Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 265r

Pand:  Hoogstraat 15

Inleiding:  [0265r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren burgemeesteren Simon Willems Sloterdijck ende Lourens Jacobs Asperen als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Neeltie Michiels weduwe van wijlen Jelle Cornelis Vetzens in leven stadsrentmeester, van alle sodanige goederen, actien ende credyten als bij de selve metter doodt ontruymt ende naegelaten sijn, alles op 't versoeck van Jan Wybrands cleermaker ende de olde rentmeester Hessel Wytses Wassenaer, als geauthoriseerde curator over Antie, Liefke, Sjouckje, Michiel ende Attje Jelles alle nagelatene weeskinderen ende erfgenamen van hunne wijlen olders voornoemt, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door de oldste dochter Antie Jelles, die om sulx getrouwelijck te sullen doen den behoorlijcke boelede heeft gepasseert in handen van de medecommissaris ende praesiderent Sloterdijck, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert, actum desen 4e february 1675.

Inventaris: 
[0265v] In de grote kamer 
een bedt met een peul 
vier oorkussens 
een kleyn dito een deecken 
een paer groene gordijnen ende een rabath 
een groen spreedt 
ses dito tafelspreedt 
een dito spreedt over de tafel 
seven stoelen 
seven oorkussens 
een uyttreckend tafel 
ses schilderijen 
een spiegel 
 
Oostindisch goedt 
drie drielingen 
twee dubbelde butterschuttels 
twee fruitschaelties 
[0266r] twee butterpanties 
drie sacierckes 
twee poortschalen 
een vruchtschael 
vijff groote koppen 
acht kleyne dito 
een suyckerpottie 
een groen tafelspreedtie 
een kleedt voor de glasen 
 
Een cas daerin bevonden: 
 
Silver 
drie silveren beeckers, sijnde in een van dese bevonden seven en twintigh stuckjes Engels geldt, twee eskes, twee silveren ende capittel stockjes 
een silveren cop 
vijff ende twintigh lepels 
een paplepeltie 
een silveren rinckelbel 
[0266v] twee silveren hechten messen 
twee silveren brandewijns kroeskes, op Wijckels voeten 
een silveren kandelaerke 
een silveren pottie 
een silveren copke ende lepeltie 
een silveren sijdbeugel 
een silveren oorijser 
een silveren vingerhoedt 
een silveren mosterlepeltie 
 
In een rondt doossie, sijnde der kinderen spaerpotten in 't generael 
een gouden Elisabeth 
een rosenobel 
vijff gouden ducaten 
drie valueerde rijxdaelders 
ses halve dito 
[0267r] dartien oorden 
twee halve oorden 
negen schellingen 
een halve goudgulden 
vijff en Engelse tien stuyvers 
vier vijff stuyvers 
een acht stuyvers 
 
In een ander doossie: 
ses gouden ringen 
twee gouden rosenobels 
twee halve dito 
twee halve gouden ducaten 
een ducaat 
een stuckie van ontrent vier gulden 
een dito a drie guldens 
een schelling a ses stuyvers 
 
[0267v] Een coralen buydel 
twee rechte Jacobussen 
twee gouden rosenobels 
een halve rosenobel 
een dubbelde ducaat 
een vierdepart van een crousaat 
een stuckje goudt a drie guldens 
twaleff valueerde rijxdaelders 
een Leeuwe daelder 
 
een degen met een silveren gevest ende stoter 
een kantie met een silveren lidt 
een silveren brandewijnskroeske 
een blauw velt teecken met een silveren draden cant 
 
Linnen 
twee en twintigh lakens 
ses peuldoecken 
ses manshembden 
[0268r] tien slopen 
seventien vrouwen hembden 
seven witte schorteldoecken 
seven dassies 
vier tafellakens 
acht en twintigh servetten 
vijff neusdoecken 
twee witte borstrocken 
een paer witte craeghmouwen 
 
