Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 76r

Pand: Grote Kerkstraat 28

Inleiding: [0076r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten overstaen van de heeren burgemeesteren Pytter Wybrants Nauta en dr. Wilhelmus Hillebrants, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Tiamcke Pouwels laest weduwe van wijlen Ruyrdt Everts Hogenhuys, in leven mede gerechtsbode alhier, doch nu tegenwoordich echte huysvrouwe van Wouter Gerrits, beholden hebbende een voorkint, genaemt Sijke Ruyrts bij gedachte wijlen Ruyrt Hogenhuys in echte getogen, en dat van alle sodanige goederen actien ende credyten als aldaer ten huyse bevonden ende bij meergedachte Ruyrt Hogenhuys metterdoodt ontruymt ende nagelaten, omme vervolgens hier uyt tusschen haer Tiamke ende 't gemelte haer voorkint scheydinge ende deylinge van goederen te maecken, ten versoecke van d'coopman Willem Henrix Vosma, als geauthoriseerde curator ad hunc actum divisionis, over 't meergeseyde kint, ende op't aengeven van vaeckgeseyde Tiamke Pouwels, de welcke oock dan alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven den behoorlycken eede in forma heeft gepraesteert in handen van welgedachte heer mede commissaris Pytter Wybrants Nauta, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in naevolgende manieren. Actum den 19e september 1676.

Inventaris: 
[0076v] In 't voorhuys 
twee schilderijen 
drie prenten ende met glas 
noch een kleyn [doorgehaald: tie] schilderijtie 
drie Oostindische klapmutzen waer onder een vracke, een kanne met een silveren lidt 
twee Oostindische kopkes 
twee dito klapmutskes 
ses groene stoelkussens 
twee stoelen 
twee swarte stoelen 
een groene vrouwen stoel 
een Hollantsch cas geschildert 
een mantelstock 
een lanteern 
 
[0077r] In de binnen camer 
een bedt met een peul 
twee oorcussens 
twee groene bedtspreden 
twee paer groene gordijnen met rabatten 
een groen schoorstenkleedt 
vijff schilderijen 
een groote spiegel 
vier Oostindische pannen 
drie dito copkes 
drie dito fruchtschaelties 
drie dito grote coppen op de cas 
een eecken cantoor 
[0077v] een mesken candelaer 
vier swarte stoelen 
 
Een swarte Hollandtsche cas daerin: 
 
Linnen 
darthien laeckens 
twaleff slopen 
vier peuldoecken 
acht servetten 
twe tafellaeckens 
vier mans neusdoecken 
 
Silver 
negen silveren lepels waeronder een stukken 
een silver kop 
twee kroesen soo groot als kleyn 
[0078r] een brandewijns kroeske 
 
In de keucken 
een bedt met een peul 
vier oorcussens 
drie deeckens 
twee paer blauwe gordijnen met de rabatten 
een blauw schoorsteenkleedt 
vier schilderijen 
een Oostindisch fruchtschaeltie 
vijff witte schaelen 
ses stoelcussens 
vijff stoelen 
vier romers 
een tinnen schuttel 
 
[0078v] eenich schuttelgoedt in de spijscamer 
een achtcantige tafel 
een kindere kackstoel 
een blicken keerslaedt met een swevelstoxlaedt 
een scherm 
twee treeften en een tange 
twee waschtobben 
een mesken gotelingh 
 
[0079r] Brieven en instrumenten 
Een obligatie de dato den 17e may 1666 et registrata den 21e october 1673 in 't 28e hypotheecq[boeck] der stede Harlingen, ten laste van Jan Jurriens cum uxore, ter summa van een hondert caroliguldens f 100-00-00 
gequoteert met 1. 
 
Een reversael de dato den 8e februari 1653 tot laste van Jurrien Claessen, cum uxore, ende daerop staende cessie de dato den 3e may 1655 bij Harmen Jansen aen wijlen Evert Ruyrts gepasseert, van seecker camer cum annexis staend alhier in de Patercelie straet, waer op noch te reste is een hondert twee en twintich caroliguldens, tien stuyvers, gequoteert met no. 2. 
 
