Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 197r

Pand: Voorstraat 25

Inleiding: [0197r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstane van de burgemeesteren Augustinus Pytters ende Gellius Vetzensius als commissarien geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris ofte desselfs clercq, ten sterfhuise van wijlen Yfke Joannes Tiessema weduwe van wijlen Frans Reiners Templar, ende dat van alle de goederen uit- en inschulden, actien ende crediten aldaer bevonden ten voersoeke van Claes Juriens Fontein als geauthoriseerde curator over Yfke Jelles Jeddema olt ... jaren, Reiner Jelles Jeddema olt ... jaren, Antie Jelles Jeddema olt ... jaren alle kinderen van wijlen Jelle Reiners Jeddema ende Trijntie Fransen Templer in tijden echteluiden binnen dese stadt, sampt Jacobus Tiessema als geauthoriseerde curator over Antie Jansen Agricola olt ... jaren ende Jan Jansen Agricola olt ... jaren kinderen van wijlen Jan Jansen Agricola ende Aegtien Fransen Tempeler, in tijden echteluiden binnen voorschreve stede, ende op het aengeven van Elisabeth Yppes als dienstmaegd in 't voorschreven sterfhuis die den belofte daertoe staende in handen van de mede commissaris Augustinus Pytters heeft gepraesteert, waerop tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren soo volcht. Actum dese 14e october 1668.

Inventaris: 
[0197v] In 't Schrijfcamerke: 
Gerede gelden gouden specie: 
5 1/4 Jacobus ende Rijders a 13 guldens yder tot f 68-05-00 
4 halve gouden ducatons a 7 1/2 guldens yder f 30-00-00 
1 1/2 rosenobels a 11 guldens de hele f 16-10-00 
11 ducaten a 5 guldens yder f 55-00-0 
1 Franse croon a 4 1/2 guldens f 4-10-00 
1/4 van een cruisaet f 4-05-00 
2 stucken goudt tot f 5-10-00 
 
Silver specie: 
34 1/2 valueerde rijxdalers a f 2-11-08 f 88-16-02 
330 1/2 ducatons f 1039-10-00 
32 goltguldens a f 1-08-00 f 44-16-00 
 
Enigh onbekent gelt geaestimeert op f 21-00-00 
aen paiement f 9-16-00 
158 ducatons a f 3-03-00 f 497-14-00 
aen paiement f 2-06-00 
 
[0198r] Brieven ende instrumenten: 
 
Een obligatie tot laste van desen Landschappe van Vrieslant in dato den 12den April 1667 continerende seven duisent caroliguldens ten profijtte van Yfke Joannes Tiessema, waerop de interessen zedert den 12de April 1668 te goede staen, quoteert met No 1 
f 7000-00-00 
 
Een obligatie tot laste van desen Landschappe van Vrieslant in dato den 17de maij 1667 continerende ter somma van twee duisent caroliguldens capitael, waerop de interessen zedert 17 de maij 1668 te goede staen 
f 2000-00-00 
 
Een obligatie in dato den 26e April 1666 met cessie van Bouck Broers weduwe van wijlen Obbe Fopkes tot Witmarsum tot laste van desen Landschappe van Vrieslant ter somma van ses hondert caroliguldens en veertig, waerop den intressen zedert den 26 April 1668 te goede staen, quoteert met No 3 
f 640-00-00 
---------- 
f 9640-00-00 
 
[0198v] Een olbigatie tot laste van desen Landschappe van Vrieslant in dato den 16 Augusto 1666 continerende vijffhondert tachtig caroliguldens capitael, becomen door cessie van Symen Watzes tot Schraerd, waerop de Intressen zedert den 16de Augusto te goede staen, quoteert met No 4 
f 580-00-00 
 
Een obligatie tot laste van den Landschappe van Vrieslant in dato den 16e Augusto 1666 door cessie becomen van Take Piers tot Witmarsum woonachtig continerende vijff hondert caroliguldens waerp den intressen zedert den 16 Augusto te goede staen, quoteert met No 5 
f 500-00-00 
 
Een obligatie tot laste van de stad Dockum mede door cessie becomen van Claes Tomas cum uxore in dato den 8 July 1654 continerende vijff hondert caroliguldens, de intressen staen te goede zedert den 8 Julij 1668, quoteert met No 6 
f 500-00-00 
---------- 
f 1500-00-00 
 
