Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 10r

Pand:  Rozengracht 19

Inleiding:  [000010r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van d'burgemeesteren Menelaus Hillebrants ende Sibrandus Pauw als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jan Jansen Vijselaer, in leven ordinaris capitein van 't Collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, van alle sodanige goederen, actien ende credytten, sampt in ende uyt schulden als bij de overledene met der doodt ontruymt ende nagelaten ende aldaer ten sterffhuyse bevonden sijn, ter instantie van Jacomyna Vijselaer jongedochter rede major annis, Harmanus Vijselaer burger ende meester goldtsmidt binnen deser stede, d'heere burgemeester Joannes Quicklenborgh als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Cornelia Vijselaer, Henricus Faber, als vader ende wettige voorstander over sijne kinderen bij wijlen Eva Vijselaer in echte getogen, d'commissaris Jan Hoeff als oom ende geauthoriseerde curator over d'kinderen van wijlen Ewert Vijselaer, in dier qualiteit alle erfgenamen van den overledenen capitein voornoemt, alles op het aengeven van d'mede requirante Jacomyna Vijselaer als desen sterffhuyse meest gefraequenteert hebbende, die ook om alles desen belangende, belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van d'mede commissaris Hillebrants, waer op dan tot beschrijvinge is geprocedeert als volgt, actum den 18e augusti 1683

Inventaris: 
[0010v] In de binnen kamer 
Een grote kas met ebben hout ingelecht 
daerin na ontsegelinge bevonden 
 
Linnen 
dartien lakens 
negentien mans beffen 
seven en twintig slopen 
thien peuldoeken 
twaleff mans hembden 
twe tafellakens 
drie grote dito 
seven en dartig servetten, met drie mans dassen 
 
[0011r]Wollen 
een pack rood scharlakens onderklederen met silveren knopen 
een sijden onderbroek met een wambuys 
een pack witte canons klederen 
een eenhoorn 
een kistie met een compas ende sonnewijser 
een pas kaert 
een brieff met eenige sijden franje 
 
Silver 
een groot silveren soutvat 
een silveren kroes 
[0011v] een dito bekertie 
drie brandewijns kroeskes 
een silveren spadel 
een silveren kop met een dito lepeltie 
twe silveren eyerlepelties 
een dito poppe koppie met een lepeltie 
een dito blakerke met een snuytertie sampt een scheertie 
een grote silveren lepel 
een silveren gilde penningh van 't groot schippers gilt 
een silveren peerdt en sleedtie 
een silveren wapenschildt 
[0012r] een silvere oorijser 
een Buys horologie 
een swart lakens mantel met een hoyck 
een dito rouwmantel 
vijff bossies flassen gaern 
 
een eeken cassie, waer in na ontsegelinge bevonden 
vijff waluueerde rijxdaelders 
een geslagen stuckje ontrent waert een halve rijxdaelder 
een bossie silveren knopen tot een hembdrock 
seven carbonkels om aen d'ooren te hangen 
 
[0012v] een silveren dopje op een haer borsel 
vier ring stenen van weynigh waerdij 
een schildpadden doossie met twe schildtpadden 
 
In 't voorcamerke 
een pulpetrum na ontzegelinge daer in bevonden 
brieven ende instrument 
een obligatie ten laste van vrouwe Lucia Baronnesse van Aylva, tegenwoordige echte huysvrouw van Bocke van Bormania, van dato den 8e may 1668 continerende in 't geheel een duysent caroliguldens doch is in verminderinge betaelt een somma van vijff hondert gelijcke guldens so in verminderinge van 't capitael als verschenen interessen in een ende noch een honder silveren ducatons in een twede post daerop als vooren betaelt, waer op circum circa te goede is f 484-12-00 
 
[0013r]twe schaflepels met een schuymspaen 
een dito lepel 
twe ijseren braedspeten met een heugeltie 
een dito forck 
een trachter met een decker van blick 
een dito olypoth 
twe dito braedspannen 
drie en vijftigh so Latijnse als Duytse boeken van verscheydene soorten so kleyn als groot 
 
[0013v] Een bed met een peul 
twe gordijnen met 't rabath 
twe dekens met twe oorkussens met d'slopen, sampt twe lakens ende een peuldoek 
een schorsteenkleedt 
sestien geschilderde borden so groot als kleyn 
een groote spiegel 
vier porceleynen schuttels 
twe Delfse dito 
drie kleyne porceleynen schuttelties 
 