Een obligatie de dato den 22e may 1671 tot laste van Jan Saeckes bleecker, ter summa van driehondert caroliguldens capitael gequoteert met 3. 
 
Een obligatie de dato den 16e september 1671 tot laste van de burgemeester Jorna, cum uxore, ter summa van drie hondert caroliguldens, capitael et registrata in 't 28e hyptheecq boeck alhier, gequoteert met no. 4. 
 
[0070v] Een obligatie tot laste van wijlen Henrick Henricks cum uxore, de dato den 30e april 1662 ter somma van vijff hondert en vijftich caroliguldens capitael et registrata in 't 29e hypotheecq boeck alhier, gequoteert met 5. 
 
Een coopbrieff van seeckere huysinge waer uyt de overledene is versturven, staende in de Kerckstraat alhier [d.i. Grote Kerkstraat 28], de dato den 20e maytij 1673, gequoteert met no. 6. 
 
Seeckere huysinge cum annexis staende binnen deser stede ontrent de Franequerpoort, hebbende Taevis Bakkers bewoonde huysinge ten westen, waer van de coopbrieff is te soecken. 
 
Noch eenige brieven van geen importantie. 
 
[0080r] Warderinge van eenige vorenstaende, geinventariseerde goederen Tiamke Pouwels toegewardeert, ten overstaen van de burgemeester Pijtter Wijbrants Nauta, als commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer, secretaris, zijnde de warderinge gedaen door His Romkes ende Dieucke Clases, twee gesworen uytdraaghsters. Actum den 28e september 1676 als volght 
 
een bedt met een peul f 11-00-00 
twee oorcussens f 10-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een groene ongevoerde deeken f 3-10-00 
een dito f 1-16-00 
een witte Spaensche deecken f 4-00-00 
twee groene stoelcussens f 5-10-00 
twee blauwe dito f 2-10-00 
twee paer gordijnen ende de rabatthen met de roeden f 12-00-00 
---------- 
f 58-06-00 
 
[0080v] twee bedspreden f 4-00-00 
een schoorsteenkleedt f 3-10-00 
 
Linnen 
twee laeckens f 5-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 2-15-00 
vier slopen f 4-10-00 
vier dito f 7-10-00 
twee peuldoecken f 4-00-00 
twee schilderijen f 9-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
 
Oostindisch goedt 
een halve lamp f 3-00-00 
twee dubbelde butterschuttels f 8-00-00 
twe koppen f 7-00-00 
twee klapmutsches f 2-10-00 
---------- 
f 77-15-00 
 
[0081r] twee kopkes f 3-10-00 
twee kleyne klapmutsches f 1-08-00 
een groote klapmuts f 2-10-00 
drie fruchtschaelties f 2-05-00 
vier stoelen f 4-10-00 
twe dito f 2-10-00 
een mesken candelaer f 3-00-00 
een Hollants kaske f 7-00-00 
een plattie en een stoel met een mantelstock f 4-05-00 
een Hollandsche kas f 40-00-00 
noch twee schilderijen f 7-00-00 
twee dito f 3-00-00 
een Oostindisch fruchtschaeltie f 1-15-00 
twee paer blauwe gordijnen, met de rabatten ende de roeden f 6-10-00 
---------- 
f 89-03-00 
 
[0081v] een blauw en een bondt schoorsteenkleedt f 1-05-00 
een kinder kackstoel f 1-15-00 
vier witte schalen en glasen f 1-08-00 
een keers ende een swavelstock met de scherm f 0-15-00 
vier stoelcussens f 1-15-00 
vijff stoelen f 1-05-00 
een achtcantige tafel f 3-00-00 
eenich schuttelgoedt f 3-15-00 
een tinne schuttel, kroeske en lepeltie f 0-12-00 
twee treeften en een tange f 0-12-00 
een gotelingh f 2-15-00 
waschtobben en wateremmers etc. f 4-00-00 
houtstoffers, wrijvers en kleerbesem f 1-00-00 
een corfke f 0-10-00 
---------- 
f 24-07-00 
 