Wollen 
een huyck 
een swart lakens vrouwenrock 
een here sayen schort 
een blauwe lakensrock 
een rode Engelse laeckens dito 
een rode bayen rock 
een bont bratten manteltie 
[0268v] twee grof greynen mantelties 
een bratten schorteldoeck 
een zeecap ende capsluyer 
twee roodscharlakens ruften 
een dito swachtel 
een wit ruft 
twee paer grof greynen ende een paer bratten craaghmouwen 
een bratten borstie 
 
Kindergoedt 
negen grote kindere doecken 
vijff kleynen dito 
dartien neusdoeckjes 
een paer witte hooskes 
een partij kindergoedt, alte kleyn om te specificeren 
 
In de voorcamer 
een slaepbanck 
twee bedden ende twee peulen 
[0269r] drie oorcussens 
noch een dito 
twee Spaense deeckens 
twee groene dito 
twee groene gordijnen, rabath ende schoorsteenkleedt 
een groen spreedt 
vier swarte stoelen 
vier stoelcussens 
een groen kleedtie om de deur 
een schilderdt bordt 
een spiegel 
twee albasterde borties 
 
Oostindisch goedt 
drie dubbelde butterschuttels 
twee butterpanties 
twee dito coppen 
[0269v] een sacierke 
twee corfkes met twee Oostindische bojems 
 
een swarte kleerbesem 
een gootlingh 
een meschen pot 
een tinnen com, pijpkan ende kroeske 
een suypemmercke 
een silveren signet ende knoop 
enigh slecht steenwerck 
 
In 't voorhuys 
drie Oostindische schuttels 
drie dito coppen 
twee kleyne dito kopkes 
een klapmutsche ende fruchtschaeltie 
een kleyn klapmutsche 
twee fruchtschalen 
 
[0270r] twee schilderijen 
twee albasterde borties 
een almanaqh 
vier stoelen ende vier stoelcussens 
 
Een murmerde cas, daerin: 
negen vrouwen hembden 
twee servetten 
een handdoeck 
noch drie dito 
ses witte schorteldoecken 
veertien lakens 
vier bruyne schorteldoecken 
ses peuldoecken 
een silveren haeck twee kettings ende twee silveren hechten messen 
twintigh slopen 
[0270v] noch een witte schorteldoeck 
 
Een winckel met eenige cramerijen, den kinderen gemeen aengaende 
 
In de gangh 
twee albasterde borties 
een kerckstoel 
een rack met enigh schuttelgoedt 
 
In de keucken 
een bedt met een peul 
vier oorkussens 
een groene ende Spaense deeken 
een groen deeckens spreedr 
een paer groene gordijnen, rabath ende schoorsteenkleedt 
een spiegel 
vijff stoelen 
drie kussens 
een schuttelbanck met schuttels ende diergelijcke 
[0271r] een ijseren standkandelaer 
seven stucken slecht steenwerck 
een Danswijcker kistie 
een eecken schameltie 
twee houten bomen stoelen 
een coffertie 
een krebbe 
 
