Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 8(niet bekend)(niet bekend)E-067E-053
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 88-061 8-067 E-061E-053
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 88-062 8-068 E-060E-053


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 8
ten oostenGrote Bredeplaats 10
ten zuidenHondenstraat 3
ten westenGrote Bredeplaats 6
ten noordende Grote Bredeplaats


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 8, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0181r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ [niet vermeld]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
protesteert vanwege een reversaalMary Gijsberts
naastligger ten oostenhet huis van Andries kuiper
naastligger ten zuidenTonys Meynes zwaardveger
naastligger ten westenJoost Sybrens zeilmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen, gehuwd metsmid
verkoperwijlen Aelcke Wybes
erflaterhet sterfhuis van Toenis Janssmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) een huis waar wijlen Coene Jansen smydt uut versturven is. Ten O. Andries cuyper, ten Z. Toenys Meynes sweertfeeger, ten W. Joost Sybrens seylmacker. Grondpacht 4 CG aan de Stad.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0244v van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Vismarkt] tot aan Tonys Meynerts huis of erf toe510‑00‑00 GGhuis
koperBocke Doytzes Wyaerda, gehuwd met
koperHil Jansen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Andries Hanses
naastligger ten zuiden*Tonys Meynerts
naastligger ten westenJoost Sybrens
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarCoene Jansensmid
verkoperWybren Seerps, gehuwd met
verkoperBauck Diercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBocke Doytzes Wyaerda x Hil Jans kopen huis waaruit eertijds Coene Jans en zijn vrouw versturven zijn, zz. Vismarkt. Ten O. Andries Hanses, ten W. Joost Sybrens. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van Wybren Seerps x Bauck Diercx, voor 510 gg.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0371v van 10 jul 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8oostGrote Bredeplaats ZZ [staat: Vischmarkt]450‑00‑00 GGhuis, schuur en ledige plaats
koperTiepcke Jans, gehuwd met
koperTrijn Tiepckes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
bewonerWybrandt Seerpszeilmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg naar de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGreedt met toestemming van haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Andrieskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiepcke Jans x Trijn Tiepckes kopen een huis, schuur en ledige plaats op de Vismarkt, waar zeilmaker Wibrant Seerps woont. Met de eigendom van de steeg achter naar de Vijverstraat. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van wd. kuiper Geert Andries met consent ende wille van haere kinderen, voor 415 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0005r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Oude Vismarkt]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTziepcke Jansen veerschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Sybrants zeilmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoper van 1/2Hill Jansen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Bocke Doytses Wyaerda
verkoper q.q.Hill Jans, gelastigde vansecretaris Vijf Deelen Zeedijken
verkoper van 1/7 van 1/2Sybrant Bockes
verkoper van 2/7 van 1/2Tziallingh Bockes, gesterkt met zijn voormomber
verkoper q.q.Sytse Gertgies
verkoper q.q.Sybrant Sytses, geauthoriseerde tutor te Cornwerd
verkoper q.q.Sybe Jans, geauthoriseerde tutores over te Dokkum
verkoper van 4/7 van 1/2de nagelaten jongste onmondige kinderen van wijlen Bocke Doytses Wyaerda, gehuwd met
verkoper van 4/7 van 1/2Hill Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hill Jans, nagelaten wd. van dijksecretaris Bocke Doytses Wyaerda voor 1/2, en van Sybrant Bockes voor 1/7 van 1/2, van Tziallingg Bockes voor 2/7 van 1/2 en van de onmondige kinderen voor 4/7 van 1/2, een huis zz. Oude Vismarkt. Ten O. veerschipper Tziepcke Jans, ten W. zeilmaker Joost Sybrants.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0017v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Oude Vismarkt]0‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
koper provisioneelburgemeester Jan Willems 913‑00‑00 GG
naastligger ten oostenTziepcke Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost zeilmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en de jongste kinderen van Bocke Doytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild het huis van wd. Bocke Doytses op de oude vismarkt. Provisioneel gekocht door burgemeester Jan Willems voor 913 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0081v van 13 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_achterHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]300‑00‑00 GG1/2 huis
koperJacob Hansen c.u.
eigenaar van 1/2de kinderen en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenIge Stoffels
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSymen Jouckes
naastligger ten noordende weduwe van de heer Ennema
verkoperJan Watses te Amsterdam


