Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 115-0385-037/2(niet bekend)E-227E-227
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 115-0395-038(niet bekend)E-227E-227


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 11
ten oostenGrote Kerkstraat 13
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 3
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 11naamloze steeg ten oosten


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 11naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0061v van 8 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Evert wieldraaier


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]272‑14‑00 gghuis
koperWybrant Rintses, gehuwd metbakker
koperRins Fransen
verpachter grondburgemeester Saaff Hendricx 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jylles glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick roermaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieuwer Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Evert Jans mede voor zich, voor haar zoonwieldraaier
verkoperJan Everts, en haar dochter
verkoperClaeske Everts, gehuwd met
verkoperWybe Hans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrant Rintses, bakker x Rins Fransen kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. wd. glazenmaker Jylles, ten W. roermaker Hendrick. Een gezamenlijke muur met Trijn wv Egbert. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saaff Hendricx. Gekocht van Dieuuer Claesen wv wieldraaier Evert Jans, mede voor haar zoon Jan Everts en haar dochter Claeske Everts x Wybe Hans, voor 272 gg 14 st.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybren Rinses


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0260v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het nieuwe huis van Wybren Rinses103‑14‑00 ggkamer
koperBartel Willems Lydel, gehuwd met
koperTrijn Lieuues
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricks 0‑05‑00 cg
huurderPier Simens
protesteert vanwege wil weten hoe het verkochte verkregen isde fiscus
protesteert vanwege acht voorgeschoten Philipsdaalders [staat: Spaensche cluytten]burgemeester Hero Jans
naastligger ten oostendr. Piphron
naastligger ten zuiden*Wybren Rinses
naastligger ten westende kamer van Tijlle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperAeltie Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Jans, met advies van haar zoon
verkoperPieter Feddes
tekst in de margeFiscus ratione officii, protesteert ende voor soo veel nodich verspiert d'vercopinge van de geproclameerde camer ter tijt ende soo lange d'vercopertse geblijck sal hebben gedaen, hoe dat sij aen de eygendom van de camer is geraeckt. Actum Harlingen in judicio den 22en aprilis 1615.
tekst in de margeD'burgemeester Hero Janszn. protesteert dat d'vercopinge van voors. camer hem ontschadelyck sal sijn neffens acht Spaensche cluytten den vercoperse man verschoten. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende verspieringe ende protest. Actum den 22en aprilis 1615.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Bartel Willems Lydel x Trijn Lieuwes kopen een kamer, nu bewoond door Pier Simens, in de Kerkstraat achter het nieuwe huis van Wyberen Rinses. Ten O. doctor Piphron, W. schoenmaker Tylle. Grondpacht 5 st aan burgemeester Saeff Hendricks. Gekocht van Aeltie Hendericks wv Fedde Jans, zoveel nodig gesterkt met haar zoon Pieter Feddes, voor 103 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Wybren Rynses


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281v van 2 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] achter het huis van Wybren Rynses93‑14‑00 ggkamer met een ledige plaats strekkende tot an de loods van Trijn Egberts
koperDirck Tiaerdts scheepstimmerman
huurderSytse rogdrager
verpachter grondburgemeester Saeff Hendricx 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van dr. Piphron
naastligger ten zuiden*het huis van Wybren Rynses
naastligger ten westende kamer van Tijle schoenlapper
naastligger ten noorden*de loods van Trijn Egberts
verkoperBartel Willems Lydel, gehuwd met
verkoperTrijn Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiucke Tiaerdts, scheepstimmerman


