Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 29r

Pand: Grote Ossenmarkt 8

Inleiding: [0029r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ende gemaeckt ten overstaen van de heren burgemeesteren Harmen Sines Nauta ende Gellius Wetsenzius bij 't Gerechte daertoe verordonneerde commissarien geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris ten huise van Joannis Nettes van alle de goederen uit ende inschulden geen exempt bij hem ende sijn overledene huisvrouwe Antie Eijses als echteluiden gepossideert ende beseten sijn geweest, ende dat op 't versoeck van Jan Beerns Westerdijck voor hem ende de ander nichten en neven van voornoemde Antie Eijses moeders wegen als erffgenamen van de selve ter eenre, ende mede ten versoecke van Joannis Nettes ter andere sijde, ende is de aengevinge gedaen door meergemelte Joannis ende sijn dienstmaegt Geertie Harmens naedat sij de ede van getrouwicheijt in handen van de praesiderende burgemeester Harmen Sines Nauta hebben gepresteert desen 8e Januarij 1662

Inventaris: 
[0029v] Bed ende beds kleren 
3 bedden, 3 peulen 
12 oorcussens groot ende klein 
4 groene dekens groot ende klein waeronder 1 gele 
5 Spaense dekens 
3 paer groene gardijnen met 3 rabatten 
1 schorsteencleed 
2 paer Engelse stoelcussens 
5 groene dito 
noch vier andere kussens 
2 groen lakens tafelspreden 
 
Linnen 
17 bed lakens 
1 wijtlingh 
20 slopen 
3 peuldoecken 
2 doppies tafellakens 
[0030r] 16 servetten 
17 vrouuen hembden 
3 witte vrouuen schorteldoecken 
8 hals doecken 
12 vrouuen mutsen, soo goet als quaet 
16 hooffdoecken 
2 blauue schorteldoecken 
 
Vrouuen Cleren 
2 bratten mantelties 
1 swart lakens hoijck 
1 gladde rock 
1 carmosijnen dito 
1 bratten rock 
1 rassen schort 
1 groffgreijnen borstlijff 
1 swart lakens dito 
1 oud daegs manteltie 
[0030v] 2 oude daegs rocken, de 1 rood de ander blauw 
1 daegs blauw schort 
1 rood borst rock 
2 onderlijven 
1 cap 
2 wollen kragen 
1 wollen frieske [= friese] muts 
 
Houtwerck 
1 eken kas 
1 eken treck tafel 
1 parske 
9 schilderien, soo groot als klein 
2 dito kleine 
2 borties, van Tromp ende de jonge prins 
7 albasterde boorties, soo groot als klein 
1 uijrwerck 
1 kerckstoel 
1 vleijsvat 
[0031r] 2 spygels 
4 swarte stoelen 
8 slechte stoelen 
3 was tobben 
2 water emmers 
2 stoven 
1 oude doos 
1 eken slaepbanck 
1 eken etel kas 
1 oud etel tafeltie 
 
Steenwerck 
8 Oostijndische dubbelde butter pannen 
4 enckelde dito 
4 dito saucierckes 
8 Oostijndische coppen 
7 dito soo goet als quaet 
1 stenen fles op de kas 
[0031v] 2 glasen cardensen 
eenigh daegs schuttelgoet 
 
Coper, messchen, tin ende ijserwerck 
6 tinnen platelen 
2 sout vatten 
1 tinnen kom 
1 tinnen lepel 
1 tange, 1 asschop 
1 fuierbecken 
1 blaker 
1 koperen panne 
1 gootlingh 
1 ketel 
2 koperen potten, een grood ende klein 
1 messchen pottie 
1 ijseren kandelaer 
 
[0032r] Silverwerck 
2 silveren bekers 
10 sliveren [= silveren] lepels 
1 silveren schoothaeck 
1 slotwerck van een onderriem 
1 silveren schaeltie 
1 silveren kroeske 
 
Gerede penningen 
10 1/2 a 3 guldens 3 stuivers f 33-01-08 
5 1/2 a 2 guldens 10 stuivers f 13-15-00 
2 a 1 gulden 8 stuivers f 2-16-00 
10 a 6 stuivers f 3-00-00 
paijement f 2-06-00 
48 a 2 guldens 10 stuivers f 120-00-00 
---------- 
f 174-18-00 
 
