Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGrote Bredeplaats 18-0108-0118-011C-009C-004


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 1
ten oostenGrote Bredeplaats 3
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westende Prinsenstraat
ten noordenNoorderhaven 2


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1, Harlingen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0167v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 1Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] hoekhuis op het oud blokhuis strekkende noordwaarts tot de zuidgevel van verkopers huis waar de Vlieboot uithangt2124‑14‑00 gghuis waar de Ham veel uitgehangen heeft, en plaats
koper door niaarJan Jansen de Boys de Ham
geniaarde koperPytter Freerx, gehuwd met
geniaarde koperTiesk Obbes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
huurderLou Feddes glasmaker113‑14‑00 gg
naastligger ten oostenhuis, houtstek en plaats van de verkopers
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhuis waar de Vlieboot uithangt, houtstek en plaats van de verkopers de Vlieboot
verkoperWalingh Tiaerds
verkoperJelle Tiaerds
verkoperJacob Jansen du Bois, gehuwd met
verkoperBarbar Tiaerds
verkoperWopke Wytses, gehuwd met
verkoperCatalina Jans du Boys


1646 - rooiboek blz. 5v sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Grote Bredeplaats 1 Haye Jans, mr. bakker
Jan du Bois
Also de Magistraet desen stede mij Haye Jans mr. backer ende burger alhier als gebruycker, ende bewoonder van Jan du Bois huysinge staende op de hoeck van de olde Vismerckt alhier daer de prins uythangt geconsenteert hebben, also ick anders mijn hantwerck voors. niet wel aldaer conde exerceren, omme ten naesten aende voors. mijne bewoonde huysinge temaeken, ende hebben een Back oven, ende dat over ofte nae de gemeene straet, daer anders er geene stoepen mochte wesen; so ist dat ick verclare, ende bekenne 't selve niet anders als praecario ter fine voors. te possideren, ende besitten, met belofte om den oven voors. alletijt tot believen van de welgemelde Magistraet wederom wech te breecken, ende vande straet ofte stoepen voors. te amoveren, ende alles in vorige gestalte te brengen, ofte andersins te boeten alle schade ende interessen door weygeringe ofte bij faulte van sulcx te vallen ende ? onder verbant mijner goederen, ende submissie van alle Geregte. In kennisse mijn hant, ende tot mijn versoeck d'handt vande Secretaris deser stede. Actum Harlingen de xie Martii 1646. (get.) haie ijansen. (get.) Andr. Heemstra 1646.