[0014r] Een obligatie tot laste van Sicke Idses cum uxore, ter somma van een hondert caroliguldens de dato den 11e july 1675, onwis, waer op noyt interessen sijn betaelt f 100-00-00 
 
Een koop ende ingelost reversaelbrieff van drie kamers cum annexis, staende over de Wasbleeck deser stede 
 
Een coop ende reversaelbrieff, van sekere huysinge ende hovinge staende tot Tzum 
 
Een handtschrift van de captein Ruyrdt Jansen Sanstra, ende respectievelijk adsignatie, van dato den 27e aprily 1681. Spekende ter somma van een en 't sestig caroliguldens vier stuyvers, wegens verschenen huyshuyr, onwis 
 
In een spijntie na ontzegelinge bevonden 
Een handschrift ten laste van Ewert Vijselaer van dato den 9e may 1674 ter somma van f 150-00-00 
 
de intressen tegens 5 percento sijn noyt betaelt 
 
[0014v]Een obligatie ten laste van Cornelis Jochums cooltier cum uxore, van dato den 18e may 1668 ter somma van f 100-0-0 
 
De intressen tegens 5 percent sijn noyt betaelt, onwis 
 
Een handschrift ende respectievelijk adsignatie tot laste van Jan Hessels Wiersma ter somma van vijff en twintig caroliguldens, wegens huyshuyr, volgens handschrift van den 29e april 1667 f 25-00-00 
 
Een specificatie tot laste van Hendrik Nannings Faber, bij wijlen d'capitein Vijselaer, sijnent wegen betaelt aen Claes Jansen Faber, ter somma van f 5-14-00 
 
Eenige stucken wegens boelvercopinge ende verscheidene specificati?n ende quitantien, rakende den boelhuys van wijlen Ewout Vijselaer 
 
[0015r]Een vijftiende part van d'Kerkpoortsmolen binnen deser stede bij wijlen d'capitein Vijselaer van wijlen Philippus Daniels gecocht, volgens coopbrieff ende quitantie van 20e augusti 1675. 
 
Een negende part van d'Noorder molen deser stede, bij de capitein Vijselaer gecocht volgens twe besondere coopbrieven daer van sijnde. 
 
Een coopbrieff van wijlen Pals Baukes aen d'capitein Vijselaer gepasseert, van de huysinge waer uyt de overledene capitein is versturven, sijnde daer aen een acte van consignatie der copppenningen met een acte van lichtinge van dien. 
 
Een coopbrieff ende respectievelijk quitantie van een graffstede gelegen op't nieuw kerckhoff deser stede 
in massa 
 
[0015v]Een coopbrieff ende respectievelijk quitantie van een leger stede in de grote kerk onder no. A alhier gelegen. 
 
Sekere acte van borgtochte bij wijlen Lijsbettje Ewerts in leven huysvrouw van wijlen de capitein Jan Jansen Vijselaer, voor Henricus Faber cum uxore ende ten profijtte van Dirk Jansen tot Maccum ter somma van seventien golt guldens, wegens twe jaren huyshuyr waer van volgens quitantie in margine van dien van den 23e may 1673 betaelt is de gerechte helfte tot vijff ende dartig golt guldens, sijnde de andere helfte onder cortinge van twe caroliguldens ende veertien stuivers van negen korven turff, met vier en twintig caroliguldens en 4 stuivers wegens geduodereerde schade ende interessen ende also gesamentlijk met seventig caroliguldens 8 stuivers betaelt aen de advocaat Bechius als gelastigde van voorschreven Dirk Jansen volgens quitantie van den 1e september 1681 daer annex, noch een quitantie van de advocaat Belida van dato den 1e september 1681 van seventien caroliguldens 15 stuivers wegens salarien ende diensten in de proceduren, waerbij noch twe quitantien worden bevonden d'eene van [0016r] den 11e juny 1676 sprekende van twe en dartig silveren ducatons bij hem ontvangen van wijlen de capitein Jan Jansen Vijselaer om Dirk Jansens huyshuyr ende gerechts salarien ad concurrenten sommam daer mede te betalen, sijnde de twede quitantie gedateert den 10e september 1678 onder de voorschreven eerste quitantie staende meldende dat de voorschreven notaris Wieringa noch ontvangen heeft als voren, d'somma van een hondert en veertig caroliguldens 11 stuivers, 't welck hier mede dient pro memoria. 
 