[0199r] Een obligatie in dato den 26e Martij 1668 tot laste van Claes Thomas cum uxore continereende de somma van vijff hondert caroliguldens, waerop geen intressen zijn betaelt, quoteert met No 7 
f 500-00-00 
 
Een obligatie op Laes Pytters in dato den 30 October 1667 continerende twaelff hondert caroliguldens, waerop geen intressen zijn betaelt, quoteert met No 8 
f 1200-00-00 
 
Een obligatie in dato den 20e Novembris 1667 ter somma van vijff honder caroliguldens ende noch op de zelve obligatie een post van twee hondert caroliguldens de dato den 21 martij 1668, quoteert met No 9, waerop de intressen van den 20 juny te goede staen 
f 700-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Jeltie Pyttes in dato den 6de Novembris 1667 continerende vijff hondert caroliguldens, waerop de Intressen zedert de voorschreven dato te goede staen, quoteert met no 10 
f 500-00-00 
---------- 
f 2900-00-00 
 
[0199v] Een obligatie tot laste van Hessel Ypes lijnslager tot Mackum in dato den 16e Maij 1666 continerende de somma van vijff hondert caroliguldens, de intressen te goede zedert den 16e Maij 1668, quoteert met No 11 
f 500-00-00 
 
Een obligatie in dato den 25e April 1667 tot laste van Bartel Ariens ter somma van een hondert caroliguldens, waerop geen intressen zijn betaelt, quoteert met No 12 
f 100-00-00 
 
Een obligatie tot laste van Jets Annes weduwe van Sibolt Pytters ter somma van een hondert negen en vijftig caroliguldens capitael ende intressen zedert den 28 september 1667 te goede staen, quoteert met onwis, dit pro memoria 
---------- 
f 600-00-00 
 
[0200r] Vastigheden: 
Seeckere heerlicke huisinge cum annexis staende ende gelegen binnen deser stede aen de Voorstraet streckende van de voorschreven Voorstraet tot aen de haven uit volgens coopbrieff en respectivelijk reversael in dato den 5e November 1662 waer uit de overledenen zijn versturven, quoteert met A. 
 
Seekere heerlicke huisinge cum annexis staende binnen voorschreven steden aen de Zuidzijde van de Voorstraet tegenwoordig bij Trijntie Wybes bewoont werdende volgens coop en reversaelbrieff in dato den 3 April 1640, quoteert met B. 
 
Seeckere heerlicke hovinge met bomen ende plantagie staende ende gelegen alhier in de Raemstraet met noch seeckere camer aen dese hovinge behorende volgens coopbrief ende reversael in dato den 23 martij 1582 quoteert, met C. 
 
[0200v] Landen: 
Seeckere veertien pondemate lands gelegen onder den clockslach van Donium Yfke Joannes Tiessema van haer wijlen moeders cant aenbeerft. 
 
Noch seeckere 6 a 37 pondematen lands gelegen onder de clockslagh Pinjum Frans Reiners Templer van zijn wijlen moeder ende suster aenbeerft. 
 
Seeckere stuckien landt groot ontrent vierde halve ondemate gelegen bij de Kimsverderlaen, staende houwelik aengecocht, volgens coopbrieff daeraff zijnde. 
 
Seeckere gerecht helft van een parseeltie land groot ontrent [niet ingevuld] pondemate waeraff de Fiscael Canter de andere helfte toebehoort. 
 
[0201r] Granen: 
Eerstelijck op de 3de solder van de huisinge daer wijlen Yfke Joannes Tiessema uit versturven is ontrent ses lasten cunstborger [= Koningsberger?] rogge. 
 
Noch in 't huis daer Trijntie Wybes woont op de tweede solder aen twee partien te zamen ontrent twaelfste halve lasten rogge doch soo veel min off meer als bij metinge bevonden sal werden. 
 
In de voor binnencamer, in de grote besegelde cas bevonden nae gespecificeerde goederen: 
2 silveren kisies daer in bevonden: 
2 Elisabetten 
1 vier dubbelde ducaet 
1 dubbelde ducaet 
1 rijdder 
13 ducaten 
1 gouden Liuw [= Leeuw] 
1 stuckien goud daer een cruis op staet 
 
[0201v] 1/2 Franse croon 
een roltie met 4 ringen met gesteenten 
1 trouw ring 
1 gouden hoeprinckien 
1 klein sufrinckien 
1 koker met een gouden vorckien, en een gouden heften mes 
1 klein gouden kettingien met enige cleine haecken 
 
Silver: 
1 gemaekt silveren stuk 
4 valueerde rijxedalers 
34 tot 10 stuivers yder 
4 1/2 a f 3-03-00 
36 a 6 stuivers 
2 1/2 Franse rijders a f 2-10-00 
5 1/2 a 8 stuivers 
2 stuckies gemaekt silver. 
 