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 290r van 19 apr 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Bredeplaats 1
Catalina Dubois, weduwe van
Wopke Wytses van Tallum
Jan Hansen, gehuwd (x) metbrouwer
Ybeltie Broers
Rinse Jetses Roorda, geauthoriseerde curator over
Broer Jans kind uit (x), gesassisteerd door
dr. Sybrandus Bechiusadvocaat
aangeverPyttie Wopkes van Tallum, gehuwd met
aangeverSymon Jacobs Bootsma
Pyttie Wopkes van Tallum, voor haar zuster
wijlen Jancke Wopkes van Tallum
inleiding bij de boedelinventarisatie[0290r] Ontzegelinge van slotten, ende vervolgens wederom beschrievinge ende inventarisatie gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Folckert Lammerts Nijkerck ende Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van Catalina Dubois in leven weduw van wijlen Wopke Wytses van Tallum, van alle sodanige goederen uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Rinse Jetses Roorda als geauthoriseerde curator over Broer Jans, soon van Jan Hansen brouwer, bij wijlen Ybeltie Broers in echte verweckt, in dezen geadsisteert met sijn advocaat dr. Sijbrandus Bechius, in dier qualiteit requirant, ende Pyttie Wopkes van Tallum, echte huysvrouwe van Symon Jacobs Bootsma, voor haer selve, ende voorts als [0290v] erfgenaem van haer overleden suster Jancke Wopkes van Tallum, ende in dezen met haer voornoemde man Bootsma gesterckt, in dien qualiteit wegens ter praesentie van de notaris Niholt als procureur van de requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen, door de requireerde Pyttie Wopkes van Tallum, die oock den eeden daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepreaesteert in handen van de heeren commissarien gedacht, mitsgaeder den gelycken eeden gepraesteert door Symon Jacobs Bootsma, om met zijn weten niet te sullen verswijgen offe zoo daer iets bevonden worden omme 't zelve naederhants te zullen aengeven, zeggende daerop soo waerlyck [0291r] helpe ons Godt Almachtich, alles nochtans onvercort partijen hun wederzijts recht, soo in cas van scheidinge als andersints, ende is dit inventaris tot dien fine gemaekt opdat nae onderlinge collatie ende vergelyckinge zoude mogen worden bevonden welck op 't inventaris voor dezen gemaekt niet soude mogen wezen gestelt offe vergeten zijn, waerop tot de beschrievinge geprocedeert is in manieren als volght. Actum den 19e april 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0307r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 1Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]1000‑00‑00 gghuis
koperJelle Sybes grootveerschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJan Lubberts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenPrinsenstraat [staat: Voorstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrick Teunis
naastligger ten noordenJan Bastiaans n.u.
verkoper q.q.Jacob Aerts, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Symen Ages, gecommitteerde crediteurgezworen makelaar
verkoper q.q.Broer Jans, gecommitteerde crediteuren vanzeilmaker
verkoperMaycke Hanses Cartouw, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Sybes, grootveerschipper, koopt een groot huis nz. Voorstraat. Ten O. het huis dat nu aan Jan Lubberts verkocht is door de verkopers, ten W. en Z. de Voorstraat, ten N. erven Hendrik Teunis en Jan Bastiaens. Gekocht van de hyp. cred. van Mayke Hanses Cartouw wv vroedsman Pyter Hylkes Coolhart, voor 1000 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-010Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJelle Sybes erven wed.
gebruikerLambert Jansen c.soc.
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-010Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJelle Sybes wed. erven
gebruikerIJsbrand Pieters wed.
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-010Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Jelle Sybes erven
gebruikerFeyte Jans cum soc.
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJelle Sybes erven wed.
gebruikerBerent Hendriks cum soc.
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 8-010]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJan de Reus
gebruikerJan de Reus cum soc.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJan de Reus
gebruikerJan de Reus c.soc.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJan de Reus
gebruikerJan de Reus c.s.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJan de Reus
gebruikerJan de Reus
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-011Grote Bredeplaats 1huis
eigenaarJan de Reus
gebruikerJan de Reus
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑05‑06 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0304v van 12 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 1Grote Bredeplaats NZ hoek Prinsenstraat70‑00‑00 cg1/2 huis
koperTrijntje de Reus, gehuwd met
koperJacob Reinhart kastelein
bewonerdr. Meinerts
naastligger ten oostende weduwe Hogerhuis
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenPrinsenstraat
naastligger ten noordende weduwe Hogerhuis
eigenaar van 1/4Trijntje de Reus, zuster van
eigenaar van 1/4Jan de Reus
verkoperLammert de Reusoud mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Hotzes de Reus, vrouw van Jacob Reinhart, kastelein, koopt een 1/2 huis op de hoek van de Grote Bredeplaats en de Prinsenstraat, waarvan zij al 1/4, en haar broer Jan de Reus het andere 1/4 bezit. De straat ten W. en Z. wv Hoogerhuis ten O. en N. Gekocht van Lammert de Reus, mr. bakker.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0265r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 1Prinsenstraat OZ hoek300‑00‑00 cg1/4 huis
koperTrijntje de Reus, gehuwd met
koperJacob Reinhart kastelein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenPrinsenstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan de Reuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje de Reus x kastelein Jacob Reinhart koopt 1/4 van een huis hoek Prinsenstraat, nu door de verkoper bewoond, waarvan zij al 3/4 bezit. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van koopman Jan de Reus voor 300 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-011 , pag. 160Grote Bredeplaats 1Jacob Reinhart 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Cornelis van Loon... zv Elias vL (gk), en Anna Pellens, (gk); BS huw 1812, huw 1814, ovl 1831, ovl 1846; gebruiker van wijk C-009, koopman, medegebruikers zijn Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Gijsbert Jansen... en E.J. Koen, werkman, behuwd broeder vd bruidegom, wonende te HRL 1813; BS huw 1813; gebruiker van wijk C-009, kleine negotie, medegebruikers zijn Cornelis van Loon, koopman, S. Beekkerk, verificateur, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Jacob A Reinhart... R, geb 1792 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1829; erven J.R. eigenaar van wijk C-009; gebruiker Cornelis van Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1S Beekkerkgebruiker van wijk C-009, verificateur, medegebruiker is Gijsbert Jansen, kleine negotie, en Cornelis van Loon, koopman; eigenaar is Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-009Grote Bredeplaats 1erven Jacob ReinhardCornelis van Loonkoopman
C-009Grote Bredeplaats 1erven Jacob ReinhardGijsbert Jansen kleine negotie
C-009Grote Bredeplaats 1erven Jacob ReinhardS Bechkerkverificateur


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-009Grote Bredeplaats 1provisionele en finale toewijzingfl. 2305huis C-009
 
verkoperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius
koperCornelis van Loon