In een eeken kistie na ontzegelinge bevonden 
Een tinnen stooffpanne daer in achtien tinnen tafelborden 
twaleff tinnen schuttels so groot as kleyn 
seven tinnen tafelborden 
twe tinnen kroesen 
 
[0016v] een tinnen kandelaer 
een tinnen wijncan 
twe tinnen standers om convoren op te setten 
een tinnen kantie, sampt schuttelties ende trachtertie 
twe coperen convoordoppies 
twe messchen candelaers 
twe dito lampen sampt een krans ende snuyter 
een koperen aeker 
drie coperen stalpannen 
een metalen pottie 
[0017r] twe dito kopkes ende drie klapmutskes 
twe stoelen met twe stoelcussens 
een groen bedspreedt 
twe witte glasgordijnnen 
een degen met een silveren gevest met d'draegbant 
 
den 20e dito voor noen 
In de binnen kamer 
Een specificatie bij Seerp Lammerts Swerms gelevert aen d'capitein Vijselaer waer op quitantie stonde met verklaringe, dat wijlen de capitein aen hem Swerms meerder hadde betaelt als hem was competerende een somma van acht ende 't seventig caroliguldens, drie stuivers, die hij 't sijner tijt aen holt mochte verhalen, sijnde de specificatie gedateert den 10e septembre 1678, desen is voldaen door geleverde waren 
 
[0017v]noch eenige specificati?n ende quitantien, rakende d'mede erffgenamen van Hendrick Faber. 
 
vier bedden en twe peulen 
vier oorcussens 
twe lakens 
twe slopen en een peuldoek 
twe dekens 
twe paer gordijnnen en twe rabatten 
een blauw en witt schorsteenkleedt 
twe gordijnnen voor de spiegel 
 
[0018r]een blauw sijden tafelspreedt 
vijftien schilderijen 
dartien Oostyndische schuttels 
een Delfse dito 
daertien Oosyndische coppen 
een kanne met een silveren lid 
twe dito 
drie Delfse coppen 
drie porceleynen clapmutsen 
een Delfs suyckerpottie 
 
[0018v]een fleske met een silveren dopke 
een neutebomen kaske 
een grote spiegel 
een lange sakerdamen tafel 
ses Spaense stoelen 
een grote bijbel met een lessenaer 
een mantelstock 
een swart houten kandelaer met een messchen blaker 
vier en veertig boeken, so folianten als in quarto, duadecimo ende andere soorten, van verscheidene autheuren 
 
[0019r]In 't voorhuys 
acht geschilderde borden 
een uyrwerk 
een geweer bordt 
een fogelroer 
ses pistolen 
twe houwers 
een poock 
een rood sijden searp met franjen 
achtien kannen ende kanties van tin, sijnde maten om gedistilleerde waters te vercopen. 
 
[0019v]twe tinnen trachters 
twe blicken dito 
een tinnen kan met een decksel 
acht flessen 
een met d'toornbanck 
een plattie 
een spiegeltie 
een tinnen encktlaedt 
twe glasgordijnnen met een tafelspreedt 
drie halff aamen 
twe racken met steenwerk in d'gangh 
 
[0020r]een koperen panne met een ketel 
twe paer messchen schalien 
twe tabacqsrollen 
 
In d'galderij 
een tafel 
een slaedemmer 
een floerveger 
 
In d'keucken 
een krebbe met een peul ende oorkussen, sampt een deecken, sloopen ende twe peuldoeken 
twe schoorsteenkleden 
een spiegel 
twe schilderijen 
 
[0020v]twe schilderijen 
seven slechte clapmutsen 
dartien witte schaalen 
twe glaasen fleskes 
twe stenen fleskes met een suyckerpottie 
drie schuttels met twe witte kanties 
een taberettie 
een mantelstock 
een klein fuyren kassie 
negen stoelen 
negen stoelcussens 
een tange, met twe coperen piepen 
 
[0021r]ses silveren lepels 
een kamcoper met eenige cammen 
 
Op d'souder 
twe a drie en vijftig meest Latijnsche boeken van verscheidene autheuren 
een barbiers winckel met sijn aenhang 
drie bossies met angelier stocken 
een confer met oude papieren 
vier schilderijen 
een kleyn kistie 
drie stoelen 
twe houten kisties 
een vat waer in eenigh linnen als volgt 
 
