Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12.Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 220 folio 1r

Pand:  Noorderhaven 64

Inleiding:  [0001r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie en beschrivinge gedaen, ten overstaen van de heere burgemeester Theodorus Stansius als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Bente Gosses, in leven burger en wijdschipper deeser stad, nalatende een minderjarige dochter met namen Antie Bentes bij Aeltie Jacobs in echte getogen old 15 jaren, en dat van alle sodanige goederen als aldaer ten sterffhuise bevonden en bij de overledene metter dood ontruimt en nagelaten sijn, sijnde de aengevinge ende van gedaen door Siouckjen Douwes, tegenwoordigh weduwe van de overledene voornoemt, de welke bij ja en neen in plaats van eede solemneel belooft heeft om alles na haer beste geweten te sullen op- en aengeven, sonder iets te verswijgen, sijnde dese bescrijvinge mede gedaen ter praesentie van Sicke Hettes en Jan Gosses als geauthoriseerde curatoren over voornoemde kint, in welx doende de bescrivinge is geprocedeert op navolgende wijse. Actum den 7e augusti 1691.

Inventaris: 
[0001v] In de binnen kamer 
een bed met twee peulen 
twee oorcussens 
drie deekens met een kindere deken 
twee paer gordijnen met de rabatten en 
een schoosteenkleed 
ellef stoelen en seven stoelcussens 
seven stuckjes steenwerck 
een cantoor 
een stoffer en mantelstock 
een kandelaer met een lamp daerop 
negentien pannen in de spijscamer 
sestien stenen tafelborden 
twee potten met smeer 
twee vleeskeetels 
noch eenigh schuttelgoed 
 
[0002r] een vuyr becken en gootlingh 
een messchen ellen met een potseel 
eenige flessen en kantjes 
drie kroesen en twee pijpkannen 
een suikertromp met een plateel 
een eeken kevy daarin 
vier en dartigh laekens 
elleff sloopen 
vijff groote kindere doeken een dito kleine 
vijff en twintigh mans hembden 
wollen 
twee mans broeken met twee rockjes 
twee lapjes cherjes de nijn 
elleff silveren leepels 
een dito eyerlepeltie 
twee spreetjes voor de glasen 
 
[0002v] In de voorcamer 
twee oorcussens 
een sloop met een wijtlingh 
een paar gordijnen met een rabath 
een schoorsteenkleed 
drie deekens 
tien kleine pantjes 
drie groote pannen 
twee stenen flessen met een pottie 
ses stoelen en drie stoelcussens 
een eken kistje met een schabeltie 
een kleetje voor de glasen met een koofke 
Een hollanse kas daarin 
veertien lakens en twee wijtlingh 
vijfftien sloopen 
twee witte schoorsteenkleden 
 
[0003r] twee peul doeken met een grote kinderdoek 
drie kleine kindere doeken 
twaleff witte neusdoeken 
vier borsthemtjes met een borstrockjen 
achtien dasjes 
negen mans hembden 
twee witte hembdrocken 
twee roode ruften met een valhoed 
een lapke cherjes de nyn met een lapke grein 
een witte onderbroek met een roode hembdrock 
een rockjen 
een mantel 
een vaste kas daarin 
een stuck doek 29 ellen langh 
een dito langh 50 ellen 
een lap wijtlinghs goed 4 ? ellen 
een lapke doek langh ses ellen 
 
[0003v] een dito vier ellen 
een dito vijff en een half ellen langh 
een dito 13 ellen langh om voor Antie 
hembden van gemaeckt te worden 
een dito 29 1/2 ellen 
twee witte en twee groene deekens met 
twee peulen 
een paar gordijnen met een rabath 
vier kleetjes 
een stuck swart laken tot klederen 
vier en twintigh servetten 
twee tafellakens en twee handdoeken 
int voorhuis 
een geel geverfd kasje 
acht en twintigh bonte doeken 
vijftien bonte sloopen 
 
[0004r] drie bonte schoorsteenkleden 
seven bonte tafellakens 
sestien bonte stucken 
twintigh boeken soo groot als kleen 
drie tobben 
dartien kopkes en pantjes 't samen 
een koperen ketel met een dexel 
 
achter 
twee taefels 
een rack met sestien panties 
vier water emmers 
eenigh kocks goed 
een vloerveger met twee mangelborden 
een handstoffer 
 
Boven 
een bed met een peul 
een deeken 
 
[0004v] vijff oorcussens met de sloopen 
twee laekens 
twee stoelen en twee tonnen 
een paer gordijnen met een rabath en schoor- 
steenkleed 
vier oorcussens 
vier deekens twee kindere deekens 
een wyge met een wieghbanck 
een restje vlas 
een laken 
eenige vatjes en flessen 
een kindere wagen 
een packkorff 
twee mans rocken 
drie onderbroeken 
 
[0005r] drie bovenbroeken 
drie hembdrocken met een duffels rockjen 
een kleerkorff met eenige matten 
een eken parsje 
eenige sacken 
Op de bovenkamer 
twee bedden met de peulen 
drie deekens 
vijff oorcussens met bonte sloopen 
vier laekens 
twee kisten met drie stoelen 
eenigh turff en hout op de bovensolder 
eenigh rommelerij 
een partij steenwerk 
 
[0005v] Gelt 
vier hondert werp schellingen in een witte sack met no 1 is f 600?00-00 
een dito met no 2 400 werp schellingen als boven f 600-00-00 
in een bonte sack 57 werpschellingen met no 3 gequot is f 85-10-00 
een hondert twee ent negentigh werpdubbelties in een sack met no 4 f 96-00-00 
twee hondert enkelde ducatons in een sack met no 5 gequot f 630-00-00 
noch twee hondert vijff en vijftigh en een halve enkelde ducaton in een sack met no 6 f 804-16-08 
aen goud en een silver stuck 't samen in een wit sackjen met no 7 f 160-00-00 
in een bont buideltie aen ducatons en rijxdaalders 't samen no 8 f 50-00-00 
aen diverse specie met no 9 f 43-00-00 
in een bont sackjen aen diverse stucken gout in een sackjen met no 10 f 72-10-00 
---------- 
f 3141-16-08 
 
[0006r] Bryven 
een obligatie op Jan Reyners tot Dockum van dato den [niet ingevuld] ter summa van twee hondert vijff en 't seventigh caroliguldens f 275-00-00 
een dito op Jan Gosses van den [niet ingevuld] tot somma van f 200-00-00 
het huis al waer de overledene uit versturven is, staende op d'Noorderhaven naes 't haentie 
een vierde part van de huisinge bij Jan Gosses bewoont, in de Katteruch deser stede staende 
in de kelder eenich geborgen touwwerk en zeilen van 't gebleven schip 
een anker en braedspit 
 
de ontscheidinge deses te sien in 't weesboek van den 19e febbuari 1692 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) Haersma 
 
(get.) Arnold van Idsinga