Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Grote Bredeplaats 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Bredeplaats 1 8-010 8-010 C-009 C-004


Huisnaam in: 1642
Gebruik:
Naam: het vlieboot
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1690
Gebruik:
Naam: de prins
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 1, Harlingen Grote Bredeplaats 1, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 1
ten oostenGrote Bredeplaats 3
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westende Prinsenstraat
ten noordenNoorderhaven 2


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0016v van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenplaats, keuken of kamer van het grote voorhuis van Jan Jacobs du Boys


1646 - rooiboek blz. 5v sub 1adresbetrefttekst
Grote Bredeplaats 1 Haye Jans, mr. bakker
Jan du Bois
Also de Magistraet desen stede mij Haye Jans mr. backer ende burger alhier als gebruycker, ende bewoonder van Jan du Bois huysinge staende op de hoeck van de olde Vismerckt alhier daer de prins uythangt geconsenteert hebben, also ick anders mijn hantwerck voors. niet wel aldaer conde exerceren, omme ten naesten aende voors. mijne bewoonde huysinge temaeken, ende hebben een Back oven, ende dat over ofte nae de gemeene straet, daer anders er geene stoepen mochte wesen; so ist dat ick verclare, ende bekenne 't selve niet anders als praecario ter fine voors. te possideren, ende besitten, met belofte om den oven voors. alletijt tot believen van de welgemelde Magistraet wederom wech te breecken, ende vande straet ofte stoepen voors. te amoveren, ende alles in vorige gestalte te brengen, ofte andersins te boeten alle schade ende interessen door weygeringe ofte bij faulte van sulcx te vallen ende ? onder verbant mijner goederen, ende submissie van alle Geregte. In kennisse mijn hant, ende tot mijn versoeck d'handt vande Secretaris deser stede. Actum Harlingen de xie Martii 1646. (get.) haie ijansen. (get.) Andr. Heemstra 1646.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMaycke Cartouw


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 307r van jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 1Jelle Sybes, grootveerschipper, koopt een groot huis nz. Voorstraat. Ten O. het huis dat nu aan Jan Lubberts verkocht is door de verkopers, ten W. en Z. de Voorstraat, ten N. erven Hendrik Teunis en Jan Bastiaens. Gekocht van de hyp. cred. van Mayke Hanses Cartouw wv vroedsman Pyter Hylkes Coolhart, voor 1000 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-010 Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Jelle Sybes erven
gebruikerLambert Jansen cum sociis
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-010 Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Jelle Sybes erven
gebruikerwed. IJsbrand Pieters
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057v van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Jelle Sybes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-010 Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Jelle Sybes erven
gebruikerFeyte Jans cum soc.
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0241v van 4 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hendriks


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-010 Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarSamuel Schale
gebruikerwed. Harmen Elyas
huurwaardeCG 51:10:00
aanslag huurwaardeCG 08:11:10
 
8-010 Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarerven wed. Jelle Sybes
gebruikerBerent Hendriks c.s.
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10
opmerking[nummer 8-010 is tweemaal vermeld]


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0147v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan de Reus chirurgijn


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0156r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 3, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLamert de Reus


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0228r van 30 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Reus


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0304v van 12 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 1Grote Bredeplaats NZ hoek Prinsenstraat1/2 huis
 
koperTrijntje de Reus, gehuwd metCG 70:00:00
Jacob Reinhartkastelein
bewonerdr. Meinerts
naastligger ten oostende weduwe Hogerhuis
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenPrinsenstraat
naastligger ten noordende weduwe Hogerhuis
eigenaar van 1/4Trijntje de Reus, zuster van
eigenaar van 1/4Jan de Reus
verkoperLammert de Reusmr. bakker (oud -)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Hotzes de Reus, vrouw van Jacob Reinhart, kastelein, koopt een 1/2 huis op de hoek van de Grote Bredeplaats en de Prinsenstraat, waarvan zij al 1/4, en haar broer Jan de Reus het andere 1/4 bezit. De straat ten W. en Z. wv Hoogerhuis ten O. en N. Gekocht van Lammert de Reus, mr. bakker.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0265r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 1Prinsenstraat OZ hoek1/4 huis
 
koperTrijntje de Reus, gehuwd metCG 300:00:00
Jacob Reinhartkastelein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan de Reuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje de Reus x kastelein Jacob Reinhart koopt 1/4 van een huis hoek Prinsenstraat, nu door de verkoper bewoond, waarvan zij al 3/4 bezit. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van koopman Jan de Reus voor 300 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-010 Grote Bredeplaats 1Aaltje de Kok
8-010 Grote Bredeplaats 1Coenraad Bakker, 30 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-010 Grote Bredeplaats 1Aaltje de KockCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Cornelis van Loon... zv Elias vL (gk), en Anna Pellens, (gk); BS huw 1812, huw 1814, ovl 1831, ovl 1846; gebruiker van wijk C-009, koopman, medegebruikers zijn Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Gijsbert Jansen... en E.J. Koen, werkman, behuwd broeder vd bruidegom, wonende te HRL 1813; BS huw 1813; gebruiker van wijk C-009, kleine negotie, medegebruikers zijn Cornelis van Loon, koopman, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Jacob A Reinhart... R, geb 1792 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1829; erven J.R. eigenaar van wijk C-009; gebruiker Cornelis van Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1S Beekkerkgebruiker van wijk C-009, verificateur, medegebruiker is Gijsbert Jansen, kleine negotie, en Cornelis van Loon, koopman; eigenaar is Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-009Grote Bredeplaats 1Jacob Reinhard ervenCornelis van Loon koopman
C-009Grote Bredeplaats 1Gijsbert Jansen kleine negotie
C-009Grote Bredeplaats 1S Bechkerk verificateur


