Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) E-227 E-227
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 11 5-039 5-026 E-227 E-227
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 11
ten oostenGrote Kerkstraat 13
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 3
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 11naamloze steeg ten oosten
Grote Kerkstraat 11Tiberiussteeg of Allemanssteeg of Beeresteeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 11Oud Harlingen Magazine 1998Wally van der Vlies, herenkapper in de Kerkstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Evert wieldraaier
1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]huis
 
koperWybrant Rintses, gehuwd metbakker272-14-00 GG
koperRins Fransen
verpachter grondburgemeester Saaff Hendricx 0-05-00 CG
naastligger ten oostenweduwe van Jylles glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick roermaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieuwer Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Evert Jans mede voor zich, voor haar zoonwieldraaier
verkoperJan Everts, en haar dochter
verkoperClaeske Everts, gehuwd met
verkoperWybe Hans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Rintses, bakker x Rins Fransen kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. wd. glazenmaker Jylles, ten W. roermaker Hendrick. Een gezamenlijke muur met Trijn wv Egbert. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saaff Hendricx. Gekocht van Dieuuer Claesen wv wieldraaier Evert Jans, mede voor haar zoon Jan Everts en haar dochter Claeske Everts x Wybe Hans, voor 272 gg 14 st.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Rinses
1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het nieuwe huis van Wybren Rinseskamer
 
koperBartel Willems Lydel, gehuwd met103-14-00 GG
koperTrijn Lieuues
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricks 0-05-00 CG
huurderPier Simens
protesteert vanwege wil weten hoe het verkochte verkregen isde fiscus
protesteert vanwege acht voorgeschoten Philipsdaalders [staat: Spaensche cluytten]burgemeester Hero Jans
naastligger ten oostendoctor Piphron
naastligger ten zuiden*Wybren Rinses
naastligger ten westende kamer van Tijlle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperAeltie Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Jans, met advies van haar zoon
verkoperPieter Feddes
tekst in de margeFiscus ratione officii, protesteert ende voor soo veel nodich verspiert d'vercopinge van de geproclameerde camer ter tijt ende soo lange d'vercopertse geblijck sal hebben gedaen, hoe dat sij aen de eygendom van de camer is geraeckt. Actum Harlingen in judicio den 22en aprilis 1615.
tekst in de margeD'burgemeester Hero Janszn. protesteert dat d'vercopinge van voors. camer hem ontschadelyck sal sijn neffens acht Spaensche cluytten den vercoperse man verschoten. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende verspieringe ende protest. Actum den 22en aprilis 1615.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bartel Willems Lydel x Trijn Lieuwes kopen een kamer, nu bewoond door Pier Simens, in de Kerkstraat achter het nieuwe huis van Wyberen Rinses. Ten O. doctor Piphron, W. schoenmaker Tylle. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saeff Hendricks. Gekocht van Aeltie Hendericks wv Fedde Jans, zoveel nodig gesterkt met haar zoon Pieter Feddes, voor 103 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Wybren Rynses
1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het huis van Wybren Rynseskamer met een ledige plaats strekkende tot an de loods van Trijn Egberts
 
koperDirck Tiaerdts scheepstimmerman93-14-00 GG
huurderSytse rogdrager
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricx 0-05-00 CG
naastligger ten oostende kamer van dr. Piphron
naastligger ten zuiden*het huis van Wybren Rynses
naastligger ten westende kamer van Tijle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperBartel Willems Lydel, gehuwd met
verkoperTrijn Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiucke Tiaerdts, scheepstimmerman


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0207r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis daer Berlcum uytsteeckt
 
koper van 1/2Berent Jans Goorman, gehuwd met488-00-00 GG
koper van 1/2Doed Pyters
koper van 1/2Claes Jelles, gehuwd met
koper van 1/2Elske Jans
verpachter grondoud burgemeester Saeff Hendricks 0-05-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Jelis glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Hendrick roermaker
naastligger ten noordenJan Egberts
verkoper q.q.Tiede Willems Popta, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hans Arents, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hendrick Willems, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jacob Fransen, gecommitteerde crediteuren van
verkoperWibrant Rinses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerent Jans Geerman x Doed Pyters voor 1/2, en Claes Jelles x Elske Jans voor 1/2, kopen een huis nz. Kerkstraat waar Berlikum uitsteekt. Ten O. wed. glazenmaker Jelis en een steeg, ten W. wed. roermaker Hendrick en een steeg, ten N. Jan Egberts. Grondpacht 5 st. aan oud burgemeester Saeff Hendricks. Gekocht van (de met name genoemde crediteuren van) Wibrant Rinses c.u., voor 488 GG.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [staat: kerkstraat]
1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]kamer
 
koperEvert Jans brouwer70-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
naastligger ten oostendr. Piphron
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weefkamer van Anna Tijles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymon Janslakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jans brouwer koopt een kamer in de Kerkstraat. Ten O. de hof van dr. Piphron, ten W. de kamer van Anna wv Tijl (Anna Tijlis). Grondpacht 5 st aan de Stad. Gekocht van lakenkoper Symon Jans q.q voor 70 GG.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053v van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]1/2 huis
 
koperN. N.
bewonerde verkoper Elske Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperElske Jans voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Claes Jilles