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0004r van 8 okt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0207r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]488‑00‑00 gghuis daer Berlcum uytsteeckt
koper van 1/2Berent Jans Goorman, gehuwd met Berlikum
koper van 1/2Doed Pyters
koper van 1/2Claes Jelles, gehuwd met
koper van 1/2Elske Jans
verpachter grondoud burgemeester Saeff Hendricks 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelis glasmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Hendrick roermaker
naastligger ten noordenJan Egberts
verkoper q.q.Tiede Willems Popta, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hans Arents, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Hendrick Willems, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Jacob Fransen, gecommitteerde crediteuren van
verkoperWibrant Rinses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerent Jans Geerman x Doed Pyters voor 1/2, en Claes Jelles x Elske Jans voor 1/2, kopen een huis nz. Kerkstraat waar Berlikum uitsteekt. Ten O. wed. glazenmaker Jelis en een steeg, ten W. wed. roermaker Hendrick en een steeg, ten N. Jan Egberts. Grondpacht 5 st. aan oud burgemeester Saeff Hendricks. Gekocht van (de met name genoemde crediteuren van) Wibrant Rinses c.u., voor 488 GG.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0164r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kopers Claes Jellis c.u.
naastligger ten zuidende koper Doedtie Pieters


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0164r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ achter aan het huis van de kopers90‑00‑00 ggkamer en loods
koperClaes Jellis, gehuwd met
koperElske Jans, en
koperDoedtie Pieters, weduwe van
koperwijlen Berent Jans
verpachter grondRouer Meinerts 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kopers Claes Jellis c.u.
naastligger ten zuidende koper Doedtie Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Hessel Gatses, voogd
verkoper q.q.Sipke Dircks, voogden van
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [staat: kerkstraat]


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]70‑00‑00 ggkamer
koperEvert Jans brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostendr. Piphron
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weefkamer van Anna Tijles
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymon Janslakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jans brouwer koopt een kamer in de Kerkstraat. Ten O. de hof van dr. Piphron, ten W. de kamer van Anna wv Tijl (Anna Tijlis). Grondpacht 5 st aan de Stad. Gekocht van lakenkoper Symon Jans q.q voor 70 GG.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053v van 16 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]00‑00‑00 cg1/2 huis
koperN. N. Berlikum
bewonerde verkoper Elske Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperElske Jans voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Claes Jilles


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0089r van 13 okt 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11drie_achterachter de brouwerij van koper Evert Jansen100‑00‑00 cgkamer
koperEvert Jansen brouwer
bewonernu Mari Harmens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende brouwerij van Evert Jansen brouwer
verkoper q.q.Jan Adams Gipson, vertegenwoordiger
verkoper q.q.Jan Jacobs, vertegenwoordigers van
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0145r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0167v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: in de steeg achter aan de brouwerij van de Hamer]377‑00‑00 ggtwee kamers
koperHilbrant Sibouts, gehuwd metgleibakker
koperTrijntie Franses
naastligger ten oostenAnne Pyters zoutmeter
naastligger ten zuidenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenbrouwerij van de Hamer de Hamer
verkoperSywert Sytseskoopman te Amsterdam


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterVoorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]4300‑00‑00 ggpaardenstal achter de brouwerij in de uitgang van de [Grote] Kerkstraat
koperFoppe Folkerts, gehuwd met
koperLeuk Jobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Foeke Heemstra 0‑05‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Harmens
naastligger ten zuidenHillebrant Sibouts
naastligger ten westenJacob Pieters koperslager
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
voormalig eigenaarSikke Scheltes
verkoperSieuwert Sytses, gehuwd metkoopman te Amsterdam
verkoperAntje Everts te Amsterdam


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150r van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 4vGrote Kerkstraat 11Hilbrandt Syboutsf. 0-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035va van 22 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterVoorstraat ZZ aan de Suypmerk2110‑00‑00 gghuis, brouwerij en bierhuis, gebruikt als gorterij, mouterij en hof en een paardenstal achter de brouwerij
koper provisioneelSicke Hettes
verpachter grond paardenstalde erfgenamen van wijlen Foecke Heemstra 0‑05‑00 cg
huurderHessel Jacobs Hinxt 200‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Harmen Harmens
naastligger ten zuidende kamer van Hillebrant Sybouts
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van wijlen de vroedsman Jacob Pieters koperslager
naastligger ten noordenVoorstraat en Suypmerk
verkoperFoppe Folckerts, gehuwd metoud brouwer
verkoperLuyke Jops, voor zich en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0123v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat achter het gorthuis en huis van Evert Claesses120‑00‑00 cgkamer, noordelijkste
koperBroer Fongers, gehuwd metzakkendrager
koperGrietie Boyes
huurderEvert Claesses gortmaker
voormalig eigenaarSymen Sytties
naastligger ten oostenSierck Clases hoosbreider
naastligger ten zuidenHillebrant Sybouts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenEvert Claesses
verkoperHillebrant Sybouts


