Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 237-124 7-130 C-021C-015


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 23
ten oostenGrote Bredeplaats 25
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 21
ten noordenNoorderhaven 26


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 23, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0088r van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]0‑00‑00 GGeeuwige rente uit het huis
koperN. N.
huurderFoppe Aerns
protesteert vanwege een vorderingJelle Sickesbiersteker
protesteert vanwege een reversaalEbel Walinghs
protesteert vanwege een hypotheekMeuwis Pieters te Franeker
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenEme Baukes
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Hendrick Pieters Crol te Franeker
verkoper (gesuccumbeerde)Foppe Aerns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hendrick Pieters Crol te Franeker en ten achterdele van Foppe Aerns om zodoende 75 CG schuld in te lossen en 11 CG kosten, een eeuwige rente uit een huis nz. Voorstraat waar Foppe Aerns nu in woont. Ten O. Hendrik Jans Bommel, ten W. Eme Bauckes.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0138v van 21 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: voorstraat NZ bij de vismarkt]990‑00‑00 GGhuis met een vrije in- en uitgang van de steeg; tussen Mary Jan Dircx en de kamer van Appolonia Jans en het huis van Ane Bauckes
koperPaulus Antoni predikant, gehuwd met te Huizum
koperReynsck Tziercx
verpachter grondde stad Harlingen of de geestelijke1‑04‑00 CG
protesteert vanwege een vorderingAnna, weduwe van
protesteert vanwege een vorderingwijlen Jelle Sickes
protesteert vanwege een vorderingMeuwis Pieterskistmaker te Franeker
trekt zijn protest inMeuwis Pieterskistmaker te Franeker
protesteert vanwege een hypotheekPyts Jansen
protesteert vanwege een reversaalIbel Walinghs
naastligger ten oostenHendrick Jansen Bommel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAppolonia Jans
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven [staat: nieuwe haven]
verkoperFoppe Aernts, gehuwd met
verkoperNies Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Anthoni, minister ecclesie te Huizum x Reinsck Tzircx kopen huis aan de noordzijde van de Voorstraat bij de fischmerct. Met alles wat er bij hoort exempt den stock ende bord voor wtsteekende ende tgeene den inwoner soe van winckel als andersins daer in gemaeckt heeft twelck den vercopers met den huysman daerwt sullen moegen neemen. Met een steeg strekkende noordwaarts tot achteren aan de nieuwe haven. Ten O. Hendrik Jan Bommel, ten W. Ane Bauckes. Vrije in- en uytgang vanden steyge westwaarts, tusschen Mary Jan Dircks ende Appolonia Jans olde camer, en Ane Bauckes huysinge. Grondpacht 24 st aan de geestelijken of de Stad. Gekocht van Foppe Aernts x Nies Jans, voor 990 GG.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Tierx


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis of kamer van Albert timmerman
naastligger ten westenhuis of kamer van Albert timmerman


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0486v van 30 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechs


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0003r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende plaats van Jan Dolphijn c.u.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0002v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Blauwe Trappen]1200‑00‑00 GGhuis
koperJan Dolphijn, gehuwd met
koperAntie Scheltes
verpachter grondde stad Harlingen of de geestelijke1‑04‑00 CG
bewonerJan Dolphijn c.u.
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Henrick Bommel
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenEme Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircx
naastligger ten westenAplonis Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Paulo Anthonypredikant te Beilen
verkoper van 1/2Tierck Pauli, voor hemzelf en rechthebber van
verkoper van 1/2Godefridus Pauli, recht door koop verkregen van zijn broer
verkoper van 1/2Gerardo Pauli
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dolphijn, kruidenier x Antie Scheltes. Grondpacht 24 st aan de Kerk of de Stad. Gekocht van Paulo Anthony, predikant te Beilen, voor 1/2 en vanTierck Pauli, zoon en rechthebbende van Godefrido Pauli en zijn broer Gerardo Pauli voor 1/2, voor 1200 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23achterGrote Bredeplaats NZ [staat: achter en ten noorden van het huis van Jan Dolphijn]00‑00‑00 cgkamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 0‑07‑00 CG
huurderWillem Jacobs visjager
naastligger ten oostende verkoper Martien Floris, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Enno Bauckes
naastligger ten zuidenJan Dolphijn
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Apolonia Knippers
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Martien Floris, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Enno Bauckes
verkoper q.q.Jan Jansen, curator divisionis te Makkum
verkoper q.q.Willem Stienston, curators divisionis overpasteibakker
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Griet Jans