[0271v Brieven ende instrumenten 
Een reversaelbrieff, tot laste van Warner Beernts knoopmaker ende Attie Joostes echtelieden de dato den 28e december 1647 continerende als reste f 550-00-00 
gequoteert met numero 1 
Een bijlbrieff met daeropstaende cessie van de vroedtsman Marten Ockes, de dato den 20e februarij 1672, ende de cessie den 23e dito, tot laste van Jan Janis wijdtschipper, nopens des selfs geboect wijdtschip, waerop noch te reste is f 450-00-00 
gequoteert met numero 2 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen de dato den 15e september 1645 continerende eenduysent Caroli guldens capitael f 1000-00-00 
gequoteert met numero 3 
[0272r] Een obligatie tot laste van de vroedsman Jarich Pyters Adema, de dato den 7e martij 1670 continerende als capitael seshondert Caroli guldens f 600-00-00 
gequoteert met numero 4 
Een obligatie tot laste van Wybe Liskes cum uxore de dato den 12e januarij 1670 continerende tweehondert tachtich Caroli guldens capitael f 280-00-00 
gequoteert met numero 5 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen gedateert den 12e januarij 1665 continerende tweeduysent Caroli guldens capitael f 2000-00-00 
gequoteert met numero 6 
[0272v] Een obligatie op de stadt Harlingen gedateert den 25en junij 1672 tot eenhondert guldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met numero 7 
Een obligatie de dato den 22e junij 1666 tot laste van desen Landschappe van Frieslandt, continerende vijffhondert Caroli guldens capitael, leggende op de naem van de secretaris dr. Dominicus Wringer, doch is de selve bij hem gecedeert aen Neeltie Michiels f 500-00-00 
gequoteert met numero 8 
Een obligatie de dato den 14e martij 1667 mede tot laste van desen Landschappe van Frieslandt continerende oock vijffhondert guldens capitael, mede van de secretaris Wringer door cessie becomen f 500-00-00 
gequoteert met numero 9 
[0273r] Een obligatie gedateert den 9e december 1674 tot laste van de rentmeester Menelaus Hillebrants continerende twaleffhondert guldens capitael f 1200-00-00 
gequoteert met numero 10 
Een obligatie de dato den 1en junij 1663 met daerop staende acte van liquidatie de dato den 18e december 1668 tot laste van Bauckjen Fransen Visscher, continerende als reste sevenhondert Caroli guldens f 700-00-00 
gequoteert met numero 11 
Ende is noch onder Thomas Huyberts berustende een obligatie tot laste van desen Landschappe van Frieslandt, continerende in 't geheel negentienhondert Caroli guldens capitael waervan dit sterfhuys toebehoort de gerechte helfte ende gedachte Tomas Huyberts de anderhelfte f 950-00-00 
 
[0273v] Enige papieren van geen belangh 
een goudtwight 
 
Vastigheyt 
De huysinge cum annexis waeruyt wijlen Neeltie Michiels is versturven, staende binnen deser stede in de Hooghstraat aen de noordtcant van dien [d.i. Hoogstraat 15]. 
 
De gerede gelden ten sterfhuyse bevonden, sijn geconverteert tot betalinge van wijlen Neeltie Michiels doodtschulden ten dele, ende ten dele gegeven aen de kinderen (gegeven) omme daeraff met malkanderen huis te holden, 't welck alleen dient pro memoria hebbende deselve ontrent bedragen vijftigh Caroli guldens 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 1675 
 
(get.) D. Wringer 1675[0265v] In de grote kamer 
een bedt met een peul 
vier oorkussens 
een kleyn dito een deecken 
een paer groene gordijnen ende een rabath 
een groen spreedt 
ses dito tafelspreedt 
een dito spreedt over de tafel 
seven stoelen 
seven oorkussens 
een uyttreckend tafel 
ses schilderijen 
een spiegel 
 
Oostindisch goedt 
drie drielingen 
twee dubbelde butterschuttels 
twee fruitschaelties 
[0266r] twee butterpanties 
drie sacierckes 
twee poortschalen 
een vruchtschael 
vijff groote koppen 
acht kleyne dito 
een suyckerpottie 
een groen tafelspreedtie 
een kleedt voor de glasen 
 
Een cas daerin bevonden: 
 
Silver 
drie silveren beeckers, sijnde in een van dese bevonden seven en twintigh stuckjes Engels geldt, twee eskes, twee silveren ende capittel stockjes 
een silveren cop 
vijff ende twintigh lepels 
een paplepeltie 
een silveren rinckelbel 
[0266v] twee silveren hechten messen 
twee silveren brandewijns kroeskes, op Wijckels voeten 
een silveren kandelaerke 
een silveren pottie 
een silveren copke ende lepeltie 
een silveren sijdbeugel 
een silveren oorijser 
een silveren vingerhoedt 
een silveren mosterlepeltie 
 
