Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 72-160 2-191 D-028D-023


Naastliggers vanFranekereind 7
ten oostenFranekereind 9
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 5


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 7, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0054v van 5 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: in de Noordijs]175‑00‑00 GG1/6 huis
koperFeddrick Sipckes, gehuwd met
koperHill Alberts
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 CG
bewonerde koper Feddrick Sipckes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyem
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenGercke Mertens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPoppe Andries mede voor zich, voormond van zijn broer te Pingjum
verkoperAndries Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Sipckes x Hill Alberts. 1/6 part vande huysinge staande inden Nordijs daar de coopers althans selven innewonen. Ten O. de erfgenamen van wl. Oricus Doyem, ten W. Gercke Mertens. Grondpacht op het geheel 22 st. Van Poppe Andries wonende te Pingum en als voormondt over Andries Andries, sijne broeder. Voor 175 gg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317r van 26 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 7[staat: op de noordies aan de noordkant van het voordiept]1170‑00‑00 CG2/3 huis
koperSipke Dirks, gehuwd met
koperHylk Marten
eigenaar van 1/3Sipke Dirks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orck van Doyum
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerben Martens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082r van 15 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Sipke Dircks


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241r van 19 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: in de Noordijs aan de Voorstraat]2000‑00‑00 GGhuis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuin
koperWillem Bartels, gehuwd metmr. kuiper
naastligger ten oostenEpe Beernts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet andere huis van Sipke Dircx c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Dircx c.u.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0067v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]2000‑00‑00 GGhuis
koperPier Piersen c.u.pottenbakker
naastligger ten oostenburgervaandrig Ype Beerns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBartle Willems te Haarlem


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222v van 20 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229r van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258v van 15 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Theunis


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: Voorstraat tussen de Zakkendragers- en Lambert Warndersbruggen]900‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelvroedsman Barent Rowel c.u.
huurderMinse Roeloffs c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Rowel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Sloterdijk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertie Sipkes voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Teunissmalschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160Franekereind 7huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk
gebruikerburgemeester Sloterdijk
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160Franekereind 7huis
eigenaarb[urgem]r. Sloterdijk
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160Franekereind 7huis
eigenaarwed. burgemeester Sloterdijk
gebruikerwed. burgemeester Sloterdijk
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160Franekereind 7huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-160 Franekereind 7convoymr. Sloterdijk, bestaande uit 5 personen75‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-160Franekereind 7huis
eigenaarconvoymr. Sloterdijk
gebruikerconvoymr. Sloterdijk
huurwaarde72‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑01‑12 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-191, pag. 45Franekereind 7Harmen Winnekes6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Harm Wennekes... van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Hermanus Fredericus Schoonhoff... 1811 HRL, zv Bernhard S, en Anna Margaretha Plake; BS geb 1811, ovl 1837, ovl 1849; gebruiker van wijk D-028; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); H.F.S. en Taedske Sjoerds Langijs, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-028Franekereind 7H Wennekes H F Schoonhoff


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 741Franekereind 7erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (148 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-028Franekereind 7N Meyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-028NoordijsNikolaas Meyer26 j*winkelierAmsterdamm, protestant, gehuwd
D-028NoordijsJetske Kreyl25 j*Harlingenv, protestant, gehuwd
D-028NoordijsFoekje Meyer4 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsBaukje Meyer2 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsAntje Meyer8 m*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsJanna van der Velde29 j*Makkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 27 mrt 1846
vermeld alsgeschat adresbericht
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Provisioneel verkocht op 8 apr 1846 in het Heeren Logement van Douwe Minnema door notaris Goslings.


1846 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 21 apr 1846
vermeld alsgeschat adresbericht
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Finaal verkocht op 22 apr 1846 in het Heeren Logement van Douwe Minnema door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 825.


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 741Franekereind 7 Jelle h Vierseneen nieuw onderwerk, veel verbeterd zoowel van binnen als buiten


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 808 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-028Franekereind 7Wiepkje Alkes Kramer, overleden op 20 januari 184871 jr, geboren Vlieland 20/9/1776, overleden Franekerend D 28, weduwe, moeder van Trijntje Folkerts Koudenburg (vrouw van Jelle Hendriks Viersen, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Aaltje van der Vliet... (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Nicolaas Giel... 1820, trekschipper in 1855, zv Frederik G, en Anna Bernei; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2772Franekereinde D-028Foeke Buitenrustwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
D-028Franekereind 7Een zeer geschikt burgerwoonhuis c.a. aan het Noordijs, thans in gebruik bij K. de, Vries. Finaal verkocht op 5 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1466.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2772Franekereind D-023Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2772Franekereind 7 (D-023)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-02-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7H. Assinkhoofd der geref. school voor l. en m.u.l.o


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 7S. v/d Zeerijksveldwachter (gep.)


1957 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7 Buismantimmer- en aannemersbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 7D.G.A. (Dora) Idema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 7rijksmonument 20337


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2772Franekereind 7
  terug