Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 7 1-231 1-025 A-081 A-079
1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0140v van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7Zoutsloothuis
 
koperThoenis Takes, gehuwd met350-00-00 GG
koperAnna Sickes
naastligger ten oostende hof van Pyter Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Jacob Hiddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Hendricks, gehuwd methoutstapelaar
verkoperSyts Thoenis


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0256v van 26 feb 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7Drogestraathuis, schuur en ledige plaats erachter
 
koperPier Andries, gehuwd mettimmerman425-00-00 GG
koperIdtgien Jansen
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof en houtstek van Jacob Hiddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Foeck Beernts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Claesen en zijn 3 zoons
verkoper van 1/6Beernt Gerryts
verkoper van 1/6Jan Gerryts
verkoper van 1/6Willem Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Andries, timmerman x Idtgien Jans kopen een huis, schuur en ledige plaats daar achter, in de Droogstraat. Ten O. de hof van erven Pieter Pieters, ten W. hof en houtstek van Jacob Hiddes. Geen grondpacht. Gekocht van Foeck Beernts wv Gerryt Claesen voor 1/2, en Beernt -, Jan - en Willem Gerryts voor 1/2, voor 425 GG.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0040v van 26 mei 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7Droogstraathuis, schuur en ledige plaats erachter
 
aanhandelaarTaacke Taackes biersteker
aanhandelaarJan Haentjes
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof en houtstek van Jacob Hiddes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarPyer Andries, gehuwd mettimmerman
verwandelaarIdtyen Jans
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 26en may, 2e den 2en juny, 3e den 9en juny 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerechte alhier 1e den eersten juny, 2e den 8en juny 1616, 3e den 27 novembris 1619[!].
tekst in de margeToegewesen den 27en novembris 1619[!] opten proclamanten.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0042r van 26 mei 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7Droogstraathuis, schuur en ledige plaats erachter
 
aanhandelaarClaes Hendricx, gehuwd met0-00-00 GG
aanhandelaarSydts Tonys
protesteert vanwege een hypotheekFoeck Beernts
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Pyeter Pyeters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof en houtstek van Jacob Hiddes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarTaacke Taackesbiersteker
verwandelaarJan Haentyes
tekst in de margeFoeck Beernts, per Austrophorum, protesteert dat haer de proclamatien van de neffens gemelte coop ende 't gevolch van dien ontschadelyck sal wesen neffens haer competentie volgens den instrumente ende hypoteecke specialyck opte geproclameerde huysinge cum annexis holdende, ende dies onvermindert ende holdende haer recht opte cooppenningen, consenteert in de adiusicatie. Actum den 6en july 1616.
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 26en may, 2e den 2en juny, 3e den 9en juny 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerechte 1e den eersten juny, 2e den 8en juny 1616, 3e den 27en november 1619[!].
tekst in de margeToegewesen opte proclamanten den 27en novembris 1619[!].
tekst in de marge[uitgeveegd?] Nihil als erronie gestelt is, onbetaelt ende niet ingewesen


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0293r van 13 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Alles
1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0293v van 13 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7Droogstraat NZ in de noorder nieuwe stadhuis met ledige plaats daar achter
 
koperDouue Alles, gehuwd met320-00-00 GG
koperAntie Siuerdts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Pieter Pieters
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hiddes
naastligger ten noordenToenis Taeckes
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Hendricks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0096v van 9 mrt 1633 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en schuur van Cornelis Sioerdts Bonck
naastligger ten westenschuur
1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0131v van 30 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Wopke Wytses
naastligger ten westeneen schoenlappersperk
1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0154r van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Wopke Wytzes
naastligger ten westeneen schoenmakersperk
1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en schoenmakersperk van Broer Jansens
1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0124r van 21 mrt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ [staat: bij de Vismarktsbrug in de Droogstraat]panwerk en woning
 
kopergezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaarda mr. chirurgijn550-00-00 GG
naastligger ten oostenBente Roelofs
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAyse Arjens Mahui
naastligger ten noordenZoutsloot
naastligger ten noordenUlbe Cornelis mr. schoenmaker
verkoperBroer Jans vrijgezelzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Dirks Hylaarda, gemeensman en mr. chirurgijn, koopt een welgelegen panwerk met bijbehorende woning, inventaris en grondstoffen, omtrent de Vismarktsbrug, nz. Droogstraat. Ten O. de hof van Bente Roelofs, ten Z. de Droogstraat, ten W. het houtstek van Aise Arjens Mahui, ten N. het perk van mr. schoenmaker Ulbe Cornelis en de Zoutsloot. Gekocht van zeilmaker Broer Jans, voor 550 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0287r van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pan- en estrikwerk en huis van vroedsman Sjerck Hylaarda
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Cornelis Claasens c.soc.
1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0385v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7Zoutsloot ZZkamer met tuin tot aan de Droogstraat
 
