Harlingen, Inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot heeft hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.Inleiding:  [0333r] Inventarisatie en beschrijvinge van alle losse goederen bevonden ten sterffhuijse van wijlen Trijntie Cornelis laest weduwe van wijlen Gerrit Andries, in leven burgerse en mede gesworen turffmeetster binnen Harlingen, gedaen ten overstaen van de heer praesiderende burgemeester Bierma geadsocieert met de secretaris Idsinga, ter oorsake de affwesentheit van des overledenes erffgenaem zijnde (soo beright wort) tot Embden woonaghtigh, zijnde de aengewinge der goederen gedaen door Gerbrigh Douwes dewelke de overledene in haer syckte opgepast heeft, en heeft ook onder eede more mennonitorum verklaerd dat sij dit sterffhuis ganschelijck niet hadde behindert. Actum den 26e februari 1723.

Inventaris:  [0333r] 1 bedt met een puel
1 Japonse deken

[0333v] 1 laken
1 Spaense deken
5 kussens sonder sloopen
2 kussens met sloopen
2 kleine kussentjes met sloopen
1 bedquast
6 stoelkussens
1 paer gordijnen met een rabat
6 stoelen
1 tafelspreedt
1 hollantse tafel
1 klein kistje
1 doekjen leggende op het kistje
1 onder met een bowen schoorsteenkleed
1 tange
1 as-schop
1 hang-ijser
1 kettingh met een haek
1 scherm
1 swewel stocks laetje

[0334r (maar ongenummerd)]
1 houten puister
1 heerd feger met een stoffer
1 eten spijntje
1 bier kanne met een stukken oor
1 groene bier pot
1 thee keteltie
5 bier glasen in soorte
1 romer met een mugge glas
2 bouteljes
2 vogel koukes met twee glaskis, in de een een vogeltie
7 Delfse pannen in soorte
1 dito
4 Delfse klapmutskes
4 dito kopkes
1 klein schilderd bortje
2 arrem korffkes
2 platte korffkes
1 glasen trompet
1 kerk stooff

[0334v (maar ongenummerd)]
1 floerfeger
1 half ellentje met silver beslaegen
1 houten bord daer op twee soete melks keesen
2 schaepekeesen
1 stuck speck
enigh klein poppegoed
1 mantelstok met twee knoppen
1 kleerbesem
1 kamhuiske met twee kammen
1 glaed steen
2 paer blauwe mouwen
1 linnen schort
1 oude linnen schortel doek
1 blauwe rock
1 oud owerlijff
1 paer muilen
1 paer schoenen
1 blikken tromke en thee bosch

[0335r (maar ongenummerd)]
1 bierkanne
1 klein doekje
1 pot met een weinig smeer
13 potten
3 kruikjes
1 dito
5 swarte pantjes
2 vis pannen
1 meel vatje
1 koperen gootlingh
1 zoutvat met een mostertpot
2 bonte zeep potjes
2 witte koppen
1 heele met een gebroken fles
2 roode koppen
2 houten lepels
1 dito
een tinnen lepels
2 roode panties
ses bonte panties
de schup van een schilpadt

[0335v (maar ongenummerd)]
1 koeck panne
1 witte slaed schotel
4 bonte pannen soo stukken als heel
1 schaebeltie
1 boere tafeltie
3 emmers
2 tobkes
2 luifwagens
1 besem
1 zout kruikje
2 matjes
1 kinderkorff
1 dooffpot
1 fuerpanne
1 schuer backje
1 dweil
1 ledder
1 put haeck

Op de solder
eenige oude plancken
[0336r (maar ongenummerd)]
1 paer schaetsen
1 bier stellingtje

Buitens Huijs
de eigendom van vijff meelkorven

Dese goederen sijn hier in huis gebraght:
1 wasch tobbe
1 kleer korff
7 hembden
1 laken
1 witlingh
11 Duitse mutsen
10 tipmutsen
3 ondersten
1 nuesdoeck
2 sloopen
1 laken
1 witlingh
2 sloopen
1 dito met een bont sloop
1 hembd
[0336v (maar ongenummerd)]
1 rode onder rok
1 vrouwen broeck
2 borst-rocken

4 mutsen, bij de stijffster

1 peuldoeck
1 witte spaanse deken

Actum den 27 februari 1723
De kast in de kamer staende geopend en daer in bevonden hetgene volgt
3 porceleinen coppen
2 halff dozijnen theegoed dogh onder 't ene een schoteltie minder.
1 glasen flesje met een silveren deckseltie
1 roode treck pot met een silveren kettingje
2 Delfse klap mutskes
1 spiegel