In een rondt doossie, sijnde der kinderen spaerpotten in 't generael 
een gouden Elisabeth 
een rosenobel 
vijff gouden ducaten 
drie valueerde rijxdaelders 
ses halve dito 
[0267r] dartien oorden 
twee halve oorden 
negen schellingen 
een halve goudgulden 
vijff en Engelse tien stuyvers 
vier vijff stuyvers 
een acht stuyvers 
 
In een ander doossie: 
ses gouden ringen 
twee gouden rosenobels 
twee halve dito 
twee halve gouden ducaten 
een ducaat 
een stuckie van ontrent vier gulden 
een dito a drie guldens 
een schelling a ses stuyvers 
 
[0267v] Een coralen buydel 
twee rechte Jacobussen 
twee gouden rosenobels 
een halve rosenobel 
een dubbelde ducaat 
een vierdepart van een crousaat 
een stuckje goudt a drie guldens 
twaleff valueerde rijxdaelders 
een Leeuwe daelder 
 
een degen met een silveren gevest ende stoter 
een kantie met een silveren lidt 
een silveren brandewijnskroeske 
een blauw velt teecken met een silveren draden cant 
 
Linnen 
twee en twintigh lakens 
ses peuldoecken 
ses manshembden 
[0268r] tien slopen 
seventien vrouwen hembden 
seven witte schorteldoecken 
seven dassies 
vier tafellakens 
acht en twintigh servetten 
vijff neusdoecken 
twee witte borstrocken 
een paer witte craeghmouwen 
 
Wollen 
een huyck 
een swart lakens vrouwenrock 
een here sayen schort 
een blauwe lakensrock 
een rode Engelse laeckens dito 
een rode bayen rock 
een bont bratten manteltie 
[0268v] twee grof greynen mantelties 
een bratten schorteldoeck 
een zeecap ende capsluyer 
twee roodscharlakens ruften 
een dito swachtel 
een wit ruft 
twee paer grof greynen ende een paer bratten craaghmouwen 
een bratten borstie 
 
Kindergoedt 
negen grote kindere doecken 
vijff kleynen dito 
dartien neusdoeckjes 
een paer witte hooskes 
een partij kindergoedt, alte kleyn om te specificeren 
 
In de voorcamer 
een slaepbanck 
twee bedden ende twee peulen 
[0269r] drie oorcussens 
noch een dito 
twee Spaense deeckens 
twee groene dito 
twee groene gordijnen, rabath ende schoorsteenkleedt 
een groen spreedt 
vier swarte stoelen 
vier stoelcussens 
een groen kleedtie om de deur 
een schilderdt bordt 
een spiegel 
twee albasterde borties 
 
Oostindisch goedt 
drie dubbelde butterschuttels 
twee butterpanties 
twee dito coppen 
[0269v] een sacierke 
twee corfkes met twee Oostindische bojems 
 
een swarte kleerbesem 
een gootlingh 
een meschen pot 
een tinnen com, pijpkan ende kroeske 
een suypemmercke 
een silveren signet ende knoop 
enigh slecht steenwerck 
 
In 't voorhuys 
drie Oostindische schuttels 
drie dito coppen 
twee kleyne dito kopkes 
een klapmutsche ende fruchtschaeltie 
een kleyn klapmutsche 
twee fruchtschalen 
 
[0270r] twee schilderijen 
twee albasterde borties 
een almanaqh 
vier stoelen ende vier stoelcussens 
 
Een murmerde cas, daerin: 
negen vrouwen hembden 
twee servetten 
een handdoeck 
noch drie dito 
ses witte schorteldoecken 
veertien lakens 
vier bruyne schorteldoecken 
ses peuldoecken 
een silveren haeck twee kettings ende twee silveren hechten messen 
twintigh slopen 
[0270v] noch een witte schorteldoeck 
 
Een winckel met eenige cramerijen, den kinderen gemeen aengaende 
 
In de gangh 
twee albasterde borties 
een kerckstoel 
een rack met enigh schuttelgoedt 
 
