Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 270r

Pand: Grote Kerkstraat 16

Inleiding: [0270r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Folckert Lamberts Nijkerck, Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Marten Yemes mr. schipstimmerman, van alle zodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Gerlof Yemes burger ende mr. schipstimmerman binnen deser stede, als geauthorizeerde curator over Lijsbeth, Foockeltie ende Antje Martens respectievelijk old 22, 20 en 17 jaeren alle drie naegelatenen weeskinderen van de overledene Marten Yemes boven gedacht bij zijn huysvrouw Pyttie Jacobs in echte getogen, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Lijsbeth Martens voornoemt ende Wopkjen Claeses echte huysvrouw van Gerlof Ymes die den belofte daertoe staende hebben gepresteert in handen van de mede commissaris Nijkerk, [0270v] waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 10e february 1680.

Opmerkingen: Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Aktedatum: 10-02-1680 Bijzonderheden: Lysbeth Martens oud 22 jaar weeskind, Foockeltie Martens oud 20 jaar weeskind, Antie Martens oud 17 jaar weeskind, Wijlen Pyttie Jacobs moeder, Gerloff Yemes mr. scheepstimmerman curator, curator over personen en goederen, oom van vaderszijde, doopsgezind Wijlen Marten Yemes mr. scheepstimmerman vader

Inventaris: 
[0270 v] Op de opcamer 
een bed met een peul 
een dito 
drie deekens 
een paer gordijnen, met een rabat ende 
schoorsteenkleedt 
twee spreden soo groot als kleyn 
vijf stoelcussens 
vier stoelen 
een cantoor 
een geel geverfde tafel 
ses pannen Oost-Indisch werck 
ellef klapmutskes dito 
[0271r] noch drie copkes 
twee slechte dito 
twee slechte pantjes 
een dito steenen appel 
acht schilderde borden soo kleyn als groot 
een spiegel 
een boekkaske met tien boeken soo kleyn als groot 
een parske een eecken cas daerin 
 
Linnen 
vijf peuldoeken 
vier laekens 
acht mans hembden 
negen vrouwen hembden 
seven groote kindere doeken 
twintich kleyne dito 
[0271v] seven neusdooecken 
vijf kindere hembdtjes 
vier dito schorteldoekjes 
 
Wollen 
een swart laekens mantel 
een pack swart laekens mans kleren 
noch een mantel 
een oude swartlaekens rock 
 
Op de souder 
een oud kassie met romlingh 
een kiste met eenich rommelingh 
een tafel met twee schraegen 
eenich rommelrij 
noch eenich timmermans gereedtschap 
 
[0272r] In de beneden camer ende voorhuys 
twee bedden ende twee peulen 
vijf oorcussens een dito 
seven deeckens 
een paer groene gordijnen met een rabath 
een dito, en een bondt schoorsteenkleedt 
vijf schalen 
ses schilderde borden 
drie Oost-Indische pannen 
twee dito kopkes 
vier slechte pannen 
ses slechte coppen 
twee spiegels 
een tafeltje 
[0272v] een cantoor 
twalef stoelen 
tien stoelcussens 
een slaepbanck 
een booekkaske met eenige boeken 
een kleerbesem 
twee ellens, ende twee mantelstocken 
 
In de kevie daerin nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
seventien laekens 
drie en twintich slopen 
vier tafellaekens 
seven servetten 
vier peuldoeken 
tien manshembden 
twee wijtlingen 
[0273r] een dito half, twalef dasjes 
 
Wollen 
drie hoeden 
ses rockjes 
twee boven broeken 
een pack onderkleren 
een hembdrock 
een paer swarte hosen 
 
Silver 
vier silveren lepels 
 
Gerede gelden 
seven valueerde rijxdaelders a f 2-12-00 yder is te samen f 18-04-00 
twee ducatons a 3-03-00 f 6-06-00 
 
[0273v] Brieven en instrumenten 
Een obligatie de dato den 2e november 1675 tot laste van Gerlof Ymes schips timmerman ende tot proufijtte van de weeskinderen van wijlen Hessel Sybrens kannegieter ende Yttie Boldewijns tot drie hondert Caroliguldens, dus hier pro memorie, gequoteert met A 
Een dito de dato den 3e mey 1675 tot laste van de zelve tot ses hondert Caroliguldens capitael ende tot proufijtte van Jacob Reyns soone van Reyn Laessen, mede pro memorie, gequoteert met B 
noch eenige andere brieven van geen importantie 
 