[0082r] recapitulatio laterum f 
f 24-07-00 
f 89-03-00 
f 77-15-00 
f 58-06-00 
---------- 
f 249-11-00 
 
noch een silveren kop wegende vijftien loodt ijder loodt 28 stuyvers is f 21-00-00 
---------- 
f 270-11-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert, gewardeert ende geslooten, in datis als voren. 
In kennisse van ons commissarien en secretaris. 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
(get.) Piter Wijbrants 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
40) 8/17 1677 
not. publ.[0076v] In 't voorhuys 
twee schilderijen 
drie prenten ende met glas 
noch een kleyn [doorgehaald: tie] schilderijtie 
drie Oostindische klapmutzen waer onder een vracke, een kanne met een silveren lidt 
twee Oostindische kopkes 
twee dito klapmutskes 
ses groene stoelkussens 
twee stoelen 
twee swarte stoelen 
een groene vrouwen stoel 
een Hollantsch cas geschildert 
een mantelstock 
een lanteern 
 
[0077r] In de binnen camer 
een bedt met een peul 
twee oorcussens 
twee groene bedtspreden 
twee paer groene gordijnen met rabatten 
een groen schoorstenkleedt 
vijff schilderijen 
een groote spiegel 
vier Oostindische pannen 
drie dito copkes 
drie dito fruchtschaelties 
drie dito grote coppen op de cas 
een eecken cantoor 
[0077v] een mesken candelaer 
vier swarte stoelen 
 
Een swarte Hollandtsche cas daerin: 
 
Linnen 
darthien laeckens 
twaleff slopen 
vier peuldoecken 
acht servetten 
twe tafellaeckens 
vier mans neusdoecken 
 
Silver 
negen silveren lepels waeronder een stukken 
een silver kop 
twee kroesen soo groot als kleyn 
[0078r] een brandewijns kroeske 
 
In de keucken 
een bedt met een peul 
vier oorcussens 
drie deeckens 
twee paer blauwe gordijnen met de rabatten 
een blauw schoorsteenkleedt 
vier schilderijen 
een Oostindisch fruchtschaeltie 
vijff witte schaelen 
ses stoelcussens 
vijff stoelen 
vier romers 
een tinnen schuttel 
 
[0078v] eenich schuttelgoedt in de spijscamer 
een achtcantige tafel 
een kindere kackstoel 
een blicken keerslaedt met een swevelstoxlaedt 
een scherm 
twee treeften en een tange 
twee waschtobben 
een mesken gotelingh 
 
[0079r] Brieven en instrumenten 
Een obligatie de dato den 17e may 1666 et registrata den 21e october 1673 in 't 28e hypotheecq[boeck] der stede Harlingen, ten laste van Jan Jurriens cum uxore, ter summa van een hondert caroliguldens f 100-00-00 
gequoteert met 1. 
 
Een reversael de dato den 8e februari 1653 tot laste van Jurrien Claessen, cum uxore, ende daerop staende cessie de dato den 3e may 1655 bij Harmen Jansen aen wijlen Evert Ruyrts gepasseert, van seecker camer cum annexis staend alhier in de Patercelie straet, waer op noch te reste is een hondert twee en twintich caroliguldens, tien stuyvers, gequoteert met no. 2. 
 
Een obligatie de dato den 22e may 1671 tot laste van Jan Saeckes bleecker, ter summa van driehondert caroliguldens capitael gequoteert met 3. 
 
Een obligatie de dato den 16e september 1671 tot laste van de burgemeester Jorna, cum uxore, ter summa van drie hondert caroliguldens, capitael et registrata in 't 28e hyptheecq boeck alhier, gequoteert met no. 4. 
 
[0070v] Een obligatie tot laste van wijlen Henrick Henricks cum uxore, de dato den 30e april 1662 ter somma van vijff hondert en vijftich caroliguldens capitael et registrata in 't 29e hypotheecq boeck alhier, gequoteert met 5. 
 