[0021v]seven mans hembden 
drie dassies 
acht lakens 
vier slopen met een peuldoek 
twe servetten met een tafellaken 
een messchen becken 
een bed met een peul 
een oorkussen 
twe dekens 
twe lakens 
een sloop met een peuldoek 
een slaepbanck 
een mantelstockie 
 
[0022r]een paer gordijnnen met een rabath 
een eeken kas met een tafel 
een houten poppeschip 
twee eken parsen 
een mangelbord met een mangelstock 
een eeken laed 
een konfer 
drie schilderijen 
een kleerkorff 
een spinwiel 
seven stoelen 
een blicken oven 
drie brascorven waer in enigh netten 
 
[0022v]een jacht met seil ende sijn gereedschappen leggende buyten dese stadt 
drie fogelcouwen 
een groote lanteern 
een ledikant 
een mosterdsteen 
een mantelstock 
twe coleurde mantels 
drie hoeden 
twe mans rocken 
twe broeken 
twe wambaysen 
drie paer hoosen 
een pack roode onderkleren met silveren knopen 
een pack rode dito met silveren knopen 
 
[0023r]een reis sackie 
 
op d'souder 
ses en dartig scheeps backen 
vier en dartig holler dito 
twe ijseren potten 
een mosterdsteen 
twe tuyten met coperen beslagh 
eenig ander scheepsgoet 
een eeken kastie met een haspel 
 
op d'plaets 
twe groote bordeljes, vier schalen ende twe schuttels 
een groot canary flucht 
 
[0023v]een blicken tuyngieter 
dartien bloempothen 
een steenen suyckerpoth 
een lampeth 
twe blicke deckers 
een blicken schopke 
twe spitten met pinnen sampt een braedlepel 
een blicken ooven 
twe tinnen kandelaers 
een tinnen gattie pan 
een tinnen schuttel 
een tinnen piepkan 
een witte suypkanne 
twe tinnen dooplockies 
 
[0024r]een messchen vijsel met een stamper 
een dito krans 
een brander 
twe wateremmers met een luywagen 
een messchen dexeltie 
een buttergoodt met een blicken schop 
een messchen aaker 
een dito muscaetrief 
een rack met eenig schuttelgoedt, sampt hackmes 
ende een tafeltie 
een kanbortie met drie kannen 
een eyerrackie met een schilderijtie 
 
[0024v]In 't klein keuckentie 
vier ijseren potten 
een messchen gootling 
een dito schuymspaen 
een hangijser 
een asschop 
een tinnen flapkan 
een tinnen mostertpot 
een kruyd doos 
twe koeckpannen 
een oud rack scherm ende schilderij 
een distilleer ketel met sijn toebehoren 
een keerslaed ende eenig andere romlingen 
een tinnen halff kan met een ijseren standtcandelaer 
 
[0025r]drie waschtobben met een hackbort, en een wasschammel 
een kiste met timmermans gereedschap 
twe schaeffbancken 
een slijpsteen 
drie ijseren potten 
een turffvat 
twe fleysvatten 
 
Op d'souder boven de stokerij 
een parthij oude vaten ende duygen, ende een groot hopen romlingen 
achtien lopens sacken 
een gecke sleedtie 
eenig anijs saed met een weinig janever beyen 
 
[0025v]een halff lopen 
 
In d'stokerij, eenige stokers gereedschappen van vaten ende alles watter aen behoort, met twe ketels,waer in ook een van met sodanig 't welck meest vol is met een groot quantiteyt turff met eenig andere romlingen 
 
In 't wijnhuys 
een halff aem waer op 35 kan anijswater 
een aem daer op 9 ver deels (vierendeels) kervij 
een vat waer op 22 kan jenever water 
een groot vat waer op een weinig coornbrandewijn met een streeck gemerckt 
een ancker daer op 4 kan borstwater 
 
[0026r]in eenige vaten 119 kannen naeloop 
een ledikant met fijn behangsel 
een halff aem waer in drie halff can jenever 
een halff aem waer in tien halff kan anijs 
 
[0026v]Schadelijke staat 
 
De faendrich Theodorus Posthumus als curator over d'kinderen van Carst Bastiaens ende Grietie Dirx, in tijden echtelieden burgers alhier, in dier qualiteit erfgenamen van hun wijlen bestemoeder Rienk Willems weduw wijlen d'capitein Coolart, competeert volgens obligatie van dato den 1e september 1679 et registrata den 29e july 1683 d'somma van drie hondert caroliguldens, dus f 300-00-00 
d'intressen sedert den 1e september 1682 daer op te goede tegens vijff per cento. 
 