koperWelmoed Jacobs, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen Jouke Piers kooltjer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJacob Popta koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jan Jansen Bostijn, diakenmr. kleermaker
verkoper q.q.N. N., diakenen vanmr. gortmaker
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): diaconie, alimentatores van
verkoperJeltie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWelmoed Jacobs wv Jouke Piers, kooltjer, koopt een camer zz. Zoutsloot, met een tuin met vruchtbomen en een plaets, strekkende tot de nz. Droogstraat. Ten O. erven Jacob Aerts, ten W. deels Jacob Popta, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de diaconen v.d. Jan Jacobsgezinde Gemeente, als alimentatoren van Jeltje Gerbens wv Gerrit Pieters, voor 300 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Janke Weima
1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0128r van 21 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ 3/5 [staat: aan de Zoutsloot en Droogstraat]pan- en estrikwerk en knechtswoning
 
koperPieter Sjoerds Hannema minderjarig jongman, zoon van532-00-00 GG
koperSjoerd Hannema koopman
naastligger ten oostenAnneus Lourens Tabes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeepzierderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
betrokkenePieter Keimpes de JongKimswerd
verkoper q.q.Jarichius Eelcoma, geauthoriseerde curatorrector van de Latijnse scholen te BolswardBolsward
verkoper q.q.burgemeester Syds Schaaf, geauthoriseerde curatoren over
verkoperAnneus Lourens Tabes, zoon van
verkoperwijlen oud burgemeester Lourens Tabes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema, meerderjarig jongman, koopt een deftig en welbeklant pan- en estrikwerk tussen de Zoutsloot en de Droogstraat.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0077v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Hannema
1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0066v van 19 nov 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7oostDroogstraat NZ 7-11 [staat: naast kopers panwerk]stal, wagenhuis, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en put
 
koperPieter Sjoerds Hannema koopman280-00-00 GG
naastligger ten oostenvan Dalsen notaris
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenPieter Sjoerds Hannema
naastligger ten noordenvan Dalsen notaris
verkoper q.q.Jan Hannema, curator
verkoper q.q.S. Wijma, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van Rein Smit, gehuwd metoud secretaris van BarradeelSexbierum
verkoper op eigen naamFoekje Nieuwenhuis


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0273v van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ 3-7 [niet vermeld]pan- en estrikwerk
 
koper van 2/6F. F. van Esta 2550-00-00 CG
koper van 1/6Claas IJzenbeek
koper van 1/6Jan G. de Boer
koper van 1/6Paulus G. de Boer
koper van 1/12Johannes de Boer Franeker
koper van 1/12Mebius de Boer Franeker
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Sjoerds Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0303v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 7westDroogstraat NZ 3-7 hoek Zoutslootpan- en estrikwerk etc.
 
koperBarend Visser en zoon3000-00-00 CG
naastligger ten oostenA. R. van Dalsen
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Frans F. van Esta, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Paulus G. de Boer, gelastigden vankoopman
verkoperClaas IJsenbeekkoopman
verkoperJan G. de Boerkoopman
verkoperJohannes de BoerkoopmanFraneker
verkoperMebius de BoerkoopmanFraneker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-025 Droogstraat 7B Visscher2-10-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-081Droogstraat 7Barend Jansen Visser... van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-081, pak- en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-081Droogstraat 7B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 299Droogstraat 7erven Pieter RodenhuisHarlingenschuur of pakhuis (180 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 300Droogstraat 7erven Pieter RodenhuisHarlingenerf (350 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-081Droogstraat 7Tjietske Abels van der Hout... in 1900, dv Abel Poppes vdH, en Geertje Jager; BS huw 1833, ovl 1845, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk A-081; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-097; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 299A-081 (Achterstraat)Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 300A-079 (Droogstraat)Simon Wiardapiksmelterij
Sectie A nr. 3455*A-079 (Droogstraat)Simon Wiardapakhuis
Sectie A nr. 3455*A-080 (Droogstraat)Simon Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 3455*A-081 (Droogstraat)Simon Wiardawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5090Droogstraat 7 (A-079)Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein)slachthuis


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 7Naaml. Venn. Drogerij- en veevoederfabr. "Flevo"172Dir. A. Blok


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 7Naaml. Venn. Drogerij- en veevoederfabr. "Flevo"172Dir. A. Blok


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 7beeldbepalend pand9 van 10 1922
  terug