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
adressoortbedraggebruik
C-009Grote Bredeplaats 1provisionele en finale toewijzingfl. 2305huis C-009
 
verkoperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius
koperCornelis van Loon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 492Grote Bredeplaats 1Cornelis van LoonHarlingenhoutkoperhuis en erf (132 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Doede van der Hout Brouwer... ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-007; oud 33 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-009; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Grietje IJversongeb 1811 Sexbierum, ovl 21 okt 1876 HRL, huwt met Sjoerd Lepstra, dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1876; oud 29 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk C-009; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Himkje van der Laan... wonende te te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje (Klases); BS huw 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 42 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Jan Jacobs Dijk... HRL. 1838, zv Jacob Folkerts D, en Jantje Folkerts; BS huw 1818, huw 1838, ovl 1861, bev r HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk C-191 VT1839; J.J. v. D. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Johanna van Loon... Bonraad; BS huw 1836, huw 1839, ovl 1877; oud 30 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk C-009; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-009BreedeplaatsDoede vd Hout Brouwer33 jStiensgezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
C-009BreedeplaatsJohanna van Loon30 jOudbeyerlandgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-009BreedeplaatsGrietje P Yverson29 jSexbierumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-009BreedeplaatsDiederich Rademaker26 jAmsterdamgezin 2, m, protestant, ongehuwd, luthersch predikant


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-009Grote Bredeplaats 1Jacobus D. Brouwer, overleden op 12 oktober 184310 mnd (geboren 9/1/1843), overleden Grote Bredeplaats C 9, zoon van D. -van der Hout Brouwer, koopman en Johanna van Loon, broer van minderjarige Catharina-Elisabet D. Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Janna Greydanus... HRL, DG, A 20 sep 1867 Midwolda, dv Petrus G, en Catharina Vellinga; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, wijk E-035, 73, supp wijk B-210, supp wijk E-340, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 492C-009 (Grote Breedeplaats)Doede van der Hout Brouwerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 492C-004 (Grote Breedeplaats)Sjouke van der Woudewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 492Grote Bredeplaats 1 (C-004)Jacob F. Grol


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 1 Hendrik Gonggrijpzetwink. & kantoorbed.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1500


1924 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 1 (geveltop), HarlingenGrote Bredeplaats 1 (geveltop)1924'
Bovenop de top van de gevel een bronzen galjoen.
Het gebouw is opgetrokken in de Noord-Duitse stijl der 17e eeuw naar architectuur van Prof. Francke.

Het gebouw is gekroond met een galjoen, geheel van brons gegoten en ontworpen door de oud-Harlinger beeldhouwer S. Miedema te Rotterdam en uitgevoerd door Van der Kalf & Molijns fabriek te Rotterdam.


1925 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 1Oud Harlingen Magazine 1992Het kantoor [van de S.S.M.] was eerst gevestigd in de Brouwerstraat en in 1925 werd het nieuwe pand Gr. Bredeplaats betrokken


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart- en Steenkolen Mij.cargadoors, expediteurs, op goole


1925 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 1 (zuidgevel), HarlingenGrote Bredeplaats 1 (zuidgevel): SCHEEPVAART :
en
: STEENKOLEN : My'
Op 3-6-1924 werd aanbesteed het afbreken van 2 panden en het bouwen van een kantoorgebouw met bovenwoning aan de Grote Bredeplaats door Scheepvaart & Steenkolen Mij te Harlingen.
Laagste inschrijver is fa. Buwalda, Heerenveen, gegund voor f. 52.800,- (€ 23.960)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 1Kruijne de Bruijnechef scheepv. en steenkolen-mij.


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart & Steenkolen Maatschappi


1932 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart & Steenkolen Maatschappi


1932 - kentekenadresnaam
B-17541
Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij N.V.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 1J. Kruyne42Dir. Scheepv. en Steenk. Mij.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 1Scheepv.- en Steenkolen Mij.42


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats 1Harl. Transport-Mij.42


1939 - kentekenadresnaam
B-25938
Grote Bredeplaats 1Scheepvaart en Steenkolen Mij. N.V.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 1J. Kruyne428Dir. Scheepv. en Steenk. Mij.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 1Scheepv.- en Steenkolen Mij.428(v. interl. gespr.)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote Breedeplaats 1Harl. Transport-Mij.428


1945 - kentekenadresnaam
B-28033
Scheepvaart en Steenkolen Mij.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsJ.B. Sjerp428


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsHarlinger Transport Mij. N.V.428


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsJ.B. Sjerp428


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl.Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V.428Kant. (9-12, 14-17½ u.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsJ.B. Sjerp428


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl.Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V.428Kant. (9-12, 14-17½ u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij N.V.lijndiensten op goole, hull, leith


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 1rijksmonument 507131 1924


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6573Grote Bredeplaats 1
  terug