Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-27 22:39:59.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 219 folio 183r

Pand:  Rommelhaven 26b

Inleiding:  [0183r] Ontzegeling van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen gedaen bij en ten overstaen van de burgemeester Jacob Alberts Wynalda als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van Gatze Seerps, in leven eerst meester backer en naderhande coopman binnen Harlingen, en dat van alle de goederen, actien en credytten bij deselve metter doodt ontruimt en nagelaten en aldaer ten sterfhuise bevonden, ten versoeke van Ewert Jansen Oosterbaen, coopman ter voorschreven stede, als aenbehoude oom en geauthoriseerde tutor en respectivelijke curator over Idske Gatskes, eenigsten nagelaten dogtertie van voornoemde Gatse Seerps, en universele erfgenaem van deselve haar wijlen vader, ende is dan daer inne geprocedeert soo hier nae volgt. Actum ten sterfhuise voorschreven den 7 november 1702.

Inventaris: 
[0183v] Een gemarmerde kast 
Twee silveren lepels de eene met letteren G.S. [=Gatse Seerps] en de ander I.G. [=Idske Gatses] 
een horologie met een silveren kas 
18 bedlaekens 
een bedkleedt 
een bedspreedt 
19 manshembden 
4 peuldoecken, noch een 
17 kussen sloopen 
2 witte schorteldoecken 
2 tafellakens 
5 servetten 
2 slaepmutsen 
eenige dasjes 
twee mans rocken 
twee packen bovenkleeren 
twee packen onderkleeren, d'eene hembdrock met silver knoopen 
een linnen rock en een oude sarje dito 
twee hoeden 
een Japonse rock 
eenige paren hoosen 
[0184r] een swart laekens mantel 
noch eenige oude kleeren 
drie kast koppen 
een uurwerk in een schilderie met wichten 
twee gordijnen met rabat schoorsteen kleedt 
negen stucken bondt goed te weten, sloopen schoorsteenkleeden, doecken etc. 
een lapke nieuw doeck 
een wit schoorsteenkleedt 
eenige beffen en ander klein goed 
eenige rommelerij in de uithael van de kast 
een kleer korff 
een gaarn rol 
twee stoelen vijff stoelkussens 
drie bedden en drie peulen 
seven oorkussens 
een klein dito 
vijff deeckens 
een paar gordijnen en rabat 
een bondt schoorsteenkleedt 
noch vier stoelen 
een glas gordijn 
 
[0184v] 4 boter panties 
4 romers 
2 bierglasen 
een spiegel 
een tinnen lamp 
een tinnen kop 
een mesken vijsel 
een koperen gootlingh 
een tange 
twee treeften 
eenigh goed in de spijskamer, soo steengoed als anders 
33 boecken soo groot als klein 
een comptoir 
een partij turf 
 
Silver en gevalueert geldt: 
twee silveren lepels hier voren, ook gemerct 
een sack horlogie met silveren kas mede voren gemelt 
twee boeckjes met silver haecken 
ses valueerde rijxdaelders en twee vreemde stuckjes 
 
[0185r] een seste halven etc. elliff gulden en 18 stuivers 
een silver vergulden troupenningh 
een silveren troustuck 
een silveren stuck van de belegering van Groningen 
een silver hoofden mes 
 
Idske Gatzes spaarpot: 
ses valueerde rijxdaelders 
seven schipke schellingen 
een vierkante halve rijxdaelder 
een silveren stuck 
een silver signet, vingerhoedt en klein lepeltie 
vier onbekende stucken geldt 
een silver piep 
 
Graanen: 
Een partij weit nae gissinge omtrent twee last en een quarten 
 
[0185v] Vastigheden: 
Seekere huisinge cum annexis staende en gelegen binnen Harlingen bij 't groot vallaet waar uit wijlen Gatze Seerps versturven is. 
Sekere hovinge gelegen ten voorschreven stede bij de Apothequerstraet recht [tegen]over Romen [=Roma] waer van Ewert Jansen de gerechte helfte toebehoort. 
 
