Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 216 folio 61r

Pand: Noorderhaven 104

Inleiding: [0061r] Inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterffhuyse van wijlen Jan de Jaeger in leven stadts toornblaeser binnen deser stede ende Maritie Sierdts in tijden echte luyden ende herbergiers in de Witte Arent van alle soodanige goederen uit- ende inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van de praesiderende burgemeester Edo Reyns Wynia ende Beert Ulbes Wassenaer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer secretaris, ter versoecke van Aebe Pyters als geauthoriseerde curator over Sierd ende Marijke Jans de Jaeger, sampt Cornelis Joosten Heyns burger ende wijnkoper alhier als negotiorum gestor wegens de absenten, met namen Jan de Jaeger de Jonge, trompetter onder de edele ritmeester Van der Does, ende Catharina de Jaeger echte huysvrouw van Staphast corporael onder de compagnie te peerde van de overste Kingma, alle kinderen ende erffgenamen van de overledene dan sich niet wijders daer toe inlatende als des sterffhuys goederen komen uytmaken [0061v] sonder sich wijders inlaten offe van hares daer bij willen leggen, dan allesins doende om den sterffhuyse te redden, breder ende meldens beyde acten van authorisatie hier ter authorisatie boek staende de dato den 14 ende 18 december 1680, in dien qualiteit requiranten, contra Joanna de Jaeger mede kint en erffgenaem als vooren, wedue van wijlen Jonker Cornelis Westreen in leven luitenant van een compagnie te voet, den sterffhuyse soo bij 't leven van de overledenen in haer doodsieckte nae 't overlijden van de selve als andersins gefraequenteert hebbende, requireerde, om alle des sterffhuys goederen getrouwelijk te sullen ende nae haer beste kennisse aen te geven [0062r] sonder iets directe offe indirecte te bewimpelen ofte verswijgen ende soo daer iets mochte door haer ofte met haer kennisse verstopt wesen te selve weder tevoorschijn brengen, waer toe sich mits desen verplicht houdende heeft de eede in forma gedaen, in handen van de praesiderende burgemeester ende commissarien Wynia en Wassenaer waer op dan tot beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 20e december 1680.

Inventaris: 
[0062r] Op 't zael 
een bed met een peul 
drie oorcussens 
drie deeckens 
een paer rode gordijnen ende rabath 
[0062v] een rood bedspreed 
een rood en wit schoorsteenkleed 
twee glasgordijnen met de roeden 
een spreed voor de deur 
twaliff Spaense stoelen 
een swarte tafel 
een groote spiegel 
acht prenten met glasen soo kleyn als groot 
sestien schilderien kleyn als groot 
een mantel 
 
Oost Indisch goet 
vier halve lamptten 
[0063r] drie dubbelde buttelschuttels 
vijff coppen in soorte 
 
twee blicken blaekers 
een messchen hanghkandelaer 
 
Op 't vertreck kamerke 
een bed met een peul 
twee oorcussens 
twee deeckens 
een paer blauwe gordijnen met een rabath 
een blauw spreed 
een blauw glasgordijn 
vijff stoelen 
vijff blauwe stoelcussens 
[0063v] een murmerd tafeltie 
een murkerd kaske 
vijff schilderijties in soorte 
een mantelstock 
een armemmerke 
een spiegel 
 
Oost Indisch goed 
drie halve lampetten 
een dubbelde butterschuttel 
ses butterschuttelties 
ses coppen in soorte 
 
Op 't geel camerke 
een bed met een peul 
[0064r] twee oorcussens 
drie deeckens 
een paer blauwe gordijnen en een rabath 
een blauw bedspreed 
een dito tafelspreed 
een glasgordijntie 
ses stoelcussens 
ses Spaense stoelen 
een spiegel 
een mantelstock 
een swart backie 
vijff schilderijen 
[0064v] twee prenties 
drie dubbelde schuttels 
twee copkes 
een geel geverfde taffel 
 
Op 't groen kamerke 
een bed met een peul 
drie oorcussens 
twee deeckes 
een paer groene gordijnen ende rabath 
een groen en bont schorsteenkleed 
een groen bedspreed 
ses groene Spaense stoelen 
[0065] een eecken tafelte 
een siegel 
een mantelstock 
seven schilderijen een dito in soorte 
een prentie 
vijf Oost Indische buttelschuttels 
twee dito kopkes 
 