In de keucken 
een bedt met een peul 
vier oorkussens 
een groene ende Spaense deeken 
een groen deeckens spreedr 
een paer groene gordijnen, rabath ende schoorsteenkleedt 
een spiegel 
vijff stoelen 
drie kussens 
een schuttelbanck met schuttels ende diergelijcke 
[0271r] een ijseren standkandelaer 
seven stucken slecht steenwerck 
een Danswijcker kistie 
een eecken schameltie 
twee houten bomen stoelen 
een coffertie 
een krebbe 
 
[0271v Brieven ende instrumenten 
Een reversaelbrieff, tot laste van Warner Beernts knoopmaker ende Attie Joostes echtelieden de dato den 28e december 1647 continerende als reste f 550-00-00 
gequoteert met numero 1 
Een bijlbrieff met daeropstaende cessie van de vroedtsman Marten Ockes, de dato den 20e februarij 1672, ende de cessie den 23e dito, tot laste van Jan Janis wijdtschipper, nopens des selfs geboect wijdtschip, waerop noch te reste is f 450-00-00 
gequoteert met numero 2 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen de dato den 15e september 1645 continerende eenduysent Caroli guldens capitael f 1000-00-00 
gequoteert met numero 3 
[0272r] Een obligatie tot laste van de vroedsman Jarich Pyters Adema, de dato den 7e martij 1670 continerende als capitael seshondert Caroli guldens f 600-00-00 
gequoteert met numero 4 
Een obligatie tot laste van Wybe Liskes cum uxore de dato den 12e januarij 1670 continerende tweehondert tachtich Caroli guldens capitael f 280-00-00 
gequoteert met numero 5 
Een obligatie tot laste van de stadt Harlingen gedateert den 12e januarij 1665 continerende tweeduysent Caroli guldens capitael f 2000-00-00 
gequoteert met numero 6 
[0272v] Een obligatie op de stadt Harlingen gedateert den 25en junij 1672 tot eenhondert guldens capitael f 100-00-00 
gequoteert met numero 7 
Een obligatie de dato den 22e junij 1666 tot laste van desen Landschappe van Frieslandt, continerende vijffhondert Caroli guldens capitael, leggende op de naem van de secretaris dr. Dominicus Wringer, doch is de selve bij hem gecedeert aen Neeltie Michiels f 500-00-00 
gequoteert met numero 8 
Een obligatie de dato den 14e martij 1667 mede tot laste van desen Landschappe van Frieslandt continerende oock vijffhondert guldens capitael, mede van de secretaris Wringer door cessie becomen f 500-00-00 
gequoteert met numero 9 
[0273r] Een obligatie gedateert den 9e december 1674 tot laste van de rentmeester Menelaus Hillebrants continerende twaleffhondert guldens capitael f 1200-00-00 
gequoteert met numero 10 
Een obligatie de dato den 1en junij 1663 met daerop staende acte van liquidatie de dato den 18e december 1668 tot laste van Bauckjen Fransen Visscher, continerende als reste sevenhondert Caroli guldens f 700-00-00 
gequoteert met numero 11 
Ende is noch onder Thomas Huyberts berustende een obligatie tot laste van desen Landschappe van Frieslandt, continerende in 't geheel negentienhondert Caroli guldens capitael waervan dit sterfhuys toebehoort de gerechte helfte ende gedachte Tomas Huyberts de anderhelfte f 950-00-00 
 
[0273v] Enige papieren van geen belangh 
een goudtwight 
 
Vastigheyt 
De huysinge cum annexis waeruyt wijlen Neeltie Michiels is versturven, staende binnen deser stede in de Hooghstraat aen de noordtcant van dien [d.i. Hoogstraat 15]. 
 
De gerede gelden ten sterfhuyse bevonden, sijn geconverteert tot betalinge van wijlen Neeltie Michiels doodtschulden ten dele, ende ten dele gegeven aen de kinderen (gegeven) omme daeraff met malkanderen huis te holden, 't welck alleen dient pro memoria hebbende deselve ontrent bedragen vijftigh Caroli guldens 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 
 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 1675 
 
(get.) D. Wringer 1675