[0337r (maar ongenummerd)]
2 bonte perkdoeken
7 sleghte bonte doecken
2 dito
11 soo lakens als wijtlingen
8 vrouwen hembden
10 slopen
1 wollen schortel doeck
1 dito
1 peuldoeck
3 blauwe schortel doecken
1 blauw bont schoorsteenkleed
3 dopjes doecken
1 dito
5 witte halsdoeken
4 Duitse mutsen
5 witte ondersten
1 witte kroplap
1 bont onderstje
1 bont doeckje

[0337v (maar ongenummerd)]
1 dito
10 kleine dasjes
1 bont spelde kussen
1 dito
1 rood baijen rok
1 blauwe vrouwen broek
1 wollen werpen schort
2 wollen borstrocken
3 paer krage mouwen
1 paer dito
1 bonte borstrok
1 witte dito
1 bond tafelspreedtje
1 wollen schorteldoeck
1 sargies schort
1 blauwe vrouwen rok
1 rode dito
1 bruin coleurd schort
2 wollen ondersten

[0338r (maar ongenummerd)]
1 turff meetsters cap
5 swarte hosen
1 paer ruige wanten
1 tipmuts
1 dito
18 boschjes met eenige losse knoopjes
1 bont sloop met een bonte lap
1 blicken kistje met negen stukje vreemd geld
1 houten kistje met enige prullen
4 mangel stocken
2 mesken roedjes
1 dito
1 klein fleske met een haspel daer in
1 silveren oorijser

Aen geld bevonden:
6 silveren ducatons
8 rijxdaelders
[0338v (maar ongenummerd)]
4 daelders
22 golt guldens
4 halve rijxdaelders
6 enkelde guldens
7 oorden
1 oosterstuk
38 seste halven
7 goede schellingen, nogh een dito
4 halve schellingen en een stuiver
18 dubbelties
nogh een dito

Aen silver etcetera:
4 silveren lepels
1 paer silveren gaspen
1 silveren knoopmakers priem
4 silveren knoopjes
1 obligatie tot last [0339r (maar ongenummerd)] van Rinse Pyters cum uxore van 250 gulden capitael de dato den 25ste juli 1718
1 gouden ringh doch onder Sijtse Clasen berustende

Aldus gedaen en geinventariseerd in datis ut supra in kennisse van ons ondergeschreven commissaris en secretaris
(get.) Sioerd Bierma
absent secretaris
(get.) A. van Idsinga

Nademael ick ondergetekende Grytie Jans huisvrouw van Feike Geerts meester wever en soldaat tot Embden woonaghtigh, ab intestato de enige en universele erffgenaem ben van mijn moeij Trijntie Cornelis laest weduwe van Gerrit Andries, in leeven burgerse en gesworen turffmeetster binnen Harlingen die voor weinigh tijds alhier versturven is [0339v (maar ongenummerd)], soo is 't dat ick die erffenis aenvaerde en bij desen bekenne en verclaere dat aen mij door 't Edele Gereghte der selwer stede sijn owergegeven alle de goederen die de gedachte Trijntie Cornelis met ter dood ontruimt en nagelaten heeft en dewelke op 't inventaris hier vorenstaende (bij mij nagesien) aengetekend staen, invoegen ick belijde geheel voldaen te wesen, 't Edele Gerechte voor goede owerleweringe en restitutie bedankende, met renunciatie van 't beneficie rerum non traditarum en neme vervolgens aen om in cas naderhand iemand sigh moghte opdoen die sustineerde enigh praetens te hebben ofte mede gereghtigd te wesen tot 't erff van voornoemde Trijntie Cornelis nalatenschap, als dan sulx met sodanigen persoon te bedisputeren, en alsoo 't Edele Gerghte allesins en altoos desen aengaende te indemneren sampt kost en schadeloos ontheffen, [0340r (maar ongenummerd)] ook voor 't Gereghte te intervenieren in cas van aenspraek: onder verband van mijn ende mijn mans goederen geen exempt met submissie van den Howe van Frieslandt en alle Gereghten en dit alles met consent van mijn man voornoemd ingevolge de Gereghtelijke procuratie door deselwe tot desen einde aen mij gepasseerd, welkers copia hier aghter is geregistreerd: ende tot meerder securiteit soo verclaere ick Hendrick Minnes, binnenvader in 't weeshuis deser stede, mij voor de genoemde Grytie Jans tot waere borge te stellen, aennemende in eigenen naem te praesteren alle het gene deselwe in desen belooft en aengenomen heeft, onder renunciatie van 't beneficie van discussie mij kennelijk, verband mijner goederen en submissie als boven. In kennisse onse respectieve vertekeningen benewens de subscriptie van de ondergetekende secretaris als getuige. Actum Harlingen den 10den Maert 1723.

