Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bargebuurtspoortje 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBargebuurtspoortje 8(niet bekend)1-0501-060A-226A-269


Naastliggers vanBargebuurtspoortje 8
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidenBargebuurtspoortje 10
ten westenZoutsloot 19
ten noordenBargebuurtspoortje 6


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 8Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]66‑00‑00 ggkamer nr. 5 van de westerse kamers
koper finaalClaas Geerts
koper provisioneelClaas Geerts 66‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-050Bargebuurtspoortje 8camer
eigenaarAnne Jans erven
gebruikerArjen Cornelis wed.
opmerkingwoont vergeefs


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-050Bargebuurtspoortje 8kamer
eigenaarFaas Pytters erv.
gebruikerErnst Jansen
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-050Bargebuurtspoortje 8kamer
eigenaarErnst Janzen
gebruikerErnst Janzen
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-050Bargebuurtspoortje 8kamer
eigenaarFaas Pyters
gebruikerErnst Jansen
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-060Bargebuurtspoortje 8huis
eigenaarJohannes Jans nom.ux.
gebruikerHylke Jans wed.
huurwaarde18‑04‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑04 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0290r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bargebuurtspoortje 8Bargebuurtspoortje WZ41‑21‑00 gghuis
koperOcke Jurjens van der Stok koopman
huurderAaltje turfmeetster18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJacob Hendriks
verkoperAntje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Johan Jansenoud wijdschipper


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-060Bargebuurtspoortje 8huis
eigenaarSymon Haantjes
gebruikerJan Carels
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-060 , pag. 7Bargebuurtspoortje 8Symon Haantjes 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de Boer, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Sipke Tjerks Draaisma... Berends Vogelzang, zv Tjerk D, en Pietje ... ; BS geb 1811, ovl 1839, ovl 1846; gebruiker van wijk A-226, soldaat; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-226Bargebuurtspoortje 8Simon H MolenaarSipke Tjerks Draaismasoldaat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 101Bargebuurtspoortje 8 Simon Loon touwslagerHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Sybren Dirks Sleeper... ... ; BS huw 1821, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1835, ovl 1837; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-226; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-226BargebuurtSybren D Sleeper45 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-226BargebuurtWytske Sleeper18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtDirkje Sleeper15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtHenderika Sleeper14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtGrietje Sleeper7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 101Bargebuurtspoortje 8 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Arjen Lieuwes... werkman in 1851, N.H., zv Lieuwe Gellofs en Aafke Arjens; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, G- 151, supp wijk H-265; weesvoogden betalen f. 13:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Roelofke Pieters van der Meulen... HRL. in 1830, dv Pieter vdM, en Marijke Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 101Bargebuurt A-226Taeke Krijtenburg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 101Bargebuurtspoort A-270 Jacob Lieuwes van Loon woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 102Bargebuurtspoortje 8 (A-269)


1923 - variabron: Raadsvergadering 8 oktober
adresgegevens
Bargebuurtspoortje 8Onbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire  terug