Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17Vindplaats: Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 218 folio 39r

Pand: Franekereind 40

Inleiding: [0039r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Tjerdt Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van Reinouke Thijssen nagelaten weduw van wijlen Wytso Beyma, in leven ordinaris capitein van collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, ten versoeke van de vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga als geauthoriseerde curator over Tyttje, Joannes, Bettje ende Antje Wytses Beyma, alle vier nagelaten kinderen van den overledenen, van alle sodanige goederen actien ende credytten als aldaer ten sterfhuyse bevonden, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Tyttje Wytses Beyma als den sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende, die ook den belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van d'burgemeester Pauw daer toe versocht, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt, actum den 17e april 1684.

Inventaris: 
[0039r] In de binnen kamer 
vier bedden en vier peulen 
twalef oorkussens 
negen dekens 
vijftien stoelcussens 
drie paer gordijnnen met de rabatten ene 3 schorsteenkleden 
[0039v] tien geschilderde borden 
twe spiegels, twe tafels en scherm etc. 
vijftien stoelen 
eenige houten romlingen 
eenig Delfs porceleyn ende enige glasen 
enig tin, koper ende ijserwerk 
eenige boeken 
een degen met een silveren gevest en stoter 
twe tobben en een met een konfer 
 
In de winkel 
eenige kramerijen, so van linnen, sijde ende koorties etc. 
een geverfde kas daerin na ontzegelinge bevonden 
drie en twintig lakens 
veertig slopen 
drie en twintig vrouwen hembden 
[0040r] seven half dousijn servetten 
acht tafellakens 
acht servetten 
ses peuldoeken 
 
sestien rijxdaelders en drie andere dito, en eenig oosters gelt 
eenig silveren poppegoet 
ellef silveren lepels, en een kop en kroes 
aen gereedt gelt 418-13-00 
een ketting brandtstenen koralen 
 
vier rocken en twe schorten 
een sijden schorteldoek met een sjeerp 
een sijden onderst. 
 
Een obligatie tot laste van de heer Ockinga cum uxore van dato den 9e september 1676 f 500-0-0 
d'intressen van de 9e september 1679 daerop te goede tegens vijf pro cento. 
 
Eenige brieven van geen importantie 
 
Een reversael tot laste van de vroedsman Zeestra, waer op noch een dach te rest is tot f 93-11-02 
 
[0040v] De curator Jacob Gerbens Sprottinga mede vroedschap alhier verklaerde bij desen geen meerder te sullen werden gebracht. 
 
Aldus gedaen, geinventariseert ende vervolgens gesloten door continnatie den 22e decembris 1684 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris 
(get.) Tierdt Bouwens 
abs. secr. 
(get.) 47 Theodoris Theodori Posthumus 12/22 1684 not. publ. 
 
Compareerde ten secretarie binnen Harlingen, voor de heere vice praesiderende Burgemeester Jan Dircksen Cuyck als commissaris geadsosieert met de heer Theodorius Stansius secretaris, de vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga als curator over de naegelaten vier kinderen van Reynuwke Thijssen, in leven weduwe van de capitein Wytse Beyma, verklarende dat hij wegens desen sterfhuise onder sich noch hadde berustende, dese volgende posten, als namentlyck 
 
[0041r] De winckel ende winckelwaren ter inventario beschreven, hebben opgebracht, de summa van een hondert en achtien caroli guldens vijftien stuyvers f 118-15-00 
de huysgeraden ende inboelen ten inventario beschreven, bij boelgoed vercocht sijnde, hebben in suyveren gelde opgebracht wegens boelscedulle, de summa van vijff hondert een en 't seventigh caroliguldens vijftien stuyvers twaleff penningen f 571-15-12 
Ontvangen van de vroedsman Clinckhamer, wegens het vercocht silverwerck, een summa van een hondert vijftien en twintigh caroliguldens vijftien stuyvers f 125-05-00 
Voorts sij er bij georddeert de summa van vier hondert en achtien caroliguldens dartien stuyvers aen gereed geld bevonden ende ten inventario beschreven, als hier omme staet f 418-13-00 
---------- 
Lateris 1 f 1234-08-12 
 
[0041v] Van de vroedsman Anske Ypes Zeestra ontvangen als coper van sekere huisinge staende bij 't bolwerck achter de huisinge waer uyt de capitein versturven is, de summa van drie en 't negentigh caroliguldens ses stuyvers thien penningen, sijnde het laeste termijn van dien, dus f 93-06-10 
f 1234-08-12 
---------- 
Summa f 1327-15-06 
 
Bedragende also dese boven ende omgeschreven posten suyver te samen georddeert sijnde, de summa van een duysent drie hondert seven en twintigh caroliguldens vijftien stuyvers [ses penningen] 
 
Sulx dat desen inventaris daer mede t'eenemael is gesuyvert ende vereffent, alleenlijck dat de obligatie op de heere Ockinga cum uxore ten inventaris gemelt, oock onder den curator als noch is berustende, desen alleen pro memoria 
 
Aldus gedaen ende opgegeven ter secretary binnen Harlingen, tot meerder verlichtinge ende suyvering den 31e marty 1687 
 
in kennisse van ons commissarissen ende secretaris 
beneffens de subscriptie van den curator 
(get.) Jacobus Sprottenga 
{get.) J.D. Kuyck 1687 
abs. secr. 
(get.) 49 Theodoris Theodori Posthumus 3/31 1687 not. publ.