Op de trappen 
negen schilderde borden 
een houten backie 
 
[0065v] Op de kelders kamer 
een bed met een peul 
drie oorcussens 
drie deeckens 
een paer blauwe gordijnen met een rabath 
een blauw schorsteenkleed 
een dito bedspreed 
een blauw tafelspreed 
twee bonte gordijnen voor de glasen 
seven blauwe Spaense stoelen 
een hovaelse tafel 
een uittreckend tafel 
[0066r] een schencktafeltie 
een mantelstock 
een spiegel 
dartien schiderijen in soorte 
seven graven prenties 
 
Oost Indisch goedt 
een heele lampet 
twee halve lampetten 
twee achtkantige copten 
vier ronde dito 
 
In de sijdkamer 
een bed en een peul 
[0066v] twee oorcussens 
drie deeckens 
een paer rood gordijnen met rabatten 
een rood en bont schorsteenkleed 
een bont kleed voor de deur 
acht Spaense stoellen 
een achtkantige tafel 
een mantelstock 
een spiegegel 
tien schiderijen in soorte 
vier prenties met grafen 
 
[0067r] Oostindisch 
twee halve lampetten 
twee heele lampetten 
twee groote koppen 
twee glaskes 
een glasen kredens 
 
In de spijskamer 
drie tytacqs borden 
een stoeltie 
een eecken parske ende stoeltie 
een groote bijbel 
een mofkas met een moff 
twe cabassen 
drie tinnen kandelaer 
[0067v] vijff doosen in soorte 
een blauwe schorsteenkleed 
drie keerkorven 
twee witte steenen commen 
ses glasen romers 
een groote fles 
 
In de sijdkeuken 
een bed met een peul 
twee oorcussens 
twee deeckens 
een paer groene gordijnen en een rabath 
een groen kleedtie 
[0068r] een groen schorsteenkleed 
acht stoelen 
een geel geverffde 
een kannebord 
een mantelstock 
een murmerde kas 
eliff schilderien in soorte 
vier prenties 
een spiegel 
 
Oostindisch 
een dubbelde posteleinen butterschuttels 
 
twee Delffse suckerpotten 
[0068v] een Delffse vles 
drie grafen felsen 
twee dito floiten 
vier romers 
een bierglas 
 
In 't voorhuys ende de gangh 
dartien schilderijen 
vijff swarte stoelen 
vier blauwe stoelcussens 
twee posteleijnen klapmutsches 
drie dito koppes 
een almanackien 
[0069r] drie romers 
drie racken 
vier kanborden 
tien schalen twee dito 
twee heele posteleynen lampetten 
een dito dubbelde butterschuttel 
drie witte slechte schutteties 
twee lanteerns 
ses tinnen halff mingelens 
drie tinnen halfkannen 
[0069v] dartien tinnen biermingelens 
vier dito wijnmingelen 
een dito verndeltie 
vier dito halff verndelties 
drie dito stuyvers canties 
een tinnen lampet 
ses dito waterpotten 
 
In de gemeene heert 
een bed met een peul 
twee oorcussens 
twee deeckens, een dito 
vijff stoecussens 
 
[0070-0079 bestaan niet] 
[latere hand: foutief doorgenummerd] 
 
[0080r] een paer bonte gordijnen met een rabath 
een bont schorsteenkleed 
twee bonte en twee witte glaesgordijnties 
dartien stoelen 
een lange tafel ende een banck 
een acht kantigh tafeltie 
een siegel 
een mantelstock 
twee glas rackies 
een blicken keerslaed 
elliff schilderijen 
[0080v] Een mangelbord ende twee mangelstocken 
een lange stoffe 
twee platte wrijvers 
een glaedbord 
 
