Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 400r

Pand:  Hoogstraat 4

Inleiding:  [0400r] Ontzegelinge van slotten, ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen, ten overstaen van de heeren burgemeesteren Beert Ulbes Wassenaer ende Edo Reins Wijnia als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Cornelis Jobs in leven mr. timmerman alhier van alle sodanige goederen, uyt- ende inschulden aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoeke van Take Wybrants Jellema olde burgemeester deser stede als geauthoriseerde curator over Grietie Cornelis old 15e jaren als requirant, ende Trijntie sampt Neeltie Cornelis jongedochters ende majoris annis, alle drie nagelatene kinderen van de overledene Cornelis Jobs als requireerden, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie ende Neeltie Cornelis voornoemt, die den belofte ende eede daertoe staende, om alles te sullen aengeven hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris Wassenaer waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 20e october 1681.

Inventaris: 
[0400v] In de voorcamer 
twee bedden ende twee peulen 
vijff deeckens 
se oorcussens 
twee paer gordijnen met de rabatten 
acht stoelen 
vier stoelcussens 
twee tafelties 
een schabeltie 
twee schilderyties 
een boeckkastie met eenige beocken 
een spiegeltie ende kleerbeesem 
eenige slecht omhangende steenwerck 
[0401r] een musket ende forketstock, etc. 
een tange ende een treeft 
een hangijser 
een scherm 
een geel etel cas 
 
In de eecken kevie nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
achtien mans hembden 
seventig laeckens 
vijff wijtlingen 
twee peuldoecken 
drie en dartigh sloopen 
drie tafellaeckens 
[0401v] vijff servetten 
seven dassies, een dito 
twee neusdoecken 
 
Wollen 
een grauw rockjen ende een vuylemorten 
twee paecken swart laeckens klederen 
een rode hembdrock 
een hoed 
 
een silveren kroes 
een brandewijns kroeske 
 
Op de caemer 
twee oude bedden met twee peulen 
vijff oorcussens 
[0402r] drie deeckens 
eenige omhangend steenwerck 
 
Daegse klederen 
een daegs grauw rockje met een swarte broeck 
een witte onderbroeck 
twee hembdrocken 
vijff paer hoosen 
twee hoeden 
twee groene ende een bont schorsteen kleedt 
 
Achter in de loods 
een ijseren poth 
eenigh slecht steenen schuttelgoed 
twintich tinnen lepels 
[0402v] een tinnen schuttel 
een dito stiplockie 
twee tobben 
een water emmer etc. 
eenigh romlerij 
 
Vastigheyt 
seeckere huysinge staende binnen deser stede in de Hooghstraet [d.i. Hoogstraat 4] alwaer wijlen Cornelis Jobs uyt versturven is.