[0274r] In de gangh en achter in de keucken 
twee ketels 
een coperen poth 
twee mesken pantjes 
een tinnen schuttel 
een dito com 
acht lepels 
een coeckpanne 
vier treeften 
twee hanghijsers en een kettingh 
een tange 
een kandelaer 
een bekken 
een rieten kou 
[0274v] een etel cas 
een wafelijser 
een boffertspantie 
32 steenen pannen 
noch eenigh schuttelgoedt 
een coperen acker 
noch een oudt schilderd bord 
twee water emmers 
drie tobben 
een scherm 
twee kleerkorven 
noch eenigh bont goedt 
een ijseren pot 
[0275r] twee rocken 
negen houten tafelborden 
 
Vasticheden 
Seeckere huysinge [d.i. Grote Kerkstraat 16] staende binnen deser stede waeruyt wijlen Marten Ymes versturven is 
 
Vide 't vervolgh often den schadelycken staat van desen inventaris op fol 402 hier achter volgende 
 
[0402r] [marge: Vide 't voorgaende van desen op folio 270] 
Schadelyke staedt offe schulden tot laste van den sterffhuyse door den curator Gerloff Yemes volgens vertoonde quitantien betaelt als volght 
 
Aen Tieerd Lolles gortmaker wegens winkelwaeren f 2-02-08 
aen Hillebrandt Sybouts ter causa als boven f 2-12-12 
aen Hendrick Lieuwes schoenmaecker wegens geleverde schoenen f 10-00-00 
aen Harmen Gerbens mr. backer betaelt wegens gelevert broodt f 3-18-10 
aen Frouck Clases een gulden elliff stuivers twee penningen ter sake winkelwaren f 1-11-02 
aen Jetske Sybouts als voren f 0-16-08 
Taeke Tierckes hoosbreyder voor hoosen f 0-13-00 
---------- 
f 21-14-08 
 
[0402v] Dirck Dirksen kuyper betaelt wegens de geleverde doodkiste f 14-00-00 
aen Antie Gessels voor schoenen f 1-01-10 
aen mr. Marten Joannis chirurchijn wegens gedane diensten f 3-14-01 
aen Freerck Jansen ter sake verdiendt loon f 1-00-00 
aen Henne Wybrants mr. backer wegens gelevert broodt f 0-09-04 
aen Cornelis Clasen voor verdiendt arbeitsloon f 0-19-00 
aen Tiomcke Jacobs wegens geleverde winckelwaren f 1-17-00 
aen Sipke Aukes hoosbreider voor geleverde hoosen f 1-06-12 
---------- 
f 24-07-10 
 
[0403r] aen Pieter Feddes mr. brouwer ter sake geleverde bieren f 12-16-00 
Minse Cornelis ter causa geleverde winckelwaren f 44-15-008 
aen de gemeensman Sako Romkes Gaasma ter causa als boven f 2-11-00 
aen Harmen Gerbens mr. backer f 1-01-00 
Tieerd Tieerdsen ter sake geleverde hoosen f 7-17-00 
aen Trijntie Harmens ter sake geleverde bieren f 8-10-08 
aen Trijntie melckwijff f 0-06-04 
aen Geertie Mevis wollenayster betaelt voor verdiend nayloon f 5-00-00 
---------- 
f 82-17-04 
 
[0403v] aen Okke Haytes mr. backer ter sake gelevert broodt f 4-13-00 
aen Bente Roelofs wegens geleverde winckelwaeren f 15-09-00 
aen Pitertie Jans huysvrouwe van Sydts Pyters apothequar wegens geleverde medicamenten f 19-11-08 
Pyter Hendrix wedue voor geleverde winckelwaeren f 1-12-00 
Lysbeth Gerryts ter sake gelevert bier f 1-02-04 
aen banckier Feddrix voor gelevert doeck f 14-00-00 
aen Grietie Folkers voor verwen f 2-02-00 
Jan Jansen Bostijn voor 't nodigen ter begraffenisse van wijlen Martien Yemes lyk f 2-10-00 
---------- 
f 60-17-12 
 
[0404r] aen Lysbeth Martens voor verdient nayloon f 1-10-00 
aen Jancke Wouters uitdraegster ter sake geleverde waeren f 4-00-00 
aen de selve ter causa als boven f 4-16-00 
Serwaes van Beemen wegens schorsteen- en hooftgelt f 4-00-00 
aen Lysbeth Gerryts wegens geleverde winckelwaeren f 34-00-00 
aen Grietie Yemes ter sake verdient nayloon f 5-06-00 
aen Jan Hessels voor glasen en kannen f 0-12-08 
aen Setske Coppes Antie voor verdiendt nayloon f 0-14-00 
---------- 
f 54-18-08 
 
