Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 119r

Pand: Voorstraat 24

Inleiding: [0119r] Ontsegelinge ende respectievelyck inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Taco Wybrants Jellema als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen de olde hopman Wybren Pytters Nauta, van alle sodanige goederen actien ende crediten sampt uyt- ende inschulden als bij den overledenen metter doodt sijn ontruymt ende naergelaten, alles ter instantie van ds. Petrus Nauta bedienaer des Goddelycken woorts tot Foudgum etc. ende Ziricus Nauta apothecarius als oomen, sampt Willem Hendrix Vosma als geauthoriseerde curatores, hoewel de laestgenaembde maer alleen ad actum divisionis, over Lijsbeth, Jan, Lambert, Wybren ende Peerkjen Wybrens, respectievelyck old 20, 18, 16, ende 9 jaeren, alle vijf naegelaten kinderen, van den overledenen, en dat op het aengeven van de oudtste dochter Lijsbeth Wybrens voornoemt, [0119v] die daertoe de meeste bequaemheyt hadde, de welke oock aengenomen heeft onder solemnelen eede in handen van welgedachte heere commissaris om alles naer haer beste kennisse wel ende getrouwelyck te sullen aengeven sonder met haer weten iets te verswijgen, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert wes volgt. Actum den 16e april 1678.

Inventaris: 
[0119v] In de achtercamer 
een bed met een peul 
acht oorkussens 
twee groene deekens 
twee witte Spaense deekens 
vier sloopen 
twee bedtlaekens 
een peuldoek 
een groen laeken rabath 
twe groen sayen gordijnen 
een groen laekens schoorsteenkleedt 
een wit dito 
vijf stoelcussens in soorte 
[0120r] ses swarte stoelen 
een spiegel 
een lanteern 
vijf schilderijen in soorte, een mangelstock 
een degen met een versilverd gevest 
 
thien porceleynen schotels in soorte 
ses dito butterschuttels 
drie dito klapmutskes 
vier dito kopkes 
noch twee dito 
noch vier dito 
noch vier dito 
noch drie dito 
noch tien porceleynen kopkes 
[0120v] een groote dito kop 
seven dito vrughtschaeltjes 
drie dito butterschutteltjes 
vier dito klapmutskes, een dito, 
 
een bijbel in folio 
een psalmboek en testament 
twee kleyne boekjes 
 
twee alabastarde bortjes 
twee spreetjes 
een strijckijser 
 
een eeken cas daerin: 
sestien mans hembden 
seven vrouwen hembden 
thien laekens met een wijtlingh 
acht tafellaekens 
[0121r] twalef servetten 
seventhien groote kindere doeken 
negentien kleyne dito 
twee witte schorteldoeken 
twee nachthalsdoeken 
drie peuldoeken 
seven sloopen 
een roodtscherlakens ruft 
twee witte ruften 
een roode met een witte swachtel 
 
Silvergoedt 
vier en twintich silveren lepels 
een medalin off gegoten stuck, waerop aen de een kant staat de admirael Tromp 
een fluween tas met een kettingh en kayke 
twee silveren brandewijns kroeskes 
 
[0121v en 0122r zijn blanco] 
 
[0122v] een silveren onderriem 
een dito onderriem of twee kettings met een haek 
een silveren rinkelbol 
een tabacqs doos met silver beslagh 
een silveren fontenel plaet 
een silveren cop 
een kettingh brandtsteenen korallen 
een kettingh bloedt coralen met een viercante gouden ducat daeraen 
een silveren hechten mes 
een brandtsteenen hechten mes 
een walvisch beenen doos, daerin eenigh kindergoedt 
een orangje sjerp met een draeghbandt 
een paer witte sijden hosen 
een witte Spaense deeken 
een stuck voerlaeken 
een swart grof greynen mantel 
[0123r] een laekens reysrock 
een greynen rock 
een paer voormouwen 
een kindere Spaens deekentje 
een kindere groen schortje 
een roodt schelaekens rock 
een swart laekens rock mouwen 
een pack boratten kleren 
een pack grofgreinen kleren 
een pack swart laekens kleeren 
een grofgreynen rock 
drie laekens mantels 
een hoyck 
een walvisch beenen doos met eenich linnen 
een graedtboogh met sijn kruisch 
 
[0123v] Aan de voorste kamer 
acht schilderijen in soorte 
twee alabashterde bortjes 
een kleyn spiegeltje 
een marmerde tafel 
een dito eetelspijn 
vier gleybackers pannen 
drie dito butterschuttels 
een dito fles 
drie witte schaeltjes 
een steenen suykerpottie 
een tinnen soutvat 
drie kannen 
een houwer met een draegbandt 
[0124r] een mangelbord, mangelstock, slaedbord en ander romlingh 
ellef stoelen 
ses stoelcussens 
een bed met sijn peul 
drie oorcussens 
twee deekens 
twee laekens 
een peuldoek 
drie sloopen 
een groen sajen rabat met de gorddijnen 
een kleerkorf daerin 
drie laekens 
twee mans hembden 
drie servetten 
een peuldoek, een dito 
[0124v] twee sloopen 
een tafellaeken 
 