(get.) X Dit merk is door Grytie Jans hier selver gesteld
(get.) Hendrick Mennes
Me praesente
absent secretaris
(get.) A. van Idsinga

[0342v (maar ongenummerd)]
Certificatie en procuratie voor Grytie Jans tot Emden
[0340v (maar ongenummerd)]
Copia
Wij burgemeester en Raad der stadt Embden, oorkonden en betuigen mits desen, dat voor ons ter instantie van Grytie Jans, huisvrouw van Feike Geerts meester wever en soldaet alhier, persoonlijk verschenen zijn Wilcke Wilcken en Egbert Jansen burgers en inwoners alhier, dewelke onder eede zoowaer haer Godt zoude helpen, hebben verclaerd, dat voorschreven Grytie Jans is de enige dogter van wijlen Jan Cornelis scheepstimmerman al voor enige jaren versturven, bij sijn huisvrouw Rinske Jans nogh in lewen zijnde in echte geprocreeert, reden van wetenschap was dat zij in de nabuirschap hadden gewoont, dat ook sonder deselwe Grytie Jans geen off meerdere kinderen van de echteluiden tegenwoordigh in lewen zijn. Dan is mede verschenen Feike Geerds echteman van Grytie Jans, dewelke verclaerde geconstitueert en volmagt gegeven te hebben aen sijne huisvrouw Grytie Jans, om alle sodane effecten en goederen als Trijntie Cornelis [tekst vervolgt op 0342r (maar ongenummerd)], laast weduwe van wijlen Gerrit Andries, in lewen Burgerse en gesworenen turffmeeterse binnen Harlingen, magh hebben nagelaten, uit handen van 't Gereghte over te neemen en te ontfangen, met maght om dien aengaende alle indemnisatie te passeren als 't Edele Gerichte sullen believen te vorderen, belowende van waerden te houden wat van haer in desen werd gedaen, met maght van substitutie. Hier van acte zijnde worden versoght, hebben wij desen daer over onder 't Zegul deeser Steede en secretaris onderteekeninge gepasseert. Zoo gedaen te Embden op 't Stadthuis den 5den Marty 1723 (onder stonde) Ter ordonnantie van Heeren Burgermeester en Raad voornoemd (en was vertekend) W.V. Dahlenv secretaris (en daer newens was gedrukt 't zegil in groenen wasse).
Accordeert na collatie met de principale deses. In kennisse van mij, secretaris Arnold van Idsinga.

[0341r-0341v is de originele tekst van de verklaring van de burgemeester en raad der stad Embden, voorzien van een zegel in groene was, deze foliobladen zijn gevoegd tussen fol 0340v en fol 342r].

[0343v (maar ongenummerd)] Compareerden op den Raedhuise binnen Harlingen voor de heren praesiderende burgemeesteren Sjoerd Pyters Bierma ende Joost Gongrijp als commissarien, geadsocieert met de secretaris Idsinga, Hendrick Minnes binnenvader in 't weeshuis, Janke Jans weduwe van Harmen Clasen ende Siptie Tiallings weduwe van Frans Hayes, alle drie alhier woonaghtigh, van competenten ouderdom, en verclaerden en attesteerden deselve haer wel bewust en kenlijk te wesen, dat de persoon van wijlen Jan Cornelis scheepstimmerman, in leven gewoondt hebbende tot Embden, is geweest de volle broeder van Trijntie Cornelis, laest weduwe van wijlen Gerrit Andries, burgerse en ordinaris turffmeetster binnen Harlingen, die voor weinigh tijds alhier versturven is, ende dat deselve Trijntie Cornelis geen broeder nogh suster heeft nagelaten vermits haer vordere susters en broeders in haere jonckheit seer vroegh versturven zijn [0344r (maar ongenummerd)] maer dat haerlieden wel kennelijk was dat gedachte Trijntie Cornelis enige en universelen erffgenaem is [van] Grytie Jans huisvrouw van Feike Geerts, echteluiden woonachtigh tot Embden, dewelke een dochter is van meergenoemde Jan Cornelis, sonder dat deselve Trijntie Cornelis (als voren geseght) een ofte meerdere erffgenamen van bloedswegen heeft nagelaten, benewens haer gevende voor reden van wetenschap als dat hij eerste attestant ten huyse van voorgenoemde Grytie Jans bestemoeder tot Embden wel twee jaren hadde gelogeert, en sij twee laeste getuigen, dat sijlieden naest 't huis van Trijntie Cornelis alhier gewoond hebben en dat sij ook deselve in haer leven wel meermalen hadden horen verklaeren dat de voornoemde Grytie Jans hare enige erfgenaem moeste worden, ende betuigden vorders alle te samen dat de familie van Trijntie Cornelis voorschreven haer seer wel is bekend geweest, ende hebben de comparanten op 't gene voorschreven is haeren eed gepreesteert, seggende ieder in 't besonder, soo waerlijk moght hem God Almaghtigh helpen. Actum op den Raedhuyse desen 9e maert 1723. In kennisse van ons commissarisen en secretaris
(get.) Sioerd Bierma
(get.) J. Gonggrijp
(get.) Arnold van Idsinga