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117r van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: steeg in Kerkstraat achter gortmakerij Evert Clases]75‑00‑00 ggkamer
koperWillem Annes bootsgezel
huurderStijntie Geerts
naastligger ten oostende nakomelingen van Anne Piers
naastligger ten zuidenAuke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenkamer naast de gortmakerij van Evert Clases
verkoperde crediteuren van Hillebrandt Syboutsgleibakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067v van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat NZ achter het gorthuis van Cornelis Tjesses voorheen samen met het huis in gebruik als brouwerij130‑00‑00 cgkamer, de noordelijkste van twee aan elkaar gebouwde kamers, de andere (ten zuiden gelegen) is eigendom van Willem, bootsgezel
koperPieter Dircksen, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntie Joeckes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sjerck Clases
naastligger ten zuidenWillem Annes* bootsgezel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende gortmakerij van Cornelis Tjesses
verkoperBroer Fongers c.u.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0155r van 16 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat135‑00‑00 cgkamer, de noordelijkste van twee
koperPietje Rinkes, weduwe van
koperwijlen Rombartus Drost [staat: Dorst] hypodidascalus van de Latijnse scholen
huurderN. N. 8‑00‑00 gg
naastliggerCornelis Tjesses
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sierk Clases
naastligger ten zuideneenzelfde aangrenzende kamer van Willem Annes* bootsgezel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordengorterij
verkoperPyter Dirksen, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperAntie Joeckes


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0349r van 22 jan 1701 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ, vooraan in de275‑02‑00 ggdubbelhuis of twee halve huizen
koper q.q.Harmen Jansen, namens zijn moederkoopman
koperRixtye Harmens
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderBouwe Jansen lijnslager35‑00‑00 gg
huurderWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoite Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten westenenige kamers
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0351v van 13 feb 1701 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat275‑02‑00 ggdubbelhuis
koper provisioneelN. N. koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
bewonerBouwe Jansenlijnslager35‑00‑00 gg
bewonerWillem Jacobs c.soc.
naastligger ten oostenals huurder Hoyte Keimpes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenmandelige steeg
naastligger ten noordenenige kamers
verkoperde Gereformeerde Gemeente diaconie


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0269r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0323v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 95Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerRoeloff Jansen c.soc.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 , folio 95Grote Kerkstraat 11kamer
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal01‑18‑00 cg
aanslag grondpacht00‑09‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 62rGrote Kerkstraat 11huis
eigenaarWijntien Alefs wed.
gebruikerAukjen Ulbes cum soc.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 , folio 62rGrote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal01‑18‑00 cg
aanslag grondpacht00‑09‑08 cg
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0064r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11twee_achterGrote Kerkstraat NZ [staat: steeg bij de Latijnse scholen OZ]150‑00‑00 cghuis en plaats
koperLubbe Alles c.u.
naastligger ten oostenLubbe Alles c.u.
naastligger ten zuidenWillem Annes
naastligger ten westenLatijnse scholen, steeg bij de
naastligger ten noordenLubbe Alles c.u.
verkoperRincke Jacobs Stellingwerff te Makkum


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarwed. Wijntjen Alefs
gebruikerwed. Wijntjen Alefs cum soc.
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-039 , folio Grote Kerkstraat 11huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal01‑18‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0206r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 62vGrote Kerkstraat 11huis
eigenaarAntie Gerryts
gebruikerTeunis Jelles cum soc.
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑13‑06 cg
grondpacht aanAuke Bakker erven
grondpacht totaal01‑18‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑10 cg
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens
opmerkingverklaringe van Jan Aukes Bakker


