Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 297r

Pand: Noorderhaven 80

Inleiding: [0297r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de burgemeester Evert Ruierdts als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterffhuyse van wijlen Gattie Gerbens in leven stadts maakeler alhier ende Wybrichien Douwes, in tijden echteluiden, van alle de goederen, in- ende uitschulden aldaer bevonden ende bij d' overledene metter doot ontruimt ende nagelaten, opt versoek van de geswooren gemeensman Wopke Jansen Acker gelastigde ende occuperende voor sijn broeder Allert Jansen woonachtich tot ter Libouw in Coerlant [Libouw, nu: Liepaja in Letland] nomine uxoris namentlijck Antie Gatzes, een dochter van d'overledene voor een darde part in dier qualiteit, sampt Riemke Gerloffs weduwe wijlen Gerben Gattjes ende erfgenamen ex testamento van de selve haer man in desen met coopman Fedde Tieerds gesterckt, in die qualiteit mede voor een darde part, mitsgaders coopman Eelcke Rinnerts als [0297v] geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Hincke Gattjes voor de resterende darde part ende soo gesamentlijck erffgenaamen van de gedachte Gattie Gerbens cum uxore, zijnde d'aengevinge gedaen bij de voornoemde Riemke Gerloffs ende Hincke Gatties het sterffhuys gefrequenteert hebbende onder beloften daer toe staende in welgedachte commissaris handen gepresteert, ende is daerop geprocedeert so volght, Actum 27 november 1666.

Opmerkingen: Gadtie Gerbens, wonende te Harlingen, trouwt Herv. gem. Harlingen 23-02-1623 Wybrig Douwes wonende te Harlingen. Kinderen: - [geen naam vermeld] ged 28-11-1634 Herv. gem. Grote Kerk Harlingen. - Trynke Gattjes, ged 27-04-1639 Herv. gem. Grote Kerk Harlingen. - Gerben Gattjes Vlamingh, ged 01-01-1641 Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, tr Herv. gem. Harlingen 05-02-1661 Riemke Gerloffs. - Antje Gatzes Vlamingh, tr 12-02-1654 Herv. gem Harlingen Albert Jansen Acker - Rinck Gattjes, ged 30-05-1647 Herv. gem. Grote Kerk Harlingen. - Hendrikje (Hincke) Gattjes Vlamingh, tr 22-01-1668 Herv. gem. Harlingen Hylcke Pyters Coolhart gerechtsbode. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 64, aktedatum 18-06-1656: Geertie Lamberts weeskind, Reyn Lamberts weeskind, Boldewijn Lamberts weeskind, Lammert Reyns vader, hertrouwd Weduwnaar van Apollonia Boldewijns moeder, Dirck Sybrens Longerhou curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen Gattie Gerbens stadsmakelaar curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 432, aktedatum 02-06-1666: Hendrikje Gattjes Vlamingh weeskind, Wijlen Wybrichjen Douwes moeder, Wopke [Jansen] Akker gezworen gemeensman curator, curator over personen en goederen, broer van de schoonzoon van de overledene Wijlen Gattje Gerbens Vlamingh makelaar vader [Allert] Jansen [Akker] genoemd, uitlandige schoonzoon Gattje Gerbens Vlamingh. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 447, aktedatum 27-11-1666: Hincke Gattjes oud 19 jaar weeskind, Wijlen Wybrichjen Douwes moeder, Eelke Rinnerts koopman curator, curator ad actum divisionis tot Edger Douwes thuiskomt Edger Douwes curator, curator ad actum divisionis, uitlandig, oom Wijlen Gattje Gerbens makelaar vader. Hincke Gatjes [Vlamingh] tr 22-01-1668 Herv. gem. Harlingen Hylcke Pieters Koolhart. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 761, aktedatum 27-06-1676: Hylcke Hylckes Colart weeskind, Jacobus Goslinghs notaris publicus, vaandrig curator, curator ad actum divisionis tot thuiskomst van Albert Jans Acker Hincke Gatties [Vlamingh] moeder, Weduwe van Hylcke Pieters Colart gerechtsbode vader Mayke Cartouws genoemd, grootmoeder, beheert boedel Weduwe van Pieter Hylckes Colart vroedsman erflater, grootvader Albert Jans Acker curator, neemt curator over na thuiskomst, behuwd oom. 1649 - Gattie Gerbens c.u. kopen huis Noorderhaven ZZ (Noorderhaven 80), gekocht van Wyntie Alefs c.u. voor 1753 GG 21 st. 1657 - Voorstraat 35, Gattie Gerbens stadsmakelaar, naastligger ten noorden Voorstraat 35. 1664 - Noorderhaven 80, Gattje Gerbens naastligger ten westen Noorderhaven 82. 1667 - Albert Jans Acker c.u., eerdere bewoner Gattie Gerbens makelaar c.u., 1/3 huis Noorderhaven 80, Proclamatieboek invnr 239, fol 18va, 28 april 1667. 1668 - Gattje Gerbens, naastligger van Noorderhaven 78. 1684 - hopman Albert Jansen Acker, naastligger ten westen Noorderhaven 82. 1687 - Symon Jacobs koopt een huis bij 'de Beurs', Noorderhaven ZZ (Noorderhaven 80). Ten O. Jacob Velthuis, waar 'de Beurs' uithangt, ten W. dr. Walsweer, ten Z. de burgemeester Otto Knijff, ten N. de straat en haven. Gekocht van de crediteuren van Albert Jansen Acker, voor 1100 gg. Proclamatieboek invnr 242, fol 176r, 6 feb 1687.