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23achterGrote Bredeplaats NZ [staat: recht achter het huis van Jan Dolphijn]115‑00‑00 GGkamer
koper provisioneelWybe Ipes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Jan Dolphijn
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen aan de NZ van het diept]1850‑00‑00 GGhuis
kopermr. Goucke Gerliffs, gehuwd metchirurgijn
koperFoockel Feddes
verpachter grondde stad Harlingen of de kerk1‑04‑00 CG
toehaakeen Jacobusstuk en een rijksdaalder in specie
huurder voor 5 jarenGoucke Gerliffs chirurgijn88‑00‑00 GG
naastligger ten oostenwijlen Hendrick Bommel
naastligger ten zuiden
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenEne Bauckes
naastligger ten westenMary, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Dircks
naastligger ten westende oude kamer van Apolonia Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Scheltes, broeder van
verkoperAntke Scheltes, gehuwd met
verkoperJan Dolphijn uitlandig te Kopenhagen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Goucke Gerfliffs


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071r van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Goucke Gerliffs c.u.chirurgijn


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerliffs


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0108v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Fedde Goukes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRinske Salverda


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0090v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Dina Tiebbes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-124Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarDina Tiebbes cum soc.
gebruikervroedsman Wiertsma
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306r van 14 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntie Popta, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Douwe Jansen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-124Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0134v van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] naast de Blauwe trappen900‑00‑00 CGhuis
koperJacob Wessels, gehuwd metwijdschipper
koperPytie Jans van Sloten
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jacob Kuik
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenJacobus Groenewold c.u.
naastligger ten noordendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
verkoperAnne Jansen Huidekoper c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wessels (Sluis), wijdschipper x Pyttie Jans van Sloten koopt huis c.a. nz. Voorstraat naast de Blauwe Trappen. Ten O. Jacob Kuik, vroedsman, ten W. Jacobus Groenewold, ten Z. die straat, ten N. een doorgaande steeg waarlangs dit huis een vrij in- en uitgang etc. heeft naar en van de Noorderhaven. Gekocht van Anne Jansen Huidekoper, voor 900 cg. en 1 ducaat.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-124Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarJacob Wessels
gebruikerJacob Wessels
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑13‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0035v van 5 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHyke Douwes
naastligger ten zuidenJan Douwes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0247r van 13 mrt 1729 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de blauwe trappen]0‑00‑00 CGhuis genaamd de Dolfijn
aanhandelaarburgemeester Pier Jarigs Bretton, gehuwd metde Dolfijn
aanhandelaarHendrikje Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenJan Jacobs Cuik mr. bakker
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
naastligger ten westenJacob Groenewolt cum sorore
naastligger ten noordendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
verwandelaarJacob Wessels Sluis, gehuwd metwijdschipper
verwandelaarPytje Jans van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton, burgemeester x Hendrikje Jans doet wandelkoop met Jacob Wessels Sluis, wijdschipper x Pytie Jans van Slooten, waar bij de 1ste overdraagt een mooi huis zz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen met ten O. en Z. Jan Nollides, ten W. ds. Botterweg, ten N. die straat en diept. De zolder boven het achterste keukentje is en blijft echter van Nollides. De 2e draagt over een huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, 'de Dolfijn', met ten O. Jan Jacobs Kuik, ten W. Jacobus Groenewold, ten Z. de Voorstraat en diept, ten N. een doorgaande steeg waarlangs het huis vrij in- en uitgang etc. heeft van en naar de Noorderhaven. Jacob Wessels Sluis krijgt daarbij 490 cg toe.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0329r van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Pier Jarigs Bretton


