Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0186r] Invertarisatie en beschrijvinge van gooederen gedaen ten sterfhuise van wijlen Leeuk Folkerts, weduwe wijlen Obbe Lolkes, en sulx op ordre van de heer praesiderende burgemeester Jacob Wijnalda en ten versoeke van Tjerk Feddrix en Jan Hayes als praesiderende diaconen van de Doopsgesinde Gemeente (de blauwe schuir genaemt) alhier. Actum den 22 december 1701. De post op aengevinge van Ytie Bottes waar bij voornoemde wijlen Leeuk Folkerts in huis heeft gewoont.

Inventaris:  [0186r] Een geele kast met 3 kopkes daarop
daarin bevonden so volgt
1 katoenen wijtlingh
4 laakens
2 paer lakens
2 peul doeken
2 slopen aen de oude kant
6 hemden
2 witte borstrocken
6 neusdoecken
nog een oud laaken

[0186v] 3 schorteldoecken blauwe
2 paar witte socken
3 bonte neusdoecken
3 dito witte
2 oude doecken
1 swart lakens rock
1 rood schar laekens borstrok
1 paar bratten mouwen
1 paar dito halve mouwen
1 dito schorteldoek
1 lap swart say
2 overlijwen
1 paar groene gordijnen
1 wollenwerpen schort
1 rood scharlakens rock
1 rode borstrock
1 paar sayen kraeg en mouwen
1 paar dito halve
1 bayen borstlap
1 paar muilen
1 hairban
1 paar oude witte hoosen
1 rood omslag
1 bed en peul
1 oorkussen
1 doos, daarin
4 ondermutsen

[0187r] 7 plasmutsen
4 slippen
7 hoofddoeken
12 kragen
1 paar swarte wanten
nog 1 neusdoek en 1 hoofddoek
1 kraegh sonder mouwen
1 papier met eenige lapkes
een witte Spaense deken.