[0202r] Gemaekt silver: 
4 silveren schalen 
8 kroesen soo groot als clein 
2 silveren soutvaten 
1 silveren moster poth 
2 silveren coppen 
1 proeff schaeltie 
33 silveren lepels 
1 brandwijns croeske 
1 eier lepeltie 
een silveren onderriem met kettingen en haecken 
 
[0202v] Linnen: 
39 slaeplakens 
6 peuldoeken 
8 manshembden 
3 vrouwen hemben 
54 servetten 
5 tafellakens 
15 kussenslopen 
17 neusdoeken 
3 kindere schorteldoeken 
 
Wollen; 
2 hoicken [= huiken] 
1 swartlakens rock 
1 grofgreinen rock 
 
[0203r] 1 blauw lakens rock 
1 swart lakens mantel 
1 swarte heere zaien schort 
1 bratten rock 
1 pack swart lakens mans cleeren 
3 mantelties 
8 kleine strijck gardijnties 
1 bratten borstie 
 
In de cas voor in 't voorhuis: 
Linnen: 
34 servetten 
13 tafellakens 
15 vrouwen hembden 
23 slaeplakens 
55 kussenslopen 
5 peuldoeken 
 
[0203v] 39 ellen fijn doek 
35 ellen groff doek 
4 1/2 ellen fijd dopjes 
3 lapkes doek te zamen 12 ellen 
18 ellen groff doek 
10 ellen cortlingh 
 
Pastelein: 
8 halve lampetten 
4 drielingen 
8 dubbelde butterschuttels 
11 enkelde butterschuttels 
2 suckene enkelde butterschuttels 
2 poortschalen 
2 flessen 
2 grote coppen 
 
[0204r] 7 hoogoppe coppen 
6 andere coppen 
2 achtcantige copkes 
4 sasierschuttels 
 
Schilderien ende huijsgeraden: 
16 schilderien soo groot als clein 
5 Spaense stoelen met groen laken 
4 dito met Swart leer 
6 swarte matstoelen 
noch 8 swarte matstoelen 
1 swarte vrouwenstoel 
13 daegs stoelen 
37 stoelcussens 
 
[0204v] 4 bedden met peulen 
22 oorcussens 
8 Spaense dekens 
4 groene gevoerde dekens 
4 groene bedspreden 
2 groene Spaense dekens 
1 groen lakens bedspreedt, noch een dito 
3 paer groene gardijnen 
1 paer groene sijden gardijnen 
4 schorsteencleden 
4 rabatten 
1 swart heere zaien schort 
een blauw lakens rok 
een blauw zaien rock 
een grofgreinen schrot 
een bratten manteltie sonder bont 
 
[0205] 2 groffgreinen, met een roode schorteldoek 
een grauwe mantel 
een bratten borstie, met een paer bratten mouwen 
een groen tafelspreed 
 
Houtwerk: 
een pars 
een eeken uyttrecken tafel 
een eken tafel 
een vuiren geverde tafel 
een etel cas 
een geel geferfde banck 
een eken slaepbank 
4 spiegels 
2 rackies 
 
[0205v] Coper, tin, mesch, ende iserwerk: 
een grote fleispot 
een grote messchen gootlingh 
3 meschen potties 
een meschen pantie met een stal 
2 vuirbeckens 
2 vijsels 
1 paer schalien met 12 pond meschen wicht 
2 messchen candelaers 
een ijseren candelaer, noch een 
een taetpanne [= taertpanne] 
een boffertpot 
een koeckpanne 
12 tinnen platielen 
2 dosijn tafelborden 
een tinnen stooffpot 
een buttercop 
een comfoor 
 
[0206r] een meschen handblaker 
een tinnen com 
een blicken emmer 
een tinnen mingelen 
een hangijser 
2 treeften 
2 tangen 
2 stenen cannen met tinnen lidden 
3 lanteernen 
enigh daegs schuttelgoed 
 
Enige boeken die volgens catalogus sullen aengetekent werden 
 
4 schou turff aen een hoop 
noch enige andere oude turff 
een partij Noorts, ende talhout. 
 
[fol 206v - fol 210r = lege bladzijden]