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-124Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarburgemeester Britton
gebruikerburgemeester Britton
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑13‑06 CG
opmerking[in het register vermeld als 7-125]


1736 - genealogie bron: ondertrouw gerecht Harlingen op 10 nov 1736
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Benjamin Schaaff, wonende te Harlingen
Hiltje Piers Bretton, wonende te Harlingen


1736 - genealogie bron: bevestiging huwelijk Hervormde Gemeente Harlingen op 19 feb 1736
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Benjamin Schaaff, wonende te Harlingen
Hyltie Bretton, wonende te Harlingen


1736 - genealogie bron: zij belijdenis Hervormde Gemeente Harlingen op 2 feb 1736
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
B. Schaaf, locatie: Bredeplaats
Hiltje Bretton, locatie: Bredeplaats


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0164r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Pier Bretton


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0143v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Pier Bretton


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0158v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTeunis Arjens Blok


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-124 Grote Bredeplaats 23Benjamin Schaaf, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-124Grote Bredeplaats 23huis
eigenaarburgemr. Bretton
gebruikerhopm. Schaaf
huurwaarde52‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑09‑00 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerkolonel B. Schaaf


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0227r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSyds Schaaf


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0152v van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Gelinde


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0259v van 5 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHyltje Schaaff


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0292v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23achterGrote Bredeplaats NZ [niet vermeld]1300‑00‑00 CGstuk grond of tuin
koperHiltje Schaaff, minderjarige nagelaten dogter van
koperwijlen mr. Syds Schaaff J.U.D.advocaat Hof van Friesland
koper q.q.burgemeester Syds Schaaff
koper q.q.Minne Cl. Blok
huurderHarmanus Betzou
huurderGosling Piekes mr. schoenmaker
huurderPhilippina Philippus
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenHiltje Schaaff
naastligger ten westende verkoper Jurjen Okkes van der Stock c.u.koopman
naastligger ten noordende weduwe van Teunis Anthony
verkoperJurjen Okkes van der Stock, gehuwd metkoopman
verkoperGeertje Douwes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314v van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Schaaff
naastligger ten zuidenR. Blok


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0030r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenjuffrouw Hiltje Schaaff


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0086r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHiltje Schaaff


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0065v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0069r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Henricus Jans Westra


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0041r van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElisabeth van Bachum, gehuwd met
naastligger ten zuidenCornelis Folkertsma


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0147r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 23Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] wijk C-0212200‑00‑00 CGstuk grond of tuin
koperSybrand Feykes Kamsma, gehuwd met
koperRoukjen Eyses Faber
bewonerG. Akkringakoopman
naastligger ten oostenG. Piekenga
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van H. Gonggrijp
naastligger ten noordenPeysel bakker
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
verkoperdr. H. J. Westra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feykes Kamsma x Roukjen Eises Faber kopen huis wijk C-021. Ten W. wd. H. Gonggrijp, ten O. G. [Gosling] Piekenga, ten Z. de straat, ten N. bakker Peysel. Met vrije in- en uitgang door een steeg, uitlopende bij bakker Peysel op de Noorderhaven en een vrije in- en uitgang door een steeg achter Gonggrijp langslopende. Gekocht van dr. H. Westra.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-130, pag. 155Grote Bredeplaats 23S Kamsma5‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0149v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waar koper alleen vensterslag geniet
naastligger ten westenS. Kamsma procureur


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Atze Lubberts Bakker... Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gorredijk en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Sybrand Feykes Camsma... Kamsma, geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL; wed. S.K. eigenaar en gebruiker van wijk C-021, uitdraagster, 1814. (GAH204); acob Blesma ende Antje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Bredeplaats 23Wed Kamsmafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-021Grote Bredeplaats 23S Kamsma wedS Kamsma weduitdraagster