[0032v] Vasticheden ende drifgoederen 
Sekere huisinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser Stede op de Ossemerckt altans bij Joannis Nettes bewoont 
Sekere kaagschip met sijn annexen althans bij voornoemde Joannis Nettes gevoert 
Item seeckere smalschip tegenwoordich bij IJsbrant Nettes gevoert 
1/64 part scheeps bij Leuue Esges gevoert 
 
Brieven ende instrumenten 
Aefke Nettes debet van geleent gelt f 112-00-00 
Een reversael holdende op Willem Jansen Cuiper ende Ieve Ages cum uxore continerende 1875 caroliguldens als reste in dato den 1e November 1660 f 1875-00-00 
[opmerking: Ieve Ages, houtmolenaar, staat in 1655 ingeschreven als lidmaat van de Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen; hij is dan weduwnaar, hij is kennelijk later hertrouwd] 
[0033r] Een reversael op Freerck Dircx cum uxore ter somma van duisent vijftich caroliguldens als reste, in dato den laesten Maij 1659 f 1050-00-00 
Tede Joris is noch schuldich op 't treckschipsbrieff van Franeker Veer twe hondert vijff en twintich Caroliguldens f 225-00-00 
Isbrant Nettes is schuldich volgens verclaringe in 't testament gedaen f 800-00-00, doch wert voor onwis geholden 
 
Lasten ende schulden 
Hylck Tekes comt per obligatie f 1400-00-00, met een jaer intressen tot f 70-00-00 
Sioerd Tieerds cum sociis comt als boven f 800-00-00, de intressen f 40-00-00 
Op de kaegh rest Sicke Scheltes f 700-00-00 
[0033v] De knechts huir f 60-00-00 
De dienstmaegts huir tot f 14-00-00 
Joannes Nettes Coomt een mantel volgens testament f 60-00-00 
Inne Tieerd comt volgens Gerechts sententie f 864-00-00, met drie jaren intressen f 129-00-00 
Douue Crispijnis pretendeert drie hondert Caroliguldens, alhoewel hem niet meer als hondert rest 
f 100-00-00 
Isbrant Nettes huisvrouue comt voor twe oorcussens f 15-00-00 
Een schipper op Amelant comt van geleent gelt f 10-00-00 
Jop Jansen comt van molen zeijlen f 12-00-00 
Terquinius comt f 2-02-08 
Op de Convoijen te reste f 25-00-00 
[0034r] Cornelis Dousen ? de boer comt f 10-00-00 
Jan Willems metselaer comt f 10-12-08 
Isbrant Nettes comt van 't oud schip f 150-00-00 
Ieme Smid op Grettingabuirt f 5-00-00 
Wytse Cornelis comt van laken f 37-12-00 
Douue Pijtters backer comt van gehaeld brood f 5-03-12 
Iets Innes van gehaelde winckelwaren f 35-00-00 
Hylcke Joannis comt van teer, werck ende geleent gelt f 100-00-00 
Claes Jansen smid comt van molenwerck ijser ende aen de kaegh f 110-00-00 
Jop Jansen comt noch f 8-04-00 
De weduwe van Franss Symens comt volgens bodemerie f 200-00-00, premie f 18-00-00 
[0034v] Pytter Pyphron comt van een halff ancker wijn f 6-00-00 
Mr. Spron comt f 30-00-00 
Grietie Lieuues comt f 27-02-14 
Mr. Tijmen comt f 2-10-00 
Hendrick Doncker comt f 5-00-00 
Meijle Ulckes ? comt van broot f 16-06-00 
Bouue Tomas cum sociis comt f 15-05-12 
Jan Tieerds tot Embden comt volgens obligatie met 3 jaren intressen tot f 336-00-00 
Pycke Tieerd f 26-07-00 
Minck Harmens f 28-12-00 
Sioerd Sonneman comt f 25-00-00 
Noch comt Sioerd voornoemt f 17-00-00 
Neel Iebles f 1-18-00 
 
[0035r] Schult van Isbrant Nettes schip 
Piphron comt f 69-00-00 
Broeder Harmen Sinnes f 835-00-00 
Claes Jansen Smid f 140-05-00 
Foppe Foppes comt f 231-02-00 
Jan Reijners comt f 34-09-12 
Pijtter Aernts comt f 111-10-00 
Hijlcke Joannis comt f 75-00-00 
 