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 492Grote Bredeplaats 1 Cornelis Loon houtkoperHarlingenhuis en erf (132 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Doede van der Hout Brouwer... ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-007; oud 33 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-009; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Grietje IJversongeb 1811 Sexbierum, ovl 21 okt 1876 HRL, huwt met Sjoerd Lepstra, dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1876; oud 29 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk C-009; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Himkje van der Laan... wonende te te HRL, dv Jelle Hayes vdL, en Antje (Klases); BS huw 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 42 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Jan Jacobs Dijk... HRL. 1838, zv Jacob Folkerts D, en Jantje Folkerts; BS huw 1818, huw 1838, ovl 1861, bev r HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk C-191 VT1839; J.J. v. D. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Johanna van Loon... Bonraad; BS huw 1836, huw 1839, ovl 1877; oud 30 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk C-009; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-009BreedeplaatsDoede vd Hout Brouwer33 jkoopmanStiensgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-009BreedeplaatsJohanna van Loon30 jOudbeyerlandgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-009BreedeplaatsGrietje P Yverson29 jSexbierumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-009BreedeplaatsDiederich Rademaker26 jluthersch predikantAmsterdamgezin 2, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 435 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-009Grote Bredeplaats 1Jacobus D. Brouwer, overleden op 12 oktober 184310 mnd (geboren 9/1/1843), overleden Grote Bredeplaats C 9, zoon van D. -van der Hout Brouwer, koopman en Johanna van Loon, broer van minderjarige Catharina-Elisabet D. Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-009Grote Bredeplaats 1Janna Greydanus... HRL, DG, A 20 sep 1867 Midwolda, dv Petrus G, en Catharina Vellinga; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, wijk E-035, 73, supp wijk B-210, supp wijk E-340, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 492Grote Breedeplaats C-009Pieter J. Broekema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 492Grote Breedeplaats C-004 Sjouke van der Woude woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 492Grote Bredeplaats 1 (C-004)Jacob F. Grolwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 1 Hendrik Gonggrijpzetwink. & kantoorbed.f. 1000f. 1500


1924 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 1 (geveltop), HarlingenGrote Bredeplaats 1 (geveltop)1924'
Bovenop de top van de gevel een bronzen galjoen.
Het gebouw is opgetrokken in de Noord-Duitse stijl der 17e eeuw naar architectuur van Prof. Francke.

Het gebouw is gekroond met een galjoen, geheel van brons gegoten en ontworpen door de oud-Harlinger beeldhouwer S. Miedema te Rotterdam en uitgevoerd door Van der Kalf & Molijns fabriek te Rotterdam.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart- en Steenkolen Mij.cargadoors, expediteurs, op goole


1925 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 1 (zuidgevel), HarlingenGrote Bredeplaats 1 (zuidgevel): SCHEEPVAART :
en
: STEENKOLEN : My'
Op 3-6-1924 werd aanbesteed het afbreken van 2 panden en het bouwen van een kantoorgebouw met bovenwoning aan de Grote Bredeplaats door Scheepvaart & Steenkolen Mij te Harlingen.
Laagste inschrijver is fa. Buwalda, Heerenveen, gegund voor f. 52.800,- (€ 23.960)


1925 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Grote Bredeplaats 1Het kantoor [van de S.S.M.] was eerst gevestigd in de Brouwerstraat en in 1925 werd het nieuwe pand Gr. Bredeplaats betrokken


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 1 Kruijne de Bruijnechef scheepv. en steenkolen-mij.


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart & Steenkolen Maatschappi


1932 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart & Steenkolen Maatschappi


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17541
Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij N.V.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 1J. Kruyne42Dir. Scheepv. en Steenk. Mij.
Groote Breedeplaats 1Harl. Transport-Mij.42
Gr. Breedeplaats 1Scheepv.- en Steenkolen Mij.42


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25938
Grote Bredeplaats 1Scheepvaart en Steenkolen Mij. N.V.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 1J. Kruyne428Dir. Scheepv. en Steenk. Mij.
Groote Breedeplaats 1Harl. Transport-Mij.428
Gr. Breedeplaats 1Scheepv.- en Steenkolen Mij.428(v. interl. gespr.)


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28033
Scheepvaart en Steenkolen Mij.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsJ.B. Sjerp428
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl.Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V.428Kant. (9-12, 14-17½ u.)
Gr. BredeplaatsJ.B. Sjerp428
Gr. BredeplaatsHarlinger Transport Mij. N.V.428
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428
Gr. Breedepl.Koel- en Vrieshuis Harlingen N.V.428Kant. (9-12, 14-17½ u.)
Gr. BredeplaatsJ.B. Sjerp428


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 1, HarlingenGrote Bredeplaats 1 Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij N.V.lijndiensten op goole, hull, leith


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsScheepv.- en Steenkolen Mij.428


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 1rijksmonument 507131 1924


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6573Grote Bredeplaats 1  terug