[0404v] Rixt Harmens voor geleverdt speck ende botter f 0-15-12 
aen Jan Jansen graffmaker voor 't maeken van 't graff f 1-10-00 
bij den curator tot dienste van den sterffhuyse uitgeleyt f 2-05-00 
wat hier mede voor schadelyck gebraght 't gene bij Lysebeth Martens int boelgoedt op haer naem weder is gekoght f 13-02-00 
als mede 't gene bij Fookel Martens weder is gecoght geworden f 18-19-08 
aen Sioertie Siewerts in Groeninger landt betaelt volgens quitantie f 2-15-00 
aen Willem Coenes knoopmaker en Gerben Luytsens metselaer f 1-13-10 
---------- 
f 45-00-14 
 
[0405r] aen Jancke Wouters betaelt voor costpenningen van Antie Martens f 10-00-00 
aen Jan Jacobs mede wegens costpenningen van de selve f 26-00-00 
---------- 
f 36-00-00[0270 v] Op de opcamer 
een bed met een peul 
een dito 
drie deekens 
een paer gordijnen, met een rabat ende 
schoorsteenkleedt 
twee spreden soo groot als kleyn 
vijf stoelcussens 
vier stoelen 
een cantoor 
een geel geverfde tafel 
ses pannen Oost-Indisch werck 
ellef klapmutskes dito 
[0271r] noch drie copkes 
twee slechte dito 
twee slechte pantjes 
een dito steenen appel 
acht schilderde borden soo kleyn als groot 
een spiegel 
een boekkaske met tien boeken soo kleyn als groot 
een parske een eecken cas daerin 
 
Linnen 
vijf peuldoeken 
vier laekens 
acht mans hembden 
negen vrouwen hembden 
seven groote kindere doeken 
twintich kleyne dito 
[0271v] seven neusdooecken 
vijf kindere hembdtjes 
vier dito schorteldoekjes 
 
Wollen 
een swart laekens mantel 
een pack swart laekens mans kleren 
noch een mantel 
een oude swartlaekens rock 
 
Op de souder 
een oud kassie met romlingh 
een kiste met eenich rommelingh 
een tafel met twee schraegen 
eenich rommelrij 
noch eenich timmermans gereedtschap 
 
[0272r] In de beneden camer ende voorhuys 
twee bedden ende twee peulen 
vijf oorcussens een dito 
seven deeckens 
een paer groene gordijnen met een rabath 
een dito, en een bondt schoorsteenkleedt 
vijf schalen 
ses schilderde borden 
drie Oost-Indische pannen 
twee dito kopkes 
vier slechte pannen 
ses slechte coppen 
twee spiegels 
een tafeltje 
[0272v] een cantoor 
twalef stoelen 
tien stoelcussens 
een slaepbanck 
een booekkaske met eenige boeken 
een kleerbesem 
twee ellens, ende twee mantelstocken 
 
In de kevie daerin nae ontzegelinge bevonden: 
 
Linnen 
seventien laekens 
drie en twintich slopen 
vier tafellaekens 
seven servetten 
vier peuldoeken 
tien manshembden 
twee wijtlingen 
[0273r] een dito half, twalef dasjes 
 
Wollen 
drie hoeden 
ses rockjes 
twee boven broeken 
een pack onderkleren 
een hembdrock 
een paer swarte hosen 
 
Silver 
vier silveren lepels 
 
Gerede gelden 
seven valueerde rijxdaelders a f 2-12-00 yder is te samen f 18-04-00 
twee ducatons a 3-03-00 f 6-06-00 
 
[0273v] Brieven en instrumenten 
Een obligatie de dato den 2e november 1675 tot laste van Gerlof Ymes schips timmerman ende tot proufijtte van de weeskinderen van wijlen Hessel Sybrens kannegieter ende Yttie Boldewijns tot drie hondert Caroliguldens, dus hier pro memorie, gequoteert met A 
Een dito de dato den 3e mey 1675 tot laste van de zelve tot ses hondert Caroliguldens capitael ende tot proufijtte van Jacob Reyns soone van Reyn Laessen, mede pro memorie, gequoteert met B 
noch eenige andere brieven van geen importantie 
 
[0274r] In de gangh en achter in de keucken 
twee ketels 
een coperen poth 
twee mesken pantjes 
een tinnen schuttel 
een dito com 
acht lepels 
een coeckpanne 
vier treeften 
twee hanghijsers en een kettingh 
een tange 
een kandelaer 
een bekken 
een rieten kou 
[0274v] een etel cas 
een wafelijser 
een boffertspantie 
32 steenen pannen 
noch eenigh schuttelgoedt 
een coperen acker 
noch een oudt schilderd bord 
twee water emmers 
drie tobben 
een scherm 
twee kleerkorven 
noch eenigh bont goedt 
een ijseren pot 
[0275r] twee rocken 
negen houten tafelborden 
 
Vasticheden 
Seeckere huysinge [d.i. Grote Kerkstraat 16] staende binnen deser stede waeruyt wijlen Marten Ymes versturven is 
 
