Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 385-084 5-082 G-184G-231


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 38
ten oostende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 36
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 38naamloze doorlopende steeg ten noorden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 38, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0055v van 19 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]373‑02‑08 GGhuis
koperJan Roleffs, gehuwd methoedenmaker
koperAelcke Alberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenDoytze Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDomyn Janssen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.burgemeester Dirck Gerryts, gelastigde
verkoper q.q.Haye Laeses, gelastigden vangezworen bode
verkoperLijsbeth Hansen, weduwe van
verkoperwijlen Popke Tyaerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roleffs, hoedmaecker x Aelcke Alberts kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. Doytze Douwes, ten W. Domyn Jans. Grondpacht 14 st aan de stad. Van Lijsbeth Hanses wd. wl. Popke Tyaerdts. Voor 373 gg. 2 1/2 st.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0001r van 3 sep 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Kerkstraat550‑00‑00 GGhuis, schuur en ledige plaats erachter
koperJan Foppes, gehuwd met
koperReynu Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten noordoostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidoostenHendrick Hendricks
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenSymen Wouters
verkoperburgerhopman Jan Roeliffs, gehuwd met
verkoperAelcke Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Foppes x Reynu Jans kopen huis, schuur en lege plaats daarachter in de Kerkstraat. Ten NW. Symen Wouters, ten ZO. Hendrik Hendriks. Grondpacht 14 st aan de stad. Gekocht van burgerhopman Jan Roeliffs x Aelcke Alberts voor 550 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0127v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan in de Ham


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0186r van 20 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan in de Ham


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Freercks Fries


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]00‑00‑00 cghuis genaamd de Ham
koper provisioneelN. N. de Ham
huurderAriaen Aerts
naastligger ten oostenHendrick Sytses koordemaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van ds. Bogerman
naastligger ten noordenPyter Pyters
verkoper q.q.burgemeester Pybe Bauckes, curator
verkoper q.q.burgemeester Jan Douwes, curatoren over
verkoperPyter Martens


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Pyeters


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0037v van 8 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner Piebe Baukes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127r van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPybe Bauckes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0165r van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38achterKerkstraat ZZ achter Willem Hessels315‑00‑00 GGkamer met een winkel en plaats
koperFloris Aernts c.u.
toehaakeen ducaton
naastligger ten oostenPybe Bauckes
naastligger ten zuidende hof van de predikant
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Willem Stoffels
verkoperTonis Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFloris Aernts c.u. kopen een kamer met winkel en plaats in de Kerkstraat achter Willem Stoffels. Ten O. Pybe Bauckes, ten Z. de predicants hovinge. Geen grondpacht. Gekocht van Tonis Jacobs c.u., voor 315 GG met een ducaton tot een verering.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0142v van 30 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ557‑00‑00 GGhuis daar de Ham uithangt
koperPyter Beerns Gaerman, gehuwd metde Ham
koperGeertje Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0‑13‑00 CG
naastligger ten oostenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidenhet Predikantshof
naastligger ten westenWillem Stoffels
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester en secretaris der boelgoederen de heer Hillebrant Dirx Hillebrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Beerns Gaerman x Geertje Pyters kopen een huis zz. Grote Kerkstraat daer de haan uithangt. Ten O. mr. metselaar Aucke Jacobs, ten Z. de Predikantshof, ten W. Willem Stoffels. Grondpacht 13 st. Gekocht van oud-burgemeester en secretaris van de boelgoederen Hillebrant Dirx Hillebrants voor 557 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0003r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg, vrije
naastligger ten westenPytter Beerns Gaerman


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032v van 31 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Beerns Gaerman


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112r van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ1035‑00‑00 CGhuis daar het Glas uithangt
koperJan Jansen, gehuwd metgrafmakerhet Glas
koperFeikjen Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
toehaaktwee dukaten voor de verkoopster en haar dochtertje
naastligger ten oostenJacob Auckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Beerns Gaarman, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen graffmaker x Feikjen Douwes kopen een huis zz. Grote Kerkstraat daar 't glas uithangt. Ten O. en Z. Jacob Auckes, ten W. de wv Willem Stoffels, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Pieter Beerns Gaarman x Geertje Pieters, voor 1035 cg met twee dukaten voor de verkoperse en haar dochtertje.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0238v van 20 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ waar het Glas uithangt850‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Hendriks, gehuwd methet Glas
koperAaffke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Auckes
naastligger ten zuidenJacob Auckes
naastligger ten westende weduwe van Willem Stoffels
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen, gehuwd metgrafmaker
verkoperFeikjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks x Aafke Jans koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'het Glas' uithangt. Ten O. en Z. Jacob Auckes, ten W. wd. Willem Stoffels, ten N. die straat. Grondpacht 30 st. Gekocht van Jan Jansen, grafmaker x Feikjen Douwes voor 850 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 12rGrote Kerkstraat 38de weduwe van Hendrick Hendrix, absentf. 0-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAefke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen vroedsman Hendrick Hendrix


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0282r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje waardoor in- en uitgang
naastligger ten westenJan Janses Grafsma


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0099r van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje waardoor in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ150‑00‑00 GGhuis
koperSchelte Cornelis c.u.het Glas
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelzuidelijke naastligger Cornelis Taevis0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenJan Ydes mr. kleermaker
naastligger ten zuidende woning van Cornelis Taevis
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Jansen Grafsmamr. steenhouwer