Oostindisch goed 
tien dubbelde butterschuttels 
vijff koppen 
twee gele lampetten 
noch twee koppen 
 
acht romers 
[0081r] vijff romers 
ses bierglasen 
een Delfse vles 
 
In de spijskamer 
twintigh schuttels soo groot als kleyn 
een tinnen com 
een plaet 
een blicken schutteltie 
twaliff tinnen tafelborden 
drie tinnen kandelaers 
vier tinnen mosterpotten 
een dito pijpkan 
[0081v] twee tinnen sacierkes 
een groote grauwe kanne 
vier dito kleyne 
een strijkijser 
een blicken tromp 
een lanteern 
drie korven 
vier groote flessen 
twee broodkorffkes 
eenige boecken 
 
een bed met een peul 
[0082r] een oorcussen 
twee deeckens 
 
Onder de galderie 
vier gotelingen 
een keetel 
een coperen poth 
een coperen bofferts panne 
twee coperen vispannen 
twee mesken schuympaen 
een blicken braedpanne 
twee slaedts eemmers 
ses schaelen 
[0082v] ses witte schuttels 
drie blauwe commen 
drie blauwe schuttels 
drie vispannen 
eenige potten en comforen 
vier racken 
 
Op de plaets 
drie en twintigh schaelen 
een lieuwricks korff 
twee groote braedspitten 
een kleyne dito 
[0083r] een asschop, een dito 
seven tangen 
twee treefften 
een rooster 
twee sackmessen 
twee ijseren kettinghs 
drie tinnen schutteltels 
vijftien tinnen tafelborden 
twee wateremmers 
luywaegens en besemsstocken 
 
Op de souders 
vier setbancken 
[0083v] een voetbanck 
twee vleeschvatten 
een waschtobbe, een dito 
een kleyn dito 
een houten mans stoel 
twee veugels koukes [=kooitjes] 
vier schraegen 
een eecken kassie 
eenigh rommelrij 
vier houten stoelen 
twee swarte stoelen 
[0084r] een groote kiste 
twee schilderijen 
twee bulsacken 
een bed met een peul 
twee kussens 
twee deeckens 
een paer bonte gordijnen met een rabath 
een swart beslaegen coffer 
eenigh turff ende hout 
een coperen vuyrbecken 
twee coperen schuymspanen in de gotelingen 
een coperen vijseltie en stamper 
[0084v] ses mesken kandelaers 
vier mesken blaekes 
drie snuyters 
drie blicken kransen 
een blicken hanghblaeker 
een blicken salm braeder 
een ijseren ellen 
een blicken snuyter backen 
een slaepbanck daer in: 
een bed met een peul 
twee oorcussens 
twee deeckens 
 
[0085r] In die Hollanse kas staende in de gemeene heert nae ontzegelinge bevonden: 
vier vrouwen hemdem 
 
silver 
tien silveren lepels 
een groote silveren cop 
een kleyne dito 
 
In de cas staende int voorhuys nae ontzegelinge bevonden: 
vier cannen met silveren lidden 
een mosterpoth met silver beslagh 
een silveren schaeltie 
een testament met silveren beslagh 
[0085v] [latere hand: bld 86 en 87 best. niet] 
een silveren trompet met een silveren mondstuckt 
een silveren kettingnie met een peerdtie 
een vergulden oorijser met gouden stiffies 
twee paer gouden koopkes 
een gouden ringh met seven diamenten 
en dito met en diamant 
twee pendanten met seven stenen 
 
Linnen 
dartigh laekens 
ses en dartigh slopen 
seven mans hemden 
[0088r] noch twee laeckens 
tien slopen 
een en twintigh tafellaekens 
een hondert seven en twintigh servetten 
tien dassies 
vijff beffen 
ses witte schorteldoecken 
acht nachthalsdoecken 
twaliff krop lapkes 
achtien tipkes 
een en twintigh ondersten 
[0088v] twaliff paer moukes 
ses neusdoecken 
een en twintigh Duytse mutsen 
vijff plasmutskes 
noch twee tipkes 
 