Dootschulden ende legaten 
De helfte van de huisgeraden ende inboelen de nichten ende neven van moeders sijde gelegateert 
De selve noch gelegateert aen gelt f 57-00-00 
neffens de Clederen linnen ende wollen van Antie Eijses 
[0035v] De nichten en neven vaders sijde tot ses in 't getalt ijder ses Caroliguldens is te samen f 36-00-00 
Angenietie Jans Westerdijck de olste vijftich Caroliguldens f 50-00-00 met 't slotwerck van een silveren onderriem, een silveren schort haeck met een doossie met eenig burduirsel 
Antie Binnerts een silveren beker 
Antie Ansckes twe silveren lepels 
De armen van de Waterlanse Gesinde f 50-00-00 
Antie Hilbrandts f 50-00-00 
De drie kinderen van IJsbrant Nettes ijder vijff en twintich Caroliguldens is te samen f 75-00-00 
Aen 't Gasthuijs te Leuverden de swarte mantel 
[0036r] Bauckien Tiebbes weduwe van wijlen Binnert Inses tot Leuverden comt volgens obligatie hondert guldens sorte met de intressen sedert November 1661 bij Antie Eijses alleene opgenomen tot betalinge van Mr. Intema schult f 100-00-00 
Den 17e februarij 1662 heeft Joannis Nettes aengegeven dat, noch voor schade moet comen de somma van vier hondert Caroliguldens die schipper Sioerd Claessen Schiere volgens obligatie competeren f 400-00-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert ende gesloten dese 17 februarij 1662 in kennis van ons Commissarien ende Secretaris 
 
(get.) Gellius Vetzensius 1662 
(get.) Harmen Sines Nauta 
(get.) D. Wringer 1662 
 
 
[0036v] Compareerden op de Raedhuise voor de presiderende burgemeesteren Gellius Vetzensius en Harmen Synes Nauta volgens twe resp. appointementen so door Johannes Nettes, als de erffgenamen van wijlen Antie Eises desselffs overledene huisvrou gepresenteert, verordonneerde commissarien over den sterfhuise van Antie Eises vorengenoempt geadsocieert met doctore Dominico Wringer Secretaris partijen als Pytter Jelles als man ende voogd over Emmertie Westerdijck, Govert Gerrits man en voogd over Antie Binnerts, ende Abram Clasen man en voogd over Antie Westerdijck de jonge, in die qualiteiten elx voor haer selven, voorts te samen ende elx in solidum caverende voor Antie Westerdijck de oude, Jan Beerns Westerdijck tot Amsterdam ende Antie Anskes op Ameland alle so legatarii, als fide commissarii erffgenamen van wijlen Antie Eises requiranten, ende Johannes Nettes echte man van wijlen Antie Eises requireerde, in welx doende partijen examineert hebbende so des sterfhuis profijtelijcke als schadelijcke staet vermeldens voorstaende inventaris [0037r] hebben bevonden de legaten ten testamente van Antie Eises gedacht deducto aere alieno niet te cunnen werden betaelt salva falidia heredis fide commisso et legatis gravati, waerom partijen ten overstaen van vernoembde commisarien ende secretaris bij maniere van uitcoop sijn veraccordeert als dat den requireerde aen yder der requiranten sal hebben uit te keren drie gouden ducatons ofte de waerde van dien, alles in vrijen, cost, en schadelose geldt makende also 't geheel bij de requireerden uit te keren twe hondert seventig caroliguldens, te assigneren om de requiranten uit de boelpenningen van den sterfhuise onder de oude burgemeester ende tegenwoordige ontvanger der boelgoederen Theodoor Keth berustende ontvangen te werden, blijvende daer voor den requireerde eigen so profijtelijcke als schadelijcke staet van den sterfhuise geen exempt, dien sij alle tot sijn laste sal hebben te nemen, ende de requeranten daer aff te bevrijden, al ware 't lasten bij des requereerdes huisvrouue buiten sijn kennis gemaeckt welcke dan in voegen als voren geaccepteert sijnde hebben partijen aengenomen om him na inhouden deses volkomentlijck te sullen reguleren sonder [0037v] elx andren om het een of het ander desen aengaende te sullen molesteren, so in, als buiten rechte alles onder verbant onser wedersijts geen exempte goederen, met submissie so na rechte 
 
In kennis partijen sampt welgemelte commissarien ende secretaris handen desen 27e februarij 1662 
(get.) Pytter Jelles 
(get.) Govert Gerrets 
(get.) Abraham Classen 
(get.) Johannis Nettes 
(get.) Gellius Vetzensius 1662 
(get.) Harmen Sines Nauta