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0066v van 2 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tiepkes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0176v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_achterVijverstraat NZ204‑00‑00 GG1/2 huis
koperDouwe Jellis
eigenaar van 1/2Jacob Jansen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYge Stoffels
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenwijlen Symen Jouckes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de heer Ennema
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelle Pyters


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004ra van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof kaarsenmaker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048v van 4 mei 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_achterHondenstraat NZ [staat: Vijverstraat]140‑00‑00 CG1/2 huis
koperJacob Hansen tabakspijpmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHidde Yges
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenJoris Symons Hiddema
naastligger ten noordenGerloff kaarsenmaker
verkoperDouwe Jellesgrootschipper


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044ra van 18 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_achterVijverstraat NZ265‑00‑00 CG1/2 huis
koper provisioneelBarent Hiddes de Vries kapitein
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHidde Yges
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJoris Symens Hiddema
naastligger ten noordenGerloff kaarsenmaker
verkoperTrijntie Tjesses, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Hansen
verkoper q.q.Trijntie Tjesses, wettige voorstanderse van haar zoon
verkoperPoulus Jacobs
verkoperHarmen Werps, gehuwd met
verkoperAeltie Jacobs


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0250v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8oostGrote Bredeplaats ZZ2400‑00‑00 CGhuis met eigen steeg uitkomend in de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]; huur 80 CG p.jr.
koperDouwe Arjens, gehuwd metkoopman
koperJanke Wybes
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Gerrit Bouwes Schiere
naastligger ten zuidenHidde Yges pannenbakker
naastligger ten westenAbbe Seerps koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperSaakjen Symens, gehuwd met
verkoperRintie Cornelis Kingma, en hun dochterboelgoedroeper
verkoperBauckjen Rinties


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0368v van 12 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ bij de Blauwe trappen [staat: Bredeplaats]960‑00‑00 CGhuis
koperSymen Jansen, gehuwd metmr. kaarsenmaker
koperMayke Fransen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDouwe Arjens koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Tierk de Vries kapitein
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperAbbe Seerpskoopman te Hoorn