In 't loodtske ende achter 
darthien stucken steenwerk 
twee schuttelracken 
een wafelijser 
een ketel 
twee hangijsers met twee potselen 
twee forcken met twee asschoppen 
een mesken vuurbecken 
een messken stoof panne 
een ijseren candelaer en lamp cum annexis 
ontrent vijfftien boeken in sorte 
een vuuren slaepbank 
een hackbord 
[0125r] drie arm emmers 
drie soete melx keesen 
vier groene dito 
seven stockvisschen 
twee witte Spaense deekens 
een groene deeken 
vier oorkuskens 
een bed met een peul 
een tinnen kanne 
een coperen pottie 
een coperen vijseltie 
een tinnen pijpcan met een soutvattie 
ses tinnen lepels 
eenich spijn en schuttelwerk 
[0125v] een gangelstock 
een oude caert 
een boekcassie 
eenige houtwaeren, so tobben, emmers, als andaersints 
 
In 't voorhuys 
seven schilderijen in sorte 
een Hollandtsche geschilderde kas 
een mantelstock 
een ijsglas met een botelje 
een tinnen uytlaedt 
een olde bibel 
een almanachs spiegel 
een schilderd bortie met een ley 
een pijek 
[0126r] twee porceleynen klapmutsches 
de glaesmaekers gereedtschappen met eenich glas 
 
Noch in de achterste kamer bevonden 
een kiste met ijseren beslagh daerin 
een silveren kistje met 
een Elisabeth f 25-00-00 
twee gouden ducatons f 30-00-00 
een gouden carolus f 12-00-00 
een halve pistolet f 4-10-00 
een gouden ringh met negen gesteenten f 
een gouden haken oys 
seven valueerde rijxdaelders f 17-10-00 
aen pajement soo Engels gelt als anders f 4-12-00 
een buydel 
een silveren beker 
een kettingh borandtstenen koralen 
[0126v] een gegoten stuck silver met een silveren rugjen daeraen 
een prince daelder 
een silveren lepel 
een silveren haek met twee silveren kettinghs 
een beslagh van een koker 
een silveren gilde penningh 
een oord met een silver beslagh 
een karbonckel 
aen vreemd geld f 1-00-00 
 
Brieven en instrumenten 
Een doos met brieven raekende het curateel van Warner Hansens kinderen, met de reekeninge daerbij. 
Een paket brieven van wegen Aeltje Hotses doch van geen importantie 
Noch een paket, raekende het huys bij de burgemeester Pytter Wybrens aen sijn soon Wybren Pytters naegelaten 
Een doos met eenige coopbrieven, oude reversalen en andere coopbrieven van weynich belangh 
Ontscheydinge van de kinderen van wijlen de olde burgemeester Pytter Wybrens van dato den 29e january 1678. 
[0127r] Een obligatie van drie duysent caroliguldens cum anessoriis, bij ontstaende ontscheydinge bij wijlen Wybren Pytters ingelost, gedateert den 25e february 1675. 
Een obligatie op den landtschappe van Frieslandt van dato den 6e juny 1673 cum anessoriis, ad f 100-00-00 
Een dito van dato den 1e december 1675 cum interessis f 37-10-00 
Noch een obligatie tot laste van de olde burgemeester Symon Jorna, onder Ziricus Nauta berustende f 
Een specificatie tot laste van 't collegie ter Admiraliteit in Frieslandt wegen glaesmaeken f 22-08-00 
Een ordonnantie tot laste van de selven collegie, de dato den 19e april 1677 f 35-11-00 
Een specificatie waer op tot laste van Jan Doedes in qualiteit te ressis f 18-17-00 ??? 
Eenige olde quiantien en andere prullen van weinich importantie. 
 
Een eeken comptoir 
eenige oude brieven van geen importantie 
 
[0127v] Vasticheden 
De huysinge cum annexis staende en gelegen binnen deser stede, aen de Voorstraet, alwaer de Bonte Os uythanght [d.i. Voorstraat 22]. 
Een halve huysinge staende alhier op de hoek van de Vijverstraet, bij Sybren Bouwes bewoont, waeraf den overleden een darde part is toebehoorende geweest. 
Een halve huysinge staende alhier op de hoek van de Stroffelsteegh [d.i. Lanen 83] bij Grietie verfster bewoont. 
Een huys op de Lanen, alwaer de Drie Klickers uythangen, althans bij Cornelius Vetsensius bewoont. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert in dato als voren. 
In kenisse van ons commissarien ende secretaris. 
 
(get.) Augustynus Pytters 
 
(get.) T.W. Jellema 
 
(get.) D. Wringers 1678