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 520Grote Bredeplaats 23wed. Sijbrand KamsmauitdraagsterHarlingenhuis en erf (162 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 105 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-021Grote Bredeplaats 23Froukje Eises Faber, overleden op 3 december 1833Voorstraat C 21, wed. Sybrand Feikes Kamsma, moeder van Catharina-Petronella, winkeliersche en Anna Sybrands Kamsma, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Anna Sibrands Kamsma... eyses (Faber); BS ovl 1840; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse in manufakturen, wijk C-021; VT1839; geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Feikes Kamsma en Roukje Eyses ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Catharina Petronella Kamsma... ongehuwd, dv Sijbrand K, en Boukje Faber; BS ovl 1845; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-021; VT1839; geb 12 feb 1788, ged 9 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Feikes Kamsma en Roukje Eises ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-021BreedeplaatsAnna Kamsma49 jwinkelierse in manufactn.Harlingenv, protestant, ongehuwd
C-021BreedeplaatsCatharina Kamsma50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-021BreedeplaatsCatharina Kamsma19 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 194 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-021Grote Bredeplaats 23Anna Kamsma, overleden op 26 juli 184050 jr, naaivrouw/koopvrouw, overleden Voorstraat C 21, ongehuwd, zuster van Catharina Kamsma, koopvrouw. Saldo fl. 152,12. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - variabron: Leeuwarder Courant 11 juni
adresgegevens
Grote Bredeplaats 23J.J. van DIJK,
Heeren en Dames Kapper te Harlingen,
verwittigt door deze dat hij is verhuisd uit de Hoogstraat naar de Voorstraat, bij de blaauwe Trap, wijk C, no. 21.
Alsmede dat hij wederom heeft ontvangen een fraai assortiment fijne Fransche PARFUMERIEN, KAM- en SCHUIJERWERKEN, en verder alles wat tot zijn vak behoort.
Recommandeert zich tot het vervaardigen van alle soorten van NATURELS, PARUIKEN, TOUPETS METALLIQUE, TOUREN, BANDEAUX, zoo wel Tulle Chevelu als andere, benevens alle soorten van DAMES KRULLEN, tot den civielsten prijs.
De SALON is ingericht tot KAPPEN en HAARSNIJDEN.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 22 van 21 apr 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-021Grote Bredeplaats 23provisionele en finale toewijzingfl. 1365huis aan de noordkant van de Voorstraat bij de Groote Breedeplaats, C-021
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperJan Sytzes van Dijk


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Sytse Jans van Dijk... van Dijk; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, huw 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-021; gebruiker van wijk F-168, paruikmaker; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); S.J. v. D. en Helena ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-021Grote Bredeplaats 23Helena A Bakker... Medemblik, ovl 29 mei 1862 HRL, huwt met Sijtse Jans van Dijk op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL, ovl wijk C-021, woonde in 1812 te HRL, dv Age Heeres B., en Antje Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, bs 1812 overlijdens, ovl ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 520bij de blauwe trappen C-021Jan S. van Dijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 520Voorstraat C-015Hendrik Husselmanwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 520Grote Bredeplaats 23 (C-015)Allert van der Meerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 23W. Noordbeekjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 3
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 23 Martinus de Wittuinmanf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 23M. de Wittuinman
Grote Bredeplaats 23aA.D. Barendregtpredikant


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 23M. de Wit101Bloemenmag.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedeplaats 23Bloemenmag. Floralia593Fa. M. de Wit
Gr. Breedeplaats 23M. de Wit593Bloemenmag.


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 23, HarlingenGrote Bredeplaats 23T. de Groottimmerman, aannemer


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsJ.C. Bakker798Winkelier


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.Tj. Lichtendahl J.Wzn.434Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.)
Gr. Bredepl.Tj. Lichtendahl434(b.g.g.)
Gr. BredeplaatsJ.C. Bakker798Winkelier


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Bredepl.Tj. Lichtendahl J.Wzn.434Vis-, garnalen- en mosselh. (b.g.g. boodsch.d.)
Gr. Bredepl.Tj. Lichtendahl434(b.g.g.)
Gr. BredeplaatsJ.C. Bakker798Winkelier


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsT. de Groot593Timmerm., aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 23A. (Abraham) v.d. Peijl


2013 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 520Grote Bredeplaats 23
  terug