Wollen 
een pack swart grofgreynen mans kleren 
een pack coleurd laekens dito 
een swart laekens mantel 
een coleurd greynen dito 
een swart batten vrouwen manteltie 
twee sijden dito 
[0089r] een grauw sarjes manteltie 
een sijden toertsen rock met blauff 
een coleurd greynen rock met blau voer 
twee swarte schorten 
een rood schaerlaekens rock 
een rood rassen rock 
een blauw rassen dito 
een sijden schorteldoeck 
een sijden cap 
een paer swarte mans hoosen 
een pack onderkleeren met silveren knopen 
[0089v] noch twee packen oude kleeren 
noch eenige paeren oude hoosen 
 
een paer nieuwe schoenen 
een hoedt 
noch twee silveren mosterlepelties 
 
[0090r] Brieven ende instrumenten 
een obligatie de dato den 14e may 1679 tot laste van de notarius Joannis Nijholt, gequoteert met no 1, tot capitael f 143-01-00 
een obligatie de dato den 9e januari 1679 tot last van de gemeensman Claes Faber, gequoteert met no 2, capitael f 180-00-00 
een ordonnantie den 19e aprillis 1677 tot laste van den heeren Raeden ter Admiraliteit in Frieslandt, gequoteert met no 3, tot vier hondert acht en dartigh Caroliguldens negen stuivers f 438-09-00 
[0090v] een obligatie de dato den 8e januari 1678 tot laste van wijlen jonker IJge van Galema, gequoteert met no 4, tot seven en veertigh Caroliguldens tien stuivers f 49-10-00 
een handschrift tot laste van Willem Andries de Wit tot ses Caroliguldens sestien stuivers acht penningen de dato 25e july 1680, gequoteert met no 5 f 6-16-08 
een handschrif tot laste van Otto Scharssert tot Uitrecht de dato den 22e aepril 1673, gequoteert met no 6, tot f 16-00-00 
een obligatie tot laste van jonker Douwe van Walta berustende onder fiscael Broerma een dito tot laste van Jan Feykes van der Ley camerbode onder de notaris Nijholt berustende 
 
[0091r] Vastigheyt 
een coopbrieff de dato 28 april 1644 van de huysinge cum annexis de Witte Arent genaempt waer uit de overledenen versturven sijn ende bij de coopman Cornelis Heyns na sich genomen 
 