[0027r]Op huyden den 27e augusti 1683 hebben d'erffgenamen van wijlen d'capitein Joannis Vijselaer onder elckanderen gedeelt navolgende goederen 
 
Jacomijna ende Cornelia Vijselaer hun aenpart silver is yder 17 lood voor 1/5 part yder, sijnde een groot zoutvat, twe silveren lepels, ende twe eyerlepelties. 
 
Een poppe kandelaertie ende snuyterke met een oorijser van silver sampt een waluueerde rijxdaelder, sijnde Jacomijna eigen. 
 
Cornelia, een dito poppe kopke met een dito lepeltie sampt een waleerde rijxdaelder. 
 
Jacomijna ende Cornelia Vijselaer sijn yder toekant ende toegestanden voor uyt een bed met sijn toebehoren, bestaende in navolgende goederen. 
yder een bed met een peul 
twe dekens 
yder een paer gordijnnen met een rabath 
yder twe peuldoeken 
yder vier slopen 
yder twe groote lakens van 61/2 ellen 
yder twe kleyne dito. 
 
[0027v]Jacomijna ende Cornelia Vijselaer yder 1/5 part linnen, sijn navolgende goederen 
seven servetten yder een dito segge Jacomijna negen 
yder vier lakens seggen Jacomijna drie 
yder vijff slopen 
yder twe peuldoeken, segge Jacomijna een meer 
yder een oud tafellakens 
Jacomijna ende Cornelia Vijselaer noch een part linnen zijnde yder gewardeert tot 5 gulden 13 stuyvers 12 penningen desen voor memorie 
ende dat door Dieucke Clases gesworen wardeersters deser stede. 
 
Harmanus Vijselaer aen part voor 1/5 part silver bestaet in een silveren cop met twe lepels ende een silveren spadel, ende een paplepeltie weegt samen 17 lood 
een waluueerde rijxdaelder 
een merckstuck van 32 stuyvers 
een silveren groot schippers gilde penning 
een silver poppe peerdt en sleedtie 
 
des selfs aenpart linnen 
vier lakens 
twe peuldoeken 
[0028r]vijff slopen 
acht servetten 
noch hun aenpart linnen neffens d'vorige Jacomijna ende Cornelia, ter somma van vijff caroliguldens 13 stuyvers 12 penningen gerekent. 
 
Hendrick Fabers aenpart silver voor sijn kinderen 1/5 part is een silveren beker en drie brandewijns kroeskes weegt 17 lood. 
Een waluueerde rijxdaelder 
 
des selfs aenpart linnen 
vier lakens 
twe peuldoeken 
vijff slopen 
een tafellaken 
acht servetten 
 
Hendrick voornoemt heeft tegens vorige post linnen een bedtie met een deken gekregen, mede tot 5 guldens 13 stuyvers 12 penningen gerekent. 
 
[0008v]De commissaris Jan Hoeff, als curator over Ewert Fijselaers kinderen, aenpart silver is een silveren kroesje, drie silveren lepels, een plaet op een draegbant, vier en dartig silveren knopen, een Groninger halve rijxdaelder wegen 17 lood. 
 
Een waluueerde rijxdaelder 
 
Noch twe silveren lepels met een silveren scheertie sijnde de kinderen allen behorende, ende der halven ten inventario niet gespecificeert. 
 
De kinderen 1/5 part linnen is gewaerdeert op een en twintig caroliguldens twaleff stuyvers f 22-12-00 
waer na de andere parten sich geleguleert sullen worden, also alle parten ewen goet sijn, 't welck bij Jacomijna ende Cornelia sampt Harmanus Vijselaer is toegewardeert, ende voornoemt somma sullen uytkeren, waer alhier moet gelet worden 
 
De selve noch een partie linnen gerekent als voren tot vijff caroliguldens 13 stuyvers 12 penningen als d'andere.