Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0113r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaan ten overstaan van de praesiderende burgemeester Tomas Huberts Wijngaarden geadsocieert met de secretaris Arnold van Idsinga ten sterffhuise van wijlen Antie Andries in leven laaste weduwe van wijlen Folckert Wybes in leven schipper van hier op Bolswart, van alle de effecten aldaar bevonden, en sulx op versoeck en ter instantie van Hincke Reins de weduwe van wijlen Hendrick Joncker, als oldemoei van Rein Reins, eenige nagelaten soon van voornoemde Antie, bij Rein Lieuwes haar vorige man in echte getogen, die ook aangenomen heeft [0113v] het selve kindt soo langh sij leeft tot haar last te sullen nemen en te onderholden, en de sterffhuis goederen in alle oprechtigheit te sullen aangeven, hebbende nopens het laaste den eed aan handen van welgedachte commissaris gepraesteert, waar op dan geprocedeert is soo volgt. Actum den 25 juny 1695.

De post heeft geweigert den eed te doen, doch aangenomen oprecht te sullen handelen.

Inventaris:  [0113v] een bed en peul
twee kussens
twee dekens
twee lakens
een sloop
een peuldoek
een paar groen gardijnen en een rabat
een groen en een bont schorsteenkleed
twee schilderborden

[0114r] een spiegel
sestien bemaalde schuttelties soo klein als groot
een tafel
seven stoelen
een stooff
een kleerbesem
een mantelstock
een vloerveger
een stoffer
een scherm
een tange en een treeft
een heerdveger nog een
een wit kan met een lid
een botelje
eenig schotelgoed soo wit bond als rood
eenige glazen
vier tinnen lepels
een stooff
een doos met eenige lappen
een naykussen
een wateremmer en tuffvat

[0114v] een wit mandtie met een houten schuttel
een mangelbord en stok
een strijkbordtie
een klein tobke
een glaaswasker
twee mangelborden
een paar muylen

In een bonte kas bevonden
een silveren oorijser
een silveren lepel getekent R.R.D.
een dito getekent R.Y.
een silveren mostert lepel
een silveren haak getekent A.A 1673
vier streng kettingen met een beslagen scheed met silver, en twee silver hoofden messen
een wollen riem met een silver beslagen ringh
aan verscheidenen silveren specien negen Caroliguldens elliff stuivers 8 penningen
aan koperen doiten drie gulden een stuiver

[0115r] vier blauwe schorteldoecken
een wollene dito
een grouw werpen dito
een stuck swart bay
een overlijfs wrongh
twee bontedoecken
een groen spreed
twee paar greinen kragen mouwen
een paar bratten dito
een rode borstrock
lappen tot een overlijff en mouwen
een greinen schorteldoeck
een rood onderst
een swart kroonsaeyen schort
een blaeuw saeyen schort
een wollen werpen dito
twee sayen blauwe rocken
een lakens dito
twee lakens rode rocken
een baien dito

[0115v] een oude borstrock
een oude rockje
twee dekenties
een rood ruft
negen vrouwen hembden
vijff lakens en een wijtlingh
negen slopen noch drie dito
seven witte schorteldoecken
vier kinderdoecken
een bont hand-doeck
elliff neusdoecken, noch twee, noch een
ses ondermutsen, noch twee
tien Duitse mutsen
dartien kroplappen en drie ondersten
nieuw doeck tot twee mutsen
twee witte borstrocken
twee nacht halsdoecken
een wollen strijklap
een wit gardijntie
een spinwiel
een kleerkorff

[0116r] een lanteern
een stooff en schop
een holten kandelaar
een hangijser ende rooster
een sleeft ende een schuimspaan holten
een mesken roede

Staet van ?t gene onder Hincke Reins ten profijte van Rein Reins noch berustende is.

Het boelgoed heeft opgebracht van de vorige geinventariseerde inboelen, na afftocht van de oncosten, suiver 208-13-08
15 1/4 lood silver vercocht 't lood tot 1 lood 10 f is te samen 22-17-08

Soma van de profijtelijke staat is twee hondert een en dartig caroliguldens elliff stuivers 231-11-00

Waar tegens op dato ondergetekende, bevonden is dat gedachte Hincke Reins voor het weeskindt is uitgegeven, soo wegens doodschulden, kledinge, huishuur, schoorsteengelt als andere de somma van drie en taghtigh caroliguldens 4 stuivers 0 penningen, en dat tot dato deses toe daer onder beclemt seven caroligulden wegens 5 weken kostgelt, alles met quitantien ende anders betoont, dus 83-04-00

Soo dat noch voor 't weeskind overschiet een hondert

[0116v] agt en veertigh caroligulden 7 stuivers dus 148-07-00

Behalven noch de gerede penninge in 't sterfhuis bevonden tot 12-12-08
ergo te samen 160-19-08
met met noch een silver hecht ende twee silver lepelen.

Aldus gedaen en geliquideert den 20e december 1695.
In kennisse van ons commissaris ende secretaris.
(get.) Tomes Huyberts
(get.) Arnold van Idsinga