[0091v] Profijtelyke uitstaende boeckschulden als volght soo wis als onwis 
 
in 't kladboeck met a: 
1664 den 23 february is schout Annes te quade gebleven aen eeten wijn ende bier verteert f 2-09-00 
1664 den 8e juny heeft Jan Orsels aen wijn ende bier verteert f 1-04-00 
den 12e dito heeft Jan Orsels bij hem hebbende dr Hellinga verteert f 1-10-00 
1679 den 17e february verteert op de rechtdag door de beyde bijsitters Grettinga ende Andries Jansen doen sij met de Grietman Walta niet conden accordeeren aen wijn bier ende eeten f 6-10-00 
den 3e marty op de ordinaris rechtdagh door de beyde bijsitters ende de executeur aen eeten wijn ende bier f 5-14-00 
[0092r] den 17e op de ordinaris rechtdag door de beyde bijsitters clercq ende executeur verteert aen eeten bier ende wijn f 7-04-00 
den 13e dito op de ordinaris rechtdag door de beyde bijsitters aen eeten bier ende wijn verteert f 5-00-00 
1664 den 19e maert is Oliera te quade gebleven aen bier ende wijn f 1-10-00 
den 10e april is Oliera te quade gebleven zen wijn ende bier f 1-12-00 
den 20e dito is Oliera te quade gebleven aen wijn ende bier f 1-06-00 
[0092v] den 12e dito heeft Oliera te quaede gebleven aen wijn ende bier f 0-12-00 
den 12 dito heeft Oliera aen gelt geleent f 0-12-00 
1664 den 2 november heeft Jan Palses aen wijn ende bier taback verteert f 1-00-00 
1665 den 10e may geeft Jan Heemstra verteert f 0-12-00 
1664 den 23e marty heeft Harmanicus Menslager aen eeten wijn ende bier ende voor slapen verteert f 4-00-00 
den 24 dito heeft de selve Menslager verteert f 1-16-00 
[0093r] 1665 den 8e augusty heeft de dochter Vis aen wijn ende bier verteert f 1-07-00 
1665 den 24e may hebben de brouvers van Harlingen aen wijn ende bier verteert f 2-11-00 
den 1e juny hebben de brouvers als boven verteert f 2-06-00 
1673 den 30e october Abbe Lucas bij hem hebbende de heer Heslinga ende Joannis Nijholt aen wijn en bier verteert f 1-04-00 
1672 den 26e marty heeft Hendrik Mouts met de heer Heslinga verteert f 2-00-00 
1669 14e september heeft Hette Obbes met sijn swager verteert int geheel f 1-16-00 
[0093v] 1670 den 18e january is Hendrick Belida int gelach van de secretaris Sets Knijff Wijngaerden en Jan Feykens ten achteren voor sijn quota gebleven f 4-00-00 
den 22e july is Hendrick Belida int gelach van de selve persoonen ten achteren gebleven f 1-12-00 
1672 den 2e augusty heeft de burgemeester Hillebrants bij hem hebbende de burgemeesteren Voorde ende Kijff ende de secretaris Wringer op de welkomst van mijnheer Hillebrants aen wijn ende bier verteert f 3-18-00 
1670 den 2e november heeft Joannis de clercq van de de secretaris Idsinga met Heyn de boode aen wijn en bier verteert f 2-03-00 
den 7e december heeft Hein de bode alleen verteert f 1-00-00 
[0094r] den 8e january heeft Joannis de clercq bij hem hebbende de executeur verteert aen wijn ende bier f 1-02-00 
den 10e augusty heeft Joannis de cleercq door de meyd laten halen mingelen wijn f 0-10-00 
1671 den 1e september heeft Jan Symens laekenkoper aen wijn ende bier verteert f 1-04-00 
den 8e october heeft de vroedtsman Jan Symans bij hebbende sijn cosijn van Belcum aen wijn ende bier verteert f 4-10-00 
1671 den 6e september heeft de heer Jongstal bij hebbende jonker Alberda aen eten bier ende wijn 't welke Jongstal heeft aengenomen te betalen f 3-18-00 
[0094v] 1672 den 25e mey heeft Pyter Roorda met Claes Faber aen wijn ende bier verteert f 1-04-00 
1673 den 2e january heeft Pyter Roorda met Jan Doedes verteert f 0-18-00 
1671 den 29e october heeft de Vroedtsman Symen Jorne aen rinse wijn ende taback verteert f 2-10-00 
1663 den 19e augusty de heer Wijngaerden met Jan Hesses boeckedrucker aen wijn ende bier verteert f 1-00-04 
1672 den 7e september heeft Hendrick Mouts ende sijn vrouw bij haer hebbende Dirck Wetsens aen rinse wijn ende Bredaels bier verteert f 2-10-00 
[0095r] den 10e january 1684 tot den 9e october heeft Hendrick Mouts met sijn notaris Nijholt aen wijn en bier verteert f 6-00-00 
 
In groot schuldboeck met A: 
Van den 27 july 1674 tot den 23 january 1675 in verscheyden posten heeft Amema aen wijn ende bier verteert f 18-03-00 
1671den 26e december heeft de secretaris Idsinga bij hem hebbende de secretaris Meijlsma ende Jacob Claesen op het wachten nae Frans Joannis wegens de plaets tot Pietersbierum aen wijn ende bier verteert f 2-10-00 
noch heeft de secretaris Meijlsma ende Jacob Claesen aen wijn ende bier verteert f 0-10-00 
[0095v] 1673 den 8e october heeft de deurwaerder Alons bij hem hebbende Jan Loon ende Moses de joode aen wijn ende bier verteert te welke Alons aengenomen heeft te betalen f 3-02-00 
1672 den 29e july heeft dr. Fonteyn aen wijn ende bier verteert f 1-18-00 
den 6e september heeft dr. Fontyen aen wijn ende bier verteert f 1-16-00 
den 11 october heeft dr. Fonteyn aen wijn en bier verteert f 0-10-00 
1673 van den 19e november tot den 2e dito heeft heer Van Dilsen aen eeten wijn ende bier sampt slapen verteert f 29-16-00 
[0096r] 1672 den 24 augusty tot den 19e dito op diverse tijden heeft de heer Bontekoe aen wijn bier ende tabac verteert f 20-02-00 
1675 den 20e january heeft Meijke Sierdts ende van der Holt neffens het gerechte van Baradeel aen eeten wijn ende bier verteert f 8-05-00 
1671 den 4e may heeft de secretaris Wrynger aen wijn ende bier verteert f 4-04-00 
den 7 dito heeft de secretaris Wringer aen wijn en bier verteert f 4-10-00 
den 4e july heeft de secretaris Wringer in het gelach van Wytse Stevens neffens de ritmeester IJminegaes twee trompetters voor sijn quota verteert f 4-06-00 
[0096v] 1664 den 29e maert heeft den notaris Stoffel aen wijn en brandewijn verteert f 2-03-00 
1671 den 30e july heeft de notaris Stoffel aen wijn en brandewijn verteert f 1-08-00 
1672 den 26 juny heeft de notaris Stoffel aen wijn en brandewijn verteert verteert f 2-05-00 
1674 den 11e maert heeft de notaris Stoffel aen wijn ende brandewijn verteert f 3-07-00 
 