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0178r van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11Grote Kerkstraat NZ56‑00‑00 cghuis
koperGijsbert Wildschut bontreder
huurderJurjen c.s.pannenbakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Hoites
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder
naastligger ten noordenJohannes Baltus* ruilebuit
begunstigde van een lijfrenteAntie Gerrits, weduwe van
begunstigde van een lijfrentewijlen Jacob Frederiks
verkoperAntie Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Frederiks


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-038Grote Kerkstraat 11Johannes Baltus, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037/2 , folio 62vGrote Kerkstraat 11huis
eigenaarJohannes Baltus
gebruikerJohannes Baltus
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 62vGrote Kerkstraat 11huis
eigenaarAntie Gerryts
gebruikerHessel Lammerts
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-038, fol. 83rGrote Kerkstraat 11Johannes Baltus cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenruilbuiter25:3:00 cg4:4:00 cgbestaet gemeen


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat, recht achter de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles in een steeg uitlopend in de315‑00‑00 cgwoning
koperHylkien Teunis, gehuwd met
koperSikke Ennes bontwever
huurderSipke Saakes
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles
verkoperJohannes Baltusruilebuit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkien Teunis x Sikke Ennes (de Vries), bontwever, koopt woning c.a. aan een steeg in de Groote Kerkstraat uitlopende, recht achter de gortmakerij van Lubbe Alles erven, gehuurd door Sipke Zaakes. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. Gijsbert Wildschut, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Verkocht door Johannes Baltus, ruillebuiter, voor 115 cg.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 11een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 11een_achterGrote Kerkstraat in een steeg die recht uitloopt op de gortmakerij van de erven van Lubbe Alles aan de200‑00‑00 cgwoning
koperGijsbert Wildschut koopman en fabrikant
naastligger ten oostenArjen Wassenaar
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles
verkoperHylkien Teunis, gehuwd met
verkoperSicke Ennes de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Wildschut, koopman en farbriquer koopt woning c.a. in seeker steeg aan de Grote Kerkstraat, uitlopende recht achter de gortmakerij aan Lubbe Alles erven. Geen grondpacht. Ten O. Arjen Wassenaar, ten Z. de koper, ten W. de steeg, ten N. Lubbe Alles erven. Gekocht van Hylkien Teunis x Sicke Ennes de Vries, voor 200 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0185v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWildschut c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037/2 , folio 63vGrote Kerkstraat 11huis
eigenaarJohannes Baltus
gebruikerJohannes Baltus
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
opmerking[vermeld als 5-038]
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 63vGrote Kerkstraat 11stal en wagenhuis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerUlbe Sjoukes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
opmerking[vermeld als 5-038/2]


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen G. Wildschut


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037/2 , folio 63vGrote Kerkstraat 11huis
eigenaarJohannes Baltus
gebruikerJohannes Baltus
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
opmerking[vermeld als 5-038]
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-038 , folio 63vGrote Kerkstraat 11stal en wagenhuis
eigenaarGijsbert Wildschut
gebruikerUlbe Sjoukes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0156r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Wildschut


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Wildschut


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0043v van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Frans Willems Leemkoel... eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is Jan Galama, 1814. (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jacob Jacobi... Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Jan Sipkes Galama... id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-227Grote Kerkstraat 11F LeemkoolJan Galamapakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1066Grote Kerkstraat 11Martinus Pettinga grutterHarlingenstal (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1067Grote Kerkstraat 11Frans Leemkool koopmanHarlingenhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11Frans Leemkool koopmanHarlingenstal (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-227Grote Kerkstraat 11Eelkje Eelkes van der Post... Grietje de Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068Kerkstraat E-227Johs. J. Langenhorst pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1068Kerkstraat E-227wed. en erven Johannes Frans Leemkoel pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11 (E-227)erv. J.F. Leemkoelstal
Sectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11 (E-227)erv. J.F. Leemkoelstal
Sectie A nr. 1068Grote Kerkstraat 11 (E-227)erv. J.F. Leemkoelstal


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 11G. Tigchelaarslager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 11W. (Walle) v.d. Vlies


2023
0.19224691390991


  terug