Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Werf 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerGrote Werf 2(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)H-169H-201


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0154r van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2zuidZuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven] recht achter het huis van de erfgenamen van Harmen Saakes400‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperMarten Okkes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenNutstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende kamer van N. N.
verkoperHendrik Harmenscommandeur


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0193v van 7 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2noordZuiderhaven ZZ achter het huis van Moymans140‑00‑00 ggkamer
koper door niaarRinse Jetzes
geniaarde koperAnne Bouues
naastliggerhet huis van Moymans koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Saakes
naastligger ten zuidenmr. Marten Ockes
naastligger ten westenNutstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Saakes
verkoperClaes Freerx Braemkoopman
verkoperWybren Huysmankoopman
verkoperHaringh Egbertskoopman


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0070v van 25 jan 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2zuidZuiderhaven ZZ199‑14‑00 gghuis, loods en plaats
koper provisioneelJan Symens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Hans
naastligger ten zuidennieuweweg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenNutstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRinse Jetses
verkoper van 1/5Ocke Martensmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/5Aeltie Martens, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Symens
verkoper q.q.oud burgemeester Tjeerd Bouwens, curator
verkoper q.q.Seerp Lammerts, curator
verkoper q.q.Hessel Wytses Wassenaer, curatoren over
verkopers van 3/5de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2Nutstraat [staat: Molenstraat]137‑00‑00 gghuis
koperGrytie Everts Oosterbaen, dochter van
kopergesterkt met Evert Claesen Oosterbaen
naastligger ten oostenGrytie Everts Oosterbaen
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenGrytie Everts Oosterbaen
verkoper van 1/2Symon Crytenburgh
verkoper van 1/2Auke Gerbens q.q. c.s.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0212v van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2Zuiderhaven ZZ2230‑00‑00 gghuis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachter
koperAntje Feddriks Nieuwenhuis, gehuwd met
koperFolkert Pyters koopman
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Beernd
huurderAndries Hessels c.u.
huurderPyter Gerryts c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperEvert Heeres Oosterbaankoopman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0216v van 18 jun 1775 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2Zuiderhaven, bij het bolwerk staande en gelegen op de00‑00‑00 cghoutschuur
koperMayke Schellingwou, gehuwd met
koperPieter Huidekoper
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperAntje Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen F. P. Schellingwou


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0216v van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2werfGrote Werf beoosten de drooghuizen1550‑00‑00 cgwerf
koperMayke Schellingwou, gehuwd met
koperPieter Huidekoper
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperAntje Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen F. P. Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke Schellingwou x Pieter Huidekoper koopt (a) de Grote Werf beoosten de drooghuizen? (b) het oostelijkste drooghuis, (c) het westelijkste drooghuis met het lage..? en (d) de hoge houtschuur bij het Bolwerk, op de Zuiderhaven. Gekocht van Anna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0171v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Werf 2Zuiderhaven ZZ7800‑00‑00 cgdubbelhuis en tuin met twee woningen daarachter
koperde Admiraliteit in Friesland
huurderde heer Muntz equipagemeester Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet land: timmerwerf
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: bolwerk]
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAntje Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een dubbel huis en tuin en 2 woningen daarachter, naast `s Lands timmerwerf. Ten O. die werf, ten W. de Molenstraat, ten Z. het bolwerk, ten N. de haven. Gekocht van Antje Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou, voor 7800 cg.


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-169Grote Werf 2de Marinewerf


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-169Grote Werf 2provisionele en finale toewijzingfl. 204woningen H-168 en H-169
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperJan Horreus


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1944Grote Werf 2Johannes Alta scheepstimmermanHarlingenhuis (143 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 209 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-169Grote Werf 2Johannes Dirks Alta, overleden op 8 augustus 1834scheepstimmerbaas Noorderhaven H 169, wednr. NN, man van Wilhelmina Frans Kransen, vader van Dirk, scheepstimmerman, Lieuwe, idem, Trijntje (vrouw van Thomas Jans Zwanenburg, idem) en Grietje Johannes Alta (uit 1e huwelijk) en minderjarige Liske Johannes Alta (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Albertina Cornelis van der Veer... 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Dirk Johannes Alta... 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Lieuwe Altaoud 28 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1944Grote Werf 2erven Johannes AltaHarlingeneen nieuw huis gesticht


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-16936 jscheepstimmermanLemmergezin 1, m, protestant, gehuwd
H-16937 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-16911 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-1698 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-1699 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-1695 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-1692 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-1691 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-16920 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-16928 jgeenWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
H-16926 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-1693 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-1691,5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-16918 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 129 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-169Grote Werf 2Riemer Lieuwes Alta, overleden op 5 augustus 18462 jr (geboren 20/6/1844), overleden Zuiderhaven H 169, zoon van Lieuwe Johannes Alta, scheepsbouwmeester en Janke Lamminga, broer van minderjarige Jetske, Beuwkje, Johannes en Marijke Lieuwes Alta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4705Grote Werf 2 (H-201)Johannes Alta (Rzn.)woonhuis


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5090
Groote Werf 2Leendert Sparreboom


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Werf 2P.A. van Dalenijzerwerker
Groote Werf 2W. van Dalenijzerwerker
Groote Werf 2J. v/d Werfscheepstimmerman


2023
0.051975965499878


  terug