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0225r van 7 okt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38achterGrote Kerkstraat, door een steegje in te gaan70‑01‑00 GGwoning
koperAllert Jelles c.u.wachtmeester en assistent
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenSchelte Cornelis
naastligger ten noordenSchelte Cornelis
naastligger ten noordensteegje
verkoper van 1/2Auk Jelles te Hallum
verkoper van 1/3 van 1/2Trijntie Cornelis c.u.
verkoper van 1/3 van 1/2Maartie Cornelis c.u.
verkoper van 1/3 van 1/2Sibrigjen Cornelis c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerGerrit Gerrits cum sociis
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0291v van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ220‑00‑00 CGhuis
koperBerent Hendriks Groen c.u.bontweverhet Glas
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van 5-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ydes
naastligger ten zuidenRinske Gerrits nom. liberorum, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Allert Jelles
naastligger ten westenWillem Tomas
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSchelte Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerent Hendrix (Groen?), bontwever, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'Het Glas' uithangt. Ten O. Jan Ydes, ten W. Willem Tomas, ten Z. Rinske Gerrits wv Allert Jelles, ten N. die straat. Gekocht van Schelte Cornelis, voor 220 cg en een zilveren lepel van 5 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerGerrit Gerrits cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen de executeur bet: 1-10-0
opmerkingsupra aen den exketueer 1-10-0


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041v van 5 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje met vrij in- en uitgang naar de opkamers
naastligger ten westenBeern Hendricks bontwerker


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBerent Hendrix


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerUlbe Jansen cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Hendrix mr. wever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0026v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-084 Grote Kerkstraat 38Beernt Hendriks, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg01‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 38huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0142r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernt Hendriks


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0030v van 12 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Beernt Hendrik


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0176r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ380‑07‑00 GGhuis, tuintje, bleekveld en weefwinkel
koper door niaarBeernd Janzen, gehuwd metmr. bontwever
koper door niaarLijsbeth Janzen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
geniaarde koperHuige Gerryts, gehuwd met
geniaarde koperSybrigjen Pyters
huurderJoseph Gautier c.u.53‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNathan Levi
naastligger ten zuidenJelle Lykles
naastligger ten westenJacob Sybes n.u.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Hendriksmr. bontwever


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernd Jans


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241v van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeerend Jansen


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0258r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarend Jansen


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0052r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenBeernd Verlage


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0199r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 38Grote Kerkstraat ZZ137‑00‑00 CGhuis
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever
koperMarijke Bisschop
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van E. Beva
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gompert Salomons
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperGeertje Wybrens, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Jansenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Bartling, mr. bontwever x Marijke Bisschop kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Ten O. wd. E. Beva, ten W. erven Gompert Salomons, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Geertje Wybrens wv mr. bontwever Beernt Jansen, voor 137 CG.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArend Bartling


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-082, pag. 111Grote Kerkstraat 38Arend Bartling2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Anna Elisabeth Meyergeb 1736 ... , ovl 14 nov 1812 HRL, huwt met J.H. Bekens, ovl wijk G-184; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Arend Hendriks Bartling... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-166; gebruiker Antie Bernardus, 1814. (GAH204); id. van wijk G-184; gebruiker Moses Levij de Beer, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Moses Levij de Beer... 12 en 19 mei HRL en Leeuwarden, zv Levie Jacobs dB, en Rebecca Izaks; BS huw 1816; gebruiker van wijk G-184, koopman; eigenaar is A. Bartling wed., 1814 (GAH204); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-184Grote Kerkstraat 38A Bartling ervenMoses Levy de Beer koopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1628Grote Kerkstraat 38Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (75 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-184Grote Kerkstraat 38provisionele en finale toewijzingfl. 718huis in de Grote Kerkstraat G-184
 
verkoperHendrik Witte
koperAndries Hoogmolen


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-184Grote Kerkstraat 38Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Jacobus Oedzes Wyma... Daniels en Iebeltje Jacobus; BS huw 1840; oud 38 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, wijk G-184; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-184Grote KerkstraatJacobus Oedses Wijma38 jAugustinusgam, protestant, weduwnaar
G-184Grote KerkstraatFokke Wijma14 jOostermeerm, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatOeds Wijma9 jOostermeerm, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatYbeltie Wijma11 jOostermeerv, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatGeeske Wijma6 jMakkumv, protestant, ongehuwd
G-184Grote KerkstraatFoekje W Schoninga26 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Antje Sybes Krol... G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Janna Dieuwke van der Burg... vdB, en Antje Jacobs vd Zee; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk B-066, wijk G-184, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-184Grote Kerkstraat 38Wybe Jochems Feenstra... wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1628Kerkstraat G-184Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3836Kerkstraat G-231Jelle Huitemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4853Grote Kerkstraat 38 (G-231)Jelle Huitemawoonhuis en slachtplaats


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 38J. Huitemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
spekslager


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Grote Kerkstraat 38Tj. Jongma75rund- en varkensslager


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 38 Tjalling Jongmaslagerf. 2000f. 1800


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkensslager


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkensslager


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38Tj. Jongma75Rund- en varkenssl.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 38Tj. Jongmaslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38S. de Witte75Slager


1936 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 38, HarlingenGrote Kerkstraat 38S. de Witterund-, kalfs- en varkensslagerij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr. 38S. de Witte566Slager


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.S. de Witte566Slager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 38S. (Sijbren) de Witte


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 38beeldbepalend pand9 van 10
  terug