Inventaris: 
[0297v] Bedden ende bedtscleeren 
4 bedden ende 5 puelen 
17 oorcussens 
14 dekens 
6 gardijnen ende 5 rabatten 
3 schorstiens cleden 
[0298r] 18 stoelcussens 
41 slaeplaekens 
7 witlingen 
15 pueldoeken 
51 sloopen 
 
28 mans hembden 
24 vrouwen hembden 
33 tafellaekens 
51 servetten ende handoeken 
11 witte schorteldoeken 
1 dito 
13 blauwe dito 
52 neusdoeken 
12 dassies 
een stuck doek, langh 54 ellen 
[0298v] een witte borstrock 
19 mans cragen 
14 halsdoeken 
14 mutsen 
10 Duitse mutsen 
6 ondersten 
18 hooftdoeken 
3 flippen 
8 neusdoeken 
enigh kindergoet 
8 bonte doeken 4 dito 
13 Friesche mutsen 
 
[0299r] Wollen etc 
2 swart laekens mantels 
2 hoicken [= huiken] 
4 mantelties 
2 swart laekens rocken 
een duyster blauwe dito 
een roode dito 
een carmosijnen dito 
1 dito 
3 swarte schorteldoeken 
2 roode dito 
3 rassen schorten 
een wollenwerpen schort 
een dito 
2 borstrocken 
een blauwe rock 
een roode dito 
noch een roode rock 
[0299v] een rood ruft 
2 overlijven 
een rijdmanteltie 
3 paer kragemouwen 
2 borstlijfkes 
2 paer vrouwenhosen 
een paer voormouwen 
2 borstlappen 
een mans rock 
3 packen mans cleren 
een waembais [= wambuis] 
3 roode hembdrocken 
3 onderbroeken 
een blauwe hembdrock 
[0300r] 3 paer mans hosen 
3 mans hoeden 
een ruyge muts 
2 lapkes laeken 
een lap bay 
2 lappen brat 
4 potten met flas 
2 doosen met flas 
3 bosschen geern, wegende 10 pont 
 
Oost-Indisch werck etc 
11 grote pannen 
3 grote clapmutsen 
7 butterpanties 
een fruchtschael 
15 clapmutsen 
[0300v] 5 cleine panties 
28 soo cleine als groote coppen 
2 dito 
 
Slecht steenwerck 
7 grote witte pannen 
10 grote blauwe dito 
17 schaelen 
15 witte tafelborden 
6 blauwe tafelborden 
5 blauwe coppen 
een witte mostert pot 
een wit soutvat 
9 stenen cannen 
[0301r] 2 blauwe fleskes 
enigh schuttelgoet 
 
Houtwerck 
een eken kewy 
een cantoor 
een eken setbanck 
een klein eken kaske 
een murmerde kaske 
een slaepbanck 
een kiste 
2 tafels 
10 schilderijen 
2 mantelstocken 
3 spygels 
een kan bord 
11 albasterde borties 
[0301v] een eken kistie met een schabeltie 
een kerckstoel 
2 rackies 
6 mouwen 
een vleisvat 
5 wastobben 
een turffvat 
21 stoelen 
een spinwiel 
een groote mans stoel 
een wiegie ende wiegbanck 
een kindere wagen 
4 cleerkorven 
enige vatties 
3 emmers 
21 kleerstocken 
 
[0302r] Coper, tin, meschen ende iserwerck sampt glasen 
een coperen vleispot 
een gootlingh 
een ketel 
een coperen pottie 
2 messchen potties 
7 glasen ende flessen 
2 messchen panties 
3 iseren potten 
een iseren standkandeler 
een kleine dito 
een hangkandeelerke 
een hangiser, 2 treeften, 2 tangen, potseel 
2 tinnen commen 
een tinnen lamp 
[0302v] een tinnen fles 
een tinnen mostertpot 
een rooster 
een vorckie 
een sackmes 
een tinnen halffmingelen 
een coperen aaker 
een schuimspaen 
een slaedemmer 
een suyckertroemp 
twie vuierbeckens 
een fijsel 
twee messchen kandelers 
[0303r] 3 tinnen lepels 
enige wichten 
 
Boeken etc 
een bijbel in folio 
4 testamenten met psalmboeken 
2 psalmboeken 
 
[0303v] Gerede gelden ten sterffhuyse bevonden int besegelde cantoor 
3 goudguldens ende 2 dubbelties f 4-06-00 
3 lijve daelders f 6-00-00 
3 stuckies gout belopende f 7-05-00 
een valueerde rijxdaelder f 2-10-00 
een Engelse halve dito f 1-05-00 
 
In een fluewelen buers 
25 1/4 halve rijxdaelders volweerd f 63-02-08 
2 gouden ducatons f 30-00-00 
1/2 gouden rijder f 6-10-00 
1/4 gouden Carolyn f 3-00-00 
2 gouden ducaten f 10-00-00 
 
In een coralien buydel 
4 rijxdaelders f 10-00-00 
een gouden ducaet f 5-00-00 
6 schellingen ende 5 dubbelties f 2-06-00 
[0304r] 1/2 silveren ducaton f 1-11-08 
 
In een linnen sackie 
2 gouden ducaeten f 10-00-00 
4 silveren ducatons f 12-12-00 
2 rijxdaelders f 5-00-00 
2 goudguldens f 2-16-00 
7 schellingen, 4 dubbelties 2-10-00 
 
In een plat dooske 
3 rijxedaelders f 7-10-00 
een ducaton f 3-03-00 
 
In een langh doosie 
drie dubbelde gouden ducaten f 30-00-00 
een gouden ducaton f 15-00-00 
 
In een clein doosie 
3 ducatons f 9-09-00 
4 schellingen f 1-04-00 
In een doosie 
3/4 gouden Carolijns f 9-00-00 
een Spaense kluit f 2-08-00