Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 253r

Pand: Zoutsloot 45

Inleiding: [0253r] Beschrijvinge ende inventarisatie ten overstaene van de praesiderende burgemeester Gosse Joannes Adema, als commissaris gedaen ende gemaeckt ten sterffhuise van wilen Pytter Tzjallings, in lewen voerman ende burger binnen deser stede, van alle de goederen, uit ende inschulden aldaer bevonden, ende bij hem metter dood ontruimd en naegelaeten: ten versoecke van Ate Tzjallings tot Peins wonende, als oom, ende geauthoriseerde tutor ende curator over Leentie oudt 10 jaeren, ende Tzjallingh Pytters oldt 6 jaeren, beijde naegelatene kinderen van de overledene voornoemt en wijlen Hotsche Folkerts in tijden echteluiden, en op 't aengewen van Fokel Tzjallings suster van de overledene, ende Yntie Hartogs dienstmaecht, het sterffhuis gefrequenteert hebben, nae gedaene boelede en belofte van getrouwicheijt in welgedachte commissaris handen gepraesteert. Zoo volcht actum den 14 maij 1670.

Opmerkingen: Pyter Tiallings wonende te Harlingen, trouwt Herv. gem. Franeker 06-12-1657 Hotske Folckerts wonende te Franeker, proclamatie; Pitter Tiallings wonende te Harlingen, trouwt Herv. gem. Harlingen 03-03-1657 Hotske Folckerts wonende te Franeker, bevestiging huwelijk. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Tialling Pieters, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 10-04-1659, vroeg overl.; 2. Leentje Pieters, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 28-04-1660; 3. Tjalling Pieters, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 23-04-1664. Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 602, aktedatum 21-05-1670: Wijlen Hotske Folkerts moeder, Leentje Pieters oud 10 jaar weeskind, Tjallingh Pieters oud 6 jaar weeskind, Minne Jans burger curator, curator over personen en goederen Wijlen Pieter Tjallinghs voerman vader

Inventaris: 
[0253v] Bedden en bedgoedt etcetera 
twee bedden en twee peulen 
zes oorkussens 
1 wieg oorkussentie 
twee Spaense deckens 
drie groene deeckens 
twee paer groene gardijnen met rabatten 
een groen schoorsteenskleed ende 1 wit 
noch een groen schoorsteenskleed 
6 stoelkussens 
 
Linnen 
12 bedlaeckens 
3 tafellaeckens 
5 peuldoecken 
18 sloopen 
[0254r] 12 mans hemden 
2 servetten 
1 oude corffsack 
1 glasgardijn 
9 neusdoecken 
3 dassies 
6 halsdoecken, en een kraegh 
2 roofkes zooden, en voorts wat rau geern 
 
Manskledinge 
een swart laekens mantel 
een pack swart laeckens kleren 
een roodscharlaeckens hemdrock 
een laeckens gesprinkeld rockjen en broeck 
[0254v] een pack daegs kleren 
een blauwe rassen hemdrock met zilveren knopen 
een paer swarte, en een paer grauwe hosen 
een pack ondercleren 
2 paer oude hosen 
een hoed, en een Engelseche muts 
een oud rijdmanteltie 
een lap tourts 
 
Houtwerck 
een eeken kewij 
een eeken kistie 
[0255r] een gemurmerde etelkast 
een vuiren achtcantige tafel 
een eeken schabel 
twee swarte stoelen 
noch 6 stoelen zoo groot als kleijn 
1 voetbanck 
noch een gele geverfde tafel 
een albastard, ende 3 schilderde bordties 
een kerckstoel 
een schuttelrack 
een spiegel 
vier bedsplancken 
2 mangelstocken en mangelbord, stoffer, rager etcetera 
3 houten emmers 
[0255v] een spinwiel, waschtobbe etcetera 
een cleercorff 
 
Steenwerck 
2 fruchtschaelties, 3 butterpanties, 3 kopkes en 2 klapmutskes porceleijn 
38 stucks, zoo bemaeld, als onbemaeld steenwerck, zoo groot als kleijn 
voorts enich stenen schuttelgoedt 
 
Coper, mesken en ijserwerck 
twee eerden emmers 
een gootlingh en coperen pott 
een vuirbecken 
een schuimspaen 
een koperen koeckpanne 
1 asschop, heugel, tange, potzeel 
2 tinnen haelff mingels, 1 pijpkanne, zoutwat, en mosterdpot 
6 tinnen lepels, 3 tinnenkroeskes 
 
[0256r] een musquet, een degen, 1 bandelier 
 
Silverwerck 
3 silver hoofde messen, doch soo geseijt wort der weeskinderen van wijlen Rint Tjallings waerover wijlen Pytter Tjallings curator is geweest, toe behorende 
noch een zilveren hecht 
4 silveren lepels de voorschreven kinderen toebehorende 
Een zilweren beker en noch twee silweren lepels, mede de voorgenoemde kinderen toebehorende 
Een kleijne zilveren lepel 
Een koker met silver beslach, en twee silveren kettings 
 
In een roode gebreijden buidel bevonden 
zeven valueerde rijxdalers, een gouden ducaet a vijff Caroli guldens en 22 zilveren knopen, met 1 silveren pijp 
 
Gerede gelden 
In een blasen buidel bevonden f 17-07-00 
noch in een geld zack twee zilveren ducatons f 6-06-00 
 
[0256v] In een bont buideltie aen Engels gelt f 7-02-00 
Een halwe zilveren vergulde Engelsche schellingh 
 
Noch in een roode gebreijden buidel bevonden 
twaelff gele ende twee halwe valueerde rijxdalers 
 
Vastigheden 
Een huis ende schuire cum annexis staende binnen deser stede op de Zoutsloot waeruit wilen Pytter Tjallings versturwen, met de helfte van 't wagenhuijs staende op 't Eijland alhier 
Zes pondematen greijdland, leggende om zuiden deses stadts 
 
Lewendige hawe 
Vijff koejen 
[0257r] Twee peerden met twee wagens ende een aenpart van een verdeckte wagen 
Voorts de gerechticheijt ende het toebehoren van een voermans reedt. 
 
Brieven ende instrumenten 
Een decreet brieff van den Hove van Frieslant in dato den 11 april 1665 ende daerachter staende quitantien van de bovenbenoemde landen, gequoteert met A 
Seekere scheidinge de dato den 24 maij 1664 onder de gesamentlijcke erwen van wijlen Ede Tzjallings gemaeckt, met B gequoteert 
Zeker rewersaelbrieff gedateert den 16 januarii 1662 houdende op Folku Gatzes ter summa van 147 goudguldens ten profijtte van de gesamentlijcke erwen van wijlen Ede Tzjallings gequoteert met C 
[0257v] Het testament van wijlen Ede Tzjallings in dato den 17 januari 1664 gequoteert met D 
 
Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten den 14en maij 1670 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Gosse Joannes Adema 1670 
(get.) D. Wringer 1671