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0036v van 20 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8oostGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]1500‑00‑00 CGhuis
koperoud burgemeester en burgerkolonel Huibertus Wijngaarden, gehuwd met
koperAefke Vosma
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
verzoekt opschorting van de derde proclamatie en inwijzingde koper Huibertus Wijngaarden
verzoekt voortgang van de derde proclamatie en inwijzingde verkoper Douwe Arjenskoopman
naastligger ten oostenoud burgemeester Schiere
naastligger ten zuidenHidde Yges
naastligger ten westenSimon Jansen kaarsenmaker
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperDouwe Arjenskoopman
tekst in de margeDen darde proclamatie wort op versoek van de proclamant gesurcheert [=opgeschort] na dat door de bode Hemminga expresse inthumatie [=bekendmaking] door ordre van de proclamant daervan was gedaen. Actum den 23en december 1707
tekst in de margeDe verkoper Douwe Arjens protesteert voor eerst tot nulliteit van voorstaende insinuatie [=inschrijving] en dat hem die sal wesen ontschadelyck, en dat na sulx versoekt deselve verkoper dat de adjudicatie van de nevenstaende huisinge op desen dag sijn voortgang mag nemen, niet alleene onverkort d'heerlijkheyt der Landschappe van Friesland, Stad Harlingen en een yders geregtigheyt, maer neemt ook aen en belooft bij desen om d'achtbare magistraet van dese stad aengaende de nu te doene versogte adjudicatie in alles kost- en schadeloos te houden onder verband sijner goederen en submissie in forma, onder welk versoek en aenneming de verkoper versoekt dat de adjudicatie sijn voortgang mag nemen, protesterende bij faute van dien van kosten, schaden en diminutien, die hij daar door mogte komen te lijden.
tekst in de margeWaar tegen de copers en proclamanten als nog insisteren haar gedane insinuatie, versoekende als nog dat de laeste proclamatie mag worden gesurcheert [=opgeschort], hem in ter tijt d'arresten op de koopsumma gedaen, wederom sullen wesen afgedaen, off andersins daar voor genoegsame cautie gestelt, protesterende andersins bij contratie tot nulliteit en van alle kosten, schaden en intressen die sij daar bij mogten komen te lijden, om deselve te verhalen op die geene, die sij bevinden sullen.
tekst in de margeDe darde proclamatie en inwijsing is op expresse ordre van de magistraet na voorstaende protest en contraprotest geschiet den 24 december 1707.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0235r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHubert Wijngaarden kapitein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-061Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarwed. Simon Jansen
gebruikerwed. Simon Jansen
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarHuibert Wijngaerden
gebruikerHuibert Wijngaerden
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-061Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarSimon Jansens
gebruikerSamuel Scalee
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarHuibertus Wijngaerden
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0165r van 4 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8oostGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats]750‑00‑00 CG1/2 huis
koperLivius Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperClaeske Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
eigenaar van 1/2Claeske Wijngaarden
naastligger ten oostenEdger Cornelis
naastligger ten zuidenPytter Pytters c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Simen Jansen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperAefjen Vosma, gehuwd met
verkoperoud burgemeester Jan Nollides
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Livius Prigge, kapitein bij de admiraliteit koopt 1/2 huis, w. v. de andere helft al van zijn vrouw Claeske Wijngaerden is. Ten O. Edger Cornelis, ten W. erven Symen Jansen, ten Z. Pytter Pytters, ten N. de straat. Met vrij in- en uitgang achter in de Vijverstraat. Gekocht van Aefjen Vosma x Jan Nollides.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-061Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarSymon Jansen erven
gebruikerJeltje Clases
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑17‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarcapt. Prigge
gebruikercapt. Prigge
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0005r van 9 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Brede Plaats] bij de blauwe trappen556‑21‑00 GGhuis
koperLivius Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperClaeske Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLivius Prigge c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Barent Hiddes de Fries kapitein
naastligger ten westenArjen Lous beeldhouwer
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoper q.q.oud burgemeester Hendrik Everts, testamentaire curator over
verkoperJan Symons, minderjarig kind
verkoperMayke Symons, minderjarige kinderen van
erflaterwijlen Symon Jansen
erflaterwijlen Mayke Fransen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Livius Prigge, capitein bij de Admiraliteit van Friesland x Claeske Wijngaerden koopt fraai huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. de koper, ten Z. wd. capitein van Barent Hiddes de Vries, ten W. beeldhouwer Arjen Louws, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van de curator over de nagelaten kinderen van wl. Symen Jansen x Mayke Fransen, voor 556 gg. (veel voorwaarden, lees de acte)


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-061Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarcapitein Prigge
gebruikercapitein Prigge
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarcapitein Prigge
gebruikercapitein Prigge
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-061 Grote Bredeplaats 8de captn. Prigge, bestaande uit 0 personen, vermogend00‑00‑00 cg0segt tot Midlum aangegeeven te hebben


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-061Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruikercaptn. Prigge
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-062Grote Bredeplaats 8huis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruikercaptn. Prigge
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0160v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8Grote Bredeplaats ZZ bij de Blauwe trappen2223‑00‑00 GGhuis met tuin, stal en wagenhuis
koperEeltje Travaile, gehuwd metkoopman
koperElske Janes van Sloten
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenRein Swaal
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkopererfgezeten Tietia Yda Prigge, gehuwd met onder Pingjum
verkopererfgezeten Gerardus Luppes onder Pingjum


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0081r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travaile