In 't kladboeck met B: 
1671 den 2e marty heeft Focke Siprianus aen wijn en bier verteert f 4-10-00 
[0097r] den 8 augusty heeft Focke Sipranus aen rinse en Franse wijn sampt aen bier en tabak verteert f 10-12-00 
1672 den 25e september heeft Siprianus aen eeten wijn en bier verteert f 8-10-00 
van den 26e tot den 7e dito heeft Siprianus aen eeten wijn en bier verteert f 9-14-00 
1674 heeft de kneght van de coopman Siprianus aen eeten wijn en bier verteert f 4-00-00 
1676 den 16 april heeft Siprianus aen eeten wijn en bier verteert f 15-13-00 
van den 20e february 1677 tot den 19e july 1678 hebben de heer Belida en de notaris Nijholt op diverse comparitien raekende de kerckvoogden van Sexbierum aen eeten wijn ende bier verteert f 26-15-00 
[0097v] 1677 van den 24e maert tot den 11e october heeft comsaris op diverse posten aen wijn ende bier verteert f 7-01-00 
1678 van den 11 january tot 25e may heeft de selve als voren verteert f 10-07-00 
den 20e 21e maert heeft de selve verteert aen wijn f 0-16-00 
1648 den 17 april heeft Pytter Wybes met Jan Gerbens ende Ynte Wynsens als curatoren over Tymen Jansens kinders kinderen verteert aen eeten wijn ende bier 't welck Pyter Wybes aengenomen heeft te betalen f 5-10-00 
den 31 dito heeft Pyter Wybes met sijn notaris Walsweer aen eeten wijn ende bier verteert f 4-00-00 
[0098r] 1648 den 14e may heeft Pyter Wybes met de heer Rudophi ende de notaris Walsweer aen wijn bier en droge schol verteert 't welcke Pyter Wybes aengenomen te betalen f 3-04-00 
den 1e augusti heeft Pyter Wybes met sijn notaris Walsweer in 't bijwesen van de heer Sipma op 't vertreckamertie met Jan Hannis ende Sicke Reyns sampt Adophus Sopingius aen eeten wijn en bier verteert te welke Pyter Wybes heeft aengenomen te betalen f 12-02-00 
den 1e november heeft de Kangh aen eten wijn en bier verteert f 2-14-00 
den 31e october heeft de heer Nordingh in 't bij wesen van Eeltie Reyns cum socio aen wijn en bier verteert f 4-12-00 
den 30e april heeft de selve aen alsen wijn verteert f 0-15-00 
[0098v] van den 19e maert 1678 tot den 26 july 1680 hebben de burgemeester Jellema ende de coopman Reyns als gecommitteerde van inneboedel aen wijn en bier verteert f 18-17-00 
1671 den 16e october heeft de luitenant Hania en sijn kneght aen eeten wijn en bier verteert f 2-02-00 
1671 den 9e augusti heeft Hessel pachter van Bolswert aen wijn en bier verteert f 4-08-00 
1675 den 28e november heeft de quetiermeester Andries van Teunes aen eeten wijn ende bier verteert f 9-00-00 
1677 den 24e november heeft de capital Livius Scheltinga in 't bij wesen van de capiteyn Nijsten voor sijn quota aen eeten wijn ende bier met met sijn kneght verteert f 12-12-00 
[0099r] den 23e september heeft de student Molsma aen wijn ende bier verteert f 1-16-00 
van den 8e november 1677 tot 2e juny 1678 heeft jonker Adelen aen wijn en bier verteert f 10-02-00 
1677 den 12e november heeft de meijer van de secretaris Wringer aen wijn en bier verteert f 1-05-00 
van den 12e marty 1677 tot den 8e dito heeft de notaris Benting aen eeten wijn ende bier verteert f 14-07-00 
den 27e april 1679 heeft de notaris Bentingh bij hem hebbende Heyn Obbes ende de notaris Walsweer aen eeten wijn ende bier verteert f 14-05-00 
den 16e april 1677 heeft Sijke Ages aen wijn en bier verteert f 3-10-00 
[0099v] 1677 den 23e september heeft Jan Kleest aen wijn en bier verteert f 1-12-00 
van den 15e july 1677 tot den 6e february en den 13e july heeft Adolphus Sopinguis aen eeten wijn en bier verteert f 6-14-00 
1678 den 24e april hebben de burgemeester Goslinga de bisitter Grettinga ende de secretaris Idsinga sampt verscheydene huysluyden ende vrouwen raekende Jacob Jansens rekeninge aen wijn ende bier verteert f 2-05-00 
den 30e october heeft Hans Hendrix met Joannis Nijholt aen bier verteert f 0-18-00 
1679 den 14e april heeft de burgemeester Goslinghs en Nijholt op den comparitie van Eeltie Annes tot Pytersbierum verteert f 4-06-00 
[0100r] den 25e september hebben de Goslinghs en Nijholt op den selve comparitie aen wijn en bier etc. verteert f 2-05-00 
1679 den 27e november hebben de bugemeesters Goslinghs en [doorgehaald Nijholt] dr. Belida op een comparytie aen wijn en bier verteert f 2-00-00 
1680 den 12e july heeft Hendrick Vormholt bij hem hebbende de meester Barent en Fedde Lous aen eeten wijn ende bier verteert f 3-00-00 
 