Vide 't vervolgh often den schadelycken staat van desen inventaris op fol 402 hier achter volgende 
 
[0402r] [marge: Vide 't voorgaende van desen op folio 270] 
Schadelyke staedt offe schulden tot laste van den sterffhuyse door den curator Gerloff Yemes volgens vertoonde quitantien betaelt als volght 
 
Aen Tieerd Lolles gortmaker wegens winkelwaeren f 2-02-08 
aen Hillebrandt Sybouts ter causa als boven f 2-12-12 
aen Hendrick Lieuwes schoenmaecker wegens geleverde schoenen f 10-00-00 
aen Harmen Gerbens mr. backer betaelt wegens gelevert broodt f 3-18-10 
aen Frouck Clases een gulden elliff stuivers twee penningen ter sake winkelwaren f 1-11-02 
aen Jetske Sybouts als voren f 0-16-08 
Taeke Tierckes hoosbreyder voor hoosen f 0-13-00 
---------- 
f 21-14-08 
 
[0402v] Dirck Dirksen kuyper betaelt wegens de geleverde doodkiste f 14-00-00 
aen Antie Gessels voor schoenen f 1-01-10 
aen mr. Marten Joannis chirurchijn wegens gedane diensten f 3-14-01 
aen Freerck Jansen ter sake verdiendt loon f 1-00-00 
aen Henne Wybrants mr. backer wegens gelevert broodt f 0-09-04 
aen Cornelis Clasen voor verdiendt arbeitsloon f 0-19-00 
aen Tiomcke Jacobs wegens geleverde winckelwaren f 1-17-00 
aen Sipke Aukes hoosbreider voor geleverde hoosen f 1-06-12 
---------- 
f 24-07-10 
 
[0403r] aen Pieter Feddes mr. brouwer ter sake geleverde bieren f 12-16-00 
Minse Cornelis ter causa geleverde winckelwaren f 44-15-008 
aen de gemeensman Sako Romkes Gaasma ter causa als boven f 2-11-00 
aen Harmen Gerbens mr. backer f 1-01-00 
Tieerd Tieerdsen ter sake geleverde hoosen f 7-17-00 
aen Trijntie Harmens ter sake geleverde bieren f 8-10-08 
aen Trijntie melckwijff f 0-06-04 
aen Geertie Mevis wollenayster betaelt voor verdiend nayloon f 5-00-00 
---------- 
f 82-17-04 
 
[0403v] aen Okke Haytes mr. backer ter sake gelevert broodt f 4-13-00 
aen Bente Roelofs wegens geleverde winckelwaeren f 15-09-00 
aen Pitertie Jans huysvrouwe van Sydts Pyters apothequar wegens geleverde medicamenten f 19-11-08 
Pyter Hendrix wedue voor geleverde winckelwaeren f 1-12-00 
Lysbeth Gerryts ter sake gelevert bier f 1-02-04 
aen banckier Feddrix voor gelevert doeck f 14-00-00 
aen Grietie Folkers voor verwen f 2-02-00 
Jan Jansen Bostijn voor 't nodigen ter begraffenisse van wijlen Martien Yemes lyk f 2-10-00 
---------- 
f 60-17-12 
 
[0404r] aen Lysbeth Martens voor verdient nayloon f 1-10-00 
aen Jancke Wouters uitdraegster ter sake geleverde waeren f 4-00-00 
aen de selve ter causa als boven f 4-16-00 
Serwaes van Beemen wegens schorsteen- en hooftgelt f 4-00-00 
aen Lysbeth Gerryts wegens geleverde winckelwaeren f 34-00-00 
aen Grietie Yemes ter sake verdient nayloon f 5-06-00 
aen Jan Hessels voor glasen en kannen f 0-12-08 
aen Setske Coppes Antie voor verdiendt nayloon f 0-14-00 
---------- 
f 54-18-08 
 
[0404v] Rixt Harmens voor geleverdt speck ende botter f 0-15-12 
aen Jan Jansen graffmaker voor 't maeken van 't graff f 1-10-00 
bij den curator tot dienste van den sterffhuyse uitgeleyt f 2-05-00 
wat hier mede voor schadelyck gebraght 't gene bij Lysebeth Martens int boelgoedt op haer naem weder is gekoght f 13-02-00 
als mede 't gene bij Fookel Martens weder is gecoght geworden f 18-19-08 
aen Sioertie Siewerts in Groeninger landt betaelt volgens quitantie f 2-15-00 
aen Willem Coenes knoopmaker en Gerben Luytsens metselaer f 1-13-10 
---------- 
f 45-00-14 
 
[0405r] aen Jancke Wouters betaelt voor costpenningen van Antie Martens f 10-00-00 
aen Jan Jacobs mede wegens costpenningen van de selve f 26-00-00 
---------- 
f 36-00-00