Een coopbrieff van seeckere huysinge waer uyt de overledene is versturven, staende in de Kerckstraat alhier [d.i. Grote Kerkstraat 28], de dato den 20e maytij 1673, gequoteert met no. 6. 
 
Seeckere huysinge cum annexis staende binnen deser stede ontrent de Franequerpoort, hebbende Taevis Bakkers bewoonde huysinge ten westen, waer van de coopbrieff is te soecken. 
 
Noch eenige brieven van geen importantie. 
 
[0080r] Warderinge van eenige vorenstaende, geinventariseerde goederen Tiamke Pouwels toegewardeert, ten overstaen van de burgemeester Pijtter Wijbrants Nauta, als commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer, secretaris, zijnde de warderinge gedaen door His Romkes ende Dieucke Clases, twee gesworen uytdraaghsters. Actum den 28e september 1676 als volght 
 
een bedt met een peul f 11-00-00 
twee oorcussens f 10-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-00-00 
een groene ongevoerde deeken f 3-10-00 
een dito f 1-16-00 
een witte Spaensche deecken f 4-00-00 
twee groene stoelcussens f 5-10-00 
twee blauwe dito f 2-10-00 
twee paer gordijnen ende de rabatthen met de roeden f 12-00-00 
---------- 
f 58-06-00 
 
[0080v] twee bedspreden f 4-00-00 
een schoorsteenkleedt f 3-10-00 
 
Linnen 
twee laeckens f 5-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 2-15-00 
vier slopen f 4-10-00 
vier dito f 7-10-00 
twee peuldoecken f 4-00-00 
twee schilderijen f 9-00-00 
een spiegel f 8-00-00 
 
Oostindisch goedt 
een halve lamp f 3-00-00 
twee dubbelde butterschuttels f 8-00-00 
twe koppen f 7-00-00 
twee klapmutsches f 2-10-00 
---------- 
f 77-15-00 
 
[0081r] twee kopkes f 3-10-00 
twee kleyne klapmutsches f 1-08-00 
een groote klapmuts f 2-10-00 
drie fruchtschaelties f 2-05-00 
vier stoelen f 4-10-00 
twe dito f 2-10-00 
een mesken candelaer f 3-00-00 
een Hollants kaske f 7-00-00 
een plattie en een stoel met een mantelstock f 4-05-00 
een Hollandsche kas f 40-00-00 
noch twee schilderijen f 7-00-00 
twee dito f 3-00-00 
een Oostindisch fruchtschaeltie f 1-15-00 
twee paer blauwe gordijnen, met de rabatten ende de roeden f 6-10-00 
---------- 
f 89-03-00 
 
[0081v] een blauw en een bondt schoorsteenkleedt f 1-05-00 
een kinder kackstoel f 1-15-00 
vier witte schalen en glasen f 1-08-00 
een keers ende een swavelstock met de scherm f 0-15-00 
vier stoelcussens f 1-15-00 
vijff stoelen f 1-05-00 
een achtcantige tafel f 3-00-00 
eenich schuttelgoedt f 3-15-00 
een tinne schuttel, kroeske en lepeltie f 0-12-00 
twee treeften en een tange f 0-12-00 
een gotelingh f 2-15-00 
waschtobben en wateremmers etc. f 4-00-00 
houtstoffers, wrijvers en kleerbesem f 1-00-00 
een corfke f 0-10-00 
---------- 
f 24-07-00 
 
[0082r] recapitulatio laterum f 
f 24-07-00 
f 89-03-00 
f 77-15-00 
f 58-06-00 
---------- 
f 249-11-00 
 
noch een silveren kop wegende vijftien loodt ijder loodt 28 stuyvers is f 21-00-00 
---------- 
f 270-11-00 
 
Aldus gedaen, geinventariseert, gewardeert ende geslooten, in datis als voren. 
In kennisse van ons commissarien en secretaris. 
 
(get.) Tierdt Bouwens 
 
(get.) Piter Wijbrants 
 
abs. sec. 
(get.) Theodorus Theodori Posthumus 
40) 8/17 1677 
not. publ.