
drie dito kopkes 
twe klapmutskes 
twe korfkes met spreeties 
twe witte schalen met een panne 
seven boecken in soorte 
[0205r] negen stoelen 
seven groene stoelcussens 
een slaapbanck 
twe tafels 
een setbanck 
een geverfde pulpitrm 
een eeken kas 
een rassen schorsteen kleedt 
een eeken kassie hangende aen de muyr 
twe bedden met hun peulen 
ses oorcussens 
twe groene deekens 
[0205v] vijff witte dekens 
een laken met een wijtlingh 
 
In de bijerkamer [bierkamer] 
vijff Delfse panties 
een spiegel 
drie korfkes vijff borties 
In de achterkamer 
twe bedden met twe peulen 
thien oorcussens 
vijff witte Spaense deken 
twe groene dekens 
twe paer gordijnen met de rabatten 
[0206r] een groen schorsteenkleedt 
dartien stoelcussens in soorte 
een tafel met twe bancken 
een spyegel 
ses schilderde borden in soorte 
een mantelstock 
vier slechte koppen 
een porceleynen kopke 
twe klapmutsjes 
drie vrucht schaelties 
een korfke met een groen kleedtie 
een gele kas 
 
[0206v] In de Teerkamer? 
een rack met vijff pannen 
sestien borden 
een rack 
elff schalen 
vier schuttelpannen 
twe braad- off bofferts potten 
twe mesken beckens 
drie schuymspanen in soorte 
een mesken vijsel met de stempel 
drie lidden 
drie blakers noch en dito 
twe beckens 
[0207r] drie mescken snuyters 
een stand candelaer 
een rack met seven tinnen lepels 
twe mesken ketels 
twe pottes, sijnde het een potie ende ?t ander een beckentie 
twe ijseren potten 
twe kettinghs 
een rooster 
drie tangen 
een hackmes 
twe hammen met ook twee stucken roock vleesch 
een salaad emmer 
twe korfkes met twe hack borties 
[0207v] vier tobben twe groot en twe klein 
twe water emmers 
vijff slechte panties op de schorsteen 
eenigh schuttelgoed van geen belangh 
twe leuywagens 
drie stoelen 
 
Op de achter solderke 
twe bedden met twe peulen 
noch een peul 
 
Op de turff solder 
twe resten turff 
twe resten soo groot als klein hout 
 
[0208r] Op de vooropkamer 
twe bedden met twe peulen 
acht oorcussens 
twe groene dekens 
een Spaense dekens 
noch drie Spaense dekens 
twe paer groene gordijnen 
twe dito rabatten 
een dito schorsteenkleed 
twaleff stoelcussens 
seven stoelen 
drie bancken 
een tafel 
een spyegel 
[0208v] ses en 't sestigh servetten 
achten twintigh slopen 
een wijtlingh 
 
Wollen 
een hoyck 
een blauw lakens rock 
een swart lakens rock 
een swart here sayens rock 
vier roven gaern 
 
Boven op de solder 
een rest turff 
een vleesch vat 
een wey vat 
 
[0209r] In de achterkamer in de gele kas vooren gemelt bevonden: 
 
Linnen 
ses en dartigh servetten 
vijff bedlakens 
thien tafellakens 
negen peuldoecken 
noch drie dito 
vijff en dartigh slopen 
vier vrouwen hembden 
twe lapjes doeck ontrent 25 26 ellen 
acht blauwe schorteldoecken 
 
Wollen 
een karmosijnen rock 
een sayen manteltie 
een paer swart lakns mouwen 
[0209v] een carmosijnen schorteldoeck 
een oude boratten schorteldoeck 
thien vrouwen mutsen 
twintigh neusdoecken 
 
In kasjen in de voorkamer: 
 
Silver 
seven silveren bekers in soorte 
vijff kleine brandewijnskroesjes 
twe brandewijns koppen 
een mostertpoth 
een stenen mostertpoth met een silveren lid 
een hoorn met silveren beslach 
[0210r] veertien silveren lepels 
een mostertlepeltie 
 
In 't comptoir 
Een handschrift ten laste van Faes Olpherts ende Bauckjen Pieters de dato den 1e maert 1675 behelsende vier hondert Caroliguldens capitael f 400-00-00 
den interessen betaelt tot den 1 marty 1682 
 
Een codecil bij Ymck Uylkes nagelaten van de dato den 31 january 1680 
 
Gerede gelden 
een gouden Carolus f 13-00-00 
een rosenobel f 11-00-00 
twee dubbelde ducaten f 20-00-00 
[0210r] een halve rosenobel f 5-10-00 
drie enckelde ducaten f 15-00-00 
drie en 't negentigh silveren ducatons a 63 stuivers f 292-19-00 
twee stucken a 3 gulden f 6-00-00 
dartigh daelders a 30 stuivers f 45-00-00 
vier en 't sestigh a 10 stuivers is f 32-00-00 
twe halve rijxdaelders a 25 stuivers f 2-10-00 
een oord f 0-12-08 
 
Een twe en dartighste part scheeps aen't schip van Uylckke Pieters 
 
De huisinge staende ende gelegen op de Vijver [d.i. Vijver 3] 
 
Aldus gedaen 
[0211r] en geinventariseert sampt gesloten, op den raedhuise der stadt Harlingen, door continuatie den 14e november 1682 
 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) T.W. Jellema 
 
(get.) B.U. Wassenaer 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
45) 11/14 1682 
not. publ.