In kleyn boeckie met letter C: 
van den 14e april 1675 tot 23e july heeft Claes Baarda aen eeten wijn en bier verteert f 8-08-00 
van den 30e september 1674 tot 25e maert heeft Stoffel Rex aen wijn en bier verteert f 2-12-00 
 
[0100v] in 't boecke met B: 
1676 den 19e april hebben de bijsitter Grettinga en Nijholt aen wijn en bier verteert drie gulden drie stuivers waer aff Nijholt heeft de helfte betaelt dus f 1-11-08 
den 11e january heeft heeft de bijsitter Grettinga verteert f 0-08-00 
1675 den 18e september heeft Jochum Briuwer tot Franequer aen eeten wijn ende bier [doorgehaald: betaelt] verteert f 7-04-00 
1675 den 12e december hebben Pyter Roorda Joannis Nijholt en Heyn Fransen aen wijn en bier verteert f 6-06-01 
 
[0101r] in boeck met E: 
van den 10e augustus 1675 tot den 7e october heeft Jacobus Adema notaris tot Arum aen wijn en bier verteert f 9-13-00 
hier op betaelt f 5-04-00 
---------- 
rest f 4-09-00 
1671 den 11e maert heeft Claes Visscher Nijholt en Walsweer nae het wachten van de burgemeester Caesarius aen wijn en bier verteert f 3-05-00 
1675 den 12e april heeft Minne Kuyper aen wijn en bier verteert f 9-19-00 
noch geleent een ducaton f 3-03-00 
1675 den 26e april heeft Jan Doedens bij hem hebbende burgemeester Caesarius en Walsweer aen wijn en bier verteert f 1-10-00 
den 26e october 1674 tot den 21 maert 1675 heeft de conveymeester Cantor op diverse tijden verteert aen wijn en bier f 13-07-00 
[0101v] 1674 den 2e december heeft vadrick Ruyd Ulbes met sij bij hebbende aen wijn en bier verteert f 3-07-00 
1674 den 10e juny hebben Eelcke pachter en Rinse Kingma aen wijn en bier verteert f 5-08-00 
1674 den 19e augusty heeft de coopman Moyman Indbenleth? aen wijn en bier verteert f 3-10-00 
1676 den 28e februari heeft de coopman Moyman aen wijn en taback verteert f 2-02-00 
de 28e november heeft Doede Bauckes bij hebbende de notaris Nijholt en noch verscheidene personen aen wijn en bier verteert 't welck Doede Bauckes hadde aengenomen te betalen f 9-14-00 
[0102r] 1675 den 22e july op de comparitie van Antie Wybes de huysvrouw van Hendrick Jaspers is ten overstaen van Sake Romkes en Nijholt verteert f 2-18-00 
den 26e dito op de selve comparitie f 2-14-00 
den 7 en 14 july 1675 heeft Gabe Jarighs tot Mindertscha op de comparitie tusschen hem ende sijn huysvrouw Claeske Tiallings ten overstaen van het edele gerechte van Barradeel aen wijn en bier verteert f 8-16-00 
 