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0039r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8oostGrote Bredeplaats ZZ bij de Blauwe trappen, lopend tot achter in de Vijverstraat met daar een vrije in- en uitgang2005‑00‑00 CG1/2 huis
koperJan Pyters Trompetter, gehuwd metschipper
koperNeeltie Pieters Butterkooper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJ. Doys equipagemeester
naastligger ten oostenJan Wybes
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenEeltie Aukes Travaille c.u.koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperEeltie Aukes Travaille, gehuwd metkoopman
verkoperElske Jaenes van Sloten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Jan Pieters Trompetter, schipper x Neeltie Pieters Butterkoper koopt 1/2 huis met alle goederen, het is het oostelijkste deel, dat voor en achter is afgescheiden door een wand van het westelijke deel hetwelk v.d. eigenaar zal blijven. Het huis ligt zz. Bredeplaats bij de Blauwe Trappen en wordt bewoond door Joris Doys?, equipagemeester als huurder. Het erf strekt voor v.d. straat tot achter in de Vijverstraat. (Hondenstraat), waar het ook een vrij in- en uitgang heeft. Ten O. Jan Wybes, ten W. de verkoper, ten Z. de straat, ten N. de Grote Bredeplaats. Zie ook de vele voorwaarden in de acte. Gekocht van Eeltie Aukes Travaille, koopman x Elske Janes van Slooten, voor 2000 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0035v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ1400‑00‑00 CGhuis en tuintje, stal en wagenhuis
koperGerrardus Luppus, gehuwd metcommies convooien en licenten
koperTitzia Yda Prigge
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
huurdergrootmajoor Giesou c.u.70‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Wybes
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenGerrardus Luppus
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperEeltje Aukes Travailje, gehuwd metkoopman
verkoperElske Janes van Slooten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Gerardus Luppus, commies v.d. Convooyen en Licenten bij de Admiraliteit van Friesland x Titia Yda Prigge, koopt huis en tuin, stalling en wagenhuis. Ten O. Jan Wybes, ten Z. de Vijverstraat [Hondenstraat], ten W. de kopers en anderen, ten N. de straat en plein. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille x Elske Jaenes van Slooten.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0059v van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8oostGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats] bij de blauwe trappen3500‑00‑00 CGhuis
koperFeddo van der Brug koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewonerNeeltje Butterkoper
naastligger ten oostenJan Wybes
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenGerard Luppes commies
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
verkoperNeeltje Butterkoper, gehuwd met en gelastige van haar man
verkoperJan Pieters Trompetter, wegens verblijf in het buitenland volgens procuratie voorschipper
verkoperJoseph Fernandes de Cosgayanotaris te Sevilla
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Fedde v.d. Brug koopt huis zz. Grote Bredeplaats met in- en uitgang naar de Vijverstraat. Ten O. Jan Wybes, ten W. Gerard Luppus, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van schipper Jan Pieters Trompetter x Neeltje Butterkoper.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0110r van 2 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8oostGrote Bredeplaats ZZ2670‑14‑00 GGhuis
koperweledelgestrenge heer Martinus van Scheltinga, gehuwd metontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
koperVrouwe Wiskjen Bouricius
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenJan Wybes
naastligger ten westenGerardus Luppes commies
naastligger ten zuidenA. Roerich c.s.
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperFeddo van der Brug
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Martinus van Scheltinga x W. Bouricius koopt huis zz. Grote Bredeplaats, met vrije in- en uitgang in de Vijverstraat. Ten O. Jan Wybes, ten W. Gerardus Luppus, ten Z. A. Roerich, ten N. de straat. Gekocht van Fedde v.d. Brug.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0127r van 21 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8west_voorGrote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats] bij de haven1200‑00‑00 CGhuis, tuin, stalling en wagenhuis
koper door niaarMartinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
geniaarde koperAb. Wiardasecretaris van Baarderadeel te Oosterlittens
bewonerM. Toussaintcommies
naastligger ten oostenScheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZwaal kapiteinse
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: plein en straat]
verkoperGerardus Luppus, gehuwd metoud commies convooien en licenten Admiraliteit in Friesland te Wijns
verkoperTytsia Ida Prigge te Wijns
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke gedeelte) Martinus van Scheltinga ontvanger generaal bij de Admiraliteit van Friesland, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Wiarda, secretaris van Baarderadeel te Oosterlittens, een huis, tuin, stal en wagenhuis op de Bredeplaats bij de haven. Ten O. de koper, ten Z. de Vijverstraat, ten W. de kaptein Schelte Zwaal, ten N. het plein en de straat. Het huis is verhuurd aan de commies Toussaint. Gekocht van Gerardus Luppus, oud-commies v.d. convooien en licenten bij de Admiraliteit van Friesland x Tytsia Ida Prigge, te Wijns?, voor 1200 cg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0011v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenScheltinga


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 231v van jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 8P. v.d. Straaten, ontv. van de convooyen en licenten, koopt dubbel huis met vrij uit- en ingang in de Vijverstraat, zz. Grote Bredeplaats, zoals dit door de verkoper in 1768, 1769, 1773 en 1775 in drie percelen is aangekocht. Ten O. Jan Wybes, ten W. Bente IJsenbeek, ten Z. de Vijverstraat, ten N. de Bredeplaats. Gekocht van Martinus van Scheltinga, Grietman van Schoterland en ontvanger-generaal bij de Admiraliteit van Friesland voor 7000 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0231r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8Grote Bredeplaats ZZ7000‑00‑00 CGdubbel huis bestaande uit drie apart aangekochte percelen
koperP. van der Straten ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Sybes c.s.
naastligger ten westenBente IJzenbeek
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoperGrietman van Schoterland Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0218r van 14 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan Straten convooimeester Admiraliteit in Friesland


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0250r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan der Straten


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0136r van 10 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 8Grote Bredeplaats ZZ4950‑05‑00 CGdubbelhuis en tuin
koperde heer Hayo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. F. Repko
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenGrietje IJsenbeek
naastligger ten westenBaukje IJsenbeek
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats
verkoper van 1/7Campegius Cornelius van der Straatencommies ter recherche Admiraliteit in Friesland te Langakkerschans
verkoper van 1/7Jacoba van der Straaten, gehuwd met
verkoper van 1/7Carel Marcus Roestoud kapitein lands infanterie
verkoper van 1/7Jacob Adriaan van der Straatenkapitein-luitenant ter zee
verkoper van 1/7Johan van der Straaten
verkoper van 1/7Barbara Paulina van der Straaten absent, gehuwd met
verkoper van 1/7J. de Suberbielle
verkoper van 1/7Willem van der Straaten absent
verkoper van 1/7Leonardus Daniel Pompejus van der Straaten absent en innocent
erflaterwijlen P. van der Straatenconvooimeester Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHayo Tuinhout, commissaris-generaal etc. koopt kapitaal dubbel woonhuis met tuin, voorheen van P. v.d. Straaten. Ten O. Jan Frederiks Repko, ten Z. de Vijverstraat, ten W. Grietje- en Baukje IJsenbeek, ten N. de Grote Bredeplaats. Gekocht van erven (met name genoemd) van P. v.d. Straaten, voor 3950 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-067, pag. 165Grote Bredeplaats 8H Tuinhout3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-060Grote Bredeplaats 8Jan Freerks Repko... 1852, bsfr 1819 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk C-018, makelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk E-060, pakhuis, 1814. (GAH204); J.F.R. en Helena Maria Oswald, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-067Grote Bredeplaats 8H Tuinhoutovl voor 1815; erven H.T. eigenaar van wijk E-061; gebruiker H. Tuinhout wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-067, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-067Grote Bredeplaats 8H Tuinhout erven wagenhuis ledig
E-061Grote Bredeplaats 8H Tuinhout ervenH Tuinhout wed
E-060Grote Bredeplaats 8J F Repko J F Repko pakhuis