Profijttelijke inschulden, brieven en instrumenten: 
Een obligatie tot last van Yde Sjoerds treckschipper, de dato den 26 januarij 1694, geregt den 5 january 1700, ten summa van een duisent gulden capitaal f 1000-00-00 
waar op de intressen te goede sijn zedert den 26 januari 1702 olde stijl tegen 3 3/4 gulden pro cento 
[0186r] Claes Rinnerts Wynsma debet volgens handschriften van een 1 en 22 augusti 1699 een summa van f 266-06-00 
met de intressen zedert may 1702 tegen 7 stuivers pro cento maends 
Jarigh Wiegers, binnenvader in stads weeshuis alhier, debet volgens obligatoir handschrift van dato den 14 augusti 1701, vijff hondert Caroligulden f 500-00-00 
met de intressen van dien zedert 14 augusti 1702 tegens 8 stuivers pro cento maends 
Een reverzael houdende tot last van Oeds Oenes tot Leeuwarden, de dato den 9e april 1700, met cessie ten profijtte van Gatze Seerps van dato den 22 may 1700, continerende als reste een somma van seventien hondert caroliguldens en negentien guldens 19 stuivers. De post is op desen bij Gatse Seerps van de coper ontvangen 730 caroliguldens en bevonden dat de vercoper meerder hadde gecedeert als op 't reversael te goede was 82 guldens 14 stuivers volgens missive van de coper in 't sterffhuis bevonden. 
[marge: Actum 11 augustus 1703. van dit reversael is bij Ewert Jansen tot volle betalinge ontvangen soo voor capitaal als intressen tot may 1703 toe gerekent, negenhondert agt en veertigh gulden 5 stuivers segge ontvangen een dagh a twee na may 1703 volgens de curator aengevinge] 
[0186v] Jan Foppes meester koekebacker cum uxore debent volgens handschrift de dato den 25 January 1702 ten summa van tweehondert gulden f 200-00-00 
met de intressen sedert dien tijdt wegens acht stuivers maands van intressen 
Een reversael tot last van Ewert Jansen en Gatze Seerps, de dato den 14 juny 1701, van de hovinge hier voren gemelt, ter summa van drie hondert goltguldens, door Gatze Seerps alleene betaelt onder deductie van 33 gulden 5 stuivers strijkgeld en 14 gulden 14 stuivers wegens rabat van intressen, volgens quitanties van den 14 juny 1701 op 't reverzael staende, van welke betaelde summa Ewert Jansen de gerechte helfte wederom aen dese boedel moet uitkeren, hebbende Gatze Seerps het gebruik gehadt tegen de intressen dus tot last van Ewert Jansen f 186-00-00 
[0187r] twee handschriften tot last van Claes Andries, behorende de erfgenamen van Seerp Gatjes gesamenlijk toe 't geene daarop te goede is... 
Een obligatie op Ocke Martens ad 400 gulden toebehorende als boven doch op betaelt f 120-00-00 
Een dito a drie hondert gulden tot last van deselve toebehorende als boven 
Een handschrift op Fockjen Hendrix a f 130 gulden toebehorende als boven 
Anne Dirx backer debet wegens toegetauxeerde backers gereedschappen een summa van een hondert vijff en 't sestich caroliguldens f 165-00-00 
met de intressen tegen 4 procento zedert may 1702 
[0187v] Deselve debet van ontvangene weit volgens eigen opgeven drie en ?t sestig caroli Guldens 17 stuivers f 63-17-00 
 
Een partij oude brieven als coopbrieven ingeloste reverzaelen accoorden en andersind van geen aengelegentheyt 
Tytte Pytters backer debet wegens 9 lopen weit de summa van vijff en veertich caroliguldens 
Actum den 11 augustus 1703 
 
Ewert Jansen de curator heeft van Joris Jacobs aan Jacobiparochie ontvangen wegens 't geene aan Gatse Seerps te veel gecedeert hadde op 't reversael van Oeds Oedses twee en taghtig caroliguldens stuivers 14 stuivers. 
 
Het boelgoed der inventariseerde en daerna vercogte inboelen [0188r] en huisgeraden, heeft suiver gelt na aftogt der oncosten opgebragt vier hondert negen en vijftig caroliguldens 2 stuivers, onder deductie van negentien gulden 19 stuivers 4 penningen van andere luiden goed in 't boelgoed vercocht waaronder vorige summa mede begrepen blijft alsoo hunner suiver en bij de curator ontvangen vier hondert negen en dartigh gulden 2 stuivers 12 penningen.