in boeck met F: 
den 4e july 1678 en den 23e dito heeft de notaris Nijholt door ordre van Staringa over het informatie nemen tegens Aeltie Heyns op diverse tijden aen wijn en bier verteert f 9-15-00 
 
[0102v] in boeck met G: 
van den 14e maert tot den 18e april 1680 heeft Rinnert Eelkes door diverse posten aen wijn en bier verteert f 10-03-00 
 
in 't boeck 
den 28e december heeft de heer Veugen ende de notaris Nijholt met het Gerechte van Barradeel aen wijn en bier verteert f 18-14-00 
den 4 february 1677 den 1e februari 1678 en den 17e november heeft de burgemeester Goslinghs door diverse posten aen wijn en bier verteert f 8-03-00 
den 18e maert 1679 tot den 16e september heeft de burgemeester Goslinghs door diverse posten aen wijn en bier verteert f 18-10-00 
den 24 en 25e maert heeft mosr. van Alst in het bij wesen van de luitenant Beckius voor sijn quota aen wijn en bier verteert f 10-10-00 
[0103r] van den 27e april 1680 tot den 18e october heeft de conrector Nauta door diverse posten aen wijn en bier verteert volgens sijn handteeckeninge offe handschrift f 41-09-00 
van den 30e july 1617 tot den 15 augusty heeft Jacob Seerps met de notaris Dockinga en Nijholt verteert f 17-14-00 
1673 den 9e october heeft Joost Clasen met de notaris Walsweer aen wijn en bier verteert volgens handschrift te boeck staende f 8-16-00 
den 4e february 1680 hebben chirurchijns Baltus Gerryt Tarquiny van der Ley ende Sopingius verteert f 5-00-00 
waer op betaelt is f 2-14-00 
---------- 
rest f 2-06-00 
[0103v] van den 14e november 1679 tot den 18e dito is op diverse tijden verteert geworden door Joost Ulrix en Lourens Pijtes met hun notaris Nijholt f 15-06-00 
 
[104r] schadelijke staet offe schulden tot laste van den sterfhuyse 
Hendrick Vormholt competeert volgens reversael 
de cooplieden Cornelis en IJsbrant Joosten Heyns competeren volgens obligatie 
de erven van de coopman Sicco Lubberti competeren volgens obligatie als rest f 68-18-00 
Douwe Lantingh competeert voor geleverde bieren f 9-05-00 
Jacob Alberts schoenmaeker op de Worttelhaven competeert volgens reeckenboeck f 21-17-00 
[0104v] de zementmaker op de Laenen wegens geleverde kalck f 11-02-00 
de burgemeester Tieerde Bouwens qq competeert wegens impost f 66-08-00 
de selve kompeteert volgens rekenboeck f 31-08-00 
de br. Roorda wedue competeert volgens collecktboeck f 3-12-00 
Frans Slachter comp[et]eert volgens rekenboeck f 14-00-08 
Pyter Vries competeert wegens doodschult f 16-00-00 
[0105r] in Dirxen Roorda competeert f 6-17-08 
Mayke Dirx competeert wegens geleverde taback ende pijpen f 4-19-08 
Dirck Zierx competeert f 8-13-00 
Joost Ales competeert wegens geleverde bieren f 4-10-00 
de notaris Annius Fenema als laste ende pocuratie hebbende van juffrouw Lubbrichtina Timmermans weduw wijlen Tobias Meijers, des selfs erven, ende haer soo Joan Schutstal, wonachtich tot Amsterdam competeert volgens acte obligatoir f 214-16-00 
noch een ancker rinse wijn 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als boven 
In kennisse van ons commissarien ende secretaris 
 
(get.) B.U. Wassenaer 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
46) 10/12 1683 
not. publ.