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 217 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-061Grote Bredeplaats 8Rykje Lambsma, overleden op 16 maart 1823wed. Hayo Tuinhout (Grote Bredeplaats E 61), moeder van minderjarige Dina-Lambsma Hayos Tuinhout (testamentair erfgenaam, voogd is oom Simon Lambsma, ontvanger Minnertsga), stiefmoeder van Jacomina en Elisabeth Hayes Tuinhout (genoemd in testament dd. 24/2/1813), zuster van genoemde Simon en Aafke Lambsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1179Grote Bredeplaats 8Anneus Wygers HarmensboterkoperHarlingenhuis en erf (430 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-061Grote Bredeplaats 8Anneus Wygers Harmens... ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk E-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-061; VT1839; A.W.H. eigenaar van percelen nrs. 1178 en 1179 te HRL, boterkoper, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-061Grote Bredeplaats 8Baudina Fonteingeb 7 aug 1809 HRL, ovl 4 dec 1887 HRL, huwt met Anneus Harmens op 15 aug 1839 HRL, DG, dv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS huw 1839, ovl 1887; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-061; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-061Grote BreedeplaatsAnneus Harmens34 jzeehandelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
E-061Grote BreedeplaatsBaudina Fontein30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-061Grote BreedeplaatsHayo Harmens10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-061Grote BreedeplaatsElisabeth Harmens12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-061Grote BreedeplaatsRijkje Harmens6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-061Grote BreedeplaatsTrijntie Kraak24 jHuizinge Gron.v, protestant, ongehuwd
E-061Grote BreedeplaatsRinske Lautenbach20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 192 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-061Grote Bredeplaats 8Anneus Harmens, overleden op 27 juni 1840geboren 26/7, maar volgende dag overleden, als levenloos aangegeven zoon van Anneus Harmens, zeehandelaar (Grote Bredeplaats E 61, wednr. Dina-Lambsma Tuinhout) en Baudina Fontein, halfbroer van minderjarige Elisabeth, Haye en Rykje Anneus Harmens (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1179Grote Bredeplaats 8aneus w harmens275 gl.13.00 gl.18.000 gl.20.00 gl.22.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-060Grote Bredeplaats 8Antje Croes... dv Hendrik C, en Aafke Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-060Grote Bredeplaats 8Gerrit Jurjens de Jong... Kerk HRL 1804, 1807, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060; gebruiker van wijk F-030, verwer, eigenaar is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-060Grote Bredeplaats 8Jantje Hanses de Vries... Foekje (Johannes); BS huw 1831, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, 231, wijk B-200, wijk D-169, wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-067Grote Bredeplaats 8Antoinette ten Zweege... dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans Buisman Echtelieden te HRL, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-067Grote Bredeplaats 8Jan Johannes de Boer... zv Johannes Sjoerds de B., en Grietje Ottes Vallinga; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-114, wijk E-067; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-188; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-067Grote Bredeplaats 8Jan Lieuwes Holstein... N.H., zv Lieuwe H, en Hielkje Poort; BS huw 1833, ovl 1848, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-001, wijk E-067, 118, 297; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-001; VT1839; geb 2 feb 1798, ged 25 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-067Grote Bredeplaats 8Jetske Venendalgeb 1807 prov, huwt met IJnse deinema, (gk), A 28 feb 1853 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk C-001, wijk E-067


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-067Grote Bredeplaats 8Trijntje Jans Deurnat... Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1179Groote Breedeplaats E-061Annaeus Harmenswoonhuis
Sectie A nr. 1179Hondenstraat E-067Annaeus Harmensachterhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1179Grote Breedeplaats E-053Anneus Harmenswoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 8, HarlingenGrote Bredeplaats 8H. & B. Flottow & Co.kleding


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4977Grote Bredeplaats 8 (E-053)Georg C. Voswoonhuis


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Groote BreedeplaatsH. & B. Flottow & Co.19in Heerenkleeding, enz.


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVoss19voorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVos19voorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsVos19voorh. H. en B. Flottow & Co., in dames- en heerenkleeding


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote BredeplaatsVos19voorh. H. en B. Flottow & Co., in dames- en heerenkleeding


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 8 Herman Martin Vossmanufacturierf. 4100f. 4800
Gr. Bredeplaats 8 Gerard Carl Vossmanufacturierf. 411f. 4900


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVos19v/h H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVos19v/h H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleeding


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVos19Kleeding


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVoss19Kleeding


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVoss19Kleeding


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BreedeplaatsVoss19Kleeding


1927 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 8, HarlingenGrote Bredeplaats 8gebr. Vossmagazijn van elegante dames- en heerenkleeding


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 8mej. W. Allgeierwinkeljuffrouw
Groote Breedeplaats 8H.M. Vosskoopman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 8J. Pruyt19Dames-, heerenkl.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 8J. Pruyt482Heeren-, jongens- en vakkleed.mag.


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 8, HarlingenGrote Bredeplaats 8M.D. OosterhoffKledinghuis, hetherenkleding, jongenkleding


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsM.D. Oosterhoff482Heren, jongens en bedrijfskl., modeart.


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38751
Grote Bredeplaats 8Simon Petrus Knuist


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsM.D. Oosterhoff482Heren, jongens en bedrijfskl., modeart.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 8, HarlingenGrote Bredeplaats 8 Oosterhoffkleding


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsM.D. Oosterhoff482Heren, jongens en bedrijfskl., modeart.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 8, HarlingenGrote Bredeplaats 8 Oosterhoffkledingbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 8M.D. (Menno) Oosterhoff


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 8, HarlingenGrote Bredeplaats 8 Oosterhoffherenkleding


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 8rijksmonument 20367


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7312Grote Bredeplaats 8


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9562Grote Bredeplaats 8
  terug