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11achterGrote Kerkstraat NZ [staat: in de steeg achter aan de brouwerij van de Hamer]twee kamers
 
koperHilbrant Sibouts, gehuwd metgleibakker377-00-00 GG
koperTrijntie Franses
naastligger ten oostenAnne Pyters zoutmeter
naastligger ten zuidenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenbrouwerij van de Hamer
verkoperSywert SytseskoopmanAmsterdam


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 4vGrote Kerkstraat 11Hilbrandt Syboutsf. 0-00-00


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0123v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat achter het gorthuis en huis van Evert Claesseskamer, noordelijkste
 
koperBroer Fongers, gehuwd metzakkendrager120-00-00 CG
koperGrietie Boyes
huurderEvert Claesses gortmaker
voormalig eigenaarSymen Sytties
naastligger ten oostenSierck Clases hoosbreider
naastligger ten zuidenHillebrant Sybouts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenEvert Claesses
verkoperHillebrant Sybouts


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: steeg in Kerkstraat achter gortmakerij Evert Clases]kamer
 
koperWillem Annes bootsgezel75-00-00 GG
huurderStijntie Geerts
naastligger ten oostende nakomelingen van Anne Piers
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg in Kerkstraat
naastligger ten noordenkamer naast de gortmakerij van Evert Clases
verkoperde crediteuren van Hillebrandt Syboutsgleibakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067v van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat NZ achter het gorthuis van Cornelis Tjesses voorheen samen met het huis in gebruik als brouwerijkamer, de noordelijkste van twee aan elkaar gebouwde kamers, de andere (ten zuiden gelegen) is eigendom van Willem, bootsgezel
 
koperPieter Dircksen, gehuwd metscheepstimmerman130-00-00 CG
koperAntie Joeckes
naastligger ten oostende weduwe van Sjerck Clases
naastligger ten zuidenWillem Annes* bootsgezel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende gortmakerij van Cornelis Tjesses
verkoperBroer Fongers c.u.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0155r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraatkamer, de noordelijkste van twee
 
koperPietje Rinkes, weduwe van135-00-00 CG
koperwijlen Rombartus Drost [staat: Dorst] hypodidascalus van de Latijnse scholen
huurderN. N. 8-00-00 GG
naastliggerCornelis Tjesses
naastligger ten oostende weduwe van Sierk Clases
naastligger ten zuideneenzelfde aangrenzende kamer van Willem Annes* bootsgezel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordengorterij
verkoperPyter Dirksen, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperAntie Joeckes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 22 jan 1701 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ, vooraan in dedubbelhuis of twee halve huizen
 
koper q.q.Harmen Jansen, namens zijn moederkoopman275-02-00 GG
koperRixtye Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderBouwe Jansen lijnslager35-00-00 GG
huurderWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoite Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten westenenige kamers
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraatdubbelhuis
 
koper provisioneelN. N. koopman275-02-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
bewonerBouwe Jansenlijnslager35-00-00 GG
bewonerWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoyte Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039Grote Kerkstraat 11kamer
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-18-00 CG
aanslag grondpacht00-09-08 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-18-00 CG
aanslag grondpacht00-09-08 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: steeg bij de Latijnse scholen OZ]huis en plaats
 
koperLubbe Alles c.u.150-00-00 CG
naastligger ten oostenLubbe Alles c.u.
naastligger ten zuidenWillem Annes
naastligger ten westenLatijnse scholen, steeg bij de
naastligger ten noordenLubbe Alles c.u.
verkoperRincke Jacobs StellingwerffMakkum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-18-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperGijsbert Wildschut bontreder56-00-00 CG
huurderJurjen c.s.pannenbakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Hoites
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder
naastligger ten noordenJohannes ruilebuit
begunstigde van een lijfrenteAntie Gerrits, weduwe van
begunstigde van een lijfrentewijlen Jacob Frederiks
verkoperAntie Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Frederiks


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-039 Grote Kerkstraat 11Pieter Hendriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarPytter Hoytes erv.
gebruikerPytter Hendrix
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWildschut c.s.
1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut
1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0156r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Wildschut
1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Wildschut
1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-026 Grote Kerkstraat 11F Leemkool9-10-00 CGhuis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Frans Willems Leemkoel... eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is Jan Galama, 1814. (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jacob Jacobi... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jan Sipkes Galama... id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-227Grote Kerkstraat 11F Leemkool Jan Galama pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanstal (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Eelkje Eelkes van der Post... Grietje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Frans Leemkoelpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068E-227 (Kerkstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11 (E-227)erv. J.F. Leemkoelstal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 11 Taetse Houtmanbarbier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 11G.Tigchelaarslager


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 11W. (Walle) v.d. Vlies
  terug